,_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola 2014-02-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l l Nämnden för barn, ungdom och skola PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, klockan Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) x x x x x x x x x x Ledamöter Tobias Folkesson, ordf (S) Britt Jämstorp, l v.ordf (KD) Carin Erlandsson, 2 v ordf (M) 1-7 Bengt-Olof Björck (S) Liz W ennerberg (MP) Torgny Lindqvist (S) Xhevat Latifi (M) Anneli Bengtsson (S) Karin Lange (SD) Kristin Lundberg (FP) Ankie Larsson Boklund (C) Personalföreträdare Jessica Vedin TCO Liselotte Bagewitz SACO Ersättare xx Ingvar Andersson (S) Karolina Sandgren (S) xx Nieole Sundin (M) Sten Wijkander (S) Roland Englesson (MP) xx Qristina Ribohn (S) 8-15 xx Magnus Sandgren (M) x Petrus Eriksson (S) 2-15 Nielas Petersson (SD) x Kennet Svanberg (FP) Gertrud Ivarsson (C) Personalföreträdare, ersättare Michael Filipsen TCO x x x x x Tjänstemän Ewa Kristensson, förvaltningschef Patrik Håkansson, verksamhetschef Torsten Berg, rektor 1-2 Lotta Lindsko g, ekonom 4-5 Hans Hyllstedt, ekonomichef 5 x x x x Madelaine Forsberg, sekreterare Ingegerd Åberg, IKT -samordnare 1-4, 7 Marie Björnsson, personalstrateg 1-3 Mikael Johnsson, ekonom 4-6 Tid för justering: kll6.00 Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-15,_3vt U;thh B~t~~:; ;/ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 2 Nämnden för barn, ungdom och skola Innehållsforteckning Paragraf l Ärende Godkännande av dagordning Gå och cykla till skolan- hållbarhetsprojekt på Bodestorpsskolan Personalfdrsörjningsbehov inom fårskolan Digitala verktyg i skolan Bokslut 2013 Redovisning av beräkningsmodell får bidrag till friskolori enskilda fårskolor Infarande av Google apps får utbildningsfårvaltningen Delegationsordning BUS-nämnden Intern kontroll- kontrollplan 2014 skolorganisation Handlingsplan får grundskolan vid misstänkt eller bekräftat missbruk av alkohol och/eller andra droger Namn på Asarums bildningscenter Information Anmälan av delegationsbeslut Meddelande~ t_)

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 3 Nämnden för barn, ungdom och skola l Godkännande av dagordning BUS-nämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Extra ärenden: Delegationsordning BUS-nämnden FBJ

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 4 Nämnden för barn, ungdom och skola Gå och cykla till skolan- hållbarhetsprojekt på Bodestorpsskolan BUS-nämndens beslut att ge ordförande i uppdrag att lyfta frågan i projektgruppen AKTA i Blekinge som får ta fram en strategi och att i övrigt ta informationen till protokollet. Sammanfattning Rektor Torsten Berg redogör för hållbarhetsprojektet för bättre hälsa, miljö och säkerhet på Bodestorpsskolan. Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan ökar med trafikproblem som följd. Utöver besvärliga trafiksituationer orsakar bilskjulsandet försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet och miljöproblem. Projektet, som bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning, har som syfte att: Kartlägga brukamas skolskjutsvanor- hur tar sig barnen till och från skolan? Kartlägga barns skolvägar i anslutning till skolan (drygt 90% bor inom 2 km från skolan) Identifiera platser som elever upplever som otrygga/farliga Ge berörda förvaltningar/nä!=der förslag på åtgärder där trafikmiljön har en lägre säkerhetsnivå Skapa en hållbar lösning för trafikmiljön Förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och från skolan. Resultat och analys samt åtgärdsplan-se beslutsunderlag. Beslutsunderlag Gå och cykla till skolan, tjänsteskrivelse från rektor Torsten Berg, Yrkanden Ordförande Tobias Folkesson (S) föreslår att frågan lyfts i projektgruppen som arbetar med trafiksäkerhet - AKT A i Blekinge. Protokollet ska skickas till Rektor Torsten Berg Ordförande Tobias Folkesson (S) ;p?;j

5 Till BUS-nämnden Tekniska nämnden "Gå och cykla till skolan" Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet på Bodestorpsskolan Information om projektet. Projektet grundas på dokumentet "H I!bar utveckling -Riktlinjer för utbildningsförvaltningens arbete" daterat , där det står: "Alla som arbetar inom utbildningsförvaltningen ska sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till bom, ungdomar och vuxna samt följa viljeinriktningen i kommunens Agenda 21. Alla skall tillse att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del i alla verksamheter och bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling". Bakgrund Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan ökar. Det gäller även för skolorna i Karlshamn med trafikproblem kring våra skolor som följd och Bedestorpskolan utgör inget undantag. Ofta saknas riktlinjer för trafikmiljön till exempel vid hämtning, lämning och parkering. Utöver besvärliga trafiksituationer orsakar bilskjutsandet försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet och miljöproblem.

6 Projektets syfte och genomförande Att medelst en enkätundersökning kartlägga brukarnas skolskjutsvanor. Hur tar sig barnen till och fr n skolan? Att kartlägga barns skolvägar i anslutning till Bedestorpsskolan - avgränsat till ett cirkelomr de 2 km från skolan inom vilket mer än 90 % av eleverna bor. Att identifiera platser som eleverna upplever som otrygga eller farliga. Att till berörda kommunala nämnder, förvaltningar och/eller tjänstemän ge förslag p tgärder där trafikmiljön idag har en lägre säkerhetsniv. Att skapa en h llbar lösning för trafikmiljön vid Bedestorpsskolan. Att med resultatet från enkätundersökningen förm elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och fr n skolan för att få bättre hälsa och bidra till en bättre miljö samt att skapa en säkrare trafikmiljö i skolans närområde. Projektet bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning. Resultat och analys Bedestorpsskolan är en centralt belägen skola med ett upptagningsomr de som innebär korta avstånd till skolan för de flesta elever- g ng-/cykelavstånd, d v s mindre än 2 km. Alla större trafikstr k är utrustade med g ng- och cykelvägar. Villaområdena är oftast trafiksäkrade. Förutsättningarna är s ledes goda för att ta sig till och fr n skolan till fots eller med cykel. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk med hög trafiksäkerhet för att därmed öka möjligheten för skolbarn att i större utsträckning ta sig till och fr n skolan på egen hand. I stort sett alla elever och skolpersonal har svarat på enkäten. Av enkätsvaren framgår det att det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till skolan, trots att avst ndet till skolan inte är mer än någon enstaka kilometer. Skolan arbetar för att eleverna skall bli medvetna om en hållbar livsstil med goda matvanor och daglig fysisk aktivitet. Att minska bilskjutsandet för att i stället öka antalet elever som går och/eller cyklar till skolan är både möjligt och önskvärt för hälsans, miljöns och trafiksäkerhetens skull.

7 Förslag åtgärder Med elevernas och personalens enkätsvar som underlag har kommunens trafikingenjör tillsammans med en arbetsgrupp från skolan sett över trafikmiljön och där behov förelegat föreslagit åtgärder. Se bifogad bilaga: 'Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan"- Inventering av skolvägar i anslutning till sadestorpsskolan vfirterminen Ett trafikmiljöpaket med åtgärder rörande skolans trafikerade närmiljö har utarbetats. Arbetet har skett i samverkan med skola, föräldraförening och kommunens trafikingenjör. Genomförda åtgärder kommer att utvärderas. Se bifogad bilaga: "Ji.tgärdsplan - Trafikprojektet Bodestorpsskolan'~ daterad BODESTORPSSKOLAN Torsten Berg Rektor

8 Trafikmiljön vid Bedestorpsskolan Inventering av skolvägar i anslutning till Bodestorpsskolan vårterminen 2013 Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet!

9 1.Bakgrund - Vilka problem finns för barn i trafiken? - Trafiksituationen runt många skolor - Vilka krav kan ställas på barns skolvägar 2.Syfte 3.Avgränsning 4. Trafik i skolans närmiljö 5. Enkätundersökning 6. Resultat och analys - Hur tar sig eleverna till och från skolan? - Varför åker vissa elever bil till skolan? - Farliga och otrygga trafikställen - Inträffade olyckor 7.Sammanfattande analys med kommentar

10 Bakgrund Vilka problem finns det för barn i trafiken? Barns mognadsfaktorer är inte färdigutvecklade: Hörsel Synfält Koncentration Barn är små, impulsiva och spontana!! Trafiksituationen runt många skolor Tydlig trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar ökar. Ofta saknas bra information om respektive skolas riktlinjer för trafikmiljön- hämtning, lämning och parkering. Besvärliga trafiksituationer kan uppstå vid skolor. Försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet gör att barn hindras i sitt lärande och sin utveckling.

11 Vilka krav ska ställas på barns skolvägar? Nollvision - inga barn ska allvarligt skadas eller dö. Hastigheten på bilar är direkt avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir efter en trafikolycka. Risken för fotgängare att dödas ökar markant med farter över 30 km/h. Särskilda åtgärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten.

12 Syfte Kartlägga brukarnas skolskjutsvanor: - Hur tar sig barnen till och från skolan? Kartlägga barns skolvägar i anslutning till Bodestorpsskolan. Identifiera platser som elever upplever som otrygga eller farliga. Ge förslag på åtgärder där trafiksäkerheten idag har en lägre säkerhetsnivå. Skapa en hållbar lösning för trafikmiljön vid Bedestorpsskolan - anpassade rutiner för lämning och hämtning av elever. Förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller cykel till och från skolan för en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet

13 Avgränsning De studerade områdena sträcker sig inom ett cirkelområde 2 km från skolan. skolskjutsvägarna (busstransporter) har inte granskats. Vid granskningen har fokus legat på de mest trafikerade (av eleverna mest nyttjade) skolvägarna. Vi har utgått från att eleverna/föräldrarna valt den mest trafiksäkra vägen om olika alternativ finns att tillgå.

14 Trafik i skolans närmiljö Ett trafikmiljöpaket med sex åtgärder, utarbetat i samverkan med föräldraförening och kommunens trafikingenjör, har testats vid Bodestorpsskolan. En utvärdering har genomförts med personal och brukare. Av inkomna synpunkter framgår: - att anvisningarna måste bearbetas och förtydligas - att de nya reglerna ej haft avsedd verkan och att därför vissa problem kvarstår - att efterlevnaden måste kontrolleras och följas upp Ett stort antal retar sig på medtrafikanternas dåliga beteende i trafiken - att 15-minutersparkeringarna inte fyller sitt syfte - att behovet av parkeringsplatser ses över- fler parkeringsplatser efterfrågas - att alternativa av- och påstigningsplatser utanför skolans område anges - alla barn behöver inte lämnas utanför skolan - att samtliga problem i skolans trafikmiljö inte helt kan byggas bort, utan att det istället är trafikbeteendet som måste granskas/ifrågasättas och vid behov ändras Förslag åtgärder - Trafikförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter - Ev åtgärder vidtas - Presentation av nytt förslag att sjösättas HT Ett kontrollerat genomförande av en ny trafikorganisation - Ny utvärdering lå

15 Enkätundersökning Undersökningen belyser följande områden: - Inventering av elevernas trafikvanor och skolvägar Hur tar sig eleverna till och från skolan? Kan det ske till fots eller med cykel på ett trafiksäkert sätt? - Är avståndet till skolan sådant (inte mer än 2 km) att gång- och cykeltrafik är ett bra alternativ till bilskjuts? - Identifiering av trafikplatser som eleverna (och i viss mån föräldrarna- åk F-3) upplever som farliga och/eller otrygga l stort sett alla elever har svarta på enkäten, åk 1-3 tillsammans med förälder och åk 4-6 på egen hand i klassen. l enkätundersökningen ingick att eleverna skulle rita in sin skolväg på en karta och ange ev farliga trafikställen.

16 Resultat och analys Antal elever: 316 Varav skolskjutselever: 15 elever (Sex elever i åk 5 och resterande jämt fördelade i åk F-4) Personal: 39 Avstånd till skolan: De flesta elever bor inom 0,2 till 1,5 km från skolan (innerstan, Dalgången, Pengaberget, Skogsborg, Rosenkällan, Hunnemara) Tillgång till gång- och cykelväg: Alla större, högtrafikerade vägar är försedda med gång- och cykelvägar. Villaområdena saknar oftast särskilda gång- och cykelvägar, men Pengaberget, Dalgången och Skogsborg är trafiksäkrade d v s tillåter en högsta hastighet av 30 km/h Hur tar sig eleverna till och från skolan? Går till skolan: Vanligast är att man går- i tidigare årskurser i vuxens sällskap, 10-30% på lågstadiet, och efterhand allt mer tillsammans med syskon/kamrat för att landa någonstans runt 40-50% på mellanstadiet. Aker bil: Att åka bil är näst vanligast, totalt ca 30%. Helt naturligt är det framförallt elever i åk F-3 som skjutsas med

17 riktiga toppar för åk 2-3, ca 50%. Den höga siffran för åk 6 är svår att förstå. Cyklar: Cirka 20% av eleverna cyklar. l åk F-2 cyklar eleverna tillsammans med vuxen/förälder. Från och med åk 3 sker det alltmer på egen hand eller tillsammans med kamrat. Inskolningen tycks ske i åk 3 där många vuxna cyklar tillsammans med barnen för att sedan i åk 4 helt sluta med detta. Med undantag för åk 6 är antalet cyklande elever i åk 4-6 förhållandevis lågt eller knappa 20%. Åker buss: 15 elever är skolskjutsberättigade. Det finns också ett antal elever med dubbelt boende där busstransport sker periodvis. Varför åker vissa elever bil till skolan? Förälder lämnar på väg till jobbet: Detta är den klart vanligaste orsaken och då speciellt i åk F-3, 30-40%. Skjutsandet avtar markant f o m åk 4, 10-15%. Inte tillräckligt gammal: Detta alternativ har endast nyttjats av elever i åk F-3, 15-25%, och då speciellt i åk 2-3, vilket förvånar. Tendensen borde i stället vara att procentsatsen vek starkt nedåt från F till åk 3. - En fråga att fundera över: När är eleven tillräckligt gammal för att gå/cykla själv? Långt att gå: Låga siffror med undantag för åk 2, åk 3 och åk 5. Att det skulle finnas några elever i de tidigare årskurserna som upplevde avståndet till skolan långt är icke förvånande, men att 11 elever i åk 5 gör det är svårt att förstå. l princip alla elever, undantagna skolskjutseleverna, bor på gång-/cykelavstånd till skolan.

18 Otrygg skolväg: Med undantag för åk 3, sex elever, så är inte en eventuell otrygg skolväg något som anges som problem. Farliga och/eller otrygga trafikställen 81 elever har svarat ja på frågan varav 30 elever från åk 3. Den höga siffran kan kanske delvis förklaras med att det är i åk 3 som många föräldrar inskolar sina barn i cykeltrafiken. l övriga klasser varierar antalet mellan sju och tio. De eleverna upplever som farligt/otryggt är framförallt morgonstressade biltrafikanters beteende- kör fort och oförsiktigt, stannar inte vid övergångsställena och följer inte helt de angivna riktlinjerna vid av- och påstigning på skolan. Den mest utpekade trafikplatsen är korsningen, övergångsstället och utfarten från skolan, Ronnebygatan- Erik Dahlbergsvägen. Osäkerhet gäller vad beträffar cykeltrafiken på Ronnebygatan. Det bör tydliggöras. Se vidare kartredovisningen av trafikställen som eleverna bedömer som farliga/otrygga. Inträffade trafikolyckor (där Bodaelever varit inblandade) Kopplingen farliga/otrygga trafikställen och inträffade olyckor är liten. Det är huvudsakligen elever i åk 5-6 som angett att de varit med om någon trafikolycka på väg till eller ifrån skolan. Samtliga angivna olyckor är cykelrelaterade, cykel - cykel alternativt cykel - gångtrafikant. Inga allvarliga skador har angetts som resultat av det inträffade. En troligt bidragande orsak till cykelrelaterade olyckor är de undermåliga markeringarna av cykelrespektive gångväg. - Det bör åtgärdas!

19 Sammanfattande analys med kommentar Bodestorpsskolan är en centralt belägen skola med ett upptagningsområde, som innebär korta avstånd till skolan för de flesta elever- gång-/cykelavstånd. Alla större trafikstråk är utrustade med gång- och cykelvägar. Villaområdena är oftast trafiksäkrade. Förutsättningarna är således goda för att ta sig till och från skolan till fots eller med cykel. Med elevernas enkätsvar som underlag kommer kommunens trafikingenjör tillsammans med en arbetsgrupp från skolan att se över trafikmiljön och vid behov föreslå åtgärder. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk med hög trafiksäkerhet för att därmed öka möjligheten för skolbarn att i större utsträckning ta sig till och från skolan på egen hand. De föreslagna och prövade åtgärderna för trafikmiljön vid skolan måste följas upp, revideras och på nytt förankras hos berörda. Av enkätsvaren framgår det, att det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till skolan trots att avståndet till skolan inte är mer än någon enstaka kilometer. Skolan arbetar för att eleverna skall bli medvetna om en hållbar livsstil med goda matvanor och daglig fysisk aktivitet. Att minska bilskjutsandat för att i stället öka antalet elever som går och/eller cyklar till skolan är både möjligt och önskvärt för hälsans, miljöns och trafiksäkerhetens skull.

20 Åtgärdsplan -Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan Atgärdsplan - kopplad till projektets övergripande syfta att främja gång- och cykeltrafik för bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Allmänt Skolan ansvarar för information till elever, föräldrar och personal om resultatet av kartläggningen och åtgärder för att skapa en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Atgärder: Utställning på skolan av resultatet från kartläggningen. Information på föräldra- och föräldraföreningsmöten. l nformation på personalens arbetsplatsträffa r. Trafikundervisningen enligt läroplanen för att skapa en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Plan tas fram för undervisningen för F-6. Tidsplan: Läsåret 2013/2014 Ansvariga: Rektor, personal, föräldraföreningens styrelse Bodestorpsvägen Personal och föräldrar har påtalat att elever som stiger av bussen i bussfickan vid Bedestorpsvägen ofta tar genvägen över Bedestorpsvägen till Österslättsskolan i stället för att gå genom tunneln under vägen. Aven en del Bodestorps- och Österslättslever använder denna genväg när de ska förflytta sig mellan skolorna för att ha t ex slöjd-, idrotts- eller hemkunskapslektioner. Atgärd: staket placeras på Bedestorpsvägens refug. Kostnad: kr. Tidplan: Genomförs hösten Ansvarig: Trafikingenjören Parkeringsplatsen och Skolvägen Det behövs en översyn av parkering vid skolan och en ny vändplats vid Skolvägens slut. Atgärd: Kostnad: Tid plan: Ansvarig: Anläggning av ny vändplats och ev förändring av parkeringsplatserna. ca kr. start våren 2014 och det beräknas vara klart Trafikingenjören och rektor En konsekvens av översynen kan även innebära att planändring måste göras på området öster om Skolvägen för att kunna utöka antalet parkeringsplatser, så att både de boende i området och den personal som behöver bilplats ska få det. Tvärgatan Skymd sikt vid Tvärgatan. Atgärd: Sidrefug vid Tvärgatan för att få trafiken att passera längre ifrån ett skymmande plank. Tid plan: Genomförs hösten Ansvarig: Trafikingenjören

21 Gång- och cykelvägar Många upplever att det är dåliga markeringar på gång- och cykelvägar. Man vet inte på vilken del man ska gå eller cyklar. Detta leder ibland till tillbud och olyckor. Observera att alla olyckor som elever varit inblandade i var cykelolycka r. Åtgärd: Tydligare linjer och markeringar på gång- och cykelvägar. Tidsplan: Genomförs hösten Ansvarig: Gatuförvaltningen (Tekniska nämnden.) Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Ronnebygatan Korsningen Erik Dahlbergsvägen och Ronnebygatan har markerats som farlig plats av alla klasser. Även föräldrar och personal har angivit korsningen som en farlig trafikplats. Platsen upplevs som farlig pga det kör många bilar och cyklar samt att bilarna och cyklarna kommer från olika håll. Bilarna kör fort och folk är stressade. Det är inte alltid som bilarna stannar vid övergångsstället. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Genvägen Genvägen har markerats som farlig trafikmiljö. Vägen ligger inom trafiksäkrat område med 30 km/h som högsta hastighet och vägen har redan skyltats om med skylt som anger att parkering är förbjuden. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Surbrunnsvägen/Kyrkogatan Korsningen mellan vägarna Erik Dahlbergsvägen, Surbrunnsvägen och Kyrkogatan har angivits som farlig plats. Erik Dahlbergsvägen har tät trafik, men korsningen har övergångsställe och kan anses som relativt säker. Sikten anses av en del som nedsatt pga växtlighet. Åtgärd: Kontroll av och ev beslut om borttagande av skymmande växtlighet Ansvarig: Trafikingenjören Korsningen Ronnebyvägen/ldrottsvägen/Bockaliden Vid Österport har korsningen mellan vägarna Ronnebyvägen, Idrottsvägen och Bockaliden angetts som farlig.. Barnen upplever att bilarna kör fort. Ronnebyvägen är tungt trafikerad, men det finns övergångsställe och sikten är fri och att trafiken är tät. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Bodestorpsvägen Korsningen Erik Dahlbergsvägen och Bedestorpsvägen har angetts som farlig plats. Elever korsar Erik Dahlbergsvägen med cykel eller till fots för att gå på gång/cykelvägen till tunneln och vidare till Bodestorpsskolan. Korsningen har trafikljus, övergångsställe och får anses som säker trafikplats. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Torsten Berg Rektor Föräldraföreningen Jessica Holmström, ordf Per lngströmer Trafikingenjör

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 5 Nämnden för barn, ungdom och skola Personalförsörjningsbehov inom forskolan BUS-nämndens beslut att frågan angående personalfårsörjningsbehov inom fårskolan tas i beaktande infår kommande år och att i övrigt ta informationen till protokollet. Sammanfattning Personal- och organisationsutskottet (PoU) efterfrågade i slutet av 2013 möjlighet att erbjuda heltidstjänster till personal inom fårskolan. Personalstrateg Marie Björnsson informerar om personalfårsöljningsbehovet inom fårskolan som har redovisats till PoU och i förvaltningens samverkansgrupp. Syftet är att säkra tillgången på fårskollärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska korttidssjukfrånvaron genom att skapa en hållbar arbetssituation utifrån en ökad personaltäthet och god arbetsmiljö. F örslag till åtgärder är: Öka grundbemanningen till3,0 tjänst/avdelning Möjliggöra återinförande av arbetstidsavtal Ekonomisk kompensation får den ökade kostnaden får fårskollärare utifrån beslutet om konvertering av tjänster Ekonomisk kompensation får kostnaden får mentorskap. Beslutsunderlag Personalförsörjningsbehovet inom fårskolan, Yrkanden Ordfårande Tobias PoJkesson fåreslår att nämnden tar informationen till protokollet och att frågan angående personalförsörjningsbehov inom fårskolan tas i beaktande inför kommande år. Protokollet ska skickas till Personalstrateg Marie Björnssop 75J

23 Utbildningsfårvaltningen PERSONALFÖRSÖRJNINGSBEHOVET INOM FÖRSI<OLAN Syfte Säkra tillgången på förskollärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare Minska korttidsjukfrånvaron genom att skapa en hållbar arbetssituation utifrån en ökad personaltäthet och god arbetsmiljö Rekryteringsläge Tillsvidareanställningar inom förskolan (oktober 2013): 224 förskollärare (186 heltid, 38 deltid) 67 barnskötare (48 heltid, 19 deltid) Ponerat att alla, med undantag av de medarbetare som har partiell sjukskrivning, skulle vilja arbeta heltid skulle det innebära: 13,4 heltidstjänster (8,4 förskollärare och 5,0 barnskötare) l<ostnad: ca 5,6 mkr/år Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom förskolan: 93% (förskollärare 94% och barnskötare 90 %) Totalt har 9 personer anmält intresse för högre sysse/sättningsgrad, varav 6 barnskötare och 3 förskollärare (oktober 2013). Av förskollärarna är 2 för närvarande förä/dralediga och 1 har tillfällig utökning. Av barnskötarna har 1 tillfällig utökning och 1 är tjänstledig. Hittills under 2013 har cirka 30 medarbetare rekryterats till förskolan. Av dessa 30 har 18 förskollärarutbildning, några är barnskötare, någon socialpedagog och resterande saknar relevant utbildning. Behovet av förskollärare är kontinuerligt. För att säkra personalförsörjningen av förskollärare krävs att vi vid annonsering erbjuder tillsvidaretjänster på heltid. Detta för att kunna attrahera förskollärare som idag har anställningar hos andra arbetsgivare. l princip önskar alla heltid i botten men många vill ha reducering av tjänst. Problem att kunna erbjuda heltid uppstår framförallt på små enheter där behovet av flera "huvud" finns men på samma tid.

24 UtbildningsfOrvaltningen Lönemässigt ligger Karlshamns kommun bra till då strukturella satsningar på förskollärare har gjorts i flera omgångar. Personaltäthet Antal barn inom förskolan (mätpunkt 31/12) År Antall-åringar Totalt antal barn Total ökning Antal årsarbetare inom förskolan ( mätpunkt 31/12) År Antal årsarbetare Barn/årsarbetare (t i llsvi daretjänst er) , , , ,15 Total ökning ,58 De ökade kraven med hänvisning till ny skollag och reviderad läroplan har förändrat och utökat förskolans uppdrag- förskolan är numera en egen skolform. Samtidigt har personaltätheten minskat vilket särskilt bör beaktas i relation till ökningen av antalet ettåringar. För att skapa en hållbar arbetssituation och en god arbetsmiljö som bidrar till hög kvalitet i verksamheten finns behov av viss marginal i bemanningen. Arbetstoppar kan då lättare hanteras utan att vikarier behöver tas in. Legitimationskrav-introduktionsår Den nya skollagen innebär enligt behörighetsförordningen att nyutexaminerade förskollärare ska genomgå ett introduktionsår under handledning av mentor för att erhålla legitimation. Mentorskapet tar cirka 5% av en tjänst i anspråk och i nuläget är den totala åtgången inom förskolan en heltidstjänst vilket innebär en årlig kostnad på cirka kr. Behovet av mentorer ökar och kommer att öka. Ett uppskattat behov för mentorskapet de närmaste två åren är cirka två heltidstjänster. En mentor har också ett lönetillägg på 1000

25 Utbildningsförvaltningen kr/månad vilket med nuvarande antal mentorer innebär en ungefärlig årskostnad på kr. Total kostnad är alltså kr/år. Korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro dag 1-14 (dag/anställd) Förskollärare Barnskötare Totalt förskolan ,48 4,63 3, ,12 4,21 4, ,72 5,06 4, ,4 7,17 5,79 Total ökning + 1,92 + 2,54 + 1,94 Ökningen av sjukfrånvaron innebär en ökad kostnad på cirka en halv miljon kronor i sjuklönekostnader/år. Den ökade korttidsjukfrånvaron bör sättas i relation till minskad personaltäthet, större andel ettåringar och ett utökat uppdrag. Konvertering av barnskötartjänster till förskellärartjänster fattade personal- och organisationsutskottet beslut om konvertering av barnskötartjänster till anställningar som förskollärare (PU 97 /99). Bakgrunden var läroplanens ökade pedagogiska krav. Andelen förskollärare i l<arlshamns kommun var % och %. Utifrån 2013 års löneläge är medellönen för förskollärare kr/månad och för barnskötare kr, alltså en skillnad på 3200 kr/månad, vilket innebär att en förskollärare kostar cirka kr mer/år jämfört med en barnskötare. En förskollärare har på grund av uppdragets karaktär två timmar färre i barngrupp/vecka vilket också måste beaktas. Arbetstidsavtal 2004 infördes med framgång en arbetstidsmodell inom förskolan. Avtalet har sagts upp av Lärarförbundet och l<ommunal och slutade gälla Arbetsgivarens och de fackliga organisationernas gemensamma slutsats är att en av anledningarna till att modellen inte har fungerat enligt intentionen är en för låg grundbemanning. De konsekvenser vi hittills ser utifrån avsaknaden av en arbetstidsmodell är bland annat större behov av timvikarier, sämre möjlighet till flexibilitet och merarbete för att hantera bemanningen. Det ökade vikariebehovet innebär sämre kontinuitet, risk för försämrad kvalitet och fler outbildade i verksamheten. Bedömningen är också att kostnaderna för

26 Utbildningsförvaltningen övertid, förskjuten arbetstid och fyllnadstid markant kommer att öka. Mer tid får läggas på ärendehantering i Herorna vilket innebär merarbete för flera yrkeskategorier. Ovan beskrivna konsekvenser påverkar såväl barn som personal. slutsats Det är tydligt att arbetsbelastningen inom förskolan har ökat och det finns flera faktorer som bidrar till det: Fler barn per årsarbetare -lägre personaltäthet Tidigare mätningar visar att antalet omsorgstimmar har ökat, det vill säga barnen är på förskolan längre dagar. Ökningen av antalet ettåringar- en ettåring kräver generellt sätt mer tid och pedagogisk insats än ett äldre barn. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan åtminstone delvis hänföras tilllägre personaltäthet och ökad arbetsbelastning. Det finns många vinster med att återinföra ett arbetstidsavtal men för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs som tidigare nämnts en högre grundbemanning. Det bör kommenteras att barnomsorgen inom Karlshamns kommun har en högre standardkostnad än vi borde ha utifrån rådande förutsättningar, något som flertalet jämförbara kommuner också har. Förklaringen för Karlshamns kommun ligger framförallt i den höga andelen förskollärare, att det finns dygnet-runt-förskola och att vi har en hög andel inskrivna barn (88% i Karlshamn jämfört med 84% i kommungruppen). För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten och för att säkra personalförsörjningen av förskollärare är det avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare- att arbeta inom Karlshamns kommuns förskolor ska vara något att eftersträva. Det är lika viktigt att locka till oss nya förskollärare genom att erbjuda tillsvidaretjänster på heltid som att göra det attraktivt för befintliga medarbetare att stanna. För att åstadkomma detta krävs förutsättningar för en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning, vilket kräver mer resurser. Att inga eller små resurser har tillförts trots ökningen av antalet barn, ökade kostnader på flera plan och förändring av förskolans uppdrag är anmärkningsvärt. Att fortsätta på samma sätt är inte hållbart och att komma till rätta med problemen inom befintlig budgetram är inte möjligt. Förslag till åtgärder

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se]

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 6 108 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 6 108 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 6 108 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, klockan 13.15-15.55 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare

Läs mer

Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning

Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning Tjänsteskrivelse 1 (13) Datum 2014-10-13 Avrapportering om elevdatorer, 1-1 satsning Förslag till plan för införande av elevdatorer i grundskolan Bakgrund Bildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Pedagogiskt ledarskap i praktiken -En möjlighet att förbättra elevernas resultat och skolans kvalité Aronsborg 2013-10-25 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 43 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idri

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer