VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010"
  • Ulf Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010 Föreningens årsmöte ägde rum den 25 februari Följande styrelse valdes. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Ulla Elfving Ekström Lars-Erik Palm Kenneth Nykvist Lars Sahlqvist Lars Erdner Eva Kling Elisabeth Aguado Margareta Polland Hedvig Svedlund Helen Ragnarsson,( auktoriserad revisor.) Ulf Swenzén Gudrun Gutenberg Eva Hellenius Agneta Hellne,(sammankallande). Meta Ihre Ulf Swenzén Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats vid fyra tillfällen. Den till styrelsen knutna erfarenhetsgruppen har haft representanter som träffat styrelsen vid ett par tillfällen samt haft återkommande möten tillsammans med två representanter från styrelsen. Medlemsantal IFS/CS hade 153 betalande medlemmar och 6 personer som deltar i erfarenhetsgruppen och slipper betala avgift sammanlagt 159 personer. Medlemskap Föreningen är ansluten till såväl Schizofreniförbundet som IFS Stockholmsdistrikt. Verksamheten omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Råd och nämnder IFS/CS har haft representanter i följande råd och nämnder: Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens handikappråd samt de lokala handikappråden på Kungsholmen och Norrmalm. 1

2 Deltagande i konferenser och föreläsningar Flera styrelseledamöter har varit på olika konferenser och föreläsningar. Föreningsmöten Öppet hus i föreningens lokal har under året ägt rum vid två tillfällen. Många av våra anhöriga medlemmar har deltagit i stimulansmöten, samtalsgrupper och studiecirklar anordnade av IFS Stockholmsdistrikt. Rådgivning per telefon eller vid träffar ges kontinuerligt. Bogrupp En bo-grupp inom föreningen har varit vilande under Politikergrupp IFS/CS interna politikergrupp fortsätter arbetet med att påverka politiker inom vårt område. Mycket tid under året har ägnats åt att utforma och skicka ut enkäter till stadsdelarna, som tillhör vårt område, med frågor om hur det ser ut för våra brukare. Det har varit svårt att få in svaren. Arbetet med enkäten, har i förlängningen inneburit att ett brev formulerats om boende och sysselsättning. Brevet kommer att skickas till respektive stadsdels sociala delegation med begäran om ett möte runt enkätsvaren. Detta arbeta kommer att fortgå under Personal/Praktikanter/Volontärer på Steg för Steg Ulla Elfving Ekström har varit anställd som verksamhetsledare fram till 1/8 för hela verksamheten Steg för Steg och fram till 31/12 enbart för vårt café. Ullabritt Zoannos tillträdde som verksamhetsledare 1/8. Hon har dessförinnan under året varit lots och sedan varit ansvarig för två lotsar inom EU-projektet Livsval. Kenneth Nykvist har varit anställd som studiesamordnare och Bength Norberg som ekonomiansvarig. Meta Ihre har arbetat ideellt en dag i veckan. Elina Lempiäinen arbetar som handledare på Café Mer Smak och Anita Lindståhl som handledare på Kontor & Administration. Gunnel Gomér sköter våra fondansökningar på halvtid. På Kontor & Administration har fyra deltagare varit trygghetsanställda på halvtid och på Caféet tre deltagare. Utöver detta har elva personer varit timanställda för enskild undervisning och andra uppdrag inom vår verksamhet. Vi har också haft en Fas-3 deltagare som under året servat alla deltagare med kaffe och smörgåsar. Planeringsdagar Styrelsen har deltagit i en halv studiedag med information om schizofreniförbundet, distrikt och lokalföreningar. Speciellt inbjuden till denna träff var förbundets ordförande Rakel Lundgren och deltagare och personal på Steg för Steg. Utbildning Handledaren på caféet har gått handledarutbildning anordnad av Companion. Personal och styrelsemedlemmar har deltagit i föreläsningar anordnade av KOGnus och Positiv projekten. 2

3 Hemsida Varje vecka uppdateras vår hemsida så att den alltid är aktuell. Överenskommelse Ordförande och vice ordförande har deltagit i dialogmöten om en lokal överenskommelse mellan Stockholms stad och idéburna organisationer. Samrådsgrupp En deltagare från erfarenhetsgruppen och en från styrelsen har deltagit i en samrådsgrupp på Serafens psykosmottagning där frågor runt mottagningen tagits upp och hur samarbetet kan förbättras. Möjligheterna för våra deltagare att få bättre somatisk vård har varit en huvudfråga. Nätverk På Kungsholmen finns en samarbetsgrupp som omfattar kuratorer från psykiatriska öppen- och slutenvården i område City och personal från S:t Görans och Kungsholmens församlingar samt representanter från Nya Verkstan, Träfflokalen S:t. Göransgatan, IFS/CS, RSMH Kungsholmen och Öppna dörren. Gruppen har träffats någon gång under året. Föreningen har också haft en representant i ett nätverk som gäller sysselsättning där ett 10-tal stadsdelar ingår tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa träffar brukar vara fyra gånger varje år. Södermalm har ett nätverk där socialpsykiatrin har träffat lokala brukarorganisationer några gånger varje år i en rådgivande grupp för att utveckla socialpsykiatrin. Från vår förening har tre styrelsemedlemmar deltagit. Erfarenhetsgruppen Erfarenhetsgruppen har bestått av sex personer med erfarenhet av psykos. Gruppen har arbetat med att ta fram ett studiematerial om Individuell Plan. Personligt ombud Östermalm har eget personligt ombud där en representant från styrelsen ingår i referensgruppen. Stockholms stads övriga PO-verksamhet drivs av Stadsmissionen och där ingår en styrelserepresentant som ordinarie och en som suppleant i ledningsgruppen. Projekten Livsval, Positiv, Alfa, Individuell plan Vi har under året deltagit i EU-projektet Livsval vilket ger en möjlighet för våra deltagare att ta ett steg vidare mot studier, sysselsättning eller arbete. Föreningen har haft en representant i styrgruppen för projektet. Föreningen har haft en representant i utbildningsprojektet Positivs referensgrupp. Föreningen har haft en representant i Alfaprojektets styrgrupp. Alfa förmedlar information om sysselsättning och studier i Stockholms stad och Huddinge. Föreningen har haft en representant i projektet Individuell plan som drivs av några till HSO anslutna handikappföreningar. 3

4 IFS Stockholmsdistriktet Styrelsen består av lokalföreningarnas ordförande. IFS/CS ordförande har fungerat som kassör och studieansvarig. Schizofreniförbundet Föreningens ordförande är ledamot i förbundsstyrelsen. Ekonomi-Fonder Föreningens ekonomi bygger på medlemsavgifter och gåvor, medan verksamheten Steg för Steg finansieras av Stockholms stad, statsbidrag, Hjälpmedelsinstitutet, stiftelser och fonder, samt försäljning av biståndsbedömda platser. Vi har under året haft möjlighet att till behövande deltagare dela ut pengar från Timmermansorden. Biståndsbedömning Mycket arbete mot alla stadsdelar har lagts ner när det gäller att få våra deltagare biståndsbedömda, men vi hoppas att det i förlängningen det genererar en del pengar till verksamheten. En del gamla deltagare som av olika anledningar inte blivit godkända för insatser får dock gå kvar på samma sätt som tidigare. Biståndsbedömningen har medfört att många fått väldigt begränsade insatser och i vissa fall avslag. Andra har hänvisats till stadsdelens egna aktiviteter. Vi har försökt att tillmötesgå våra deltagares önskemål på Steg för Steg i så stor utsträckning som möjligt. Året som gått Det konkreta engagemanget i föreningen och det intressepolitiska arbetet har ökat. Föreningsarbetet bedrivs ideellt. Styrelsemedlemmar har varit ansvariga för Öppet Hus. Politikergruppen har under året haft ett flertal möten. Verksamheten har utökats. Insatser från styrelseledamöter, personal och deltagare har varit fantastiska. 4

5 IFS/CS VERKSAMHET STEG FÖR STEG ÅR 2010 Historik Verksamheten Steg för Steg startade som projekt i slutet av nittiotalet med målsättning att finna och utveckla daglig sysselsättning och arbetstillfällen samt möjligheter till studier/utbildning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Steg för Steg erbjuder nu aktiviteter inom områdena arbete, sysselsättning, studier och fritid. Lokalerna Verksamheten bedrivs i föreningens lokal på S:t Eriksgatan 33. Verksamhetslokalen på S:t Eriksgatan har under hösten utökats med 60 m 2 vilket gett lokaltillskott med två studierum, rum för enskild undervisning och samtal samt tre förrådsrum. Studiegruppen Förberedelse för folkhögskola har undervisning i Hägerstensåsens Medborgarhus och ett café har drivits på Kungsholmens bibliotek. Finansiering Från och med år 2002 drivs Steg för Steg med verksamhetsbidrag från Socialtjänstoch Arbetsmarknadsnämnden i Stockholm. Försäljning av biståndsbedömda platser har bidragit till finansieringen. IFS/CS beviljades 2010 statsbidrag första gången för sysselsättningsverksamheter. Andra finansieringskällor är olika fonder och projekt som bidrar i huvudsak till fritids- och kulturaktiviteter, resor, samvaro, sommarverksamhet och verksamhetsutveckling. Värdegrund Arbetet med att formulera värdegrund för Steg för Steg har påbörjats. Tre olika grupper; IFS/centrala Stockholms styrelse, Steg för Stegs personal, deltagare i caféet och Kontor & Administration har gett synpunkter på vad som ska ingå i värdegrunden. Fem representanter ur grupperna har arbetat med detta under Samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan har varit samarbetspartner. Deltagare Under året har deltagare kommit från stadens samtliga stadsdelar, främst från Kungsholmen och Norrmalm men även från övriga staden och från vissa kranskommuner. Personal I verksamheten har 14 personer varit anställda med olika arbetstid varav 9 har lönebidragsanställning. Därutöver har 13 personer arbetat med uppdrag som rör enstaka veckotimmar som till exempel enskild undervisning i olika ämnen. Två volontärer har arbetat i verksamheten och en person i FAS3 aktivitet har arbetat i 5

6 köket. Ullabritt Zoannos tillträdde den 1 augusti som verksamhetschef efter en tids inskolning som lots i projektet Livsval. Personalen har till största delen varit anhöriga och själverfarna. Personalen har fått professionell handledning för att finna ett gemensamt förhållningssätt och vidareutveckla verksamheten. Verksamheten har varit uppbyggd enligt nedan: ARBETE: Kontor & Administration Kontor & Administration sysselsätter åtta personer. Fyra har trygghetsanställning. En deltagare har arbetstränat under januari till juni. En handledare arbetar heltid med deltagare i administrativa uppdrag och en ekonom handleder i redovisning. Basen i uppdragen har under året varit arbete med utskick/distribution, kopiering, fakturering, registerhantering, bokföring och konferensadministration. Under året har två konferenser administrerats. Olika uppdrag har utförts kontinuerligt för Schizofreniförbundet, IFS Stockholmsdistriktet, Socialpsykiatriskt Forum, kooperativet KOS, Attention Stockholms län, IT-kretsen, Stiftelsen Parasoll samt IFS/CS. Dessutom har nya kunder samt några tillfälliga kunder tillkommit. Kontor & Administration utför också löpande arbeten internt. Verksamheten har under 2010 fortsatt sin linje att bli mer strukturerad genom arbetet med metod- och hjälpmedelsprojektet HUMiA som startade i februari 2010 och kommer att pågå till och med november Arbete pågår med utveckling och dokumentation av ESL-metodiken (Ett Självständigt Liv), utformandet av manualer, kontorsmötesteknik, egenskattning av hjälpmedel, studiecirkelmetod och metod för mottagande av nya deltagare. Utvärderingar av dessa metoder har också genomförts. Kontorsmöten hålls en gång per vecka, arbetsplatsmöten en gång per månad, löpande individuella möten mellan deltagare och handledare en gång per månad. En årlig planeringsdag hålls för att stärka information, delaktighet, utveckling och kompetens. Psykolog Kerstin Wennström har haft en genomgång av olika hjälpmedel. Inom HUMiA-projektet provas och utvärderas kontinuerligt nya hjälpmedel. Kontor & Administration har för att få arbetsro flyttat från undervåningen till en mer avgränsad del av övervåningen. Arbetssättet med ESL-metodik har därigenom blivit lättare att utveckla. Internutbildning i fakturering, bokföring och hemsida har getts under året. För fondmedel har deltagarna varit på bio och restaurang. Kontor & Administration deltar i EU-projektet PUST (partnerskap för utveckling av sociala företag). Genom projektet har två deltagare och en handledare besökt ett socialt företag i Göteborg och arbetat i projektnätverket. 6

7 Rättvisecafé REKOmmenderas (f.d. Café Mer Smak) I juni 2006 startade IFS/CS Café Mer Smak på Kungsholmens bibliotek beläget i samma fastighet som Steg för Steg. Det är ett rättvisemärkt café som vänder sig till bibliotekets besökare. Café Mer Smak deltar i EU-projektet PUST (partnerskap för utveckling av sociala företag) och genom projektet har några deltagare besökt liknande caféer i Göteborg. Avsikten är att under projekttiden ta fram en modell för social franchising. Ett steg i projektet har varit att hösten 2010 byta namn till Café REKOmmenderas. I cafésortimentet ingår olika kaffesorter, te, juice samt smörgåsar, bullar och kakor som i möjligaste mån är krav- och rättvisemärkta. De bakade produkterna köps från Stureby Bageri, en verksamhet som drivs av socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantör. Caféet har varit öppet sex dagar i veckan. Arbetet har letts av en handledare. Sju deltagare har arbetstränat och tre har arbetat med trygghetsanställning i verksamheten. Tre deltagare har slutat varav en har gått vidare till studier. Caféets deltagare bildade år 2008 den ideella föreningen Ekobönan i avsikt att bli ett självständigt socialt arbetskooperativ. Ekobönan har under 2009 och 2010 varit passiv och utvecklingen mot att bli ett socialt kooperativ har avbrutits. Gruppen har valt att fortsätta vara en del av Steg för Steg. Anledningen är den osäkra ekonomiska situationen. Cafégruppen har under året i cafélokalen ordnat cirka tio utställningar för bl.a. deltagare i Steg för Steg och andra verksamheter. Tanken är att ge ett forum till personer som inte har annan möjlighet att ställa ut sina alster. Internutbildning i livsmedelshygien pågick under 2009 och Delar av gruppen har besökt en ekologisk mässa. För fondmedel har deltagarna i caféet varit på Dramaten och ätit på restaurang. I caféverksamheten pågår en intern kurs om de kooperativa principerna för att förstärka arbetssättet för såväl handledare som deltagare. Ateljé Sticket En produktionsgrupp har funnits under året där fem deltagare varit verksamma. I gruppen stickar deltagarna hemma under veckan och träffas en förmiddag/vecka på Steg för Steg. Deltagare har under året utvecklat egna modeller av sockor, trekantsschalar, muddar, väskor och ylletröjor. En del av det som producerats har sålts till besökare och medlemmar, genom utställning i caféet, på Västerorts Aktivitetscentrum, på Fokus Design i Upplands Bro och på kommission i en klädbutik. En medlem i IFS/CS har varit behjälplig på ideell basis och ett par medlemmar har skänkt garn. 7

8 Praktikplatser Inom Steg för Steg har funnits fyra platser för arbetsträning på Kontor & Administration, sju i caféverksamheten, en i verksamhetens kök, fem i stickproduktion och en i kulturklubben. Genom projektet Livsval har tre praktik- och sysselsättningsplatser funnits i olika företag för tre deltagare. STUDIER: Allmänt: 19 studiecirkelledare anställda av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har hållit olika studiecirklar studiecirklar i olika ämnen under vårterminen - 9 studiecirklar i olika ämnen med två träffar/vecka under 4 veckor på sommaren - 22 studiecirklar i olika ämnen under höstterminen Totalt deltog 103 personer i studier under vårterminen, 56 under sommaren och 104 under höstterminen. Under perioden januari till juni besöktes Steg för Steg vid 2687 tillfällen i verksamheten. Juli till december var motsvarande siffra (Höstterminen har färre veckor). Eleverna har kommit via anhöriga, boendestödjare, biståndsbedömare, kontaktpersoner, öppenvårdspersonal samt på eget initiativ. Dataundervisning Studiecirklarna ger möjlighet att förkovra sig för elever som vill skaffa sig eller vidareutveckla kunskap i data. Studiecirklar har funnits i allmän datakunskap, kontorsadministration, ordbehandling, bild, registerhållning och hemsida. Ett ITcafé har varit öppet på onsdagskvällar, under våren. Enskild undervisning har getts till 9 elever. Undervisningen har bedrivits av fyra studiecirkelledare samt fem lärare för den enskilda undervisningen. En datatekniker har varit anställd ett par timmar/vecka för att hålla verksamheten igång. Utbildning Fem timanställda lärare har haft enskild undervisning i målning och data med 11 personer. Studieförberedande undervisningen har haft sex elever tre eftermiddagar i veckan under våren och fem elever under hösten. Svenska för invandrare har haft fem elever två förmiddagar i veckan. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har utbildningen Studieförberedande undervisning anordnats tre halvdagar/vecka med totalt sex elever under våren och fem under hösten i Hägerstensåsens Medborgarhus. Undervisningen löper terminsvis och omfattar kärnämnena svenska, matematik, samhällskunskap och engelska. En avgift per elev har tagits ut från stadsdelarna, efter biståndsbedömning. Betecknande för utbildningen är undervisning i små grupper med individuell och långsam studietakt. I utbildningsförvaltningens regi har svenska för invandrare bedrivits två gånger/vecka för sex elever under våren och fem under hösten. 8

9 Studiecirklar En stor del av verksamheten i Steg för Steg bedrivs i studiecirkelform i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Studiecirklar är en bra form för personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt en bra utgångspunkt att starta och vidareutveckla verksamheter. Att kunna växla mellan studiecirklar och arbetsverksamheter ger välbehövliga variationsmöjligheter. Under vårterminen anordnades två studiecirklar i stickning, nio i data, två i mobiltelefoni, en i pärlarbeten, historia, samhällskunskap, målning/teckning, filosofi, spanska, ett sundare liv, kooperativa principer, rösthörargrupp, bokföring/ekonomi och en skrivarcirkel. Under sommaren anordnades två gånger/vecka skrivarverkstad, digitalfoto, målning/teckning (två grupper), friskvård/mindfulness, fiske, sällskapsspel (introduktion), stickning/textil, och en pärlkurs. Under höstterminen anordnades nio studiecirklar i data, två studiecirklar i stickning, en i målning/ teckning, historia, samhällskunskap, spanska, stresshantering, friskvård/mindfulness, mobiltelefoni, vardagsfilosofi, din egen makt, skrivarverkstad och en pärlkurs. Enskild undervisning Intresset för individuell undervisning har ökat, speciellt för personer med psykosproblematik som kan ha svårt att delta i gruppverksamhet. En elev har haft enskild undervisning i målning och 9 elever i data. Av dessa har var och en fått undervisning efter eget behov. Eleverna har t.ex. arbetat med släktforskning, skrivit dikter, redigerat dikter att publicera på en hemsida, arbetat med e-post och surfat. FRITID: Sommarverksamhet Sommarverksamheten med en kombination av bad, fritidsaktiviteter, mat och korta studiecirklar under fyra veckor fyller ett stort behov. Den har finansierats genom bidrag från olika fonder var det sjätte året som Steg för Steg erbjudit deltagare sommaraktiviteter. Detta år fick vi möjlighet att hyra in oss i Sjövillan Västerorts Aktivitetscenter i Blackeberg. Kulturklubben Ett forum för kulturaktiviteter har under året skötts av en deltagare på Steg för Steg. Aktiviteterna har bestått av bio, teaterbesök och föreläsningar. Detta har möjliggjorts genom beviljade fondmedel. 9

10 Resa till Kanarieöarna 13 personer med psykisk funktionsnedsättning hade förmånen att vistas 14 dagar i juni på hälsoanläggningen Valle Marina på Gran Canaria. Gruppen utgjordes av 19 personer, 13 resenärer och 6 medföljare. Vistelsen erbjöd rekreation, vila, socialt umgänge samt vattengymnastik i grupp. Resan kunde genomföras tack vare ekonomiskt bidrag från olika fonder. Fester och utflykter Påsklunch anordnades för Steg för Stegs deltagare i våra lokaler. Vid denna tillställning deltog 41 personer. Utflykt till Birka anordnades för deltagare och personal på Sticket, Kontor och Café. Det blev 23 personer som deltog på resan. Julgröt anordnades för Steg för Stegs deltagare i våra lokaler. Årets tillställning hade 55 besökare. Julbord anordnades för våra deltagare i arbetsverksamheterna och personal på Steg för Steg. I år var det 31 personer som åt av den goda maten. ÖVRIGT: Livsval EU-projektet Livsvals målsättning är att deltagarna ska ges möjligheter att förändra sitt liv och komma närmare arbetsmarknaden. Genom Steg för Stegs deltagande i Livsval som Landningsbana har, sedan september, en lots finansierats. Lotsen har stöttat deltagare som vill förändra sin tillvaro, kartlagt deltagarnas individuella möjligheter och varit behjälplig i myndighetskontakter. Lotsen hade vid årsskiftet 23 deltagare inskrivna i Livsval. Steg för Steg är en av projektets sju Landningsbanor. Erfarenheter och synpunkter Studiecirklar och arbetsinriktad verksamhet har funnits och deltagare har kunnat växla mellan verksamheterna. Små grupper, individuell inriktning och långsam studietakt har varit en förutsättning för att gruppen psykiskt funktionsnedsatta med psykosproblematik har kunnat delta. Även personer med annan psykisk problematik har deltagit i verksamhetens olika delar. Steg för Stegs deltagare har till övervägande del kommit från Kungsholmen och Norrmalm, men även från samtliga övriga stadsdelar i Stockholm och kranskommunerna. Stadsdelarnas strama ekonomi har varit en svårighet. Den som har en psykisk funktionsnedsättning rekommenderas i första hand delta i den egna stadsdelens verksamheter. IFS/CS har på olika sätt arbetat intressepolitiskt med denna fråga. Ny verksamhetsledare Under hösten har en nyanställd verksamhetsledare tagit över ledningsfunktionen. Förra verksamhetsledaren ägnar sig åt verksamhetsutveckling. Den nya verksamhetsledaren har lång erfarenhet av intressepolitiskt arbete inom 10

11 Schizofreniförbundet, är anhörig och har utbildningsbakgrund i projektledning och ekonomi. Inom IFS/CS Steg för Steg har frivilligt arbete bedrivits. I stick- produktionen har föreningens f.d. kassör medverkat, en föreningsmedlem har arbetat ideellt en dag i veckan och en styrelsemedlem har varit behjälplig med fondansökningar. IFS/CS styrelse och ett antal aktiva medlemmar har kontinuerlig kontakt med Steg för Steg och många engagerar sig på olika sätt i verksamheten. 11

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

cirklar och kurser på

cirklar och kurser på Information om cirklar och kurser på Våren 2008, Tel: 08-653 10 04 Fax: 08-441 07 09 E-post: ifs.cs.stegforsteg@telia.com Februari 2008 Innehållsförteckning 1 Studieförberedande undervisning sid 1-2 Enskild

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

HUMiA. Hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete 2010-2011. IFS/CS Steg för Steg. Ullabritt Zoannos

HUMiA. Hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete 2010-2011. IFS/CS Steg för Steg. Ullabritt Zoannos HUMiA Hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete 2010-2011 IFS/CS Steg för Steg Ullabritt Zoannos Innehåll Introduktion... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 5 IFS/CS Steg för Steg ett socialt

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 INNEHÅLL Styrelsen... 3 medlemmar... 3 medlemsavgift... 3 styrelsesammanträden... 3 Verksamhet... 4 Utskick... 4 medlemsmöten... 4 samverkan... 4 samverkan

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Resaprojektet Ett led i regeringens psykiatrisatsning Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdraget Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Linköpings kommun linkoping.se 7 Kommunens stödinsatser Region Östergötlands insatser 21 Personligt stöd... 7 Mottagingen för råd och stöd... 7 Personligt

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer