,_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola 2014-02-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l l Nämnden för barn, ungdom och skola PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, klockan Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) x x x x x x x x x x Ledamöter Tobias Folkesson, ordf (S) Britt Jämstorp, l v.ordf (KD) Carin Erlandsson, 2 v ordf (M) 1-7 Bengt-Olof Björck (S) Liz W ennerberg (MP) Torgny Lindqvist (S) Xhevat Latifi (M) Anneli Bengtsson (S) Karin Lange (SD) Kristin Lundberg (FP) Ankie Larsson Boklund (C) Personalföreträdare Jessica Vedin TCO Liselotte Bagewitz SACO Ersättare xx Ingvar Andersson (S) Karolina Sandgren (S) xx Nieole Sundin (M) Sten Wijkander (S) Roland Englesson (MP) xx Qristina Ribohn (S) 8-15 xx Magnus Sandgren (M) x Petrus Eriksson (S) 2-15 Nielas Petersson (SD) x Kennet Svanberg (FP) Gertrud Ivarsson (C) Personalföreträdare, ersättare Michael Filipsen TCO x x x x x Tjänstemän Ewa Kristensson, förvaltningschef Patrik Håkansson, verksamhetschef Torsten Berg, rektor 1-2 Lotta Lindsko g, ekonom 4-5 Hans Hyllstedt, ekonomichef 5 x x x x Madelaine Forsberg, sekreterare Ingegerd Åberg, IKT -samordnare 1-4, 7 Marie Björnsson, personalstrateg 1-3 Mikael Johnsson, ekonom 4-6 Tid för justering: kll6.00 Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-15,_3vt U;thh B~t~~:; ;/ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 2 Nämnden för barn, ungdom och skola Innehållsforteckning Paragraf l Ärende Godkännande av dagordning Gå och cykla till skolan- hållbarhetsprojekt på Bodestorpsskolan Personalfdrsörjningsbehov inom fårskolan Digitala verktyg i skolan Bokslut 2013 Redovisning av beräkningsmodell får bidrag till friskolori enskilda fårskolor Infarande av Google apps får utbildningsfårvaltningen Delegationsordning BUS-nämnden Intern kontroll- kontrollplan 2014 skolorganisation Handlingsplan får grundskolan vid misstänkt eller bekräftat missbruk av alkohol och/eller andra droger Namn på Asarums bildningscenter Information Anmälan av delegationsbeslut Meddelande~ t_)

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 3 Nämnden för barn, ungdom och skola l Godkännande av dagordning BUS-nämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Extra ärenden: Delegationsordning BUS-nämnden FBJ

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 4 Nämnden för barn, ungdom och skola Gå och cykla till skolan- hållbarhetsprojekt på Bodestorpsskolan BUS-nämndens beslut att ge ordförande i uppdrag att lyfta frågan i projektgruppen AKTA i Blekinge som får ta fram en strategi och att i övrigt ta informationen till protokollet. Sammanfattning Rektor Torsten Berg redogör för hållbarhetsprojektet för bättre hälsa, miljö och säkerhet på Bodestorpsskolan. Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan ökar med trafikproblem som följd. Utöver besvärliga trafiksituationer orsakar bilskjulsandet försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet och miljöproblem. Projektet, som bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning, har som syfte att: Kartlägga brukamas skolskjutsvanor- hur tar sig barnen till och från skolan? Kartlägga barns skolvägar i anslutning till skolan (drygt 90% bor inom 2 km från skolan) Identifiera platser som elever upplever som otrygga/farliga Ge berörda förvaltningar/nä!=der förslag på åtgärder där trafikmiljön har en lägre säkerhetsnivå Skapa en hållbar lösning för trafikmiljön Förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och från skolan. Resultat och analys samt åtgärdsplan-se beslutsunderlag. Beslutsunderlag Gå och cykla till skolan, tjänsteskrivelse från rektor Torsten Berg, Yrkanden Ordförande Tobias Folkesson (S) föreslår att frågan lyfts i projektgruppen som arbetar med trafiksäkerhet - AKT A i Blekinge. Protokollet ska skickas till Rektor Torsten Berg Ordförande Tobias Folkesson (S) ;p?;j

5 Till BUS-nämnden Tekniska nämnden "Gå och cykla till skolan" Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet på Bodestorpsskolan Information om projektet. Projektet grundas på dokumentet "H I!bar utveckling -Riktlinjer för utbildningsförvaltningens arbete" daterat , där det står: "Alla som arbetar inom utbildningsförvaltningen ska sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till bom, ungdomar och vuxna samt följa viljeinriktningen i kommunens Agenda 21. Alla skall tillse att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del i alla verksamheter och bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling". Bakgrund Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan ökar. Det gäller även för skolorna i Karlshamn med trafikproblem kring våra skolor som följd och Bedestorpskolan utgör inget undantag. Ofta saknas riktlinjer för trafikmiljön till exempel vid hämtning, lämning och parkering. Utöver besvärliga trafiksituationer orsakar bilskjutsandet försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet och miljöproblem.

6 Projektets syfte och genomförande Att medelst en enkätundersökning kartlägga brukarnas skolskjutsvanor. Hur tar sig barnen till och fr n skolan? Att kartlägga barns skolvägar i anslutning till Bedestorpsskolan - avgränsat till ett cirkelomr de 2 km från skolan inom vilket mer än 90 % av eleverna bor. Att identifiera platser som eleverna upplever som otrygga eller farliga. Att till berörda kommunala nämnder, förvaltningar och/eller tjänstemän ge förslag p tgärder där trafikmiljön idag har en lägre säkerhetsniv. Att skapa en h llbar lösning för trafikmiljön vid Bedestorpsskolan. Att med resultatet från enkätundersökningen förm elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och fr n skolan för att få bättre hälsa och bidra till en bättre miljö samt att skapa en säkrare trafikmiljö i skolans närområde. Projektet bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning. Resultat och analys Bedestorpsskolan är en centralt belägen skola med ett upptagningsomr de som innebär korta avstånd till skolan för de flesta elever- g ng-/cykelavstånd, d v s mindre än 2 km. Alla större trafikstr k är utrustade med g ng- och cykelvägar. Villaområdena är oftast trafiksäkrade. Förutsättningarna är s ledes goda för att ta sig till och fr n skolan till fots eller med cykel. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk med hög trafiksäkerhet för att därmed öka möjligheten för skolbarn att i större utsträckning ta sig till och fr n skolan på egen hand. I stort sett alla elever och skolpersonal har svarat på enkäten. Av enkätsvaren framgår det att det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till skolan, trots att avst ndet till skolan inte är mer än någon enstaka kilometer. Skolan arbetar för att eleverna skall bli medvetna om en hållbar livsstil med goda matvanor och daglig fysisk aktivitet. Att minska bilskjutsandet för att i stället öka antalet elever som går och/eller cyklar till skolan är både möjligt och önskvärt för hälsans, miljöns och trafiksäkerhetens skull.

7 Förslag åtgärder Med elevernas och personalens enkätsvar som underlag har kommunens trafikingenjör tillsammans med en arbetsgrupp från skolan sett över trafikmiljön och där behov förelegat föreslagit åtgärder. Se bifogad bilaga: 'Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan"- Inventering av skolvägar i anslutning till sadestorpsskolan vfirterminen Ett trafikmiljöpaket med åtgärder rörande skolans trafikerade närmiljö har utarbetats. Arbetet har skett i samverkan med skola, föräldraförening och kommunens trafikingenjör. Genomförda åtgärder kommer att utvärderas. Se bifogad bilaga: "Ji.tgärdsplan - Trafikprojektet Bodestorpsskolan'~ daterad BODESTORPSSKOLAN Torsten Berg Rektor

8 Trafikmiljön vid Bedestorpsskolan Inventering av skolvägar i anslutning till Bodestorpsskolan vårterminen 2013 Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet!

9 1.Bakgrund - Vilka problem finns för barn i trafiken? - Trafiksituationen runt många skolor - Vilka krav kan ställas på barns skolvägar 2.Syfte 3.Avgränsning 4. Trafik i skolans närmiljö 5. Enkätundersökning 6. Resultat och analys - Hur tar sig eleverna till och från skolan? - Varför åker vissa elever bil till skolan? - Farliga och otrygga trafikställen - Inträffade olyckor 7.Sammanfattande analys med kommentar

10 Bakgrund Vilka problem finns det för barn i trafiken? Barns mognadsfaktorer är inte färdigutvecklade: Hörsel Synfält Koncentration Barn är små, impulsiva och spontana!! Trafiksituationen runt många skolor Tydlig trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar ökar. Ofta saknas bra information om respektive skolas riktlinjer för trafikmiljön- hämtning, lämning och parkering. Besvärliga trafiksituationer kan uppstå vid skolor. Försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet gör att barn hindras i sitt lärande och sin utveckling.

11 Vilka krav ska ställas på barns skolvägar? Nollvision - inga barn ska allvarligt skadas eller dö. Hastigheten på bilar är direkt avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir efter en trafikolycka. Risken för fotgängare att dödas ökar markant med farter över 30 km/h. Särskilda åtgärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten.

12 Syfte Kartlägga brukarnas skolskjutsvanor: - Hur tar sig barnen till och från skolan? Kartlägga barns skolvägar i anslutning till Bodestorpsskolan. Identifiera platser som elever upplever som otrygga eller farliga. Ge förslag på åtgärder där trafiksäkerheten idag har en lägre säkerhetsnivå. Skapa en hållbar lösning för trafikmiljön vid Bedestorpsskolan - anpassade rutiner för lämning och hämtning av elever. Förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller cykel till och från skolan för en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet

13 Avgränsning De studerade områdena sträcker sig inom ett cirkelområde 2 km från skolan. skolskjutsvägarna (busstransporter) har inte granskats. Vid granskningen har fokus legat på de mest trafikerade (av eleverna mest nyttjade) skolvägarna. Vi har utgått från att eleverna/föräldrarna valt den mest trafiksäkra vägen om olika alternativ finns att tillgå.

14 Trafik i skolans närmiljö Ett trafikmiljöpaket med sex åtgärder, utarbetat i samverkan med föräldraförening och kommunens trafikingenjör, har testats vid Bodestorpsskolan. En utvärdering har genomförts med personal och brukare. Av inkomna synpunkter framgår: - att anvisningarna måste bearbetas och förtydligas - att de nya reglerna ej haft avsedd verkan och att därför vissa problem kvarstår - att efterlevnaden måste kontrolleras och följas upp Ett stort antal retar sig på medtrafikanternas dåliga beteende i trafiken - att 15-minutersparkeringarna inte fyller sitt syfte - att behovet av parkeringsplatser ses över- fler parkeringsplatser efterfrågas - att alternativa av- och påstigningsplatser utanför skolans område anges - alla barn behöver inte lämnas utanför skolan - att samtliga problem i skolans trafikmiljö inte helt kan byggas bort, utan att det istället är trafikbeteendet som måste granskas/ifrågasättas och vid behov ändras Förslag åtgärder - Trafikförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter - Ev åtgärder vidtas - Presentation av nytt förslag att sjösättas HT Ett kontrollerat genomförande av en ny trafikorganisation - Ny utvärdering lå

15 Enkätundersökning Undersökningen belyser följande områden: - Inventering av elevernas trafikvanor och skolvägar Hur tar sig eleverna till och från skolan? Kan det ske till fots eller med cykel på ett trafiksäkert sätt? - Är avståndet till skolan sådant (inte mer än 2 km) att gång- och cykeltrafik är ett bra alternativ till bilskjuts? - Identifiering av trafikplatser som eleverna (och i viss mån föräldrarna- åk F-3) upplever som farliga och/eller otrygga l stort sett alla elever har svarta på enkäten, åk 1-3 tillsammans med förälder och åk 4-6 på egen hand i klassen. l enkätundersökningen ingick att eleverna skulle rita in sin skolväg på en karta och ange ev farliga trafikställen.

16 Resultat och analys Antal elever: 316 Varav skolskjutselever: 15 elever (Sex elever i åk 5 och resterande jämt fördelade i åk F-4) Personal: 39 Avstånd till skolan: De flesta elever bor inom 0,2 till 1,5 km från skolan (innerstan, Dalgången, Pengaberget, Skogsborg, Rosenkällan, Hunnemara) Tillgång till gång- och cykelväg: Alla större, högtrafikerade vägar är försedda med gång- och cykelvägar. Villaområdena saknar oftast särskilda gång- och cykelvägar, men Pengaberget, Dalgången och Skogsborg är trafiksäkrade d v s tillåter en högsta hastighet av 30 km/h Hur tar sig eleverna till och från skolan? Går till skolan: Vanligast är att man går- i tidigare årskurser i vuxens sällskap, 10-30% på lågstadiet, och efterhand allt mer tillsammans med syskon/kamrat för att landa någonstans runt 40-50% på mellanstadiet. Aker bil: Att åka bil är näst vanligast, totalt ca 30%. Helt naturligt är det framförallt elever i åk F-3 som skjutsas med

17 riktiga toppar för åk 2-3, ca 50%. Den höga siffran för åk 6 är svår att förstå. Cyklar: Cirka 20% av eleverna cyklar. l åk F-2 cyklar eleverna tillsammans med vuxen/förälder. Från och med åk 3 sker det alltmer på egen hand eller tillsammans med kamrat. Inskolningen tycks ske i åk 3 där många vuxna cyklar tillsammans med barnen för att sedan i åk 4 helt sluta med detta. Med undantag för åk 6 är antalet cyklande elever i åk 4-6 förhållandevis lågt eller knappa 20%. Åker buss: 15 elever är skolskjutsberättigade. Det finns också ett antal elever med dubbelt boende där busstransport sker periodvis. Varför åker vissa elever bil till skolan? Förälder lämnar på väg till jobbet: Detta är den klart vanligaste orsaken och då speciellt i åk F-3, 30-40%. Skjutsandet avtar markant f o m åk 4, 10-15%. Inte tillräckligt gammal: Detta alternativ har endast nyttjats av elever i åk F-3, 15-25%, och då speciellt i åk 2-3, vilket förvånar. Tendensen borde i stället vara att procentsatsen vek starkt nedåt från F till åk 3. - En fråga att fundera över: När är eleven tillräckligt gammal för att gå/cykla själv? Långt att gå: Låga siffror med undantag för åk 2, åk 3 och åk 5. Att det skulle finnas några elever i de tidigare årskurserna som upplevde avståndet till skolan långt är icke förvånande, men att 11 elever i åk 5 gör det är svårt att förstå. l princip alla elever, undantagna skolskjutseleverna, bor på gång-/cykelavstånd till skolan.

18 Otrygg skolväg: Med undantag för åk 3, sex elever, så är inte en eventuell otrygg skolväg något som anges som problem. Farliga och/eller otrygga trafikställen 81 elever har svarat ja på frågan varav 30 elever från åk 3. Den höga siffran kan kanske delvis förklaras med att det är i åk 3 som många föräldrar inskolar sina barn i cykeltrafiken. l övriga klasser varierar antalet mellan sju och tio. De eleverna upplever som farligt/otryggt är framförallt morgonstressade biltrafikanters beteende- kör fort och oförsiktigt, stannar inte vid övergångsställena och följer inte helt de angivna riktlinjerna vid av- och påstigning på skolan. Den mest utpekade trafikplatsen är korsningen, övergångsstället och utfarten från skolan, Ronnebygatan- Erik Dahlbergsvägen. Osäkerhet gäller vad beträffar cykeltrafiken på Ronnebygatan. Det bör tydliggöras. Se vidare kartredovisningen av trafikställen som eleverna bedömer som farliga/otrygga. Inträffade trafikolyckor (där Bodaelever varit inblandade) Kopplingen farliga/otrygga trafikställen och inträffade olyckor är liten. Det är huvudsakligen elever i åk 5-6 som angett att de varit med om någon trafikolycka på väg till eller ifrån skolan. Samtliga angivna olyckor är cykelrelaterade, cykel - cykel alternativt cykel - gångtrafikant. Inga allvarliga skador har angetts som resultat av det inträffade. En troligt bidragande orsak till cykelrelaterade olyckor är de undermåliga markeringarna av cykelrespektive gångväg. - Det bör åtgärdas!

19 Sammanfattande analys med kommentar Bodestorpsskolan är en centralt belägen skola med ett upptagningsområde, som innebär korta avstånd till skolan för de flesta elever- gång-/cykelavstånd. Alla större trafikstråk är utrustade med gång- och cykelvägar. Villaområdena är oftast trafiksäkrade. Förutsättningarna är således goda för att ta sig till och från skolan till fots eller med cykel. Med elevernas enkätsvar som underlag kommer kommunens trafikingenjör tillsammans med en arbetsgrupp från skolan att se över trafikmiljön och vid behov föreslå åtgärder. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk med hög trafiksäkerhet för att därmed öka möjligheten för skolbarn att i större utsträckning ta sig till och från skolan på egen hand. De föreslagna och prövade åtgärderna för trafikmiljön vid skolan måste följas upp, revideras och på nytt förankras hos berörda. Av enkätsvaren framgår det, att det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till skolan trots att avståndet till skolan inte är mer än någon enstaka kilometer. Skolan arbetar för att eleverna skall bli medvetna om en hållbar livsstil med goda matvanor och daglig fysisk aktivitet. Att minska bilskjutsandat för att i stället öka antalet elever som går och/eller cyklar till skolan är både möjligt och önskvärt för hälsans, miljöns och trafiksäkerhetens skull.

20 Åtgärdsplan -Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan Atgärdsplan - kopplad till projektets övergripande syfta att främja gång- och cykeltrafik för bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Allmänt Skolan ansvarar för information till elever, föräldrar och personal om resultatet av kartläggningen och åtgärder för att skapa en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Atgärder: Utställning på skolan av resultatet från kartläggningen. Information på föräldra- och föräldraföreningsmöten. l nformation på personalens arbetsplatsträffa r. Trafikundervisningen enligt läroplanen för att skapa en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Plan tas fram för undervisningen för F-6. Tidsplan: Läsåret 2013/2014 Ansvariga: Rektor, personal, föräldraföreningens styrelse Bodestorpsvägen Personal och föräldrar har påtalat att elever som stiger av bussen i bussfickan vid Bedestorpsvägen ofta tar genvägen över Bedestorpsvägen till Österslättsskolan i stället för att gå genom tunneln under vägen. Aven en del Bodestorps- och Österslättslever använder denna genväg när de ska förflytta sig mellan skolorna för att ha t ex slöjd-, idrotts- eller hemkunskapslektioner. Atgärd: staket placeras på Bedestorpsvägens refug. Kostnad: kr. Tidplan: Genomförs hösten Ansvarig: Trafikingenjören Parkeringsplatsen och Skolvägen Det behövs en översyn av parkering vid skolan och en ny vändplats vid Skolvägens slut. Atgärd: Kostnad: Tid plan: Ansvarig: Anläggning av ny vändplats och ev förändring av parkeringsplatserna. ca kr. start våren 2014 och det beräknas vara klart Trafikingenjören och rektor En konsekvens av översynen kan även innebära att planändring måste göras på området öster om Skolvägen för att kunna utöka antalet parkeringsplatser, så att både de boende i området och den personal som behöver bilplats ska få det. Tvärgatan Skymd sikt vid Tvärgatan. Atgärd: Sidrefug vid Tvärgatan för att få trafiken att passera längre ifrån ett skymmande plank. Tid plan: Genomförs hösten Ansvarig: Trafikingenjören

21 Gång- och cykelvägar Många upplever att det är dåliga markeringar på gång- och cykelvägar. Man vet inte på vilken del man ska gå eller cyklar. Detta leder ibland till tillbud och olyckor. Observera att alla olyckor som elever varit inblandade i var cykelolycka r. Åtgärd: Tydligare linjer och markeringar på gång- och cykelvägar. Tidsplan: Genomförs hösten Ansvarig: Gatuförvaltningen (Tekniska nämnden.) Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Ronnebygatan Korsningen Erik Dahlbergsvägen och Ronnebygatan har markerats som farlig plats av alla klasser. Även föräldrar och personal har angivit korsningen som en farlig trafikplats. Platsen upplevs som farlig pga det kör många bilar och cyklar samt att bilarna och cyklarna kommer från olika håll. Bilarna kör fort och folk är stressade. Det är inte alltid som bilarna stannar vid övergångsstället. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Genvägen Genvägen har markerats som farlig trafikmiljö. Vägen ligger inom trafiksäkrat område med 30 km/h som högsta hastighet och vägen har redan skyltats om med skylt som anger att parkering är förbjuden. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Surbrunnsvägen/Kyrkogatan Korsningen mellan vägarna Erik Dahlbergsvägen, Surbrunnsvägen och Kyrkogatan har angivits som farlig plats. Erik Dahlbergsvägen har tät trafik, men korsningen har övergångsställe och kan anses som relativt säker. Sikten anses av en del som nedsatt pga växtlighet. Åtgärd: Kontroll av och ev beslut om borttagande av skymmande växtlighet Ansvarig: Trafikingenjören Korsningen Ronnebyvägen/ldrottsvägen/Bockaliden Vid Österport har korsningen mellan vägarna Ronnebyvägen, Idrottsvägen och Bockaliden angetts som farlig.. Barnen upplever att bilarna kör fort. Ronnebyvägen är tungt trafikerad, men det finns övergångsställe och sikten är fri och att trafiken är tät. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Bodestorpsvägen Korsningen Erik Dahlbergsvägen och Bedestorpsvägen har angetts som farlig plats. Elever korsar Erik Dahlbergsvägen med cykel eller till fots för att gå på gång/cykelvägen till tunneln och vidare till Bodestorpsskolan. Korsningen har trafikljus, övergångsställe och får anses som säker trafikplats. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Torsten Berg Rektor Föräldraföreningen Jessica Holmström, ordf Per lngströmer Trafikingenjör

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 5 Nämnden för barn, ungdom och skola Personalförsörjningsbehov inom forskolan BUS-nämndens beslut att frågan angående personalfårsörjningsbehov inom fårskolan tas i beaktande infår kommande år och att i övrigt ta informationen till protokollet. Sammanfattning Personal- och organisationsutskottet (PoU) efterfrågade i slutet av 2013 möjlighet att erbjuda heltidstjänster till personal inom fårskolan. Personalstrateg Marie Björnsson informerar om personalfårsöljningsbehovet inom fårskolan som har redovisats till PoU och i förvaltningens samverkansgrupp. Syftet är att säkra tillgången på fårskollärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska korttidssjukfrånvaron genom att skapa en hållbar arbetssituation utifrån en ökad personaltäthet och god arbetsmiljö. F örslag till åtgärder är: Öka grundbemanningen till3,0 tjänst/avdelning Möjliggöra återinförande av arbetstidsavtal Ekonomisk kompensation får den ökade kostnaden får fårskollärare utifrån beslutet om konvertering av tjänster Ekonomisk kompensation får kostnaden får mentorskap. Beslutsunderlag Personalförsörjningsbehovet inom fårskolan, Yrkanden Ordfårande Tobias PoJkesson fåreslår att nämnden tar informationen till protokollet och att frågan angående personalförsörjningsbehov inom fårskolan tas i beaktande inför kommande år. Protokollet ska skickas till Personalstrateg Marie Björnssop 75J

23 Utbildningsfårvaltningen PERSONALFÖRSÖRJNINGSBEHOVET INOM FÖRSI<OLAN Syfte Säkra tillgången på förskollärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare Minska korttidsjukfrånvaron genom att skapa en hållbar arbetssituation utifrån en ökad personaltäthet och god arbetsmiljö Rekryteringsläge Tillsvidareanställningar inom förskolan (oktober 2013): 224 förskollärare (186 heltid, 38 deltid) 67 barnskötare (48 heltid, 19 deltid) Ponerat att alla, med undantag av de medarbetare som har partiell sjukskrivning, skulle vilja arbeta heltid skulle det innebära: 13,4 heltidstjänster (8,4 förskollärare och 5,0 barnskötare) l<ostnad: ca 5,6 mkr/år Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom förskolan: 93% (förskollärare 94% och barnskötare 90 %) Totalt har 9 personer anmält intresse för högre sysse/sättningsgrad, varav 6 barnskötare och 3 förskollärare (oktober 2013). Av förskollärarna är 2 för närvarande förä/dralediga och 1 har tillfällig utökning. Av barnskötarna har 1 tillfällig utökning och 1 är tjänstledig. Hittills under 2013 har cirka 30 medarbetare rekryterats till förskolan. Av dessa 30 har 18 förskollärarutbildning, några är barnskötare, någon socialpedagog och resterande saknar relevant utbildning. Behovet av förskollärare är kontinuerligt. För att säkra personalförsörjningen av förskollärare krävs att vi vid annonsering erbjuder tillsvidaretjänster på heltid. Detta för att kunna attrahera förskollärare som idag har anställningar hos andra arbetsgivare. l princip önskar alla heltid i botten men många vill ha reducering av tjänst. Problem att kunna erbjuda heltid uppstår framförallt på små enheter där behovet av flera "huvud" finns men på samma tid.

24 UtbildningsfOrvaltningen Lönemässigt ligger Karlshamns kommun bra till då strukturella satsningar på förskollärare har gjorts i flera omgångar. Personaltäthet Antal barn inom förskolan (mätpunkt 31/12) År Antall-åringar Totalt antal barn Total ökning Antal årsarbetare inom förskolan ( mätpunkt 31/12) År Antal årsarbetare Barn/årsarbetare (t i llsvi daretjänst er) , , , ,15 Total ökning ,58 De ökade kraven med hänvisning till ny skollag och reviderad läroplan har förändrat och utökat förskolans uppdrag- förskolan är numera en egen skolform. Samtidigt har personaltätheten minskat vilket särskilt bör beaktas i relation till ökningen av antalet ettåringar. För att skapa en hållbar arbetssituation och en god arbetsmiljö som bidrar till hög kvalitet i verksamheten finns behov av viss marginal i bemanningen. Arbetstoppar kan då lättare hanteras utan att vikarier behöver tas in. Legitimationskrav-introduktionsår Den nya skollagen innebär enligt behörighetsförordningen att nyutexaminerade förskollärare ska genomgå ett introduktionsår under handledning av mentor för att erhålla legitimation. Mentorskapet tar cirka 5% av en tjänst i anspråk och i nuläget är den totala åtgången inom förskolan en heltidstjänst vilket innebär en årlig kostnad på cirka kr. Behovet av mentorer ökar och kommer att öka. Ett uppskattat behov för mentorskapet de närmaste två åren är cirka två heltidstjänster. En mentor har också ett lönetillägg på 1000

25 Utbildningsförvaltningen kr/månad vilket med nuvarande antal mentorer innebär en ungefärlig årskostnad på kr. Total kostnad är alltså kr/år. Korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro dag 1-14 (dag/anställd) Förskollärare Barnskötare Totalt förskolan ,48 4,63 3, ,12 4,21 4, ,72 5,06 4, ,4 7,17 5,79 Total ökning + 1,92 + 2,54 + 1,94 Ökningen av sjukfrånvaron innebär en ökad kostnad på cirka en halv miljon kronor i sjuklönekostnader/år. Den ökade korttidsjukfrånvaron bör sättas i relation till minskad personaltäthet, större andel ettåringar och ett utökat uppdrag. Konvertering av barnskötartjänster till förskellärartjänster fattade personal- och organisationsutskottet beslut om konvertering av barnskötartjänster till anställningar som förskollärare (PU 97 /99). Bakgrunden var läroplanens ökade pedagogiska krav. Andelen förskollärare i l<arlshamns kommun var % och %. Utifrån 2013 års löneläge är medellönen för förskollärare kr/månad och för barnskötare kr, alltså en skillnad på 3200 kr/månad, vilket innebär att en förskollärare kostar cirka kr mer/år jämfört med en barnskötare. En förskollärare har på grund av uppdragets karaktär två timmar färre i barngrupp/vecka vilket också måste beaktas. Arbetstidsavtal 2004 infördes med framgång en arbetstidsmodell inom förskolan. Avtalet har sagts upp av Lärarförbundet och l<ommunal och slutade gälla Arbetsgivarens och de fackliga organisationernas gemensamma slutsats är att en av anledningarna till att modellen inte har fungerat enligt intentionen är en för låg grundbemanning. De konsekvenser vi hittills ser utifrån avsaknaden av en arbetstidsmodell är bland annat större behov av timvikarier, sämre möjlighet till flexibilitet och merarbete för att hantera bemanningen. Det ökade vikariebehovet innebär sämre kontinuitet, risk för försämrad kvalitet och fler outbildade i verksamheten. Bedömningen är också att kostnaderna för

26 Utbildningsförvaltningen övertid, förskjuten arbetstid och fyllnadstid markant kommer att öka. Mer tid får läggas på ärendehantering i Herorna vilket innebär merarbete för flera yrkeskategorier. Ovan beskrivna konsekvenser påverkar såväl barn som personal. slutsats Det är tydligt att arbetsbelastningen inom förskolan har ökat och det finns flera faktorer som bidrar till det: Fler barn per årsarbetare -lägre personaltäthet Tidigare mätningar visar att antalet omsorgstimmar har ökat, det vill säga barnen är på förskolan längre dagar. Ökningen av antalet ettåringar- en ettåring kräver generellt sätt mer tid och pedagogisk insats än ett äldre barn. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan åtminstone delvis hänföras tilllägre personaltäthet och ökad arbetsbelastning. Det finns många vinster med att återinföra ett arbetstidsavtal men för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs som tidigare nämnts en högre grundbemanning. Det bör kommenteras att barnomsorgen inom Karlshamns kommun har en högre standardkostnad än vi borde ha utifrån rådande förutsättningar, något som flertalet jämförbara kommuner också har. Förklaringen för Karlshamns kommun ligger framförallt i den höga andelen förskollärare, att det finns dygnet-runt-förskola och att vi har en hög andel inskrivna barn (88% i Karlshamn jämfört med 84% i kommungruppen). För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten och för att säkra personalförsörjningen av förskollärare är det avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare- att arbeta inom Karlshamns kommuns förskolor ska vara något att eftersträva. Det är lika viktigt att locka till oss nya förskollärare genom att erbjuda tillsvidaretjänster på heltid som att göra det attraktivt för befintliga medarbetare att stanna. För att åstadkomma detta krävs förutsättningar för en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning, vilket kräver mer resurser. Att inga eller små resurser har tillförts trots ökningen av antalet barn, ökade kostnader på flera plan och förändring av förskolans uppdrag är anmärkningsvärt. Att fortsätta på samma sätt är inte hållbart och att komma till rätta med problemen inom befintlig budgetram är inte möjligt. Förslag till åtgärder

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se]

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 2 26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 2 26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 2 26 barn, ungdom och skola 2013-03-27 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, klockan 13.15-17.10 Deltagare: (markerade med x,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S)

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) 1(15) Plats och tid Kulltorps skola, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande (närvarande 48-58) Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Övriga

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport - Uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling FSKF

Rapport - Uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling FSKF SIGNERAD 2015-09-01 Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2015-09-18 Vår referens Mats Ahlin Planeringssekreterare mats.ahlin@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - Uppföljning av diskriminering eller

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Lokalt måldokument 2010

Lokalt måldokument 2010 Friarelyckans Förskoleenhet Lokalt måldokument 2010 En förskola för relationer, generationer och lustfyllt lärande ger oanade möjligheter Friarelyckans vision Christina Orrmyr, Rektor Godkänd i Lsg 2010-02-01

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett teknikprojekt Effektiv

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011 Sida 1(8) Olympens förskola Likabehandlingsplan Upprättad i oktober 2011 2 Bakgrund och syfte Den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67)

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Tjänstgörande ersättare: Sten Wijkander tjg för (S) Susanne Olsson Charlotta M Sjöqvist tjg för (M) Rasmus Åkesson

Tjänstgörande ersättare: Sten Wijkander tjg för (S) Susanne Olsson Charlotta M Sjöqvist tjg för (M) Rasmus Åkesson sid 1 av 13 Plats och tid Asarumssalen, klockan 09:30 11.35 Ajournering klockan 11.05-11.30 Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) Carin Erlandsson Ledamot (M) Qristina Ribohn Ledamot (S) Emanuel

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning

Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning Tjänsteskrivelse 1 (13) Datum 2014-10-13 Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning Förslag till plan för införande av elevdatorer i grundskolan Bakgrund Bildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30 Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Närvarande ledamöter Anders Hagsten (KD) ordförande Kerstin Cederström (FP) Jan Zetterqvist (S) Andreas Getzman (M) 96-109

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, kl 16.30-18.45 Beslutande Annika Holmstrand (c) Ordförande Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp)

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(15) Innehållsförteckning 29 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 30 Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 4 31 Tertialbokslut 1 2014 5 32 Resultat från brukarenkäter 2014

Läs mer

UnosUno Forskningsprojekt En-dator-per-elev-satsningar 2011-2013

UnosUno Forskningsprojekt En-dator-per-elev-satsningar 2011-2013 UnosUno Forskningsprojekt En-dator-per-elev-satsningar 2011-2013 Annika Andersson Tomas Englund Åke Grönlund Mathias Hatakka Isabella Norén Matilda Wiklund Örebro University, Sweden UnosUno 2010-2013 11

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 6 108 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 6 108 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 6 108 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, klockan 13.15-15.55 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Reffelmansverket, Hudiksvall

Reffelmansverket, Hudiksvall Protokoll 1 (8) Plats och tid: Reffelmansverket, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Kamran Khalil (M) Niklas Steding (M) Lars-Olof Widell (C) Mats Olsson (C)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan Ajournering klockan

Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan Ajournering klockan Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan 16.00-18.20. Ajournering klockan 17.10-17.25. Beslutande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S)

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Under 2012 genomfördes en undersökning av 6- åringars och deras vårdnadshavares upplevelse av övergången till förskoleklass. För vårdnadshavare genomfördes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun

Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun Fastställd av: BUN 20140616 68 Revideras senast: 2016-06-30 Innehåll Riktlinje - Skolskjuts i Karlskoga kommun... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 221/2016. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 221/2016. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 221/2016 Grundskolenämnden Datum: 2016-03-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) 17-28 Seydou Bahngoura (C) Maria Haglund (M) Husein

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer