,_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",_3vt U;thh. B~t~~:; ;/ KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL BUS l. Nämnden för barn, ungdom och skola 2014-02-04 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l l Nämnden för barn, ungdom och skola PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BUS-NÅMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, klockan Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) x x x x x x x x x x Ledamöter Tobias Folkesson, ordf (S) Britt Jämstorp, l v.ordf (KD) Carin Erlandsson, 2 v ordf (M) 1-7 Bengt-Olof Björck (S) Liz W ennerberg (MP) Torgny Lindqvist (S) Xhevat Latifi (M) Anneli Bengtsson (S) Karin Lange (SD) Kristin Lundberg (FP) Ankie Larsson Boklund (C) Personalföreträdare Jessica Vedin TCO Liselotte Bagewitz SACO Ersättare xx Ingvar Andersson (S) Karolina Sandgren (S) xx Nieole Sundin (M) Sten Wijkander (S) Roland Englesson (MP) xx Qristina Ribohn (S) 8-15 xx Magnus Sandgren (M) x Petrus Eriksson (S) 2-15 Nielas Petersson (SD) x Kennet Svanberg (FP) Gertrud Ivarsson (C) Personalföreträdare, ersättare Michael Filipsen TCO x x x x x Tjänstemän Ewa Kristensson, förvaltningschef Patrik Håkansson, verksamhetschef Torsten Berg, rektor 1-2 Lotta Lindsko g, ekonom 4-5 Hans Hyllstedt, ekonomichef 5 x x x x Madelaine Forsberg, sekreterare Ingegerd Åberg, IKT -samordnare 1-4, 7 Marie Björnsson, personalstrateg 1-3 Mikael Johnsson, ekonom 4-6 Tid för justering: kll6.00 Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-15,_3vt U;thh B~t~~:; ;/ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 2 Nämnden för barn, ungdom och skola Innehållsforteckning Paragraf l Ärende Godkännande av dagordning Gå och cykla till skolan- hållbarhetsprojekt på Bodestorpsskolan Personalfdrsörjningsbehov inom fårskolan Digitala verktyg i skolan Bokslut 2013 Redovisning av beräkningsmodell får bidrag till friskolori enskilda fårskolor Infarande av Google apps får utbildningsfårvaltningen Delegationsordning BUS-nämnden Intern kontroll- kontrollplan 2014 skolorganisation Handlingsplan får grundskolan vid misstänkt eller bekräftat missbruk av alkohol och/eller andra droger Namn på Asarums bildningscenter Information Anmälan av delegationsbeslut Meddelande~ t_)

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 3 Nämnden för barn, ungdom och skola l Godkännande av dagordning BUS-nämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Extra ärenden: Delegationsordning BUS-nämnden FBJ

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 4 Nämnden för barn, ungdom och skola Gå och cykla till skolan- hållbarhetsprojekt på Bodestorpsskolan BUS-nämndens beslut att ge ordförande i uppdrag att lyfta frågan i projektgruppen AKTA i Blekinge som får ta fram en strategi och att i övrigt ta informationen till protokollet. Sammanfattning Rektor Torsten Berg redogör för hållbarhetsprojektet för bättre hälsa, miljö och säkerhet på Bodestorpsskolan. Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan ökar med trafikproblem som följd. Utöver besvärliga trafiksituationer orsakar bilskjulsandet försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet och miljöproblem. Projektet, som bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning, har som syfte att: Kartlägga brukamas skolskjutsvanor- hur tar sig barnen till och från skolan? Kartlägga barns skolvägar i anslutning till skolan (drygt 90% bor inom 2 km från skolan) Identifiera platser som elever upplever som otrygga/farliga Ge berörda förvaltningar/nä!=der förslag på åtgärder där trafikmiljön har en lägre säkerhetsnivå Skapa en hållbar lösning för trafikmiljön Förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och från skolan. Resultat och analys samt åtgärdsplan-se beslutsunderlag. Beslutsunderlag Gå och cykla till skolan, tjänsteskrivelse från rektor Torsten Berg, Yrkanden Ordförande Tobias Folkesson (S) föreslår att frågan lyfts i projektgruppen som arbetar med trafiksäkerhet - AKT A i Blekinge. Protokollet ska skickas till Rektor Torsten Berg Ordförande Tobias Folkesson (S) ;p?;j

5 Till BUS-nämnden Tekniska nämnden "Gå och cykla till skolan" Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet på Bodestorpsskolan Information om projektet. Projektet grundas på dokumentet "H I!bar utveckling -Riktlinjer för utbildningsförvaltningens arbete" daterat , där det står: "Alla som arbetar inom utbildningsförvaltningen ska sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till bom, ungdomar och vuxna samt följa viljeinriktningen i kommunens Agenda 21. Alla skall tillse att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del i alla verksamheter och bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling". Bakgrund Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan ökar. Det gäller även för skolorna i Karlshamn med trafikproblem kring våra skolor som följd och Bedestorpskolan utgör inget undantag. Ofta saknas riktlinjer för trafikmiljön till exempel vid hämtning, lämning och parkering. Utöver besvärliga trafiksituationer orsakar bilskjutsandet försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet och miljöproblem.

6 Projektets syfte och genomförande Att medelst en enkätundersökning kartlägga brukarnas skolskjutsvanor. Hur tar sig barnen till och fr n skolan? Att kartlägga barns skolvägar i anslutning till Bedestorpsskolan - avgränsat till ett cirkelomr de 2 km från skolan inom vilket mer än 90 % av eleverna bor. Att identifiera platser som eleverna upplever som otrygga eller farliga. Att till berörda kommunala nämnder, förvaltningar och/eller tjänstemän ge förslag p tgärder där trafikmiljön idag har en lägre säkerhetsniv. Att skapa en h llbar lösning för trafikmiljön vid Bedestorpsskolan. Att med resultatet från enkätundersökningen förm elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller med cykel till och fr n skolan för att få bättre hälsa och bidra till en bättre miljö samt att skapa en säkrare trafikmiljö i skolans närområde. Projektet bedrivs i samverkan mellan skola, hem, föräldraförening och förvaltning. Resultat och analys Bedestorpsskolan är en centralt belägen skola med ett upptagningsomr de som innebär korta avstånd till skolan för de flesta elever- g ng-/cykelavstånd, d v s mindre än 2 km. Alla större trafikstr k är utrustade med g ng- och cykelvägar. Villaområdena är oftast trafiksäkrade. Förutsättningarna är s ledes goda för att ta sig till och fr n skolan till fots eller med cykel. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk med hög trafiksäkerhet för att därmed öka möjligheten för skolbarn att i större utsträckning ta sig till och fr n skolan på egen hand. I stort sett alla elever och skolpersonal har svarat på enkäten. Av enkätsvaren framgår det att det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till skolan, trots att avst ndet till skolan inte är mer än någon enstaka kilometer. Skolan arbetar för att eleverna skall bli medvetna om en hållbar livsstil med goda matvanor och daglig fysisk aktivitet. Att minska bilskjutsandet för att i stället öka antalet elever som går och/eller cyklar till skolan är både möjligt och önskvärt för hälsans, miljöns och trafiksäkerhetens skull.

7 Förslag åtgärder Med elevernas och personalens enkätsvar som underlag har kommunens trafikingenjör tillsammans med en arbetsgrupp från skolan sett över trafikmiljön och där behov förelegat föreslagit åtgärder. Se bifogad bilaga: 'Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan"- Inventering av skolvägar i anslutning till sadestorpsskolan vfirterminen Ett trafikmiljöpaket med åtgärder rörande skolans trafikerade närmiljö har utarbetats. Arbetet har skett i samverkan med skola, föräldraförening och kommunens trafikingenjör. Genomförda åtgärder kommer att utvärderas. Se bifogad bilaga: "Ji.tgärdsplan - Trafikprojektet Bodestorpsskolan'~ daterad BODESTORPSSKOLAN Torsten Berg Rektor

8 Trafikmiljön vid Bedestorpsskolan Inventering av skolvägar i anslutning till Bodestorpsskolan vårterminen 2013 Ett hållbarhetsprojekt för bättre hälsa, miljö och säkerhet!

9 1.Bakgrund - Vilka problem finns för barn i trafiken? - Trafiksituationen runt många skolor - Vilka krav kan ställas på barns skolvägar 2.Syfte 3.Avgränsning 4. Trafik i skolans närmiljö 5. Enkätundersökning 6. Resultat och analys - Hur tar sig eleverna till och från skolan? - Varför åker vissa elever bil till skolan? - Farliga och otrygga trafikställen - Inträffade olyckor 7.Sammanfattande analys med kommentar

10 Bakgrund Vilka problem finns det för barn i trafiken? Barns mognadsfaktorer är inte färdigutvecklade: Hörsel Synfält Koncentration Barn är små, impulsiva och spontana!! Trafiksituationen runt många skolor Tydlig trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar ökar. Ofta saknas bra information om respektive skolas riktlinjer för trafikmiljön- hämtning, lämning och parkering. Besvärliga trafiksituationer kan uppstå vid skolor. Försämrad hälsa på grund av minskad fysisk aktivitet gör att barn hindras i sitt lärande och sin utveckling.

11 Vilka krav ska ställas på barns skolvägar? Nollvision - inga barn ska allvarligt skadas eller dö. Hastigheten på bilar är direkt avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir efter en trafikolycka. Risken för fotgängare att dödas ökar markant med farter över 30 km/h. Särskilda åtgärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten.

12 Syfte Kartlägga brukarnas skolskjutsvanor: - Hur tar sig barnen till och från skolan? Kartlägga barns skolvägar i anslutning till Bodestorpsskolan. Identifiera platser som elever upplever som otrygga eller farliga. Ge förslag på åtgärder där trafiksäkerheten idag har en lägre säkerhetsnivå. Skapa en hållbar lösning för trafikmiljön vid Bedestorpsskolan - anpassade rutiner för lämning och hämtning av elever. Förmå elever, föräldrar och skolpersonal att i större utsträckning förflytta sig till fots eller cykel till och från skolan för en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet

13 Avgränsning De studerade områdena sträcker sig inom ett cirkelområde 2 km från skolan. skolskjutsvägarna (busstransporter) har inte granskats. Vid granskningen har fokus legat på de mest trafikerade (av eleverna mest nyttjade) skolvägarna. Vi har utgått från att eleverna/föräldrarna valt den mest trafiksäkra vägen om olika alternativ finns att tillgå.

14 Trafik i skolans närmiljö Ett trafikmiljöpaket med sex åtgärder, utarbetat i samverkan med föräldraförening och kommunens trafikingenjör, har testats vid Bodestorpsskolan. En utvärdering har genomförts med personal och brukare. Av inkomna synpunkter framgår: - att anvisningarna måste bearbetas och förtydligas - att de nya reglerna ej haft avsedd verkan och att därför vissa problem kvarstår - att efterlevnaden måste kontrolleras och följas upp Ett stort antal retar sig på medtrafikanternas dåliga beteende i trafiken - att 15-minutersparkeringarna inte fyller sitt syfte - att behovet av parkeringsplatser ses över- fler parkeringsplatser efterfrågas - att alternativa av- och påstigningsplatser utanför skolans område anges - alla barn behöver inte lämnas utanför skolan - att samtliga problem i skolans trafikmiljö inte helt kan byggas bort, utan att det istället är trafikbeteendet som måste granskas/ifrågasättas och vid behov ändras Förslag åtgärder - Trafikförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter - Ev åtgärder vidtas - Presentation av nytt förslag att sjösättas HT Ett kontrollerat genomförande av en ny trafikorganisation - Ny utvärdering lå

15 Enkätundersökning Undersökningen belyser följande områden: - Inventering av elevernas trafikvanor och skolvägar Hur tar sig eleverna till och från skolan? Kan det ske till fots eller med cykel på ett trafiksäkert sätt? - Är avståndet till skolan sådant (inte mer än 2 km) att gång- och cykeltrafik är ett bra alternativ till bilskjuts? - Identifiering av trafikplatser som eleverna (och i viss mån föräldrarna- åk F-3) upplever som farliga och/eller otrygga l stort sett alla elever har svarta på enkäten, åk 1-3 tillsammans med förälder och åk 4-6 på egen hand i klassen. l enkätundersökningen ingick att eleverna skulle rita in sin skolväg på en karta och ange ev farliga trafikställen.

16 Resultat och analys Antal elever: 316 Varav skolskjutselever: 15 elever (Sex elever i åk 5 och resterande jämt fördelade i åk F-4) Personal: 39 Avstånd till skolan: De flesta elever bor inom 0,2 till 1,5 km från skolan (innerstan, Dalgången, Pengaberget, Skogsborg, Rosenkällan, Hunnemara) Tillgång till gång- och cykelväg: Alla större, högtrafikerade vägar är försedda med gång- och cykelvägar. Villaområdena saknar oftast särskilda gång- och cykelvägar, men Pengaberget, Dalgången och Skogsborg är trafiksäkrade d v s tillåter en högsta hastighet av 30 km/h Hur tar sig eleverna till och från skolan? Går till skolan: Vanligast är att man går- i tidigare årskurser i vuxens sällskap, 10-30% på lågstadiet, och efterhand allt mer tillsammans med syskon/kamrat för att landa någonstans runt 40-50% på mellanstadiet. Aker bil: Att åka bil är näst vanligast, totalt ca 30%. Helt naturligt är det framförallt elever i åk F-3 som skjutsas med

17 riktiga toppar för åk 2-3, ca 50%. Den höga siffran för åk 6 är svår att förstå. Cyklar: Cirka 20% av eleverna cyklar. l åk F-2 cyklar eleverna tillsammans med vuxen/förälder. Från och med åk 3 sker det alltmer på egen hand eller tillsammans med kamrat. Inskolningen tycks ske i åk 3 där många vuxna cyklar tillsammans med barnen för att sedan i åk 4 helt sluta med detta. Med undantag för åk 6 är antalet cyklande elever i åk 4-6 förhållandevis lågt eller knappa 20%. Åker buss: 15 elever är skolskjutsberättigade. Det finns också ett antal elever med dubbelt boende där busstransport sker periodvis. Varför åker vissa elever bil till skolan? Förälder lämnar på väg till jobbet: Detta är den klart vanligaste orsaken och då speciellt i åk F-3, 30-40%. Skjutsandet avtar markant f o m åk 4, 10-15%. Inte tillräckligt gammal: Detta alternativ har endast nyttjats av elever i åk F-3, 15-25%, och då speciellt i åk 2-3, vilket förvånar. Tendensen borde i stället vara att procentsatsen vek starkt nedåt från F till åk 3. - En fråga att fundera över: När är eleven tillräckligt gammal för att gå/cykla själv? Långt att gå: Låga siffror med undantag för åk 2, åk 3 och åk 5. Att det skulle finnas några elever i de tidigare årskurserna som upplevde avståndet till skolan långt är icke förvånande, men att 11 elever i åk 5 gör det är svårt att förstå. l princip alla elever, undantagna skolskjutseleverna, bor på gång-/cykelavstånd till skolan.

18 Otrygg skolväg: Med undantag för åk 3, sex elever, så är inte en eventuell otrygg skolväg något som anges som problem. Farliga och/eller otrygga trafikställen 81 elever har svarat ja på frågan varav 30 elever från åk 3. Den höga siffran kan kanske delvis förklaras med att det är i åk 3 som många föräldrar inskolar sina barn i cykeltrafiken. l övriga klasser varierar antalet mellan sju och tio. De eleverna upplever som farligt/otryggt är framförallt morgonstressade biltrafikanters beteende- kör fort och oförsiktigt, stannar inte vid övergångsställena och följer inte helt de angivna riktlinjerna vid av- och påstigning på skolan. Den mest utpekade trafikplatsen är korsningen, övergångsstället och utfarten från skolan, Ronnebygatan- Erik Dahlbergsvägen. Osäkerhet gäller vad beträffar cykeltrafiken på Ronnebygatan. Det bör tydliggöras. Se vidare kartredovisningen av trafikställen som eleverna bedömer som farliga/otrygga. Inträffade trafikolyckor (där Bodaelever varit inblandade) Kopplingen farliga/otrygga trafikställen och inträffade olyckor är liten. Det är huvudsakligen elever i åk 5-6 som angett att de varit med om någon trafikolycka på väg till eller ifrån skolan. Samtliga angivna olyckor är cykelrelaterade, cykel - cykel alternativt cykel - gångtrafikant. Inga allvarliga skador har angetts som resultat av det inträffade. En troligt bidragande orsak till cykelrelaterade olyckor är de undermåliga markeringarna av cykelrespektive gångväg. - Det bör åtgärdas!

19 Sammanfattande analys med kommentar Bodestorpsskolan är en centralt belägen skola med ett upptagningsområde, som innebär korta avstånd till skolan för de flesta elever- gång-/cykelavstånd. Alla större trafikstråk är utrustade med gång- och cykelvägar. Villaområdena är oftast trafiksäkrade. Förutsättningarna är således goda för att ta sig till och från skolan till fots eller med cykel. Med elevernas enkätsvar som underlag kommer kommunens trafikingenjör tillsammans med en arbetsgrupp från skolan att se över trafikmiljön och vid behov föreslå åtgärder. Målsättningen med åtgärderna skall vara att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk med hög trafiksäkerhet för att därmed öka möjligheten för skolbarn att i större utsträckning ta sig till och från skolan på egen hand. De föreslagna och prövade åtgärderna för trafikmiljön vid skolan måste följas upp, revideras och på nytt förankras hos berörda. Av enkätsvaren framgår det, att det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till skolan trots att avståndet till skolan inte är mer än någon enstaka kilometer. Skolan arbetar för att eleverna skall bli medvetna om en hållbar livsstil med goda matvanor och daglig fysisk aktivitet. Att minska bilskjutsandat för att i stället öka antalet elever som går och/eller cyklar till skolan är både möjligt och önskvärt för hälsans, miljöns och trafiksäkerhetens skull.

20 Åtgärdsplan -Trafikmiljön vid Bodestorpsskolan Atgärdsplan - kopplad till projektets övergripande syfta att främja gång- och cykeltrafik för bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Allmänt Skolan ansvarar för information till elever, föräldrar och personal om resultatet av kartläggningen och åtgärder för att skapa en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Atgärder: Utställning på skolan av resultatet från kartläggningen. Information på föräldra- och föräldraföreningsmöten. l nformation på personalens arbetsplatsträffa r. Trafikundervisningen enligt läroplanen för att skapa en bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Plan tas fram för undervisningen för F-6. Tidsplan: Läsåret 2013/2014 Ansvariga: Rektor, personal, föräldraföreningens styrelse Bodestorpsvägen Personal och föräldrar har påtalat att elever som stiger av bussen i bussfickan vid Bedestorpsvägen ofta tar genvägen över Bedestorpsvägen till Österslättsskolan i stället för att gå genom tunneln under vägen. Aven en del Bodestorps- och Österslättslever använder denna genväg när de ska förflytta sig mellan skolorna för att ha t ex slöjd-, idrotts- eller hemkunskapslektioner. Atgärd: staket placeras på Bedestorpsvägens refug. Kostnad: kr. Tidplan: Genomförs hösten Ansvarig: Trafikingenjören Parkeringsplatsen och Skolvägen Det behövs en översyn av parkering vid skolan och en ny vändplats vid Skolvägens slut. Atgärd: Kostnad: Tid plan: Ansvarig: Anläggning av ny vändplats och ev förändring av parkeringsplatserna. ca kr. start våren 2014 och det beräknas vara klart Trafikingenjören och rektor En konsekvens av översynen kan även innebära att planändring måste göras på området öster om Skolvägen för att kunna utöka antalet parkeringsplatser, så att både de boende i området och den personal som behöver bilplats ska få det. Tvärgatan Skymd sikt vid Tvärgatan. Atgärd: Sidrefug vid Tvärgatan för att få trafiken att passera längre ifrån ett skymmande plank. Tid plan: Genomförs hösten Ansvarig: Trafikingenjören

21 Gång- och cykelvägar Många upplever att det är dåliga markeringar på gång- och cykelvägar. Man vet inte på vilken del man ska gå eller cyklar. Detta leder ibland till tillbud och olyckor. Observera att alla olyckor som elever varit inblandade i var cykelolycka r. Åtgärd: Tydligare linjer och markeringar på gång- och cykelvägar. Tidsplan: Genomförs hösten Ansvarig: Gatuförvaltningen (Tekniska nämnden.) Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Ronnebygatan Korsningen Erik Dahlbergsvägen och Ronnebygatan har markerats som farlig plats av alla klasser. Även föräldrar och personal har angivit korsningen som en farlig trafikplats. Platsen upplevs som farlig pga det kör många bilar och cyklar samt att bilarna och cyklarna kommer från olika håll. Bilarna kör fort och folk är stressade. Det är inte alltid som bilarna stannar vid övergångsstället. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Genvägen Genvägen har markerats som farlig trafikmiljö. Vägen ligger inom trafiksäkrat område med 30 km/h som högsta hastighet och vägen har redan skyltats om med skylt som anger att parkering är förbjuden. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Surbrunnsvägen/Kyrkogatan Korsningen mellan vägarna Erik Dahlbergsvägen, Surbrunnsvägen och Kyrkogatan har angivits som farlig plats. Erik Dahlbergsvägen har tät trafik, men korsningen har övergångsställe och kan anses som relativt säker. Sikten anses av en del som nedsatt pga växtlighet. Åtgärd: Kontroll av och ev beslut om borttagande av skymmande växtlighet Ansvarig: Trafikingenjören Korsningen Ronnebyvägen/ldrottsvägen/Bockaliden Vid Österport har korsningen mellan vägarna Ronnebyvägen, Idrottsvägen och Bockaliden angetts som farlig.. Barnen upplever att bilarna kör fort. Ronnebyvägen är tungt trafikerad, men det finns övergångsställe och sikten är fri och att trafiken är tät. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Bodestorpsvägen Korsningen Erik Dahlbergsvägen och Bedestorpsvägen har angetts som farlig plats. Elever korsar Erik Dahlbergsvägen med cykel eller till fots för att gå på gång/cykelvägen till tunneln och vidare till Bodestorpsskolan. Korsningen har trafikljus, övergångsställe och får anses som säker trafikplats. Åtgärd: Ingen ytterligare åtgärd Torsten Berg Rektor Föräldraföreningen Jessica Holmström, ordf Per lngströmer Trafikingenjör

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 5 Nämnden för barn, ungdom och skola Personalförsörjningsbehov inom forskolan BUS-nämndens beslut att frågan angående personalfårsörjningsbehov inom fårskolan tas i beaktande infår kommande år och att i övrigt ta informationen till protokollet. Sammanfattning Personal- och organisationsutskottet (PoU) efterfrågade i slutet av 2013 möjlighet att erbjuda heltidstjänster till personal inom fårskolan. Personalstrateg Marie Björnsson informerar om personalfårsöljningsbehovet inom fårskolan som har redovisats till PoU och i förvaltningens samverkansgrupp. Syftet är att säkra tillgången på fårskollärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska korttidssjukfrånvaron genom att skapa en hållbar arbetssituation utifrån en ökad personaltäthet och god arbetsmiljö. F örslag till åtgärder är: Öka grundbemanningen till3,0 tjänst/avdelning Möjliggöra återinförande av arbetstidsavtal Ekonomisk kompensation får den ökade kostnaden får fårskollärare utifrån beslutet om konvertering av tjänster Ekonomisk kompensation får kostnaden får mentorskap. Beslutsunderlag Personalförsörjningsbehovet inom fårskolan, Yrkanden Ordfårande Tobias PoJkesson fåreslår att nämnden tar informationen till protokollet och att frågan angående personalförsörjningsbehov inom fårskolan tas i beaktande inför kommande år. Protokollet ska skickas till Personalstrateg Marie Björnssop 75J

23 Utbildningsfårvaltningen PERSONALFÖRSÖRJNINGSBEHOVET INOM FÖRSI<OLAN Syfte Säkra tillgången på förskollärare genom att vara en attraktiv arbetsgivare Minska korttidsjukfrånvaron genom att skapa en hållbar arbetssituation utifrån en ökad personaltäthet och god arbetsmiljö Rekryteringsläge Tillsvidareanställningar inom förskolan (oktober 2013): 224 förskollärare (186 heltid, 38 deltid) 67 barnskötare (48 heltid, 19 deltid) Ponerat att alla, med undantag av de medarbetare som har partiell sjukskrivning, skulle vilja arbeta heltid skulle det innebära: 13,4 heltidstjänster (8,4 förskollärare och 5,0 barnskötare) l<ostnad: ca 5,6 mkr/år Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom förskolan: 93% (förskollärare 94% och barnskötare 90 %) Totalt har 9 personer anmält intresse för högre sysse/sättningsgrad, varav 6 barnskötare och 3 förskollärare (oktober 2013). Av förskollärarna är 2 för närvarande förä/dralediga och 1 har tillfällig utökning. Av barnskötarna har 1 tillfällig utökning och 1 är tjänstledig. Hittills under 2013 har cirka 30 medarbetare rekryterats till förskolan. Av dessa 30 har 18 förskollärarutbildning, några är barnskötare, någon socialpedagog och resterande saknar relevant utbildning. Behovet av förskollärare är kontinuerligt. För att säkra personalförsörjningen av förskollärare krävs att vi vid annonsering erbjuder tillsvidaretjänster på heltid. Detta för att kunna attrahera förskollärare som idag har anställningar hos andra arbetsgivare. l princip önskar alla heltid i botten men många vill ha reducering av tjänst. Problem att kunna erbjuda heltid uppstår framförallt på små enheter där behovet av flera "huvud" finns men på samma tid.

24 UtbildningsfOrvaltningen Lönemässigt ligger Karlshamns kommun bra till då strukturella satsningar på förskollärare har gjorts i flera omgångar. Personaltäthet Antal barn inom förskolan (mätpunkt 31/12) År Antall-åringar Totalt antal barn Total ökning Antal årsarbetare inom förskolan ( mätpunkt 31/12) År Antal årsarbetare Barn/årsarbetare (t i llsvi daretjänst er) , , , ,15 Total ökning ,58 De ökade kraven med hänvisning till ny skollag och reviderad läroplan har förändrat och utökat förskolans uppdrag- förskolan är numera en egen skolform. Samtidigt har personaltätheten minskat vilket särskilt bör beaktas i relation till ökningen av antalet ettåringar. För att skapa en hållbar arbetssituation och en god arbetsmiljö som bidrar till hög kvalitet i verksamheten finns behov av viss marginal i bemanningen. Arbetstoppar kan då lättare hanteras utan att vikarier behöver tas in. Legitimationskrav-introduktionsår Den nya skollagen innebär enligt behörighetsförordningen att nyutexaminerade förskollärare ska genomgå ett introduktionsår under handledning av mentor för att erhålla legitimation. Mentorskapet tar cirka 5% av en tjänst i anspråk och i nuläget är den totala åtgången inom förskolan en heltidstjänst vilket innebär en årlig kostnad på cirka kr. Behovet av mentorer ökar och kommer att öka. Ett uppskattat behov för mentorskapet de närmaste två åren är cirka två heltidstjänster. En mentor har också ett lönetillägg på 1000

25 Utbildningsförvaltningen kr/månad vilket med nuvarande antal mentorer innebär en ungefärlig årskostnad på kr. Total kostnad är alltså kr/år. Korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro dag 1-14 (dag/anställd) Förskollärare Barnskötare Totalt förskolan ,48 4,63 3, ,12 4,21 4, ,72 5,06 4, ,4 7,17 5,79 Total ökning + 1,92 + 2,54 + 1,94 Ökningen av sjukfrånvaron innebär en ökad kostnad på cirka en halv miljon kronor i sjuklönekostnader/år. Den ökade korttidsjukfrånvaron bör sättas i relation till minskad personaltäthet, större andel ettåringar och ett utökat uppdrag. Konvertering av barnskötartjänster till förskellärartjänster fattade personal- och organisationsutskottet beslut om konvertering av barnskötartjänster till anställningar som förskollärare (PU 97 /99). Bakgrunden var läroplanens ökade pedagogiska krav. Andelen förskollärare i l<arlshamns kommun var % och %. Utifrån 2013 års löneläge är medellönen för förskollärare kr/månad och för barnskötare kr, alltså en skillnad på 3200 kr/månad, vilket innebär att en förskollärare kostar cirka kr mer/år jämfört med en barnskötare. En förskollärare har på grund av uppdragets karaktär två timmar färre i barngrupp/vecka vilket också måste beaktas. Arbetstidsavtal 2004 infördes med framgång en arbetstidsmodell inom förskolan. Avtalet har sagts upp av Lärarförbundet och l<ommunal och slutade gälla Arbetsgivarens och de fackliga organisationernas gemensamma slutsats är att en av anledningarna till att modellen inte har fungerat enligt intentionen är en för låg grundbemanning. De konsekvenser vi hittills ser utifrån avsaknaden av en arbetstidsmodell är bland annat större behov av timvikarier, sämre möjlighet till flexibilitet och merarbete för att hantera bemanningen. Det ökade vikariebehovet innebär sämre kontinuitet, risk för försämrad kvalitet och fler outbildade i verksamheten. Bedömningen är också att kostnaderna för

26 Utbildningsförvaltningen övertid, förskjuten arbetstid och fyllnadstid markant kommer att öka. Mer tid får läggas på ärendehantering i Herorna vilket innebär merarbete för flera yrkeskategorier. Ovan beskrivna konsekvenser påverkar såväl barn som personal. slutsats Det är tydligt att arbetsbelastningen inom förskolan har ökat och det finns flera faktorer som bidrar till det: Fler barn per årsarbetare -lägre personaltäthet Tidigare mätningar visar att antalet omsorgstimmar har ökat, det vill säga barnen är på förskolan längre dagar. Ökningen av antalet ettåringar- en ettåring kräver generellt sätt mer tid och pedagogisk insats än ett äldre barn. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan åtminstone delvis hänföras tilllägre personaltäthet och ökad arbetsbelastning. Det finns många vinster med att återinföra ett arbetstidsavtal men för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs som tidigare nämnts en högre grundbemanning. Det bör kommenteras att barnomsorgen inom Karlshamns kommun har en högre standardkostnad än vi borde ha utifrån rådande förutsättningar, något som flertalet jämförbara kommuner också har. Förklaringen för Karlshamns kommun ligger framförallt i den höga andelen förskollärare, att det finns dygnet-runt-förskola och att vi har en hög andel inskrivna barn (88% i Karlshamn jämfört med 84% i kommungruppen). För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten och för att säkra personalförsörjningen av förskollärare är det avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare- att arbeta inom Karlshamns kommuns förskolor ska vara något att eftersträva. Det är lika viktigt att locka till oss nya förskollärare genom att erbjuda tillsvidaretjänster på heltid som att göra det attraktivt för befintliga medarbetare att stanna. För att åstadkomma detta krävs förutsättningar för en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning, vilket kräver mer resurser. Att inga eller små resurser har tillförts trots ökningen av antalet barn, ökade kostnader på flera plan och förändring av förskolans uppdrag är anmärkningsvärt. Att fortsätta på samma sätt är inte hållbart och att komma till rätta med problemen inom befintlig budgetram är inte möjligt. Förslag till åtgärder

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer