1 Å R S R E D O V I S N I N G W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H"

Transkript

1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

2 BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl i VLT-huset, Slottsgatan 27, Västerås. 2 Deltagande Rätt att deltaga på bolagsstämman har den aktieägare som är aktieägarregistrerad i den utskrift av aktieboken som görs måndagen den 19 april 2004 och senast kl fredagen den 23 april 2004 till VLT anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande sker per telefon: , per fax: , per e-post: eller per post under adress VLT AB (publ), Berit Lindvall, Box 3, Västerås. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att deltaga i bolagsstämman fordras att aktierna är registrerade i eget namn senast måndagen den 19 april Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Kallelse Kallelse till bolagsstämman utfärdas genom annonser i koncernens tidningar samt i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 31 mars Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med SEK 4,00 (4,00) per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning blir tisdagen den 4 maj Utdelning beräknas bli utsänd av VPC fredagen den 7 maj Ärenden Ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma. Ekonomisk information april 2004 Bolagsstämma 29 april månadersrapport avseende perioden januari mars 23 augusti 2004 Halvårsrapport avseende perioden januari juni 12 november månadersrapport avseende perioden januari september Internet Du hittar alltid aktuell information på

3 INNEHÅLL VLT AB 2003 Bolagsstämma/Ekonomisk information Innehåll 3 Kort om VLT VLT:s tre affärsområden 5 VD har ordet 6 Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 9 Historik 10 VLT-aktien 12 Mediabranschen 16 Koncernöversikt 20 Affärsområden: Tidningar 22 Tryckerier 28 Elektroniska medier 32 Medarbetare, IT och miljö 36 Hot och möjligheter 40 Flerårsöversikt och data per kvartal 42 Ekonomisk redovisning: Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Kassaflödesanalys 49 Redovisningsprinciper 50 Noter 52 Förslag till vinstdisposition 62 Revisionsberättelse 63 Styrelse och revisorer 64 Summary in English: Brief financial summary VLT s three business areas 66 Letter from the CEO 67 Activities, business concept, objectives and strategy 69 The VLT share 70 Group overview 72 Five-year summary and quarterly figures 74 Adresser 75 3

4 KORT OM VLT 2003 VLT AB 2003 KORT OM VLT 2003 Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,3 (12,2) Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till MSEK 753,2 (713,7) Kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 92,7 (38,1) Vinsten per aktie uppgick till SEK 3,12 (1,96) KONCERNFAKTA Intäkter, MSEK 768,7 724,6 718,9 Rörelseresultat, MSEK 21,3 12,2 35,1 Börsvärde, MSEK Aktiekurs, SEK 94,00 73,00 88,00 Utdelning per aktie, SEK 4,00* 4,00 4,00 Vinst per aktie, SEK 3,12 1,96 7,41 Investeringen i det nya tryckeriet slutfördes i och med att den andra nya pressen togs i bruk * Styrelsens förslag Totalupplagan ökade med 200 exemplar till Beslut fattat om formatomläggning och namnbyte för Vestmanlands Läns Tidning Resultatet för 2004 förutses bli bättre än för 2003 Styrelsen föreslår en aktieutdelning om SEK 4,00 (4,00) Totala intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) Vinst och utdelning per aktie (SEK) * ,8 33,2 12,6 3,3 5, ,25 11,69* 7,41 1,96 3, * inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 40,5 Vinst per aktie Vinst per aktie 2003 Utdelning per aktie (2003 = Styrelsens förslag) * exklusive jämförelsestörande poster

5 VLT:S TRE AFFÄRSOMRÅDEN VLT AB 2003 TIDNINGAR Åtta ledande lokaltidningar Sammanlagd upplaga cirka Innehav i Nerikes Allehanda (17 %), Hallandsposten (10 %) och TT (4,5 %) Medverkan i annonspaket Omsättning och resultat (MSEK) Andel av totalomsättning (%) ,5 % TRYCKERIER Ett av Sveriges främsta coldsettryckerier Investering om 320 MSEK genomförd i byggnad, två tryckpressar och packsal Har tagit flera prestigeordrar under 2002 och 2003, bland annat delar av Aftonbladet och Stockholm City Omsättning och resultat (MSEK) Andel av totalomsättning (%) 26,1 % 5 ELEKTRONISKA MEDIER Leanback Sweden utvecklar och säljer verktyg för digital kommunikation Leanback Media System tillhandahåller och driftar annonsserversystem för interaktiv reklam Bra Radio driver Rix FM i Västmanland TVCheck registrerar och kvalitetskontrollerar TV-reklam och tidningsannonser Omsättning och resultat (MSEK) Andel av totalomsättning (%) 4,1 % VLT AB består av tre affärsområden: Tidningar, Tryckerier och Elektroniska medier.

6 6 LENNART FOSS: Inom koncernen är det fortsatt fokus på kostnadskontroll samt intäktsstimulerande investeringar och satsningar. Vi förväntar oss att resultatet 2004 blir bättre än för det föregående året.

7 VD HAR ORDET VLT AB ökade VLT nettoomsättningen med 5,5 procent till MSEK 753. Den största intäktsökningen presterade tryckerirörelsen, men även tidningarna och våra elektroniska medier har rapporterat stigande intäkter. Resultatmässigt var 2003 bättre än föregående år men i likhet med hela mediebranschen har VLT långt kvar till de resultatnivåer som redovisades under toppåret Koncernens rörelseresultat var MSEK 21 och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 93. Branschen Reklaminvesteringarna inom traditionella medier stabiliserades under 2003 efter två år av negativ utveckling. Trots detta var utvecklingen aningen svagare än vad som prognostiserades vid ingången av Totalt sett blev ökningen i reklaminvesteringarna blygsamma 0,2 procent. Enligt IRM bedöms reklaminvesteringarna uppgå till 15,1 miljarder SEK under ), vilket skulle innebära en tillväxt om cirka 2 procent. Samtliga mediegrupper utom storstadspress förväntas redovisa ökade reklamintäkter under Jag är fortsatt övertygad om att det skulle vara till fördel för VLT och branschen om vi lyckades med att skapa större lokala mediebolag. Ett större företag har bland annat bättre långsiktiga förutsättningar att till en rimlig kostnad producera högkvalitativa lokaltidningar. Samtidigt som den låsta ägarsituationen för närvarande försvårar affärer kommer omvandlingstrycket inte att minska framöver. VLT:s starka soliditet och affärsmodell borde vara attraktiva egenskaper för de företag som i framtiden söker en partner. Våra tre affärsområden Inom tidningsområdet har vi förbättrat rörelseresultatet med 23 procent till MSEK 40. Våra åtta förstatidningar har utvecklats relativt väl under året. Annonsmarknaden kännetecknades framför allt av ett fortsatt fall för platsannonseringen. Trenden att Mälardalen som region stärker sin position som ett intressant närliggande alternativ till Stockholmsområdet fortsätter. Våra upplagor har ökat under 2003 och per årsskiftet var totalupplagan exemplar motsvarandes en ökning om 200 exemplar. Höjda prenumerationspriser i kombination med den stigande upplagan innebar att upplageintäkterna ökade med 5,8 procent till MSEK 173. Inom tryckeriområdet har VLT Press nu färdigställt den betydande tryckeriinvesteringen som påbörjades under Den andra nya pressen installerades framgångsrikt under våren 2003 och är sedan en tid i full kommersiell drift. Jag vill passa på att tacka medarbetarna inom VLT Press för de extraordinära arbetsinsatser som de har utfört i samband med denna för hela VLT-koncernen viktiga investering. I och med att pressinvesteringen nu har slutförts kommer koncernens totala kassaflöden att väsentligen förbättras och investeringarna återgår till mera normala nivåer. Eftersom VLT Press nu förfogar över ett av Sveriges ledande tryckerier inom sin nisch och en väsentligt ökad kapacitet är det viktigt att vi tar marknadsandelar och återigen ökar kapacitetsutnyttjandet. Sedan januari 2003 trycker VLT Press delar av Aftonbladets upplaga i Mälardalen och Mellansverige samt, från hösten 2003, ungefärligen halva upplagan av tidningen Stockholm City. I dagsläget distribueras Stockholm City i en upplaga inom intervallet till exemplar. Vidare ingick VLT Press ett avtal som medför att vi sedan januari 2004 trycker drygt en tredjedel av Metro Hus&Hem. Avtalet är flerårigt och omfattar på veckobasis cirka exemplar av Metro Hus&Hem. Tryckerienhetens rörelseresultat var MSEK 6 inklusive en reavinst om MSEK 8. Reavinsten är hänförlig till försäljningen av en utbytt press. Totalt sett pressades marginalerna av det faktum att sidantalet minskade i flertalet av de titlar som VLT Press trycker. Minskande sidantal (som var en konsekvens av nivån på annonsmarknaden) påverkade marginalerna i negativ riktning eftersom betalning i praktiken sker per tryckt sida. Under perioden ökade VLT Press intäkterna med 15 procent till MSEK 201. Inklusive de nya uppdragen är VLT Press väl rustat för en förbättrad konjunktur, såväl kapacitets- som kvalitetsmässigt. Inom Elektroniska medier uppgick rörelseresultatet till MSEK -9,6. Ökad konkurrens från främst utlandet satte press på dotterbolaget Leanback Media System. Trots detta kunde såväl Leanback Sweden och Leanback Media System uppvisa positiva kassaflöden under enskilda månader av det fjärde kvartalet >>> Lennart Foss, VD och koncernchef 7 1) IRM Prognos 2004

8 VD HAR ORDET VLT AB >>> Långsiktigt skall alla enheter inom VLT bidraga till koncernens ekonomiska resultat. Elektroniska medier har trots denna policy uppvisat negativa resultat under flera år. På sikt är detta naturligtvis inte acceptabelt, men jag vill dra en parallell till forskning och utveckling. Internet fortsätter att förändra folks beteenden och ökar sin andel av annonsmarknaden. Många av dagens mest framgångsrika internetsajter ägs och drivs av mediebolag och allt fler vill kunna läsa nyheter även via Internet. Eftersom VLT:s affärsidé är att paketera och förmedla intressant information till våra läsare kommer vi därför långsiktigt fortsätta att utveckla och lära inom detta område. VLT-aktien Under 2003 uppgick vinsten per aktie till SEK 3,12 och kassaflödet från löpande verksamhet per aktie var SEK 15,76. Samtidigt ökade VLT-aktien i värde med 29 procent till SEK 94. Adderas årets avgivna aktieutdelning om SEK 4 till denna kursökning erhöll aktieägarna en totalavkastning om 34 procent på sin investering i VLT AB. Stockholmsbörsens O-lista, som vi använder som jämförelseindex, ökade i värde med 27 procent under 2003, efter flera år med negativ värdeutveckling. Vid årsskiftet var vår aktiekurs i relation till eget kapital per aktie 163 procent (P/EK) och aktiekursen i förhållande till omsättning per aktie 0,72 (P/S-tal). För 2003 föreslår styrelsen i VLT AB att aktieutdelningen skall uppgå till totalt MSEK 23,5, motsvarande SEK 4 per aktie. Den föreslagna aktieutdelningen representerar 128 procent av årets vinst per aktie och en direktavkastning om 4,1 procent i relation till aktiekursen den 15 mars Det är min bedömning att en god direktavkastning är fortsatt viktig för värderingen av vår aktie, givet VLT:s begränsade möjligheter till uthållig substantiell organisk tillväxt. Per årsskiftet var VLT:s börsvärde MSEK 553. Den svaga likviditeten i VLT-aktien har under flera år varit ett hinder för en korrekt värdering av aktien. Därför har vi under det gångna året ingått ett likviditetsgarantsavtal med Handelsbanken. Framöver är därmed Handelsbanken vår likviditetsgarant (LP). Avtalet innebär att banken under vissa förutsättningar förbinder att prestera såväl köp- som säljkurser i VLT-aktien. Efter avtalets ingång har vi noterat att spreaden i aktien, dvs. avståndet mellan köp och säljkursen, har minskat till cirka 2 procent. Kommande redovisningsförändringar Under år 2004 påbörjas införandet av en ny redovisningsstandard, IFRS. De nya reglerna skall vara implementerade under Dessa nya regler kommer att ställa ökade krav på vår redovisningsfunktion. Positivt ur ett aktiemarknadsperspektiv är att onoterade aktier som VLT AB äger inte längre skall redovisas till historiskt anskaffningsvärde utan till verkligt värde. Vad verkligt värde innebär är en komplicerad fråga, men jag kan indikera att VLT:s aktieinnehav om 17 procent i Liberala Tidningar (Nerikes Allehanda), 10 procent i Hallandsposten samt 4,5 procent i TT är bokförda i cirka MSEK 11. Det är min bedömning att det verkliga värdet på dessa aktieinnehav för tillfället är väsentligt högre. Under 2005 kommer dessa tillgångar att tydligare synas i våra aktierelaterade nyckeltal och allt annat lika kommer sannolikt eget kapital per aktie att öka. Förväntningar på 2004 De konjunkturella förutsättningarna för 2004 bedömer jag som relativt stabila. En måttlig ekonomisk tillväxt i kombination med en svagt positiv annonsmarknad ger att vi måste ha realistiska marknadsförväntningar på Inom koncernen är det därför fortsatt fokus på kostnadskontroll samt intäktsstimulerande investeringar och satsningar. Vi förväntar oss att resultatet 2004 blir bättre än för det föregående året. Lennart Foss VD och koncernchef

9 VERKSAMHET, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI VLT AB 2003 Det övergripande målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediegrupp. Koncernen omfattar tidningsutgivning på åtta orter, distributionsverksamhet, tryckerirörelse, verksamhet inom Internet och radio samt registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser. Verksamhet Affärsområde Tidningar omfattar Vestmanlands Läns Tidning i Västerås, Bärgslagsbladet i Köping, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning, Trollhättans Tidning, Elfsborgs Läns Allehanda i Vänersborg samt tidningsdistribution och utdelning av direktreklam samt ägarandel i Internetutvecklaren CityGate (9 %). Tryckeriverksamheten utgörs av VLT Press i Västerås. Trollhättans Tryckeri, som fram till 2002 ingick i affärsområdet, är nu en del av Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB), i vilket VLT äger 10 procent av aktierna. Elektroniska medier omfattar Internetbolagen Leanback Sweden och Leanback Media System, som utvecklar och säljer verktyg för digital kommunikation respektive hosting samt tillhandahåller och driftar annonsserversystem för interaktiv reklam på den nordiska marknaden, TVCheck, som registrerar och kvalitetskontrollerar TV-reklam och tidningsannonser, samt Bra Radio, som driver radiostationen Rix FM i Västmanland. Därutöver har VLT innehav i RadioHästen (30 %), som driver radiostationer i Dalarna inom Mix Megapolnätet. Affärsidé VLT skall verka inom mediesektorn med fokus på lokaltidningsindustrin, tryckeriverksamhet och elektroniska medier. Mål Målet är att skapa långsiktiga värden för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediegrupp. VLT eftersträvar att nå en position som lokal marknadsledare för att kunna utnyttja skalfördelar och åstadkomma prisledarskap på medietjänster. Strategi VLT ska uppnå det övergripande målet om värdeskapande genom organisk tillväxt kompletterad med synergiskapande förvärv och allianser. Fokus är även på effektivisering av befintliga verksamheter samt på att skapa en ändamålsenlig finansiell struktur. Detta kräver en långsiktig balans mellan investeringar, effektiviseringar, förvärv och kapitalrationaliseringar. 9 Koncernen VLT AB omfattar: Tidningar Elektroniska medier Tryckerier Vestmanlands Läns Tidning Leanback Sweden VLT Press Trollhättans Tidning Leanback Media System Västsvenskt Tidningstryckeri (10 %) Elfsborgs Läns Allehanda Bra Radio Arboga Tidning TVCheck Bärgslagsbladet RadioHästen (30 %) Sala Allehanda Fagersta-Posten Avesta Tidning Prolog Tidningsdistribution och Logistik Direktreklamutdelning Nerikes Allehanda (17 %) Hallandsposten (10 %) Västsvensk Tidningsdistribution (12,5 %) TT (4,5 %) CityGate (9 %)

10 HISTORIK 1831 startade boktryckaren Daniel Torssell 10 ett nyhetsblad i Västerås, som vid den tiden var en småstad med några tusen invånare. Westmanlands Läns Tidning utkom en gång i veckan med fyra små sidor.

11 HISTORIK VLT AB 2003 Koncernen har mer än 170 års erfarenhet inom informationsbranschen. Kunnandet har förvärvats i en miljö, starkt präglad av privat företagsamhet och industriell utveckling Investeringen i det nya tryckeriet slutförs i och med att den andra nya tryckpressen tas i bruk. Beslut om tabloidformat och namnändring till VLT för Vestmanlands Läns Tidning VLT Press får uppdraget att trycka delar av Aftonbladets upplaga från januari Inom ramen för fattat investeringsbeslut tas den första nya pressen i drift Moderbolaget ändrar firma till VLT AB samtidigt som utgivningen av Vestmanlands Läns Tidning överförs i ett eget bolag. Utgivningen av Bärgslagsbladet, Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Avesta Tidning sammanförs i ett bolag: Ingress Media AB Start för reklamradion i Västerås samt start av regionala TV-program i TV Tryckerirörelsen i Västerås överföres till ett nybildat dotterbolag: VLT Press AB Koncernens ägarandel om 49 procent i TV4 Bergslagen avyttras Beslut om investering i två tryckpressar samt utbyggnad av en fastighet och en packsal. Investeringsprogrammet sträcker sig över tre år och omfattar cirka MSEK OTC-listan avvecklas och VLT:s B-aktie ingår sedan dess i den bredare O-listan Förvärv av Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda. Båda tidningarna startade sin verksamhet i slutet på talet. Utgivningen sammanförs i ett bolag: Tvåstads Tidnings AB VLT-aktien introduceras på OTC-listan Sala Allehanda, Avesta Tidning och Fagersta-Posten förvärvas. Sala Allehanda grundades 1879 och Avesta Tidning Fagersta-Posten utges sedan En klausul införs i bolagsordningen som möjliggör för aktieägarna att frivilligt omstämpla A-aktier till B-aktier. Vidare fördubblas antalet aktier via en split och ett inlösenprogram som överför MSEK 53 till aktieägarna genomförs Koncernens internetsatsningar samlas under Leanback Sweden AB Distributionsrörelsen förs över till ett nybildat dotterbolag: Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB Bärgslagsbladet i Köping och Arboga Tidning förvärvas. Arboga Tidning ges ut första gången 1851 och 1890 grundas Bärgslagsbladet Vestmanlands Läns Tidning blir aktiebolag Anders Pers, bonde och lärare från byn Vinäs i Mora, förvärvade Vestmanlands Läns Tidning Boktryckaren Daniel Torssell startar ett nyhetsblad i Västerås, vid den tiden en småstad med några tusen invånare. Westmanlands Läns Tidning utkommer en gång i veckan med fyra små sidor.

12 12 VLT-AKTIEN

13 VLT-AKTIEN VLT AB 2003 VLT:s fokus på att skapa en god totalavkastning för sina aktieägare innebär att styrelsen avser att för 2003 föreslå en aktieutdelning som överstiger årets resultat. Detta möjliggörs av VLT:s höga soliditet. Finansiella mål och utfall Ur ett aktiemarknadsperspektiv är VLT:s övergripande mål att långsiktigt skapa en god totalavkastning åt aktieägarna. Med totalavkastning menas summan av den årliga genomsnittliga kurstillväxten och direktavkastningen i form av utdelningar till aktieägarna. För att skapa förutsättningar för att uppnå en god totalavkastning åt ägarna finns ett antal finansiella delmål: Avkastning på eget kapital procent Avkastningen uppgick 2003 till 5,4 (3,3) procent. Räntabiliteten på eget kapital har under de senaste tre åren i genomsnitt uppgått till 7,1 procent, vilket är lägre än det uppsatta målet. Fortsatta åtgärder för att förbättra lönsamheten, såväl genom sänkta kostnader som genom satsningar på tillväxt, kommer därför att vidtas. Soliditet procent Vid årsskiftet 2003/2004 var VLT-koncernens soliditet 52,9 (56,3) procent och de tre senaste åren har soliditeten i genomsnitt varit 56 procent. Detta innebär att VLT binder mer eget kapital än vad som är motiverat vid rådande risknivå i verksamheten. Den höga soliditeten innebär bland annat att avkastningen på det egna kapitalet försämras relativt en soliditet kring målnivån. Ett sätt att påverka soliditeten nedåt och samtidigt höja totalavkastningen för VLT:s aktieägare är att lämnad utdelning överstiger resultatet per aktie. VLT:s styrelse avser därför att föreslå att utdelningen för 2003 uppgår till SEK 4,00 per aktie, vilket motsvarar 128 procent av vinsten per aktie. Snabbare tillväxt än BNP-ökningen 2003 var intäktsökningen 5,5 (0,4) procent, med ett genomsnitt på 1,4 procent för de tre senaste åren. Koncernen har sitt ursprung och sin tyngdpunkt inom traditionella medier vars långsiktiga tillväxt är i nivå med samhällets totala tillväxt, BNP. Målet är därför att befintlig verksamhet organiskt över en konjunkturcykel skall växa snabbare än BNP. Med en BNP-ökning under 2003 om 1,6 procent översteg VLT:s omsättningsökning det långsiktiga målet. VLT:s beroende av annonskonjunkturen, som i sin tur är starkt beroende av den generella konjunkturen, innebär goda förutsättningar för att omsättningstillväxten skall fortsätta att överträffa BNP när konjunkturen förbättras. Förvärvad tillväxt En värdeskapande förvärvsstrategi är ett viktigt komplement till målen för den organiska tillväxten. Under 2003 har inga företagsförvärv genomförts. Samtidigt som det finns många strukturåtgärder inom såväl tidnings- som tryckeriområdet som är sunda ur ett företagsperspektiv, försvårar den låsta ägarsituationen på lokaltidningsmarknaden genomförandet av dessa affärer. VLT avser dock att spela en aktiv roll i omstruktureringen av Mediesverige när tillfälle bjuds. Aktieägar- och optionsprogram Programmet har följande huvudlinjer: Förbättra förutsättningarna för bolagets tillväxt och lönsamhet Skapa en långsiktig finansiell balans i bolaget Arbeta för att öka aktiemarknadens intresse för VLT Stimulera likviditeten i VLT-aktien Långsiktigt ge en god aktieutdelning Under senhösten 2000 förvärvade ett antal personer i ledande ställning inom VLT syntetiska optioner. Optionsprogrammet omfattade vid det tillfället optioner, motsvarande cirka 1,4 procent av det totala antalet utestående aktier. Löptiden sträckte sig till och med december månad år 2003, med ett lösenpris om SEK 129, vilket var högre än börskursen vid detta tillfälle och optionerna utnyttjades inte. För närvarande finns inget beslut om nytt optionsprogram. Under 1998 infördes ett konverteringsförbehåll som möjliggör frivillig konvertering av A-aktier till B-aktier i syfte att förbättra likviditeten i den noterade aktien. Under 2000 konverterades A-aktier. Sedan dess har ingen omstämpling av A-aktier till B-aktier skett. VLT-aktien under året VLT:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista med kortnamnet VLT B. Under 2003 steg kursen på B-aktien med SEK 21 från SEK 73 till en slutkurs för året på SEK 94 per aktie. Detta motsvarade en uppgång på 29 procent. Relevanta jämförelser är OM Stockholmsbörsens All Share Index (SAX) samt O-listan, där VLT ingår, som under samma period steg med 30 procent respektive 27 procent 2). Börsåret 2003 präglades liksom 2002 av företagsskandaler samtidigt som aktiekurserna för många bolag steg efter ett par år med negativ kursutveckling. Kursuppgången i VLT-aktien medförde att bolagets börsvärde under året steg från MSEK 429 till MSEK 553. Under 2003 uppgick lämnad aktieutdelning till SEK 4,00 vilket motsvarade en direktavkastning för aktieägarna om cirka 4,3 procent. Inklusive kursuppgången blev totalavkastningen för det gångna året 34 procent. Per den 15 mars 2004 var kursen på VLT:s aktie SEK 97 motsvarande en uppgång om 3 procent jämfört med kursnivån vid årsskiftet. >>> 13 2) Stockholmsbörsens månadsrapport december 2003

14 VLT-AKTIEN VLT AB >>> Aktieutdelning och policy Det är styrelsens uppfattning att aktieutdelningen långsiktigt skall följa utvecklingen av bolagets resultat och eget kapital, givet en lämplig finansiell struktur och att bolaget inte behöver ytterligare kapital till värdeskapande investeringar. Den översoliditet som finns i balansräkningen skall användas till expansion och/eller kapitalöverföringar till aktieägarna. Årets aktieutdelning föreslås till SEK 4,00 per aktie, det vill säga oförändrad jämfört med utdelningen för Den föreslagna utdelningen överstiger årets vinst per aktie och motsvarar 7,0 procent av eget kapital per aktie vid årets utgång. Aktieomsättning Under året omsattes VLT B-aktier, vilket motsvarar 7,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Detta kan jämföras med 2002, då omsättningshastigheten uppgick till 3,0 procent. Under året var omsättningshastigheten på Stockholmsbörsen som helhet 124 procent och den mindre likvida O-listans omsättningshastighet var 78 procent. Även om omsättningshastigheten i VLT-aktien ökade under 2003 är den fortfarande låg. En delförklaring till detta är det relativt fasta ägandet i bolaget. Den låga omsättningen i aktien har även medfört att skillnaderna mellan köp- och säljkurs i aktien ibland varit stor och därmed ytterligare försvårat handel i aktien. För att underlätta handel i VLT-aktien tecknade VLT under våren 2003 därför ett aktielikviditetsavtal med Handelsbanken, varefter spreaden mellan köp- och säljkurs minskat. I tillägg till detta fortsätter arbetet med att löpande förbättra informationsgivningen. Aktiekapitalets utveckling År Förändring Totalt Antal aktier (MSEK) (MSEK) , Fondemission 0,2 0, Fondemission 0,6 1, Fondemission 1,2 2, Fondemission 4,8 7, Split 100:1 7, Nyemission 0,8 8, Fondemission 8,0 16, Split 2:1 16, Nyemission 0,1 16, Inlösen -1,4 14, Fondemission 2,9 17,6 1) Split 2:1 17, ) Via höjning av nominellt belopp från SEK 5 till 6. Finansiella mål och utfall Mål Tre år* Avkastning på eget kapital, % ,4 3,3 12,6 7,1 Soliditet, % ,9 56,3 59,1 56,1 Tillväxt, % > BNP 5,5 0,4-1,8 1,4 * Genomsnitt Aktieägarna Det totala antalet aktieägare vid utgången av 2003 uppgick till (1 092). Av det totala kapitalet i VLT utgörs cirka 26 (29) procent av institutionellt ägande och resterande 74 procent av privat ägande. Andelen av kapitalet som kontrolleras av utländska investerare uppgick vid slutet av 2003 till cirka 17 (19) procent. Aktiekapital Bolaget har aktier om nominellt SEK 3,00 varav utgör B-aktier och är A-aktier. Inga optionseller konvertibelprogram föreligger varför ingen utspädning kan ske. Det nominella aktiekapitalet är SEK B-aktierna har 1/10 röst per aktie och A-aktierna 1 röst per aktie. B-aktierna representerade vid årsskiftet 84,6 procent av kapitalet och 35,5 procent av antalet röster. Sedan 1998 innehåller VLT:s bolagsordning en klausul som tillåter frivillig omstämpling av A-aktier med 1 röst till B-aktier (noterade) med 1/10 röst. Under 2003 omvandlades inga A-aktier till B-aktier. Fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal aktieägare Totalt antal aktier Summa Summa Baserad på offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per Kursutveckling mot O-listeindex SEK B-aktien SX-O JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN MAR

15 VLT-AKTIEN VLT AB 2003 Nyckeltal Definitioner Prestationsnyckeltal Rörelsemarginal, % 2,8 1,7 4,9 8,8 * 8,3 Nettomarginal, % 2,4 1,6 6,1 13,4 6,8 Resultat per aktie, SEK 3,12 1,96 7,41 16,65 8,25 Eget kapital per aktie, SEK 57,52 58,40 60,44 57,03 43,26 Avkastning på eget kapital, % 5,4 3,3 12,6 33,2 19,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,1 4,2 15,2 43,1 25,8 Utdelning per aktie, SEK 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Utdelning/Resultat, % 128,2 204,0 54,0 24,0 36,4 Utdelning/Eget kapital, % 7,0 6,9 6,6 7,0 6,9 Kassaflöde löpande verksamhet, MSEK 92,7 38,1 63,1 139,8 86,7 Kassaflöde per aktie, SEK 15,76 6,47 10,74 23,77 14,74 Risknyckeltal Omsättningshastighet, aktien, % Soliditet, % 52,9 56,3 59,1 56,3 50,9 Skuldsättningsgrad, ggr 0,17 0,10 0,03 0,03 0,04 Räntetäckningsgrad, ggr 10,6 9,2 92,4 120,0 54,9 Likvida medel/balansomslutning, % 7,2 1,5 23,3 38,6 29,4 Värderingsnyckeltal Börsvärde , MSEK Aktiekurs , SEK 94,00 73,00 88,00 87,50 85,00 P/E-tal, ggr 30,1 37,2 11,9 5,3 10,3 P/S-tal, ggr 0,72 0,59 0,72 0,70 0,70 EBIT-multipel, ggr 30,8 37,9 11,1 2,8 6,2 Aktiekurs/Eget kapital, % EV/Sales, ggr 0,75 0,63 0,54 0,40 0,51 Direktavkastning, % 4,3 5,5 4,5 4,6 3,5 Rörelsemarginal Nettomarginal Resultat per aktie Eget kapital per aktie Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Utdelning/Resultat Kassaflöde per aktie Omsättningshastighet Soliditet Rörelseresultat/Omsättning Vinst efter skatt/omsättning Vinst efter skatt/genomsnittligt antal aktier under perioden Utgående eget kapital/ Utgående antal aktier Nettovinst/Genomsnittligt eget kapital Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader/genomsnittligt sysselsatt kapital Utdelning/Nettovinst Kassaflöde löpande verksamhet/ Utgående antal aktier Totalt antal omsatta aktier under året/antal utestående aktier Utgående eget kapital/ Utgående balansomslutning Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder/eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader/ Finansiella kostnader P/E-tal Börsvärde/Nettovinst P/S-tal EBIT-multipel Aktiekurs/Eget kapital EV/Sales Enterprise Value (EV) Nettoskuld Direktavkastning Börsvärde/Omsättning Enterprise value/rörelseresultat Börsvärde/Utgående eget kapital Enterprise value/omsättning Börsvärde + Nettoskuld Räntebärande skulder + Likvida medel Utdelning per aktie/aktiekurs 15 * exklusive jämförelsestörande poster Större aktieägare Antal Antal Totalt Procentuell Procentuell A-aktier B-aktier antal aktier andel aktier andel röster (1 röst) (1/10 röst) (%) (%) Släkten Pers ,7 73,5 Länsförsäkringar Bergslagen ,1 4,2 Tidningsaktiebolaget Stampen ,5 4,0 Morgonpress Invest ,5 4,0 Mellon Omnibus, USA ,7 3,2 Fidelity Low-Priced Stock, USA ,8 1,6 Catella Fokus ,7 1,5 Södermanlands Nyheter ,0 0,8 Sydostpress i Kalmar ,7 0,7 Deutsche Bank AG, England ,1 0,5 Northern Trust, England ,9 0,4 State Street Bank and Trust Co, USA ,7 0,3 Goldman Sachs Int. Ltd, England ,6 0,3 Erik Anund Hallin ,5 0,2 Royal Trust, England ,5 0,2 Övriga ,0 4, ,0 % 100,0 %

16 16 MEDIABRANSCHEN

17 MEDIABRANSCHEN VLT AB 2003 Den förväntade återhämtningen för annonsmarknaden inom traditionella media uteblev 2003, men direktkommunicerande media, framför allt internetannonsering och direktreklam, uppvisade en fortsatt stark tillväxt. För 2004 prognostiseras en uppgång i reklaminvesteringarna inom alla traditionella medier utom storstadspress. Efter en positiv inledning på 2003 avtog reklaminvesteringarna i svensk media under det andra halvåret Sammantaget var annonseringen i traditionella medier under året 14,8 miljarder kronor, alltså i princip oförändrat jämfört med Vinnare under året var kvällspress samt TV, utomhusreklam och populärpress, medan dagspress, radio och fackpress tappade intäkter. Direktkommunicerande medier som direktreklam och Internet fortsatte att öka sin andel av annonsmarknaden. IRM:s prognos för 2004 pekar mot ett nytt starkt tillväxtår för internetannonsering. Utomhusreklammarknaden, som under 2002 fick draghjälp av riksdagsvalet, gynnades under 2003 bland annat av folkomröstningen om huruvida Sverige skulle införa euron. Liksom 2002 höll den totala annonseringen inte jämna steg med BNP-utvecklingen under Platsannonseringen har under flera år påverkats av den svaga arbetsmarknaden. Vidare kan nämnas att allt fler företag väljer att marknadskommunicera genom direktreklam, främst oadresserad. Medieföretagen har under 2003 befäst sin ställning som de ledande Internetaktörerna och allt fler tidningar börjar ta betalt för innehållet på hemsidorna. Exempelvis lanserade Aftonbladet, vars sajt aftonbladet.se är en av Sveriges mest besökta hemsidor, under 2003 betaltjänster under namnet Plus. Medieföretagen har höga placeringar i listor över Sveriges mest besökta hemsidor och utvecklingen går mot allt fler betaltjänster. Detta kan jämföras med utvecklingen för de tryckta tidningarna där utvecklingen varit motsatt och reklamfinansierade gratistidningar ökat marknadsandelarna. Prognos 2004 Förväntningarna på reklammarknadens utveckling är något högre 2004, beroende på en förväntad återhämtning i ekonomin. Enligt IRM beräknas investeringarna i traditionella medier under 2004 öka med 2 procent till 15,1 miljarder kronor, med tillväxt inom alla media utom för storstadspress. Den starkaste ökningen väntas utomhusannonsering, TV och kvällspress uppvisa. Konkurrens om annonsmedel På en annonsmarknad som varit stillastående eller i nedgång under ett antal år ökar konkurrensen om reklaminvesteringarna. Nya media har också tillkommit, eller mognat under de senaste åren. Gratistidningar utmanar etablerade morgontidningar och Internet har blivit en kostnadseffektiv metod att exponera sitt varumärke med möjlighet att öka precisionen i målgruppsurvalet. De större dagstidningarna har på grund av den svaga konjunkturen och den ökade konkurrensen dragits med lönsamhetsproblem. Allt fler aktörer skapar samarbeten, bland annat i form av annonspaket, för att öka räckvidden och därmed sänka försäljningskostnadernas andel av intäkterna. Reklamradion har på grund av svag lönsamhet genomfört strukturåtgärder och skapat större enheter. Denna utveckling förväntas fortsätta. Utvecklingen inom Internet och framväxten av tredje generationens mobiltelefoni skapar dessutom nya mediekanaler som också gör anspråk på en del av reklamkakan. Tidningar De senaste årens utveckling mot tabloidformat och gratistidningar fortsatte under Annonseringen i morgonpress minskade totalt samtidigt som annonsinvesteringarna i kvällspressen ökade. Enligt TU minskade rubrikannonsmarknaden något under På grund av den svaga arbetsmarknaden föll platsannonseringen med cirka 30 procent. Bostadsannonseringen ökade och blev därmed den största delmarknaden inom rubrikannonser*. Tillväxten för bostadsannonsmarknaden har skapat nya kanaler och attraherat konkurrerande aktörer. Med början i januari 2004 distribueras gratistidningen Metro Hus&Hem i cirka exemplar och Göteborgs-Posten lanserade i början av 2004 en bostadsbilaga i tabloidformat. Den ökade konkurrensen har satt press på de traditionellt starka aktörerna. Exempelvis har Svenska Dagbladet under en tid distribuerat sin bostadsbilaga Magasinet även till icke-prenumeranter, men kommer framöver bara att distribuera Magasinet till prenumeranter. >>> 17 * TidningsUtgivarna

18 MEDIABRANSCHEN VLT AB >>> Tabloidomläggningen har fortsatt under Drivkraften bakom formatomläggningen är läsarnas önskemål om en behändigare tidning. En effekt av tabloidformat är att sidorna blir mindre, vilket inledningsvis kan innebära svårigheter att försvara samma prissättning för exempelvis helsidor. Det finns inga entydiga undersökningsresultat som visar vilka långsiktiga effekter en tabloidomläggning har på annonsintäkterna. Även i övriga Europa och i USA har trenden gått mot mindre format och det finns exempel på dagstidningar som numera ges ut i mindre format än tabloid. Franska Le Matin är ett exempel på detta. I USA finns en uppfattning om att tabloidformatet signalerar lägre kvalitet på det redaktionella innehållet. Formatminskningar där har därför främst inneburit att man minskat bredden på sidorna. Gratistidningarna i Stockholm, Metro och Stockholm City, har fortsatt att öka och har enligt Orvestos senaste rapport en sammanlagd räckvidd på över en miljon läsare. Metro finns även representerad i Göteborg och Malmö där räckvidden är cirka respektive drygt Den totala räckvidden för de större dagstidningarna minskade något jämfört med motsvarande period 2002, enligt Orvestos rapport. Vinnare är bland annat Svenska Dagbladet som visar en ökad räckvidd. Enligt statistik från TU läser 88 procent av Sveriges befolkning mellan år någon dagstidning på vardagarna. Av ungdomar mellan år är det 79 procent som läser någon dagstidning på vardagarna. Radio 2003 blev ett svagt år för radioannonseringen med en nedgång om 7 procent. IRM spår dock en uppgång för radioreklamarknaden under Liksom föregående år innebar den svaga konjunkturen att annonsörerna prioriterade säkra mediekanaler som tidningar och TV framför radio. Under hösten 2003 lyssnade, enligt RUAB, 77 procent av Sveriges befolkning mellan 9 79 år på radio under ett genomsnittligt dygn, vilket är oförändrat jämfört med Lyssnandet är störst i åldern år. De privata lokalradiokanalerna har en lyssnarandel på knappa 30 procent, medan Sveriges Radios kanaler har en lyssnarandel omkring 65 procent. Störst av de reklamfinansierade kanalerna är Rix FM, som också ökade mest under tolvmånadersperioden fram till december 2003, med en räckvidd om 12 (10) procent enligt RUAB. Den reklamfinansierade radiomarknaden domineras idag av fyra stationskonstellationer: NRJ, Mix Megapol, Rix FM och Fria Media. I den sistnämnda ingår bland annat Radio Match, Hit FM och Radio Stella. Tidningsläsandet i världen Sverige är ett tidningsläsande land. Sverige placerar sig på fjärde plats internationellt vad gäller tidningsläsande en genomsnittlig dag, endast passerat av Norge, Japan och Finland. Per tusen invånare konsumerade svenskarna 543 dagstidningar år Samma år fanns i Sverige 94 tidningar med utgivning minst 4 dagar per vecka. I till exempel Italien, vars befolkningsmängd är betydligt större än Sveriges, fanns 89 tidningar som definieras som dagliga*. Mediernas räckvidd Mellan 1994 och 2002 ökade andelen av den svenska befolkningen med tillgång till en dator i hemmet från 23 procent till 70 procent. Internet fortsätter att växa räckviddsmässigt och det är 41 procent av svenskarna i åldern år som använder Internet minst en gång per arbetsdag. Detta enligt SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och Internet Mediernas rangordning i räckvidd är relativt stabil över tiden. Dagspress, radio och TV har alla en daglig räckvidd över 75 procent. * TidningsUtgivarna

19 MEDIABRANSCHEN VLT AB Reklaminvesteringar, (MSEK) Mediegrupp (IRM) 2003 ±02 % 2002 Morgonpress totalt , Storstadspress , Landsortspress , Kvällspress ,7 565 Populärpress 683 2,9 665 Fackpress , TV , Text-TV 53-15,0 63 Utomhus 826 3,7 797 Bio 70-11,6 79 Radio 448-7,0 480 Totalt traditionella medier , Mediegrupp (IRM) 2003 ±02 % 2002 Internet totalt , Banner/sponsring ,0 321 Sökbaserad reklam 684-7,4 742 Oadresserad DR (Distr.) , Adresserad DR (Distr.) , Gratistidningar 942-2,2 962 Annonsblad 442 0,5 440 Källa: IRM, förändringssiffran baseras på jämförbart material.

20 KONCERNÖVERSIKT VLT AB VLT ökade nettoomsättningen med 5,5 procent under 2003 trots att annonskonjunkturen var stabil på en relativt låg nivå. Rörelseresultatet förbättrades med 74,9 procent på grund av fortsatta kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Intäkter och resultat för koncernen VLT-koncernens nettoomsättning ökade med 5,5 procent till MSEK 753,2 (713,7). Totalupplagan för koncernens förstatidningar har ökat. Kombinerat med prisjusteringar innebar detta en intäktsökning för affärsområdet Tidningar om 3,7 procent. Även inom tryckerirörelsen och Elektroniska medier ökade intäkterna. Koncernens rörelseresultat steg med 74,9 procent till MSEK 21,3 (12,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,8 (1,7) procent. I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljningen av en tryckpress med MSEK 7,7. Tidningsrörelsens resultat ökade till MSEK 39,5 (32,0). Trots ökad försäljning redovisade VLT Press (exklusive reavinst) ett negativt rörelseresultat då marginalerna på tryckuppdrag var låga och avskrivningskostnaderna ökat. Åtgärdsprogrammen inom Elektroniska medier har givit viss effekt, men ökad konkurrens inom digital annonsdistribution och en fortsatt svag marknad för digitala kommunikationstjänster innebär att affärsområdet rapporterar en något större förlust. Finansnettot förbättrades till MSEK 3,5 (1,9) och resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 24,8 (14,1). Resultatet från de finansiella posterna har ökat till följd av högre erhållen utdelning. Koncernens investeringsprogram har inneburit minskad avkastning på likvida medel samt ökade räntekostnader. Årets aktieutdelning från Liberala Tidningar AB (Nerikes Allehanda AB:s moderbolag) uppgick till MSEK 2,6 (0). Vinsten per aktie blev SEK 3,12 (1,96). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 57,52 (58,40). Antalet aktier är totalt Kassaflödet från den löpande verksamheten blev MSEK 93 (38), motsvarande SEK 15,76 (6,47) per aktie. Intäkter och resultat per affärsområde Tidningar Affärsområdets totala intäkter ökade med 3,7 procent till MSEK 534,2 (515,3). Annonsintäkterna var MSEK 252,9 (253,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 39,5 (32,0), motsvarande en ökning med 23 procent. Rörelsemarginalen var 7,4 (6,2) procent. Även om resultatet förbättrats fortsätter rationaliserings- och effektiviseringsarbetet inom affärsområdet. Tryckerier Affärsområdets intäkter ökade med 15,3 procent till MSEK 200,8 (174,1) på grund av flera vunna stororder. Dessa dämpade de negativa effekterna av att VLT Press tappade uppdraget att trycka FinansVision, som lades ned med kort varsel i början av Rörelseresultatet ökade till MSEK 6,0 (-2,1), varav MSEK 7,7 (0) utgörs av en reavinst. I och med färdigställandet av det nya tryckeriet har kapaciteten och leveranskvaliteten ökat väsentligt och fortsatt försäljningsarbete är prioriterat under Per 1 april 2002 övertogs VLT:s aktier i Trollhättans Tryckeri av det nystartade bolaget Västsvenskt Tidningstryckeri AB (VTAB), i vilket VLT nu äger 10 procent av aktierna. Koncernens intäkter 2003 Koncernens kostnader 2003 Omsättning per affärsområde 2003 Kassaflöde från löpande verksamhet (MSEK) , ,7 63,1 92, Annonser 32,9 % 1. Personalkostnader 46,2 % 1. Tidningar 69,5 % 38, Tryckerier 26,1 % 3. Upplaga 22,5 % 2. Råvaror och förnödenheter 19,0 % 3. Övr. ext. kostnader 17,1 % 2. Tryckerier 26,1 % 3. Elektroniska medier 4,1 % Distribution 11,4 % 4. Distributionskostnader 9,5 % Övrigt 0,3 % 5. Elektroniska medier 4,1 % 5. Avskrivningar 7,1 % Övrigt 3,0 % Övrigt 1,1 %

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4).

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). 9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002 Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (13,4), inklusive en reavinst om MSEK 2,2 och extrakostnader

Läs mer

Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen, Västerås 2003

Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen, Västerås 2003 VLT AB (publ), Slottsgatan 27, Box 3, 721 03 Västerås Tel: 021/19 90 00, Fax: 021/19 91 02, E-post: koncern@vlt.se Hemsida: www.vltab.com. Org.nr. 556032-9467 Produktion: VLT Reklam. Tryck: Arkpressen,

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 140,7 (86,7).

12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000. Periodens kassaflöde från löpande verksamhet var MSEK 140,7 (86,7). 12 MÅNADER 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent till MSEK 723,6 (705,1). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 9,6 procent till MSEK 64,9 (59,2). Resultatandelar

Läs mer

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER DELÅRSRAPPORT VLT VLT AB AB JANUARI-JUNI 2005 2 Januari juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 13,3 procent till MSEK 454,7 (401,5). Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT VLT AB 2000

HALVÅRSRAPPORT VLT AB 2000 JANUARI - JUNI 2000 Omsättningen ökade med 7 procent till MSEK 376 (350). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 48 procent till MSEK 38,7 (26,2). Samtliga affärsområden uppvisar förbättrade

Läs mer

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER

TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER TIDNINGAR TRYCKERIER ELEKTRONISKA MEDIER ÅRSREDOVISNING 24 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H Kort om koncernen 24 Koncernen omfattar tidningsutgivning, distributionsverksamhet, tryckeri, verksamhet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

T I D N I N G A R T R Y C K E R I E R E L E KT R O N I S K A M E D I E R VLT AB I 2005 1

T I D N I N G A R T R Y C K E R I E R E L E KT R O N I S K A M E D I E R VLT AB I 2005 1 T I D N I N G A R T RY C K E R I E R E L E KT R O N I S K A M E D I E R VLT AB I 2005 1 2 VLT AB I 2005 I N N E H Å L L Kort om koncernen 2005 4 VLT-koncernens affärsområden 5 VD har ordet 6 Mediabranschen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/2001 3. VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8.

Bolagsstämma 2. Kort om VLT AB 2000/2001 3. VD har ordet 4. Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6. VLT-aktien 8. Å R S R E D O V I S N I N G V L T A B 2 0 0 1 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H Bolagsstämma 2 Kort om VLT AB 2000/2001 3 VD har ordet 4 Verksamhet, affärsidé, mål och strategi 6 VLT-aktien 8 Mediabranschen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring

Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring Pressmeddelande 2007-02-28 Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring Omsättningen ökar med MSEK 1 238 till MSEK 3 017 (1 778), vilket motsvarar en ökning med 70 procent. Mycket stark resultatförbättring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer