VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010"
  • Ulf Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI, IFS/CS, VERKSAMHETSÅRET 2010 Föreningens årsmöte ägde rum den 25 februari Följande styrelse valdes. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Ulla Elfving Ekström Lars-Erik Palm Kenneth Nykvist Lars Sahlqvist Lars Erdner Eva Kling Elisabeth Aguado Margareta Polland Hedvig Svedlund Helen Ragnarsson,( auktoriserad revisor.) Ulf Swenzén Gudrun Gutenberg Eva Hellenius Agneta Hellne,(sammankallande). Meta Ihre Ulf Swenzén Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Arbetsutskottet har träffats vid fyra tillfällen. Den till styrelsen knutna erfarenhetsgruppen har haft representanter som träffat styrelsen vid ett par tillfällen samt haft återkommande möten tillsammans med två representanter från styrelsen. Medlemsantal IFS/CS hade 153 betalande medlemmar och 6 personer som deltar i erfarenhetsgruppen och slipper betala avgift sammanlagt 159 personer. Medlemskap Föreningen är ansluten till såväl Schizofreniförbundet som IFS Stockholmsdistrikt. Verksamheten omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Råd och nämnder IFS/CS har haft representanter i följande råd och nämnder: Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens handikappråd samt de lokala handikappråden på Kungsholmen och Norrmalm. 1

2 Deltagande i konferenser och föreläsningar Flera styrelseledamöter har varit på olika konferenser och föreläsningar. Föreningsmöten Öppet hus i föreningens lokal har under året ägt rum vid två tillfällen. Många av våra anhöriga medlemmar har deltagit i stimulansmöten, samtalsgrupper och studiecirklar anordnade av IFS Stockholmsdistrikt. Rådgivning per telefon eller vid träffar ges kontinuerligt. Bogrupp En bo-grupp inom föreningen har varit vilande under Politikergrupp IFS/CS interna politikergrupp fortsätter arbetet med att påverka politiker inom vårt område. Mycket tid under året har ägnats åt att utforma och skicka ut enkäter till stadsdelarna, som tillhör vårt område, med frågor om hur det ser ut för våra brukare. Det har varit svårt att få in svaren. Arbetet med enkäten, har i förlängningen inneburit att ett brev formulerats om boende och sysselsättning. Brevet kommer att skickas till respektive stadsdels sociala delegation med begäran om ett möte runt enkätsvaren. Detta arbeta kommer att fortgå under Personal/Praktikanter/Volontärer på Steg för Steg Ulla Elfving Ekström har varit anställd som verksamhetsledare fram till 1/8 för hela verksamheten Steg för Steg och fram till 31/12 enbart för vårt café. Ullabritt Zoannos tillträdde som verksamhetsledare 1/8. Hon har dessförinnan under året varit lots och sedan varit ansvarig för två lotsar inom EU-projektet Livsval. Kenneth Nykvist har varit anställd som studiesamordnare och Bength Norberg som ekonomiansvarig. Meta Ihre har arbetat ideellt en dag i veckan. Elina Lempiäinen arbetar som handledare på Café Mer Smak och Anita Lindståhl som handledare på Kontor & Administration. Gunnel Gomér sköter våra fondansökningar på halvtid. På Kontor & Administration har fyra deltagare varit trygghetsanställda på halvtid och på Caféet tre deltagare. Utöver detta har elva personer varit timanställda för enskild undervisning och andra uppdrag inom vår verksamhet. Vi har också haft en Fas-3 deltagare som under året servat alla deltagare med kaffe och smörgåsar. Planeringsdagar Styrelsen har deltagit i en halv studiedag med information om schizofreniförbundet, distrikt och lokalföreningar. Speciellt inbjuden till denna träff var förbundets ordförande Rakel Lundgren och deltagare och personal på Steg för Steg. Utbildning Handledaren på caféet har gått handledarutbildning anordnad av Companion. Personal och styrelsemedlemmar har deltagit i föreläsningar anordnade av KOGnus och Positiv projekten. 2

3 Hemsida Varje vecka uppdateras vår hemsida så att den alltid är aktuell. Överenskommelse Ordförande och vice ordförande har deltagit i dialogmöten om en lokal överenskommelse mellan Stockholms stad och idéburna organisationer. Samrådsgrupp En deltagare från erfarenhetsgruppen och en från styrelsen har deltagit i en samrådsgrupp på Serafens psykosmottagning där frågor runt mottagningen tagits upp och hur samarbetet kan förbättras. Möjligheterna för våra deltagare att få bättre somatisk vård har varit en huvudfråga. Nätverk På Kungsholmen finns en samarbetsgrupp som omfattar kuratorer från psykiatriska öppen- och slutenvården i område City och personal från S:t Görans och Kungsholmens församlingar samt representanter från Nya Verkstan, Träfflokalen S:t. Göransgatan, IFS/CS, RSMH Kungsholmen och Öppna dörren. Gruppen har träffats någon gång under året. Föreningen har också haft en representant i ett nätverk som gäller sysselsättning där ett 10-tal stadsdelar ingår tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa träffar brukar vara fyra gånger varje år. Södermalm har ett nätverk där socialpsykiatrin har träffat lokala brukarorganisationer några gånger varje år i en rådgivande grupp för att utveckla socialpsykiatrin. Från vår förening har tre styrelsemedlemmar deltagit. Erfarenhetsgruppen Erfarenhetsgruppen har bestått av sex personer med erfarenhet av psykos. Gruppen har arbetat med att ta fram ett studiematerial om Individuell Plan. Personligt ombud Östermalm har eget personligt ombud där en representant från styrelsen ingår i referensgruppen. Stockholms stads övriga PO-verksamhet drivs av Stadsmissionen och där ingår en styrelserepresentant som ordinarie och en som suppleant i ledningsgruppen. Projekten Livsval, Positiv, Alfa, Individuell plan Vi har under året deltagit i EU-projektet Livsval vilket ger en möjlighet för våra deltagare att ta ett steg vidare mot studier, sysselsättning eller arbete. Föreningen har haft en representant i styrgruppen för projektet. Föreningen har haft en representant i utbildningsprojektet Positivs referensgrupp. Föreningen har haft en representant i Alfaprojektets styrgrupp. Alfa förmedlar information om sysselsättning och studier i Stockholms stad och Huddinge. Föreningen har haft en representant i projektet Individuell plan som drivs av några till HSO anslutna handikappföreningar. 3

4 IFS Stockholmsdistriktet Styrelsen består av lokalföreningarnas ordförande. IFS/CS ordförande har fungerat som kassör och studieansvarig. Schizofreniförbundet Föreningens ordförande är ledamot i förbundsstyrelsen. Ekonomi-Fonder Föreningens ekonomi bygger på medlemsavgifter och gåvor, medan verksamheten Steg för Steg finansieras av Stockholms stad, statsbidrag, Hjälpmedelsinstitutet, stiftelser och fonder, samt försäljning av biståndsbedömda platser. Vi har under året haft möjlighet att till behövande deltagare dela ut pengar från Timmermansorden. Biståndsbedömning Mycket arbete mot alla stadsdelar har lagts ner när det gäller att få våra deltagare biståndsbedömda, men vi hoppas att det i förlängningen det genererar en del pengar till verksamheten. En del gamla deltagare som av olika anledningar inte blivit godkända för insatser får dock gå kvar på samma sätt som tidigare. Biståndsbedömningen har medfört att många fått väldigt begränsade insatser och i vissa fall avslag. Andra har hänvisats till stadsdelens egna aktiviteter. Vi har försökt att tillmötesgå våra deltagares önskemål på Steg för Steg i så stor utsträckning som möjligt. Året som gått Det konkreta engagemanget i föreningen och det intressepolitiska arbetet har ökat. Föreningsarbetet bedrivs ideellt. Styrelsemedlemmar har varit ansvariga för Öppet Hus. Politikergruppen har under året haft ett flertal möten. Verksamheten har utökats. Insatser från styrelseledamöter, personal och deltagare har varit fantastiska. 4

5 IFS/CS VERKSAMHET STEG FÖR STEG ÅR 2010 Historik Verksamheten Steg för Steg startade som projekt i slutet av nittiotalet med målsättning att finna och utveckla daglig sysselsättning och arbetstillfällen samt möjligheter till studier/utbildning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Steg för Steg erbjuder nu aktiviteter inom områdena arbete, sysselsättning, studier och fritid. Lokalerna Verksamheten bedrivs i föreningens lokal på S:t Eriksgatan 33. Verksamhetslokalen på S:t Eriksgatan har under hösten utökats med 60 m 2 vilket gett lokaltillskott med två studierum, rum för enskild undervisning och samtal samt tre förrådsrum. Studiegruppen Förberedelse för folkhögskola har undervisning i Hägerstensåsens Medborgarhus och ett café har drivits på Kungsholmens bibliotek. Finansiering Från och med år 2002 drivs Steg för Steg med verksamhetsbidrag från Socialtjänstoch Arbetsmarknadsnämnden i Stockholm. Försäljning av biståndsbedömda platser har bidragit till finansieringen. IFS/CS beviljades 2010 statsbidrag första gången för sysselsättningsverksamheter. Andra finansieringskällor är olika fonder och projekt som bidrar i huvudsak till fritids- och kulturaktiviteter, resor, samvaro, sommarverksamhet och verksamhetsutveckling. Värdegrund Arbetet med att formulera värdegrund för Steg för Steg har påbörjats. Tre olika grupper; IFS/centrala Stockholms styrelse, Steg för Stegs personal, deltagare i caféet och Kontor & Administration har gett synpunkter på vad som ska ingå i värdegrunden. Fem representanter ur grupperna har arbetat med detta under Samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan har varit samarbetspartner. Deltagare Under året har deltagare kommit från stadens samtliga stadsdelar, främst från Kungsholmen och Norrmalm men även från övriga staden och från vissa kranskommuner. Personal I verksamheten har 14 personer varit anställda med olika arbetstid varav 9 har lönebidragsanställning. Därutöver har 13 personer arbetat med uppdrag som rör enstaka veckotimmar som till exempel enskild undervisning i olika ämnen. Två volontärer har arbetat i verksamheten och en person i FAS3 aktivitet har arbetat i 5

6 köket. Ullabritt Zoannos tillträdde den 1 augusti som verksamhetschef efter en tids inskolning som lots i projektet Livsval. Personalen har till största delen varit anhöriga och själverfarna. Personalen har fått professionell handledning för att finna ett gemensamt förhållningssätt och vidareutveckla verksamheten. Verksamheten har varit uppbyggd enligt nedan: ARBETE: Kontor & Administration Kontor & Administration sysselsätter åtta personer. Fyra har trygghetsanställning. En deltagare har arbetstränat under januari till juni. En handledare arbetar heltid med deltagare i administrativa uppdrag och en ekonom handleder i redovisning. Basen i uppdragen har under året varit arbete med utskick/distribution, kopiering, fakturering, registerhantering, bokföring och konferensadministration. Under året har två konferenser administrerats. Olika uppdrag har utförts kontinuerligt för Schizofreniförbundet, IFS Stockholmsdistriktet, Socialpsykiatriskt Forum, kooperativet KOS, Attention Stockholms län, IT-kretsen, Stiftelsen Parasoll samt IFS/CS. Dessutom har nya kunder samt några tillfälliga kunder tillkommit. Kontor & Administration utför också löpande arbeten internt. Verksamheten har under 2010 fortsatt sin linje att bli mer strukturerad genom arbetet med metod- och hjälpmedelsprojektet HUMiA som startade i februari 2010 och kommer att pågå till och med november Arbete pågår med utveckling och dokumentation av ESL-metodiken (Ett Självständigt Liv), utformandet av manualer, kontorsmötesteknik, egenskattning av hjälpmedel, studiecirkelmetod och metod för mottagande av nya deltagare. Utvärderingar av dessa metoder har också genomförts. Kontorsmöten hålls en gång per vecka, arbetsplatsmöten en gång per månad, löpande individuella möten mellan deltagare och handledare en gång per månad. En årlig planeringsdag hålls för att stärka information, delaktighet, utveckling och kompetens. Psykolog Kerstin Wennström har haft en genomgång av olika hjälpmedel. Inom HUMiA-projektet provas och utvärderas kontinuerligt nya hjälpmedel. Kontor & Administration har för att få arbetsro flyttat från undervåningen till en mer avgränsad del av övervåningen. Arbetssättet med ESL-metodik har därigenom blivit lättare att utveckla. Internutbildning i fakturering, bokföring och hemsida har getts under året. För fondmedel har deltagarna varit på bio och restaurang. Kontor & Administration deltar i EU-projektet PUST (partnerskap för utveckling av sociala företag). Genom projektet har två deltagare och en handledare besökt ett socialt företag i Göteborg och arbetat i projektnätverket. 6

7 Rättvisecafé REKOmmenderas (f.d. Café Mer Smak) I juni 2006 startade IFS/CS Café Mer Smak på Kungsholmens bibliotek beläget i samma fastighet som Steg för Steg. Det är ett rättvisemärkt café som vänder sig till bibliotekets besökare. Café Mer Smak deltar i EU-projektet PUST (partnerskap för utveckling av sociala företag) och genom projektet har några deltagare besökt liknande caféer i Göteborg. Avsikten är att under projekttiden ta fram en modell för social franchising. Ett steg i projektet har varit att hösten 2010 byta namn till Café REKOmmenderas. I cafésortimentet ingår olika kaffesorter, te, juice samt smörgåsar, bullar och kakor som i möjligaste mån är krav- och rättvisemärkta. De bakade produkterna köps från Stureby Bageri, en verksamhet som drivs av socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantör. Caféet har varit öppet sex dagar i veckan. Arbetet har letts av en handledare. Sju deltagare har arbetstränat och tre har arbetat med trygghetsanställning i verksamheten. Tre deltagare har slutat varav en har gått vidare till studier. Caféets deltagare bildade år 2008 den ideella föreningen Ekobönan i avsikt att bli ett självständigt socialt arbetskooperativ. Ekobönan har under 2009 och 2010 varit passiv och utvecklingen mot att bli ett socialt kooperativ har avbrutits. Gruppen har valt att fortsätta vara en del av Steg för Steg. Anledningen är den osäkra ekonomiska situationen. Cafégruppen har under året i cafélokalen ordnat cirka tio utställningar för bl.a. deltagare i Steg för Steg och andra verksamheter. Tanken är att ge ett forum till personer som inte har annan möjlighet att ställa ut sina alster. Internutbildning i livsmedelshygien pågick under 2009 och Delar av gruppen har besökt en ekologisk mässa. För fondmedel har deltagarna i caféet varit på Dramaten och ätit på restaurang. I caféverksamheten pågår en intern kurs om de kooperativa principerna för att förstärka arbetssättet för såväl handledare som deltagare. Ateljé Sticket En produktionsgrupp har funnits under året där fem deltagare varit verksamma. I gruppen stickar deltagarna hemma under veckan och träffas en förmiddag/vecka på Steg för Steg. Deltagare har under året utvecklat egna modeller av sockor, trekantsschalar, muddar, väskor och ylletröjor. En del av det som producerats har sålts till besökare och medlemmar, genom utställning i caféet, på Västerorts Aktivitetscentrum, på Fokus Design i Upplands Bro och på kommission i en klädbutik. En medlem i IFS/CS har varit behjälplig på ideell basis och ett par medlemmar har skänkt garn. 7

8 Praktikplatser Inom Steg för Steg har funnits fyra platser för arbetsträning på Kontor & Administration, sju i caféverksamheten, en i verksamhetens kök, fem i stickproduktion och en i kulturklubben. Genom projektet Livsval har tre praktik- och sysselsättningsplatser funnits i olika företag för tre deltagare. STUDIER: Allmänt: 19 studiecirkelledare anställda av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har hållit olika studiecirklar studiecirklar i olika ämnen under vårterminen - 9 studiecirklar i olika ämnen med två träffar/vecka under 4 veckor på sommaren - 22 studiecirklar i olika ämnen under höstterminen Totalt deltog 103 personer i studier under vårterminen, 56 under sommaren och 104 under höstterminen. Under perioden januari till juni besöktes Steg för Steg vid 2687 tillfällen i verksamheten. Juli till december var motsvarande siffra (Höstterminen har färre veckor). Eleverna har kommit via anhöriga, boendestödjare, biståndsbedömare, kontaktpersoner, öppenvårdspersonal samt på eget initiativ. Dataundervisning Studiecirklarna ger möjlighet att förkovra sig för elever som vill skaffa sig eller vidareutveckla kunskap i data. Studiecirklar har funnits i allmän datakunskap, kontorsadministration, ordbehandling, bild, registerhållning och hemsida. Ett ITcafé har varit öppet på onsdagskvällar, under våren. Enskild undervisning har getts till 9 elever. Undervisningen har bedrivits av fyra studiecirkelledare samt fem lärare för den enskilda undervisningen. En datatekniker har varit anställd ett par timmar/vecka för att hålla verksamheten igång. Utbildning Fem timanställda lärare har haft enskild undervisning i målning och data med 11 personer. Studieförberedande undervisningen har haft sex elever tre eftermiddagar i veckan under våren och fem elever under hösten. Svenska för invandrare har haft fem elever två förmiddagar i veckan. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har utbildningen Studieförberedande undervisning anordnats tre halvdagar/vecka med totalt sex elever under våren och fem under hösten i Hägerstensåsens Medborgarhus. Undervisningen löper terminsvis och omfattar kärnämnena svenska, matematik, samhällskunskap och engelska. En avgift per elev har tagits ut från stadsdelarna, efter biståndsbedömning. Betecknande för utbildningen är undervisning i små grupper med individuell och långsam studietakt. I utbildningsförvaltningens regi har svenska för invandrare bedrivits två gånger/vecka för sex elever under våren och fem under hösten. 8

9 Studiecirklar En stor del av verksamheten i Steg för Steg bedrivs i studiecirkelform i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Studiecirklar är en bra form för personer med psykisk funktionsnedsättning och samtidigt en bra utgångspunkt att starta och vidareutveckla verksamheter. Att kunna växla mellan studiecirklar och arbetsverksamheter ger välbehövliga variationsmöjligheter. Under vårterminen anordnades två studiecirklar i stickning, nio i data, två i mobiltelefoni, en i pärlarbeten, historia, samhällskunskap, målning/teckning, filosofi, spanska, ett sundare liv, kooperativa principer, rösthörargrupp, bokföring/ekonomi och en skrivarcirkel. Under sommaren anordnades två gånger/vecka skrivarverkstad, digitalfoto, målning/teckning (två grupper), friskvård/mindfulness, fiske, sällskapsspel (introduktion), stickning/textil, och en pärlkurs. Under höstterminen anordnades nio studiecirklar i data, två studiecirklar i stickning, en i målning/ teckning, historia, samhällskunskap, spanska, stresshantering, friskvård/mindfulness, mobiltelefoni, vardagsfilosofi, din egen makt, skrivarverkstad och en pärlkurs. Enskild undervisning Intresset för individuell undervisning har ökat, speciellt för personer med psykosproblematik som kan ha svårt att delta i gruppverksamhet. En elev har haft enskild undervisning i målning och 9 elever i data. Av dessa har var och en fått undervisning efter eget behov. Eleverna har t.ex. arbetat med släktforskning, skrivit dikter, redigerat dikter att publicera på en hemsida, arbetat med e-post och surfat. FRITID: Sommarverksamhet Sommarverksamheten med en kombination av bad, fritidsaktiviteter, mat och korta studiecirklar under fyra veckor fyller ett stort behov. Den har finansierats genom bidrag från olika fonder var det sjätte året som Steg för Steg erbjudit deltagare sommaraktiviteter. Detta år fick vi möjlighet att hyra in oss i Sjövillan Västerorts Aktivitetscenter i Blackeberg. Kulturklubben Ett forum för kulturaktiviteter har under året skötts av en deltagare på Steg för Steg. Aktiviteterna har bestått av bio, teaterbesök och föreläsningar. Detta har möjliggjorts genom beviljade fondmedel. 9

10 Resa till Kanarieöarna 13 personer med psykisk funktionsnedsättning hade förmånen att vistas 14 dagar i juni på hälsoanläggningen Valle Marina på Gran Canaria. Gruppen utgjordes av 19 personer, 13 resenärer och 6 medföljare. Vistelsen erbjöd rekreation, vila, socialt umgänge samt vattengymnastik i grupp. Resan kunde genomföras tack vare ekonomiskt bidrag från olika fonder. Fester och utflykter Påsklunch anordnades för Steg för Stegs deltagare i våra lokaler. Vid denna tillställning deltog 41 personer. Utflykt till Birka anordnades för deltagare och personal på Sticket, Kontor och Café. Det blev 23 personer som deltog på resan. Julgröt anordnades för Steg för Stegs deltagare i våra lokaler. Årets tillställning hade 55 besökare. Julbord anordnades för våra deltagare i arbetsverksamheterna och personal på Steg för Steg. I år var det 31 personer som åt av den goda maten. ÖVRIGT: Livsval EU-projektet Livsvals målsättning är att deltagarna ska ges möjligheter att förändra sitt liv och komma närmare arbetsmarknaden. Genom Steg för Stegs deltagande i Livsval som Landningsbana har, sedan september, en lots finansierats. Lotsen har stöttat deltagare som vill förändra sin tillvaro, kartlagt deltagarnas individuella möjligheter och varit behjälplig i myndighetskontakter. Lotsen hade vid årsskiftet 23 deltagare inskrivna i Livsval. Steg för Steg är en av projektets sju Landningsbanor. Erfarenheter och synpunkter Studiecirklar och arbetsinriktad verksamhet har funnits och deltagare har kunnat växla mellan verksamheterna. Små grupper, individuell inriktning och långsam studietakt har varit en förutsättning för att gruppen psykiskt funktionsnedsatta med psykosproblematik har kunnat delta. Även personer med annan psykisk problematik har deltagit i verksamhetens olika delar. Steg för Stegs deltagare har till övervägande del kommit från Kungsholmen och Norrmalm, men även från samtliga övriga stadsdelar i Stockholm och kranskommunerna. Stadsdelarnas strama ekonomi har varit en svårighet. Den som har en psykisk funktionsnedsättning rekommenderas i första hand delta i den egna stadsdelens verksamheter. IFS/CS har på olika sätt arbetat intressepolitiskt med denna fråga. Ny verksamhetsledare Under hösten har en nyanställd verksamhetsledare tagit över ledningsfunktionen. Förra verksamhetsledaren ägnar sig åt verksamhetsutveckling. Den nya verksamhetsledaren har lång erfarenhet av intressepolitiskt arbete inom 10

11 Schizofreniförbundet, är anhörig och har utbildningsbakgrund i projektledning och ekonomi. Inom IFS/CS Steg för Steg har frivilligt arbete bedrivits. I stick- produktionen har föreningens f.d. kassör medverkat, en föreningsmedlem har arbetat ideellt en dag i veckan och en styrelsemedlem har varit behjälplig med fondansökningar. IFS/CS styrelse och ett antal aktiva medlemmar har kontinuerlig kontakt med Steg för Steg och många engagerar sig på olika sätt i verksamheten. 11

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

1. VERKSAMHET UNDER 2012

1. VERKSAMHET UNDER 2012 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 1(8) Verksamhetsberättelse. Arvsfondsprojektet Unga Fenix Diarienummer 2010-1555-U, Projektnummer 2009/196 öppnades den 1 september 2010 på

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen.

Vår tidningsredaktion Fontänhuskällan gav 2012 ut 6 nummer av tidningen. Inledning 2012 har präglats av en positiv anda och det ekonomiska läget är stabilt för det kommande året. Men arbetet fortgår för att skapa en varaktighet och stabilitet i ekonomin. Det har varit mycket

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer