Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, , klockan 09:00. Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, , klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Christina Nyman Grudén Sekreterare Beslutsärenden 1 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2012/ /358 3 Sid 3 Utmaning gällande drift av förskola i Hjärnarp 2012/ Remiss till samtliga nämnder - gällande översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa 5 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun, Dnr :667 6 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundsärskola i Ängelholms kommun (Dnr :670) 7 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborgs kommun (Dnr :784) 2012/ / / /58 115

2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (2) 8 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad (Dnr :620) 9 Leasing av datorer - barn- och utbildnings-förvaltningens "Projekt 1 till 1" - en dator per elev 10 Likabehandling och arbete mot kränkande behandling sammanställning december Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2011, barn- och utbildningsförvaltningen 12 Information från förvaltningens samverkansgrupp FSG- BUF 2012/ / / / / Val av företrädare för BUN i kommunens Handikappråd 2011/ Informationsärenden 14 Anmälningar 2012/11-15 Övriga frågor 2012/12 -

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /358 Christina Nyman Grudén Barn- och utbildningsnämnden Svar på revisionsraport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen är gjord för att följa upp huruvida de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har antagit revisionsrapporten som sin egen och önskade senast den 1 mars 2012 svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Nämnden återremitterade den 16 februari 2012 ärendet till förvaltningen då beslutsunderlag inte fanns tillgängligt. Nämnden har fått en månads anstånd. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden , BUN 22 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen Förslag till svar Protokollsutdrag från socialnämnden , SN 33 Revisionsrapport granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Utredning Av sammanfattningen till rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden inte, i tillräcklig grad, säkerställer att samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, sker i enlighet med lagstiftningen. Den övergripande styrningen är också bristfällig och behöver utvecklas. Gemensamma mål för samverkan måste finnas i tillräcklig utsträckning. Dessa ska också kunna följas upp och utvärderas. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /358 För att göra det möjligt att gå djupare i arbetet kommer en processledare att utses som tillsammans med de båda nämndernas presidier ska arbeta för en ökad samsyn och ta fram förslag till övergripande styrning, samt mål för och hur arbetet ska följas upp och utvärderas, utifrån den bedömning som gjorts i revisionsrapporten. Förslag till beslut I likhet med socialnämnden föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att tidigare samverkansdokument ses över och revideras vid behov, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen styrmodellen, samt att mål för samverkan ska ingå i socialnämndens och barn och utbildningsnämndens nämndmål för år Tony Mufic Förvaltningschef Christina Nyman Grudén Skolsekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden BUN 22 Dnr 2011/358 Revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det bedöms i revisionsrapporten att det inte finns gemensamma mål för samverkan i tillräcklig utsträckning samt att det saknas krav på uppföljning och utvärdering. Revisionen vill ha svar på de synpunkter som framförs i granskningen senast den 1 mars Beslutsunderlag Revisionsrapport daterad Arbetsutskottet beslöt den 9 februari 2012 att återremittera ärendet till förvaltningen då svaret ännu inte var klart (BUNAU 17) Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen då svaret ännu inte är klart, samt att hos kommunens revisorer begära anstånd för besvarande. Beslutet expedieras till: Verksamhetschef Elevhälsan, akten Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Diarienummer /271 Ann-Sofie Damm Erim Socialnämnden Förslag till svar på revisionsrapport Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen innefattar om de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har beslutat anta föreliggande revisionsrapport som sin egen och önskar svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 januari Revisionsrapport daterad december 2011 Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan nämnder. Utredning Svar på revisionens synpunkter Revisionen har genomförts genom intervjuer och relevanta dokumentstudier. Intervjuer har skett genom intervjuer med förvaltningschef för barn och utbildning samt socialchef, verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen, en av socialsekreterarna samt en fältsekreterare. Relevant dokumentation har granskats och analyserats. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) Diarienummer /271 Granskningen visar att Ängelholms kommun har utvecklat flera ändamålsenliga former för samverkan mellan skola och socialtjänst. Riktlinjer för samverkan mellan andra aktörer än enbart mellan skola och socialtjänst är framtagna. Dessutom finns rutiner för barn och utbildningsnämnden vid anmälan till socialtjänsten, rutiner för socialtjänsten kring handläggning vid olika former av anmälan enligt Sol, kap 14 1 exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp. Strukturen för samverkan är i grunden bra och viss samsyn råder som grund för samverkan. Denna samsyn har bland annat lett arbetet framåt i form av utvecklingen av tre familjecentraler samt samverkan kring föräldrautbildningar. Revisionen konstaterar dock att den finns ett flertal förbättringsområden gällande att; barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens övergripande styrning är bristfällig och kan utvecklas. det saknas krav på uppföljning och utvärdering. det finns brister vad gäller implementering och förankring av framtagna riktlinjer och på vilket sätt samverkan fungerar i praktiken. den samsyn som finns mellan nämnderna idag inte fullt ut är tillräcklig som grund för samverkan. Av revisionens samlade bedömning kan konstateras att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har anledning ta till sig den riktade kritiken och genomföra förbättringar inom båda verksamheterna och tillsammans. Förvaltningarna har, efter granskningen analyserat vilka förbättringar som måste göras för att åtgärda de påtalade bristerna. Barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen delar revisionens uppfattning vad gäller samtliga synpunkter kring förbättringsområden i revisionsgranskningen. Ett utvecklat samarbete måste gemensamt arbetas fram mellan barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Denna process har efter revisionsrapporten redan påbörjats och kommer att fortskrida under våren Sedan 2010 finns ett samverkansdokument mellan barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, barnhabilitering, barnklinik och skola i Ängelholms kommun. Policydokumentet är antaget av Socialnämnden och föreslås för antagande av Barn och utbildningsnämnden. Utifrån detta kommer förvaltningarna att fortsätta sitt implementeringsarbete. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) Diarienummer /271 På den politiska nivån finns inget uttalat vem som äger frågan kring samverkan mellan Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det saknas alltså en överenskommelse hur samverkan ska ske mellan nämnderna och hur den kan utvecklas. Det finns behov av nämnds övergripande möten för kunskapsutbyten kring varandras områden. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att ett dokument för nämndövergripande samverkan bör tas fram där gemensamma möten kan finnas med i en årlig plan. Mål för samverkan bör även ingå som en del i såväl Socialnämndens som Barnoch utbildningsnämndens nämndmål i styrmodellen Ratten. Genom denna politiska viljeyttring blir det klart för medarbetaren att samverkan är ett tydligt mål för uppdragsgivaren. Allt måste ingå i en tydlig struktur som är lätt överblickbar och där all personal på alla nivåer känner till upplägget och kan arbeta efter det i det dagliga arbetet. Avseende frågan om en sammanhållen uppföljning av samverkan mellan BUN och SN till den politiska nivån torde en årlig rapport inom ramen för verksamhetsberättelse/verksamhetsplan genom styrmodellen Ratten vara att föredra. Åtgärdsplan Gemensam träff mellan representanter från Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden arrangeras under våren 2012 i syfte att uttala mål för samverkan samt hur uppföljning av samverkan ska systematiseras. (socialnämnden är initiativtagare) I samverkan mellan förvaltningarna ta fram en plan för gemensam kompetensutveckling i syfte att skapa bättre samsyn mellan nämndernas förvaltningar. Detta tas fram under våren 2012 I samverkan mellan förvaltningarna ta fram en plan för förbättrat samarbete med brukarperspektivet i centrum. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) Diarienummer /271 Socialnämnden föreslås besluta att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att översyn av tidigare samverkansdokument ses över och vid behov revideras, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan Socialnämnd och Barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan SN:s och BUN:s områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen-styrmodellen samt att mål för samverkan ska ingå i Socialnämndens och Barn och utbildningsnämndens nämndmål för Sergio Garay Socialchef Ann-Sofie Damm Erim Utredare/kvalitetsutvecklare Barbara Boron Verksamhetschef IFO Gösta Lundgren Chef Elevhälsan Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 33 Dnr 2011/271 Svar på revisionsrapport Barn som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen innefattar om de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har beslutat anta föreliggande revisionsrapport som sin egen och önskar svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 januari Revisionsrapport daterad december 2011 Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan nämnder. Beslut Socialnämnden beslutar att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att översyn av tidigare samverkansdokument ses över och vid behov revideras, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen-styrmodellen samt att mål för samverkan ska ingå i socialnämndens och barn och utbildningsnämndens nämndmål för år Just. sign. Utdragsbestyrkande forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 33, forts. Beslutet expedieras till: Kommunrevisorerna Gösta Lundgren, verksamhetschef elevhälsan Tony Mufic, skolchef Sergio Garay, socialchef Barbara Boron, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen Just. sign. Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE /39 1 (2) Diarienummer Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Utmaning gällande drift av förskola i Hjärnarp Ärendebeskrivning Engelholms förskola AB har i skrivelse inkommen den 3 februari 2012 utmanat kommunen vad gäller drift av Hjärnarps nya förskola och avser driva förskolan och ett tillagningskök för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2009 att anta redovisad policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter (KF 80). Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Utmaning från Engelholms förskola AB Policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter (KS Dnr 2007: ) Utredning Hjärnarps rektorsområde har under några år inte kunnat placera fler barn i befintlig kommunal respektive enskild förskolas lokaler, Morkullan och Karikan. Detta har kunnat lösas genom provisoriska förskolelokaler i paviljong med 18 barn placerade, samt genom placering av 35 femåringar på Söndrebalgs skola. En nybyggnation av kommunal förskola är planerad och projektering pågår efter beslut i nämnd och fullmäktige via budgetbeslut november Det kommunala fastighetsbolaget kommer att äga förskolelokalerna och byggnation ska upphandlas. Den nybyggda förskolans kapacitet blir cirka 85 barn, varav ett femtiotal befintliga placeringar flyttas från paviljong och skola. Enligt lagen om ökad valfrihet inom barnomsorgen, riksdagsbeslut april 2009, följer barnomsorgspengen med barnet, oavsett vilken verksamhet föräldrar väljer. Godkännande om att bedriva enskild/fristående förskola ska lämnas till den enskilda huvudmannen, om denne har förutsättningar att följa de föreskrifter och regelverk som gäller Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE /39 2 (2) Diarienummer för verksamheten och verksamheten inte innebär negativa följder för kommunens motsvarande verksamheter. Motsvarigheten för socialnämndens del är införande av LOV (Lagen om valfrihet) genom att den enskilde kan välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som kommunen har godkänt och tecknat kontrakt med. Enligt policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter, punkt 3 får följande verksamheter ej utmanas: Verksamheter som drivs genom så kallad kundvalsmodell eller enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Förvaltningens uppfattning är att utmaningsrätten inte är tillämpningsbar på den nya förskolan i Hjärnarp, eftersom verksamhet som drivs genom kundvalsmodell är undantagen. Fri etablering av förskola och att barnomsorgspengen följer barnet, innebär att enskilda/fristående förskolor som uppfyller kommunens kvalitetskrav får bidrag. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå Engelholms förskola AB utmaning att driva nya förskolan i Hjärnarp samt tillagningskök med hänvisning till att utmaning inte är tillåtet i detta fall, eftersom verksamhet som drivs genom kundvalsmodell är undantagen, samt att därmed inte upphandla driften av aktuell verksamhet. Tony Mufic Förvaltningschef Tony Mufic Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

28 Ängelholms kommun Barn & utbildningsförvaltningen Ängelholm Drift av förskola i Hjärnarp. Engelholms Förskola AB vill genom utmaningsrätten som Ängelholms kommun tillämpar ta hand om driften av Hjärnarps nya förskola. Vi avser att driva förskolan och ett tillagnings kök för verksamheten. Vi bedriver sedan tre år Englakronans enskilda förskola i Ängelholm, och det är vi själva som avser att driva förskolan i Hjärnarp. i i rr :7 P-0 Pettersson, Engelholms Förskola AB Lagmansgatan Ängelholm För handläggning av För yttrande till/ åtgärd av före före För kinnedom

29

30

31

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 1 (3) Diarienummer Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Remissvar gällande översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har genom kommunledningskontoret den 6 februari 2012 till samtliga nämnder remitterat ett ärende att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. Inventering och åtgärdsförslag ska återrapporteas till kommunstyrelsen senast den 10 april Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Delegeringsbeslut om remiss till samtliga nämnder Protokollsutdrag tekniska nämnden , TN 2 inkl. tjänsteutlåtande, samt motion från folkpartiet Utredning Fullmäktige remitterade den 5 september 2009 (KF 357) en motion från Eva Kullenberg (Fp) och Sven Bergman om översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende, samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa, till tekniska nämnden och socialnämnden för yttrande. Tekniska nämnden har behandlat ärendet dels den 19 november 2009, dels den 19 januari Av beslutet från tekniska nämnden den 19 januari 2012 (TN 2) framgår att fastighetsavdelningen anser att det är respektive förvaltning, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m.fl. som bör inventera och upprätta Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 2 (3) Diarienummer handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälplig med att ta fram kostnader och med eventuellt genomförande. Kommunstyrelsen har därefter genom kommunledningskontoret den 6 februari 2012 remitterat ärendet till samtliga nämnder att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. I samband med inventeringen ska en plan för kontinuerlig uppdatering och service av ljudanläggningar tas fram. En genomgång ska även göras av de lokaler som saknar hörselslingor och ljudanläggningar samt ställning tas till behovet att införskaffa dessa anläggningar. Inventering Barn- och utbildningsförvaltningen har via tekniska kontorets fastighetsavdelning och respektive enhets vaktmästare, inventerat ljudslingor m.m. Detta resulterade i följande: Rönnegymnasiet Jarl Kulleaulan har ljud och ljus samt hörselslinga. I sal D 101 finns headset. Musiksalen har ljudanläggning. Nyhemskolan I aulan finns en ljudslinga. Den är dock ur funktion. Plan för kontinuerlig uppdatering och service får ske genom tekniska kontorets fastighetsavdelning, som är vår hyresvärd. Samtliga rektorer och förskolechefer har tillfrågats i ärendet. Inga nya önskemål har inkommit. I detta ärende behandlas offentliga lokaler dvs. de lokaler, vilka hyrs ut till allmänheten. Finns det barn/elever i våra verksamheter som behöver dessa hjälpmedel, utrustas lokalerna där behov finns. Därför finns det ett flertal klassrum som är utrustade för barn/elever med hörselnedsättningar. Dock bör det påpekas att Nyhemskolan ska förses med lämplig teknisk utrustning vid renoveringen. Övriga synpunkter I kommunens Tillgänglighetsguide på bör uppgifter om ljudslingor m.m. ingå. I kommunens Mångfaldsplan står beskrivet att Vid möten och träffar ska tillgänglighetsaspekten uppmärksammas. Det är därför ett lämpligt sätt att sprida information via tillgänglighetsguiden på nätet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 3 (3) Diarienummer Dessutom finns på marknaden portabla hörslingor som kan köpas in och lånas ut vid behov. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kommunledningskontorets remiss. Tony Mufic Förvaltningschef Margreth Andersson Administrativ chef Beslutet ska delges: Kommunledningskontoret Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

35 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /211 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss till samtliga nämnder Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Mats Ulfwinger Syfte: Den 13 juni 2007 inkom en motion från Eva Kullenberg (Fp) och Sven Bergman (Fp) angående översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende, samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa. Kommunledningskontoret uppdrar åt samtliga nämnder att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. I samband med inventeringen ska en plan för kontinuerlig uppdatering och service av ljudanläggningar tas fram. En genomgång ska även göras av de lokaler som saknar hörselslingor och ljudanläggningar samt ställning tas till behovet att införskaffa dessa anläggningar. Inventering och åtgärdsförslag ska åtterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 10 april Kommunstyrelsen Mats Ulfwinger Kommunsekreterare Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 2 Dnr 2009/429 Svar på Motion - Översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP), Sven Bergman (FP) har lämnat in Motion till kommunfullmäktige ang översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa. Svar på motionen togs fram till tekniska nämndens sammanträde men lyftes ur föredragningslistan för att tekniska kontorets fastighetsavdelning skulle komplettera yttrandet med en mer genomgripande inventering och kostnadsberäkning. Fastighetsavdelningen anser att det är resp förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl, som bör inventera och upprätta handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälpliga med att ta fram kostnader och med ev genomförande. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN beslutar att bifalla motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

37 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /429 Tommy Hedman Tekniska nämnden Svar på motion om översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP), Sven Bergman (FP) har lämnat in Motion till kommunfullmäktige ang översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande Utredning Svar på motionen togs fram till tekniska nämndens sammanträde men lyftes ur föredragningslistan för att tekniska kontorets fastighetsavdelning skulle komplettera yttrandet med en mer genomgripande inventering och kostnadsberäkning. Fastighetsavdelningen anser att det är resp förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl, som bör inventera och upprätta handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälpliga med att ta fram kostnader och med ev genomförande. Socialnämnden har inventerat förekomsten och behovet av hörselslingor i särskilda boenden. Det framkom att hörslingor finns i samlingssalarna i samtliga kommunala särskilda boenden och på Karlslunds vårdboende. Hörselslingor saknas däremot på andra ställen. Socialnämnden beslöt att installera kompletta hörselslingor i samlingssalarna på Bokhöjden, Bäckagården, KVS samt Solängen motsvarande totalt 5 anläggningar och att Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

38 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /429 uppdra åt tekniska kontoret att ansvara för att installation av hörselslingor genomförs inom socialnämndens ram Förslag till beslut att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Mikale Fritzon Teknisk chef Tommy Hedman Fastighetschef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

39

40 TJÄNSTEUTLÅTANDE /53 1 (2) Diarienummer Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun, Dnr :667 Ärendebeskrivning Vejbystrands skola och förskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan gäller utökning av befintlig skolenhet. Den nya skolenheten kommer att byta namn då den inte är geografiskt belägen intill nuvarande skolenhet. Fullt utbyggd planeras verksamheten omfatta 150 elever i årskurserna 7-9 år Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen inkl. checklista och bilagor Remiss från Skolinspektionen Utredning I skolans koncept ingår att undervisningen bygger på att eleven är i centrum och tar ett personligt ansvar för sin inlärning. Att reflektera över sin roll tillsammans med andra människor och att visa empati, respekt och tolerans genomsyrar stämningen på skolan. Skolans pedagogik är präglad av Howard Gardners teori om multipla intelligenser (mi), dvs. att varje människa lär på olika sätt. Varje människa har en egen inlärningsstil, ett eget sätt att lära. Inlärningsmiljön är starkt kopplad till inlärningsstilen. Skolan arbetar med sju intelligenser, som alla människor har i skiftande grad. Huvudmannen planerar 50 elever per årskurs då skolenheten är fullt utbyggd år 2015, totalt 150 elever. Vejbystrands skola och förskola är idag godkänd för elever i årskurserna 1-6 och omfattar totalt 46 elever enligt uppgifter i ansökan. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 14.00-16.15 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun Skoli spektionen Vejbystrands skola och förskola Skogsvägen 40 266 54 Vejbystrand p,261,2 1 (4) Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Södermalms Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Södermalms Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Södermalms Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-01-18 kl 13:15 15:35 Beslutande: Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 3 och 23-24 Jan-Olof Sewring (M) ordförande

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4489 Skanskaskolan i Växjö AB Org.nr. 556743-5994 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Skanskagymnasiet belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola fin Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2015:4260 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för grundskola efter bastillsyn i Möllebackskolan belägen i

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid KALLELSE 2012-06-07 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Sekreterare

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Beslut Dnr 44-2014:7803 Futuraskolan AB Org.nr. 556609-5047 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Futuraskolan Gåshaga belägen i Lidingö kommun 2 (7) Tillsyn Futuraskolan Gåshaga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer