KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 ~~.~- I (37) HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till ÄRENDEN 1. Justering 2. Uppföljning av intern kontroll 2011 och plan för intern kontroll 2012 för samtliga nämnder (förvaltningar), s Arsredovisning 2011 för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, s Agarkommunema till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förslag till nytt mål 2020, s Agarkommunerna till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förslag till ökad avfallssamverkan, s Agarkommunema till Nordvästra Skånes Renhållninga AB:s förslag till ny bolagsordning, s Ägarkommunerna till Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s förslag till nytt ägardirektiv, s Godkännande av årsredovisning för 2011 för Höganäs kommun, s.iii Arsredovisning för AB Höganäshem 2011 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2012, s Arsredovisning för Höganäs Energi AB 2011 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2012, s ilarsredovisning för Höganäs Fjärrvärme 2011 samt direktiv till ombud vid årsstämma 2012, s Antagande av ny personalpolicy, s Antagande av ny lönepolicy, s Diskussion om bildande av ett kommunalförbund avseende räddnings~änstsfrågor i Skåne Nordväst, s Uppdrag att sälja Flundrarp 1:46 i Arild (posthuset i Arild), s Antagande av detaljplan för Valkyrian 4 (Bruksgården) i Höganäs, s Avslag på ansökan om planändring för Noshörningen 14 i Höganäs, s HÖGA NÄS KOMMUN Höganäs

2 2 (37) KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN _._ ls.redovisning av uppdrag om försäljning av marken där A-schaktet finns samt uppdrag att ta fram förslag på hur A-schaktet kan tillvaratas och marknadsföras, s Egenproducerad vindkraft, J Uppdrag åt samhällsbyggnads förvaltningen att åtgärda skador till följd av stormen "Berit" hösten 2011, s Utvidgning av verksamhetsområden för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, JA Utredning avseende digital möteshantering utifrån ett verksamhetsperspektiv, s Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet, s Ändring av kommunstyrelsens behörighetsbeslut, s Svar på motion om uttnaningsrätt, s Svar på motion avseende vikande elevantal för Kullagymnasiet, s Svar på motion avseende beredning för medborgardialog för ökad demokrati, s S.Redovisning av utskottens ärenden, s Kommunstyrelsens anmälningsärenden, s Höganäs Peter Kovacs (M) Ordförande HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

3 3 (37) k J 2 HÖGANÄS KOMMUN KAllelSE/FÖRSLAG TIll PROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN ~-- KS/2011 /817 GODKÄNNANDE AV UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011 OCH PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 FÖR SAMTLIGA NÄMNDER (FÖRVALTNINGAR) Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, 2007:23, ska nämnderna varje år rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska sedan årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen och redovisa denna tillsammans med årsredovisningen till kommunfullmäktige. Enligt reglementet ska nämnderna också varje år ta fram en plan för den interna kontrollen innevarande år och överlämna denna till kommunstyrelsen senast den 31 januari. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt uppföljningen av den interna kontrollen för 2011 och plan för intern kontroll för 2012 för samtliga nämnder ( förvaltningar). Kommunstyrelsens aj;betsutskott behandlade kommunledningskontorets, samhällsbyggnads förvaltningens, fastighetsförvaltningens och räddnings~änstens uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för 2012 vid sitt sammanträde den 14 februari Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott behandlade kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för intern kontroll 2012 den 2 februari 2012, 3. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse avseende samtliga nämnders uppföljning av intern kontroll 2011, den 20 februari 2012, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse avseende samtliga nämnders planer för 2012, den 20 februari 2012, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 februari 2012, 25 (e;justerat), Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 2 februari 2012, 3 (e;jiisterat), Utbildningsnämndens beslut den 2 februari 2012, 3, Miljötillsynsnämndens beslut den 1 februari 2012, 3, Socialnämndens beslut den 1 februari 2012, 9, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 31 januari 2012, Uppföljning av intern kontroll år 2011 för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och räddnings~änsten. Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 31 januari 2012, HÖGANÄS KOMMUN Höganäs ~ -~------~-~ ~----~

4 4 (37) HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Interna kontrollplaner för 2012 inklusive risk- och väsentlighetsanalyser för kommunledningskontoret, samhällsbyggnads förvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och räddningstjänsten, Byggnadsnämndens beslut den 26 januari 2012, 32, Utbildningsnämndens beslut den 14 december 2011, 126, Överföttnyndarnämndens beslut den 7 december 2011, 83. Kotnnlunstyrelsens beslut ArbetJ1itJkottets o"h kz/ltz/r- o"h jritidsutskottetjjiirslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och kultur- och fritidsutskottets förslag att att godkänna kommunledningskontorets, satnhällsbyggnadsförvaltningens, fastighetsförvaltningens, räddningstjänstens och kultur- och fritids förvaltningens uppföljningar av 2011 års interna kontroll, anta kommunledningskontorets, samhällsbyggnads förvaltningens, fastighetsförvaltningens, räddningstjänstens och kultur- och fritidsförvaltningens planer för intern kontroll för forslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nämndernas uppföljning av 2011 års interna kontroll, att godkänna samtliga nämnders interna kontrollplaner för Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

5 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN Dnr KSj2011j817 Kommunstyrelsen Kommunledningskonlorel UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011 Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nä=ders verksamhet, också ansvaret för att kommun övergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för intern kontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente Varje nä=d har fatt i uppdrag att ta fram internkontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. Intern kontrollplanerna skall årligen revideras och omprövas inför kommande år. I samband med att årsredovisningen behandlas i styrelsen/nämnden skall den kontrollansvarige förvaltnings chefen lä=a en rapport över den interna kontrollen. Nämnden ska vidare överlämna plan för innevarande år till kommunstyrelsen senast den 31 januari och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året. Alla nä=der har behandlat både uppföljning av intern kontrollplanen 2011 och intern kontrollplanen för 2012 och godkänt dessa. Arbetet med den interna kontrollen 2011 har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda. Alla kontrollmoment är genomförda och där brister har mttats har förvaltningen kommit med förslag till förbättringar som har godkänts av respektive nämnd. Exempel på förbättringsområden är redovisningen av representation som är ett årligt återkommande problem och betalning av kommunens leverantörsfakturor som inte alltid betalas i rätt tid. Uppföljningen har också bland annat visat att kommunen har god skattemässig kontroll av dess leverantörer och att tillgängligheten till kommunens växel är hög. Beslutsunderlag Respektive nä=ds godkända uppföljning. Kommunlednillgskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna uppföljningen av 2011 års interna kontroll, överlämna uppföljningen av 2011 års kontroll för samtliga nä=der till kommunfullmäktige för godkännande. Herman Crespin Kommunchef/T j ekonomichef HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

6 ---~ ~~-----~~~~~~- TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN Dnr KS/2011/BI7 Kommunstyrelsen Kommunledningskonlorel PLAN FÖR INTERN KONTROll 2012 Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nämnders verksamhet, också ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för intern kontroll arbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente Varje nämnd har fått i uppdrag att ta fram intern kontrollplaner för sina respektive vetksamhetsområden. Intern kontrollplanerna skall årligen revideras och omprovas inför kommande år. I samband med att årsredovisningen behandlas 1 styrelsen/nämnden ska den kontrollansvarige förvaltningschefen lämna en rapport över den interna kontrollen. Nämnden ska vidare överlämna plan för innevarande år till kommunstyrelsen senast den 31 januari och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året. Alla nämnder har behandlat både uppföljning av intern kontrollplanen 2011 och intern kontrollplanen för 2012 och godkänt dessa. Arbetet med den interna kontrollplanen 2012 har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda. Alla interna kontrollplaner är upprättade efter anvisningar oeh fokuserar på väsentliga risker i organisationen. Ekonomiavdelningen har dock inte erhållit någon riskoch väsentlighetsanalys av utbildnings förvaltningen. Förvaltningen hänvisar dock till att planen tagits fram via en risk- och väsentlighetsanalys. Vidare kan sägas att förvaltningarna har tagit åt sig av revisorernas tidigare kritik att i planen byta ut kontroller som tidigare varit utan anmärkning. Beslutsunderlag Respektive nämnds föreslagna plan för Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samtliga intern kontrollplaner för att överlämna planerna för 2012 års kontroll för samtliga nämnder till kommunfullmäktige för godkårlnande. Herman Ctupin Kommunthef/T f ekonomichef HÖGANÄS KOMMUN Höganäs ~~~ ~~~~~~--~~----~----~~~----~~--~~~~-""

7 I~Iti PROTOKOLL ~ KS ARBETSUTSKOTT HÖGANÄS KOMMUN (12) KSj2011 / GODKÄNNANDE AV UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011 OCH PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET, SAMHÄLLSBYGGNADS FÖRVALTNINGEN, FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för intern kontroll för 2012 för kommunstyrelsens samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsens ku1tur- och fritidsutskott behandlade kultur- och fritids förvaltningens uppföljning av intern kontroll för 2011 och plan för intern kontroll 2012 den 2 februari 2012, 3. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 31 januari 2012, Uppföljning a,':-intem kontroll år 2011 för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur: och fritidsförvaltningen och räddnings~änsten. Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 31 januari 2012, Interna kontrollplaner för 2012 inklusive risk och väsentlighetsanalyser för koltlltiunledningskontoret, samhällsbyggnaclsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och räddningstjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna konununledningskontorets, samhällsbyggnadsförvaltningens, fastighetsförvaltningens och räddningstjänstens uppföljningar av 2011 års interna kontroll, anta kommunledningskontorets, samhällsbyggnadsförvaltningens, fastighetsförvaltningens och räddningstjänstens planer för intern kontroll för Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I SIGNATUR Jt-..,-tf--

8 f~\. ~ HÖGANÄS KOMMUN KOJ\ThIUNSTr1lliLSENS KULTUR.-OCH FRTIDSUTSKOrr sid 4 (S) S""J\ThL\NTR.'iDESPROTOKOLL Sammanrxädesdatum Dn! KS!2012/ 817 Uppföljning intern kontroll plan 2011 och godkännande av plan för 2012 Sammanfattning av ärendet Kultw:- och fritidsforvaltningen har lämnat skrivelse uppföljning av 2011 års interna kontrollplan samt förslag på intern konttollplan för Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens rapport avseende uppföljning intern kontroll plan 2011 och plan för samt 1isk och väsentlighetsana!)'s för Kultur- och fritids utskottets beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningen av kultur- och fritidsforvaltningens interna kolluollplan 2011, att godkänna kultur- och fritids förvaltningens förslag på intern kontrollplan fcir Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen

9 I HÖGANÄSKOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Utbildningsnämnden Blad 4(19) PROTOKOLL Sammanträdesdatum UN 3 AU 3 Intern kontroll 2012 Otdföranden föredtog ätendet gällande intem kontroll 2012, bilaga 12:3. () (J Ordfötanden yrkade att planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting i planen från fem till tio interna/externa teptesentationet. Arbetsutskottet beslöt att föreslå utbildningsnämnden att planen föt intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting j planen från fem till tio interna/ extema representationet. UN 3 Ordföranden föredtog ärendet gällande intem kontroll 2012, bilaga 12:3. Ordföranden yrkade att planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändring j planen från fem till tio intema/ extema representationet. Utbildningsnämnden beslöt. alt planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting j planen frlin fem till tio interna/externa reptesentationer. i) ) I Utdtagsbestyrkande

10 HÖGANÄS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN FÖR UTBIILDNINGSNÄMNDEN Dm 2012jlJTBOOS-3 Rutin Priori- Rutin- Kontrollmoment Kontrollmedel/ f Kontrolltet ansvarig rekvens ansvarig Avvikelserapport till Kontroll utförd Sign. Avvikelser Åtgärder Interll- resp. 9 Assistent Kontrollera rutin Tio Förvaltning extern kring intern- och intexna/ externa sekonom representatio extern representation. representationer. n Förvaltnings chef Rutin för 8 Ansvarig Kontrollera att En förskola eller Nämndssek utrymning av chef skolan eller förskolan skola. reterate enhet vid ex, uppfyller alla brand kriterier. Förvaltnings chef Introduktion 9 Ansvarig Kontrollexa att Fem nyanställda Personalstra av nyanställda chef rutinerna kring teg nyanställda genomförs. Förvaltnings chef

11 Ärendehanter 12 Nämndss Kontrollera Fem diarieförda Assistent Förvaltnings mg - diariet elaeterare diarieföringen. handlingar chef Hantering av 12 Personals Kontrollera att Fem anställningar. Assistent Förvaltnings anställnidgsin trateg anställningsinformati chef formation on hanteras korrekt och att alla handlingar finns tillgängliga. Efterkontroll 9 Förvaltni Kontrollera rutin En gång/år Assistent Förvaltnings av ngsekono kring efterkontroll av jämföra inbetalda chef barnomsorgsa m bamomsorgsavgifter avgifter med vgifter hushållets inkomst. Systematisk 9 Ansvarig Kontrollera att ett Kontrollera två Pers omustra Förvaltnings arbetsmiljäar chef systematiskt arbetslag. teg chef bete arbetsmiljöarbete sker. Registerkontr 12 Rektor Kontrollera att rutin Fem utdrag UI Nämndssek Förvaltnings all (polisens för registerkontroll belastningsregistre reterare chef belastningsreg följs. t. ister)

12 HIÖGAN.ÄS iromimuni INTERN KONTROLLPLAN FÖR UTBIILDNINGSNÄMNDEN J Dnr 2.0//.j/t!, ICH! -.'7, Dm 2011/UTB Rutin Priori- Rutin- Kontrollmomettt KontrollmedeIj f Kontrolltet ansvarig rekvens ansvarig Ansökan om 8 Rektor Kontrollera att båda Fem ansökningat Nämndssek skolgång föriildj:a.rna skrivit på om skolgång. reterare ansökan om skolgång. Intern- resp. 9 Assistent Kontrollera rutin Fem Förvaltning extern kring intern- och interna/ extetna sekonom representario ext~representation. representationer. n Avvikelserapport till Förvaltnings chef Förvaltnings chef Kontroll utf,;rd Sign. cit Avvikelser j/ji Av fem fakturor var det tre som saknade antingen deltagarlista eller syfte. En av dem saknade båda delarna. Åtgärder Kommunicera ut i o~ganisatiotlen vad som kriivs enligt kommunpolicyn. Introduktion 8 Ansvarig Kontrollera att F om nyanställda Petsonalstra ssarntal chef introduktionssamtal teg med nyanställda genomförts. Förvaltnings chef d{s..

13 Iivsmedelsu 9 Kostchef Kontrollera att Fem anställda Förvaltning Förvaltnings tbildning /tektot televant personal som hant~rat. seko:q.om chef genomgått livsmedel. livsmedelsutbildning. IM Lönesamtal 12 Ansvarig Kontrollera att Fem anställda. Personalstra Förvaltnings chef lönesamtal teg chef genomfarts med anställd. rrye6 Pedagogisk 12 Rektor Kontrollera att de Två olika skolor Nämndssek Förvaltnings lunch pedagogiska granskas vid reterare chef luncherna utnyttjas lunchtid. på korrekt vis. (j~f Regis tetkont 12 Rektor Kontrollera att rutin Fem utdrag ur NäIDndssek Förvaltnings Ett utdrag ur polisens Påtala hur viktigt det är att toll (polisens föi registerkonttoll belastningsiegistre.reterru::e chef belastningstegister saknas. kräva in utdrag. belastningsie följs. rjl t gistet) Vårdnadsbid 8 Assistent Kontrollera att Fem ansökningar Pesonalstrat Förvaltnings ragets sökande lämnat in om eg chef ansökningsp korrekta vårdnadsbidrag. rocess ansökningshandlingar U!q

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 6 (18) 2012/ Uppföljning av intern kontroll 2011 och plan för intern kontroll 2012 Sammanfattning av ärendet Enligt Höganäs kommuns reglemente för intern kontrou (KPS 2007:23, antagen den 3 maj 2007) skall nämnderna varje år anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrouen. Planen skau överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 januari. Nämnderna skall i samband med att årets interna kontrollplan lämnas, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen. Av 6 kap. 7 första och andra stycket kommunallagen (1991:900) framgår att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Utfallet av den interna kontrollen för 2011 finns redovisad i bilaga 1-4, förslag till kontrollplan 2012 i bilaga 5 samt risk- och väsentlighetsanalys i bilaga 6. Beslutsunderlag Miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2012 Miljötillsynsnämndens beslut IVliljötillsynsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll för och att anta plan för intern kontroll för 2012 samt övedälllna dem till kptnmunstyrelsen och kolnmunens revisorer. Beslutet ska sidekas till KOl11tTIUnstyrelsen, K.olTItTIUnens revisorer 1J4t. Il~

15 HÖGANÄS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 2011 UPPFÖLJNING Rutin Kontrollmoment Kontrollmedel/ Kontroll- Kontroll Anmärkning Avvikelser Åtgärder frekvens ansvarig utförd Sign. Årende- Uppföljning av att Granska fem Miljöchefen Rutinen fungerar enligt registrerings- ätenden registreras på slumpmässigt rutinbeskrivningen. [] rutiner ett korrekt sätt. utvalda ärenden Rutinen fungerar med varje k--varta!. äri behov av utveckling. Dol.-umente1:2.9 O rutinbeskrivning saknas. Rutiner kring Uppfyllande av Kontinuerligt Miljöchefen Rutinen fungerar enligt Beslut i överklagade Bevakas i ärendeföreläggande fonnkrav för under året. rutinbeskrivnlngen O ärenden skickas in te från hanteringen, dvs. ärenden och sakprövning i Rutinen fungerar med prävningsinstans över avslutas inte fönän ev. överklagade överinstans, är i behov av utveckling länsstyrelsen varför beslut vunnit laga kraft ärenden bevakning av Dokumenterad uppföljning försvåras. eller avslutats. Kontroll [] överklagade ärenden rutinbeskrivning sker löpande genom m.m. saknas. utdrag av ärendelistor och genomgång av dessa. O O.

16 Samtliga Fortlöpande Kontinuerligt Miljöchefen Rutinen fungerru:: _ D Rutinhandbok inte Idar, Ett koncept till rutiner. dokumentation, under året Rutinen fungerar med D forst Rutinen rutinhandbok har tagits revideringar och äri behov av olämplig som sådan, avset.fram under året 2011 och kompletteringar av utveckling. ett genomfö:rande. avses slutföras rutinbeskrivningar Dokumenterad D diir det är möjligt för rutinbesktivning att minska sårbarhet saknas. vid sjukdom och Avvikelser nyanställningar. 0

17 HÖGANAS I<iOMMUNl KONTROLLANSVARIGES RAPPORTERING Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljöavdelningen Rutin: RutineJ: kring samtligt Rapportering till: Miljötillsynsnämnden Kontroll (genomförande av lutinhandbok) utfört kontinuerligt under 2011 men kvarstår att slutföra ~ Kontrollansvatige (RichatdAkesson)... ~.~.. ~ Sammanfattning av rutin och kontroll. Beskriv rutinen och dess innehåll samt hur kontrollen har gjorts. Rutin för samttigt: Fortlöpande dokumentation, revideringar och kompletteringar av tutinbeskrivningat där det är möjligt för att minska sårbarhet vid sjukdom och nyanställningar. Ska resultera i en rutinhandbok, digitalt såväl som i pärm. Resultat 1. Rutinen fungetar enligt rutinbeskrivning 2. Rutinen funge1'llr men är i behov av utveckling 3. Dokumenterad rutinbeskrivning salmas 4. Avvil,elser mot lutinen har konstaterats D D D ~ Kommentar Rutinen olämplig. Arbetet med rutinhandbok ska slutföras 2012 och sedan revideras och kompletteras eftej: hehov. Detta åt dock ingen rutin som passar sig i den interna kontrollen. 5. Förslag tilllltgärder som skall vidtagas..

18 KONTROLLAl'<SVARIGES RAPPORTERING Samhiillsbyggnadsförvaltningen - Miljöavdelningen Rutin: Rutiner kring föreläggande och överklagade ärenden Rapportering till: Miljötillsynsnämnden Kontroll utfört: Kontinuerligt undet 2011 i samband 1ned beslut och överklagande av beslut Gr-- "\ A '. <.r: <~.-i /\--?----- Kontrolhnsvange (Richard kesson)...,...:"\...,...,... ~... -(... vo Sammanfattning av rutin och kontroll. Beskriv rutinen och dess innehåll samt hur kontrollen har gjorts. Rutin f"ör f"öreläggande och överklagade beslut: Delegationsbeslut kontrolleras så att skäl till beslut och beslutsmeningen är juridiskt korrekta. Resultat L Rutinen fungerar enligt mtinbeskrivning 2. Rutinen fungerar men är i behov av utveckling 3. Dokumenterad mtinbesktivning saknas 4. Avvikelser motmtinen har konstaterats KOminentar Kontrollen utförd utan anmärkning. D ]XI D D 5. Förslag till åtgärder som skall vidtagas

19 ~ HÖGANÄS KOMMUN< KONTROLLANSVARIGES RAPPORTERING Samhällsbyggnads förvaltningen - Miljöavdelningen Rutin: Ärenderegistrerings11ltin Rapportering till: Miljötillsynsnämnden Kontroll utfört resp. kvartal 2011 ~\ r-f "-" '... r' c.../~ p /\- c::::----~- Kontrollansvarige (Richard Äkesson)...:.....,(,,:-:-...,.. \, Sammanfattning av rutin och kontroll. Beskriv rutinen och dess innehåll samt hur kontrollen har gjorts. Rutin for ärenderejlistreri.tw: Fem ärenden (akrer) väljs ut slumpmässigtvatje kvartal och avstäms mot registreringen i databas (Miljöreda) avseende diarienummer och ärendemeninq-' Resultat 1. Rutinen fungerar enligt rulinbeskrivning 2, Rutinen fungerar men är i behov av utveckling 3, Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 4, Avvikelser mot 11ltinen har konstaterats Kommentar Kontrollen utförd utan anmärkning, g[ D D D 5. Förslag till åtgärder som skall vidtagas

20 HÖGANÄS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN '... Rutin, Priori~ Rutin- ".. '. Kontrollmoment " '. Kontrollmedel/frekvens, Kontroll- Avvikelse- Rutinbeskrivning.. ', tet... ansvarig ansvarig, '' rapport till, I... '..,. ' ', Äxenderegistrering 9 Administrativ Diarieförda ärenden Granska tre slumpmässigt Jv.Wjöchefen Nämnden Ärenden och handlingar tjänt stäms av mot utvalda ärenden varje kontrolleras så att de är rätt registreringen i kvaxtal registrerade i Jv.WjöReda databas (databasen) avseende ärendenummer, fastighetsbeteckning, adress och ärendemeni11g Juridisk korrekthet i 12 Jv.Wjöchefen Beslut kontrolleras Granska två slumpmässigt Jv.Wjöchefen Nämnden Delegationsbeslut ska delegationsbeslut avse~nde fonnkrav utvalda ärenden varje kontrolleras så att skäl till kvaxtal beslut och beslutsmenillgen är juridiskt korrekta Handlä&,oning av sakärenden 9 Miljöchefen Kontroll av att Granska tre slumpmässigt Jv.Wjöchefen Nämnden Anmälnings, ansöknings- och (anmälnings-, ansökan, ärenden inte blir utvalda ärenden: varje klagomålsärenden som klagomål enligt miljöbalk, J.i&,o-ande utan beslut kvartal diarieförts för iner än 3 livsmedelslag mm.) månader sedan kontrolleras avseende avslut. Delegation 12 lyliljöchefen Beslut jämförs med Granska tre slwnpmässigt Jv.Wjöchefen Nä=den Delegationsbeslut stäms av så nämndens delegation utvalda ärenden varje att de överensstämmer med kvartal nämndens delegation till beslutande.

21 HÖGANÄS KOMMUN RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 2012 Rutin Arenderegistrecing Risk Väsent~ Prioritet lighet Juridisk korrekthet i delegations beslut Handläggning av sakärenden (anmälnings-, ansökan, klagomål enligt miljö balk, livsmedelslag mm.) Delegation RISK Sannolikhetsnivåer får fel l Osannolik risken ~r praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå 2 Mindre sannolik risken ~r mycket liten att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns risk får att fel ska uppstå 4 Sannolik det tir mycket troligt att fel ska uppstå VÄSENLIGHET Påverkan på verksamheten om fel uppstår: 1 Försumbar är obetydlig fbi' de olika intressenterna och kommunen 2 Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter S0111 kommunen 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 4 Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte fl\r inträffa l

22 _~A' ~ HÖGA NÄS KOMMUN PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 33 -,.,,----:-:-'----_.~~ Hca~~t;~~K~\~~~~N I 'j 7 ; D'<R K?J z.~.~ l fll~,,~~~,~_<~'"~_~"~_'_~~_,~~= SNj2012j27 9 INTERN KONTROLL - GENOMFÖRDA KONTROLLER 2011 SAMT PLAN FÖR 2012 Sammanfattning av ärendet Socialnämnden beslutade , 43, om intern kontrollplan för Socialförvaltningen har avseende år 2011 genomfört kontroller enligt plan och sammanställt resultatet. Socialförvaltningen har även tagit fram förslag till intern kontrollplan för Beslutsunderlag Redovisning av genomförd intern kontroll 2011 Intern kontrollplan 2012, förslag Ytterligare underlag i ärendet Socialnämndens beslut från , 43 (SN/2011/20). Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförda kontroller avseende 2011, att att att anta intern kontrollplan för 2012 enligt förslag, intern kontroll avseende Mat som s,rv,ms på vårdboend, och i h,mvård,n gäller fram till och med atr den nya Kostorganlsationen är fullt genomförd, samt överlämna redovisning för 2011 samt plan för 2012 till kommunstyrelsen. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen UTD~S~STYR~P~,. ~ ~h«..gt:e

23 Socialförvaltningen Redovisn1n avenomförd intern kontroll 2011 Rutin Rutin- Kontrollmoment Kontrollmedel o frekvens Rutinbeskrivning Hantering av Resp Att hanteringen av vårdtagarnas privata vårdtagarnas enhetschef medel följer antagen rutin. privata medel på in6m vård och vårdboende omsorg Kommentar: Kontrollerna genomfördes i fonn av oanmälda besök. Vid dessa besök fick anställd personal visa hur kontanthanteringen fungerar. Alla delar av den fastställda rutinbeskrivningen kontrollerades. Kontrollen visar att det överlag fungerar bra. På vissa enheter fanns det enskilda avvikelser från riktlinjerna. Dessa berodde främst på att personal inte själva hade läst underlaget för detta arbete utan arbetade utifrån muntliga instruktioner. Stickprov på Ekonom Soc chef Privata medel på samtliga enheter vårdboende någon gång (SN ) under året Arunärkning: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling. I ett fall saknades en skriftlig överenskommelse mellan brukare/ godman och enhet. Vid två enheter var det fler än bara kontaktpersonen som skötte brukarens kassa. Vid tre enheter saknades korrekt förteckning över vilka som hade tillgång till kassaskåpet med kontanterna. Vid tre enheter saknades det löpnummer på kvitton, dock fanns det kvitton hos alla enheter. Rutin för avstämning med tillhörande blankett som ska göras årligen är bristfillig hos samtliga enheter. Dock stäms kassorna av hos alla, då med egen rutin. Två enheter saknar den bilaga som ska fyllas i när hanteringen av kontanterna avslutas. Åtgärd: Samtlig personal skall infonneras om reglerna för hantering av kontanta med! på vårdboende. (fl Z... N o f-' N... N -.J Socialnämnden

24 Socialförvaltningen Redovisnin av en omförd intern kontto1l2011 Rutin R.utin-. KontroIlmoment KontröIlmedel o frekvens Avvikelse rapport till Rutinbeskrivning Individuell Resp Att genomförandeplan har upprättats genomförande- enhetschef inom 4 veckor efter verkställt beslut plan inom vård och avseende hemvård och vårdboende omsorg Kommentar: Enligt rutin ska en individuell genomförandeplan (IGP) ha upprättats inom inom 4 veckor. Samtliga beslut per år Biståndshandläggare för resp vårdtagare Soc chef Socialförvaltningens "Lathund för individuell genomförandeplan". Finns på intranätet. Anmärkning: Avvikelser mot rutinen har konstaterats. Det finns rutiner både hos biståndshandläggare och enhetschefer. De har inte fungerat fullt ut. Det finns inte IGP hos alla och det har inte alltid blivit gjort inom 4 veckor. Åtgärd: Det skickas en automatisk bevakning avseende IGP till biståndshandläggare och enhetschefer. Biståndsbeslut Boende- Att plats i särskilt boende har erbjudits avseende särskilt samordnare inom 2 månader från beslutsdatum boende Kommentar: Samtliga beslut Enhets chef för Soc chef Servicedeklaration per år biståndsenheten Anmärkning: Avvikelser mot rutinen har konstaterats. 8 stycken har inte fått vårdboende inom 2 mån. Handlar om tillgång och efterfrågan, periodvis har vi haft många som väntat på boende. Lediga lägenheter under 2011 sammanlagt 94 st. 99 st har blivit erbjudna. Väntat i snitt 35 dagar från beslut till erbjudande. 58 st från korttiden. 40 st från bostaden. 1 från sjukhus. 3 från annan kommun. 10 personer har tackat nej. Lägenheterna har i snitt stått tomma i 19 dagar. Åtgärd: Förbättra processen, från när lägenheten blir ledig till inflyttning. Finns rutiner kring detta men de behöver ses över. Socialnämnden

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Socialnämnden 2012-02-29 Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 29 februari 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2

Läs mer

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008 Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internplaner Kommunstyrelsen...3 Kultur och samhällsutvecklingsnämnd...5 Barn och utbildningsnämnden...7 Nämnden för Lärande och Arbete...9 Socialnämnden...10 Omvårdnadsnämnden...13

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-09-02 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 SOFN-2015-46 Sammanfattning

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-01-13 DNR BUN 2015.010 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer