1 Å R S R E D O V I S N I N G W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H"

Transkript

1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

2 BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl i VLT-huset, Slottsgatan 27, Västerås. 2 Deltagande Rätt att deltaga på bolagsstämman har den aktieägare som är aktieägarregistrerad i den utskrift av aktieboken som görs måndagen den 19 april 2004 och senast kl fredagen den 23 april 2004 till VLT anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande sker per telefon: , per fax: , per e-post: eller per post under adress VLT AB (publ), Berit Lindvall, Box 3, Västerås. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att deltaga i bolagsstämman fordras att aktierna är registrerade i eget namn senast måndagen den 19 april Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Kallelse Kallelse till bolagsstämman utfärdas genom annonser i koncernens tidningar samt i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 31 mars Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med SEK 4,00 (4,00) per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning blir tisdagen den 4 maj Utdelning beräknas bli utsänd av VPC fredagen den 7 maj Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. Ekonomisk information april 2004 Bolagsstämma 29 april månadersrapport avseende perioden januari mars 23 augusti 2004 Halvårsrapport avseende perioden januari juni 12 november månadersrapport avseende perioden januari september Internet Du hittar alltid aktuell information på

3 INNEHÅLL VLT AB 2003 Bolagsstämma/Ekonomisk information Innehåll 3 Kort om VLT VLT:s tre affärsområden 5 VD har ordet 6 Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 9 Historik 10 VLT-aktien 12 Mediabranschen 16 Koncernöversikt 20 Affärsområden: Tidningar 22 Tryckerier 28 Elektroniska medier 32 Medarbetare, IT och miljö 36 Hot och möjligheter 40 Flerårsöversikt och data per kvartal 42 Ekonomisk redovisning: Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Kassaflödesanalys 49 Redovisningsprinciper 50 Noter 52 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse och revisorer 64 Summary in English: Brief financial summary VLT s three business areas 66 Letter from the CEO 67 Activities, business concept, objectives and strategy 69 The VLT share 70 Group overview 72 Five-year summary and quarterly figures 74 Adresser 75 3

4 KORT OM VLT 2003 VLT AB 2003 KORT OM VLT 2003 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,3 (12,2) Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till MSEK 753,2 (713,7) Kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 92,7 (38,1) Vinsten per aktie uppgick till SEK 3,12 (1,96) KONCERNFAKTA Intäkter, MSEK 768,7 724,6 718,9 Rörelseresultat, MSEK 21,3 12,2 35,1 Börsvärde, MSEK Aktiekurs, SEK 94,00 73,00 88,00 Utdelning per aktie, SEK 4,00* 4,00 4,00 Vinst per aktie, SEK 3,12 1,96 7,41 Investeringen i det nya tryckeriet slutfördes i och med att den andra nya pressen togs i bruk * Styrelsens förslag Totalupplagan ökade med 200 exemplar till Beslut fattat om formatomläggning och namnbyte för Vestmanlands Läns Tidning Resultatet för 2004 förutses bli bättre än för 2003 Styrelsen föreslår en aktieutdelning om SEK 4,00 (4,00) Totala intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) Vinst och utdelning per aktie (SEK) * ,8 33,2 12,6 3,3 5, ,25 11,69* 7,41 1,96 3, * inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 40,5 Vinst per aktie Vinst per aktie 2003 Utdelning per aktie (2003 = Styrelsens förslag) * exklusive jämförelsestörande poster

5 VLT:S TRE AFFÄRSOMRÅDEN VLT AB 2003 TIDNINGAR Åtta ledande lokaltidningar Sammanlagd upplaga cirka Innehav i Nerikes Allehanda (17 %), Hallandsposten (10 %) och TT (4,5 %) Medverkan i annonspaket Omsättning och resultat (MSEK) Andel av totalomsättning (%) ,5 % TRYCKERIER Ett av Sveriges främsta coldsettryckerier Investering om 320 MSEK genomförd i byggnad, två tryckpressar och packsal Har tagit flera prestigeordrar under 2002 och 2003, bland annat delar av Aftonbladet och Stockholm City Omsättning och resultat (MSEK) Andel av totalomsättning (%) 26,1 % 5 ELEKTRONISKA MEDIER Leanback Sweden utvecklar och säljer verktyg för digital kommunikation Leanback Media System tillhandahåller och driftar annonsserversystem för interaktiv reklam Bra Radio driver Rix FM i Västmanland TVCheck registrerar och kvalitetskontrollerar TV-reklam och tidningsannonser Omsättning och resultat (MSEK) Andel av totalomsättning (%) 4,1 % VLT AB består av tre affärsområden: Tidningar, Tryckerier och Elektroniska medier.

6 6 LENNART FOSS: Inom koncernen är det fortsatt fokus på kostnadskontroll samt intäktsstimulerande investeringar och satsningar. Vi förväntar oss att resultatet 2004 blir bättre än för det föregående året.

7 VD HAR ORDET VLT AB ökade VLT nettoomsättningen med 5,5 procent till MSEK 753. Den största intäktsökningen presterade tryckerirörelsen, men även tidningarna och våra elektroniska medier har rapporterat stigande intäkter. Resultatmässigt var 2003 bättre än föregående år men i likhet med hela mediebranschen har VLT långt kvar till de resultatnivåer som redovisades under toppåret Koncernens rörelseresultat var MSEK 21 och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 93. Branschen Reklaminvesteringarna inom traditionella medier stabiliserades under 2003 efter två år av negativ utveckling. Trots detta var utvecklingen aningen svagare än vad som prognostiserades vid ingången av Totalt sett blev ökningen i reklaminvesteringarna blygsamma 0,2 procent. Enligt IRM bedöms reklaminvesteringarna uppgå till 15,1 miljarder SEK under ), vilket skulle innebära en tillväxt om cirka 2 procent. Samtliga mediegrupper utom storstadspress förväntas redovisa ökade reklamintäkter under Jag är fortsatt övertygad om att det skulle vara till fördel för VLT och branschen om vi lyckades med att skapa större lokala mediebolag. Ett större företag har bland annat bättre långsiktiga förutsättningar att till en rimlig kostnad producera högkvalitativa lokaltidningar. Samtidigt som den låsta ägarsituationen för närvarande försvårar affärer kommer omvandlingstrycket inte att minska framöver. VLT:s starka soliditet och affärsmodell borde vara attraktiva egenskaper för de företag som i framtiden söker en partner. Våra tre affärsområden Inom tidningsområdet har vi förbättrat rörelseresultatet med 23 procent till MSEK 40. Våra åtta förstatidningar har utvecklats relativt väl under året. Annonsmarknaden kännetecknades framför allt av ett fortsatt fall för platsannonseringen. Trenden att Mälardalen som region stärker sin position som ett intressant närliggande alternativ till Stockholmsområdet fortsätter. Våra upplagor har ökat under 2003 och per årsskiftet var totalupplagan exemplar motsvarandes en ökning om 200 exemplar. Höjda prenumerationspriser i kombination med den stigande upplagan innebar att upplageintäkterna ökade med 5,8 procent till MSEK 173. Inom tryckeriområdet har VLT Press nu färdigställt den betydande tryckeriinvesteringen som påbörjades under Den andra nya pressen installerades framgångsrikt under våren 2003 och är sedan en tid i full kommersiell drift. Jag vill passa på att tacka medarbetarna inom VLT Press för de extraordinära arbetsinsatser som de har utfört i samband med denna för hela VLT-koncernen viktiga investering. I och med att pressinvesteringen nu har slutförts kommer koncernens totala kassaflöden att väsentligen förbättras och investeringarna återgår till mera normala nivåer. Eftersom VLT Press nu förfogar över ett av Sveriges ledande tryckerier inom sin nisch och en väsentligt ökad kapacitet är det viktigt att vi tar marknadsandelar och återigen ökar kapacitetsutnyttjandet. Sedan januari 2003 trycker VLT Press delar av Aftonbladets upplaga i Mälardalen och Mellansverige samt, från hösten 2003, ungefärligen halva upplagan av tidningen Stockholm City. I dagsläget distribueras Stockholm City i en upplaga inom intervallet till exemplar. Vidare ingick VLT Press ett avtal som medför att vi sedan januari 2004 trycker drygt en tredjedel av Metro Hus&Hem. Avtalet är flerårigt och omfattar på veckobasis cirka exemplar av Metro Hus&Hem. Tryckerienhetens rörelseresultat var MSEK 6 inklusive en reavinst om MSEK 8. Reavinsten är hänförlig till försäljningen av en utbytt press. Totalt sett pressades marginalerna av det faktum att sidantalet minskade i flertalet av de titlar som VLT Press trycker. Minskande sidantal (som var en konsekvens av nivån på annonsmarknaden) påverkade marginalerna i negativ riktning eftersom betalning i praktiken sker per tryckt sida. Under perioden ökade VLT Press intäkterna med 15 procent till MSEK 201. Inklusive de nya uppdragen är VLT Press väl rustat för en förbättrad konjunktur, såväl kapacitets- som kvalitetsmässigt. Inom Elektroniska medier uppgick rörelseresultatet till MSEK -9,6. Ökad konkurrens från främst utlandet satte press på dotterbolaget Leanback Media System. Trots detta kunde såväl Leanback Sweden och Leanback Media System uppvisa positiva kassaflöden under enskilda månader av det fjärde kvartalet >>> Lennart Foss, VD och koncernchef 7 1) IRM Prognos 2004

8 VD HAR ORDET VLT AB >>> Långsiktigt skall alla enheter inom VLT bidraga till koncernens ekonomiska resultat. Elektroniska medier har trots denna policy uppvisat negativa resultat under flera år. På sikt är detta naturligtvis inte acceptabelt, men jag vill dra en parallell till forskning och utveckling. Internet fortsätter att förändra folks beteenden och ökar sin andel av annonsmarknaden. Många av dagens mest framgångsrika internetsajter ägs och drivs av mediebolag och allt fler vill kunna läsa nyheter även via Internet. Eftersom VLT:s affärsidé är att paketera och förmedla intressant information till våra läsare kommer vi därför långsiktigt fortsätta att utveckla och lära inom detta område. VLT-aktien Under 2003 uppgick vinsten per aktie till SEK 3,12 och kassaflödet från löpande verksamhet per aktie var SEK 15,76. Samtidigt ökade VLT-aktien i värde med 29 procent till SEK 94. Adderas årets avgivna aktieutdelning om SEK 4 till denna kursökning erhöll aktieägarna en totalavkastning om 34 procent på sin investering i VLT AB. Stockholmsbörsens O-lista, som vi använder som jämförelseindex, ökade i värde med 27 procent under 2003, efter flera år med negativ värdeutveckling. Vid årsskiftet var vår aktiekurs i relation till eget kapital per aktie 163 procent (P/EK) och aktiekursen i förhållande till omsättning per aktie 0,72 (P/S-tal). För 2003 föreslår styrelsen i VLT AB att aktieutdelningen skall uppgå till totalt MSEK 23,5, motsvarande SEK 4 per aktie. Den föreslagna aktieutdelningen representerar 128 procent av årets vinst per aktie och en direktavkastning om 4,1 procent i relation till aktiekursen den 15 mars Det är min bedömning att en god direktavkastning är fortsatt viktig för värderingen av vår aktie, givet VLT:s begränsade möjligheter till uthållig substantiell organisk tillväxt. Per årsskiftet var VLT:s börsvärde MSEK 553. Den svaga likviditeten i VLT-aktien har under flera år varit ett hinder för en korrekt värdering av aktien. Därför har vi under det gångna året ingått ett likviditetsgarantsavtal med Handelsbanken. Framöver är därmed Handelsbanken vår likviditetsgarant (LP). Avtalet innebär att banken under vissa förutsättningar förbinder att prestera såväl köp- som säljkurser i VLT-aktien. Efter avtalets ingång har vi noterat att spreaden i aktien, dvs. avståndet mellan köp och säljkursen, har minskat till cirka 2 procent. Kommande redovisningsförändringar Under år 2004 påbörjas införandet av en ny redovisningsstandard, IFRS. De nya reglerna skall vara implementerade under Dessa nya regler kommer att ställa ökade krav på vår redovisningsfunktion. Positivt ur ett aktiemarknadsperspektiv är att onoterade aktier som VLT AB äger inte längre skall redovisas till historiskt anskaffningsvärde utan till verkligt värde. Vad verkligt värde innebär är en komplicerad fråga, men jag kan indikera att VLT:s aktieinnehav om 17 procent i Liberala Tidningar (Nerikes Allehanda), 10 procent i Hallandsposten samt 4,5 procent i TT är bokförda i cirka MSEK 11. Det är min bedömning att det verkliga värdet på dessa aktieinnehav för tillfället är väsentligt högre. Under 2005 kommer dessa tillgångar att tydligare synas i våra aktierelaterade nyckeltal och allt annat lika kommer sannolikt eget kapital per aktie att öka. Förväntningar på 2004 De konjunkturella förutsättningarna för 2004 bedömer jag som relativt stabila. En måttlig ekonomisk tillväxt i kombination med en svagt positiv annonsmarknad ger att vi måste ha realistiska marknadsförväntningar på Inom koncernen är det därför fortsatt fokus på kostnadskontroll samt intäktsstimulerande investeringar och satsningar. Vi förväntar oss att resultatet 2004 blir bättre än för det föregående året. Lennart Foss VD och koncernchef

9 VERKSAMHET, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI VLT AB 2003 Det övergripande målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediegrupp. Koncernen omfattar tidningsutgivning på åtta orter, distributionsverksamhet, tryckerirörelse, verksamhet inom Internet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Verksamhet Affärsområde Tidningar omfattar Vestmanlands Läns Tidning i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning, Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda i Vänersborg samt tidningsdistribution och utdelning av direktreklam samt ägarandel i Internetutvecklaren CityGate (9 %). Tryckeriverksamheten utgörs av VLT Press i Västerås. Trollhättans Tryckeri, som fram till 2002 ingick i affärsområdet, är nu en del av Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB), i vilket VLT äger 10 procent av aktierna. Elektroniska medier omfattar Internetbolagen Leanback Sweden och Leanback Media System, som utvecklar och säljer verktyg för digital kommunikation respektive hosting samt tillhandahåller och driftar annonsserversystem för interaktiv reklam på den nordiska marknaden, TVCheck, som registrerar och kvalitetskontrollerar TV-reklam och tidningsannonser, samt Bra Radio, som driver radiostationen Rix FM i Västmanland. Därutöver har VLT innehav i RadioHästen (30 %), som driver radiostationer i Dalarna inom Mix Megapolnätet. Affärsidé VLT skall verka inom mediesektorn med fokus på lokaltidningsindustrin, tryckeriverksamhet och elektroniska medier. Mål Målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediegrupp. VLT eftersträvar att nå en position som lokal marknadsledare för att kunna utnyttja skalfördelar och åstadkomma prisledarskap på medietjänster. Strategi VLT ska uppnå det övergripande målet om värdeskapande genom organisk tillväxt kompletterad med synergiskapande förvärv och allianser. Fokus är även på effektivisering av befintliga verksamheter samt på att skapa en ändamålsenlig finansiell struktur. Detta kräver en långsiktig balans mellan investeringar, effektiviseringar, förvärv och kapitalrationaliseringar. 9 Koncernen VLT AB omfattar: Tidningar Elektroniska medier Tryckerier Vestmanlands Läns Tidning Leanback Sweden VLT Press Trollhättans Tidning Leanback Media System Västsvenskt Tidningstryckeri (10 %) Elfsborgs Läns Allehanda Bra Radio Arboga Tidning TVCheck Bärgslagsbladet RadioHästen (30 %) Sala Allehanda Fagersta-Posten Avesta Tidning Prolog Tidningsdistribution och Logistik Direktreklamutdelning Nerikes Allehanda (17 %) Hallandsposten (10 %) Västsvensk Tidningsdistribution (12,5 %) TT (4,5 %) CityGate (9 %)

10 HISTORIK 1831 startade boktryckaren Daniel Torssell 10 ett nyhetsblad i Västerås, som vid den tiden var en småstad med några tusen invånare. Westmanlands Läns Tidning utkom en gång i veckan med fyra små sidor.

11 HISTORIK VLT AB 2003 Koncernen har mer än 170 års erfarenhet inom informationsbranschen. Kunnandet har förvärvats i en miljö, starkt präglad av privat företagsamhet och industriell utveckling Investeringen i det nya tryckeriet slutförs i och med att den andra nya tryckpressen tas i bruk. Beslut om tabloidformat och namnändring till VLT för Vestmanlands Läns Tidning VLT Press får uppdraget att trycka delar av Aftonbladets upplaga från januari Inom ramen för fattat investeringsbeslut tas den första nya pressen i drift Moderbolaget ändrar firma till VLT AB samtidigt som utgivningen av Vestmanlands Läns Tidning överförs i ett eget bolag. Utgivningen av Bärgslagsbladet, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Avesta Tidning sammanförs i ett bolag: Ingress Media AB Start för reklamradion i Västerås samt start av regionala TV-program i TV Tryckerirörelsen i Västerås överföres till ett nybildat dotterbolag: VLT Press AB Koncernens ägarandel om 49 procent i TV4 Bergslagen avyttras Beslut om investering i två tryckpressar samt utbyggnad av en fastighet och en packsal. Investeringsprogrammet sträcker sig över tre år och omfattar cirka MSEK OTC-listan avvecklas och VLT:s B-aktie ingår sedan dess i den bredare O-listan Förvärv av Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda. Båda tidningarna startade sin verksamhet i slutet på talet. Utgivningen sammanförs i ett bolag: Tvåstads Tidnings AB VLT-aktien introduceras på OTC-listan Sala Allehanda, Avesta Tidning och Fagersta-Posten förvärvas. Sala Allehanda grundades 1879 och Avesta Tidning Fagersta-Posten utges sedan En klausul införs i bolagsordningen som möjliggör för aktieägarna att frivilligt omstämpla A-aktier till B-aktier. Vidare fördubblas antalet aktier via en split och ett inlösenprogram som överför MSEK 53 till aktieägarna genomförs Koncernens internetsatsningar samlas under Leanback Sweden AB Distributionsrörelsen förs över till ett nybildat dotterbolag: Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB Bärgslagsbladet i Köping och Arboga Tidning förvärvas. Arboga Tidning ges ut första gången 1851 och 1890 grundas Bärgslagsbladet Vestmanlands Läns Tidning blir aktiebolag Anders Pers, bonde och lärare från byn Vinäs i Mora, förvärvade Vestmanlands Läns Tidning Boktryckaren Daniel Torssell startar ett nyhetsblad i Västerås, vid den tiden en småstad med några tusen invånare. Westmanlands Läns Tidning utkommer en gång i veckan med fyra små sidor.

12 12 VLT-AKTIEN

13 VLT-AKTIEN VLT AB 2003 VLT:s fokus på att skapa en god totalavkastning för sina aktieägare innebär att styrelsen avser att för 2003 föreslå en aktieutdelning som överstiger årets resultat. Detta möjliggörs av VLT:s höga soliditet. Finansiella mål och utfall Ur ett aktiemarknadsperspektiv är VLT:s övergripande mål att långsiktigt skapa en god totalavkastning åt aktieägarna. Med totalavkastning menas summan av den årliga genomsnittliga kurstillväxten och direktavkastningen i form av utdelningar till aktieägarna. För att skapa förutsättningar för att uppnå en god totalavkastning åt ägarna finns ett antal finansiella delmål: Avkastning på eget kapital procent Avkastningen uppgick 2003 till 5,4 (3,3) procent. Räntabiliteten på eget kapital har under de senaste tre åren i genomsnitt uppgått till 7,1 procent, vilket är lägre än det uppsatta målet. Fortsatta åtgärder för att förbättra lönsamheten, såväl genom sänkta kostnader som genom satsningar på tillväxt, kommer därför att vidtas. Soliditet procent Vid årsskiftet 2003/2004 var VLT-koncernens soliditet 52,9 (56,3) procent och de tre senaste åren har soliditeten i genomsnitt varit 56 procent. Detta innebär att VLT binder mer eget kapital än vad som är motiverat vid rådande risknivå i verksamheten. Den höga soliditeten innebär bland annat att avkastningen på det egna kapitalet försämras relativt en soliditet kring målnivån. Ett sätt att påverka soliditeten nedåt och samtidigt höja totalavkastningen för VLT:s aktieägare är att lämnad utdelning överstiger resultatet per aktie. VLT:s styrelse avser därför att föreslå att utdelningen för 2003 uppgår till SEK 4,00 per aktie, vilket motsvarar 128 procent av vinsten per aktie. Snabbare tillväxt än BNP-ökningen 2003 var intäktsökningen 5,5 (0,4) procent, med ett genomsnitt på 1,4 procent för de tre senaste åren. Koncernen har sitt ursprung och sin tyngdpunkt inom traditionella medier vars långsiktiga tillväxt är i nivå med samhällets totala tillväxt, BNP. Målet är därför att befintlig verksamhet organiskt över en konjunkturcykel skall växa snabbare än BNP. Med en BNP-ökning under 2003 om 1,6 procent översteg VLT:s omsättningsökning det långsiktiga målet. VLT:s beroende av annonskonjunkturen, som i sin tur är starkt beroende av den generella konjunkturen, innebär goda förutsättningar för att omsättningstillväxten skall fortsätta att överträffa BNP när konjunkturen förbättras. Förvärvad tillväxt En värdeskapande förvärvsstrategi är ett viktigt komplement till målen för den organiska tillväxten. Under 2003 har inga företagsförvärv genomförts. Samtidigt som det finns många strukturåtgärder inom såväl tidnings- som tryckeriområdet som är sunda ur ett företagsperspektiv, försvårar den låsta ägarsituationen på lokaltidningsmarknaden genomförandet av dessa affärer. VLT avser dock att spela en aktiv roll i omstruktureringen av Mediesverige när tillfälle bjuds. Aktieägar- och optionsprogram Programmet har följande huvudlinjer: Förbättra förutsättningarna för bolagets tillväxt och lönsamhet Skapa en långsiktig finansiell balans i bolaget Arbeta för att öka aktiemarknadens intresse för VLT Stimulera likviditeten i VLT-aktien Långsiktigt ge en god aktieutdelning Under senhösten 2000 förvärvade ett antal personer i ledande ställning inom VLT syntetiska optioner. Optionsprogrammet omfattade vid det tillfället optioner, motsvarande cirka 1,4 procent av det totala antalet utestående aktier. Löptiden sträckte sig till och med december månad år 2003, med ett lösenpris om SEK 129, vilket var högre än börskursen vid detta tillfälle och optionerna utnyttjades inte. För närvarande finns inget beslut om nytt optionsprogram. Under 1998 infördes ett konverteringsförbehåll som möjliggör frivillig konvertering av A-aktier till B-aktier i syfte att förbättra likviditeten i den noterade aktien. Under 2000 konverterades A-aktier. Sedan dess har ingen omstämpling av A-aktier till B-aktier skett. VLT-aktien under året VLT:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista med kortnamnet VLT B. Under 2003 steg kursen på B-aktien med SEK 21 från SEK 73 till en slutkurs för året på SEK 94 per aktie. Detta motsvarade en uppgång på 29 procent. Relevanta jämförelser är OM Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) samt O-listan, där VLT ingår, som under samma period steg med 30 procent respektive 27 procent 2). Börsåret 2003 präglades liksom 2002 av företagsskandaler samtidigt som aktiekurserna för många bolag steg efter ett par år med negativ kursutveckling. Kursuppgången i VLT-aktien medförde att bolagets börsvärde under året steg från MSEK 429 till MSEK 553. Under 2003 uppgick lämnad aktieutdelning till SEK 4,00 vilket motsvarade en direktavkastning för aktieägarna om cirka 4,3 procent. Inklusive kursuppgången blev totalavkastningen för det gångna året 34 procent. Per den 15 mars 2004 var kursen på VLT:s aktie SEK 97 motsvarande en uppgång om 3 procent jämfört med kursnivån vid årsskiftet. >>> 13 2) Stockholmsbörsens månadsrapport december 2003

14 VLT-AKTIEN VLT AB >>> Aktieutdelning och policy Det är styrelsens uppfattning att aktieutdelningen långsiktigt skall följa utvecklingen av bolagets resultat och eget kapital, givet en lämplig finansiell struktur och att bolaget inte behöver ytterligare kapital till värdeskapande investeringar. Den översoliditet som finns i balansräkningen skall användas till expansion och/eller kapitalöverföringar till aktieägarna. Årets aktieutdelning föreslås till SEK 4,00 per aktie, det vill säga oförändrad jämfört med utdelningen för Den föreslagna utdelningen överstiger årets vinst per aktie och motsvarar 7,0 procent av eget kapital per aktie vid årets utgång. Aktieomsättning Under året omsattes VLT B-aktier, vilket motsvarar 7,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Detta kan jämföras med 2002, då omsättningshastigheten uppgick till 3,0 procent. Under året var omsättningshastigheten på Stockholmsbörsen som helhet 124 procent och den mindre likvida O-listans omsättningshastighet var 78 procent. Även om omsättningshastigheten i VLT-aktien ökade under 2003 är den fortfarande låg. En delförklaring till detta är det relativt fasta ägandet i bolaget. Den låga omsättningen i aktien har även medfört att skillnaderna mellan köp- och säljkurs i aktien ibland varit stor och därmed ytterligare försvårat handel i aktien. För att underlätta handel i VLT-aktien tecknade VLT under våren 2003 därför ett aktielikviditetsavtal med Handelsbanken, varefter spreaden mellan köp- och säljkurs minskat. I tillägg till detta fortsätter arbetet med att löpande förbättra informationsgivningen. Aktiekapitalets utveckling År Förändring Totalt Antal aktier (MSEK) (MSEK) , Fondemission 0,2 0, Fondemission 0,6 1, Fondemission 1,2 2, Fondemission 4,8 7, Split 100:1 7, Nyemission 0,8 8, Fondemission 8,0 16, Split 2:1 16, Nyemission 0,1 16, Inlösen -1,4 14, Fondemission 2,9 17,6 1) Split 2:1 17, ) Via höjning av nominellt belopp från SEK 5 till 6. Finansiella mål och utfall Mål Tre år* Avkastning på eget kapital, % ,4 3,3 12,6 7,1 Soliditet, % ,9 56,3 59,1 56,1 Tillväxt, % > BNP 5,5 0,4-1,8 1,4 * Genomsnitt Aktieägarna Det totala antalet aktieägare vid utgången av 2003 uppgick till (1 092). Av det totala kapitalet i VLT utgörs cirka 26 (29) procent av institutionellt ägande och resterande 74 procent av privat ägande. Andelen av kapitalet som kontrolleras av utländska investerare uppgick vid slutet av 2003 till cirka 17 (19) procent. Aktiekapital Bolaget har aktier om nominellt SEK 3,00 varav utgör B-aktier och är A-aktier. Inga optionseller konvertibelprogram föreligger varför ingen utspädning kan ske. Det nominella aktiekapitalet är SEK B-aktierna har 1/10 röst per aktie och A-aktierna 1 röst per aktie. B-aktierna representerade vid årsskiftet 84,6 procent av kapitalet och 35,5 procent av antalet röster. Sedan 1998 innehåller VLT:s bolagsordning en klausul som tillåter frivillig omstämpling av A-aktier med 1 röst till B-aktier (noterade) med 1/10 röst. Under 2003 omvandlades inga A-aktier till B-aktier. Fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal aktieägare Totalt antal aktier Summa Summa Baserad på offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per Kursutveckling mot O-listeindex SEK B-aktien SX-O JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN MAR

15 VLT-AKTIEN VLT AB 2003 Nyckeltal Definitioner Prestationsnyckeltal Rörelsemarginal, % 2,8 1,7 4,9 8,8 * 8,3 Nettomarginal, % 2,4 1,6 6,1 13,4 6,8 Resultat per aktie, SEK 3,12 1,96 7,41 16,65 8,25 Eget kapital per aktie, SEK 57,52 58,40 60,44 57,03 43,26 Avkastning på eget kapital, % 5,4 3,3 12,6 33,2 19,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,1 4,2 15,2 43,1 25,8 Utdelning per aktie, SEK 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Utdelning/Resultat, % 128,2 204,0 54,0 24,0 36,4 Utdelning/Eget kapital, % 7,0 6,9 6,6 7,0 6,9 Kassaflöde löpande verksamhet, MSEK 92,7 38,1 63,1 139,8 86,7 Kassaflöde per aktie, SEK 15,76 6,47 10,74 23,77 14,74 Risknyckeltal Omsättningshastighet, aktien, % Soliditet, % 52,9 56,3 59,1 56,3 50,9 Skuldsättningsgrad, ggr 0,17 0,10 0,03 0,03 0,04 Räntetäckningsgrad, ggr 10,6 9,2 92,4 120,0 54,9 Likvida medel/balansomslutning, % 7,2 1,5 23,3 38,6 29,4 Värderingsnyckeltal Börsvärde , MSEK Aktiekurs , SEK 94,00 73,00 88,00 87,50 85,00 P/E-tal, ggr 30,1 37,2 11,9 5,3 10,3 P/S-tal, ggr 0,72 0,59 0,72 0,70 0,70 EBIT-multipel, ggr 30,8 37,9 11,1 2,8 6,2 Aktiekurs/Eget kapital, % EV/Sales, ggr 0,75 0,63 0,54 0,40 0,51 Direktavkastning, % 4,3 5,5 4,5 4,6 3,5 Rörelsemarginal Nettomarginal Resultat per aktie Eget kapital per aktie Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Utdelning/Resultat Kassaflöde per aktie Omsättningshastighet Soliditet Rörelseresultat/Omsättning Vinst efter skatt/omsättning Vinst efter skatt/genomsnittligt antal aktier under perioden Utgående eget kapital/ Utgående antal aktier Nettovinst/Genomsnittligt eget kapital Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader/genomsnittligt sysselsatt kapital Utdelning/Nettovinst Kassaflöde löpande verksamhet/ Utgående antal aktier Totalt antal omsatta aktier under året/antal utestående aktier Utgående eget kapital/ Utgående balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder/eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader/ Finansiella kostnader P/E-tal Börsvärde/Nettovinst P/S-tal EBIT-multipel Aktiekurs/Eget kapital EV/Sales Enterprise Value (EV) Nettoskuld Direktavkastning Börsvärde/Omsättning Enterprise value/rörelseresultat Börsvärde/Utgående eget kapital Enterprise value/omsättning Börsvärde + Nettoskuld Räntebärande skulder + Likvida medel Utdelning per aktie/aktiekurs 15 * exklusive jämförelsestörande poster Större aktieägare Antal Antal Totalt Procentuell Procentuell A-aktier B-aktier antal aktier andel aktier andel röster (1 röst) (1/10 röst) (%) (%) Släkten Pers ,7 73,5 Länsförsäkringar Bergslagen ,1 4,2 Tidningsaktiebolaget Stampen ,5 4,0 Morgonpress Invest ,5 4,0 Mellon Omnibus, USA ,7 3,2 Fidelity Low-Priced Stock, USA ,8 1,6 Catella Fokus ,7 1,5 Södermanlands Nyheter ,0 0,8 Sydostpress i Kalmar ,7 0,7 Deutsche Bank AG, England ,1 0,5 Northern Trust, England ,9 0,4 State Street Bank and Trust Co, USA ,7 0,3 Goldman Sachs Int. Ltd, England ,6 0,3 Erik Anund Hallin ,5 0,2 Royal Trust, England ,5 0,2 Övriga ,0 4, ,0 % 100,0 %

16 16 MEDIABRANSCHEN

17 MEDIABRANSCHEN VLT AB 2003 Den förväntade återhämtningen för annonsmarknaden inom traditionella media uteblev 2003, men direktkommunicerande media, framför allt internetannonsering och direktreklam, uppvisade en fortsatt stark tillväxt. För 2004 prognostiseras en uppgång i reklaminvesteringarna inom alla traditionella medier utom storstadspress. Efter en positiv inledning på 2003 avtog reklaminvesteringarna i svensk media under det andra halvåret Sammantaget var annonseringen i traditionella medier under året 14,8 miljarder kronor, alltså i princip oförändrat jämfört med Vinnare under året var kvällspress samt TV, utomhusreklam och populärpress, medan dagspress, radio och fackpress tappade intäkter. Direktkommunicerande medier som direktreklam och Internet fortsatte att öka sin andel av annonsmarknaden. IRM:s prognos för 2004 pekar mot ett nytt starkt tillväxtår för internetannonsering. Utomhusreklammarknaden, som under 2002 fick draghjälp av riksdagsvalet, gynnades under 2003 bland annat av folkomröstningen om huruvida Sverige skulle införa euron. Liksom 2002 höll den totala annonseringen inte jämna steg med BNP-utvecklingen under Platsannonseringen har under flera år påverkats av den svaga arbetsmarknaden. Vidare kan nämnas att allt fler företag väljer att marknadskommunicera genom direktreklam, främst oadresserad. Medieföretagen har under 2003 befäst sin ställning som de ledande Internetaktörerna och allt fler tidningar börjar ta betalt för innehållet på hemsidorna. Exempelvis lanserade Aftonbladet, vars sajt aftonbladet.se är en av Sveriges mest besökta hemsidor, under 2003 betaltjänster under namnet Plus. Medieföretagen har höga placeringar i listor över Sveriges mest besökta hemsidor och utvecklingen går mot allt fler betaltjänster. Detta kan jämföras med utvecklingen för de tryckta tidningarna där utvecklingen varit motsatt och reklamfinansierade gratistidningar ökat marknadsandelarna. Prognos 2004 Förväntningarna på reklammarknadens utveckling är något högre 2004, beroende på en förväntad återhämtning i ekonomin. Enligt IRM beräknas investeringarna i traditionella medier under 2004 öka med 2 procent till 15,1 miljarder kronor, med tillväxt inom alla media utom för storstadspress. Den starkaste ökningen väntas utomhusannonsering, TV och kvällspress uppvisa. Konkurrens om annonsmedel På en annonsmarknad som varit stillastående eller i nedgång under ett antal år ökar konkurrensen om reklaminvesteringarna. Nya media har också tillkommit, eller mognat under de senaste åren. Gratistidningar utmanar etablerade morgontidningar och Internet har blivit en kostnadseffektiv metod att exponera sitt varumärke med möjlighet att öka precisionen i målgruppsurvalet. De större dagstidningarna har på grund av den svaga konjunkturen och den ökade konkurrensen dragits med lönsamhetsproblem. Allt fler aktörer skapar samarbeten, bland annat i form av annonspaket, för att öka räckvidden och därmed sänka försäljningskostnadernas andel av intäkterna. Reklamradion har på grund av svag lönsamhet genomfört strukturåtgärder och skapat större enheter. Denna utveckling förväntas fortsätta. Utvecklingen inom Internet och framväxten av tredje generationens mobiltelefoni skapar dessutom nya mediekanaler som också gör anspråk på en del av reklamkakan. Tidningar De senaste årens utveckling mot tabloidformat och gratistidningar fortsatte under Annonseringen i morgonpress minskade totalt samtidigt som annonsinvesteringarna i kvällspressen ökade. Enligt TU minskade rubrikannonsmarknaden något under På grund av den svaga arbetsmarknaden föll platsannonseringen med cirka 30 procent. Bostadsannonseringen ökade och blev därmed den största delmarknaden inom rubrikannonser*. Tillväxten för bostadsannonsmarknaden har skapat nya kanaler och attraherat konkurrerande aktörer. Med början i januari 2004 distribueras gratistidningen Metro Hus&Hem i cirka exemplar och Göteborgs-Posten lanserade i början av 2004 en bostadsbilaga i tabloidformat. Den ökade konkurrensen har satt press på de traditionellt starka aktörerna. Exempelvis har Svenska Dagbladet under en tid distribuerat sin bostadsbilaga Magasinet även till icke-prenumeranter, men kommer framöver bara att distribuera Magasinet till prenumeranter. >>> 17 * TidningsUtgivarna

18 MEDIABRANSCHEN VLT AB >>> Tabloidomläggningen har fortsatt under Drivkraften bakom formatomläggningen är läsarnas önskemål om en behändigare tidning. En effekt av tabloidformat är att sidorna blir mindre, vilket inledningsvis kan innebära svårigheter att försvara samma prissättning för exempelvis helsidor. Det finns inga entydiga undersökningsresultat som visar vilka långsiktiga effekter en tabloidomläggning har på annonsintäkterna. Även i övriga Europa och i USA har trenden gått mot mindre format och det finns exempel på dagstidningar som numera ges ut i mindre format än tabloid. Franska Le Matin är ett exempel på detta. I USA finns en uppfattning om att tabloidformatet signalerar lägre kvalitet på det redaktionella innehållet. Formatminskningar där har därför främst inneburit att man minskat bredden på sidorna. Gratistidningarna i Stockholm, Metro och Stockholm City, har fortsatt att öka och har enligt Orvestos senaste rapport en sammanlagd räckvidd på över en miljon läsare. Metro finns även representerad i Göteborg och Malmö där räckvidden är cirka respektive drygt Den totala räckvidden för de större dagstidningarna minskade något jämfört med motsvarande period 2002, enligt Orvestos rapport. Vinnare är bland annat Svenska Dagbladet som visar en ökad räckvidd. Enligt statistik från TU läser 88 procent av Sveriges befolkning mellan år någon dagstidning på vardagarna. Av ungdomar mellan år är det 79 procent som läser någon dagstidning på vardagarna. Radio 2003 blev ett svagt år för radioannonseringen med en nedgång om 7 procent. IRM spår dock en uppgång för radioreklamarknaden under Liksom föregående år innebar den svaga konjunkturen att annonsörerna prioriterade säkra mediekanaler som tidningar och TV framför radio. Under hösten 2003 lyssnade, enligt RUAB, 77 procent av Sveriges befolkning mellan 9 79 år på radio under ett genomsnittligt dygn, vilket är oförändrat jämfört med Lyssnandet är störst i åldern år. De privata lokalradiokanalerna har en lyssnarandel på knappa 30 procent, medan Sveriges Radios kanaler har en lyssnarandel omkring 65 procent. Störst av de reklamfinansierade kanalerna är Rix FM, som också ökade mest under tolvmånadersperioden fram till december 2003, med en räckvidd om 12 (10) procent enligt RUAB. Den reklamfinansierade radiomarknaden domineras idag av fyra stationskonstellationer: NRJ, Mix Megapol, Rix FM och Fria Media. I den sistnämnda ingår bland annat Radio Match, Hit FM och Radio Stella. Tidningsläsandet i världen Sverige är ett tidningsläsande land. Sverige placerar sig på fjärde plats internationellt vad gäller tidningsläsande en genomsnittlig dag, endast passerat av Norge, Japan och Finland. Per tusen invånare konsumerade svenskarna 543 dagstidningar år Samma år fanns i Sverige 94 tidningar med utgivning minst 4 dagar per vecka. I till exempel Italien, vars befolkningsmängd är betydligt större än Sveriges, fanns 89 tidningar som definieras som dagliga*. Mediernas räckvidd Mellan 1994 och 2002 ökade andelen av den svenska befolkningen med tillgång till en dator i hemmet från 23 procent till 70 procent. Internet fortsätter att växa räckviddsmässigt och det är 41 procent av svenskarna i åldern år som använder Internet minst en gång per arbetsdag. Detta enligt SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och Internet Mediernas rangordning i räckvidd är relativt stabil över tiden. Dagspress, radio och TV har alla en daglig räckvidd över 75 procent. * TidningsUtgivarna

19 MEDIABRANSCHEN VLT AB Reklaminvesteringar, (MSEK) Mediegrupp (IRM) 2003 ±02 % 2002 Morgonpress totalt , Storstadspress , Landsortspress , Kvällspress ,7 565 Populärpress 683 2,9 665 Fackpress , TV , Text-TV 53-15,0 63 Utomhus 826 3,7 797 Bio 70-11,6 79 Radio 448-7,0 480 Totalt traditionella medier , Mediegrupp (IRM) 2003 ±02 % 2002 Internet totalt , Banner/sponsring ,0 321 Sökbaserad reklam 684-7,4 742 Oadresserad DR (Distr.) , Adresserad DR (Distr.) , Gratistidningar 942-2,2 962 Annonsblad 442 0,5 440 Källa: IRM, förändringssiffran baseras på jämförbart material.

20 KONCERNÖVERSIKT VLT AB VLT ökade nettoomsättningen med 5,5 procent under 2003 trots att annonskonjunkturen var stabil på en relativt låg nivå. Rörelseresultatet förbättrades med 74,9 procent på grund av fortsatta kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Intäkter och resultat för koncernen VLT-koncernens nettoomsättning ökade med 5,5 procent till MSEK 753,2 (713,7). Totalupplagan för koncernens förstatidningar har ökat. Kombinerat med prisjusteringar innebar detta en intäktsökning för affärsområdet Tidningar om 3,7 procent. Även inom tryckerirörelsen och Elektroniska medier ökade intäkterna. Koncernens rörelseresultat steg med 74,9 procent till MSEK 21,3 (12,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,8 (1,7) procent. I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljningen av en tryckpress med MSEK 7,7. Tidningsrörelsens resultat ökade till MSEK 39,5 (32,0). Trots ökad försäljning redovisade VLT Press (exklusive reavinst) ett negativt rörelseresultat då marginalerna på tryckuppdrag var låga och avskrivningskostnaderna ökat. Åtgärdsprogrammen inom Elektroniska medier har givit viss effekt, men ökad konkurrens inom digital annonsdistribution och en fortsatt svag marknad för digitala kommunikationstjänster innebär att affärsområdet rapporterar en något större förlust. Finansnettot förbättrades till MSEK 3,5 (1,9) och resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 24,8 (14,1). Resultatet från de finansiella posterna har ökat till följd av högre erhållen utdelning. Koncernens investeringsprogram har inneburit minskad avkastning på likvida medel samt ökade räntekostnader. Årets aktieutdelning från Liberala Tidningar AB (Nerikes Allehanda AB:s moderbolag) uppgick till MSEK 2,6 (0). Vinsten per aktie blev SEK 3,12 (1,96). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 57,52 (58,40). Antalet aktier är totalt Kassaflödet från den löpande verksamheten blev MSEK 93 (38), motsvarande SEK 15,76 (6,47) per aktie. Intäkter och resultat per affärsområde Tidningar Affärsområdets totala intäkter ökade med 3,7 procent till MSEK 534,2 (515,3). Annonsintäkterna var MSEK 252,9 (253,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 39,5 (32,0), motsvarande en ökning med 23 procent. Rörelsemarginalen var 7,4 (6,2) procent. Även om resultatet förbättrats fortsätter rationaliserings- och effektiviseringsarbetet inom affärsområdet. Tryckerier Affärsområdets intäkter ökade med 15,3 procent till MSEK 200,8 (174,1) på grund av flera vunna stororder. Dessa dämpade de negativa effekterna av att VLT Press tappade uppdraget att trycka FinansVision, som lades ned med kort varsel i början av Rörelseresultatet ökade till MSEK 6,0 (-2,1), varav MSEK 7,7 (0) utgörs av en reavinst. I och med färdigställandet av det nya tryckeriet har kapaciteten och leveranskvaliteten ökat väsentligt och fortsatt försäljningsarbete är prioriterat under Per 1 april 2002 övertogs VLT:s aktier i Trollhättans Tryckeri av det nystartade bolaget Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB), i vilket VLT nu äger 10 procent av aktierna. Koncernens intäkter 2003 Koncernens kostnader 2003 Omsättning per affärsområde 2003 Kassaflöde från löpande verksamhet (MSEK) , ,7 63,1 92, Annonser 32,9 % 1. Personalkostnader 46,2 % 1. Tidningar 69,5 % 38, Tryckerier 26,1 % 3. Upplaga 22,5 % 2. Råvaror och förnödenheter 19,0 % 3. Övr. ext. kostnader 17,1 % 2. Tryckerier 26,1 % 3. Elektroniska medier 4,1 % Distribution 11,4 % 4. Distributionskostnader 9,5 % Övrigt 0,3 % 5. Elektroniska medier 4,1 % 5. Avskrivningar 7,1 % Övrigt 3,0 % Övrigt 1,1 %

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER ÅRSREDOVISNING 24 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H Kort om koncernen 24 Koncernen omfattar tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckeri, verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/2001 3. VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8.

Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/2001 3. VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8. Å R S R E D O V I S N I N G V L T A B 2 0 0 1 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H Bolagsstämma 2 Kort om VLT AB 2000/2001 3 VD har ordet 4 Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6 VLT-aktien 8 Mediabranschen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer