Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare"

Transkript

1 K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga kallade Förmöten: kl I Kragstarummet respektive Ormstarummet Vallentuna den 20 mars 2014 Björn Furugren Beselin Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (15) Utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Utbildningschefen informerar Internkontroll tillägg (UN ) Uppföljning av Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling (UN ) Handlingsplan utifrån rapport "Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" (UN ) Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 (UN ) Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 (UN ) Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Danderydskommun: Klart Skepp Marinteknik AB (UN ) Inackorderingstillägg och berättigande till SL-kort (UN ) Månadsuppföljning utbildningsnämnden februari 2014 (UN ) Information från programråd Anmälningslista

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (15) Utbildningsnämnden Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Utbildningschefen informerar

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (15) Utbildningsnämnden Internkontroll tillägg (UN ) Beslut Utbildningsnämnden beslutar göra ett tillägg till redan beslutade områden för internkontroll 2014 med: gymnasiets fordon. Ärendet i korthet I kommunrevisorernas rapport för 2008 uppmärksammades brister i kontrollen av rutiner i samband med kommunala fordon. Enligt uppgifter i förvaltningsdokument skulle en internkontroll genomföras med avseende på gymnasiets fordon under Ingen dokumentation har gått att finna i kommunens arkiv - varför arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden att en komplettering ska göras i redan beslutade områden för internkontroll 2014, nämligen med gymnasiets fordon. Handlingar 1. Internkontroll tillägg Expedieras till Akten

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (15) Utbildningsnämnden Uppföljning av Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och Beslut kränkande behandling (UN ) Utbildningsnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Vallentuna gymnasium har nu färdigställt planen mot diskriminering och kränkande behandling utifrån de synpunkter på komplettering som skolexpert på barn- och utbildningsförvaltningen framfört. Den är nu komplett och har lagts ut på skolans hemsida. Handlingar 1. Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Expedieras till Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (15) Utbildningsnämnden Handlingsplan utifrån rapport "Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" (UN ) Beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Vallentuna gymnasium har tagit fram en handlingsplan utifrån den rapport "lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" där rektor presenterar åtgärder man vidtagit under hösten 2013, samt planerar att vidta under våren 2014, för att underlätta lärares administrativa arbetsuppgifter. Ärendets tidigare behandling Utbildningsnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Handlingsplan utifrån rapport "Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" 2. Handlingsplan utifrån Rapport Lärares upplevda arbetssituation på Vallentuna gymnasium Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (15) Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 (UN ) Beslut Utbildningsnämnden fastställer härmed verksamhetsberättelse och bokslut för Ärendet i korthet Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal. Handlingar 1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse utbildningsnämnden 2013 Expedieras till Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (15) Utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 (UN ) Beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Elisabeth Johansson informerar om måluppfyllelse, resultat och ekonomi utifrån Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 Handlingar 1. Rapport, verksamhetsberättelse KCNO Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (15) Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande som huvudman för fristående Beslut gymnasieskola i Danderydskommun: Klart Skepp Marinteknik AB (UN ) Utbildningsnämnden har inget att erinra mot att Klart Skepp Marinteknik AB utökar sitt studieutbud med ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi. Ärendet i korthet Klart Skepp Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av utökat studieutbud som huvudman för en fristående gymnasieskola i Danderyds kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Företaget vill erbjuda ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi på Marina gymnasiet i Danderyd. Kommunen bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Handlingar 1. Remissvar Ansökan från Klart Skepp Marinteknik AB om godkännande som huvudman Expedieras till Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (15) Utbildningsnämnden Inackorderingstillägg och berättigande till SL-kort (UN ) Beslut Utbildningsnämnden beslutar att elever som påbörjat gymnasiestudier före 20 års ålder, och har rätt till inackorderingstillägg eller SL-kort utifrån gällande lagstiftning, också ska beviljas detta efter 20 års ålder, fram till dess gymnasiestudierna är avslutade. Ärendet i korthet Vallentuna kommun har ett fåtal gymnasieelever som inte är klar med sin utbildning vid 20 års ålder och några enstaka som därtill har rätt till SL-kort eller inackorderingstillägg för 20 års ålder. För att säkerställa likvärdiga förutsättningar för våra gymnasieelever föreslår förvaltningen att Vallentuna kommun tillämpar en något mer generös hållning än vad lagstiftningen föreskriver och beslutar att elev med SL-kort eller inackorderingstillägg ska beviljas detta även efter 20 års ålder om studierna påbörjades i enlighet med Skollagen 5. Handlingar 1. Inackorderingstillägg och berättigande till SL-kort efter 20 år Expedieras till Akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (15) Utbildningsnämnden Månadsuppföljning utbildningsnämnden februari 2014 (UN ) Beslut Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. Ärendet i korthet Månadsuppföljning för februari månad Handlingar 1. Månadsuppföljning februari Månadsuppföljning utbildningsnämnden februari 2014 Expedieras till Akten Kommunledningskontorets ekonomienhet

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (15) Utbildningsnämnden Information från programråd

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (15) Utbildningsnämnden Anmälningslista In/Utdatum Diarienr Initierare Rubrik Rädda Barnen En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten Skolinspektionen Remiss; Ansökan från Plusgymnasiet om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Stockholms stad, Ansökningstid: Gy 2014/ Riksrevisionen Enkät, Riksrevisionen, Statens ansvar för lärarförsörjningen Skolverket Ansökan, information om Lärarlyftet II Karina Karlsson (Vallentuna kommun) Funktionshindersamrådet i Barnoch ungdomsförvaltningen UN Elisabeth Johansson Handlingsplan utifrån Rapport Lärares upplevda arbetssituation på Vallentuna gymnasium Maria Sundberg Inbjudan, Varenda unge ska klara skolan - konferens UN Skolinspektionen Remiss från Skolinspektionen avseende Klart Skepp Marinteknik AB ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Danderyds kommun läsåret 2015/ UN Skolinspektionen Remiss från skolinspektionen dnr :1002 avseende Tibble fristående gymnasium ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Täby kommun.

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (15) Utbildningsnämnden UN Skolinspektionen Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Danderyds kommun, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola Dnr : UN Skolinspektionen Remiss, ansökan godkännande som huvudman för gymnasieskola i Danderyds kommun, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola Dnr : UN Skolinspektionen Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Danderyds kommun, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola läsår Dnr : UN Skolinspektionen Remiss, ansökan om godkännande av huvudman för gymnasieskola Viktor Rydberg Djursholm i Danderyds kommun Dnr : UN Skolinspektionen Remiss från skolinspektionen dnr 1020 avseende Klart skepp marinteknik ab ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Danderyd UN Skolinspektionen Remiss gällande Ansökan från Klart Skepp Marinteknik AB om Särskild variant i Marina läroverket i Danderyd i Danderyd dnr : UN Barn- och ungdomsförvaltningen (Vallentuna kommun) Månadsuppföljning februari Borås stad Inbjudan till Borås ishall UN Sekretessbelagt Uppföljning (2), diskriminering eller kränkande behandling Vallentuna gymnasium

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (15) Utbildningsnämnden Betydelsefulla möten 2act Insamlingen för betydelsefulla möten i skolan KSL Seminarium om upphandling av vuxenutbildning Rikskonferens i Specialpedagogik UN Marie Truedsson (Vallentuna kommun) Inbjudan, Årets rikskonferens för specialpedagogik Växjö Konserthus augusti 2014 Delegationsbeslut, inköp av matsalsmöbler Delegationsbeslut In/Utdatum Diarienr Initierare Rubrik UN Helena Henrikson (Vallentuna kommun) Delegationsbeslut, gymnasiet februari 2014 Tillsvidareanställningar UN Marie Truedsson (Vallentuna kommun) Beställning duschbås på gymnasiet

16 Handlingar

17 Ärende 4

18 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll tillägg Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar göra ett tillägg till redan beslutade områden för internkontroll 2014 med: gymnasiets fordon Ärendet i korthet I kommunrevisorernas rapport för 2008 uppmärksammades brister i kontrollen av rutiner i samband med kommunala fordon. Enligt uppgifter i förvaltningsdokument skulle en internkontroll genomföras med avseende på gymnasiets fordon under Ingen dokumentation har gått att finna i kommunens arkiv - varför arbetsutskottet beslutar föreslå utbildningsnämnden att en komplettering ska göras i redan beslutade områden för internkontroll 2014, nämligen med gymnasiets fordon. Handlingar 1. Internkontroll tillägg Marie Truedsson - Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

19 Ärende 5

20 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Vallentuna gymnasium har nu färdigställt planen mot diskriminering och kränkande behandling utifrån de synpunkter på komplettering som skolexpert på barn- och utbildningsförvaltningen framfört. Den är nu komplett och har lagts ut på skolans hemsida. Handlingar 1. Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Marie Truedsson - Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

21 Ärende 6

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Handlingsplan utifrån rapport "Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Vallentuna gymnasium har tagit fram en handlingsplan utifrån den rapport "lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" där rektor presenterar åtgärder man vidtagit under hösten 2013, samt planerar att vidta under våren 2014, för att underlätta lärares administrativa arbetsuppgifter. Bakgrund Utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka arbetsbelastningen för lärarna vid Vallentuna gymnasium. En enkät sammanställdes och resultaten från denna presenterades i en rapport Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium. Utifrån resultaten på enkäten och konkreta förslag som kommit fram i undersökningen fick gymnasiet i uppdrag att ta fram den handlingsplan som här presenteras. Handlingar 1. Handlingsplan utifrån rapport "Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium" 2. Handlingsplan utifrån Rapport Lärares upplevda arbetssituation på Vallentuna gymnasium Marie Truedsson - BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN SID 2/2 Ska expedieras till: Akten

24 SID 1/4 Handlingsplan utifrån Rapport Lärarnas upplevda arbetssituation vid Vallentuna gymnasium Höstterminen 2013 genomfördes en enkätundersökning till samtliga lärare på skolan. Undersökningen var ett uppdrag från Utbildningsnämnden och frågor utarbetades i samråd med de fackliga organisationerna. Eftersom frågan kring lärares arbetssituation har diskuterats tidigare både bland skolans personal och allmänt i samhället så finns det en övergripande tanke om att ständigt förbättra rutiner och förenkla för att ge lärare möjlighet att fokusera på huvuduppdraget, undervisningen. Inför läsåret 2013/2014 skedde en stor organisationsutredning på skolan. En ny organisation förhandlades och trädde i kraft 1 augusti Syftet var att skapa en effektiv pedagogisk organisation. Denna handlingsplan innehåller dels åtgärder som redan är vidtagna, dels konkreta åtgärder som kommer att genomföras under Vidtagna åtgärder höstterminen 2013 Ny organisation är införd för uppföljning av elevers närvaro och kunskapsresultat. Elevhälsoteamet besöker de olika programlagen regelbundet för att i ett tidigt skede fånga upp elever som behöver stöd i någon form. Dessa möten dokumenteras och utgör också underlag för beslut om åtgärdsprogram. Med på dessa möten är ansvarig utvecklingsledare. Dessa möten ersätter även det vi tidigare kallade för mentorskonferenser (vilka upplevdes som betungande). Dessutom avser denna organisation att avgränsa mentorskapet och därigenom minska upplevd stress. Förenkling av omdömen till elever och vårdnadshavare. Omdömena är numera klickbara och enklare att fylla i för lärarna. IT- stöd; IT-pedagog finns på skolan för pedagogisk support till lärare och support kring frågor som rör elevdatorerna. Skrivare och kopiatorer för lärare, med bättre support från leverantören, är inköpta. Skrivare och ny kopiator för eleverna har installerats i skolbiblioteket. Utvecklingssamtal är schemalagda, på så sätt underlättas lärares bokning och genomförande. Inköp av en statistikmodul till datasystemet, Extens har skett. Modulen kommer att underlätta lärarnas inrapportering av resultat på nationella prov och även arbetet med sammanställning och utvärdering. Policy som gäller för elever som har börjat efter terminsstart har utarbetats av studieoch yrkesvägledare. Vallentuna gymnasium

25 SID 2/4 Vårterminen 2014: Aktiviteter, åtgärder Ansvarig Klart Inventera och vidare kartlägga de Ledningsgruppen 1 juni administrativa uppgifter som upplevs som betungande. Utvärdering och kontinuerliga diskussioner på personalmöten kring frånvarohantering, arbete med åtgärdsplaner, omorganisationen. Ledningsgruppen, Vecka 25 Bättre IT stöd; arbete för att hitta och införa en ny skolplattform, arbetet initierat av förvaltningschef. Gymnasiet har en representant i den arbetsgruppen. Beroende på produkt, upphandling och tid för implementering, är tidsram osäker. Nya, effektivare lärardatorer köps in. Har fördröjts pga överklagande av upphandling. Omläggning till modernare operativsystem. Alla lärare har blivit lokala administratörer på sina datorer, vilket innebär att de blir mer oberoende av IT- support. Alltså redan genomfört. Gemensamma mallar och tydligare instruktioner är skapade för anmälan av kränkande behandling. Dessa mallar är skapade av BUF-kontoret och gäller för hela kommunen.. Nya ordningsregler har tagits fram med hjälp av elever och personal. Ledningsgruppen, administrativ samordnare Ledningsgruppen, administrativ samordnare Ledningsgruppen, administrativ samordnare Hittas rätt verktyg är målet att det skall kunna implementeras HT14. 1 april Nytt operativsystem införs löpande mars//april. Används från VT:s början Vallentuna gymnasium

26 SID 3/4 Aktiviteter, åtgärder Ansvarig Klart Införande av elevakter. All information om en elev ska samlas i en elevakt. Systemet är färdigt fysiskt, och vi arbetar med att planera full funktion och implementering. Början i april och fullt ut under VT. Ledningsgruppen, Elevhälsoteamet informerar programlagen 1 juni Tydlig ansvarsfördelning och delegation skapas för olika funktioner på skolan för att möjliggöra snabba beslut. Delegationsordning skapad inför Skolinspektionens besök v.7. Kan utökas med förnyad beskrivning av ansvarsfördelning och arbetsbeskrivning för alla funktioner på skolan, men ej klart om eller när det eventuellt skulle kunna genomföras. Brister rörande fastigheten och rapportering av dessa har upplevts stressande. Ledningens och administrationens kontakter med hyresvärd, TUFA, BUF och andra ansvariga från kommunen har utökats. Ett flertal åtgärder av fastigheten är därigenom påbörjade under VT, bl a renovering av omklädningsrum och duschar, nytt låssystem för lokaler och förbättrad översyn och uppföljning av åtgärder rörande fastigheten. Utökad behörighet i de system som finns för felanmälan till hyresvärden har införts. Detta undviker att samma fel anmäls flera gånger och ger snabbare återkoppling på åtgärder. Har införts i januari. Förenklat och förtydligat ansvar för frånvarouppföljning. Utvecklingsledare tar fullt ansvar för rapportering samt uppföljning till CSN, i samarbete med administratör. Härigenom underlättas lärares arbete med frånvaro väsentligt och medför förhoppningsvis att mentorsuppdraget blir lättare att genomföra. Ledningsgruppen Ledningsgruppen, administrativ samordnare lednignsgruppen 1 Juni Ökad behörighet, januari. Arbete med att förenkla rutiner kontinuerligt 1 april Vallentuna gymnasium

27 SID 4/4 Aktiviteter, åtgärder Ansvarig Klart Nya nationella riktlinjer för arbetet med åtgärdsplaner är på gång och vi följer detta och anpassar oss löpande. Åtgärder vi planerar och diskuterar är snabbare stödinsatser i klassrum (kan underlättas av vår nya organisation) vilka lärare ansvarar för, samtidigt som elevhälsoteamet tar över mer ansvar för upprättande av åtgärdsplaner. Planeras under VT/start HT, beroende på nya riktlinjers införande. Ledningsgruppen Planering VT- 14. Införande HT -14 Det är en mängd utredningar och arbete kring administrativa uppgifter för lärare på gång både från myndighetshåll och från enskilda skolor. Dessa frågor är prioriterade av oss och vi följer utvecklingen löpande och samarbetar också med andra skolor kring frågor som rör lärares administrativa arbete. Ledningsgruppen Kontinuerligt Vallentuna gymnasium

28 Ärende 7

29 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ANNA ELIASSON SID 1/1 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer härmed verksamhetsberättelse och bokslut för Ärendet i korthet Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal. Handlingar 1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Tjänsteskrivelse, Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 Marie Truedsson Utbildningschef Elisabeth Johansson Enhetschef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen Revisionen BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX

30 2013 Utbildningsnämnden Nämndernas verksamhetsberättelse

31 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 2(19)

32 Nämnden i korthet Ordförande: Björn Furugren Beselin Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 st Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Marie Truedsson Budgetavvikelse: Tkr Antal årsarbetare: 51 Budgetavv. föregående år: Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: ansvara för gymnasieskola inom kommunen ansvara för att elever får välja gymnasieskola och gymnasiesärskola ansvara för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare inom ramen för samarbetet inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ansvara för uppföljning (kommunens informationsansvar) för alla åringar Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 3(19)

33 Viktiga händelser under året Ny utbildningschef Marie Truedsson har börjat i augusti Karriärtjänster har införts under året och det finns en förstelärare på Vallentuna gymnasium. En stor omorganisation har under året genomförts på Vallentuna gymnasium vilket har resulterat i nya arbetslag och ny ledningsstruktur. Andelen elever som sökt sig till Vallentuna gymnasium under höstterminen har ökat trots att antalet ungdomar i åldrarna år fortsätter att minska enligt befolkningsprognoserna. Andelen elever som kommer från andra kommuner har ökat och utgör under höstterminen ca 25 procent av elevunderlaget på Vallentuna gymnasium. Vallentuna gymnasium fick i februari 2013 Skolverkets utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". I linje med Vallentuna gymnasiums internationella profilfördjupning har under året ett lärarutbytesprogram inletts med Indiana, USA. Detta syftar till ökad kompetensutveckling i engelska samt skapa erfarenhetsutbyten gällande skolkultur, bedömningar mm. Under hösten har en planeringskonferens ägt rum med alla rektorer och verksamhetschefer inom barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Den resulterade i att dessa viktiga utvecklingsområden togs fram: Förskolans pedagogiska utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Pedagogiskt ledarskap - undervisning Kunskapscentrum Nordost (KCNO) har genomfört en starkare kvalitetsgranskning av utförare av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Man har även tagit fram en ny elevenkät. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 4(19)

34 Verksamhetsförändringar Renoveringen av gymnasiet är klar, sista etappen var ombyggnationen av matsalen. Arbetsstationer som används på fordonsprogrammet har renoverats vilket har förbättrat arbetsmiljön för eleverna. Dessutom är en kundmottagning nu ordnad. Från och med höstterminen 2013 erbjuds elever på ekonomiprogrammet i årskurs 2 en två veckors praktik. Antalet elever som går språkintroduktion har ökat med 33 procent under året. Gymnasiereformen Gy 2011 är sedan höstterminen 2013 helt implementerad med nytt betygssystem och nya kursplaner. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 5(19)

35 Framtiden Antalet ungdomar i åldrarna år förväntas fortsätta att minska i antal per år fram till år 2016 då trenden vänder och elevkullarna blir större. Detta behöver dock inte innebära ett minskat elevunderlag för Vallentuna gymnasium under denna period. Ny inriktning på Naturvetenskapsprogrammet kommer att starta upp till hösten 2014 och heter naturvetenskap och samhälle. Utredningar sker löpande för att utveckla och förbättra samarbetet kring den länsgemensamma ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför nu en utredning gällande samverkansavtalet om nationella gymnasieprogram mellan kommuner i Stockholms län där Vallentuna är med. Bland annat ser man över ramen för samarbetet samt den gemensamma prislistan. Under 2014 sker förberedelser inför den nya upphandlingen av vuxenutbildningen inom KCNO som kommer att ske under Under 2014 kommer en ny kanslichef och en utbildningsstrateg att rekryteras. Dessa tjänster är viktiga för att få den nya organisationen på förvaltningskontoret på plats. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 6(19)

36 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 15 Antal uppnådda: 8 Antal delvis uppnådda: 7 Antal ej uppnådda: Utbildningsnämnden arbetar mot och följer upp totalt femton mål. Åtta stycken av dessa är kommungemensamma medan sju stycken är nämndens egna mål. Av dessa femton är åtta mål helt uppfyllda och grönmarkerade. Sju mål är delvis uppfyllda och blir gulmarkerade. För de mål som har fler än en indikator görs en sammanvägd bedömning av indikatorernas tyngd och dess överensstämmelse med målet innan färgmarkeringen sätts. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Delvis uppnått Kommentar Årets brukarenkäter visar att 77 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten i sin skola. På grund av stort bortfall (svarsfrekvensen uppgick till 24 procent) redovisas inga enkätresultat för gymnasiets årskurs 1. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Minst 80 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Minst 80 % av Vallentunas elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun är nöjda med verksamheten. 77 % minst 80 % 96 % minst 80 % Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 7(19)

37 Kommentar Vallentuna kommun ingår i samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Eleverna kan fritt söka gymnasieutbildningar i alla kommuner. Därtill kan eleverna fritt söka till fristående gymnasieskolor. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Ja Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever. Uppnått Kommentar Av årets brukarenkäter framgår att 77 procent av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Motsvarande siffra år 2012 var 74 procent. Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än genomsnittet i riket enligt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. Jämförelser för 2013 avser statistik för På denna indikator återfinns Vallentuna på plats 5, dvs 79 procent är etablerade jämfört med rikets 69 procent. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. Denna andel uppgår till 22 procent år Endast 19 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att de känner till Vallentuna gymnasiums profil. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten. Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre än genomsnittet i riket. Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever. Minst 50% av eleverna i årskurs 8 ska känna till Vallentuna gymnasiums profil. 77 % minst 75 % 103 % Ja 79 % minst 69 % 114 % 22 % minst 23 % 96 % 19 % minst 50 % 38 % Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. Delvis uppnått Kommentar Av brukarenkäterna framgår att 89 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium in- Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 8(19)

38 stämmer i påståendet att de känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i årskurs 2 som upplever att det är arbetsro under lektionstid uppgår till 53 procent. Föregående år var motsvarande siffra 55 procent. Vad det gäller indikatorn att minst 95 procent av eleverna i årskurs 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun ska känna sig trygga på sin skola är svarsfrekvensen för låg för att göra en tillförlitlig bedömning. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Minst 95 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium känner sig trygga på sin skola. Andelen elever i åk 2 som upplever att det är arbetsro ska öka jämfört med föregående år. Minst 95 % av elever i åk 1 i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola och annan kommun känner sig trygga på sin skola. 89 % minst 95 % 94 % 53 % minst 56 % 95 % minst 95 % Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Delvis uppnått Kommentar Årets brukarenkäter visar att 66 procent av eleverna i årskurs 2 vid Vallentuna gymnasium instämmer i påståendet att undervisningen motiverar dem till att vilja lära mera. Motsvarande värde år 2012 var detsamma, 66 procent. Elever erbjuds vid behov kompensatoriska hjälpmedel enligt Skoldatateket. Andelen behöriga lärare läsåret 2012/13 uppgår till 77 procent enligt Skolverkets personalstatistik. Detta är en ökning jämfört med läsåret 2011/12 då andelen behöriga lärare var 72 procent. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Minst 80 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. 66 % minst 80 % 82 % Ja Andel behöriga lärare ska öka. 77 % minst 73 % 105 % God vägledning inför framtida studier och yrkesval. Uppnått Kommentar Målet följs upp med en brukarenkät samt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. Av brukarenkäten för 2013 framgår att 67 procent av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Öppna jämförelser för 2013 visar resultat för 2012 och omfattar samtliga 290 kommuner. Målet för Vallentuna är att tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor, vilket motsvarar att vara en av landets 29 främsta kommuner. Vad det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, ska Vallentuna tillhöra den högsta tiondelen Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 9(19)

39 i riket. Enligt Öppna jämförelser uppgår denna andel till 79 procent, vilket innebär plats 5 i riket. Detta är en förbättring jämfört med 2011 då motsvarande placering var 27:e plats. Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. Vallentuna ligger på plats 19 och är därmed bland de 29 främsta kommunerna. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Minst 70% av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket. 67 % minst 70 % 96 % 5 plats 29 plats 183 % 19 plats 29 plats 134 % Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Uppnått Kommentar Målet följs upp med en indikator som mäter andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier och ska minst motsvara genomsnittet för riket. Genomsnittet i riket uppgår till 87 procent enligt Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. Utfallet för Vallentuna ligger på rikssnittet, dvs 87 procent. Andelen elever från ett yrkesprogram vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier uppgår till 74 procent för Vallentuna och motsvarande andel för riket uppgår till 87 procent. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier uppgår till 70 procent för Vallentuna. Motsvarande värde för riket är 64 procent. Statistiken avser 2012 års siffror då Skolverket presenterar årssammanställningar efterföljande år. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andelen elever från ett studieförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever från ett yrkesprogram vid Vallentuna gymnasium som uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket. 87 % minst 87 % 100 % 74 % minst 87 % 85 % 70 % minst 64 % 109 % Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 10(19)

40 Goda kunskapsresultat vid Vallentuna gymnasium. Uppnått Kommentar Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. Enligt Öppna jämförelser 2012 uppgick detta värde till 14,2 procent för Vallentuna gymnasium och 14,1 procent för riket. Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för riket. Detta redovisas dock inte av Skolverket som ett sammanvägt värde. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket. 14 % minst 14 % 100 % Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för urvalet i den nationella insamlingen. Andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år ska vara över riket. Uppnått Kommentar 83 procent av eleverna vid Vallentuna gymnasium har fullföljt utbildningen inom fyra år. Genomsnittsvärdet för riket är 77 procent. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Uppföljningen visar att andelen invånare som har fullföljd gymnasieutbildning uppgår till 86 procent och riksgenomsnittet var 84 procent. Värdena avser Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket. 83 % minst 77 % 108 % 86 % minst 84 % 102 % Mål för kunskapscenter nordost (KCNO)Vuxenstuderande har godkända kursbetyg. Delvis uppnått Kommentar Siffrorna är hämtade från de studerandeenkäter som KCNO genomförde under hösten Inom den gymnasiala vuxenutbildningen (gyvux) så har 86 procent godkända kursbetyg vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 11(19)

41 Inom den grundläggande vuxenutbildningen (gruvux) så har 84 procent godkända kursbetyg vilket är en lite förbättring från föregående år då motsvarande siffra var 83 procent. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mer än 95 % inom gyvux har godkända kursbetyg. 86 % minst 96 % 90 % Mer än 90 % inom gruvux har godkända kursbetyg. 84 % minst 91 % 92 % Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. Delvis uppnått Kommentar Resultaten från enkätundersökningarna redovisas både för Komvuxelever samt för SFI-elever. Hos Komvuxeleverna var det 84 procent som angav att de var nöjda med verksamheten vilket är en minskning från föregående år då 86 procent var nöjda. Inom SFI var det också 84 procent som angav sig vara nöjda med verksamheten. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85 % är nöjda med verksamheten på sin skola. 84 % minst 86 % 98 % Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service Delvis uppnått Kommentar Resultatet från enkätundersökningarna redovisas dels för Komvuxelever samt för SFI-elever men under enkätfrågan "KCNO erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar". Bland Komvuxeleverna var det 89 procent som ansåg att KCNO erbjuder god service medan motsvarande siffra för SFIeleverna var 79 procent. Då enkätfrågan är ny finns inte motsvarande siffra för föregående år. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 90 % anser att KCNO erbjuder god service. 89 % minst 91 % 98 % God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Uppnått Kommentar Resultatenheten Vallentuna gymnasium avslutade 2013 med ett överskott på 277 tkr. Av de åtta kommungemensamma målen som utbildningsnämnden arbetar mot så är fyra uppnådda och fyra är delvis uppnådda. Kostnad per betygspoäng ska vara lägre än jämförbara kommuner. Indikatorn är ny för Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 12(19)

42 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat. Kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner. Ja Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Delvis uppnått Kommentar Kommunens ledarskapsutbildning är under förändring och den nya utbildningen för kommunens chefer och ledare startar under senare delen av Andelen chefer som genomgått det interna tidigare ledarutvecklingsprogrammet (LUP) inom barn- och ungdomsförvaltningen uppgick till 84 procent i augusti Rekryteringsprocessen utvärderas kontinuerligt, vilket ger en grön indikator. Andelen behöriga lärare läsåret 2012/13 uppgår till 77 procent enligt Skolverkets personalstatistik och når alltså inte upp till målvärdet. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram. Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Andelen behöriga lärare vid Vallentuna gymnasium ska vara minst 80 %. 84 % minst 100 % 84 % Ja 77 % minst 80 % 96 % Energi och miljö Utveckling av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Uppnått Kommentar Målet är uppnått. Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering i januari Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifiering. Ja Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 13(19)

43 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Antal elever i Vallentuna gymnasium varav externa Antal elever i fristående skolor Antal elever i andra kommuner och landsting Antal elever i gymnasiesärskola KCNO Helårsstudieplatser gr.vux KCNO Helårsstudieplatser gy.vux KCNO Antal studerande SFI KCNO Betyg minst G gr.vux 84 % 83 % 77 % 64 % Invånare 20 år med fullföljd gy.utb 81 % 81 % 77 % 74 % Invånare 20 år högskolebehörighet 70 % 71 % 63 % 66 % Övergång till högskola inom 3 år 42 % 44 % 38 % 36 % Fullföljt gymnasieutbildn. inom 4 år 85 % 83 % 78 % 80 % Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Budget 2013 Avvikelse 2013 Avvikelse 2012 Avvikelse 2011 Utbildningsnämnden UN resultatenhet Gymnasieskolpeng Invånare/kund Mått Mål 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Elever nöjda med verksamheten åk 2 80 % 77 % 74 % 72 % Elever trygga i skolan åk 2 95 % 89 % 89 % 95 % Medarbetare Mått Mål 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Sjukfrånvaro 2,9 % 3,0 % 1,7 % Könsfördelning, andel män 44 % 41 % 38 % Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 14(19)

44 Ekonomisk analys Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 29,5 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 126,1 mnkr. Den fasta ramen för nämnd och myndighetsutövning samt vuxenutbildningen inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) kommer att ge ett mindre överskott totalt men består både av över- och underskott. De verksamheter som påverkar mest är tilläggsbeloppen som totalt uppvisar underskott samt KCNO som går med överskott. Underskottet inom tilläggspengsdelen beror till stor del på ökade krav utifrån den nya skollagen medan överskottet på KCNO främst beror på att de som söker utbildningar och kurser inte påbörjar eller avbryter dem. Resultatenheten Vallentuna gymnasium går med ett litet överskott på 277 tkr som främst beror på den stora omorganisation som genomförts samt att fler elever sökte sig till gymnasiet under hösten. Gymnasieskolpengen gav ett överskott på 3,4 mnkr utifrån att utfallet av elever har blivit färre än den befolkningsprognos (BFP12A) som budgeten bygger på. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Budget 2013 Bokslut 2013 % Avvikelse mot budget Budget 2012 TOTALT 0 0 Bokslut 2012 K I N % % Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K I N % % Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K I N % % Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K I N % % % Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 15(19)

45 Verksamhet(tkr) Budget 2013 Bokslut 2013 Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux % Avvikelse mot budget Budget 2012 Bokslut 2012 K I N % % Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K I N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till drygt tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). För 2013 blev det totala överskottet 18 tkr. Tilläggsbeloppet inom gymnasieskolan ligger över budget för Till viss del beror det på en snedfördelning av kostnaderna för myndighetsutövningen och hanteringen av tilläggspengen mellan den verksamheten och tilläggspeng gymnasiesärskolan. Dessutom tillkommer ökade krav kring elever med särskilda behov enligt den nya skollagen. KCNO uppvisar ett överskott på drygt 500 tkr, trots att man befarat ett underskott under större delen av året. Det är inom den grundläggande men främst den gymnasiala vuxenutbildningen som överskottet har uppstått. Detta kan bero på att många som söker inte påbörjar sina utbildningar och kurser samt att elever avbryter påbörjade studier. Utbildningsnämndens fasta ram har med sig ett totalt överskott på tkr från tidigare år. UN resultatenhet % Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Budget 2013 Bokslut 2013 % Avvikelse mot budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2012 % 662 Vallentuna gymnasium K % % I % % N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasiums samlade överskott för året är 277 tkr. Vallentuna gymnasium har under året arbetat hårt med att få sin budget i balans. Bland annat har man genomfört en stor omorganisation vilket har inneburit en förändring när det gäller sammansättningen av arbetslag och ledningsstruktur. Den minskade organisationen tillsammans med ett större antal elever under hösten än vad man prognostiserat har gett ett positivt utfall för Vallentuna gymnasiums samlade underskott sedan tidigare år är minus tkr. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 16(19)

46 Gymnasieskolpeng summering Tkr Gymnasieskolpeng summering Budget 2013 Bokslut 2013 % Avvikelse mot budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2012 K I N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till knappt tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Utbetalningar sker månadsvis via den länsgemensamma elev- och ungdomsdatabasen (UEDB). Ett fåtal skolor är inte med i UEDB:n. Då antalet gymnasieelever är färre än den befolkningsprognos som kommunplanen och budgetramen för gymnasieskolpengen grundar sig på så blir det totala överskottet tkr för % Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2013 Bokslut 2013 % Avvikelse mot budget Totalt (tkr) % 206 Ombyggnationer Vallentuna gymnasium % 206 Kommentarer till avvikelse investeringar Av det årliga anslaget på 500 tkr har knappt 300 tkr utnyttjats. Under 2013 har arbetsstationerna i fordonsverkstaden renoverats samt att en kundmottagning har ordnats. Duschbås har byggts i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen utfört annat underhåll. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 17(19)

47 Personalredovisning Personal Helår 2013 Helår 2012 Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder (år) 45, ,7 Medellön (tkr) 32,1 31,4 29,9 Medianlön (tkr) 32,4 31,9 29,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Helår ,6 53,1 33,6 Män 3,5 1,9 1,4 Kvinnor 4,4 4,4 2,0 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,9 7,2 3, år 4,7 3,5 1,7 50 år och äldre 3,1 1,3 1,6 Samtliga 4,0 3,0 1,7 Personalomsättning % Helår 2013 Helår 2012 Totalt 14,7 6,7 23,3 Jämställdhet och mångfald % Helår 2013 Helår 2012 Antal anställda, andel män Kommentarer till avvikelse personal Helår 2011 Helår 2011 Personaltalen visar på att de anställda har blivit färre under året. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år och de som är sjuka en längre tid har ökat mer markant. Andelen anställda män har ökat till 44 %. Personalomsättningen under året har varit högre än föregående år. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 18(19)

48 Medarbetarenkät 2012 (indexform) Område Kommunen, totalt Gymnasieskola Motivation Ledarskap Styrning HME Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetar-enkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelse-material, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Utbildningsnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 19(19)

49 Ärende 8

50 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Elisabeth Johansson informerar om måluppfyllelse, resultat och ekonomi utifrån Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning, grundläggande- och gymnasial utbildning, samt sfi, svenska för invandrare. Redovisningen i verksamhetsberättelsen omfattar både kommunnivå, KCNO-nivå samt kommunsamarbeten inom VUX 18 och 7-gruppen. De båda senare utgör samarbete mellan 18 respektive 7 kommuner. KCNO s organisation under året har bestått av fem vägledare, en webguide, två handläggare/administratörer samt ledning med rektor och biträdande rektor. Handlingar 1. Rapport,versamhetsberättelse KCNO Information Verksamhetsberättelse Kunskapscentrum Nordost 2013 Marie Truedsson - Ska expedieras till: BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

51 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR UN SID 2/2 Akten

52 2013 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Kunskapscentrum Nordost Svante Ingler [VERKSAMHETSBERÄTTELSE ] [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet.]

53 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) 1(60) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Bakgrund... 3 Organisation och samarbeten... 3 Vägledning... 5 Administration/Handläggning... 6 Systematiskt kvalitetsarbete... 7 Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner... 7 Årshjul... 8 Tillsyn Gemensam utvärdering av Komvux (ej SFI) Årsrapporter/Kvalitetsrapporter från anordnare till beställare Dialogmöten Särskilt stöd Studerandeenkäter Resultat Komvux-anordnare Avtalsuppföljning Lärarbehörighet Utbildningsanordnare, ekonomisk ställning, ägarbyten mm I fokus, viktiga händerser under 2013 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gällande avtal, två avtal från 1 juli Måluppfyllelse Målgruppen, Komvux, antal elever, Komvux Volymer, Vux18-nivå Antal studerande, Vux18-nivå Avbrott, Vux18-nivå, Grundläggande Avbrott, Vux18-nivå, Gymnasial Genomströmning, Vux18-nivå, Grundläggande och Gymnasial Volymer, KCNO -nivå, Grundläggande och Gymnasial KCNO-nivå, Grundläggande och Gymnasial Volymförändringar på kalenderårsbasis dvs budgetåret Betygsresultat, grundläggande och gymnasial Elever som avbryter sin kurs, eller ej kommer till start Nationella prov Sammanställning av mål inom ramen för KCNO- samarbetet för vuxenutbildningen Åtgärder och utvecklingsområden Avtal och tillsyn Kommunikationsplattform Lärlingsplatser Framtida upphandlingar? Utökad betygsrätt... 52

54 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Frisök Marknadsföring, mässa KCNO, kansliets verksamhet SFI- Svenska för Invandrare SFI-utbildning, betyg SFI-bonus... 57

55 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett kommungemensamt kansli för vuxenutbildningen för kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. KCNO ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande- och gymnasial utbildning) samt sfi, svenska för invandrare. Denna redovisning avser att ge en bild av måluppfyllelsen och det systematiska kvalitetsarbetet inom KCNO och följer den mall som anvisats av Täby Kommun, men med fylligare bakgrundsbeskrivning för att kunna nyttjas både som Verksamhetsberättelse och Kvalitetsrapport. Den ekonomiska redovisningen görs separat av respektive KCNO-kommun. Redovisningen avser 2013 men redovisning av resultat avser läsåret , enlogt den ordning som infördes i och med förra avtalsstarten 1/ och införandet av Vux12 per 1/ Underlagen omfattar data på olika nivåer beroende på vad som redovisas; på kommunnivå (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), på KCNO-nivå samt från kommunsamarbeten inom Vux18 (Vux10+Vux8) och 7-gruppen. Detta beroende på att respektive samarbetsgruppering har samma utbildningsanordnare och samma villkor. Det blir även ett kraftfullt verktyg för både utbildningsanordnare och beställare i de olika kommunerna när resultat och analys kan göras gemensamt. Organisation och samarbeten KCNOs organisation har bestått av fem vägledare och en webbguide (delvis under året), två handläggare/administratörer, samt ledning med rektor och biträdande rektor. Se tabell nedan.

56 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Personal SYV Admin Ledning SYV1, Biträdande rektor 0,5 0,25 0,25 SYV2 1 SYV3 1 SYV4 0,75 SYV5 0,75 Webbguide 0,25 4,25 Adm1 0,94 Adm2 1 1,94 Kanslichef/Rektor 1 1,25 Totalt, Antal tjänster 7,44 KCNO har ett brett samarbete med kommunerna i Stockholmsregionen genom KSL, Kommunförbundet Stockholms Län samt ett nära samarbete med nedanstående kommungrupperingar. Respektive gruppering har gjort samordnade upphandlingar. Vux10: Samordning av verksamheten inom all Komvux, d.v.s. grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning för KCNOkommunerna, Stockholm, Solna, Sollentuna samt Sigtuna, Sundbyberg och Upplands Väsby inom gymnasial yrkesutbildning. Totalt 22 upphandlade leverantörer. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013, med möjlighet till 1+1 års förlängning (längs till 30 juni 2015). Vux8: Samordning av det systematiska kvalitetsarbetet inom grupperingen Vux18 (Vux10+Vux8) med gemensam mall för skolornas kvalitetsrapporter som analyseras och återkopplas till leverantörerna, samordnat tillsynsarbete (schema för reguljär tillsyn) samt gemensamma Dialogmöten med alla leverantörer. 7-gruppen: För SFI-undervisning, med 6 upphandlade leverantörer, förutom KCNO-kommunerna också Solna, Sollentuna och Upplands Väsby. De 6 leverantörerna ingår också i Vuxtio-gruppen. Avtalet är tvåårigt (1 juli juni 2013), möjlighet till års förlängning (längs till 30 juni 2016). Medborgare i KCNO-kommunerna har stor valfrihet med ett stort utbud bland de 22 upphandlade utbildningsanordnare som KCNO har avtal. KCNO köper också utbildningsplatser från andra kommuner med s.k. interkommunal ersättning. Köp görs antingen för att motsvarande plats inte finns i eget utbud eller betingat av den sökandes önskemål om att studera på annan ort. Det är tämligen populärt att studera på Åsö Vuxengymnasium-

57 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Stockholms egen regi för Vuxenutbildning, den i särklass största utbildningsgivaren inom Komvux i Stockholmsregionen. Respektive egenregiers verksamhet inom Vux10 är valbart på lika villkor som KCNOs upphandlade utbud som konsekvens av de samordnade upphandlingarna (samma pris, inget administrativt påslag vid köp av plats). De upphandlade anordnarna är en blandning av stora koncerner, små familjeföretag, folkhögskolor och stiftelser. Ersättningen till anordnare ges för satta betyg (kr per verksamhetspoäng), med olika nivåer per kurskategori/programområde. Det finns fem ansökningstillfällen per år för de gymnasiala kurserna medan det är möjligt att påbörja studier på grundläggande nivå och inom SFI kontinuerligt. Den enskilda eleven väljer även studieform; klassrum dag, klassrum kväll, distans eller flex (olika benämningar förekommer såsom flex, närlärande, halvdistans mm). Eleven kan välja heleller deltidsstudier. Uppföljning av KCNOs upphandlade verksamhet görs genom avtalsuppföljning och tillsyn och då inom ramen för dessa etablerade kommunsamarbeten. Detta arbete beskrivs mer i detalj under Systematiskt Kvalitetsarbete i denna rapport. Rektor rapporterar till en styrgrupp representerad av respektive chef för den verksamhet som vuxenutbildningen sorterar under i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm. Styrgruppen har regelbundna möten med rektor (var 5-6 vecka, under 2013 hölls 6 styrgruppsmöten). Vägledning Samtliga vägledare har den högskoleutbildning som krävs för arbete som studie- och yrkesvägledare. En av KCNOs vägledare har under året ingått i arbetsgruppen för det rikstäckande SYV-nätverket inom ViS och är adjungerad medlem i styrelsen för ViS som är en branschorganisation för utveckling av Vuxenutbildningen i Sverige, Vägledning erbjuds även via kortare vägledningssamtal (på öppna besökstider i Infoteket), e-post, telefon och SYV-chatten. SYV-chatten är ett samarbete mellan Norrtälje, Österåker, Sollentuna, Järfälla och KCNO. Glädjande är att fler kommuner i landet önskar delta, vilket kan innebära utökade öppettider och utveckling av tjänsten. Vägledning är en process som tar tid och ska leda till hållbara mål för individen. Det finns ett växande behov av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan olika utbildningar samt övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad. Det handlar om information, rådgivning, vägledning och karriärhantering Vägledarna deltar regelbundet i nätverksträffar inom Stockholmsregionen på vuxsidan och i ett nätverk med vägledare på ungdomsgymnasiet i KCNOs samarbetskommuner. Under året har också vägledarna deltagit i

58 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) webbmöten med webbkamera för erfarenhetsutbyte med en grupp vägledare från flera kommuner (Stockholm, Norrtälje, Järfälla, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Vaxholm). Väglednings uppdrag är att tillsammans med rektor bevaka nyheter inom utbildningssystemet och hålla sig informerad om arbetsmarknaden för att kunna ge den information och service som medborgarna önskar och behöver. All Komvuxutbildning söks genom webbansökan i KCNO verksamhetsvertyg Alvis (leverantör Gotit AB i Göteborg). SFI-ansökningar görs pappersvägen men registreras i Alvis. Vid besök hos KCNO görs en kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och språkkunskaper. Därefter placeras personen på studieväg baserat på utbildningsbakgrund och språkkunskaper, både svenska och andra språk. Medborgaren väljer skola och genom Alvis går information om beviljande till skolan som antar den blivande eleven. Var 14:e dag är det start av nya grupper som börjar med en introduktionskurs i 14 dagar. De flesta väljer att läsa på Eductus som är den enda skolan i Täby. Den nästa största SFI-anordnare som medborgarna väljer är Folkuniversitetet i Stockholm. Under året har en ny pappersbaserad broschyr tagits fram. Broschyren presenterar KCNOs verksamhet med tillgång till vägledning, villkor för studier, hur ansökan görs, möjlighet till extra stöd, kursutbud, studier genom annan kommun, studiestöd genom CSN samt information om hur besked om beviljande och antagning ges av KCNO. Broschyren distribueras till olika nyckelverksamheter i KCNO-kommunerna (bibliotek, gymnasieskolor mm) samt till Arbetsförmedlingen. Under 2013 har lärlingsplatserna för Vux blivit alltmer efterfrågade. Till starten i januari 2014 har 45 personer antagits till lärlingsutbildning från KCNO-kommunerna. Som en konsekvens av den nya förordningen, Vux12 - övergången från slutbetyg till gymnasieexamen, väcks många frågor som vägledarna måste hantera. Det optimala är att individen får en studieplan som medför så kort studietid som möjligt. Detta sparar både tid och ekonomi för både medborgaren och hemkommunen. Under året har 44 slutbetyg (38 slutbetyg 2012), utfärdats av KCNO. Gymnasieexamen (relaterande till införandet av Vux12) har ännu inte utfärdats. Administration/Handläggning Handläggarnas huvudsakliga uppgifter är uppföljning av ansökningar/elevärenden i samarbete med utbildningsanordnarna, statistikrapportering (CSN, SCB och verksamhetsstatistik till kommunerna) samt uppföljning av

59 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) ekonomin. Handläggarnas kontaktyta mot utbildningsanordnarna är omfattande. All Alvis-utbildning sköts av handläggarna. Under året två utbildningstillfällen i KCNOs lokaler genomförts. Administrationen håller tillsammans med vägledningen en mycket hög servicegrad i form av: Kort tid mellan ansökan och besked och beviljande till den sökande. Automatiskt mail med information om beviljande går ut direkt när ansökan beviljats. Kontinuerlig behandling av ansökningar, besked till sökande enligt ovan samt kontinuerligt besked till upphandlade skolor om beviljanden (fördelning). Den anordnande skolan ser alltså närmast i realtid hur många elever som beviljats att läsa på skolan och vilka kurser dessa valt. Telefontider varje dag, både vägledning och administrationen. Korta svarstider för mottagen mail. Under hösten 2012 infördes sista steget mot automatisk resurstilldelning d.v.s. månadsvis direkt utbetalning till respektive utbildningsanordnare, utan behov av fakturering från anordnarens sida. Slutavräkning görs med viss tids fördröjning efter avslutade läsperioder. Systemet fungerar mycket väl och har medfört förbättring av ekonomikontrollen. Systematiskt kvalitetsarbete KCNOs systematiska kvalitetsarbete görs inom två områden: 1. Aktiviteter/processer som avser att kvalitetsäkra och utveckla vuxenutbildningen. Det omfattar det dagliga arbetet med betoning på kvalitetsutveckling och uppföljning, tillsyn, dialogmöten mellan beställare och utförare, utbildningsmässa mm. 2. Kansliets verksamhet (kvalitetssäkring av processer). Det förts området beskrivs nedan i sina huvuddrag. Kansliets verksamhet för förbättring av verksamhetens kvalitet beskrivs som en del av I fokus längre fram i rapporten. Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner En samordning av det systematiska kvalitetsarbete mellan samverkande kommuner har setts som en av de stora fördelarna med samverkan. Syftet är att alla samverkande kommuner har samma rutiner för denna del av det systematiska kvalitetsarbetet. KSL är en part i detta arbete med inriktning mot att skapa förutsättningar för en gemensam vuxenutbildningsregion. Som tidigare nämnts så genomförs det samordnade systematiska kvalitetsarbetet inom flera grupperingar, Vux10, Vux18 (vux10+vux8) samt 7-

60 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) gruppen. Det bör tilläggas att rektor för KCNO också finns representerad KSLs kvalitetsgrupp för arbetet med en gemensam vuxenutbildningsregion. 1. Gemensamt kvalitetssystem, fortsatt utveckling 2. Planering och genomförande av dialogmöten 3. Planering och genomförande av tillsynsbesök 4. Utbyte av information om klagomål som når någon av beställarkommunerna. Ett urval av kvalitetssystemets olika komponenter beskrivs nedan. Årshjulet återfinns i bilaga 1. Samma modell för kvalitetsarbetet gäller inom Vux10, Vux18 och 7-gruppen. Årshjul Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda resultat, årsrapporter/kvalitetsredovisningar från skolorna, studerandeundersökningar, andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. I årshjulet finns även mallar och anvisningar för rektorernas tillsyn och avtalsuppföljning (Stockholm har huvudansvaret inom Vux10 och Solna för 7-gruppens avtal). Årshjul för läsåret framgår av bilden där några av årets huvudaktiviteter listas.

61 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60)

62 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Tillsyn Rektorerna inom Vux18 har samarbete kring tillsynen och arbetar två och två vid tillsynsbesöken. Inom SFI (7-gruppen) så har tillsynsarbetet delats upp så att varje beställarpart ansvarar för två skolenheter vardera. KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet nära Odenplan, där huvudelen av KCNOs SFI-studerande väljer att gå. Rektorerna besöker varje utbildningsanordnare en till två gånger under läsåret på planerade tillsynsbesök. Tider för besök görs upp enligt schema och minnesanteckningar skrivs som delges samtliga inom beställargruppen. När rektorerna är ute på besök så görs det för hela beställargruppens räkning vilket medför att anteckningar och noteringar som görs vid besöken sprids och blir kända av samtliga rektorer i gruppen. Utöver dessa besök görs även akuta besök, oftast då föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov. Klagomålen följs upp och vid behov så upprättas handlingsplaner som ligger till grund för ställningstaganden. I avtalen är det reglerat hur denna hantering ska ske. Tillsynen av Eductus-enheten i Täby har gradvis under året utökats genom frekventa besök på skolan av den av KCNO i augusti 2012 nyanställde personen (SYV/Biträdande rektor, tillika med visst administrativt arbete i sin tjänst). Gemensam utvärdering av Komvux (ej SFI) Under 2012 tog samtliga kommuner i Stockholmsregionen, genom KSLsamarbetet beslut om gemensam observation/utvärdering. Överenskommelsen (med gemensam finansiering) gäller i tre år och planeras så att samtliga anordnare, såväl kommuners egenregier och upphandlade fristående anornare som verkar i Stockholmsregionen ska utvärderas under denna 3-års period. Botkyrka kommun är värdkommun och arbetsgivare för en erfaren utvärderare. Sedan start av denna utvärderingsform så har nedanstående anordnare utvärderats. Utvärderingsrapporterna kan accessas via KSL webbplats, Komvux i Upplands- Bro kommun Komvux i Södertälje kommun Komvux på Stockholms Stadsmissions Skola Komvux i Österåkers kommun Komvux i Haninge kommun Komvux i Järfälla kommun (Lärcentrum) Komvux på ABF, Stockholm Komvux på Competens

63 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Komvux på JB Kompetens Utvärderingarna genomförs av samordnaren och en medbedömare (skolledare) från kommunerna. Denna utvärderingskomponent är en värdefull genomlysning av en anordnares hela verksamhet och har flera syften: bidra till ökad kvalitet hos utbildningsanordnarna så att lärandet för de studerande stärks stödja huvudmannens avtalsuppföljning utbildningsanordnarna blir utvärderade av någon utifrån som komplement till det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen utvärderingen är mer omfattande än Skolinspektionens granskning och till skillnad från den inriktad på att även stödja utveckling skapa underlag som underlättar för den studerande att välja utbildningsanordnare medbedömarna får kompetensutveckling då de utvärderar annan verksamhet Årsrapporter/Kvalitetsrapporter från anordnare till beställare För skolornas rapportering till beställande kommuner så används gemensamma mallar, en för Komvux och en för SFI. Rapporterna redovisar läsårets verksamhet och resultat. Rapporterna har levererats under september (Komvux) respektive oktober (SFI) Rapporterna har analyserats av olika grupperingar inom beställargrupperingarna, för Komvux uppdelat efter anordnarens huvudsakliga lärform eller programområde enligt nedan och för analys av SFI-rapporterna så har samtliga 5 parter inom 7-gruppen (KCNO=4, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby) bildat en gemensam analysgrupp. Klassrumsbaserad undervisning ABF Eductus Competens Folkuniversitet Kungsholmens UC Stadsmissionen Distansbaserad undervisning Hermods InfoKomp Jensen Miroi NTI Vård och Omsorg / Barn- och Fritid Consensum Didaktus KompetensUtvecklingsInstitutet Analysgrupp från Solna Järfälla Lidingö Analysgrupp från Stockholm Salem Värmdö Analysgrupp från Huddinge Sigtuna Södertälje

64 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Lärgården Medlearn Moa lärcenter (enbart Vux8) Omsorgslyftet SweJa SVOK Medel- till tyngre Yrkesutbildning Lernia JB Kompetens Yrkesplugget Säbyholm (enbart Vux8) Analysgrupp från Botkyrka Sollentuna Sundbyberg Upplands Väsby Rektor för KCNO samt en person i Stockholms ledning för Komvux har ej ingått i någon enskild analysgrupp detta läsår utan har haft en samordnade funktion för genomförandet av analysarbetet. Beställarnas analysarbete har återkopplats till utbildningsanordnarna i form av poäng i skalan 1-4, samt skriftliga kommentarer, inom vissa valda fokusområden i rapporten. Rapporternas innehåll och fokusområden relaterar till Läroplanen för vuxenutbildningen. I listan nedan har de sex fokusområden som låg till grund för poängsättningen läsåret markerats med fet stil. 1. Verksamhets Organisation och lokaler 2. Det systematiska kvalitetsarbetet 3. Lärarbehörighet och lärarlegitimation 4. Studievägledning och Studieplan 5. Kunskapsutveckling 6. Betyg och bedömning 7. Inflytande och stöd till den studerande 8. Värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, plan mot kränkning och diskriminering 9. Klagomålshantering 10. Analys av betygsresultat, avbrott och studerandeenkäter 11. Utvecklingsområden Motsvarande fokusområden för SFI redovisas under SFI-redovisningen längre fram i rapporten. I december 2013 genomfördes Dialogmöten med fokus på resultaten under läsåret , ett möte för anordnare av Komvux-utbildning (grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, 24 skolor för Vux18-gruppen), och ett annat med de sex SFI-skolorna. Komvux-mötet var ett heldagsmöte den 5 december och SFI-mötet en halv dag den 9 december 2013.

65 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Vid dessa två mycket viktiga årliga möten så gås årets verksamhet igenom och en diskussion förs om hur verksamheten förbättras och utvecklas. Några hållpunkter på dessa dagar är: Resultatgenomgång, hela Vux18, hela 7gruppen (statistik mm) Generella observationer, gemensamma nämnare Årets studerandeenkät Goda exempel. Utvalda skolor redovisar något fokusområde där beställaren anser att de har uppnått en mycket bra resultat Årets Komvux-mässa. Hur gick det? Utvärdering av under året genomförda Dialogmöten Nytt inom Vuxenutbildningen (både bakåt och framåt i tiden). Utredningar, kommande upphandlingar, KSL-initiativ mm) Poängsättningen och några generella kommentarer ges längre fram i rapporten under rubrikerna Resultat för respektive Komvux- och SFI-anordnare. De anordnare som bedöms inte uppnått tillfredställande resultat under läsåret kallas till Rödmöten där anordnarens årsrapport och resultat gås igenom tillsammans med anordnaren och överenskomna åtgärder protokollförs. Rödmötesunderlaget ligger sedan tillsammans med övrigt material att till grund för fortsatt tillsynsarbete. Dialogmöten Under året har ett antal dialogmöten genomförts mellan beställarna och samtliga utbildningsanordnare inom avtalsgruppen, både inom Komvux och SFI (olika mötesgrupperingar). Beställarkommunerna har representerats av rektorer och annan ledning och respektive anordnare med sin utbildningsansvarige plus annan ledning (t.ex skolledare/platsansvariga). Träffarna är uppskattade av anordnarna och välbesökta. Träffarna har fokuserat på viktiga aktuella frågor och möjlighet finns att få sina frågor belysta på olika sätt. Några teman som förekommit under året är: Markandsföring-Vuxmässan Matematik- hur förbättra resultaten? Särskilt stöd Studieformer inom gymnasial vuxenutbildning - klassrum dag, klassrum kväll, flex, distans, halvdistans närlärande, grupp. Gemensamma definitioner? - lärarledda tiden utlagd i schema - pedagogiska konsekvenser har de olika studieformerna? - betygsresultat beroende på studieform?

66 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Särskilt stöd I avtalen för Komvux och SFI anges att anordanen skall ge särskilt stöd till elever som har behov av det, generellt och på individuell basis men att om särskilda insatser krävs såsom individuell extra undervisning, behov av speciell utrustning eller andra speciella förhållande så kan anordnaren vända sig till beställarkommunen för överenskommelse om hur sådana insatser ska organiseras av anordnaren och ersättas av beställaren. Stockholms Stad har ett speciellt team, Vuxenteamet, som arbetar med att utveckla sådant stöd för sina medborgare och med stöd till vuxenutbildningsenheter i frågor om särskilt stöd. Vuxenteamet bedriver ett aktivt arbete med de vuxenutbildningsanordnarna för att utveckla ett bra stöd till de vuxenstuderande. Insatserna av Stockholms Vuxenteam kommer på detta sätt alla skolor inom Vuxtio tillgodo. KCNO eller andra beställarkommuner i gruppen kan däremot inte köpa tjänster från Vuxenteamet för sina medborgare längre (upphörde 2011 pga. kapacitetsproblem). KCNO har därför sökt en lösning via Elevstödsenheten i Täby. Under året har ett 10-tal sökande hänvisats till kartläggning av Elevstödsenheten med anvisning av lämpliga hjälpmedel eller pedagogiskt förhållningssätt till den sökande som kan kommuniceras av KCNOs vägledare till den skolenhet som den sökande valt. Samarbetet med Elevstödsenheten utvecklas kontinuerligt Studerandeenkäter Ytterligare ett område som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet är studerandeenkäter som genomfördes under hösten 2012 och likaledes hösten 2013, en för Komvux och en annan för SFI. Den senaste studerandeenkäten genomfördes oktober-november 2013, samma enkäter för samtliga kommuner inom Stockholms län. Upphandlat företag (gm KSL-samarbetet) var SWECO, som tilldelats uppdraget för de närmast 3 åren dvs hösten 2013, våren 2014 och våren Svarsfrekvensen är förstås en mycket viktig faktor för att kunna bedöma tillförlitligheten i de svar som fås. Medel för Komvux-enkäten var 55% och för SFI-enkäten 56%, ett reultat som kan betecknas som hyggligt och ungefärligen i nivå med 2012 års enkät. Svarsfrekvenserna 2013 per anordnare framgår av tabellerna på nästkommande sidor. De anordnare som har relevans för KCNOs avtal är färgmarkerade med grönt, gult och rött med avseende på bra svarsfrekevens (>65%), bör höjas (50-65%) och för låg (<50%). Om svarsfrekvensen beräknas på av KCNO upphandlade anordnare så blir svarsfrekvensen 60% för SFI, eller så hög som 80% om endast Eductus och Folkuniversitetet beaktas (där majoriteten av SFI-eleverna går). Motsvaraande siffra för Komvux-anordnare inom KCNO-avtalen är 58%. SFIresultaten är alltså synnerligen tillförlitliga vad gäller SFI på skolor som KCNO-eleverna huvudsakligen går på (se antal elever per uba under SFIavsnittet).

67 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Utbildningsanordnare, SFI, Stockholms län Svarsfrekvens Antal svar SFI Huddinge >100% 34 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 94% 85 Iris Hadar AB Jobb - Sfi 88% 263 SFI Söderort 87% 173 Eductus AB 82% 870 Centrum Vux Haninge 74% 283 Hermods SFI 73% 922 SFI Tyresö 71% 103 Sfi-skolan i Salem 71% 29 Lidingö Vuxenutbildning 68% 89 Folkuniversitetet Kursverksamheten 65% 99 Kunskapsbolaget Integra 63% 49 Sfi Södertälje 63% 436 Miroi 60% 60 ABF Stockholm sfi (city) 58% 232 Utbildningsborgen 54% 269 SFI Österåker 52% 71 InfoKomp 51% 127 Lernia Utbildning 51% SFI Västerort 51% 152 Botkyrka vuxenutbildning 45% 493 Vuxenutbildning i Upplands Bro 45% 73 Competens 42% 525 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 36% 142 Sifa 35% 27 Nynäshamns kompetenscentrum 30% 37 Omsorgslyftet 30% 84 Järfälla Lärcentrum 29% 200 Centrum för arbete och studier Värmdö 28% 27 Totalt hela undersökningen % 6 995

68 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Utbildningsanordnare, Komvux, Stockholms län Svarsfrekvens Antal svar Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB >100% 83 Kunskapsbolaget Integra AB 94% 17 AB Institute af Lärande 91% 32 Centrum Vux Haninge 88% 442 SweJa Kunskapscenter AB 87% 514 Eductus AB 83% 392 Style Education Leyla Nuay 80% 24 MoA Lärcentrum 79% 26 Lärgården Utbildning AB 77% 413 Sverigehälsan AB 73% 8 Consensum VUX Consensum Lund AB 71% 50 Lärvux Stockholm 71% 75 Kungsholmens Utbcentrum - Lidingö Folkhögskola City 69% 54 Didaktus Utbildningar AB 68% 338 JB Kompetens 68% 230 St Eriks gymnasium vuxenutbildning 68% 70 Botkyrka vuxenutbildning 67% 184 Centrum för arbete och studier Värmdö 67% 158 KompetensUtvecklingsInstitutet 66% 469 Centrum för vuxenutveckling Sigtuna 65% 324 MedLearn 64% 467 Niketo AB 63% 45 NTI-skolan AB 63% 507 InfoKomp AB 61% 286 Hermods AB 58% 493 Stockholms Transport o Fordonstekniska Vuxutb. 58% 23 Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning 57% 106 Stadsmissionens skola 57% 47 Lernia Utbildning AB 56% 641 Åsö vuxengymnasium 54% 747 Lidingö Vuxenutbildning 50% 73 Vuxenutbildning i Upplands Bro 49% 127 Vuxenutbildning i Huddinge 48% 325 Folkuniversitetet 45% 52 JENSEN Education AB 44% 437 ABF Stockholm Vux 43% 222 Competens Utbildning Sverige AB 43% 163 Miroi i-learning AB 42% 105 Vuxenutbildning i Södertälje 40% 269 Säbyholm Friskola AB 39% 21 Centrum för vuxenutbildning Sundbyberg 36% 145 Järfälla Lärcentrum 29% 103 Komvux Österåker 29% 89 Stockholm sifa 27% 35 Nynäshamns kompetenscentrum 23% 93 VUX Tyresö 22% 81 OmsorgsLyftet Utbildningar 20% 121 Totalt hela undersökningen % 9819

69 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Resultatet av enkäten finns redovisat på olika nivåer; Rapport till KSL med resultat per anordnare i jämförelse med medel av samtliga svar. Resultat på varje fråga per KCNO-kommun. Studerandeenkäterna ger en mycket stor mängd data. Tiden har inte medgivit möjligheten att analysera enkätresultaten i den omfattning som planerats. Resultaten från bägge enkäterna kommer förstås att användas i det fortsatta tillsynsarbetet, både inom Komvux och SFI, och enkätresultaten kan komma att redovisas i andra sammanhang under våren Eftersom nöjdhetsfrågan är central som indikator i kommunernas verksamhetsuppföljning så redovisas nedan påståendet Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra. Svaren redovisas per utbildningsanordnare i jämförelse med alla skolor och kommuner i länet, både för SFI och Komvux. Enkätsvaren 2013 är gjord på en femgradig skala där 1 står för stämmer inte alls och 5 innebär att påståendet stämmer helt, men för SFI 2012 så användes en 4-gradig skala (omvandlad i jämförelsen nedan till 5-gradig). Tabellerna nedan ger en jämförelse med föregående års enkät. På nästkommande sidor ses resultatet för samtliga skolor (på leverantörsnivå, inte skolenhetsnivå).

70 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Tabellen visar en jämförelse av SFI- skolor, per anordnare (svar från hela 7- gruppens elever). Det är tillfredställande att kunna konstatera att de skolor som KCNO-elever i huvudsak väljer har positive förbättringsfaktorer, ett faktum som stämmer väl med resultatet av tillsynsarbetet. De negativa siffrorna för InfoKomp och Miroi med än lägre nivå på nöjdhet som också försämrats stämmer också väl med andra utvärderingskomponenter. 7-gruppen har valt att inte förlänga avtalet med Miroi, utan avtalet avslutades i förtid redan vid årsskiftet 2013/14. Miroi s SFI-enhet låg i Solna och har nästan uteslutande haft elever därifrån. InfoKomp har två enheter, Sollentuna och Medborgarplatsen. InfoKomp har genomgått större förändringar under året och fick i slutet av 2013 ny ägare (Work for You). Competens, som tidigare hade en väl fungerande enhet i Täby, men i och med flytten öppnade en skola i Upplands Väsby visar också negativa förändringar men från en god nivå (4,6 till 4,0). Förklaringen finns i stora personella förändringar på mycket kort tid där två av skolan fyra lärare lämnade skolan med kort varsel. SFI-skola Påståendet, Jag kan rekommendera min skola till andra Hösten gradig skala Hösten 2012 Omvandlad siffra till 5- gradig skala Hösten gradig skala Differens Eductus AB 2,55 4,3 4,5 0,3 Competens 2,76 4,6 4-0,6 Folkuniversitetet 2,58 4,3 4,4 0,1 Hermods SFI 2,26 3,8 4,4 0,6 InfoKomp 2,83 4,7 3,4-1,3 Lernia Utbildning 2,46 4,1 4,2 0,1 Miroi 2,6 4,3 3,4-0,9 Medel 2,5 4,2 4,3 0,1

71 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) I nedanstående tabell görs motsvarande jämförelse för av KCNO upphandlade Komvux-skolor. Svaren ligger på länsnivå, alltså alla elever som deltagit i enkäten i 22 kommuner 2012 och alla 26 kommuner Resultaten korrelerar på ett tydligt sätt med andra utvärderingskomponenter och observationer under både läsåret och kalenderåret 2013, både vad gäller nivån (skala 1-5, medel 4,3 i länet) och förändringen , med något undantag. Trenden att de anordnare som ligger i topp är huvudsakligen de som levererar utbildning inom Vård-och omsorg samt Barn-och Fritid framkommer tydligt. Det finns också kända förklaringar till varför de som ligger längre ner i tabellen gör det. Infokomp; Turbulens, byte av ägare, JB Kompetens; Turbulens, konkurs i moderbolaget, klagomål på flera av JBs leverans, Didaktus; Turbulens, ledningsproblematik, administrativa problem. Komvux-skola Hösten Hösten Påståendet, Jag kan rekommendera Differens min skola till andra Consensum VUX Consensum Lund AB 4,65 4,9 0,25 Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB få 4,7 Eductus AB 3,78 4,5 0,72 KompetensUtvecklingsInstitutet 4,35 4,5 0,15 Lärgården Utbildning AB 4,46 4,5 0,04 Stadsmissionens skola 3,75 4,5 0,75 ABF Stockholm Vux 4,42 4,4-0,02 Kungsholmens Utbcentrum - Lidingö Folkhögskola City 4,35 4,4 0,05 MedLearn 4,03 4,4 0,37 OmsorgsLyftet Utbildningar 4,28 4,4 0,12 SweJa Kunskapscenter AB 4,37 4,4 0,03 Competens Utbildning Sverige AB 3,96 4,3 0,34 NTI-skolan AB 3,93 4,3 0,37 Länet (22 kommuner 2012, alla 2013) 4,05 4,3 0,25 Didaktus Utbildningar AB 4,22 4,2-0,02 JENSEN Education AB 4,07 4,2 0,13 Lernia Utbildning AB 3,76 4,2 0,44 Hermods AB 3,79 4,1 0,31 Miroi i-learning AB 3,67 3,9 0,23 Folkuniversitetet 3,89 3,8-0,09 JB Kompetens 3,84 3,6-0,24 InfoKomp AB 3,56 3,5-0,06

72 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) I nedanstående tabeller redovisas några utvalda enkätresultat, motsvarande frågor inom Komvux och SFI, relaterande dels till nöjdhet (jag kan rekommendera min skola) och frågor relaterande till KCNOs prestation. Några utvalda enkätresultat per KCNOkommun Enkät 2013 Komvux SFI Jag kan rekommendera min skola till andra Jag är nöjd och jag kan rekommendera min skola till andra % vikt vikt Danderyd 4,3 86% 0,24 Danderyd 4,4 88% 0,24 Täby 4,0 80% 0,47 Täby 4,2 84% 0,47 83% Vallentuna 4,2 84% 0,21 Vallentuna 4,2 84% 0,21 85% Vaxholm 4,5 90% 0,08 Vaxholm 4,2 84% 0,08 Jag är nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Jag är nöjd med det utbud av SFI/SFX-skolor som erbjuds genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vikt vikt Danderyd 85% 0,24 Danderyd 90% 0,24 Täby 89% 0,47 Täby 82% 0,47 89% Vallentuna 93% 0,21 Vallentuna 81% 0,21 Vaxholm 96% 0,08 Vaxholm 100% 0,08 85% Att göra webbansökan har fungerat bra. vikt Danderyd 83% 0,24 Täby 89% 0,47 Vallentuna 91% 0,21 Vaxholm 96% 0,08 89% Webbplatsen ger mig den information som jag behöver. Ansökan görs genom personligt besök på KCNO Jag fick bra information av vägledaren på KCNO när jag ansökte till SFI/SFX. vikt vikt Danderyd 81% 0,24 Danderyd 88% 0,24 Täby 85% 0,47 Täby 76% 0,47 86% Vallentuna 88% 0,21 Vallentuna 81% 0,21 Vaxholm 96% 0,08 Vaxholm 100% 0,08 82% Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar. vikt vikt Danderyd 83% 0,24 Danderyd 79% 0,24 Täby 83% 0,47 Täby 74% 0,47 85% Vallentuna 89% 0,21 Vallentuna 79% 0,21 Vaxholm 88% 0,08 Vaxholm 100% 0,08 78%

73 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) En jämförelse av motsvarande siffror inom Komvux från 2012 till 2013 ger nedanstående tabell. Motsvarande tabell för SFI har inte tagits fram. Kommun 2012% 2013% Diff (%- enheter) Kommentar Danderyd 82,3 86 3,7 God ökning Täby 82,1 80-2,1 Minskad nöjdhet Vallentuna 85,9 84-1,9 Minskad nöjdhet Vaxholm 81,5 90 8,5 Stark ökning

74 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Resultat Komvux-anordnare Poängsättningen utifrån analys av respektive Komvux-anordnares årsrapport för läsåret ges av nedanstående tabell. Som framgår av tabellen så har många inom Vux18 ett väl utvecklat arbetssätt kring det systematiska kvalitetsarbetet (poäng 3-4), men 7 av 24 som behöver utveckla detta mycket viktiga arbete, som sedan lägger grunden för några av de övriga listade fokusområdena. Det är tillfredställande att områdena Kunskapsutveckling (medel 3,1 på den 4-gradiga skolan) och Inflytande (medel 3,2) är väl välutvecklade. Områdena Analys av Resultat och val av Utvecklingsområden bör utvecklas mer. Övriga kommentarer: studie-och yrkesvägledningen fungerar bättre än förra läsåret, med tydligare skrivningar om vägledningsarbetet, samarbete SYV- lärare samt användande av den (fördjupade) individuella studieplanen (ISP). området betyg- och bedömning är tillfredställande för de flesta Mer än hälften av anordnarna förbättrade sin rapportering med mellan 1-32 procentenheter (satta poäng i förhållande till möjlig maxpoäng) Poängen för 10 av de bedömda 24 anordnarna fick lägre poäng än förra året i spannet -1 till -14 procentenheter.

75 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Medelpoängen för samtliga förbättrades marginellt från i jämförelse med förra läsåret (+2 procentenheter). Det ska framhållas att värderingarna av årsrapporterna enligt ovan, bara är en parameter bland flera för att bedöma utbildningens kvalitet. I årsrapporterna bedöms det skrivna ordet och det är inte säkert att eleverna har samma uppfattning om kvaliteten de möter i praktiken. Elevernas uppfattningar mäts dels genom årliga enkäter, dels genom möten mellan rektor och elevgrupper vid tillsynsbesök. Motsvarande tabell för poängsättning av SFI-anordnarna ges i SFI-delen i denna rapport.

76 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Avtalsuppföljning Uppgiften att årligen genomföra avtalsuppföljning med utbildningsansvarig samt med den eller de personer som har tecknat avtalet för vuxenutbildningen koordineras av Stockholms Stad när det gäller Vux10 och av Solna vad avser 7-gruppens avtal. För Komvux-uppföljningen så används en förutbestämd dagordning enligt nedan. Utbildningsansvarig Målen för vuxenutbildningen; enligt avtal ska 80 % av eleverna uppnå minst godkänd nivå och minst 80 % av deltagarna ska vara nöjda med sin utbildning. Slutsatser från brukarundersökning hösten 2012 Studievägledningen; enligt avtal så ska vägledning och studieplanering kunna erbjudas hos utbildningsanordnaren för elever som är inskrivna som studerande. Utveckling av den individuella studieplanen. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen samt legitimationskrav; lärare som anställts efter den 1 juli 2011 ska från och med den 1 december 2013 ha legitimation för att självständigt kunna sätta betyg. Lokaler Administrationen och faktureringsrutiner Minnesanteckningar skrivs och delges samtliga beställarkommuner och berörd anordnare. I avtalsuppföljningen ingår också att bevaka utbildningsanordnarnas ekonomiska ställning vilket görs kontinuerligt under året. Uppföljning görs också av hyreskontrakt på lokaler som används i undervisningen liksom krav på tillkommande utbildningsansvariga personer. Avtalsuppföljningen inom SFI görs på liknande sätt, men utan fast dagordning/möten med samtliga anordnare utan endast påkallat av när brister i verksamheten gett anledning till uppföljning. Lärarbehörighet För Komvuxverksamheten följs lärarbehörigheten upp genom Stockholms Stad. Uppgifter från personalrapporteringen till SCB samkörs med register som hålls av UHÄ på högskoleexamina och ger då lärarbehörighetssiffror. Lärarbehörigheten, det vill säga andel personer med pedagogisk högskoleexamen. Uppföljningen anses ge ett tillräckligt gott mått för hela Vux10 eftersom Stockholms andel av vuxenutbildningen är stor. Noteras att i Stockholms uppföljning ingår egen regi. Det är synnerligen glädjande att arbetet för att höja lärarbehörighet har burit frukt och att ökningen av lärarbehörigheten ligger inom känsliga utbildningsområden såsom 10% ökning i medel bland de anordnare som i huvudsak levererar distansutbildning och hela 30%-enheters förbättring inom yrkesutbildningssidan. Försämringen inom vård /BF- utbildning oroar en del

77 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) även om det är känt att dessa anordnare har både bra fungerande lärare och verksamhet. Det finns tydliga signaler från dessa anordnare att det har blivit svårare att rekrytera lärarkompetens inom området. Intressant är att följa om lärarbehörigheten kan kopplas till den enskilda anordnarens uppnådda betygsresultat. Inom vårdområdet så återfinns en hög andel behöriga lärare och också goda betygsresultat. Inom övrig yrkesutbildning som består mestadels av restaurang, bygg, VVS, fastighet samt el, ses en låg behörighet men resultaten är även där goda. Till en del kan det förklaras med att undervisande personal har en yrkeskunskap och erfarenhet av undervisning. Det vilar samtidigt ett stort ansvar hos utbildningsansvariga att bevaka skollagens krav gällande betyg och bedömning i samverkan med myndighetsutövande rektor. Många av lärarna går också kompletterande utbildningar som ännu inte syns i statistiken.

78 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Lärarbehörighet per anordnare och område Uppgifterna bygger på en mätvecka under hösten 2011 respektive 2012 av Stockholms Stad Andel behöriga lärare Område Anordnare SCB 2011 SCB 2012 Diff (%- enheter) Teori Genomsnitt 67% 71 % 4% ABF 92 % 95 % 3% Academedia - Eductus 56 % *50 % Se notat Competens 38 % *50 % 12% Folkuniversitetet 57 % 67 % 10% Kungsholmen Lidingö Fhs 75 % 92 % 17% Stadsmissionen folkhögskola 50 % 60 % 10% Åsö Södermalm 92 % 85 % -12% Distans Genomsnitt 73% 83 % 10% Hermods 90% 89 % -1% Info Komp 80% 81 % 1% Jensen 69% 74 % 5% MiRoi 69% 94 % 25% NTI 67% 78 % 11% Vård / BF Genomsnitt 80% 73 % -7% Consensum 100 % *25 % -75% Didaktus 73% 91 % 18% Kompetensutvecklingsinstitutet 75 % 50 % -25% Lärgården 94 % 94 % 0% MedLearn 62 % 85 % 23% Omsorgslyftet 85 % 81 % -3% Svok - Svensk Vård och Kompetens 75% 75 % 0% SweJa 79% 83 % 4% Yrke Genomsnitt 17% 47 % 30% JB Kompetens 17% 27 % 10% Lernia 32% *44 % 12% Yrkesplugget 20% 50 % 30% Total andel behöriga lärare 72% 78 % 6% Inom området Teori finns stor variation där *Academedia-Eductus och *Competens har låga värden. Academedia har enligt egen uppgift i september 2013 höjt behörigheten till 100 procent. I dagsläget har * Lernia redovisat en höjning till 54 procent. Dessa anordnare har lämnat in handlingsplaner, för hur behörigheten ska höjas, vilka har godkänts.

79 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Lärarbehörigheten inom SFI framgår av nedanstående tabell: Utbildningsanordnare Lärarexamen Ämnesbehörighet SFI-skolor där merparten av KCNOs SFI-elever studerar Eductus Täby 100% 80% Folkuniversitetet 100% 100% SFI-skolor där endast ett fåtal av KCNOs SFI-elever väljer att studera Eductus Sollentuna 100% 60% Eductus Medborgarplatsen 64% 93% Infokomp 92% 85% Hermods Solna 100% 75% Hermods Kista, Kungsholmen 100% 92% Hermods City 100% 88% Competens U-V 100% 100% Lernia Arenav % 100% Lernia Arenav % 100% Lernia U-V 100% 67% Lernia Liljeholmen 94% 100% Lernia Kista 100% 100% Lärarbehörighetsfrågan inom SFI har varit i fokus under läsåret med fortsatt uppföljning under hösten Kravet från beställargruppen (7gruppen) är 100% lärarbehörighet, ett krav som gruppen räknar med ska vara uppfyllt vid årsskiftet Ämnesbehörigheten (min 30 hp i svenska som andra språk) hanteras i linje med lärarbehörighetsfrågan/lärarlegitimation genom Skolverket. Beställarkommunerna inom 7gruppen har följt upp att det finns handlingsberedskap för att samtliga SFIlärare ska nå ämnesbehörigheten inom de tidsgränser som Skolverket satt upp. Behörigheten hos SFI-anordnarna inventerades vid avtalsstart (juli 2011) och var då tillfredställande, men det har noterats att förändringar till det sämre har skett undervägs, inte minst på Eductus i Täby när enheten har vuxit i storlek p.g.a. att andra anordnare lagt ner SFI-enheterna i Täby under året (Competens, Utbildningsborgen). Eductus har på KCNOs begäran omorganiserat sin verksamhet med ny ledning och delvis ny personal med start i januari 2013, och har som framgår av tabellen nu 100% lärarbehörighet. Det är också tillfredställande att det numera finns en specialpedagog på enheten.

80 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Utbildningsanordnare, ekonomisk ställning, ägarbyten mm En viktig del av avtalsuppföljningen är att följa och bedöma respektive leverantörs utveckling vad gäller ekonomi mm. Under de senaste året så har följande händelser påverkat (eller kan tänkas påverka) leveransen av vuxenutbildning. Academedia Eductus har köpt KUI KompetensUtvecklingsInstitutet, i samband med konkursen för JB Education. Köpte Hermods under Competens har bytt ägare, uppköpta av Iris Hadar InfoKomp fick ny ägare i slutet av Work for You. Kungsholmen Utbildningscentrum med Lidingö Folkhögskola som ägare av verksamheten har haft en ekonomiskt trängd situation som resulterade i avvecklingen av kursgård och utbildning inom hotell och konferens som de bedrev. Tibble Vux drog sig ur avtalet med Vux10-gruppen vid årsskiftet Hermods (ägdes av IKEA som kvarstår som minoritetsägare) har köpts upp av Academedia Eductus uner Miroi har genomfört en stor omorganisation/omstrukturering. Avtalet inom SFI-undervisning med 7gruppen avvecklades vid årsskftet Didaktus tappade en stor del av sin tidigare mycket kompetenta ledning (pension) vilket tillsammans med andra faktorer påverkat verksamheten negativt under (alltför) lång tid. KompetensUtvecklingsInstitutet, ett friskt och välfungerande företag som ägdes av JB Education såldes av JB i samband med konkursen till Academedia Eductus. Lärgården har tidvis brottats med ekonomiska problem pga för hög kostnadsnivå. Ser ut att ha stabiliserats nu. MedLearn har utvecklats positivt genom förändrat ägarskap (2 år sedan). Den nye ägaren är ett norsk riskkapitalbolag med ett tydligt samhällsengagemang. Omsorgslyftet, ett snabbt växande skola har öppnat en ny enhet i Älvsjö som komplement til moder-enheten i Nacka. Beställare av vuxenutbildning kan märka viss växtverk. Lernia har genomgått ett stålbad med många förändringar i ledning och organisation/struktur. Ultra/JB Kompetens, ägda av JB Education gick i konkurs i juni Upphandlad Vuxenutbildning låg i bolaget Ultra, egentligen ett misstag av JB eftersom Ultra är ett gymnasie-bolag. Inför konkursen så riskerade vuxenutbildningen att dras med i konkursen eftersom avtalen hörde till Ultra som skulle gå i konkurs. Efter en mycket intensiv vecka i juni så blev utfallet: o Avtalen i Ultra överfördes till bolaget JB Kompetens som inte var konkorsutsatt trots ekonomiska problem. o JB Kompetens köptes upp av Thoren-gruppen o KUI köptes upp av Academedia Eductus

81 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) o Vuxenutbildningsverksamheten har sedan fortsatt i JB Kompetens och KUI under samma avtalsvillkor som innan konkursen. Teknologisk Institut. Verksamheten inom Komvux avvecklades i slutet av Elever som fanns i verksamheten har slutfört sin utbildning, men inga nya elever har antagits.

82 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) I fokus, viktiga händerser under 2013 i punktform Gemensam vuxenutbildningsregion Gemensamma enkäter för både Komvux och SFI genomförda för samtliga kommuner i Stockholms län. Upphandlad leverantör, SWECO, kommer att genomföra nästa enkät april 2014 och den sista inim upphandlingen i april Gemensam utvärdering påbörjades 2013, Utvärderare anställd av Botkyrka kommun och samfinansieras av samtöiga kommuner i Stockholms län KSL har samlat in och behandlat frågor relaterande till nästa steg i arbetet med en gemensam vuxenutbildningsregion. Förberedelse för mycket stora gemensamma samordnade upphandlingar inom både Komvux och SFI har påbörjats. Gällande avtal, två avtal från 1 juli 2011 I fokus för arbetet tillsammans med KCNOs samarbetskommuner har under året varit att framförallt utveckla kvalitetsarbetet men också en rad andra viktiga aktiviteter, specifikt för Komvux: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor med en gemensam dokumentbas som kan acessas av samtliga beställare. genomförande av fyra dialogmöten under året (samtliga leverantörer). genomförande av speeddating, ett tillfälle för personal från samtliga Vuxtio-kommuner att träffa alla leverantörer. Årets modell var att erbjuda VIP-tid fär vägledare och administratörer i samband med Vuxmässan i oktober genomförande av avtalsuppföljning med Stockholms Stad som ansvariga genom enskilda möten under maj-juni med samtliga leverantörer. genomförande av vuxenutbildningsmässa i oktober 2013 med deltagande av alla leverantörer inom Vux18 samt egenregier diskussioner angående möjligheten att på sikt upphandla gemensamma IT-system för administrativt stöd till Vuxenutbildningen. Har uppnått en dellösning i och med att fler kommuner inim Stockholmsregionen har anslutit sig till Alvis. KCNO som tidigare var enda kommunen i Stockholms län som har haft Alvis har samordnat en gemensam katalog för alla Alvis-kunder. De nya Alviskommunerna är; Salem, Sollentuna, Upplands Väsby, Södertälje, Solna och Järfälla. I och med detta så är det 10 av de 26 Stockholmskommunerna som har Alvis. samordnad utveckling av konceptet för lärlingsplatser. Vid slutet av året inlämnades ytterligare en gemensam ansökan från Vuxtio-

83 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) kommunerna för lärlingsutbildning med Solna som koordinerande kommun vilket återigen renderade en mycket generös tilldelning av lärlingsplatser. genomförande av analys av samtliga Komvux-enheters årsrapporter med återkoppling till anordnarna i en rapport per anordnare. Avslutat med ett gemensamt dialogmöte på temat årsrapporter/resultat. Samverkan inom avtalen för sfi-undervisning har skett på ett liknande sätt som för Vuxtio-arbetet, med målet att förbättra kvalitet och genomströmning. Viktiga händelser med bäring på sfi-verksamheten under året har varit: uppföljning av lärarbehörigheten på samtliga SFI-enheter. Eductus har under 2013 omorganiserat verksamheten med ny ledning och delvis ny personal med start i januari Utfallet har varit mycket positivt! I slutet av 2013 så avvecklades avtalet med Miroi pga kvalitetsbrister. Miroi har i huvudsak haft elever från Solna kommun. Regelbundna möten med organisationen för flyktingfrågor i NOkommuner och Arbetsförmedlingen för avstämning av Vuxenutbildningsfrågor och andra aktiviteter relaterande till integrationsarbetet. Utökat samarbete med Arbetsförmedlingen genom att vara värd för möten, AF+SFI för avstämning av schema och progression för personer som antingen är flyktingar (Etablering på Af) eller personer som får aktivitetsstöd från AF. I fokus för arbetet tillsammans med kommunerna i 7-gruppen har under året varit att utveckla kvalitetsarbetet genom bl.a.: samordning av policys av rutiner. samordnad tillsyn av leverantörernas skolor. Varje skola har besökts i ett delegerat ansvar inom 7-gruppen, där KCNO har ansvarat för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet. under året har ett 4 dialogmöten hållits. genomförande av enkätundersökning för sfi-elever analys av inkomna årsrapporter med skriftlig återkoppling till respektive anordnare. Dialogmöte på temat årsrapport och resultat genomförs den 9 december Andra fokusfrågor under 2013 har varit: Fortsatt arbete med Vux12 med anpassning av vägledningsrutiner mm. Yrkesvux. KCNO tilldelades totalt 106,7 platser från Skolverket inom ramen för Yrkesvux. Ny ansökan i slutet av 2013 för platser till 2014 resulterade i 76,1 platser.

84 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Utveckling av KCNOs webbplats, och telefonväxel. KCNO har tillsammans med Täby kommun utarbetet konceptet för hur en ny växellösning för KCNO ska se ut, och den nya växeln implementerades i januari Behovet av utveckling av KCNOs webbplats har inte kunnat tillgodoses under året. Förfrågan till Täby kommun om att flytta från nuvarande webbhotell till Täby kommuns webbservrar har inte besvarats av kommunen. Diskussioner med SPSM, Specialpedagogiska myndigheten angående vilket typ av tjänster/support som myndigheten kan erbjuda. SPSM har omdefinierat sin verksamhet så att även vuxenutbildningsfrågorna finns med i myndighetens arbete i större utsträckning än förut. Rektor har deltagit i ledningsmöten och andra aktiviteter i funktionen som kommunens representant i ledningsgruppen för Yrkeshögskolan, Klart Skepp i Danderyd för utbildning av sjöbefäl för inre fart. Studiebesök till KCNO från Lund och Västerås Diskussioner med Österåkers kommun på kommunens inbjudan, för diskussion om eventuell anslutning till KCNO. Dialog med Skolverket i vuxenutbildningsfrågor. Följt de två stora statliga utredningar som om de genomförs kommer att innebära väsentliga förändringar av vuxenutbildningsverksamheten: o Gruv-utredningen. Klar i mars o SFI-utredningen. Presenterades i november Är ute på remiss. Under året har både Vallentuna och Vaxholm fått nya Utbildningschefer. Täby har fortsatt en tf Utbildningschef, ny ska rekryteras i och med att Täby fick en ny kommundirektör som tillträdde vid årsskiftet

85 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Måluppfyllelse Under denna rubrik redovisas målgruppen, betygsresultat och andel avbrott mm. Resultat redovisas för KCNO-kommunernas vuxenelever och i möjligaste mån per kommuntillhörighet, men det förekommer också andra nivåer t.ex Vux18-nivå. Ibland redovisas alla tre nivåerna. Betygsresultat redovisas för läsåret med samma betygsskala (A, B, C, D, E och ej - godkänd-nivån F). Volymredovisningar finns både för läsåret och för kalenderåret Anordnarna inom Komvux kan i huvudsak kategoriseras i fyra områden utifrån deras kursutbud. SFI-undervisningen redovisas separat. Teori - Allmän teoretisk utbildning Distans utbildning huvudsakligen på distans Vård - Yrkesutbildning inom vård, barn och fritid Yrke - Annan yrkesutbildning Teori och Distans är i huvudsak studieförberedande medan Barn och Fritid, Vård och Omsorg samt Yrke är yrkesförberedande. Men även andra använder delvis formen yrkesförberedande i sin undervisning (t.ex. ekonomiassistent och liknande kombinationer inom programområdet Handel och Administration). Det finns också ganska omfattande distansundervisning inom båda programområdena Barn- och Fritid samt Vård-och Omsorg. KCNO är medveten om att gränserna mellan de olika områdena inte är skarpa. Resultat och analys i läsårets redovisning kommer i huvudsak att bygga på denna uppdelning. Detta för att lättare kunna bedöma utbildningsanordnarnas resultat utifrån kursutbud och undervisningsform. Komvux omfattar undervisning på två nivåer, grundläggande (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Målgruppen, Komvux, antal elever, Komvux Under kalenderåret 2013 har 2220 personer från KCNO-kommunerna studerat inom Komvux vilket är 188 personer fler än 2012 då 2032 personer deltog dvs en ökning med 9,3%. Andelen som studerar på grundläggande nivå utgör 18% i genomsnitt av KCNO-kommunernas elever (16% 2012, 12% 2011). Kvinnorna dominerar inom den kommunala vuxenutbildningen precis som tidigare år, ca 2/3 är kvinnor. Beträffande åldern på eleverna är det många unga. Största enskilda åldersgruppen är unga vuxna mellan år, som är 38 %, 60 procent är under 30 år.

86 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Antalet elever inom gymnasial vuxenutbildning har ökat med totalt 7,5%, (endast KCNO-elever). Gy, kalenderår Antal elever Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Övriga Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Minskn Kom. Totalt Gy, ,5% Gy, ,3% Gy, ,7% Gy, Gr, kalenderår Antalet KCNO-elever inom grundläggande vuxenutbildning har ökat från 331 till 392 (+18,4%). Antal elever Antagna, betygsatta, avbrott Ökn. Övriga Danderyd Täby Vallentuna Vaxholm KCNO Minskn Kom. Totalt Gr, ,4% Gr, ,3% Gr, ,1% Gr, Volymer, Vux18-nivå Det stora antalet upphandlade enheter och det faktum att numera 18 kommuner (Vux10 och Vux8) av 26 i Stockholmsregionen har likalydande avtal i sin upphandling föranleder att ge en bild av fördelningen av volymer inom Komvux. Nytt för detta läsår var att låta anordnarna redovisa resultat för alla kommuner inom Vux18 (föregående år togs det fram underlag för hela Vux10) i ett och samma dokument. Resultaten har varit skiftande och underlagen inte alltid pålitliga till 100 procent. Men det underlag som KCNO ändå väljer att redovisa för elever inom hela Vuxtio är volymuppgifter och genomströmning i utbildningssystemet. Nedanstående diagram visar volymfördelningen i storleksordning per anordnare inom Vux18 (antagna), både för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

87 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Grundläggande, elever till start, Vux18. KCNOs elever väljer företrädesvis att gå hos Eductus i Täby Gymnasial, elever till start, Vux18. KCNOs elever finns hos i stort sett alla anordnare. Jansen är ojämförbart störst bland de upphandlade anordnarna i Stockholmsregionen (i alla fall Vux18).

88 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Antal studerande, Vux18-nivå Nedanstående visar antal studerande (unika individer) inom Vux18, både för grundläggande och gymnasiala studier. Totalt elever

89 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Avbrott, Vux18-nivå, Grundläggande Avbrott, Vux18-nivå, Gymnasial

90 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Genomströmning, Vux18-nivå, Grundläggande och Gymnasial Här ser man att det finns en större eller mindre andel av eleverna som beviljats vuxenutbildning aldrig kommer till start (=ej påbörjat), 15% inom grundläggande och 23% inom gymnasial vux. Avbrotts-andelen är 13% respektive 16%, bägge siffrorna lägre än för riket. Andel som får betyg räknat som andel av de som beviljats är som synes 74 respektive 65%.

91 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Volymer, KCNO -nivå, Grundläggande och Gymnasial Diagrammet visar volymfördelningen per anordnare för KCNO-elever. Obs- detta diagram visar antalet genomförda poäng dvs kaegorin ej påbörjat och avbrott finns inte med i underlaget. Bilden ger dock en god uppfattning om vilka anordnare inom Komvux som KCNO-elever väljer. I bilaga 2a och 2b återfinns motsvarande diagram för respektive KCNOkommun.

92 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Andelen Externa/IKE uppgår till 4,4 % - beviljanden av utbildning som ligger utanför KCNOs upphandling av Komvux. Observera att bilden är på läsårsbasis Jensen har en mycket stor andel liksom Academedia Eductus där nästan alla studerande inom grundläggande väljer att gå. Det finns en stor andel distansutbildning av teoretiska kurser (Jensen, NTI och Hermods). Andelen för Barn och Fritid samt inom Omvårdnadsområdet är stor (KUI/Kompetensutvecklingsinstitutet, Didaktus, Medlearn, Lärgården, Consensum, Stadsmissionen, Sweja, SVOK)- sammantaget 32 % av hela verksamheten! Nedanstående visar volymen (helårsplatser) per kommun. Volym, gymnasial och grundläggande. Lå Helårsplatser* Gy Grund % Grund Tot Danderyd % 119 Täby % 321 Vallentuna % 193 Vaxholm % 49 KCNO % 682 * Helårsplats=800p Trendsiffror över de senaste åren för grundläggande och gymnasiala platser redovisas nedan. Observera att redovisningen ges per kalenderår men sedan lå på läsårsbasis med som senaste jämförelsesiffra. Volym, gymnasial och grundläggande. Trendsiffror 2009-idag senaste åren gy, antal helårsplatser KCNO, totalt Hpl varav IKE ,0% ,2% ,0% lå ,7% lå ,4% Från föregående läsår så har alltså volymen ökat med 5% (30 helårsplatser).

93 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Genomströmning, KCNO-nivå, Grundläggande och Gymnasial Genomströmningssiffror på Vux18-nivå har redovisats tidigare i denna rapport. Motsvarande statistik för KCNO-elever visas i nedanstående diagram där det kan ses att bortfallet inför start är stort, i genomsnitt 35% för Gy, 22% för Gruv. Det är i medeltal 56% för Gy och hela 70% för Gruv som genomför sin utbildning räknat på totalen d.v.s. totala antalet elever som beviljats gå en kurs/utbildning. De som avbryter studier som påbörjats uppgår till 14% för Gy, 11% för gruv, en liten ökning för Gy jfr förra läsårets mycket bra siffra på 12%.

94 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Att det är ett stort antal elever som aldrig kommer till start har varit känt länge och rapporterats i tidigare verksamhetsberättelser. Det är ett fenomen som finns inom alla vuxenutbildningar. Inte desto mindre så finns det anledning att borra lite djupare i anledningar till detta eftersom det har stor påverkan på anordnarnas organisation. Beställarkommunerna påverkas förstås också när en stor andel ansökningar behandlas där elever inte kommer till start. En förklaring är att tiden mellan ansökan och kursstart är för lång, vilket är ett accentuerat problem i och med att KCNOs samarbete inom Vuxtio där tidsschemat styrs av Stockholms mycket stora elevvolymer. Det kan ta tre månader från ansökan till kursstart och besked om antagning skickas ut ca två veckor innan kursstart. För många sökande är det en för lång period av osäkerhet om man blir antagen till sökt kurs eller inte med tanke på barnomsorg, tjänstledighet mm. De långa tiderna är dock inte den enda förklaringen eftersom andelen ej påbörjat varit hög tidigare, även i de tider när KCNO har haft mer eller mindre kontinuerlig antagning. Diskussionen om förändringar i Stockholm med kortare tider mellan ansökan och både besked om beviljande och kalleles till start har först under 2013 och förväntas få genomslag under våren Trendsiffror över de senaste tre åren framgår av tabell och diagram på nästa sida.

95 Kunskapscentrum Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE (60) Nedanstående diagram visar andelen ej påbörjade respektive avbrott för KCNO totalt för åren i jämförelse med läsåret och Andelen anges i procent, av totalen antagna för Ej påbörjat och i procent av antalet som kommit till start när det gäller avbrottsfrekvensen. Motsvarande siffror i diagramform nedanför. Grund Lå Lå Ej Påbörjat Avbrott Gymnasial Lå Lå Ej Påbörjat Avbrott

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR UN 2014.012 ANNA ELIASSON SID 1/1 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -05-18 DNR UN.003 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195. 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012-2014 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan... 1 1. Inledning... 1 2. Utbildningsnämndens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04 6 Verksamhetsberättelse - Bokslut för utbildningsnämnden (UN 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Klockan:15:00 Vargmötet. Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Klockan:15:00 Vargmötet. Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-13 Tid och plats Kallade tjänstemän Övriga kallade Klockan:15:00 Vargmötet Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 19.00 21.00 Beslutande Björn Furugren Beselin, ordförande (C). Zarah Sjökvist (M), Birgitta Karlsson (KD), Johan Skog (M), Märta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 79 Internkontroll: Redovisning av anmälan av arbetsskada/tillbud samt insatser till elever i behov av särskilt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning

Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens tertialrapport jan-juni 2014

Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens tertialrapport jan-juni 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -05-12 DNR BUN.193 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015

Tjänsteskrivelse Första sökomgången och preliminär antagning 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-05-06 DNR UN 2015.036 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna Utbild ningsnä mndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-06-04 11 (17) 5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna gymnasium (UN 2012.204) Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, 19.00 20.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Björn Furugren Beselin (C) ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M),

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTA KOMM Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Vargmötet, 15.00-16.25 ande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Roland Beijer, utbildningschef,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 74 Informationsärende: Utredning av programutbudet på Vallentuna gymnasium (UN 2014.082) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Vargmötet, 15.00-17.05 ande närvarade Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

1. Redovisning avläsåret zotzf zotgvallentuna rymnasium 2. Vallentuna grmnasium Redovisning läsåret zotz- zotg (z) VALLENTUNA KOMMUN. 20t3.

1. Redovisning avläsåret zotzf zotgvallentuna rymnasium 2. Vallentuna grmnasium Redovisning läsåret zotz- zotg (z) VALLENTUNA KOMMUN. 20t3. VALLENTUNA KOMMUN Utbild ningsnäm ndens arbetsutskott Sam ma nträdesprotokol I 2013-1 1-06 6 (1s) 583 Redovisning av mål och resuttat 2Ot2/2013 Vallentuna gymnasium (UN 20t3.163) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 3 Slutsatser och konsekvenser...8

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (11) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-22 65 Uppdrag: Utreda programutbudet på Vallentuna gymnasium (UN 2014.082) Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (39)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (39) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (39) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-11-25 191 Sommarskola (BUN 2014.461) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn och ungdomsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-03-03 DNR BUN 2013.227 CAMILLA ERIKSSON SID 1/1 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 08-587 852 05 CAMILLA.FRANZEN.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE BARN-

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer