VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010"
  • Ulf Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010 Föreningens årsmöte ägde rum den 25 februari Följande styrelse valdes. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Ulla Elfving Ekström Lars-Erik Palm Kenneth Nykvist Lars Sahlqvist Lars Erdner Eva Kling Elisabeth Aguado Margareta Polland Hedvig Svedlund Helen Ragnarsson,( auktoriserad revisor.) Ulf Swenzén Gudrun Gutenberg Eva Hellenius Agneta Hellne,(sammankallande). Meta Ihre Ulf Swenzén Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats vid fyra tillfällen. Den till styrelsen knutna erfarenhetsgruppen har haft representanter som träffat styrelsen vid ett par tillfällen samt haft återkommande möten tillsammans med två representanter från styrelsen. Medlemsantal IFS/CS hade 153 betalande medlemmar och 6 personer som deltar i erfarenhetsgruppen och slipper betala avgift sammanlagt 159 personer. Medlemskap Föreningen är ansluten till såväl Schizofreniförbundet som IFS Stockholmsdistrikt. Verksamheten omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Råd och nämnder IFS/CS har haft representanter i följande råd och nämnder: Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens handikappråd samt de lokala handikappråden på Kungsholmen och Norrmalm. 1

2 Deltagande i konferenser och föreläsningar Flera styrelseledamöter har varit på olika konferenser och föreläsningar. Föreningsmöten Öppet hus i föreningens lokal har under året ägt rum vid två tillfällen. Många av våra anhöriga medlemmar har deltagit i stimulansmöten, samtalsgrupper och studiecirklar anordnade av IFS Stockholmsdistrikt. Rådgivning per telefon eller vid träffar ges kontinuerligt. Bogrupp En bo-grupp inom föreningen har varit vilande under Politikergrupp IFS/CS interna politikergrupp fortsätter arbetet med att påverka politiker inom vårt område. Mycket tid under året har ägnats åt att utforma och skicka ut enkäter till stadsdelarna, som tillhör vårt område, med frågor om hur det ser ut för våra brukare. Det har varit svårt att få in svaren. Arbetet med enkäten, har i förlängningen inneburit att ett brev formulerats om boende och sysselsättning. Brevet kommer att skickas till respektive stadsdels sociala delegation med begäran om ett möte runt enkätsvaren. Detta arbeta kommer att fortgå under Personal/Praktikanter/Volontärer på Steg för Steg Ulla Elfving Ekström har varit anställd som verksamhetsledare fram till 1/8 för hela verksamheten Steg för Steg och fram till 31/12 enbart för vårt café. Ullabritt Zoannos tillträdde som verksamhetsledare 1/8. Hon har dessförinnan under året varit lots och sedan varit ansvarig för två lotsar inom EU-projektet Livsval. Kenneth Nykvist har varit anställd som studiesamordnare och Bength Norberg som ekonomiansvarig. Meta Ihre har arbetat ideellt en dag i veckan. Elina Lempiäinen arbetar som handledare på Café Mer Smak och Anita Lindståhl som handledare på Kontor & Administration. Gunnel Gomér sköter våra fondansökningar på halvtid. På Kontor & Administration har fyra deltagare varit trygghetsanställda på halvtid och på Caféet tre deltagare. Utöver detta har elva personer varit timanställda för enskild undervisning och andra uppdrag inom vår verksamhet. Vi har också haft en Fas-3 deltagare som under året servat alla deltagare med kaffe och smörgåsar. Planeringsdagar Styrelsen har deltagit i en halv studiedag med information om schizofreniförbundet, distrikt och lokalföreningar. Speciellt inbjuden till denna träff var förbundets ordförande Rakel Lundgren och deltagare och personal på Steg för Steg. Utbildning Handledaren på caféet har gått handledarutbildning anordnad av Companion. Personal och styrelsemedlemmar har deltagit i föreläsningar anordnade av KOGnus och Positiv projekten. 2

3 Hemsida Varje vecka uppdateras vår hemsida så att den alltid är aktuell. Överenskommelse Ordförande och vice ordförande har deltagit i dialogmöten om en lokal överenskommelse mellan Stockholms stad och idéburna organisationer. Samrådsgrupp En deltagare från erfarenhetsgruppen och en från styrelsen har deltagit i en samrådsgrupp på Serafens psykosmottagning där frågor runt mottagningen tagits upp och hur samarbetet kan förbättras. Möjligheterna för våra deltagare att få bättre somatisk vård har varit en huvudfråga. Nätverk På Kungsholmen finns en samarbetsgrupp som omfattar kuratorer från psykiatriska öppen- och slutenvården i område City och personal från S:t Görans och Kungsholmens församlingar samt representanter från Nya Verkstan, Träfflokalen S:t. Göransgatan, IFS/CS, RSMH Kungsholmen och Öppna dörren. Gruppen har träffats någon gång under året. Föreningen har också haft en representant i ett nätverk som gäller sysselsättning där ett 10-tal stadsdelar ingår tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa träffar brukar vara fyra gånger varje år. Södermalm har ett nätverk där socialpsykiatrin har träffat lokala brukarorganisationer några gånger varje år i en rådgivande grupp för att utveckla socialpsykiatrin. Från vår förening har tre styrelsemedlemmar deltagit. Erfarenhetsgruppen Erfarenhetsgruppen har bestått av sex personer med erfarenhet av psykos. Gruppen har arbetat med att ta fram ett studiematerial om Individuell Plan. Personligt ombud Östermalm har eget personligt ombud där en representant från styrelsen ingår i referensgruppen. Stockholms stads övriga PO-verksamhet drivs av Stadsmissionen och där ingår en styrelserepresentant som ordinarie och en som suppleant i ledningsgruppen. Projekten Livsval, Positiv, Alfa, Individuell plan Vi har under året deltagit i EU-projektet Livsval vilket ger en möjlighet för våra deltagare att ta ett steg vidare mot studier, sysselsättning eller arbete. Föreningen har haft en representant i styrgruppen för projektet. Föreningen har haft en representant i utbildningsprojektet Positivs referensgrupp. Föreningen har haft en representant i Alfaprojektets styrgrupp. Alfa förmedlar information om sysselsättning och studier i Stockholms stad och Huddinge. Föreningen har haft en representant i projektet Individuell plan som drivs av några till HSO anslutna handikappföreningar. 3

4 IFS Stockholmsdistriktet Styrelsen består av lokalföreningarnas ordförande. IFS/CS ordförande har fungerat som kassör och studieansvarig. Schizofreniförbundet Föreningens ordförande är ledamot i förbundsstyrelsen. Ekonomi-Fonder Föreningens ekonomi bygger på medlemsavgifter och gåvor, medan verksamheten Steg för Steg finansieras av Stockholms stad, statsbidrag, Hjälpmedelsinstitutet, stiftelser och fonder, samt försäljning av biståndsbedömda platser. Vi har under året haft möjlighet att till behövande deltagare dela ut pengar från Timmermansorden. Biståndsbedömning Mycket arbete mot alla stadsdelar har lagts ner när det gäller att få våra deltagare biståndsbedömda, men vi hoppas att det i förlängningen det genererar en del pengar till verksamheten. En del gamla deltagare som av olika anledningar inte blivit godkända för insatser får dock gå kvar på samma sätt som tidigare. Biståndsbedömningen har medfört att många fått väldigt begränsade insatser och i vissa fall avslag. Andra har hänvisats till stadsdelens egna aktiviteter. Vi har försökt att tillmötesgå våra deltagares önskemål på Steg för Steg i så stor utsträckning som möjligt. Året som gått Det konkreta engagemanget i föreningen och det intressepolitiska arbetet har ökat. Föreningsarbetet bedrivs ideellt. Styrelsemedlemmar har varit ansvariga för Öppet Hus. Politikergruppen har under året haft ett flertal möten. Verksamheten har utökats. Insatser från styrelseledamöter, personal och deltagare har varit fantastiska. 4

5 IFS/CS VERKSAMHET STEG FÖR STEG ÅR 2010 Historik Verksamheten Steg för Steg startade som projekt i slutet av nittiotalet med målsättning att finna och utveckla daglig sysselsättning och arbetstillfällen samt möjligheter till studier/utbildning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Steg för Steg erbjuder nu aktiviteter inom områdena arbete, sysselsättning, studier och fritid. Lokalerna Verksamheten bedrivs i föreningens lokal på S:t Eriksgatan 33. Verksamhetslokalen på S:t Eriksgatan har under hösten utökats med 60 m 2 vilket gett lokaltillskott med två studierum, rum för enskild undervisning och samtal samt tre förrådsrum. Studiegruppen Förberedelse för folkhögskola har undervisning i Hägerstensåsens Medborgarhus och ett café har drivits på Kungsholmens bibliotek. Finansiering Från och med år 2002 drivs Steg för Steg med verksamhetsbidrag från Socialtjänstoch Arbetsmarknadsnämnden i Stockholm. Försäljning av biståndsbedömda platser har bidragit till finansieringen. IFS/CS beviljades 2010 statsbidrag första gången för sysselsättningsverksamheter. Andra finansieringskällor är olika fonder och projekt som bidrar i huvudsak till fritids- och kulturaktiviteter, resor, samvaro, sommarverksamhet och verksamhetsutveckling. Värdegrund Arbetet med att formulera värdegrund för Steg för Steg har påbörjats. Tre olika grupper; IFS/centrala Stockholms styrelse, Steg för Stegs personal, deltagare i caféet och Kontor & Administration har gett synpunkter på vad som ska ingå i värdegrunden. Fem representanter ur grupperna har arbetat med detta under Samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan har varit samarbetspartner. Deltagare Under året har deltagare kommit från stadens samtliga stadsdelar, främst från Kungsholmen och Norrmalm men även från övriga staden och från vissa kranskommuner. Personal I verksamheten har 14 personer varit anställda med olika arbetstid varav 9 har lönebidragsanställning. Därutöver har 13 personer arbetat med uppdrag som rör enstaka veckotimmar som till exempel enskild undervisning i olika ämnen. Två volontärer har arbetat i verksamheten och en person i FAS3 aktivitet har arbetat i 5

6 köket. Ullabritt Zoannos tillträdde den 1 augusti som verksamhetschef efter en tids inskolning som lots i projektet Livsval. Personalen har till största delen varit anhöriga och själverfarna. Personalen har fått professionell handledning för att finna ett gemensamt förhållningssätt och vidareutveckla verksamheten. Verksamheten har varit uppbyggd enligt nedan: ARBETE: Kontor & Administration Kontor & Administration sysselsätter åtta personer. Fyra har trygghetsanställning. En deltagare har arbetstränat under januari till juni. En handledare arbetar heltid med deltagare i administrativa uppdrag och en ekonom handleder i redovisning. Basen i uppdragen har under året varit arbete med utskick/distribution, kopiering, fakturering, registerhantering, bokföring och konferensadministration. Under året har två konferenser administrerats. Olika uppdrag har utförts kontinuerligt för Schizofreniförbundet, IFS Stockholmsdistriktet, Socialpsykiatriskt Forum, kooperativet KOS, Attention Stockholms län, IT-kretsen, Stiftelsen Parasoll samt IFS/CS. Dessutom har nya kunder samt några tillfälliga kunder tillkommit. Kontor & Administration utför också löpande arbeten internt. Verksamheten har under 2010 fortsatt sin linje att bli mer strukturerad genom arbetet med metod- och hjälpmedelsprojektet HUMiA som startade i februari 2010 och kommer att pågå till och med november Arbete pågår med utveckling och dokumentation av ESL-metodiken (Ett Självständigt Liv), utformandet av manualer, kontorsmötesteknik, egenskattning av hjälpmedel, studiecirkelmetod och metod för mottagande av nya deltagare. Utvärderingar av dessa metoder har också genomförts. Kontorsmöten hålls en gång per vecka, arbetsplatsmöten en gång per månad, löpande individuella möten mellan deltagare och handledare en gång per månad. En årlig planeringsdag hålls för att stärka information, delaktighet, utveckling och kompetens. Psykolog Kerstin Wennström har haft en genomgång av olika hjälpmedel. Inom HUMiA-projektet provas och utvärderas kontinuerligt nya hjälpmedel. Kontor & Administration har för att få arbetsro flyttat från undervåningen till en mer avgränsad del av övervåningen. Arbetssättet med ESL-metodik har därigenom blivit lättare att utveckla. Internutbildning i fakturering, bokföring och hemsida har getts under året. För fondmedel har deltagarna varit på bio och restaurang. Kontor & Administration deltar i EU-projektet PUST (partnerskap för utveckling av sociala företag). Genom projektet har två deltagare och en handledare besökt ett socialt företag i Göteborg och arbetat i projektnätverket. 6

7 Rättvisecafé REKOmmenderas (f.d. Café Mer Smak) I juni 2006 startade IFS/CS Café Mer Smak på Kungsholmens bibliotek beläget i samma fastighet som Steg för Steg. Det är ett rättvisemärkt café som vänder sig till bibliotekets besökare. Café Mer Smak deltar i EU-projektet PUST (partnerskap för utveckling av sociala företag) och genom projektet har några deltagare besökt liknande caféer i Göteborg. Avsikten är att under projekttiden ta fram en modell för social franchising. Ett steg i projektet har varit att hösten 2010 byta namn till Café REKOmmenderas. I cafésortimentet ingår olika kaffesorter, te, juice samt smörgåsar, bullar och kakor som i möjligaste mån är krav- och rättvisemärkta. De bakade produkterna köps från Stureby Bageri, en verksamhet som drivs av socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantör. Caféet har varit öppet sex dagar i veckan. Arbetet har letts av en handledare. Sju deltagare har arbetstränat och tre har arbetat med trygghetsanställning i verksamheten. Tre deltagare har slutat varav en har gått vidare till studier. Caféets deltagare bildade år 2008 den ideella föreningen Ekobönan i avsikt att bli ett självständigt socialt arbetskooperativ. Ekobönan har under 2009 och 2010 varit passiv och utvecklingen mot att bli ett socialt kooperativ har avbrutits. Gruppen har valt att fortsätta vara en del av Steg för Steg. Anledningen är den osäkra ekonomiska situationen. Cafégruppen har under året i cafélokalen ordnat cirka tio utställningar för bl.a. deltagare i Steg för Steg och andra verksamheter. Tanken är att ge ett forum till personer som inte har annan möjlighet att ställa ut sina alster. Internutbildning i livsmedelshygien pågick under 2009 och Delar av gruppen har besökt en ekologisk mässa. För fondmedel har deltagarna i caféet varit på Dramaten och ätit på restaurang. I caféverksamheten pågår en intern kurs om de kooperativa principerna för att förstärka arbetssättet för såväl handledare som deltagare. Ateljé Sticket En produktionsgrupp har funnits under året där fem deltagare varit verksamma. I gruppen stickar deltagarna hemma under veckan och träffas en förmiddag/vecka på Steg för Steg. Deltagare har under året utvecklat egna modeller av sockor, trekantsschalar, muddar, väskor och ylletröjor. En del av det som producerats har sålts till besökare och medlemmar, genom utställning i caféet, på Västerorts Aktivitetscentrum, på Fokus Design i Upplands Bro och på kommission i en klädbutik. En medlem i IFS/CS har varit behjälplig på ideell basis och ett par medlemmar har skänkt garn. 7

8 Praktikplatser Inom Steg för Steg har funnits fyra platser för arbetsträning på Kontor & Administration, sju i caféverksamheten, en i verksamhetens kök, fem i stickproduktion och en i kulturklubben. Genom projektet Livsval har tre praktik- och sysselsättningsplatser funnits i olika företag för tre deltagare. STUDIER: Allmänt: 19 studiecirkelledare anställda av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har hållit olika studiecirklar studiecirklar i olika ämnen under vårterminen - 9 studiecirklar i olika ämnen med två träffar/vecka under 4 veckor på sommaren - 22 studiecirklar i olika ämnen under höstterminen Totalt deltog 103 personer i studier under vårterminen, 56 under sommaren och 104 under höstterminen. Under perioden januari till juni besöktes Steg för Steg vid 2687 tillfällen i verksamheten. Juli till december var motsvarande siffra (Höstterminen har färre veckor). Eleverna har kommit via anhöriga, boendestödjare, biståndsbedömare, kontaktpersoner, öppenvårdspersonal samt på eget initiativ. Dataundervisning Studiecirklarna ger möjlighet att förkovra sig för elever som vill skaffa sig eller vidareutveckla kunskap i data. Studiecirklar har funnits i allmän datakunskap, kontorsadministration, ordbehandling, bild, registerhållning och hemsida. Ett ITcafé har varit öppet på onsdagskvällar, under våren. Enskild undervisning har getts till 9 elever. Undervisningen har bedrivits av fyra studiecirkelledare samt fem lärare för den enskilda undervisningen. En datatekniker har varit anställd ett par timmar/vecka för att hålla verksamheten igång. Utbildning Fem timanställda lärare har haft enskild undervisning i målning och data med 11 personer. Studieförberedande undervisningen har haft sex elever tre eftermiddagar i veckan under våren och fem elever under hösten. Svenska för invandrare har haft fem elever två förmiddagar i veckan. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har utbildningen Studieförberedande undervisning anordnats tre halvdagar/vecka med totalt sex elever under våren och fem under hösten i Hägerstensåsens Medborgarhus. Undervisningen löper terminsvis och omfattar kärnämnena svenska, matematik, samhällskunskap och engelska. En avgift per elev har tagits ut från stadsdelarna, efter biståndsbedömning. Betecknande för utbildningen är undervisning i små grupper med individuell och långsam studietakt. I utbildningsförvaltningens regi har svenska för invandrare bedrivits två gånger/vecka för sex elever under våren och fem under hösten. 8

9 Studiecirklar En stor del av verksamheten i Steg för Steg bedrivs i studiecirkelform i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Studiecirklar är en bra form för personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt en bra utgångspunkt att starta och vidareutveckla verksamheter. Att kunna växla mellan studiecirklar och arbetsverksamheter ger välbehövliga variationsmöjligheter. Under vårterminen anordnades två studiecirklar i stickning, nio i data, två i mobiltelefoni, en i pärlarbeten, historia, samhällskunskap, målning/teckning, filosofi, spanska, ett sundare liv, kooperativa principer, rösthörargrupp, bokföring/ekonomi och en skrivarcirkel. Under sommaren anordnades två gånger/vecka skrivarverkstad, digitalfoto, målning/teckning (två grupper), friskvård/mindfulness, fiske, sällskapsspel (introduktion), stickning/textil, och en pärlkurs. Under höstterminen anordnades nio studiecirklar i data, två studiecirklar i stickning, en i målning/ teckning, historia, samhällskunskap, spanska, stresshantering, friskvård/mindfulness, mobiltelefoni, vardagsfilosofi, din egen makt, skrivarverkstad och en pärlkurs. Enskild undervisning Intresset för individuell undervisning har ökat, speciellt för personer med psykosproblematik som kan ha svårt att delta i gruppverksamhet. En elev har haft enskild undervisning i målning och 9 elever i data. Av dessa har var och en fått undervisning efter eget behov. Eleverna har t.ex. arbetat med släktforskning, skrivit dikter, redigerat dikter att publicera på en hemsida, arbetat med e-post och surfat. FRITID: Sommarverksamhet Sommarverksamheten med en kombination av bad, fritidsaktiviteter, mat och korta studiecirklar under fyra veckor fyller ett stort behov. Den har finansierats genom bidrag från olika fonder var det sjätte året som Steg för Steg erbjudit deltagare sommaraktiviteter. Detta år fick vi möjlighet att hyra in oss i Sjövillan Västerorts Aktivitetscenter i Blackeberg. Kulturklubben Ett forum för kulturaktiviteter har under året skötts av en deltagare på Steg för Steg. Aktiviteterna har bestått av bio, teaterbesök och föreläsningar. Detta har möjliggjorts genom beviljade fondmedel. 9

10 Resa till Kanarieöarna 13 personer med psykisk funktionsnedsättning hade förmånen att vistas 14 dagar i juni på hälsoanläggningen Valle Marina på Gran Canaria. Gruppen utgjordes av 19 personer, 13 resenärer och 6 medföljare. Vistelsen erbjöd rekreation, vila, socialt umgänge samt vattengymnastik i grupp. Resan kunde genomföras tack vare ekonomiskt bidrag från olika fonder. Fester och utflykter Påsklunch anordnades för Steg för Stegs deltagare i våra lokaler. Vid denna tillställning deltog 41 personer. Utflykt till Birka anordnades för deltagare och personal på Sticket, Kontor och Café. Det blev 23 personer som deltog på resan. Julgröt anordnades för Steg för Stegs deltagare i våra lokaler. Årets tillställning hade 55 besökare. Julbord anordnades för våra deltagare i arbetsverksamheterna och personal på Steg för Steg. I år var det 31 personer som åt av den goda maten. ÖVRIGT: Livsval EU-projektet Livsvals målsättning är att deltagarna ska ges möjligheter att förändra sitt liv och komma närmare arbetsmarknaden. Genom Steg för Stegs deltagande i Livsval som Landningsbana har, sedan september, en lots finansierats. Lotsen har stöttat deltagare som vill förändra sin tillvaro, kartlagt deltagarnas individuella möjligheter och varit behjälplig i myndighetskontakter. Lotsen hade vid årsskiftet 23 deltagare inskrivna i Livsval. Steg för Steg är en av projektets sju Landningsbanor. Erfarenheter och synpunkter Studiecirklar och arbetsinriktad verksamhet har funnits och deltagare har kunnat växla mellan verksamheterna. Små grupper, individuell inriktning och långsam studietakt har varit en förutsättning för att gruppen psykiskt funktionsnedsatta med psykosproblematik har kunnat delta. Även personer med annan psykisk problematik har deltagit i verksamhetens olika delar. Steg för Stegs deltagare har till övervägande del kommit från Kungsholmen och Norrmalm, men även från samtliga övriga stadsdelar i Stockholm och kranskommunerna. Stadsdelarnas strama ekonomi har varit en svårighet. Den som har en psykisk funktionsnedsättning rekommenderas i första hand delta i den egna stadsdelens verksamheter. IFS/CS har på olika sätt arbetat intressepolitiskt med denna fråga. Ny verksamhetsledare Under hösten har en nyanställd verksamhetsledare tagit över ledningsfunktionen. Förra verksamhetsledaren ägnar sig åt verksamhetsutveckling. Den nya verksamhetsledaren har lång erfarenhet av intressepolitiskt arbete inom 10

11 Schizofreniförbundet, är anhörig och har utbildningsbakgrund i projektledning och ekonomi. Inom IFS/CS Steg för Steg har frivilligt arbete bedrivits. I stick- produktionen har föreningens f.d. kassör medverkat, en föreningsmedlem har arbetat ideellt en dag i veckan och en styrelsemedlem har varit behjälplig med fondansökningar. IFS/CS styrelse och ett antal aktiva medlemmar har kontinuerlig kontakt med Steg för Steg och många engagerar sig på olika sätt i verksamheten. 11

VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM

VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM IFS/CS har som verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att föreningen är

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2010 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2010 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2010 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM IFS/CS har som verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM

VERKSAMHETSPLAN 2015 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2015 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM IFS/CS har som verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att föreningen är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM 2016

VERKSAMHETSPLAN FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM 2016 IFS/CS har som geografiskt verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att

Läs mer

Helen Ragnarsson, (auktoriserad revisor) Ulf Swenzén

Helen Ragnarsson, (auktoriserad revisor) Ulf Swenzén VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER I CENTRALA STOCKHOLM (IFS/CS) VERKSAMHETSÅRET 2014. Föreningens årsmöte ägde rum den 26 februari 2014. Följande styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN - INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM 2017

VERKSAMHETSPLAN - INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM 2017 VERKSAMHETSPLAN - INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM 2017 IFS/CS har som geografiskt verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att

Läs mer

Helen Ragnarsson, (auktoriserad revisor) Kenneth Nykvist

Helen Ragnarsson, (auktoriserad revisor) Kenneth Nykvist VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER I CENTRALA STOCKHOLM (IFS/CS) VERKSAMHETSÅRET 2015. Föreningens årsmöte ägde rum den 26 februari 2015. Följande styrelse

Läs mer

Helen Ragnarsson, (auktoriserad revisor) Kenneth Nykvist

Helen Ragnarsson, (auktoriserad revisor) Kenneth Nykvist VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSE-FÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER I CENTRALA STOCKHOLM (IFS/CS) VERKSAMHETSÅRET 2016. Föreningens årsmöte ägde rum den 24 februari 2016. Följande styrelse

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005.

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-08 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Arbets-/handlingsplan för verksamheten Verksamheten använder

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Nya Verkstan

Verksamhetsuppföljning Nya Verkstan Verksamhetsuppföljning Nya Verkstan Bakgrund Vid stadsdelsnämndens möte 1999-03-11 beslutades att konkurrensutsätta verksamheten vid Verkstan. Konkurrensutsättningen skulle omfattas av följande verksamhetsområden:

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Uppföljning av träfflokal Ringen och boendestöd

Uppföljning av träfflokal Ringen och boendestöd DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande 2009-06-30 1(5) SN 2009/0077 Uppföljning av träfflokal Ringen och boendestöd Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

cirklar och kurser på

cirklar och kurser på Information om cirklar och kurser på Våren 2008, Tel: 08-653 10 04 Fax: 08-441 07 09 E-post: ifs.cs.stegforsteg@telia.com Februari 2008 Innehållsförteckning 1 Studieförberedande undervisning sid 1-2 Enskild

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 för IFS, Intresseföreningen för Schizofreni i Lund organisationsnummer 845 002-0105 Redovisad vid årsmötet den 26 februari 2013 Vårt verksamhetsområde omfattar följande kommuner:

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

CHECKLISTA. inför utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. Behov av struktur och stödinsatser vid förändring till eget boende och vardagsliv

CHECKLISTA. inför utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. Behov av struktur och stödinsatser vid förändring till eget boende och vardagsliv CHECKLISTA inför utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård Behov av struktur och stödinsatser vid förändring till eget boende och vardagsliv Förord: Checklistan har tillkommit som en följd av en mammas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Ett dokument framtaget av IFS Centrala Stockholms Erfarenhetsgrupp.

Ett dokument framtaget av IFS Centrala Stockholms Erfarenhetsgrupp. Tillgänglighet Ett dokument framtaget av IFS Centrala Stockholms Erfarenhetsgrupp. 1 Detta dokument är framtaget av delar av IFS/CS styrelse, två av dem är representanter i funktionshindersråd, tillsammans

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

HUMiA. Kortversion Hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete IFS/CS Steg för Steg. Ullabritt Zoannos

HUMiA. Kortversion Hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete IFS/CS Steg för Steg. Ullabritt Zoannos HUMiA Kortversion Hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete 2010-2011 IFS/CS Steg för Steg Ullabritt Zoannos Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund IFS/CS Steg för Steg ett socialt företag

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-14 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 november 2013

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2015

Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2015 Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2015 RSMH Trelleborg c/o ABF, att. Marianne Ljungberg Box 156 231 22 Trelleborg Org nr 847000-4386 www.rsmhtrelleborg.se rsmhtrelleborg@gmail.com Organisation Riksförbundet

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

ABCDE. Bidrag till frivilligorganisationer. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Bidrag till frivilligorganisationer. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2003-05-05 DNR 671-248/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Innehåll i överenskommelsen Parternas åtaganden regleras av denna överenskommelse inklusive bilaga 1.

Innehåll i överenskommelsen Parternas åtaganden regleras av denna överenskommelse inklusive bilaga 1. ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN ÖVERENSKOMMELSE DNR 2009-430-104 SID 1 (7) 2009-05-25 Handläggare: Anna-Lena Christensson Österberg, telefon: 508 10 317 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2015. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg, vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2009

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2009 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-02-25 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2010-03-11 Redovisning

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år.

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år. Förstärkt stöd till närstående som ger vård och omsorg i hemmet till pensionärer över 65 år i Vantör - Tvåårig plan för ansökan om stimulansbidrag hos länsstyrelsen 1. Bakgrund År 2003 bodde det cirka

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg Stadgar för Ökenodlarn Sida 1 av 5 Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte 2016-05-03 i Annes hus Hjulmakaregatan 35, 41261 Göteborg NAMN OCH SÄTE 1. Föreningen är en ideell förening vars

Läs mer