Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, , klockan 09:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, , klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Christina Nyman Grudén Sekreterare Beslutsärenden 1 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2012/ /358 3 Sid 3 Utmaning gällande drift av förskola i Hjärnarp 2012/ Remiss till samtliga nämnder - gällande översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa 5 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun, Dnr :667 6 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass och fristående grundsärskola i Ängelholms kommun (Dnr :670) 7 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborgs kommun (Dnr :784) 2012/ / / /58 115

2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (2) 8 Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Helsingborgs stad (Dnr :620) 9 Leasing av datorer - barn- och utbildnings-förvaltningens "Projekt 1 till 1" - en dator per elev 10 Likabehandling och arbete mot kränkande behandling sammanställning december Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2011, barn- och utbildningsförvaltningen 12 Information från förvaltningens samverkansgrupp FSG- BUF 2012/ / / / / Val av företrädare för BUN i kommunens Handikappråd 2011/ Informationsärenden 14 Anmälningar 2012/11-15 Övriga frågor 2012/12 -

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /358 Christina Nyman Grudén Barn- och utbildningsnämnden Svar på revisionsraport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen är gjord för att följa upp huruvida de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har antagit revisionsrapporten som sin egen och önskade senast den 1 mars 2012 svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Nämnden återremitterade den 16 februari 2012 ärendet till förvaltningen då beslutsunderlag inte fanns tillgängligt. Nämnden har fått en månads anstånd. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden , BUN 22 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen Förslag till svar Protokollsutdrag från socialnämnden , SN 33 Revisionsrapport granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Utredning Av sammanfattningen till rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden inte, i tillräcklig grad, säkerställer att samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, sker i enlighet med lagstiftningen. Den övergripande styrningen är också bristfällig och behöver utvecklas. Gemensamma mål för samverkan måste finnas i tillräcklig utsträckning. Dessa ska också kunna följas upp och utvärderas. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /358 För att göra det möjligt att gå djupare i arbetet kommer en processledare att utses som tillsammans med de båda nämndernas presidier ska arbeta för en ökad samsyn och ta fram förslag till övergripande styrning, samt mål för och hur arbetet ska följas upp och utvärderas, utifrån den bedömning som gjorts i revisionsrapporten. Förslag till beslut I likhet med socialnämnden föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att tidigare samverkansdokument ses över och revideras vid behov, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen styrmodellen, samt att mål för samverkan ska ingå i socialnämndens och barn och utbildningsnämndens nämndmål för år Tony Mufic Förvaltningschef Christina Nyman Grudén Skolsekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden BUN 22 Dnr 2011/358 Revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det bedöms i revisionsrapporten att det inte finns gemensamma mål för samverkan i tillräcklig utsträckning samt att det saknas krav på uppföljning och utvärdering. Revisionen vill ha svar på de synpunkter som framförs i granskningen senast den 1 mars Beslutsunderlag Revisionsrapport daterad Arbetsutskottet beslöt den 9 februari 2012 att återremittera ärendet till förvaltningen då svaret ännu inte var klart (BUNAU 17) Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen då svaret ännu inte är klart, samt att hos kommunens revisorer begära anstånd för besvarande. Beslutet expedieras till: Verksamhetschef Elevhälsan, akten Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Diarienummer /271 Ann-Sofie Damm Erim Socialnämnden Förslag till svar på revisionsrapport Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen innefattar om de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har beslutat anta föreliggande revisionsrapport som sin egen och önskar svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 januari Revisionsrapport daterad december 2011 Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan nämnder. Utredning Svar på revisionens synpunkter Revisionen har genomförts genom intervjuer och relevanta dokumentstudier. Intervjuer har skett genom intervjuer med förvaltningschef för barn och utbildning samt socialchef, verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen, en av socialsekreterarna samt en fältsekreterare. Relevant dokumentation har granskats och analyserats. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) Diarienummer /271 Granskningen visar att Ängelholms kommun har utvecklat flera ändamålsenliga former för samverkan mellan skola och socialtjänst. Riktlinjer för samverkan mellan andra aktörer än enbart mellan skola och socialtjänst är framtagna. Dessutom finns rutiner för barn och utbildningsnämnden vid anmälan till socialtjänsten, rutiner för socialtjänsten kring handläggning vid olika former av anmälan enligt Sol, kap 14 1 exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp. Strukturen för samverkan är i grunden bra och viss samsyn råder som grund för samverkan. Denna samsyn har bland annat lett arbetet framåt i form av utvecklingen av tre familjecentraler samt samverkan kring föräldrautbildningar. Revisionen konstaterar dock att den finns ett flertal förbättringsområden gällande att; barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens övergripande styrning är bristfällig och kan utvecklas. det saknas krav på uppföljning och utvärdering. det finns brister vad gäller implementering och förankring av framtagna riktlinjer och på vilket sätt samverkan fungerar i praktiken. den samsyn som finns mellan nämnderna idag inte fullt ut är tillräcklig som grund för samverkan. Av revisionens samlade bedömning kan konstateras att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har anledning ta till sig den riktade kritiken och genomföra förbättringar inom båda verksamheterna och tillsammans. Förvaltningarna har, efter granskningen analyserat vilka förbättringar som måste göras för att åtgärda de påtalade bristerna. Barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen delar revisionens uppfattning vad gäller samtliga synpunkter kring förbättringsområden i revisionsgranskningen. Ett utvecklat samarbete måste gemensamt arbetas fram mellan barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Denna process har efter revisionsrapporten redan påbörjats och kommer att fortskrida under våren Sedan 2010 finns ett samverkansdokument mellan barn och ungdomspsykiatri, socialtjänst, barnhabilitering, barnklinik och skola i Ängelholms kommun. Policydokumentet är antaget av Socialnämnden och föreslås för antagande av Barn och utbildningsnämnden. Utifrån detta kommer förvaltningarna att fortsätta sitt implementeringsarbete. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) Diarienummer /271 På den politiska nivån finns inget uttalat vem som äger frågan kring samverkan mellan Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det saknas alltså en överenskommelse hur samverkan ska ske mellan nämnderna och hur den kan utvecklas. Det finns behov av nämnds övergripande möten för kunskapsutbyten kring varandras områden. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att ett dokument för nämndövergripande samverkan bör tas fram där gemensamma möten kan finnas med i en årlig plan. Mål för samverkan bör även ingå som en del i såväl Socialnämndens som Barnoch utbildningsnämndens nämndmål i styrmodellen Ratten. Genom denna politiska viljeyttring blir det klart för medarbetaren att samverkan är ett tydligt mål för uppdragsgivaren. Allt måste ingå i en tydlig struktur som är lätt överblickbar och där all personal på alla nivåer känner till upplägget och kan arbeta efter det i det dagliga arbetet. Avseende frågan om en sammanhållen uppföljning av samverkan mellan BUN och SN till den politiska nivån torde en årlig rapport inom ramen för verksamhetsberättelse/verksamhetsplan genom styrmodellen Ratten vara att föredra. Åtgärdsplan Gemensam träff mellan representanter från Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden arrangeras under våren 2012 i syfte att uttala mål för samverkan samt hur uppföljning av samverkan ska systematiseras. (socialnämnden är initiativtagare) I samverkan mellan förvaltningarna ta fram en plan för gemensam kompetensutveckling i syfte att skapa bättre samsyn mellan nämndernas förvaltningar. Detta tas fram under våren 2012 I samverkan mellan förvaltningarna ta fram en plan för förbättrat samarbete med brukarperspektivet i centrum. Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) Diarienummer /271 Socialnämnden föreslås besluta att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att översyn av tidigare samverkansdokument ses över och vid behov revideras, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan Socialnämnd och Barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan SN:s och BUN:s områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen-styrmodellen samt att mål för samverkan ska ingå i Socialnämndens och Barn och utbildningsnämndens nämndmål för Sergio Garay Socialchef Ann-Sofie Damm Erim Utredare/kvalitetsutvecklare Barbara Boron Verksamhetschef IFO Gösta Lundgren Chef Elevhälsan Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 33 Dnr 2011/271 Svar på revisionsrapport Barn som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Ärendebeskrivning PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen innefattar om de båda nämnderna genom styrning och uppföljning säkerställer att samverkan sker i enlighet med lagstiftningen. Revisionen har beslutat anta föreliggande revisionsrapport som sin egen och önskar svar på de synpunkter som framförts i granskningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 31 januari Revisionsrapport daterad december 2011 Barn som far illa eller riskerar att fara illa granskning av samverkan mellan nämnder. Beslut Socialnämnden beslutar att anta och åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisonsrapporten, att översyn av tidigare samverkansdokument ses över och vid behov revideras, att ett dokument kring samverkan på den politiska nivån tas fram, med en årlig plan för gemensamma möten mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnd, att en årlig uppföljningsrapport kring samverkan mellan socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens områden lämnas inom ramen för verksamhetsberättelsen-styrmodellen samt att mål för samverkan ska ingå i socialnämndens och barn och utbildningsnämndens nämndmål för år Just. sign. Utdragsbestyrkande forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 33, forts. Beslutet expedieras till: Kommunrevisorerna Gösta Lundgren, verksamhetschef elevhälsan Tony Mufic, skolchef Sergio Garay, socialchef Barbara Boron, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen Just. sign. Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TJÄNSTEUTLÅTANDE /39 1 (2) Diarienummer Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Utmaning gällande drift av förskola i Hjärnarp Ärendebeskrivning Engelholms förskola AB har i skrivelse inkommen den 3 februari 2012 utmanat kommunen vad gäller drift av Hjärnarps nya förskola och avser driva förskolan och ett tillagningskök för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2009 att anta redovisad policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter (KF 80). Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Utmaning från Engelholms förskola AB Policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter (KS Dnr 2007: ) Utredning Hjärnarps rektorsområde har under några år inte kunnat placera fler barn i befintlig kommunal respektive enskild förskolas lokaler, Morkullan och Karikan. Detta har kunnat lösas genom provisoriska förskolelokaler i paviljong med 18 barn placerade, samt genom placering av 35 femåringar på Söndrebalgs skola. En nybyggnation av kommunal förskola är planerad och projektering pågår efter beslut i nämnd och fullmäktige via budgetbeslut november Det kommunala fastighetsbolaget kommer att äga förskolelokalerna och byggnation ska upphandlas. Den nybyggda förskolans kapacitet blir cirka 85 barn, varav ett femtiotal befintliga placeringar flyttas från paviljong och skola. Enligt lagen om ökad valfrihet inom barnomsorgen, riksdagsbeslut april 2009, följer barnomsorgspengen med barnet, oavsett vilken verksamhet föräldrar väljer. Godkännande om att bedriva enskild/fristående förskola ska lämnas till den enskilda huvudmannen, om denne har förutsättningar att följa de föreskrifter och regelverk som gäller Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE /39 2 (2) Diarienummer för verksamheten och verksamheten inte innebär negativa följder för kommunens motsvarande verksamheter. Motsvarigheten för socialnämndens del är införande av LOV (Lagen om valfrihet) genom att den enskilde kan välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som kommunen har godkänt och tecknat kontrakt med. Enligt policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter, punkt 3 får följande verksamheter ej utmanas: Verksamheter som drivs genom så kallad kundvalsmodell eller enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Förvaltningens uppfattning är att utmaningsrätten inte är tillämpningsbar på den nya förskolan i Hjärnarp, eftersom verksamhet som drivs genom kundvalsmodell är undantagen. Fri etablering av förskola och att barnomsorgspengen följer barnet, innebär att enskilda/fristående förskolor som uppfyller kommunens kvalitetskrav får bidrag. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå Engelholms förskola AB utmaning att driva nya förskolan i Hjärnarp samt tillagningskök med hänvisning till att utmaning inte är tillåtet i detta fall, eftersom verksamhet som drivs genom kundvalsmodell är undantagen, samt att därmed inte upphandla driften av aktuell verksamhet. Tony Mufic Förvaltningschef Tony Mufic Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

28 Ängelholms kommun Barn & utbildningsförvaltningen Ängelholm Drift av förskola i Hjärnarp. Engelholms Förskola AB vill genom utmaningsrätten som Ängelholms kommun tillämpar ta hand om driften av Hjärnarps nya förskola. Vi avser att driva förskolan och ett tillagnings kök för verksamheten. Vi bedriver sedan tre år Englakronans enskilda förskola i Ängelholm, och det är vi själva som avser att driva förskolan i Hjärnarp. i i rr :7 P-0 Pettersson, Engelholms Förskola AB Lagmansgatan Ängelholm För handläggning av För yttrande till/ åtgärd av före före För kinnedom

29

30

31

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 1 (3) Diarienummer Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Remissvar gällande översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har genom kommunledningskontoret den 6 februari 2012 till samtliga nämnder remitterat ett ärende att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. Inventering och åtgärdsförslag ska återrapporteas till kommunstyrelsen senast den 10 april Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Delegeringsbeslut om remiss till samtliga nämnder Protokollsutdrag tekniska nämnden , TN 2 inkl. tjänsteutlåtande, samt motion från folkpartiet Utredning Fullmäktige remitterade den 5 september 2009 (KF 357) en motion från Eva Kullenberg (Fp) och Sven Bergman om översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende, samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa, till tekniska nämnden och socialnämnden för yttrande. Tekniska nämnden har behandlat ärendet dels den 19 november 2009, dels den 19 januari Av beslutet från tekniska nämnden den 19 januari 2012 (TN 2) framgår att fastighetsavdelningen anser att det är respektive förvaltning, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m.fl. som bör inventera och upprätta Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 2 (3) Diarienummer handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälplig med att ta fram kostnader och med eventuellt genomförande. Kommunstyrelsen har därefter genom kommunledningskontoret den 6 februari 2012 remitterat ärendet till samtliga nämnder att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. I samband med inventeringen ska en plan för kontinuerlig uppdatering och service av ljudanläggningar tas fram. En genomgång ska även göras av de lokaler som saknar hörselslingor och ljudanläggningar samt ställning tas till behovet att införskaffa dessa anläggningar. Inventering Barn- och utbildningsförvaltningen har via tekniska kontorets fastighetsavdelning och respektive enhets vaktmästare, inventerat ljudslingor m.m. Detta resulterade i följande: Rönnegymnasiet Jarl Kulleaulan har ljud och ljus samt hörselslinga. I sal D 101 finns headset. Musiksalen har ljudanläggning. Nyhemskolan I aulan finns en ljudslinga. Den är dock ur funktion. Plan för kontinuerlig uppdatering och service får ske genom tekniska kontorets fastighetsavdelning, som är vår hyresvärd. Samtliga rektorer och förskolechefer har tillfrågats i ärendet. Inga nya önskemål har inkommit. I detta ärende behandlas offentliga lokaler dvs. de lokaler, vilka hyrs ut till allmänheten. Finns det barn/elever i våra verksamheter som behöver dessa hjälpmedel, utrustas lokalerna där behov finns. Därför finns det ett flertal klassrum som är utrustade för barn/elever med hörselnedsättningar. Dock bör det påpekas att Nyhemskolan ska förses med lämplig teknisk utrustning vid renoveringen. Övriga synpunkter I kommunens Tillgänglighetsguide på bör uppgifter om ljudslingor m.m. ingå. I kommunens Mångfaldsplan står beskrivet att Vid möten och träffar ska tillgänglighetsaspekten uppmärksammas. Det är därför ett lämpligt sätt att sprida information via tillgänglighetsguiden på nätet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 3 (3) Diarienummer Dessutom finns på marknaden portabla hörslingor som kan köpas in och lånas ut vid behov. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kommunledningskontorets remiss. Tony Mufic Förvaltningschef Margreth Andersson Administrativ chef Beslutet ska delges: Kommunledningskontoret Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

35 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /211 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss till samtliga nämnder Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Mats Ulfwinger Syfte: Den 13 juni 2007 inkom en motion från Eva Kullenberg (Fp) och Sven Bergman (Fp) angående översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende, samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa. Kommunledningskontoret uppdrar åt samtliga nämnder att genomföra en inventering och översyn av befintliga hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende. I samband med inventeringen ska en plan för kontinuerlig uppdatering och service av ljudanläggningar tas fram. En genomgång ska även göras av de lokaler som saknar hörselslingor och ljudanläggningar samt ställning tas till behovet att införskaffa dessa anläggningar. Inventering och åtgärdsförslag ska åtterrapporteras till kommunstyrelsen senast den 10 april Kommunstyrelsen Mats Ulfwinger Kommunsekreterare Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 2 Dnr 2009/429 Svar på Motion - Översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldreboende och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering och service av dessa Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP), Sven Bergman (FP) har lämnat in Motion till kommunfullmäktige ang översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa. Svar på motionen togs fram till tekniska nämndens sammanträde men lyftes ur föredragningslistan för att tekniska kontorets fastighetsavdelning skulle komplettera yttrandet med en mer genomgripande inventering och kostnadsberäkning. Fastighetsavdelningen anser att det är resp förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl, som bör inventera och upprätta handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälpliga med att ta fram kostnader och med ev genomförande. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN beslutar att bifalla motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

37 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /429 Tommy Hedman Tekniska nämnden Svar på motion om översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa Ärendebeskrivning Eva Kullenberg (FP), Sven Bergman (FP) har lämnat in Motion till kommunfullmäktige ang översyn av hörselslingor och ljudanläggningar i kommunens offentliga lokaler, äldre- och serviceboende samt kontinuerlig uppdatering av dessa. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande Utredning Svar på motionen togs fram till tekniska nämndens sammanträde men lyftes ur föredragningslistan för att tekniska kontorets fastighetsavdelning skulle komplettera yttrandet med en mer genomgripande inventering och kostnadsberäkning. Fastighetsavdelningen anser att det är resp förvaltningar, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden m fl, som bör inventera och upprätta handlingsplan på befintliga och framtida hörslingor. Fastighetsavdelningen kan därefter vara behjälpliga med att ta fram kostnader och med ev genomförande. Socialnämnden har inventerat förekomsten och behovet av hörselslingor i särskilda boenden. Det framkom att hörslingor finns i samlingssalarna i samtliga kommunala särskilda boenden och på Karlslunds vårdboende. Hörselslingor saknas däremot på andra ställen. Socialnämnden beslöt att installera kompletta hörselslingor i samlingssalarna på Bokhöjden, Bäckagården, KVS samt Solängen motsvarande totalt 5 anläggningar och att Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

38 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /429 uppdra åt tekniska kontoret att ansvara för att installation av hörselslingor genomförs inom socialnämndens ram Förslag till beslut att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Mikale Fritzon Teknisk chef Tommy Hedman Fastighetschef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

39

40 TJÄNSTEUTLÅTANDE /53 1 (2) Diarienummer Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Vejbystrands skola och förskola om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun, Dnr :667 Ärendebeskrivning Vejbystrands skola och förskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Ängelholms kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Ansökan gäller utökning av befintlig skolenhet. Den nya skolenheten kommer att byta namn då den inte är geografiskt belägen intill nuvarande skolenhet. Fullt utbyggd planeras verksamheten omfatta 150 elever i årskurserna 7-9 år Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen inkl. checklista och bilagor Remiss från Skolinspektionen Utredning I skolans koncept ingår att undervisningen bygger på att eleven är i centrum och tar ett personligt ansvar för sin inlärning. Att reflektera över sin roll tillsammans med andra människor och att visa empati, respekt och tolerans genomsyrar stämningen på skolan. Skolans pedagogik är präglad av Howard Gardners teori om multipla intelligenser (mi), dvs. att varje människa lär på olika sätt. Varje människa har en egen inlärningsstil, ett eget sätt att lära. Inlärningsmiljön är starkt kopplad till inlärningsstilen. Skolan arbetar med sju intelligenser, som alla människor har i skiftande grad. Huvudmannen planerar 50 elever per årskurs då skolenheten är fullt utbyggd år 2015, totalt 150 elever. Vejbystrands skola och förskola är idag godkänd för elever i årskurserna 1-6 och omfattar totalt 46 elever enligt uppgifter i ansökan. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer