Årsredovisning för räkenskapsåret NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

2 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2009 kl i bolagets lokaler på Artillerigatan 10, Stockholm. Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 6 maj 2009 Anmälan skall vara bolaget till handa den 10 maj 2008 kl Anmälan sker per post, telefon, fax eller e-post till: NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: I de fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Handlingar som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Helsingborg kommun har beviljat bygglov för 30 st hus på Råå Vallar Camping. Bygglovet innebär att Nordic Camping kan utveckla Råå Vallar Camping till en ännu attraktivare året runt anläggning. Nordic Camping etablerar sig i Västerås, genom att arrendera Västerås Mälarcamping. En uppskattad och populär anläggning. Kommunen projekterar under 2009 för 10 nya stugor, vilket innebär att nya målgrupper ser Västerås Mälarcamping som ett naturligt val för boende. Nordic Camping har sedan 2003 arrenderat Frösö Camping & Stugby. Ett tomträttsavtal har under året tecknats mellan Östersunds kommun och Nordic Camping, där vi förvärvat befintliga byggnader, och som även innebär att 20 nya hus kan byggas på anläggningen. En viktig del av vår verksamhet är att kontinuerligt se över våra anläggningar. Som en följd är vår fokusering på anläggningar som ligger nära populära orter och städer, beslutade vi att inte fortsätta driften av Härjarö Herrgård from

3 Innehållsförteckning VD har ordet sid 4 Året i korthet sid 5 Nordic Camping sid 6 Styrelse och ledande befattningshavare sid 9 Aktien sid 10 Förvaltningsberättelse sid 11 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Förändring eget kapital sid 18 Kassaflödesanalys sid 19 Redovisningsprinciper sid 20 Noter sid 23 Underskrifter sid 30 Revisionsberättelse sid 31 Kommande finansiella rapporter: Delårsrapport januari-mars maj 2009 Delårsrapport januari-juni augusti 2009 Delårsrapport januari-september november

4 VD har ordet Nordic Camping har under 2008 haft ett bra verksamhetsår med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Samtliga anläggningar uppvisar positivt rörelseresultat och har stärkt sin position på marknaden. Vi har med glädje kunnat notera en omsättningsökning med 39% och ett positivt rörelseresultat. Helsingborgs Kommun har för Råå Vallar beviljat bygglov för 30 st hus. Vi har tecknat arrendeavtal om drift och utveckling av Västerås Mälarcamping med Västerås Stad. Detta stärker vår strategi att utveckla anläggningar som har öppet året om. Nordic Camping har även under året förvärvat Frösö Camping & Stugby av Östersunds kommun. I avtalet finns möjlighet att bygga ytterligare 20 hus, vilket innebär att vi nu kan utveckla Frösö Camping och Stugby till en attraktiv året runt anläggning. Möjligheten för oss att förvärva eller arrendera campingar tror jag kommer att öka inom den närmsta framtiden. Det finns ett tydligt ökat intresse från kommuner att låta en etablerad aktör med bra kundbas och ambition att utveckla den lokala camping- och stugverksamheten. Vi arbetar tillsammans för att utveckla kommunens och vår turistnäring. Inför säsongen 2009 känner vi oss stolta över att kunna presentera 12 anläggningar i vårt utbud samt lanseringen av vårt nya lojalitetsprogram för våra gäster. På Västerås Mälarcamping startar vi under sommaren 2009 vår första barnklubb, Tigerligan. Därmed flyttar vi fram vår position som ledande campingkedja i Sverige. Nu längtar vi alla efter sommaren och många härliga stunder tillsammans med familj och vänner. Tom Sibirzeff VD, NCS Nordic Camping & Sports AB 4

5 Året i korthet Året i korthet Koncern Nettoomsättningen uppgick till (17 835) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 107 (-630) KSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -805 ( ) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,20) SEK Årets kassaflöde uppgick till -225 (344) KSEK Soliditeten var vid årsskiftet 39,3% (38,7 %) Kassan uppgick vid årets slut till (2 793) KSEK Moderbolag Nettoomsättningen uppgick till (14 681) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 711 (-492) Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -109 ( -891) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,09) Årets kassaflöde uppgick till -655 (320) KSEK Soliditeten var vid årsskiftet 41,7% (40,3 %) Kassan uppgick vid årets slut till (2 769 KSEK) Finansiell utveckling 2008 (koncern) 2007 (koncern) 2008 (moderbolag) 2007 (moderbolag) Nettomsättning (SEK) Res. efter finansiella poster (SEK) Res. i % av nettoomsättningen (%) -3,3-5,9-0,5-6,1 Balansomslutning (SEK) Soliditet (%) 39,3 38,7 41,7 40,3 Avkastning på eget kapital (%) -5,6-7,9-0,8-9,4 Avkastning på totalt kapital (%) 0,6-1,7 2,5-2,1 Kassalikviditet (%) 60 80,2 93,1 70,2 Antal aktier

6 Nordic Camping NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Bakgrund Camping är ett av de populäraste sätten att semestra i Skandinavien, för alla åldersgrupper. De senaste åren har campingsemester fått en klar renaissance. Innan NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) startades 2001 fanns ingen kedjebaserad camping verksamhet i Norden, så här såg grundarna möjligheten att konceptualisera denna semesterform. Historik NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) bildades Sommaren 2002 arrenderades en liten camping i Stockholms skärgård. Sedan dess har företaget förvärvat och arrenderat anläggningar från Helsingborg i söder till Östersund i norr, och driver idag, i egen regi, totalt nio anläggningar. Ytterligare tre anläggningar är associerade genom samarbetsavtal med Nordic Camping & Sports AB (publ) 2006 listades bolaget på AktieTorget. Verksamhet NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger och förvaltar campingplatser och stugbyar i Sverige. Bolaget har idag nio egna anläggningar, från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Nordic Camping ämnar fortsätta förvärva och arrendera anläggningar; dels i Sverige och dels i övriga Norden. Organisationsstruktur NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger 100 % av aktierna i Hammarö Turistcenter AB. Under verksamhetsåret bildades också dotterbolagen: Nordic Camping Drift & Support AB Nordic Camping Fastighets AB Råå Vallar Holding AB Nordic Camping avser att skilja på driften av campingar med utveckling och exploatering av ägda anläggningar i separata bolag. Affärsidé NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) tillhandahåller campingplatser och hyr ut stugor, under ett och samma varumärke, med ett gemensamt koncept. Nordic Camping skall vara det självklara valet för semesterboende i Norden. Koncept Bolagets koncept innebär: God standard på anläggningarna med avseende på hygien och fräschhet. Hög standard på stugboende. Hög tillgänglighet, även utanför högsäsong. 6

7 Personal som alltid har gästen i fokus. Genom samverkan med lokala företagare erbjuda kringaktiviteter för hela familjen. Attraktivt lojalitetsprogram för trogna kunder. Varierat utbud av varor i butikerna på anläggningarna. Strategi Bolagets strategi är att förvärva, alternativt arrendera, befintliga semesteranläggningar och förädla dem. Primärt ska förvärv ske av anläggningar i eller i närheten av större städer eller större semesterorter, och med möjlighet till kringaktiviteter. Vidare ska anläggningarna ha utbyggnadspotential i form av att det ska finnas möjligheter att bygga ut stugbeståndet på aktuell anläggning. Anläggningarna ska vara strategiskt placerade i turistområden med lång sommarsäsong och/eller kompletterande vintersäsong. Nordic Camping utvärderar kontinuerligt befintliga anläggningar, för att säkerställa att de uppfyller de krav på lönsamhet som bolaget ställer på respektive anläggning. Enligt bolagets kvalitetsstrategi skall anläggningarna hålla minst 3-stjärnig klass enligt SCR:s, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations, klassificering. Anläggningarna skall också, om så inte redan är fallet, bli medlemmar av SCR. Detta för att dra nytta av SCR som marknadsföringskanal, vilket Nordic Camping bedömer vara viktigt. Målsättning Bolagets ambitioner kvarstår. Nordic Camping skall under 2009 fortsätta växa under ökad lönsamhet och ytterligare förstärka sin position som marknadsledande. Bolagets expansion skall i huvudsak nås genom förvärv eller arrende av medelstora anläggningar (omsättning: 3-10 MSEK) samt någon eller några större anläggningar (omsättning: MSEK). Organisk tillväxt skall ske på befintliga anläggningar med 10 % årligen. Vision Bolagets vision är att efter ha uppnått en kraftigt ökad omsättning i Sverige expandera verksamheten till övriga Norden. Anläggningar Nordic Camping driver nio anläggningar i Sverige. Stenö Camping & Havsbad, samt Glyttinge Camping ägs som fastigheter av bolaget. Bolaget äger Råå Vallar Camping, Mörudden Resort och från 1 Januari 2009 Frösö Camping och Stugby. Övriga anläggningar arrenderas. Bolaget driver följande turistanläggningar from 2009: - Frösö Park - Frösö Camping & Stugby - Stenö Camping & Havsbad - Glyttinge Camping - Västerås Mälarcamping - Mörudden Resort - Råå Vallar Camping - Stenbrogården Camping - Flaten Camping 7

8 Marknad och huvudsakliga intäktsområden Nordic Camping verkar inom turistbranschen och mer direkt på campingmarknaden. Bolaget konkurrerar i dagsläget på den svenska marknaden. De huvudsakliga intäktsområdena är intäkter från övernattning i stugor och på campingplatser i husvagn, husbil eller i tält. Nordic Camping har också intäkter från kringförsäljning, vilket innebär traditionell kioskförsäljning samt i några fall restaurangförsäljning och uthyrning av till exempel båtar. Verksamheten styrs huvudsakligen utifrån ett geografiskt perspektiv, där varje anläggning utvecklas enligt de förutsättningar som den specifika anläggningen har. Marknadsföring Nordic Camping marknadsför sig främst via bolagets hemsida, genom SCR:s campingkatalog samt samarbete med internationella resebyråer och lokala turistbyråer. Nordic Camping satsar allt mer på att marknadsföra sig via hemsidan, som under 2008 fått ett nytt attraktivt utseende, och en väl fungerade online-bokning. Lojalitetsprogram kommer framgent också utgöra en väsentlig del av marknadsföringen genom attraktiva erbjudanden till redan befintliga kunder. Säsongsvariationer i campingbranschen Säsongsvariationerna i campingbranschen är stora. Kvartal 1 och kvartal 4 är lågsäsong och flera av Nordic Campings anläggningar är stängda under denna period. Sommarmånaderna juniaugusti är högsäsong, där en stor del av omsättningen sker. Med tanke på intäktsmönstret är kvartal 1 och kvartal 4 kvartal med negativt rörelseresultat, kvartal 2 visar ofta positivt resultat medan kvartal 3 är det kvartal som står för merparten av årsvinsten. 8

9 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelseordförande, Anders Ekborg, född 1968 Anders arbetar sedan 2004 hos AB Traction. Han är chef för VentureGruppen, Venture Manager och Bolagsjurist. Tidigare har han varit verksam på advokatbyrå. Anders innehar st aktier och aktieoptioner. Styrelseledamot och VD, Tom Sibirzeff, född 1956 Tom är entreprenör och har lång erfarenhet inom resebranschen. Han har ingått i ledningsgruppen för Spies Resor Sverige och grundade Företags-Poolen, ett utbildningsbolag som gick samman med Arvako och såldes till Academedia och Randstad. Vidare är han ägare av Sibirzeff & Co AB. Tom innehar st aktier (via bolag) och aktieoptioner. Styrelseledamot, Peter Wetterstrand, född 1957 Peter har arbetat i Fritidsresors utlandsorganisation mellan , främst gällande Portugal, Spanien och Danmark. Från 1992 till 2000 arbetade han i Sverige som vvd och Planning & Purchasing Director för Fritidsresegruppen. Från 2000 till 2002 hade Peter olika tjänster såsom vvd, VD och Purchasing Director i Apollo/Kuoni Scandinavia. Peter arbetar idag som Production Director i Apollo/Kuoni Scandinavia. Peter innehar st aktier. Styrelseledamot, Joakim Skantze, född 1967 Joakim arbetar sedan 2007 som Venture Manager på AB Traction. Han har en bred affärsbakgrund med ledande befattningar inom främst IT och grafisk industri. Joakim innehar aktier. 9

10 Aktien Aktien Den 8 november 2006 listades NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och bedriver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2008 var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Handelspost aktier Kortnamn CAMP ISIN-kod SE OrderBook Bolagets aktiebok kontoförs av VPC AB, Box 7822, Stockholm, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. OrderBookID

11 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för NCS Nordic Camping & Sports AB(publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm kommun, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsperioden till , vilken ska fastställas på ordinarie årsstämma. Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta campingplatser, stugbyar och annan semesterrelaterad verksamhet i Norden. Anläggningar Nordic Camping driver nio anläggningar i Sverige. Stenö Camping & Havsbad, samt Glyttinge Camping ägs som fastigheter av bolaget. Bolaget äger Råå Vallar Camping, Mörudden Resort och från 1 Januari 2009 Frösö Camping och Stugby. Övriga anläggningar arrenderas. Bolaget driver följande turistanläggningar from 2009: - Frösö Park - Frösö Camping & Stugby - Stenö Camping & Havsbad - Glyttinge Camping - Västerås Mälarcamping - Mörudden Resort - Råå Vallar Camping - Stenbrogården Camping - Flaten Camping Marknad Nordic Camping verkar inom turistbranschen och mer direkt på campingmarknaden. Bolaget konkurrerar i dagsläget på den svenska marknaden. Investeringar och förvärv Moderbolagets investeringar har under året uppgått till KSEK. Investeringar bestod av förvaltningsfastigheter KSEK, inventarier 197 KSEK samt andelar i dotterföretag 200 KSEK. Framtiden Nordic Camping ämnar fortsätta sin expansion, genom att fortsätta att utvecklas enligt den strategi som styrelsen fastslog under 2005, det vill säga att bolaget skall växa via förvärv. Styrelsen utvärderar kontinuerligt campinganläggningar som är till salu. Utöver förvärv, planerar Nordic Camping att fortsätta investera i utbyggnader av stugbestånd på befintliga anläggningar. Bolaget arbetar kontinuerligt med att öka synergierna mellan anläggningarna. 11

12 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Helsingborgs kommun har beviljat bygglov för 30st hus på Råå Vallar Camping. Bygglovet innebär att Nordic Camping nu kan utveckla Råå Vallar Camping till en ännu attraktivare året runt anläggning. Nordic Camping etablerar sig nu i Västerås, genom att arrendera Västerås Mälarcamping. En uppskattad och populär anläggning. Kommunen projekterar under 2009 för 10 nya stugor, viket innebär att nya målgrupper ser Mälarcampingen som ett naturligt val för boende. Nordic Camping har sedan 2003 arrenderat Frösö Camping & Stugby. Ett tomträttsavtal har under året tecknats mellan Östersunds kommun och Nordic Camping där vi förvärvar samtliga byggnader, och som även innebär att 20 nya hus kan byggas på anläggningen. En viktig del av vår verksamhet är att kontinuerligt se över våra anläggningar. Som en följd är vår fokusering på anläggningar som ligger nära populära orter och städer, beslutade vi att inte fortsätta driften av Härjarö Herrgård under Styrelsens arbete Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft sex stycken protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation från VD Tom Sibirzeff och med anledning av denna information tagit beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a frågor avseende bolagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget och bolagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordförande Anders Ekborg leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågar samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Personalfrågor Nordic Camping arbetar aktivt med att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för personalen. Programmet kommer att ha fokus på hur vi sätter gästen i centrum och ger gästen god service. Bolaget har låga sjukskrivningstal och arbetsmiljön bedöms vara god. Koncernen har en jämn fördelning mellan kvinnor och män ( fyra kvinnor och fyra män). Insyn personers innehav Antal aktier Röster % Tom Sibirzeff via bolag ,3 Daniel Olsson via bolag ,0 Peter Wetterstrand ,5 Joakim Skantze ,1 Anders Ekborg ,1 Övriga ,0 Totalt ,0 12

13 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till SEK ( ) och resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Koncernens nettoomsättning uppgick till SEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK. Inget koncernförhållande förelåg under 2006 och således finns ingen jämförande period att redovisa för koncernen. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till SEK ( ) och kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till SEK ( ). Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till SEK och kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till SEK. Flerårsjämförelse (Moderbolaget) Nettoomsättning (SEK) Resultat efter finansiella poster (SEK) Resultat i % av nettoomsättningen (%) -0,5-6,1 7,5-1,6-4,3 Balansomslutning (SEK) Soliditet (%) 41,7 40,3 50,1 25,5-3,0 Avkastning på eget kapital (%) -0,8-9,4 29,4-22,6-449,7 Avkastning på totalt kapital (%) 2,5-2,1 14,5-1,0-13,9 Kassalikviditet (%) 93,1 70,2 123,0 16,4 25,9 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på totalt kapital: Kassalikviditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Resultatdisposition Förslag till disposition av fritt eget kapital. Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst SEK Årets förlust SEK Totalt SEK Styrelsen föreslår att: I ny räkning överföres: SEK Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande redovisningsprinciper och noter. 13

14 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Främmande tjänster Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen Årets resultat Resultat per aktie -0,16-0,2-0,02-0,09 Genomsnittligt antal aktier

15 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar Not Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning fortsättning Not Koncernen Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 POSTER INOM LINJEN Not Koncernen Koncernen Moderbolaget Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 22 För egna skulder och garantier Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Garantier Ansvarsförbindelser Inga Inga Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Några eventualförpliktelser och eventualtillgångar förekommer inte 17

18 Förändring eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Registrering av nyemission Omföring av minoritetsintressen Årets förlust Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Registrering av nyemission Årets förlust Belopp vid årets utgång

19 Kassaflödesanalys Koncernen Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Försäljning av övriga finansiella tillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och tillämpliga delar av Redovisningsrådets rekommendationer RR Samma principer tillämpas i moderbolaget och koncernen. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Grund för rapportens upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Rörelsegrenar och segmentredovisning Verksamheten bedrivs via ett antal likartade anläggningar varvid Bolaget redovisar sin verksamhet som en rörelsegren. Bolagets anläggningar är belägna inom geografiska områden där möjligheterna och riskerna är likartade. Då bolaget bedriver sin verksamhet i kedjeform sker en samverkan mellan de olika anläggningarna. Bolaget redovisar således sin verksamhet som ett segment. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har tagits upp till balansdagens kurs. Varulager m.m. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-in-förstut principen respektive verkligt värde. Verkligt värde är lika med försäljningsvärde med avdrag för försäljningsomkostnader. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Intäktsredovisning Försäljning för övernattningar redovisas efter att kunden har erhålligt logi. Kringförsäljning redovisas vid leverans av vara till konsument. Tidpunkten för leverans och övergången av den ekonomiska risken sammanfaller. 20

21 Anläggningstillgångar Gällande vissa tillgångar, t ex byggnader på annans mark (ofta campingstugor på en arrenderad camping), kan man bedöma att det kan finnas ett värde även efter avskrivningsperioden. På samma sätt kan kostnader vid t ex bortforsling av stugorna uppkomma om ett upphörande av arrendet innan avskrivningsperiodens slut sker. Båda dessa effekter bedöms vara av icke väsentlig storhet så totalt sett bedömer Bolaget att avskrivningsprinciperna ger en god och rättvisande bild av det totala värdet på de materiella anläggningstillgångarna. Byggnader och Markanläggningar har en avskrivningstid om år. Även värdehöjande och förbättrande åtgärder och investeringar ingår i detta underlaget, dock inte löpande underhåll, ägnat att behålla likvärdigt skick. Maskiner och tekniska anläggningar har en avskrivningstid om 10 år. Detta innefattar fastighetsinventarier (av typ minigolfbanor), byggnader på annans mark, maskiner och anläggningar såsom vitvaror och trädgårdsmaskiner mm. Inventarier och verktyg har en avskrivningstid om 5 år. Detta innefattar kontorsinventarier och dylikt. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt, enligt plan, över den beräknade nyttjandeperioden. Bolaget nyttjar följande avskrivningstider: Byggnader och markanläggning år Maskinger och tekniska anläggningar 10 år Inventarier och verktyg 5 år Förvaltningsfastigheter Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad. Vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till redovisat värde är om utgiften avser utbuden av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådan utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till redovisat värde. De fastigheter som förvärvats har blivit förvärvade av tredje part under de senaste tre åren. Som hyreintäkter har alla övernattningsintäkter definierats, d v s oavsett om det är tältplats, husvagn, stughyra eller ospecificerade hyresintäkter. I direkta kostnader ingår el, städning, sophämtning, reparationer och underhåll. Alla direkta kostnader är hänförliga till fastigheter som Bolaget har haft hyresintäkter från. Nedskrivningar Nedskrivning av tillgångar sker när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Med återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Leasing Leasingavtal existerar i mycket begränsad omfattning och redovisas som operationell leasing. De hyresåtaganden som finns består till mycket stor del av arrendeåtaganden för olika arrenderade campinganläggningar. 21

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer