KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 ~~.~- I (37) HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till ÄRENDEN 1. Justering 2. Uppföljning av intern kontroll 2011 och plan för intern kontroll 2012 för samtliga nämnder (förvaltningar), s Arsredovisning 2011 för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, s Agarkommunema till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förslag till nytt mål 2020, s Agarkommunerna till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förslag till ökad avfallssamverkan, s Agarkommunema till Nordvästra Skånes Renhållninga AB:s förslag till ny bolagsordning, s Ägarkommunerna till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förslag till nytt ägardirektiv, s Godkännande av årsredovisning för 2011 för Höganäs kommun, s.iii Arsredovisning för AB Höganäshem 2011 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2012, s Arsredovisning för Höganäs Energi AB 2011 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2012, s ilarsredovisning för Höganäs Fjärrvärme 2011 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2012, s Antagande av ny personalpolicy, s Antagande av ny lönepolicy, s Diskussion om bildande av ett kommunalförbund avseende räddnings~änstsfrågor i Skåne Nordväst, s Uppdrag att sälja Flundrarp 1:46 i Arild (posthuset i Arild), s Antagande av detaljplan för Valkyrian 4 (Bruksgården) i Höganäs, s Avslag på ansökan om planändring för Noshörningen 14 i Höganäs, s HÖGA NÄS KOMMUN Höganäs

2 2 (37) KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN _._ ls.redovisning av uppdrag om försäljning av marken där A-schaktet finns samt uppdrag att ta fram förslag på hur A-schaktet kan tillvaratas och marknadsföras, s Egenproducerad vindkraft, J Uppdrag åt samhällsbyggnads förvaltningen att åtgärda skador till följd av stormen "Berit" hösten 2011, s Utvidgning av verksamhetsområden för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, JA Utredning avseende digital möteshantering utifrån ett verksamhetsperspektiv, s Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet, s Ändring av kommunstyrelsens behörighetsbeslut, s Svar på motion om uttnaningsrätt, s Svar på motion avseende vikande elevantal för Kullagymnasiet, s Svar på motion avseende beredning för medborgardialog för ökad demokrati, s S.Redovisning av utskottens ärenden, s Kommunstyrelsens anmälningsärenden, s Höganäs Peter Kovacs (M) Ordförande HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

3 3 (37) k J 2 HÖGANÄS KOMMUN KAllelSE/FÖRSLAG TIll PROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN ~-- KS/2011 /817 GODKÄNNANDE AV UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011 OCH PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 FÖR SAMTLIGA NÄMNDER (FÖRVALTNINGAR) Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, 2007:23, ska nämnderna varje år rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska sedan årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen och redovisa denna tillsammans med årsredovisningen till kommunfullmäktige. Enligt reglementet ska nämnderna också varje år ta fram en plan för den interna kontrollen innevarande år och överlämna denna till kommunstyrelsen senast den 31 januari. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt uppföljningen av den interna kontrollen för 2011 och plan för intern kontroll för 2012 för samtliga nämnder ( förvaltningar). Kommunstyrelsens aj;betsutskott behandlade kommunledningskontorets, samhällsbyggnads förvaltningens, fastighetsförvaltningens och räddnings~änstens uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för 2012 vid sitt sammanträde den 14 februari Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott behandlade kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för intern kontroll 2012 den 2 februari 2012, 3. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse avseende samtliga nämnders uppföljning av intern kontroll 2011, den 20 februari 2012, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse avseende samtliga nämnders planer för 2012, den 20 februari 2012, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 februari 2012, 25 (e;justerat), Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 2 februari 2012, 3 (e;jiisterat), Utbildningsnämndens beslut den 2 februari 2012, 3, Miljötillsynsnämndens beslut den 1 februari 2012, 3, Socialnämndens beslut den 1 februari 2012, 9, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 31 januari 2012, Uppföljning av intern kontroll år 2011 för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och räddnings~änsten. Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 31 januari 2012, HÖGANÄS KOMMUN Höganäs ~ -~------~-~ ~----~

4 4 (37) HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Interna kontrollplaner för 2012 inklusive risk- och väsentlighetsanalyser för kommunledningskontoret, samhällsbyggnads förvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och räddningstjänsten, Byggnadsnämndens beslut den 26 januari 2012, 32, Utbildningsnämndens beslut den 14 december 2011, 126, Överföttnyndarnämndens beslut den 7 december 2011, 83. Kotnnlunstyrelsens beslut ArbetJ1itJkottets o"h kz/ltz/r- o"h jritidsutskottetjjiirslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och kultur- och fritidsutskottets förslag att att godkänna kommunledningskontorets, satnhällsbyggnadsförvaltningens, fastighetsförvaltningens, räddningstjänstens och kultur- och fritids förvaltningens uppföljningar av 2011 års interna kontroll, anta kommunledningskontorets, samhällsbyggnads förvaltningens, fastighetsförvaltningens, räddningstjänstens och kultur- och fritidsförvaltningens planer för intern kontroll för forslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nämndernas uppföljning av 2011 års interna kontroll, att godkänna samtliga nämnders interna kontrollplaner för Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

5 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN Dnr KSj2011j817 Kommunstyrelsen Kommunledningskonlorel UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011 Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nä=ders verksamhet, också ansvaret för att kommun övergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för intern kontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente Varje nä=d har fatt i uppdrag att ta fram internkontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. Intern kontrollplanerna skall årligen revideras och omprövas inför kommande år. I samband med att årsredovisningen behandlas i styrelsen/nämnden skall den kontrollansvarige förvaltnings chefen lä=a en rapport över den interna kontrollen. Nämnden ska vidare överlämna plan för innevarande år till kommunstyrelsen senast den 31 januari och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året. Alla nä=der har behandlat både uppföljning av intern kontrollplanen 2011 och intern kontrollplanen för 2012 och godkänt dessa. Arbetet med den interna kontrollen 2011 har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda. Alla kontrollmoment är genomförda och där brister har mttats har förvaltningen kommit med förslag till förbättringar som har godkänts av respektive nämnd. Exempel på förbättringsområden är redovisningen av representation som är ett årligt återkommande problem och betalning av kommunens leverantörsfakturor som inte alltid betalas i rätt tid. Uppföljningen har också bland annat visat att kommunen har god skattemässig kontroll av dess leverantörer och att tillgängligheten till kommunens växel är hög. Beslutsunderlag Respektive nä=ds godkända uppföljning. Kommunlednillgskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna uppföljningen av 2011 års interna kontroll, överlämna uppföljningen av 2011 års kontroll för samtliga nä=der till kommunfullmäktige för godkännande. Herman Crespin Kommunchef/T j ekonomichef HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

6 ---~ ~~-----~~~~~~- TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN Dnr KS/2011/BI7 Kommunstyrelsen Kommunledningskonlorel PLAN FÖR INTERN KONTROll 2012 Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nämnders verksamhet, också ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för intern kontroll arbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente Varje nämnd har fått i uppdrag att ta fram intern kontrollplaner för sina respektive vetksamhetsområden. Intern kontrollplanerna skall årligen revideras och omprovas inför kommande år. I samband med att årsredovisningen behandlas 1 styrelsen/nämnden ska den kontrollansvarige förvaltningschefen lämna en rapport över den interna kontrollen. Nämnden ska vidare överlämna plan för innevarande år till kommunstyrelsen senast den 31 januari och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året. Alla nämnder har behandlat både uppföljning av intern kontrollplanen 2011 och intern kontrollplanen för 2012 och godkänt dessa. Arbetet med den interna kontrollplanen 2012 har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda. Alla interna kontrollplaner är upprättade efter anvisningar oeh fokuserar på väsentliga risker i organisationen. Ekonomiavdelningen har dock inte erhållit någon riskoch väsentlighetsanalys av utbildnings förvaltningen. Förvaltningen hänvisar dock till att planen tagits fram via en risk- och väsentlighetsanalys. Vidare kan sägas att förvaltningarna har tagit åt sig av revisorernas tidigare kritik att i planen byta ut kontroller som tidigare varit utan anmärkning. Beslutsunderlag Respektive nämnds föreslagna plan för Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samtliga intern kontrollplaner för att överlämna planerna för 2012 års kontroll för samtliga nämnder till kommunfullmäktige för godkårlnande. Herman Ctupin Kommunthef/T f ekonomichef HÖGANÄS KOMMUN Höganäs ~~~ ~~~~~~--~~----~----~~~----~~--~~~~-""

7 I~Iti PROTOKOLL ~ KS ARBETSUTSKOTT HÖGANÄS KOMMUN (12) KSj2011 / GODKÄNNANDE AV UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011 OCH PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET, SAMHÄLLSBYGGNADS FÖRVALTNINGEN, FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för intern kontroll för 2012 för kommunstyrelsens samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsens ku1tur- och fritidsutskott behandlade kultur- och fritids förvaltningens uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för intern kontroll 2012 den 2 februari 2012, 3. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 31 januari 2012, Uppföljning a,':-intem kontroll år 2011 för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur: och fritidsförvaltningen och räddnings~änsten. Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 31 januari 2012, Interna kontrollplaner för 2012 inklusive risk och väsentlighetsanalyser för koltlltiunledningskontoret, samhällsbyggnaclsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och räddningstjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna konununledningskontorets, samhällsbyggnadsförvaltningens, fastighetsförvaltningens och räddningstjänstens uppföljningar av 2011 års interna kontroll, anta kommunledningskontorets, samhällsbyggnadsförvaltningens, fastighetsförvaltningens och räddningstjänstens planer för intern kontroll för Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I SIGNATUR Jt-..,-tf--

8 f~\. ~ HÖGANÄS KOMMUN KOJ\ThIUNSTr1lliLSENS KULTUR.-OCH FRTIDSUTSKOrr sid 4 (S) S""J\ThL\NTR.'iDESPROTOKOLL Sammanrxädesdatum Dn! KS!2012/ 817 Uppföljning intern kontroll plan 2011 och godkännande av plan för 2012 Sammanfattning av ärendet Kultw:- och fritidsforvaltningen har lämnat skrivelse uppföljning av 2011 års interna kontrollplan samt förslag på intern konttollplan för Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens rapport avseende uppföljning intern kontroll plan 2011 och plan för samt 1isk och väsentlighetsana!)'s för Kultur- och fritids utskottets beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningen av kultur- och fritidsforvaltningens interna kolluollplan 2011, att godkänna kultur- och fritids förvaltningens förslag på intern kontrollplan fcir Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen

9 I HÖGANÄSKOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Utbildningsnämnden Blad 4(19) PROTOKOLL Sammanträdesdatum UN 3 AU 3 Intern kontroll 2012 Otdföranden föredtog ätendet gällande intem kontroll 2012, bilaga 12:3. () (J Ordfötanden yrkade att planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting i planen från fem till tio interna/externa teptesentationet. Arbetsutskottet beslöt att föreslå utbildningsnämnden att planen föt intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting j planen från fem till tio interna/ extema representationet. UN 3 Ordföranden föredtog ärendet gällande intem kontroll 2012, bilaga 12:3. Ordföranden yrkade att planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändring j planen från fem till tio intema/ extema representationet. Utbildningsnämnden beslöt. alt planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting j planen frlin fem till tio interna/externa reptesentationer. i) ) I Utdtagsbestyrkande

10 HÖGANÄS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN FÖR UTBIILDNINGSNÄMNDEN Dm 2012jlJTBOOS-3 Rutin Priori- Rutin- Kontrollmoment Kontrollmedel/ f Kontrolltet ansvarig rekvens ansvarig Avvikelserapport till Kontroll utförd Sign. Avvikelser Åtgärder Interll- resp. 9 Assistent Kontrollera rutin Tio Förvaltning extern kring intern- och intexna/ externa sekonom representatio extern representation. representationer. n Förvaltnings chef Rutin för 8 Ansvarig Kontrollera att En förskola eller Nämndssek utrymning av chef skolan eller förskolan skola. reterate enhet vid ex, uppfyller alla brand kriterier. Förvaltnings chef Introduktion 9 Ansvarig Kontrollexa att Fem nyanställda Personalstra av nyanställda chef rutinerna kring teg nyanställda genomförs. Förvaltnings chef

11 Ärendehanter 12 Nämndss Kontrollera Fem diarieförda Assistent Förvaltnings mg - diariet elaeterare diarieföringen. handlingar chef Hantering av 12 Personals Kontrollera att Fem anställningar. Assistent Förvaltnings anställnidgsin trateg anställningsinformati chef formation on hanteras korrekt och att alla handlingar finns tillgängliga. Efterkontroll 9 Förvaltni Kontrollera rutin En gång/år Assistent Förvaltnings av ngsekono kring efterkontroll av jämföra inbetalda chef barnomsorgsa m bamomsorgsavgifter avgifter med vgifter hushållets inkomst. Systematisk 9 Ansvarig Kontrollera att ett Kontrollera två Pers omustra Förvaltnings arbetsmiljäar chef systematiskt arbetslag. teg chef bete arbetsmiljöarbete sker. Registerkontr 12 Rektor Kontrollera att rutin Fem utdrag UI Nämndssek Förvaltnings all (polisens för registerkontroll belastningsregistre reterare chef belastningsreg följs. t. ister)

12 HIÖGAN.ÄS iromimuni INTERN KONTROLLPLAN FÖR UTBIILDNINGSNÄMNDEN J Dnr 2.0//.j/t!, ICH! -.'7, Dm 2011/UTB Rutin Priori- Rutin- Kontrollmomettt KontrollmedeIj f Kontrolltet ansvarig rekvens ansvarig Ansökan om 8 Rektor Kontrollera att båda Fem ansökningat Nämndssek skolgång föriildj:a.rna skrivit på om skolgång. reterare ansökan om skolgång. Intern- resp. 9 Assistent Kontrollera rutin Fem Förvaltning extern kring intern- och interna/ extetna sekonom representario ext~representation. representationer. n Avvikelserapport till Förvaltnings chef Förvaltnings chef Kontroll utf,;rd Sign. cit Avvikelser j/ji Av fem fakturor var det tre som saknade antingen deltagarlista eller syfte. En av dem saknade båda delarna. Åtgärder Kommunicera ut i o~ganisatiotlen vad som kriivs enligt kommunpolicyn. Introduktion 8 Ansvarig Kontrollera att F om nyanställda Petsonalstra ssarntal chef introduktionssamtal teg med nyanställda genomförts. Förvaltnings chef d{s..

13 Iivsmedelsu 9 Kostchef Kontrollera att Fem anställda Förvaltning Förvaltnings tbildning /tektot televant personal som hant~rat. seko:q.om chef genomgått livsmedel. livsmedelsutbildning. IM Lönesamtal 12 Ansvarig Kontrollera att Fem anställda. Personalstra Förvaltnings chef lönesamtal teg chef genomfarts med anställd. rrye6 Pedagogisk 12 Rektor Kontrollera att de Två olika skolor Nämndssek Förvaltnings lunch pedagogiska granskas vid reterare chef luncherna utnyttjas lunchtid. på korrekt vis. (j~f Regis tetkont 12 Rektor Kontrollera att rutin Fem utdrag ur NäIDndssek Förvaltnings Ett utdrag ur polisens Påtala hur viktigt det är att toll (polisens föi registerkonttoll belastningsiegistre.reterru::e chef belastningstegister saknas. kräva in utdrag. belastningsie följs. rjl t gistet) Vårdnadsbid 8 Assistent Kontrollera att Fem ansökningar Pesonalstrat Förvaltnings ragets sökande lämnat in om eg chef ansökningsp korrekta vårdnadsbidrag. rocess ansökningshandlingar U!q

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 6 (18) 2012/ Uppföljning av intern kontroll 2011 och plan för intern kontroll 2012 Sammanfattning av ärendet Enligt Höganäs kommuns reglemente för intern kontrou (KPS 2007:23, antagen den 3 maj 2007) skall nämnderna varje år anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrouen. Planen skau överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 januari. Nämnderna skall i samband med att årets interna kontrollplan lämnas, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen. Av 6 kap. 7 första och andra stycket kommunallagen (1991:900) framgår att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Utfallet av den interna kontrollen för 2011 finns redovisad i bilaga 1-4, förslag till kontrollplan 2012 i bilaga 5 samt risk- och väsentlighetsanalys i bilaga 6. Beslutsunderlag Miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2012 Miljötillsynsnämndens beslut IVliljötillsynsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll för och att anta plan för intern kontroll för 2012 samt övedälllna dem till kptnmunstyrelsen och kolnmunens revisorer. Beslutet ska sidekas till KOl11tTIUnstyrelsen, K.olTItTIUnens revisorer 1J4t. Il~

15 HÖGANÄS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 2011 UPPFÖLJNING Rutin Kontrollmoment Kontrollmedel/ Kontroll- Kontroll Anmärkning Avvikelser Åtgärder frekvens ansvarig utförd Sign. Årende- Uppföljning av att Granska fem Miljöchefen Rutinen fungerar enligt registrerings- ätenden registreras på slumpmässigt rutinbeskrivningen. [] rutiner ett korrekt sätt. utvalda ärenden Rutinen fungerar med varje k--varta!. äri behov av utveckling. Dol.-umente1:2.9 O rutinbeskrivning saknas. Rutiner kring Uppfyllande av Kontinuerligt Miljöchefen Rutinen fungerar enligt Beslut i överklagade Bevakas i ärendeföreläggande fonnkrav för under året. rutinbeskrivnlngen O ärenden skickas in te från hanteringen, dvs. ärenden och sakprövning i Rutinen fungerar med prävningsinstans över avslutas inte fönän ev. överklagade överinstans, är i behov av utveckling länsstyrelsen varför beslut vunnit laga kraft ärenden bevakning av Dokumenterad uppföljning försvåras. eller avslutats. Kontroll [] överklagade ärenden rutinbeskrivning sker löpande genom m.m. saknas. utdrag av ärendelistor och genomgång av dessa. O O.

16 Samtliga Fortlöpande Kontinuerligt Miljöchefen Rutinen fungerru:: _ D Rutinhandbok inte Idar, Ett koncept till rutiner. dokumentation, under året Rutinen fungerar med D forst Rutinen rutinhandbok har tagits revideringar och äri behov av olämplig som sådan, avset.fram under året 2011 och kompletteringar av utveckling. ett genomfö:rande. avses slutföras rutinbeskrivningar Dokumenterad D diir det är möjligt för rutinbesktivning att minska sårbarhet saknas. vid sjukdom och Avvikelser nyanställningar. 0

17 HÖGANAS I<iOMMUNl KONTROLLANSVARIGES RAPPORTERING Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljöavdelningen Rutin: RutineJ: kring samtligt Rapportering till: Miljötillsynsnämnden Kontroll (genomförande av lutinhandbok) utfört kontinuerligt under 2011 men kvarstår att slutföra ~ Kontrollansvatige (RichatdAkesson)... ~.~.. ~ Sammanfattning av rutin och kontroll. Beskriv rutinen och dess innehåll samt hur kontrollen har gjorts. Rutin för samttigt: Fortlöpande dokumentation, revideringar och kompletteringar av tutinbeskrivningat där det är möjligt för att minska sårbarhet vid sjukdom och nyanställningar. Ska resultera i en rutinhandbok, digitalt såväl som i pärm. Resultat 1. Rutinen fungetar enligt rutinbeskrivning 2. Rutinen funge1'llr men är i behov av utveckling 3. Dokumenterad rutinbeskrivning salmas 4. Avvil,elser mot lutinen har konstaterats D D D ~ Kommentar Rutinen olämplig. Arbetet med rutinhandbok ska slutföras 2012 och sedan revideras och kompletteras eftej: hehov. Detta åt dock ingen rutin som passar sig i den interna kontrollen. 5. Förslag tilllltgärder som skall vidtagas..

18 KONTROLLAl'<SVARIGES RAPPORTERING Samhiillsbyggnadsförvaltningen - Miljöavdelningen Rutin: Rutiner kring föreläggande och överklagade ärenden Rapportering till: Miljötillsynsnämnden Kontroll utfört: Kontinuerligt undet 2011 i samband 1ned beslut och överklagande av beslut Gr-- "\ A '. <.r: <~.-i /\--?----- Kontrolhnsvange (Richard kesson)...,...:"\...,...,... ~... -(... vo Sammanfattning av rutin och kontroll. Beskriv rutinen och dess innehåll samt hur kontrollen har gjorts. Rutin f"ör f"öreläggande och överklagade beslut: Delegationsbeslut kontrolleras så att skäl till beslut och beslutsmeningen är juridiskt korrekta. Resultat L Rutinen fungerar enligt mtinbeskrivning 2. Rutinen fungerar men är i behov av utveckling 3. Dokumenterad mtinbesktivning saknas 4. Avvikelser motmtinen har konstaterats KOminentar Kontrollen utförd utan anmärkning. D ]XI D D 5. Förslag till åtgärder som skall vidtagas

19 ~ HÖGANÄS KOMMUN< KONTROLLANSVARIGES RAPPORTERING Samhällsbyggnads förvaltningen - Miljöavdelningen Rutin: Ärenderegistrerings11ltin Rapportering till: Miljötillsynsnämnden Kontroll utfört resp. kvartal 2011 ~\ r-f "-" '... r' c.../~ p /\- c::::----~- Kontrollansvarige (Richard Äkesson)...:.....,(,,:-:-...,.. \, Sammanfattning av rutin och kontroll. Beskriv rutinen och dess innehåll samt hur kontrollen har gjorts. Rutin for ärenderejlistreri.tw: Fem ärenden (akrer) väljs ut slumpmässigtvatje kvartal och avstäms mot registreringen i databas (Miljöreda) avseende diarienummer och ärendemeninq-' Resultat 1. Rutinen fungerar enligt rulinbeskrivning 2, Rutinen fungerar men är i behov av utveckling 3, Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 4, Avvikelser mot 11ltinen har konstaterats Kommentar Kontrollen utförd utan anmärkning, g[ D D D 5. Förslag till åtgärder som skall vidtagas

20 HÖGANÄS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN '... Rutin, Priori~ Rutin- ".. '. Kontrollmoment " '. Kontrollmedel/frekvens, Kontroll- Avvikelse- Rutinbeskrivning.. ', tet... ansvarig ansvarig, '' rapport till, I... '..,. ' ', Äxenderegistrering 9 Administrativ Diarieförda ärenden Granska tre slumpmässigt Jv.Wjöchefen Nämnden Ärenden och handlingar tjänt stäms av mot utvalda ärenden varje kontrolleras så att de är rätt registreringen i kvaxtal registrerade i Jv.WjöReda databas (databasen) avseende ärendenummer, fastighetsbeteckning, adress och ärendemeni11g Juridisk korrekthet i 12 Jv.Wjöchefen Beslut kontrolleras Granska två slumpmässigt Jv.Wjöchefen Nämnden Delegationsbeslut ska delegationsbeslut avse~nde fonnkrav utvalda ärenden varje kontrolleras så att skäl till kvaxtal beslut och beslutsmenillgen är juridiskt korrekta Handlä&,oning av sakärenden 9 Miljöchefen Kontroll av att Granska tre slumpmässigt Jv.Wjöchefen Nämnden Anmälnings, ansöknings- och (anmälnings-, ansökan, ärenden inte blir utvalda ärenden: varje klagomålsärenden som klagomål enligt miljöbalk, J.i&,o-ande utan beslut kvartal diarieförts för iner än 3 livsmedelslag mm.) månader sedan kontrolleras avseende avslut. Delegation 12 lyliljöchefen Beslut jämförs med Granska tre slwnpmässigt Jv.Wjöchefen Nä=den Delegationsbeslut stäms av så nämndens delegation utvalda ärenden varje att de överensstämmer med kvartal nämndens delegation till beslutande.

21 HÖGANÄS KOMMUN RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 2012 Rutin Arenderegistrecing Risk Väsent~ Prioritet lighet Juridisk korrekthet i delegations beslut Handläggning av sakärenden (anmälnings-, ansökan, klagomål enligt miljö balk, livsmedelslag mm.) Delegation RISK Sannolikhetsnivåer får fel l Osannolik risken ~r praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 2 Mindre sannolik risken ~r mycket liten att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns risk får att fel ska uppstå 4 Sannolik det tir mycket troligt att fel ska uppstå VÄSENLIGHET Påverkan på verksamheten om fel uppstår: 1 Försumbar är obetydlig fbi' de olika intressenterna och kommunen 2 Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter S0111 kommunen 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 4 Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte fl\r inträffa l

22 _~A' ~ HÖGA NÄS KOMMUN PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 33 -,.,,----:-:-'----_.~~ Hca~~t;~~K~\~~~~N I 'j 7 ; D'<R K?J z.~.~ l fll~,,~~~,~_<~'"~_~"~_'_~~_,~~= SNj2012j27 9 INTERN KONTROLL - GENOMFÖRDA KONTROLLER 2011 SAMT PLAN FÖR 2012 Sammanfattning av ärendet Socialnämnden beslutade , 43, om intern kontrollplan för Socialförvaltningen har avseende år 2011 genomfört kontroller enligt plan och sammanställt resultatet. Socialförvaltningen har även tagit fram förslag till intern kontrollplan för Beslutsunderlag Redovisning av genomförd intern kontroll 2011 Intern kontrollplan 2012, förslag Ytterligare underlag i ärendet Socialnämndens beslut från , 43 (SN/2011/20). Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförda kontroller avseende 2011, att att att anta intern kontrollplan för 2012 enligt förslag, intern kontroll avseende Mat som s,rv,ms på vårdboend, och i h,mvård,n gäller fram till och med atr den nya Kostorganlsationen är fullt genomförd, samt överlämna redovisning för 2011 samt plan för 2012 till kommunstyrelsen. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen UTD~S~STYR~P~,. ~ ~h«..gt:e

23 Socialförvaltningen Redovisn1n avenomförd intern kontroll 2011 Rutin Rutin- Kontrollmoment Kontrollmedel o frekvens Rutinbeskrivning Hantering av Resp Att hanteringen av vårdtagarnas privata vårdtagarnas enhetschef medel följer antagen rutin. privata medel på in6m vård och vårdboende omsorg Kommentar: Kontrollerna genomfördes i fonn av oanmälda besök. Vid dessa besök fick anställd personal visa hur kontanthanteringen fungerar. Alla delar av den fastställda rutinbeskrivningen kontrollerades. Kontrollen visar att det överlag fungerar bra. På vissa enheter fanns det enskilda avvikelser från riktlinjerna. Dessa berodde främst på att personal inte själva hade läst underlaget för detta arbete utan arbetade utifrån muntliga instruktioner. Stickprov på Ekonom Soc chef Privata medel på samtliga enheter vårdboende någon gång (SN ) under året Arunärkning: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling. I ett fall saknades en skriftlig överenskommelse mellan brukare/ godman och enhet. Vid två enheter var det fler än bara kontaktpersonen som skötte brukarens kassa. Vid tre enheter saknades korrekt förteckning över vilka som hade tillgång till kassaskåpet med kontanterna. Vid tre enheter saknades det löpnummer på kvitton, dock fanns det kvitton hos alla enheter. Rutin för avstämning med tillhörande blankett som ska göras årligen är bristfillig hos samtliga enheter. Dock stäms kassorna av hos alla, då med egen rutin. Två enheter saknar den bilaga som ska fyllas i när hanteringen av kontanterna avslutas. Åtgärd: Samtlig personal skall infonneras om reglerna för hantering av kontanta med! på vårdboende. (fl Z... N o f-' N... N -.J Socialnämnden

24 Socialförvaltningen Redovisnin av en omförd intern kontto1l2011 Rutin R.utin-. KontroIlmoment KontröIlmedel o frekvens Avvikelse rapport till Rutinbeskrivning Individuell Resp Att genomförandeplan har upprättats genomförande- enhetschef inom 4 veckor efter verkställt beslut plan inom vård och avseende hemvård och vårdboende omsorg Kommentar: Enligt rutin ska en individuell genomförandeplan (IGP) ha upprättats inom inom 4 veckor. Samtliga beslut per år Biståndshandläggare för resp vårdtagare Soc chef Socialförvaltningens "Lathund för individuell genomförandeplan". Finns på intranätet. Anmärkning: Avvikelser mot rutinen har konstaterats. Det finns rutiner både hos biståndshandläggare och enhetschefer. De har inte fungerat fullt ut. Det finns inte IGP hos alla och det har inte alltid blivit gjort inom 4 veckor. Åtgärd: Det skickas en automatisk bevakning avseende IGP till biståndshandläggare och enhetschefer. Biståndsbeslut Boende- Att plats i särskilt boende har erbjudits avseende särskilt samordnare inom 2 månader från beslutsdatum boende Kommentar: Samtliga beslut Enhets chef för Soc chef Servicedeklaration per år biståndsenheten Anmärkning: Avvikelser mot rutinen har konstaterats. 8 stycken har inte fått vårdboende inom 2 mån. Handlar om tillgång och efterfrågan, periodvis har vi haft många som väntat på boende. Lediga lägenheter under 2011 sammanlagt 94 st. 99 st har blivit erbjudna. Väntat i snitt 35 dagar från beslut till erbjudande. 58 st från korttiden. 40 st från bostaden. 1 från sjukhus. 3 från annan kommun. 10 personer har tackat nej. Lägenheterna har i snitt stått tomma i 19 dagar. Åtgärd: Förbättra processen, från när lägenheten blir ledig till inflyttning. Finns rutiner kring detta men de behöver ses över. Socialnämnden

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer