Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)"

Transkript

1 KALLELSE 1 (5) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS! Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (5) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (5) Val av protokolljusterare Kc 1 Svar på revisionsrapport om beställar/utförarmodellenkommunalteknisk verksamhet (2014/KS ) Kc 2 Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen (2014/KS ) I 1 Logotyp för Orangeriet. (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden: a) Frågor om riktlinjer m.m. (2015/KS ) (Bil) b) Extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden 2015/16. (2015/KS ) (Bil) (Förslag: a-b till handlingarna) KU 2 Avtal om förlikning med utförare inom Hemtjänstvalet. (2013/KS ) KU 3 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret ; Redovisning av hur etableringspengar från Arbetslivsnämnden används. (2014/KS ) M 1 Markanvisningstävling för bostäder på del av fastigheten Gässlösa 5:1, Dammsvedjan. (2015/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärenden: a) Likviditetsrapport för Borås Stad (2015/KS ) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (5) b) Internpris 2015 förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. (2015/KS ) (Bil) (Förslag: a b till handlingarna) E 2 Svar på motion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S) om APL-platser. (2014/KS ) (Bil) E 3 Svar på motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) samt Anders Österberg (S), Spontanidrottsplats på Tullen. (2010/KS ) (Bil) E 4 Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola. (2015/KS ) (Bil) E 5 Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola. (2015/KS ) (Bil) E 6 Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg fr.o.m. den 1 juli (2015/KS ) (Bil) E 7 Internpriser 2015 för kommungemensamma korttidsplatser och dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. (2014/KS ) (Bil) SP 1 Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, Lundby 1:1, Skogshyddan. (2014/KS ) (Bil) SP 2 Granskningsyttrande över detaljplan för del av Hulta 4:1 m.fl. (2014/KS ) SP 3 Tillägg till detaljplan för fritidsområdet Viareds Sommarstad Viared 10:1 m.fl. (2012/KS ) SP 4 Granskningsyttrande över detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 m.fl. (2014/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (5) SP 5 Nya tomter för kommunal verksamhet, bostäder, i Borås. (2015/KS ) SP 6 Utvärdering av Grönområdesplan (2015/KS ) SP 7 Bostadsbyggnadsprogram del 2, Handlingsplan (2015/KS ) SP 8 Yttrande om förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt (2014/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) SP 9 Yttrande över remiss Reviderade vattenskyddsområden Borås Stad (2015/KS ) (Bil

6 Kc1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på revisionsrapport om beställar/utförarmodellenkommunalteknisk verksamhet Kommunstyrelsen föreslås besluta: att svara Stadsrevisionen enligt skrivelse Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/KS Programområde: 1 Handläggare: Christer Johansson, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

7 Sida PM 1(2) Dnr 2014/KS0833 Stadskansliet Avd: Ekonomistyrning Handläggare: Christer Johansson Svar på revisionsrapport om beställar/utförarmodellen- kommunalteknisk verksamhet Första Revisorsgruppen har för yttrande tillställt Kommunstyrelsen en revisionsrapport över en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. Svar förväntas senast under april Stadsrevisionens rapport Kommunstyrelsen vill kommentera revisionsrapporten utifrån dess sammanfattande synpunkter att: Gemensamma koncernövergripande spelregler saknas. Beställarnämnderna agerar var för sig och utifrån egna mål. Det ursprungliga målet från 1992 om en ökad konkurrensutsättning har ökat så att nu 70 % av investeringsvolymen och 40 % driftentreprenaderna upphandlas enligt LOU. Servicekontoret tolkas ha en effektiv verksamhet. Beställarna anser det är av stor vikt att Servicekontoret finns såväl av beredskapsskäl som prisdämpande funktion. Stadsrevisionen ser en risk om driftsavtalen konkurrensutsätts i för hög grad då Servicekontorets förutsättningar minskar för att upprätthålla de funktioner som beskrivs i föregående punkt. Kommunstyrelsens allmänna synpunkter på revisionsrapporten Kommunstyrelsen vill inleda med att konstatera en utveckling som sedan 90-talet lämnat ett system där tekniska resurser styrdes ut via anslag till en ansvarig för såväl verksamhet som utförande. Förmågan och ibland viljan att följa upp entreprenadarbeten har starkt ökats i det system som sedan byggts upp och som nu kallas beställareutförare. Eftersom denna metod till en effektivare kommunal verksamhet byggde på konkurrensutsättning så bekräftar Stadsrevisionens granskning en avsedd och därför utifrån detta lyckad utveckling. I en verksamhet där kommunen frivilligt utsätter sin egen POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Kungsgatan 55 WEBBPLATS boras.se E-POST TELEFON vx FAX

8 2 organisation för konkurrens så LOU-upphandlas nu investeringar till 70 %, och driftavtal till 40 %. Utvecklingen har skett under acceptans hos de som är verksamhetsansvariga och dessa framhåller i revisionsrapporten vikten av att Servicekontoret fortsätter att vara ett effektivt och flexibelt alternativ samt ha en roll som prisdämpare på marknaden. Styrning Kommunstyrelsen kan bekräfta revisionsrapportens konstaterande att utvecklingen av beställar-utförarmodellen sedan starten 1991 skett utan generella, koncernövergripande styrdokument. Vad som skett är att Kommunstyrelsen genom i de årliga budgeterna givit förutsättningar och även spelregler för konceptets utveckling. Dessa förutsättningar har sedan följts upp i årsredovisningens planerings-och uppföljningssamtal mellan Kommunstyrelsen och aktuella nämnder. Behov av generella regler för beställarna Såsom revisionsrapporten beskriver så finns sedan starten inget utvecklat koncernövergripande eller generellt dokument för beställar-utförarmodellen. Spelregler saknas därmed. Kommunstyrelsen kan allmänt instämma i att detta behov ökar och i synnerhet då det gäller bolagens relativt nya relation och hänsyn till LUF/LOU. Detta kan också ge tillfälle att diskutera förutsättningarna för koncernnytta ställd i relation till beställarnas egna ansvar och integritet. Stadsrevisionens slutsats att beställarnämnderna i första hand ser till egna mål och ekonomiska restriktioner anser Kommunstyrelsen inte behöver stå i direkt motsats till den s.k. koncernnyttan. Utförarens organisation och dimensionering utreds Servicenämndens och Servicekontorets verksamhet har kontinuerligt förändrats sedan starten Detta har varit en nödvändig förutsättning för att upprätthålla en hög effektivitet i en alltmer konkurrensutsatt verksamhet. Att numerären ej minskat beror på att fler interna verksamheter av olika skäl flyttas över till Servicekontoret. Ett av skälen har varit, t.ex. skolornas fastighetsskötare, att effektivisera teknisk verksamhet och möjliggöra ytterligare konkurrens. I budgeten för 2015 uppdras åt Kommunstyrelsen att utreda och belysa Servicekontorets verksamhet. Då ges det möjlighet att också ta fram styrdokument, förutsättningar och spelregler för det tekniska beställar utförarkonceptet. Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg Kommunchef

9 Missiv Kommunstyrelsen Servicenämnden Lokalförsörjningsnämnden Fritid- och folkhälsonämnden Tekniska nämnden Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB BESTÄLLARE- UTFÖRAREMODELLEN KOMMUNALTEKNISK VERKSAMHET Stadsrevisionen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av Borås Stads tillämpning av beställare-utföraremodellen. Granskningens slutsatser är följande: Stadsrevisionen konstaterar att det saknas gemensamma, koncernövergripande spelregler och styrdokument för hur staden och aktuella nämnder/styrelser ska hantera beställare-utföraremodellen. Situationen är i detta avseende den samma som vid vår granskning år Avsaknaden av koncernövergripande styrning av beställare-utföraremodellen medför att beställarnämnderna agerar var för sig mot utföraren, Servicenämnden, och i första hand ser till den egna nämndens mål och ekonomiska restriktioner. Stadsrevisionen kan vidare konstatera att den ursprungliga intentionen (från 1992) om konkurrensutsättning, över tid har utvecklats till att omfatta en större andel upphandlingar enligt LOU. Vid de senaste årens upphandlingsärenden har 70 % av upphandlingen av investeringsprojekt, respektive 40 % av upphandlingen av driftsentreprenader skett i konkurrens enligt LOU. Andelen uppdrag som handlas upp enligt LOU har därmed ökat betydligt sedan granskningen från 2004/2005, då sammanfattningsvis % av drift och projekt uppskattades ha upphandlats enligt LOU. En stor andel av de senaste årens LOU- upphandlingar har vunnits av Servicekontoret, vilket kan tolkas som att Servicekontoret har en effektiv verksamhet. Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: boras.se/revisionskontoret E-post:

10 Missiv Samtidigt som respektive nämnd/bolaget i första hand ser till den egna nämndens mål och ekonomiska restriktioner vid tillämpning av konkurrensutsättning, framhålls uppfattningen att det är av stor vikt att Servicekontoret finns tillgängligt för beredskapsåtaganden och extra ordinära händelser, att möjligheten till flexibilitet ökar med Servicekontoret som alternativ utförare och att Servicekontorets verksamhet har en prisdämpande funktion gentemot externa entreprenörer. Detta förhållande visar på en motsägelsefull tillämpning av och inställning till beställare - utförarmodellen. Stadsrevisionen konstaterar att en ökning av konkurrensutsättningen av driftsavtal enligt LOU har skett. Driftavtalen utgör basen i Servicekontorets verksamhet. Om kontoret går miste om dessa avtal finns risk att kontorets kapacitet och kompetens minskar och därmed förutsättningarna att upprätthålla de funktioner som beskrivs i föregående punk. Mot bakgrunden enligt ovan lämnar Stadsrevisionen följande rekommendationer: Avsaknaden av tydliga och dokumenterade riktlinjer för beställare-utföraremodellen skapar en osäkerhet för såväl beställande nämnder som den utförande nämnden. Kommunstyrelsen bör initiera en utredning med syfte att tillskapa sådana riktlinjer med fokus på koncernnytta. Samordningsproblemen när det gäller snöröjning, halkbekämpning och övrig markrenhållning bör åtgärdas. Hanteringen är inte ändamålsenlig ur ett medborgarperspektiv. Rapporten skickas härmed till Kommunstyrelsen, Servicenämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden och styrelsen för Borås Energi och Miljö AB. Svar på rapporten vill vi ha senast den 30 april FÖRSTA REVISORSGRUPPEN Nils-Gunnar Blanc Ordförande Ola Sabel Revisionschef 2

11 Lars Magnusson Katrin Söderlind Beställare- utföraremodellen i Borås Stad Kommunalteknisk verksamhet Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: E-post:

12 Rapport Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROJEKTBESKRIVNING BAKGRUND SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING REVISIONSKRITERIER OCH METOD AVGRÄNSNINGAR ANSVARIGA NÄMNDER OCH BOLAG RESURSER/GRANSKNINGSANSVARIGA BESTÄLLARE - UTFÖRAREKONCEPTET FRAMVÄXTEN AV BESTÄLLARE- UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD UTFÖRAREN BESTÄLLARNA LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Verksamhet och köp av tjänster Riktlinjer för konkurrensutsättning FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN Verksamhet och köp av tjänster Riktlinjer för konkurrensutsättning TEKNISKA NÄMNDEN PARKAVDELNINGEN Verksamhet och köp av tjänster Riktlinjer för konkurrensutsättning GATUAVDELNINGEN Verksamhet och köp av tjänster Riktlinjer för konkurrensutsättning BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Verksamhet och köp av tjänster Konkurrensutsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KONCERNNYTTA SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING AGERANDE VID UPPHANDLING OCH OMFATTNING AV KONKURRENSUTSÄTTNING ENLIGT LOU Driftentreprenader Investeringsprojekt SAMMANFATTNING AV RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING SAMMANFATTNING AV FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL BESTÄLLARE - UTFÖRAREMODELLEN OCH ERFARENHET AV SERVICEKONTORET SOM UTFÖRARE BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER... 19

13 Rapport PROJEKTBESKRIVNING 1.1 Bakgrund 1992 inrättade Borås Stad en beställare- utföraremodell med Servicekontoret som utförarnämnd för kommunalteknisk verksamhet genomförde Revisionskontoret en omfattande granskning av Servicenämndens verksamhet. Av granskningen framkom att det ursprungliga syftet med beställare- utföraremodellen var att skapa konkurrens för att få en mer effektiv och kostnadsmedveten verksamhet. Flexibilitet och decentraliserat ansvar var andra viktiga ledord i modellen. I granskningen konstaterades att kostnadsmedvetenhet och tydlighet när det gällde ansvar inom beställarenheter och mellan beställare och utförare hade uppnåtts. När det gällde intentionen om att skapa flexibilitet och konkurrens och att skapa en mer effektiv verksamhet var resultaten enligt granskningen mer svårfångade då merparten av Servicekontorets uppdrag erhölls genom s. k förhandlingsupphandling utan formell konkurrensutsättning. Granskningen visade också att det saknades tydliga direktiv för samspelet mellan Servicekontoret och beställande förvaltningar och att spelregler efterfrågades. 1.2 Syfte och frågeställning Granskningen syfte är att bedöma hur stadens beställare- utföraremodell för kommunalteknisk verksamhet tillämpas idag. Följande frågeställningar ska besvara syftet. Vilken är stadens intention med beställare- utföraremodellen? Vilka styrdokument finns det som reglerar hur stadens beställare- utföraremodell ska fungera? Hur agerar beställarnämnderna och bolaget i upphandling av entreprenadtjänster? I vilken omfattning konkurrensutsätts beställarnämndernas och styrelsens inköp av tjänster enligt LOU? Vilka riktlinjer har beställande nämnder och styrelser för hur inköp ska hanteras? Vilket förhållningssätt har beställande nämnder och styrelse till stadens beställare- och utföraremodell? Vilken erfarenhet har beställande nämnder och styrelse av Servicekontoret i rollen som utförare? 1.3 Revisionskriterier och metod Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analys och bedömning. Revisionskriterierna hämtas framförallt från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I föreliggande granskning konstaterar vi inledningsvis att det saknas styrdokument som reglerar hur beställare-utföraremodellen ska tillämpas på kommunövergripande nivå. Granskningen inleds därför med att i kapitel 2, beskriva den ursprungliga intentionen med beställare-utföraremodellen och den praxis som har utvecklats när modellen tillämpas. Vidare beskrivs Servicekontorets ledningsgrupps upp- 2

14 Rapport fattning av hur modellen ska tillämpas och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för en, enligt deras uppfattning, effektiv tillämpning av modellen. I kap 3 redovisas granskningens resultat när det gäller respektive beställarnämnds/styrelses agerande i förhållande till beställare- utföraremodellen och vad som styr agerandet. I kap 4 besvaras granskningens frågeställningar och syfte och avslutas med att redovisa sammantagna slutsatser, bedömningar och rekommendationer (kapitel 4). Granskningens metod är dokumentstudier, analys av ekonomisk redovisning och intervjuer med Servicekontorets ledningsgrupp, företrädare för beställarnämnderna och bolaget samt med stadens ekonomichef. 1.4 Avgränsningar Granskningen omfattar den kommunaltekniska verksamheten och Servicekontorets avdelning entreprenad. 1.5 Ansvariga nämnder och bolag Granskningen omfattar Servicenämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och inom ramen för lekmannarevisionen, Borås Energi och Miljö AB. 1.6 Resurser/granskningsansvariga Lars Magnusson vid Revisionskontoret är granskningsledare och Katrin Söderlind är granskningsmedarbetare. 3

15 2 BESTÄLLARE - UTFÖRAREKONCEPTET Rapport Nedan beskrivs den ursprungliga intentionen med beställare- utförareprojektet som är hämtad ur granskningen från år Därefter följer Servicenämndens ledningsgrupps syn på hur modellen ska/bör tillämpas. 2.1 Framväxten av beställare- utförarmodellen i Borås Stad Före år 1992 var stadens tekniska sektor organiserad genom att utförandepersonal fanns inom ramarna för respektive förvaltning.1992 inrättades Servicenämnden för att tillhandahålla tjänster till stadens tekniska sektor genom en beställare- utföraremodell. Vid utformandet av förvaltningsorganisationen beslutade dåvarande ledningsgrupp (som bestod av stadens samtliga fem kommunalråd) följande: Servicenämnden ska vara en resultatenhet och utförare åt övriga nämnder. Detta innebär att fri upphandling och konkurrens skall gälla, dvs. beställaren har själv rätt att välja utförare i enlighet med det kommunala upphandlingsreglementet.. Intentionen med modellen var med andra ord att skapa konkurrens för att få en effektiv och kostnadsmedveten verksamhet. Konkurrensutsättningens verksamhetsmässiga effekter för Servicekontoret, liksom möjligheten att anpassa verksamheten till en sannolikt lägre kostnad, bedömdes vara svårt att förutse. Dåvarande kommunledningskansliet föreslog därför i en PM att Servicekontoret skulle tilldelas en garanterad basvolym för affärsområdena inom enheterna för park och entreprenad för att successivt introducera konkurrensutsättning med målsättningen att öka densamma. Tilldelad volym av beräknad tillgänglig entreprenadvolym skulle successivt minska från 25 procent till 20 procent fram till Utgångspunkten för fastställandet av dessa volymer var underlag för beredskapsverksamhet och behållande av viktig kompetens. Till en början erhöll Servicekontoret framförallt uppdrag genom s k förhandlingsupphandling 2. Det innebär att beställande förvaltning och Servicekontoret förhandlar om ett pris för aktuell tjänst. Enligt granskningen från 2005 utgjordes procent av Servicenämndens verksamhet av uppdrag som hade erhållits genom förhandlingsupphandling samtidigt som procent av uppdragen hade erhållits genom LOU- upphandling. I granskningen konstaterades att direktiv om samspel mellan beställare och utförare fanns på en övergripande nivå samtidigt som den faktiska tillämpningen lämnades till Servicenämnden och respektive beställande part. Det resulterade i oklarheter i förutsägbarheten hur parterna förväntades agera och spelregler för beställare- utförarekonceptet efterfrågades. Beställarsidan framförde önskemål om större frihet att konkurrensutsätta Servicekontoret. Servicekontoret uttryckte å andra sidan att verksamheten inte involverades i alla upphandlingar, istället uppgavs kontorets kapacitet och kompetens bedömas av beställarsidan. 2.2 Utföraren Beställare- utföraremodellen är enligt ledningsgruppen för Servicekontoret en ekonomistyrningsmodell där kostnadsmedvetenhet och effektivitet uppnås genom att skilja rollen som bestäl- 1 Revisionsrapport. Servicenämndens verksamhet Borås Stad, Lennart Elfving Öhrlings Pricewater Coopers 2 Förhandlingsupphandling är en praxis som staden tillämpar där Servicekontoret och beställande förvaltning förhandlar fram pris och villkor vid ett gemensamt planeringsmöte som beställande förvaltning stämmer av mot nyckeltal från tidigare konkurrensutsatta upphandlingar. 4

16 Rapport lare och utförare från varandra. Det innebär att stadens nämnder (förvaltningar), inte har någon utförarpersonal i sin egen organisation utan de har möjlighet att köpa tjänster på den öppna marknaden eller anlita Servicekontoret som entreprenör. Modellen uppges tydliggöra parternas ansvar genom att mål för kvalitet, innehåll och pris fastställs i ett avtal oavsett om extern konkurrensutsättning sker. Modellen innebär inte per automatik att uppdragen ska konkurrensutsättas men konkurrensutsättning i någon form uppges av ledningsgruppen medverka till kostnadseffektivitet och en mer kompetent organisation på beställar- och utförarsidan. Kostnader och prisnivåer kontrolleras i de fall där verksamheten inte upphandlas externt, med hjälp av regelbunden konkurrensutsättning och matchning mot nyckeltal som Servicekontoret och beställarfunktionerna uppges uppdatera kontinuerligt. Ledningsgruppen framhåller att existensen av beställare- utförare organisationen har en prisdämpande effekt gentemot externa aktörer samtidigt som omvänt förhållande råder genom att externa aktörer har en prisdämpande effekt på Servicekontoret. Inom ramen för Servicekontorets tekniska kompetens tillhandahåller avdelningen entreprenad tekniska tjänster som innefattar nyanläggning samt drift och underhåll av gator och lokala vägar, vatten och avloppssystem (VA), underhåll av parker, idrottsanläggningar, bygg- och fastighetsservice samt lokalvård i stadens fastigheter. När det gäller uppdrag i projektform tillämpar staden beställare- utförareorganisationen genom att beställarna har möjlighet att ta fram kompletta förfrågningsunderlag för en konkurrensutsatt upphandling. Ett alternativ som förekommer enligt praxis, är att beställaren förhandlingsupphandlar med Servicekontoret för att exempelvis undvika att lägga tid på ett komplett förfrågningsunderlag, eller för att välja Servicekontoret för att kunskap finns om att utförandet inom ett visst område är av god kvalitet. Vid upprättande av avtal för drift- och underhåll har den gängse tillämpningen i staden varit att beställarnämnden utgår från en förhandling med Servicekontoret. Utgångspunkten för förhandlingen är etablerade marknadspriser som parterna har tillgång till genom en systematisk uppföljning av relevanta nyckeltal. Servicekontorets ledningsgrupp framhåller att det är avgörande att Servicekontoret har möjlighet att förhandla om uppdrag inom samtliga driftsområden för att verksamheten ska kunna behålla nuvarande dimension, för att kompetensen inom respektive område ska kunna behållas och för att verksamheten ska finnas tillgänglig för att delta med anbud vid LOU- upphandlingar för projekt. Servicekontorets dimensionering av tjänster har också avgörande betydelse för möjligheten att upprätthålla en beredskapsorganisation för extraordinära händelser. För att upprätthålla ett fungerande beställare- utförarekoncept är det därför enligt Servicenämnden av stor vikt att samtliga aktörer förstår sina roller och att de har en samsyn kring hur beställare- utförarekonceptet ska fungera, samt vad som är stadens gemensamma mål med modellen. Vidare framhåller ledningsgruppen att det är viktigt att beställarnämnderna planerar projekt för att skapa jämn sysselsättning över året för Servicekontorets verksamhet. Ledningsgruppen menar också att konkurrensutsättning skall ske under ordnade former och att även förhandlingsupphandling innebär att verksamheten blir konkurrensutsatt. Om staden tillämpar beställare- utföraremodellen strategiskt, finns det enlig ledningsgruppen goda möjligheter till en optimal dimensionering av en beredskapsorganisation inom ramen för Servicekontoret. Om det finns en sammanhållen syn och tillämpning av modellen från beställarnämndernas sida, finns det kapacitet som möjliggör för beställarnämnderna att anlita Servicekontoret för att utföra beredskapsåtaganden inom kategorierna snöröjning, va-verksamhet och fastighetsskötsel. Staden kan också inom ramen för modellen, anlita Servicekontoret för beredskap vid extraordinära händelser som kan inträffa i staden. Möjlighet finns då att fördela personal tillfälligt när behov uppstår. 5

17 Rapport Ledningsgruppen hänvisar sammanfattningsvis till att beställare-utföraremodellen är till för Borås Stads bästa. Med detta avses att modellen leder till kostnadsmedvetenhet och effektivitet genom tydliga beställningar när det gäller krav på kvalitet, tillämpning av tilldelning till lägsta pris och tydliga avtal. Dessutom uppges möjlighet finnas att anlita Servicekontoret vid behov av snabba och flexibla lösningar utan upphandlingsförfarande. Staden uppges också ha tillgång till en aktör som uppfyller beredskapsåtaganden och som har en organisation som finns på plats vid extraordinära händelser. Dessutom anser ledningsgruppen att det är fel att varje enskild nämnd/beställare ska ta ställning till om upphandling ska ske enligt LOU eller ej och att centrala riktlinjer behövs för att skapa en förutsägbarhet för hur modellen ska fungera. Slutligen framhåller ledningsgruppen att det är väsentligt att beställarnämnderna motiverar de fall då Servicekontoret inte har tilldelats uppdrag. Viktig information är om Servicekontorets anbud exempelvis har avvikelser när det gäller pris, kvalitet och service i jämförelse med antaget anbud. För närvarande tillhandahåller Servicekontoret tjänster på den öppna marknaden när verksamheten har en överkapacitet i förhållande till pågående uppdrag. Tingsrätten i Stockholm förbjöd under våren detta förfarande och för närvarande pågår en rättsprocess i Marknadsdomstolen efter att Borås Stad har överklagat domen. Tingsrätten fastslår i sin dom att den externa försäljningen uppgår till ca 10 mkr per år samtidigt som Borås Stad hävdar att försäljningen uppgår till ca 7 mkr per år. Enligt ledningsgruppen kan utfallet av domen få konsekvenser för tillämpningen av beställare- utförarekonceptet. 6

18 3 BESTÄLLARNA Rapport Redovisningen nedan bygger på genomförda intervjuer och dokumentation. För varje beställarnämnd och bolag anges omfattningen av upphandlade entreprenadtjänster inom Servicekontorets verksamhetsområde. Vidare anges hur tjänsterna har upphandlats och vilka uppdrag som har tilldelats Servicekontoret. Därefter följer en redovisning av vilka riktlinjer som finns för hantering av konkurrensutsättning. Avslutningsvis sker en beskrivning av hur respektive beställare ser på tillämpningen av modellen utifrån perspektivet koncernnytta. 3.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Verksamhet och köp av tjänster Nämnden förvaltar och underhåller kommunens fastigheter och byggnader och fungerar som byggherre vid kommunens byggnationer. När det gäller aktiviteterna fastighetsunderhåll/reparationer, städning, fastighetsskötsel och markentreprenader/underhåll framgår lokalförsörjningsförvaltningens kostnader för egna objekt under 2013 av följande tabell. Aktivitet Alla leverantörer Därav % Service- Tot kostn (Tkr) Servicekont. Kontoret Planerat underhåll % Felavhjälpande underhåll % Städning % Fastighetsskötsel % Markentreprenad % % Summa utbetalningar till Servicekontoret (Sk) var ca 34 mkr under 2013, vilket motsvarar 44 % av totalt köp av tjänster inom dessa områden. 56 % köps således från externa leverantörer. Städningen avser Stadshuskvarteret och kvarteret Nornan där Sk erhållit uppdraget genom en förhandlingsupphandling. I princip all fastighetsskötsel utförs av Sk (förhandlingsupphandlat). En upphandling enligt LOU av ett treårigt avtal avseende markskötselentreprenad gjordes under 2013 (Beslut i LFN ) med följande utfall: Område Entreprenör Pris/år % av tot Centrum Peab kr 57,8% Norr Peab kr 10,3% Väster 3 Servicekont kr 10,3% Öster Green AB kr 11,1% Väster 5 Servicekont kr 10,5% kr 100,0% Tre områden tilldelades externa entreprenörer till ett värde av 4,6 mkr/år (tot 13,8 mkr). Servicekontoret erhöll två områden till ett värde av 1,2 mkr/år (tot 3,6 mkr). Utvärdering av inkomna anbud gjordes per område. Servicekontoret erhöll således i konkurrens ca 20 % av totalt entreprenadbelopp. 7

19 Rapport Administrationen av entreprenadupphandlingar med att utforma förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, skriva avtal följa upp och kontrollera mm, upplevs av förvaltningen som betungande. Man upplever det ungefär likvärdigt att göra en upphandling i konkurrens som att göra en förhandlingsupphandling med Servicekontoret Riktlinjer för konkurrensutsättning Lokalförsörjningsnämnden har beslutat om riktlinjer för upphandling som innebär att som huvudregel ska all upphandling ske enligt LOU. När det gäller driftentreprenader ska nämnden avgöra om upphandling ska ske enligt LOU eller inte och vid beslutet ska nämnden ta hänsyn till koncernnyttan 3. I februari fattade Lokalförsörjningsnämnden ett s.k inriktningsbeslut när det gäller ett flerårigt avtal för fastighetsskötsel som ska förnyas före ingången av Beslutet löd enligt följande, (nämnden ska) ge förvaltningen i uppdrag att förnya avtalet med Servicekontoret samt att lägga ut en mindre del av beståndet för upphandling i konkurrens 4.. Enligt intervjuade tjänstemän omfattas upphandling enligt LOU av ca 10 % av fastighetsbeståndet och syftet är att få kostnads- och verksamhetsjämförelser I revisionsrapporten från 2005 framgick det att Lokalförsörjningskontoret hade ett övergripande direktiv om att 10 % av drift och skötsel inklusive lokalvård skulle konkurrensutsättas. Vid tidpunkten för granskningen hade ingen konkurrensutsättning av verksamhetsområdena skett. 3.2 FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN Verksamhet och köp av tjänster Nämnden ansvarar bland annat för skötsel av idrotts- och friluftsanläggningar. Nämnden har också en investeringsbudget för byggnation av konstgräsplaner, idrottsplatser mm. Kostnad för skötsel av anläggningarna, samt utförare, framgår av tabellen nedan. Utförare Servicekontoret (avtal 2014) Föreningarna själva (2013) Årskostnad kr kr kr För skötsel av ca 40 idrottsanläggningar plus ca 20 badplatser finns en förhandlingsupphandlad (funktions) entreprenad med Servicekontoret till en kostnad av 19,2 mkr för 2014 (ettåriga avtal). Dessutom har förvaltningen slutit avtal med ett antal föreningar (15-20st) om utförande av diverse enklare arbetsuppgifter på sina egna anläggningar. Ersättningen är 100 kr per timma. År 2013 betalades totalt 2,8 mkr ut till föreningarna. En konkurrensutsatt upphandling av städning av Ryda sportfält, Lundbyhallen, Ishallen och Boråshallen gjordes under På nämndens möte beslutades att anta en extern entreprenör. Avtalet är 2-årigt (möjlig förlängning 1+1 år) och är värt 1,6 mkr/år. Borås Arena och Ryavallen var exkluderade och städningen där utförs av Servicekontoret för att ha ett referensobjekt, till ett värde av 850 tkr per år. 3 LFN, LFN,

20 Rapport Fyra konstgräsplaner har anlagts under 2013 och Konstgräset har upphandlats i konkurrens (ca 1 mkr per plan) samtidigt som Servicekontoret erhållit markarbetet i förhandlingsupphandling (ca 1 mkr per plan). Även markarbeten avseende idrottsplatserna har Servicekontoret erhållit genom förhandlingsupphandling. Administrationen av entreprenadupphandlingar med att utforma förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, skriva avtal följa upp och kontrollera mm, upplevs av förvaltningen som betungande Riktlinjer för konkurrensutsättning När det gäller nämndens/förvaltningens policy för konkurrensutsättning är nämndens inställning att förvaltningen arbetar för att fler föreningar själva hanterar skötseln av sina anläggningar och som alternativ anlitas Servicekontoret genom förhandlingsupphandling. När det gäller markarbeten som omfattar idrottsplatser och konstgräsplaner erhåller Servicekontoret uppdragen genom förhandlingsupphandling. Nämnden uppges ha goda erfarenheter av Servicekontoret och mindre goda av externa entreprenörer. Fritid- och folkhälsonämnden har beslutat att städning av anläggningarna ska konkurrensutsättas enligt LOU. Borås Arena och Ryavallen tilldelas Servicekontoret och entreprenaderna fungerar som referensobjekt gentemot de konkurrensutsatta upphandlingarna. 3.3 TEKNISKA NÄMNDEN Parkavdelningen Verksamhet och köp av tjänster Parkavdelningens verksamhet omfattar anläggning och underhåll av park- och grönområden samt lekplatser i hela kommunen. Ett nytt skötselavtal gäller från den 1 april 2013 och 4 år framåt med option på ytterligare 2+2 år. Antagna entreprenörer framgår av uppställningen nedan. Område Entreprenör Kostnad (kr/år) 1 Servicekontoret kr 2,3,4 Sv Markservice kr kr Område 1 förhandlingsupphandlades med Servicekontoret och områdena 2,3 och 4 upphandlades enlig LOU. Servicekontoret och Sv Markservice har vardera fått 50 % av upphandlingsvärdet. 9

Beställare- utföraremodellen i Borås Stad Kommunalteknisk verksamhet

Beställare- utföraremodellen i Borås Stad Kommunalteknisk verksamhet Lars Magnusson Katrin Söderlind Beställare- utföraremodellen i Borås Stad Kommunalteknisk verksamhet Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE 1 (6) 2014-10-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag samt implementera Bunkeflomodellen i kommunens skolor Kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-02-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 februari 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Borås Stads flyktingmottagande

Borås Stads flyktingmottagande Missiv 2016-06-15 Kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden Stadsdelsnämnderna Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Borås Stads flyktingmottagande Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten

Läs mer

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 E6 BESLUTSFÖRSLAG Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-03-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 mars 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Svar på revisionsrapport: Beställar- utförarmodellen

Svar på revisionsrapport: Beställar- utförarmodellen 1(2) Servicenämnden 2015-12-03 2014/SN0174-007 Stadsrevisionen Svar på revisionsrapport: Beställar- utförarmodellen Servicenämnden har tagit del av rubricerade rapport och vill härmed lämna kommentarer

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

(Förslag: d till handlingarna) E 5 Tillämpningsföreskrift till Skolskjutsregler för förskoleklass och grundskola. (2012/KS )

(Förslag: d till handlingarna) E 5 Tillämpningsföreskrift till Skolskjutsregler för förskoleklass och grundskola. (2012/KS ) TILLÄGGSLISTA 2012-09-03 E 2 Anmälningsärenden: d) Fråga från 9 barn från Bergdalskolan och Engelbrektskolan varför man inte får åka kickboard (sparkcykel) i skatehallen. (Ärendet är översänt till Fritids-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare

PROGRAM. Program för mål och uppföljning av privata utförare PROGRAM Program för mål och uppföljning av privata utförare Typ av styrdokument Program Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-11-28, 142 Diarienummer KS 2016/231 Giltighetstid Fr.o.m. 2016-12-01

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen

Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen E9 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett

Läs mer

2012-09-07. Göran Björklund

2012-09-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-09-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 17 september 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Program för mål och uppföljning av privata utförare

Program för mål och uppföljning av privata utförare Styrande dokument Senast ändrad 2015-09-15 Program för mål och uppföljning av privata utförare Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Utvecklingsenheten Dokumentnamn Program för mål och uppföljning

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer