Årsredovisning för räkenskapsåret NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

2 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2009 kl i bolagets lokaler på Artillerigatan 10, Stockholm. Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 6 maj 2009 Anmälan skall vara bolaget till handa den 10 maj 2008 kl Anmälan sker per post, telefon, fax eller e-post till: NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: I de fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Handlingar som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Helsingborg kommun har beviljat bygglov för 30 st hus på Råå Vallar Camping. Bygglovet innebär att Nordic Camping kan utveckla Råå Vallar Camping till en ännu attraktivare året runt anläggning. Nordic Camping etablerar sig i Västerås, genom att arrendera Västerås Mälarcamping. En uppskattad och populär anläggning. Kommunen projekterar under 2009 för 10 nya stugor, vilket innebär att nya målgrupper ser Västerås Mälarcamping som ett naturligt val för boende. Nordic Camping har sedan 2003 arrenderat Frösö Camping & Stugby. Ett tomträttsavtal har under året tecknats mellan Östersunds kommun och Nordic Camping, där vi förvärvat befintliga byggnader, och som även innebär att 20 nya hus kan byggas på anläggningen. En viktig del av vår verksamhet är att kontinuerligt se över våra anläggningar. Som en följd är vår fokusering på anläggningar som ligger nära populära orter och städer, beslutade vi att inte fortsätta driften av Härjarö Herrgård from

3 Innehållsförteckning VD har ordet sid 4 Året i korthet sid 5 Nordic Camping sid 6 Styrelse och ledande befattningshavare sid 9 Aktien sid 10 Förvaltningsberättelse sid 11 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Förändring eget kapital sid 18 Kassaflödesanalys sid 19 Redovisningsprinciper sid 20 Noter sid 23 Underskrifter sid 30 Revisionsberättelse sid 31 Kommande finansiella rapporter: Delårsrapport januari-mars maj 2009 Delårsrapport januari-juni augusti 2009 Delårsrapport januari-september november

4 VD har ordet Nordic Camping har under 2008 haft ett bra verksamhetsår med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Samtliga anläggningar uppvisar positivt rörelseresultat och har stärkt sin position på marknaden. Vi har med glädje kunnat notera en omsättningsökning med 39% och ett positivt rörelseresultat. Helsingborgs Kommun har för Råå Vallar beviljat bygglov för 30 st hus. Vi har tecknat arrendeavtal om drift och utveckling av Västerås Mälarcamping med Västerås Stad. Detta stärker vår strategi att utveckla anläggningar som har öppet året om. Nordic Camping har även under året förvärvat Frösö Camping & Stugby av Östersunds kommun. I avtalet finns möjlighet att bygga ytterligare 20 hus, vilket innebär att vi nu kan utveckla Frösö Camping och Stugby till en attraktiv året runt anläggning. Möjligheten för oss att förvärva eller arrendera campingar tror jag kommer att öka inom den närmsta framtiden. Det finns ett tydligt ökat intresse från kommuner att låta en etablerad aktör med bra kundbas och ambition att utveckla den lokala camping- och stugverksamheten. Vi arbetar tillsammans för att utveckla kommunens och vår turistnäring. Inför säsongen 2009 känner vi oss stolta över att kunna presentera 12 anläggningar i vårt utbud samt lanseringen av vårt nya lojalitetsprogram för våra gäster. På Västerås Mälarcamping startar vi under sommaren 2009 vår första barnklubb, Tigerligan. Därmed flyttar vi fram vår position som ledande campingkedja i Sverige. Nu längtar vi alla efter sommaren och många härliga stunder tillsammans med familj och vänner. Tom Sibirzeff VD, NCS Nordic Camping & Sports AB 4

5 Året i korthet Året i korthet Koncern Nettoomsättningen uppgick till (17 835) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 107 (-630) KSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -805 ( ) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,20) SEK Årets kassaflöde uppgick till -225 (344) KSEK Soliditeten var vid årsskiftet 39,3% (38,7 %) Kassan uppgick vid årets slut till (2 793) KSEK Moderbolag Nettoomsättningen uppgick till (14 681) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 711 (-492) Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -109 ( -891) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,09) Årets kassaflöde uppgick till -655 (320) KSEK Soliditeten var vid årsskiftet 41,7% (40,3 %) Kassan uppgick vid årets slut till (2 769 KSEK) Finansiell utveckling 2008 (koncern) 2007 (koncern) 2008 (moderbolag) 2007 (moderbolag) Nettomsättning (SEK) Res. efter finansiella poster (SEK) Res. i % av nettoomsättningen (%) -3,3-5,9-0,5-6,1 Balansomslutning (SEK) Soliditet (%) 39,3 38,7 41,7 40,3 Avkastning på eget kapital (%) -5,6-7,9-0,8-9,4 Avkastning på totalt kapital (%) 0,6-1,7 2,5-2,1 Kassalikviditet (%) 60 80,2 93,1 70,2 Antal aktier

6 Nordic Camping NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Bakgrund Camping är ett av de populäraste sätten att semestra i Skandinavien, för alla åldersgrupper. De senaste åren har campingsemester fått en klar renaissance. Innan NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) startades 2001 fanns ingen kedjebaserad camping verksamhet i Norden, så här såg grundarna möjligheten att konceptualisera denna semesterform. Historik NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) bildades Sommaren 2002 arrenderades en liten camping i Stockholms skärgård. Sedan dess har företaget förvärvat och arrenderat anläggningar från Helsingborg i söder till Östersund i norr, och driver idag, i egen regi, totalt nio anläggningar. Ytterligare tre anläggningar är associerade genom samarbetsavtal med Nordic Camping & Sports AB (publ) 2006 listades bolaget på AktieTorget. Verksamhet NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger och förvaltar campingplatser och stugbyar i Sverige. Bolaget har idag nio egna anläggningar, från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Nordic Camping ämnar fortsätta förvärva och arrendera anläggningar; dels i Sverige och dels i övriga Norden. Organisationsstruktur NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger 100 % av aktierna i Hammarö Turistcenter AB. Under verksamhetsåret bildades också dotterbolagen: Nordic Camping Drift & Support AB Nordic Camping Fastighets AB Råå Vallar Holding AB Nordic Camping avser att skilja på driften av campingar med utveckling och exploatering av ägda anläggningar i separata bolag. Affärsidé NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) tillhandahåller campingplatser och hyr ut stugor, under ett och samma varumärke, med ett gemensamt koncept. Nordic Camping skall vara det självklara valet för semesterboende i Norden. Koncept Bolagets koncept innebär: God standard på anläggningarna med avseende på hygien och fräschhet. Hög standard på stugboende. Hög tillgänglighet, även utanför högsäsong. 6

7 Personal som alltid har gästen i fokus. Genom samverkan med lokala företagare erbjuda kringaktiviteter för hela familjen. Attraktivt lojalitetsprogram för trogna kunder. Varierat utbud av varor i butikerna på anläggningarna. Strategi Bolagets strategi är att förvärva, alternativt arrendera, befintliga semesteranläggningar och förädla dem. Primärt ska förvärv ske av anläggningar i eller i närheten av större städer eller större semesterorter, och med möjlighet till kringaktiviteter. Vidare ska anläggningarna ha utbyggnadspotential i form av att det ska finnas möjligheter att bygga ut stugbeståndet på aktuell anläggning. Anläggningarna ska vara strategiskt placerade i turistområden med lång sommarsäsong och/eller kompletterande vintersäsong. Nordic Camping utvärderar kontinuerligt befintliga anläggningar, för att säkerställa att de uppfyller de krav på lönsamhet som bolaget ställer på respektive anläggning. Enligt bolagets kvalitetsstrategi skall anläggningarna hålla minst 3-stjärnig klass enligt SCR:s, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations, klassificering. Anläggningarna skall också, om så inte redan är fallet, bli medlemmar av SCR. Detta för att dra nytta av SCR som marknadsföringskanal, vilket Nordic Camping bedömer vara viktigt. Målsättning Bolagets ambitioner kvarstår. Nordic Camping skall under 2009 fortsätta växa under ökad lönsamhet och ytterligare förstärka sin position som marknadsledande. Bolagets expansion skall i huvudsak nås genom förvärv eller arrende av medelstora anläggningar (omsättning: 3-10 MSEK) samt någon eller några större anläggningar (omsättning: MSEK). Organisk tillväxt skall ske på befintliga anläggningar med 10 % årligen. Vision Bolagets vision är att efter ha uppnått en kraftigt ökad omsättning i Sverige expandera verksamheten till övriga Norden. Anläggningar Nordic Camping driver nio anläggningar i Sverige. Stenö Camping & Havsbad, samt Glyttinge Camping ägs som fastigheter av bolaget. Bolaget äger Råå Vallar Camping, Mörudden Resort och från 1 Januari 2009 Frösö Camping och Stugby. Övriga anläggningar arrenderas. Bolaget driver följande turistanläggningar from 2009: - Frösö Park - Frösö Camping & Stugby - Stenö Camping & Havsbad - Glyttinge Camping - Västerås Mälarcamping - Mörudden Resort - Råå Vallar Camping - Stenbrogården Camping - Flaten Camping 7

8 Marknad och huvudsakliga intäktsområden Nordic Camping verkar inom turistbranschen och mer direkt på campingmarknaden. Bolaget konkurrerar i dagsläget på den svenska marknaden. De huvudsakliga intäktsområdena är intäkter från övernattning i stugor och på campingplatser i husvagn, husbil eller i tält. Nordic Camping har också intäkter från kringförsäljning, vilket innebär traditionell kioskförsäljning samt i några fall restaurangförsäljning och uthyrning av till exempel båtar. Verksamheten styrs huvudsakligen utifrån ett geografiskt perspektiv, där varje anläggning utvecklas enligt de förutsättningar som den specifika anläggningen har. Marknadsföring Nordic Camping marknadsför sig främst via bolagets hemsida, genom SCR:s campingkatalog samt samarbete med internationella resebyråer och lokala turistbyråer. Nordic Camping satsar allt mer på att marknadsföra sig via hemsidan, som under 2008 fått ett nytt attraktivt utseende, och en väl fungerade online-bokning. Lojalitetsprogram kommer framgent också utgöra en väsentlig del av marknadsföringen genom attraktiva erbjudanden till redan befintliga kunder. Säsongsvariationer i campingbranschen Säsongsvariationerna i campingbranschen är stora. Kvartal 1 och kvartal 4 är lågsäsong och flera av Nordic Campings anläggningar är stängda under denna period. Sommarmånaderna juniaugusti är högsäsong, där en stor del av omsättningen sker. Med tanke på intäktsmönstret är kvartal 1 och kvartal 4 kvartal med negativt rörelseresultat, kvartal 2 visar ofta positivt resultat medan kvartal 3 är det kvartal som står för merparten av årsvinsten. 8

9 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelseordförande, Anders Ekborg, född 1968 Anders arbetar sedan 2004 hos AB Traction. Han är chef för VentureGruppen, Venture Manager och Bolagsjurist. Tidigare har han varit verksam på advokatbyrå. Anders innehar st aktier och aktieoptioner. Styrelseledamot och VD, Tom Sibirzeff, född 1956 Tom är entreprenör och har lång erfarenhet inom resebranschen. Han har ingått i ledningsgruppen för Spies Resor Sverige och grundade Företags-Poolen, ett utbildningsbolag som gick samman med Arvako och såldes till Academedia och Randstad. Vidare är han ägare av Sibirzeff & Co AB. Tom innehar st aktier (via bolag) och aktieoptioner. Styrelseledamot, Peter Wetterstrand, född 1957 Peter har arbetat i Fritidsresors utlandsorganisation mellan , främst gällande Portugal, Spanien och Danmark. Från 1992 till 2000 arbetade han i Sverige som vvd och Planning & Purchasing Director för Fritidsresegruppen. Från 2000 till 2002 hade Peter olika tjänster såsom vvd, VD och Purchasing Director i Apollo/Kuoni Scandinavia. Peter arbetar idag som Production Director i Apollo/Kuoni Scandinavia. Peter innehar st aktier. Styrelseledamot, Joakim Skantze, född 1967 Joakim arbetar sedan 2007 som Venture Manager på AB Traction. Han har en bred affärsbakgrund med ledande befattningar inom främst IT och grafisk industri. Joakim innehar aktier. 9

10 Aktien Aktien Den 8 november 2006 listades NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och bedriver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2008 var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Handelspost aktier Kortnamn CAMP ISIN-kod SE OrderBook Bolagets aktiebok kontoförs av VPC AB, Box 7822, Stockholm, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. OrderBookID

11 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för NCS Nordic Camping & Sports AB(publ), organisationsnummer , med säte i Stockholm kommun, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsperioden till , vilken ska fastställas på ordinarie årsstämma. Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att äga och förvalta campingplatser, stugbyar och annan semesterrelaterad verksamhet i Norden. Anläggningar Nordic Camping driver nio anläggningar i Sverige. Stenö Camping & Havsbad, samt Glyttinge Camping ägs som fastigheter av bolaget. Bolaget äger Råå Vallar Camping, Mörudden Resort och från 1 Januari 2009 Frösö Camping och Stugby. Övriga anläggningar arrenderas. Bolaget driver följande turistanläggningar from 2009: - Frösö Park - Frösö Camping & Stugby - Stenö Camping & Havsbad - Glyttinge Camping - Västerås Mälarcamping - Mörudden Resort - Råå Vallar Camping - Stenbrogården Camping - Flaten Camping Marknad Nordic Camping verkar inom turistbranschen och mer direkt på campingmarknaden. Bolaget konkurrerar i dagsläget på den svenska marknaden. Investeringar och förvärv Moderbolagets investeringar har under året uppgått till KSEK. Investeringar bestod av förvaltningsfastigheter KSEK, inventarier 197 KSEK samt andelar i dotterföretag 200 KSEK. Framtiden Nordic Camping ämnar fortsätta sin expansion, genom att fortsätta att utvecklas enligt den strategi som styrelsen fastslog under 2005, det vill säga att bolaget skall växa via förvärv. Styrelsen utvärderar kontinuerligt campinganläggningar som är till salu. Utöver förvärv, planerar Nordic Camping att fortsätta investera i utbyggnader av stugbestånd på befintliga anläggningar. Bolaget arbetar kontinuerligt med att öka synergierna mellan anläggningarna. 11

12 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Helsingborgs kommun har beviljat bygglov för 30st hus på Råå Vallar Camping. Bygglovet innebär att Nordic Camping nu kan utveckla Råå Vallar Camping till en ännu attraktivare året runt anläggning. Nordic Camping etablerar sig nu i Västerås, genom att arrendera Västerås Mälarcamping. En uppskattad och populär anläggning. Kommunen projekterar under 2009 för 10 nya stugor, viket innebär att nya målgrupper ser Mälarcampingen som ett naturligt val för boende. Nordic Camping har sedan 2003 arrenderat Frösö Camping & Stugby. Ett tomträttsavtal har under året tecknats mellan Östersunds kommun och Nordic Camping där vi förvärvar samtliga byggnader, och som även innebär att 20 nya hus kan byggas på anläggningen. En viktig del av vår verksamhet är att kontinuerligt se över våra anläggningar. Som en följd är vår fokusering på anläggningar som ligger nära populära orter och städer, beslutade vi att inte fortsätta driften av Härjarö Herrgård under Styrelsens arbete Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft sex stycken protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation från VD Tom Sibirzeff och med anledning av denna information tagit beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a frågor avseende bolagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget och bolagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordförande Anders Ekborg leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågar samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Personalfrågor Nordic Camping arbetar aktivt med att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för personalen. Programmet kommer att ha fokus på hur vi sätter gästen i centrum och ger gästen god service. Bolaget har låga sjukskrivningstal och arbetsmiljön bedöms vara god. Koncernen har en jämn fördelning mellan kvinnor och män ( fyra kvinnor och fyra män). Insyn personers innehav Antal aktier Röster % Tom Sibirzeff via bolag ,3 Daniel Olsson via bolag ,0 Peter Wetterstrand ,5 Joakim Skantze ,1 Anders Ekborg ,1 Övriga ,0 Totalt ,0 12

13 Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till SEK ( ) och resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Koncernens nettoomsättning uppgick till SEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK. Inget koncernförhållande förelåg under 2006 och således finns ingen jämförande period att redovisa för koncernen. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till SEK ( ) och kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till SEK ( ). Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till SEK och kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till SEK. Flerårsjämförelse (Moderbolaget) Nettoomsättning (SEK) Resultat efter finansiella poster (SEK) Resultat i % av nettoomsättningen (%) -0,5-6,1 7,5-1,6-4,3 Balansomslutning (SEK) Soliditet (%) 41,7 40,3 50,1 25,5-3,0 Avkastning på eget kapital (%) -0,8-9,4 29,4-22,6-449,7 Avkastning på totalt kapital (%) 2,5-2,1 14,5-1,0-13,9 Kassalikviditet (%) 93,1 70,2 123,0 16,4 25,9 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på totalt kapital: Kassalikviditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Resultatdisposition Förslag till disposition av fritt eget kapital. Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst SEK Årets förlust SEK Totalt SEK Styrelsen föreslår att: I ny räkning överföres: SEK Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande redovisningsprinciper och noter. 13

14 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Främmande tjänster Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen Årets resultat Resultat per aktie -0,16-0,2-0,02-0,09 Genomsnittligt antal aktier

15 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar Not Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbet kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning fortsättning Not Koncernen Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 POSTER INOM LINJEN Not Koncernen Koncernen Moderbolaget Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 22 För egna skulder och garantier Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Garantier Ansvarsförbindelser Inga Inga Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Några eventualförpliktelser och eventualtillgångar förekommer inte 17

18 Förändring eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Registrering av nyemission Omföring av minoritetsintressen Årets förlust Belopp vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Registrering av nyemission Årets förlust Belopp vid årets utgång

19 Kassaflödesanalys Koncernen Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Försäljning av övriga finansiella tillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och tillämpliga delar av Redovisningsrådets rekommendationer RR Samma principer tillämpas i moderbolaget och koncernen. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Grund för rapportens upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Rörelsegrenar och segmentredovisning Verksamheten bedrivs via ett antal likartade anläggningar varvid Bolaget redovisar sin verksamhet som en rörelsegren. Bolagets anläggningar är belägna inom geografiska områden där möjligheterna och riskerna är likartade. Då bolaget bedriver sin verksamhet i kedjeform sker en samverkan mellan de olika anläggningarna. Bolaget redovisar således sin verksamhet som ett segment. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har tagits upp till balansdagens kurs. Varulager m.m. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-in-förstut principen respektive verkligt värde. Verkligt värde är lika med försäljningsvärde med avdrag för försäljningsomkostnader. Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Intäktsredovisning Försäljning för övernattningar redovisas efter att kunden har erhålligt logi. Kringförsäljning redovisas vid leverans av vara till konsument. Tidpunkten för leverans och övergången av den ekonomiska risken sammanfaller. 20

21 Anläggningstillgångar Gällande vissa tillgångar, t ex byggnader på annans mark (ofta campingstugor på en arrenderad camping), kan man bedöma att det kan finnas ett värde även efter avskrivningsperioden. På samma sätt kan kostnader vid t ex bortforsling av stugorna uppkomma om ett upphörande av arrendet innan avskrivningsperiodens slut sker. Båda dessa effekter bedöms vara av icke väsentlig storhet så totalt sett bedömer Bolaget att avskrivningsprinciperna ger en god och rättvisande bild av det totala värdet på de materiella anläggningstillgångarna. Byggnader och Markanläggningar har en avskrivningstid om år. Även värdehöjande och förbättrande åtgärder och investeringar ingår i detta underlaget, dock inte löpande underhåll, ägnat att behålla likvärdigt skick. Maskiner och tekniska anläggningar har en avskrivningstid om 10 år. Detta innefattar fastighetsinventarier (av typ minigolfbanor), byggnader på annans mark, maskiner och anläggningar såsom vitvaror och trädgårdsmaskiner mm. Inventarier och verktyg har en avskrivningstid om 5 år. Detta innefattar kontorsinventarier och dylikt. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs linjärt, enligt plan, över den beräknade nyttjandeperioden. Bolaget nyttjar följande avskrivningstider: Byggnader och markanläggning år Maskinger och tekniska anläggningar 10 år Inventarier och verktyg 5 år Förvaltningsfastigheter Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad. Vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till redovisat värde är om utgiften avser utbuden av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådan utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till redovisat värde. De fastigheter som förvärvats har blivit förvärvade av tredje part under de senaste tre åren. Som hyreintäkter har alla övernattningsintäkter definierats, d v s oavsett om det är tältplats, husvagn, stughyra eller ospecificerade hyresintäkter. I direkta kostnader ingår el, städning, sophämtning, reparationer och underhåll. Alla direkta kostnader är hänförliga till fastigheter som Bolaget har haft hyresintäkter från. Nedskrivningar Nedskrivning av tillgångar sker när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Med återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Leasing Leasingavtal existerar i mycket begränsad omfattning och redovisas som operationell leasing. De hyresåtaganden som finns består till mycket stor del av arrendeåtaganden för olika arrenderade campinganläggningar. 21

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer