Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, , klockan 09:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, , klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Christina Nyman Grudén Sekreterare Beslutsärenden 1 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2012/ /358 3 Sid 3 Utmaning gällande drift av förskola i Hjärnarp 2012/ Remiss till samtliga nämnder - gällande översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa 5 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun, Dnr :667 6 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundsärskola i Ängelholms kommun (Dnr :670) 7 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborgs kommun (Dnr :784) 2012/ / / /58 115

2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (2) 8 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad (Dnr :620) 9 Leasing av datorer - barn- och utbildnings-förvaltningens "Projekt 1 till 1" - en dator per elev 10 Likabehandling och arbete mot kränkande behandling sammanställning december Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2011, barn- och utbildningsförvaltningen 12 Information från förvaltningens samverkansgrupp FSG- BUF 2012/ / / / / Val av företrädare för BUN i kommunens Handikappråd 2011/ Informationsärenden 14 Anmälningar 2012/11-15 Övriga frågor 2012/12 -

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /358 Christina Nyman Grudén Barn- och utbildningsnämnden Svar på revisionsraport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen är gjord för att följa upp huruvida de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har antagit revisionsrapporten som sin egen och önskade senast den 1 mars 2012 svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Nämnden återremitterade den 16 februari 2012 ärendet till förvaltningen då beslutsunderlag inte fanns tillgängligt. Nämnden har fått en månads anstånd. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden , BUN 22 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen Förslag till svar Protokollsutdrag från socialnämnden , SN 33 Revisionsrapport granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Utredning Av sammanfattningen till rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden inte, i tillräcklig grad, säkerställer att samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, sker i enlighet med lagstiftningen. Den övergripande styrningen är också bristfällig och behöver utvecklas. Gemensamma mål för samverkan måste finnas i tillräcklig utsträckning. Dessa ska också kunna följas upp och utvärderas. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /358 För att göra det möjligt att gå djupare i arbetet kommer en processledare att utses som tillsammans med de båda nämndernas presidier ska arbeta för en ökad samsyn och ta fram förslag till övergripande styrning, samt mål för och hur arbetet ska följas upp och utvärderas, utifrån den bedömning som gjorts i revisionsrapporten. Förslag till beslut I likhet med socialnämnden föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att tidigare samverkansdokument ses över och revideras vid behov, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen styrmodellen, samt att mål för samverkan ska ingå i socialnämndens och barn och utbildningsnämndens nämndmål för år Tony Mufic Förvaltningschef Christina Nyman Grudén Skolsekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden BUN 22 Dnr 2011/358 Revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det bedöms i revisionsrapporten att det inte finns gemensamma mål för samverkan i tillräcklig utsträckning samt att det saknas krav på uppföljning och utvärdering. Revisionen vill ha svar på de synpunkter som framförs i granskningen senast den 1 mars Beslutsunderlag Revisionsrapport daterad Arbetsutskottet beslöt den 9 februari 2012 att återremittera ärendet till förvaltningen då svaret ännu inte var klart (BUNAU 17) Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen då svaret ännu inte är klart, samt att hos kommunens revisorer begära anstånd för besvarande. Beslutet expedieras till: Verksamhetschef Elevhälsan, akten Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Diarienummer /271 Ann-Sofie Damm Erim Socialnämnden Förslag till svar på revisionsrapport Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen innefattar om de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har beslutat anta föreliggande revisionsrapport som sin egen och önskar svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 januari Revisionsrapport daterad december 2011 Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan nämnder. Utredning Svar på revisionens synpunkter Revisionen har genomförts genom intervjuer och relevanta dokumentstudier. Intervjuer har skett genom intervjuer med förvaltningschef för barn och utbildning samt socialchef, verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen, en av socialsekreterarna samt en fältsekreterare. Relevant dokumentation har granskats och analyserats. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) Diarienummer /271 Granskningen visar att Ängelholms kommun har utvecklat flera ändamålsenliga former för samverkan mellan skola och socialtjänst. Riktlinjer för samverkan mellan andra aktörer än enbart mellan skola och socialtjänst är framtagna. Dessutom finns rutiner för barn och utbildningsnämnden vid anmälan till socialtjänsten, rutiner för socialtjänsten kring handläggning vid olika former av anmälan enligt Sol, kap 14 1 exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp. Strukturen för samverkan är i grunden bra och viss samsyn råder som grund för samverkan. Denna samsyn har bland annat lett arbetet framåt i form av utvecklingen av tre familjecentraler samt samverkan kring föräldrautbildningar. Revisionen konstaterar dock att den finns ett flertal förbättringsområden gällande att; barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens övergripande styrning är bristfällig och kan utvecklas. det saknas krav på uppföljning och utvärdering. det finns brister vad gäller implementering och förankring av framtagna riktlinjer och på vilket sätt samverkan fungerar i praktiken. den samsyn som finns mellan nämnderna idag inte fullt ut är tillräcklig som grund för samverkan. Av revisionens samlade bedömning kan konstateras att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har anledning ta till sig den riktade kritiken och genomföra förbättringar inom båda verksamheterna och tillsammans. Förvaltningarna har, efter granskningen analyserat vilka förbättringar som måste göras för att åtgärda de påtalade bristerna. Barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen delar revisionens uppfattning vad gäller samtliga synpunkter kring förbättringsområden i revisionsgranskningen. Ett utvecklat samarbete måste gemensamt arbetas fram mellan barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Denna process har efter revisionsrapporten redan påbörjats och kommer att fortskrida under våren Sedan 2010 finns ett samverkansdokument mellan barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, barnhabilitering, barnklinik och skola i Ängelholms kommun. Policydokumentet är antaget av Socialnämnden och föreslås för antagande av Barn och utbildningsnämnden. Utifrån detta kommer förvaltningarna att fortsätta sitt implementeringsarbete. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) Diarienummer /271 På den politiska nivån finns inget uttalat vem som äger frågan kring samverkan mellan Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det saknas alltså en överenskommelse hur samverkan ska ske mellan nämnderna och hur den kan utvecklas. Det finns behov av nämnds övergripande möten för kunskapsutbyten kring varandras områden. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att ett dokument för nämndövergripande samverkan bör tas fram där gemensamma möten kan finnas med i en årlig plan. Mål för samverkan bör även ingå som en del i såväl Socialnämndens som Barnoch utbildningsnämndens nämndmål i styrmodellen Ratten. Genom denna politiska viljeyttring blir det klart för medarbetaren att samverkan är ett tydligt mål för uppdragsgivaren. Allt måste ingå i en tydlig struktur som är lätt överblickbar och där all personal på alla nivåer känner till upplägget och kan arbeta efter det i det dagliga arbetet. Avseende frågan om en sammanhållen uppföljning av samverkan mellan BUN och SN till den politiska nivån torde en årlig rapport inom ramen för verksamhetsberättelse/verksamhetsplan genom styrmodellen Ratten vara att föredra. Åtgärdsplan Gemensam träff mellan representanter från Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden arrangeras under våren 2012 i syfte att uttala mål för samverkan samt hur uppföljning av samverkan ska systematiseras. (socialnämnden är initiativtagare) I samverkan mellan förvaltningarna ta fram en plan för gemensam kompetensutveckling i syfte att skapa bättre samsyn mellan nämndernas förvaltningar. Detta tas fram under våren 2012 I samverkan mellan förvaltningarna ta fram en plan för förbättrat samarbete med brukarperspektivet i centrum. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) Diarienummer /271 Socialnämnden föreslås besluta att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att översyn av tidigare samverkansdokument ses över och vid behov revideras, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan Socialnämnd och Barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan SN:s och BUN:s områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen-styrmodellen samt att mål för samverkan ska ingå i Socialnämndens och Barn och utbildningsnämndens nämndmål för Sergio Garay Socialchef Ann-Sofie Damm Erim Utredare/kvalitetsutvecklare Barbara Boron Verksamhetschef IFO Gösta Lundgren Chef Elevhälsan Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 33 Dnr 2011/271 Svar på revisionsrapport Barn som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen innefattar om de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har beslutat anta föreliggande revisionsrapport som sin egen och önskar svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 januari Revisionsrapport daterad december 2011 Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan nämnder. Beslut Socialnämnden beslutar att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att översyn av tidigare samverkansdokument ses över och vid behov revideras, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen-styrmodellen samt att mål för samverkan ska ingå i socialnämndens och barn och utbildningsnämndens nämndmål för år Just. sign. Utdragsbestyrkande forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 33, forts. Beslutet expedieras till: Kommunrevisorerna Gösta Lundgren, verksamhetschef elevhälsan Tony Mufic, skolchef Sergio Garay, socialchef Barbara Boron, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen Just. sign. Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE /39 1 (2) Diarienummer Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Utmaning gällande drift av förskola i Hjärnarp Ärendebeskrivning Engelholms förskola AB har i skrivelse inkommen den 3 februari 2012 utmanat kommunen vad gäller drift av Hjärnarps nya förskola och avser driva förskolan och ett tillagningskök för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2009 att anta redovisad policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter (KF 80). Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Utmaning från Engelholms förskola AB Policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter (KS Dnr 2007: ) Utredning Hjärnarps rektorsområde har under några år inte kunnat placera fler barn i befintlig kommunal respektive enskild förskolas lokaler, Morkullan och Karikan. Detta har kunnat lösas genom provisoriska förskolelokaler i paviljong med 18 barn placerade, samt genom placering av 35 femåringar på Söndrebalgs skola. En nybyggnation av kommunal förskola är planerad och projektering pågår efter beslut i nämnd och fullmäktige via budgetbeslut november Det kommunala fastighetsbolaget kommer att äga förskolelokalerna och byggnation ska upphandlas. Den nybyggda förskolans kapacitet blir cirka 85 barn, varav ett femtiotal befintliga placeringar flyttas från paviljong och skola. Enligt lagen om ökad valfrihet inom barnomsorgen, riksdagsbeslut april 2009, följer barnomsorgspengen med barnet, oavsett vilken verksamhet föräldrar väljer. Godkännande om att bedriva enskild/fristående förskola ska lämnas till den enskilda huvudmannen, om denne har förutsättningar att följa de föreskrifter och regelverk som gäller Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE /39 2 (2) Diarienummer för verksamheten och verksamheten inte innebär negativa följder för kommunens motsvarande verksamheter. Motsvarigheten för socialnämndens del är införande av LOV (Lagen om valfrihet) genom att den enskilde kan välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som kommunen har godkänt och tecknat kontrakt med. Enligt policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter, punkt 3 får följande verksamheter ej utmanas: Verksamheter som drivs genom så kallad kundvalsmodell eller enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Förvaltningens uppfattning är att utmaningsrätten inte är tillämpningsbar på den nya förskolan i Hjärnarp, eftersom verksamhet som drivs genom kundvalsmodell är undantagen. Fri etablering av förskola och att barnomsorgspengen följer barnet, innebär att enskilda/fristående förskolor som uppfyller kommunens kvalitetskrav får bidrag. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå Engelholms förskola AB utmaning att driva nya förskolan i Hjärnarp samt tillagningskök med hänvisning till att utmaning inte är tillåtet i detta fall, eftersom verksamhet som drivs genom kundvalsmodell är undantagen, samt att därmed inte upphandla driften av aktuell verksamhet. Tony Mufic Förvaltningschef Tony Mufic Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

28 Ängelholms kommun Barn & utbildningsförvaltningen Ängelholm Drift av förskola i Hjärnarp. Engelholms Förskola AB vill genom utmaningsrätten som Ängelholms kommun tillämpar ta hand om driften av Hjärnarps nya förskola. Vi avser att driva förskolan och ett tillagnings kök för verksamheten. Vi bedriver sedan tre år Englakronans enskilda förskola i Ängelholm, och det är vi själva som avser att driva förskolan i Hjärnarp. i i rr :7 P-0 Pettersson, Engelholms Förskola AB Lagmansgatan Ängelholm För handläggning av För yttrande till/ åtgärd av före före För kinnedom

29

30

31

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 1 (3) Diarienummer Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Remissvar gällande översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har genom kommunledningskontoret den 6 februari 2012 till samtliga nämnder remitterat ett ärende att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. Inventering och åtgärdsförslag ska återrapporteas till kommunstyrelsen senast den 10 april Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Delegeringsbeslut om remiss till samtliga nämnder Protokollsutdrag tekniska nämnden , TN 2 inkl. tjänsteutlåtande, samt motion från folkpartiet Utredning Fullmäktige remitterade den 5 september 2009 (KF 357) en motion från Eva Kullenberg (Fp) och Sven Bergman om översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende, samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa, till tekniska nämnden och socialnämnden för yttrande. Tekniska nämnden har behandlat ärendet dels den 19 november 2009, dels den 19 januari Av beslutet från tekniska nämnden den 19 januari 2012 (TN 2) framgår att fastighetsavdelningen anser att det är respektive förvaltning, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m.fl. som bör inventera och upprätta Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 2 (3) Diarienummer handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälplig med att ta fram kostnader och med eventuellt genomförande. Kommunstyrelsen har därefter genom kommunledningskontoret den 6 februari 2012 remitterat ärendet till samtliga nämnder att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. I samband med inventeringen ska en plan för kontinuerlig uppdatering och service av ljudanläggningar tas fram. En genomgång ska även göras av de lokaler som saknar hörselslingor och ljudanläggningar samt ställning tas till behovet att införskaffa dessa anläggningar. Inventering Barn- och utbildningsförvaltningen har via tekniska kontorets fastighetsavdelning och respektive enhets vaktmästare, inventerat ljudslingor m.m. Detta resulterade i följande: Rönnegymnasiet Jarl Kulleaulan har ljud och ljus samt hörselslinga. I sal D 101 finns headset. Musiksalen har ljudanläggning. Nyhemskolan I aulan finns en ljudslinga. Den är dock ur funktion. Plan för kontinuerlig uppdatering och service får ske genom tekniska kontorets fastighetsavdelning, som är vår hyresvärd. Samtliga rektorer och förskolechefer har tillfrågats i ärendet. Inga nya önskemål har inkommit. I detta ärende behandlas offentliga lokaler dvs. de lokaler, vilka hyrs ut till allmänheten. Finns det barn/elever i våra verksamheter som behöver dessa hjälpmedel, utrustas lokalerna där behov finns. Därför finns det ett flertal klassrum som är utrustade för barn/elever med hörselnedsättningar. Dock bör det påpekas att Nyhemskolan ska förses med lämplig teknisk utrustning vid renoveringen. Övriga synpunkter I kommunens Tillgänglighetsguide på bör uppgifter om ljudslingor m.m. ingå. I kommunens Mångfaldsplan står beskrivet att Vid möten och träffar ska tillgänglighetsaspekten uppmärksammas. Det är därför ett lämpligt sätt att sprida information via tillgänglighetsguiden på nätet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 3 (3) Diarienummer Dessutom finns på marknaden portabla hörslingor som kan köpas in och lånas ut vid behov. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kommunledningskontorets remiss. Tony Mufic Förvaltningschef Margreth Andersson Administrativ chef Beslutet ska delges: Kommunledningskontoret Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

35 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /211 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss till samtliga nämnder Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Mats Ulfwinger Syfte: Den 13 juni 2007 inkom en motion från Eva Kullenberg (Fp) och Sven Bergman (Fp) angående översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende, samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa. Kommunledningskontoret uppdrar åt samtliga nämnder att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. I samband med inventeringen ska en plan för kontinuerlig uppdatering och service av ljudanläggningar tas fram. En genomgång ska även göras av de lokaler som saknar hörselslingor och ljudanläggningar samt ställning tas till behovet att införskaffa dessa anläggningar. Inventering och åtgärdsförslag ska åtterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 10 april Kommunstyrelsen Mats Ulfwinger Kommunsekreterare Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 2 Dnr 2009/429 Svar på Motion - Översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP), Sven Bergman (FP) har lämnat in Motion till kommunfullmäktige ang översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa. Svar på motionen togs fram till tekniska nämndens sammanträde men lyftes ur föredragningslistan för att tekniska kontorets fastighetsavdelning skulle komplettera yttrandet med en mer genomgripande inventering och kostnadsberäkning. Fastighetsavdelningen anser att det är resp förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl, som bör inventera och upprätta handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälpliga med att ta fram kostnader och med ev genomförande. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN beslutar att bifalla motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

37 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /429 Tommy Hedman Tekniska nämnden Svar på motion om översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP), Sven Bergman (FP) har lämnat in Motion till kommunfullmäktige ang översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande Utredning Svar på motionen togs fram till tekniska nämndens sammanträde men lyftes ur föredragningslistan för att tekniska kontorets fastighetsavdelning skulle komplettera yttrandet med en mer genomgripande inventering och kostnadsberäkning. Fastighetsavdelningen anser att det är resp förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl, som bör inventera och upprätta handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälpliga med att ta fram kostnader och med ev genomförande. Socialnämnden har inventerat förekomsten och behovet av hörselslingor i särskilda boenden. Det framkom att hörslingor finns i samlingssalarna i samtliga kommunala särskilda boenden och på Karlslunds vårdboende. Hörselslingor saknas däremot på andra ställen. Socialnämnden beslöt att installera kompletta hörselslingor i samlingssalarna på Bokhöjden, Bäckagården, KVS samt Solängen motsvarande totalt 5 anläggningar och att Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

38 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /429 uppdra åt tekniska kontoret att ansvara för att installation av hörselslingor genomförs inom socialnämndens ram Förslag till beslut att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Mikale Fritzon Teknisk chef Tommy Hedman Fastighetschef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

39

40 TJÄNSTEUTLÅTANDE /53 1 (2) Diarienummer Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun, Dnr :667 Ärendebeskrivning Vejbystrands skola och förskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan gäller utökning av befintlig skolenhet. Den nya skolenheten kommer att byta namn då den inte är geografiskt belägen intill nuvarande skolenhet. Fullt utbyggd planeras verksamheten omfatta 150 elever i årskurserna 7-9 år Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen inkl. checklista och bilagor Remiss från Skolinspektionen Utredning I skolans koncept ingår att undervisningen bygger på att eleven är i centrum och tar ett personligt ansvar för sin inlärning. Att reflektera över sin roll tillsammans med andra människor och att visa empati, respekt och tolerans genomsyrar stämningen på skolan. Skolans pedagogik är präglad av Howard Gardners teori om multipla intelligenser (mi), dvs. att varje människa lär på olika sätt. Varje människa har en egen inlärningsstil, ett eget sätt att lära. Inlärningsmiljön är starkt kopplad till inlärningsstilen. Skolan arbetar med sju intelligenser, som alla människor har i skiftande grad. Huvudmannen planerar 50 elever per årskurs då skolenheten är fullt utbyggd år 2015, totalt 150 elever. Vejbystrands skola och förskola är idag godkänd för elever i årskurserna 1-6 och omfattar totalt 46 elever enligt uppgifter i ansökan. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 1 KALLELSE 2012-09-20 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer