Delrapport Vänsterns Internationella Forum Projektperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010"

Transkript

1 Delrapport 2009 Vänsterns Internationella Forum Projektperiod

2 2009 var ett år under vilket VIFs arbete genomgick ett flertal förändringar. Kring årsskiftet avslutades flera långvariga projekt, samtidigt som nya projektsamarbeten inleddes. En övergripande förändring är indelningen av projektverksamheten i två kategorier; nätverksprojekt och landprojekt. Under året byttes också ordförande. Ann-Margarethe Livh blev ny ordförande, medan den avgående ordföranden Anita Persson kvarstod som styrelseledamot. Fyra regionala grupper bildades inom styrelsen (Afrika, Latinamerika, Asien, Mellanöstern/Öst), inom vilket projektverksamhet och uppföljning av nätverk och landprojekt inom nätverksområde bedrivs. Mellanöstern/Öst-gruppen tudelades dock efter en kortare tid. Regiongrupperna har förbättrat strukturen för planering och uppföljning inom VIF och kommer att fortsätta utvecklas under Budget Budget 2009 Varav projekt administration Utfall Återstår 1 Administration kr kr kr kr 2 Information kr kr kr 3 Kunskapsresor kr kr kr 106 DD-konferens kr kr kr 99 Sydostasien kr kr kr kr 103 Mellanamerika kr kr kr kr Afrika kr kr 0 kr kr 107 Västafrika kr kr kr kr 102 Öst kr kr kr kr 100 Mellanöstern kr kr kr -778 kr 96 Filippinerna kr kr kr 130 kr 97 Indonesien kr kr kr kr 83 Palestina kr kr kr kr 101 Colombia kr kr kr kr 72 Sydafrika kr kr kr kr 108 Bolivia kr kr kr kr 104 Sudan kr kr kr kr 105 Utbyten kr kr kr 98 Palestina-PAO kr kr kr kr Summa kr kr kr kr 2. Administration Förutom direkt projektrelaterade administrationskostnader så utförs VIFs administrativa arbete av ett kansli. Kostnader relaterade till administration utgörs främst av lönekostnader, kostnader för hållande av styrelsemöten, hyra av arbetsplatser åt kansli på vänsterpartiets particentral i Stockholm (en kostnad som också täcker telefon, porto, etc.) och avgifter för bokföring och revision.

3 3. Information VIF avser att under verksamhetsperioden fortlöpande erbjuda information om vår verksamhet. Målsättningen är att VIFs hemsida skall vara en naturlig referenspunkt för sökande av information om VIFs verksamhet och om våra samarbetspartners. Inom ramen för informationsbudgeten planeras internationella konferenser under respektive år. Dessa riktar sig till medlemmar av Vänsterpartiet runt om i landet, och ämnar vara ett forum för information om VIFs samarbetspartner och projekt och diskussion om de politiska aspekterna på bidragsformen. Erfarenheterna från tidigare års konferenser har varit mycket goda vad det gäller att nå ut med information om VIF och dess verksamhet. VIF använder sig även av publikationer för att nå ut med information, både inom och utanför rörelsen. VIFs informationsarbete har under året framför allt syftat till att uppmärksamma olika projekt och konferenser. Det har skickats nyhetsbrev och information till Vänsterpartiföreningar, privatpersoner och berörda organisationer. Ett arbete med att göra om hemsidan och göra den mer tillgänglig och lättnavigerad har påbörjats. VIF har även deltagit med informationsbord vid olika evenemang så som Feministiskt forum, Socialistiskt forum och Mänskliga Rättighets- dagrarna. Genom den internationella konferensen om deltagande demokrati i oktober hade VIF en god möjlighet att sprida information om demokrati, kvinnors deltagande och VIFs arbete, vilket också gjordes. Detta skedde huvudsakligen genom spridning av affischer och foldrar, annonsering i tidningar samt via Internet. I samband med de internationella besöken under konferensen gjordes ett riktat informationsarbete gentemot Vänsterpartiets distrikt och lokalföreningar där totalt nio gäster besökte olika partiföreningar för utbyte. VIF har under 2009 producerat skriften Latinamerikanska röster Vårt Amerika i rörelse. 4. Kunskapsresande - projektering Med avsikt att utveckla projektverksamheten för kommande verksamhetsperioder avsätter VIF en del av sin budget till kunskapsresande- projektering. Denna post innehåller huvudsakligen resekostnader. Den behövs dels för att följa upp läget i de länder där vi finansierar projektverksamhet, dels för att kunna delta i de sex nätverkens konferenser och följa deras utveckling, dels för att undersöka eventuella nya projektinsatser i länder där vi idag inte har verksamhet men även för att kontakta rörelser som kan inkopplas i redan existerande nätverk eller andra projekt. Beslut om nyttjande av medel inom denna post tas av vid VIFs styrelsemöten. Under året har flera resor gjorts inom ramen för projektet Kunskapsresande, till bland annat Indonesien, Libanon, Västafrika, Mellanamerika och Ryssland. Dessa resor har ökat kunskapen inom VIF gällande situationen i de olika regionerna samt förbättrat

4 kommunikationen mellan VIF och samarbetsorganisationerna. Genom att kunna delta på regionala nätverkskongresser, som varit en delvis ny samarbetsform för VIF, har vi fått en större insikt i de regionala processerna samt förbättrat våra metoder för uppföljning. En mer genomgripande utvärdering och analys av dessa resor planeras att genomföras i slutet av Deltagande Demokrati-konferens i Sverige 2009 Projektets övergripande mål är att bidra till att leta upp, samla, sprida erfarenheter och knyta kontakter för att brett diskutera olika alternativ för ökat folkligt deltagande och inflytande i samhällsutvecklingen. Projektmålet är att bidra till teoribildning, debatt och erfarenhetsutbyte mellan progressiva rörelser runt om i världen om detta tema. Projektets delmål är (1) Stödja interregional dialog om kvinnor och deltagande demokrati i Latinamerika, i Östeuropa, i Mellanöstern, Sydostasien och i Afrika, t.ex. i form av nätverk (2) Öka den teoretiska förståelsen vad det gäller kvinnors deltagande i deltagande demokratiprocesser (3) Etablera participamos.org som ett kontinuerligt forum för erfarenhetsutbyte om deltagande demokrati (4) Dokumentera och ge ut en skrift om de mest intressanta erfarenheterna. Indikatorer och uppföljning: VIF avser genomföra en grundlig utvärdering av konferensen, både vad det gäller intryck från internationella och svenska deltagare, och på så sätt avgöra ifall konferensen varit bidragande till uppfyllandet av delmål (1), (2) och (4). Avsikten är att utvärdera i vilken mån deltagarna uppfattar att konferensinnehållet varit givande ur policyutvecklande synvinklar samt att det fysiska mötet i Sverige bidragit till ökade kontakter de olika rörelserna sinsemellan. Konferenser dokumenteras och material från konferensen läggs ut på hemsidan, på originalspråket och med sammanfattande översättningar till engelska eller spanska, och svenska. VIF noterar även all korrespondens som uppstår via participamos.org-sidan. Tillsammans med studier av participamos.org:s användarstatistik (läsarantal, språkanvändning, geografisk spridning). På sätt söker VIF kontinuerligt utvärdera om delmål (3) uppfylls. Den Internationella Kvinnokonferensen blev som en del av Inspiration Latinamerika ett mycket stort evenemang. Med 30 internationella gäster, 50 programpunkter och drygt 600 besökare kunde VIF konstatera att arrangemanget blev en succé. Även Stockholmsprogrammet och besöket till distrikten har varit framgångsrika och uppskattade. VIF och våra gäster har fått inspiration och kraft att jobba vidare med frågor om deltagande demokrati och kvinnors frigörelse och vi har fått bekräftat att satsningen på projekt med fokus på kvinnor har varit riktig, såväl vad gäller det praktiska genomförande som de konkreta resultaten. Syftet med konferensen och kringarrangemangen har uppnåtts. Under Stockholmsprogrammet

5 fick alla deltagare möjlighet att summera erfarenheterna av samarbetsprojekten och diskutera i referensgrupper. Distriktsbesöken gav deltagarna möjlighet att föra vidare kunskaperna till andra delar av partiet. Under internationella konferensen kunde diskussionerna vidareutvecklas med fokus på de olika politiska temana för konferensen. Konferensen gav också VIF möjlighet att knyta bättre kontakt med sina samarbetsorganisationer. Många organisationer representerades av kvinnor som VIF inte träffat tidigare, vilket gav VIF nya möjliga kontaktpersoner till framtida kommunikation. Inbjudan gick ut till VIF:s 17 samarbetsorganisationer i Syd och Öst. Av dessa deltog alla organisationer förutom Novi Plamen, samt representanterna från PCC Colombia och CPS Sudan som var tvungna att ställa in. Sammanlagt var VIF under konferensdagarna värd för 27 internationella deltagare. Inspiration Latinamerika Några månader in på planeringen av kvinnokonferensen beslutade VIF att samköra med Latinamerikagrupperna, som hade planerat en konferens om ursprungsfolkens kamp under samma helg. Till detta samarbete anslöts ett 30 tal större och mindre folkrörelse- och solidaritetsorganisationer. Samarbetet med Latinamerikagrupperna har överlag fungerat mycket bra. Uppskattningsvis besöktes Inspiration Latinamerika av mellan deltagare från Stockholm och övriga Sverige. Vi räknade till ca 120 och ibland upp till 150 deltagare på VIFs 2-3 parallella panelsamtal, seminarier och feministiska självförsvarspass under de två dagarna, förutom alla som samtidigt minglade vid måltider och fikabord % av dem var kvinnor. Huvudteman var kvinnors mobilisering mot kapitalistiskt, patriarkalt och etniskt förtryck samt kvinnors deltagande och roll i nationell befrielsekamp, i sociala rörelser, i politisk och ekonomisk maktutövning. Med representanter för alla samarbetsorganisationerna på plats har vi tillsammans kunnat utvärdera våra projekt och stärka de korsbefruktande kontakterna mellan våra samarbetsorganisationer och med oss. Informationsinsatser Som en del av informationsarbetet i Sverige inbjöd VIF alla partidistrikt all skicka representanter och 16 av dem skickade representanter och några till och med två, så att totalt deltog över 20 distriktsrepresentanter. De blev som de flesta glada över att de hade tagit sig till Rinkeby och ägnat helgen åt denna internationella kvinnokonferens. Mötet med alla kvinnor från Asien, Mellanöstern, Afrika och från Latinamerika som talade på seminarierna, bekräftade att där finns mycket inspiration att hämta och många erfarenheter och kunskaper som kan vidga våra vyer. För VIF har konferensen blivit ett genombrott när det gäller att nå ut med information om VIF och våra samarbetsorganisationer och i samarbetet med andra organisationer i Sverige. Inför, under och efter konferensen har vi lagt upp intervjuer med de internationella deltagarna på VIF:s hemsida, och artiklar som de skickat med relevans för konferensens teman. Där har också kvinnokonferensprogrammet lagts upp på svenska, engelska och spanska. Information om Inspiration Latinamerika togs fram och spreds i samarbete med Latinamerikagrupperna genom flygblad, genom båda organisationernas olika kanaler, genom nyhetsbrev till kvinnooch solidaritetsföreningar och genom annonser i olika tidningar. En skrift sammanställdes och har spridits via hemsidan och i tryckt form. Utifrån utvärdering av hemsidan har beslut tagit om att denna skall göras om och på så sätt öka tillgängligheten. Stockholmsprogrammet

6 I början av besöket samlades representanter från VIF och alla internationella deltagare för att utvärdera och summera erfarenheterna av VIF-projekten. Många av deltagarna gav intressanta presentationer av vad de haft för projekt med VIF och hur det gått med projekten. Det kan konstateras att det finns en stor spridning på de olika projektens omfattning, vissa hade pågått flera år och var omfattande medan andra just hade påbörjats. Det hölls även referensgruppsmöten i tre grupper; Afrika, Mellanöstern/Asien/Öst och Latinamerika. Diskussionerna i grupperna ansågs av deltagarna som givande. Distriktsbesöken Responsen från de internationella deltagarna på distriktsbesöken har varit mycket positiv beträffande distriktsbesöken. Nästan alla har uttryckt stor glädje och inspiration av att åka ut till distrikt och partiföreningar i besöksprogrammet. Sammanlagt var det nio olika distriktsbesök som genomfördes: Falun Umeå Västra Södermalm Tyresö Blekinge Luleå Ung Vänster Örebro Göteborg Fatma Mehdi Hassam, Västsahara Apolonia Sanchez, Bolivia Fabya Reis m.fl., Brasilien Leslie Gomez och Walda Barrios, Guatemala Yulia Evina Bhara, Indonesien, Racha Naserddine, Libanon Afaf Abuhashhash, Palestina Phuti Tsipa m.fl. YCL, Joyce Moloi-Moropa SACP, Sydafrika Reihana Mohideen, Filippinerna Pemba Lama, Nepal, Duc Hien, Vietnam Syftet med besöken var att ge distrikten direktkontakt med gästernas verklighet och samtidigt ge gästerna en inblick i kampen för deltagande demokrati med fokus på kvinnor i vårt parti och samhälle. Alla distrikt är positiva i utvärderingen och menar att syftet uppnåddes. Distrikten har arrangerat allt från öppna möten och träffar med kommunpolitiker till besök hos kvinnojourer, fackförbund och gymnasieskolor. Genomförandet av de externa besöken har i alla distrikt gått väldigt bra. Däremot har de öppna mötena och intresset från medlemmar i partiföreningen har sett olika ut, generallt kan man säga att intresset varit högre hos partiföreningarna utanför Stockholm. Alla distrikten säger att det varit mycket värdefulla dagar, både för distriktet och för de internationella deltagarna. Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 6. Kongress 2010 Rapporteras i nästa verksamhetsrapport 7. Utbyten Projektets mål är att utgöra ett komplement till VIFs övriga verksamhet, att skapa parallella band och kontakter med VIFs samarbetsorganisationer och organisationer inom Vänsterpartiet.

7 Vidare så är delmål inom projektet stärka kunskapen om nuvarande samarbetsorganisationer och den politiska kontext de arbetar inom, för att på så sätt kunna förenkla utvärderings- och revisionsprocesser, och stärkande av det lokala solidaritetsarbetet med VIFs samarbetsorganisationer. Indikatorer och uppföljning: Efter projektperiodens slut går en enkät, framtagen av VIFs kansli, ut till samtliga deltagande svenska och utländska organisationer. Enkäten kommer att vara allmänt hållen. VIF sammanställer en syntes av inkomna synpunkter, och distribuerar den bland deltagarna, för att ta in ytterligare synpunkter, för att undersöka om det finns slutsatser att dra mellan de parallella aktiviteterna, och hur aktiviteterna kopplats till partiets bilaterala relationer i stort, VIF landprojekt och nätverksprojekten. Samtliga utbyten som startade under 2009 är fortfarande pågående och kommer redovisas i rapporteringen för Partiförening/organisation Motpart: Partille DTP (Turkiet) Falun Polisario (Västsahara) Ung Vänster Juco (Colombia) Ung Vänster Skåne PSM (Malaysia) Västra Södermalm MST (Brasilien) Lycksele FMLN (El Salvador) Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. Nätverksprojekt 8.1 Afrika Inga utbetalningar av projektmedel ägde rum under Den planerade afrikanska nätverkskonferensen 2009 sköts upp flera gånger och ingen konferens genomfördes under året. Den inrikespolitiska situationen i värdnationen Sydafrika, framförallt presidentvalet, tvingade SACP att omprioritera och arrangera en extrakongress under hösten 2009, vilket omöjliggjorde arrangerandet av den nätverkskonferens som var planerad till hösten För närvarande pågår samtal med SACP att slå samman 2009 och 2010 års konferenser till en större konferens, med ett separat kvinnomöte i anslutning till konferensen.

8 8.2 Mellanamerika Det övergripande projektmålet är att skapa aktivt samarbete mellan politiska organisationer inom det civila samhället för att på så sätt främja och stärka den fördjupade demokratiseringsprocess som regionen så väl behöver, med reellt folkligt deltagande. Formen för detta är ett Mellanamerikansk Demokratinätverk, Red Mezoamericano de Democracia (Remade), för att stärka samarbetet mellan vänsterpartierna i den mellanamerikanska arbetsgruppen inom Foro São Paolo, i kampen för en alla innefattande deltagande demokrati. En viktig aspekt är att detta projekt ska stärka och inte ersätta andra samarbetsforum på regional och kontinental nivå. Projektets delmål är att: (1) Erbjuda en hållbar plattform för ett fördjupat och breddat samarbete mellan partierna i området (2) Stödja det praktiska och teoretiska erfarenhetsutbytet mellan vänsterpartierna på olika nivåer och grupperingar i kampen för en sann demokrati och de strukturella förändringar som behövs för att förverkliga en sådan. Starten av projektet i Mellanamerika försenades på grund av vissa kommunikationsproblem och missförstånd, både från VIF och från samarbetsorganisationen FMLN. Men under andra halvan av 2009 kom projektet igång. Efter en inledande konferens i december 2008, genomfördes planeringsmöten i februari och oktober med de ingående partierna och i början av december hölls den första REMADE- konferensen. Följande partier deltog; ANN och URNG från Guatemala, UD från Honduras och FMLN från El Salvador. FSLN från Nicaragua valde att enbart delta som observatör i avvaktan på utvidgning av gruppen till fler av partierna i Sao Paulo forumets mellanamerikanska grupp. Totalt deltog 50 personer (män, kvinnor och ungdomar) och konferensen ansågs av deltagarna som väldigt givande. Eller som en av representanterna för REMADE uttryckte det: Genomförandet av detta första möte var kulmen på en process som, trots att det började med några motgångar och besvikelser, fyllde de förväntningar som fanns och ses av deltagarna som en framgång, som stärkt relationer och utbyte med syskonpartierna. Resultat 1. Fastställande av grunden för det mellanamerikanska demokratinätverket 2. Identifiering av problem samt gemensamma styrkor och svagheter i länder, organisationer och partier. 3. Spridning av användning av ny teknik, via virtuell länk på webbplatsen, med alla partierna inom REMADE. 4. Lansering av webbplatsen och konferenserna som naturliga och användbara instrument för att bygga deltagande demokrati i Mellanamerika Med det tekniska teamet UTV har mötet haft täckning och produktion under samtliga dagar. Man har sänt live via nätet samt tagit fram DVD utgåvor som innehåller såväl olika ämnesguider, arbetsmaterial för möten och dokumentärer som kan användas till att hjälpa vänsterpartier i regionen med viktig information som kan användas både för intresserade inom organisationerna samt för att informera allmänheten.

9 Genom projektet har totalt 93 videoklipp, 223 nyhetstexter och 53 faktablad producerats och lagt upp på hemsidan, samtliga kring teman som ligger inom ramen för projektet. Man har haft träffar på hemsidan, inte bara kommit från Mellanamerika utan från hela världen. Detta visar på hur en hemsida på ett effektivt sätt kan hjälpa medlemmar i nätverket att utbyta information med andra besökare, och vara ett betydande bidrag till att öka medvetenheten demokratiska processer i regionen. Ett halvårs försening, och därmed bara tid för en nätverkskonferens i stället för planerade två, men i övrigt inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.3 Mellanöstern Projektet är något av ett pilotprojekt, som genomförs med avsikt att bli ett reguljärt projekt till nästkommande verksamhetsperiod. Projektets målsättning är att bidra till skapandet av ett permanent och koordinerat nätverk av vänsterpartier i regionen. Delmål är att etablera kontaktnät partierna emellan och att överföra erfarenheter av politisk organisering med särskilt fokus på kvinnors organisering och deltagande i det politiska livet. Indikatorer och uppföljning: Den huvudsakliga indikatorn som kommer att studeras är huruvida års pilotprojekt ger möjlighet till fortsättning för att inleda ett mer reguljärt och långsiktigt projekt under Mellanöstern är, relativt med andra regioner där vi inleder nätverksprojekt, en mer komplicerad region att arbeta i för vänstern, och förväntningarna på långsiktighet hålls således inom betydigt mer modesta ramar. En första mindre konferens genomfördes i Libanon sommaren Det hade under början av 2009 framgått att det saknades möjligheter, både logistiska och politiska, att genomföra aktiviteten i Turkiet som inledningsvis planerat. VIFs turkiska samarbetspart DTP befann sig i en komplicerad situation och mot slutet av 2009 förbjöds partiet. Värdskapet för konferensen 2009 övergick till UJDL, Libanons demokratiska ungdomsförbund. Konferensen, kallad International Conference on Human Rights and Democratic Rights in the Region, genomfördes i Jbeil juli. Konferensen behandlade fyra huvudämnen; Den humanitära situationen i Palestina, Minoriteter i arabländerna, Genus i arabländerna och Mänskliga rättigheter i Gulfregionen. Måndagen den 22 juni ägnades åt diskussioner om framtida nätverkssamarbete. Partianknutna ungdomsorganisationer från åtta länder (plus Sverige) deltog vid konferensen. Ett flertal andra organisationer, som DTPs ungdomsförbund, västsahariska UJSARIO, TKPs ungdomsförbund, Jeunesse Socialiste från Marocko, Progressiva ungdomsförbundet från Egypten, m.fl. var inbjudna men hade inte möjlighet att närvara. Från VIF deltog Seluah Alsaati och Tove Liljeholm. Det fanns under mötet en stor samstämmighet om ambitionen att utöka samarbetet och

10 kontakten, bland annat genom fler liknande möten. UJDL fick mandat att samordna aktiviteterna och det framtida samarbetet. Sammanfattningsvis bestod besluten i att: 1. Jobba för en gemensam hemsida 2. Organisera gemensamma läger, med bland annat utbildningar och musikevenemang 3. Ha utbyten och besöka varandras arrangemang 4. Organisera seminarier om viktiga frågor (unga arbetare, demokratiska rättigheter, frihetskamp för Palestina och Irak, sociala och ekonomiska rättigheter) i regionens olika länder. Projektet befinner sig fortfarande i sitt inledande skede. Men utifrån Jbeil-konferensen finns en konkret grund att bygga vidare på för att skapa ett permanent nätverk av vänsterpartier i regionen genom deras ungdomsförbund. Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.4 Sydostasien Det övergripande målet är att stödja utformandet av ett regionalt politiskt projekt som kan möjliggöra för vänsterkrafter att göra genombrott i politiken till förmån för grundläggande socioekonomiska förändringar. Projektets målsättning är att skapa flera permanenta kommunikationskanaler och mötesplatser för utbyte av erfarenheter mellan vänsterkrafterna i regionen. Delmål (1) fokuserar på att intensifiera kontakterna mellan de deltagande organisationerna (även som bilaterala relationer), (2) utbyta konkreta erfarenheter av politisk organisering (t.ex. deltagande i val) partierna emellan samt (2) Öka teoretiska/strategiska diskussioner mellan och inom de deltagande organisationerna. Under 2009 har projektet bidragit till att nätverkandet mellan organisationerna i regionen ökat. I maj deltog representanter från BPM och Transform Asia i ett nätverksforum i Bangkok tillsammans med representanter från bland annat Sydkorea, Japan, Taiwan, Filippinerna, Australien och Nya Zeeland. I samband med mötet så organiserades även ett utbyte av erfarenheter kring radioverksamhet tillsammans med Transform Asia och den thailändska stiftelsen Somsak, vilket var mycket uppskattat av deltagarna. I oktober deltog Reihana Mohideen i VIFs kvinnokonferens i Stockholm vilket enligt Reihana fortsatt stärka kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan kvinnor både regionalt och globalt. Under oktober och november har utbyten skett mellan Filippinerna och Malaysia. Aktiviteterna har varit både på lokal och regional nivå och fokuserat på att bygga en bred allians mellan fackföreningar, bondekooperativ, frivilligorganisationer och politiska partier. I Malaysia deltog de på en socialistisk konferens anordnad av Parti Sosialis Malaysia. Under konferensen hölls möten mellan den sydostasiatiska vänstern med ombud från Parti Sosialis Malaysia, Indonesien (3 grupper), Filippinerna, Thailand och Singapore. Beslut fattades om att Filippinerna ska stå värd för nätverkskonferensen 2010 och Indonesien Det

11 beslutades även att sträva efter en utvidgning av nätverket till att omfatta vänstergrupper i Vietnam, Laos och Kambodja. I december deltog Transform Asia vid en socialistisk konferens i Australien med Reihana Mohideen som inbjuden öppningstalare. En annan viktig verksamhet under 2009 var publiceringen av bulletinen socialistisk dialog, för gemensam politisk och teoretisk debatt. De organisationer som deltar i nätverket uppmanas att bidra med texter till bulletinen och denna delas sedan ut gratis till organisationerna i nätverket. Två nummer gavs ut under 2009 och publiceringen kommer att fortsätta under Publiceringen är avsedd att bidra till delmål (2) genom att tillhandahålla en plats och plattform för fördjupad politisk och teoretisk debatt. Men genom att möjliggöra utbyte av konkreta politiska erfarenheter, har det indirekt även bidragit till delmål (1). Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.5 Västafrika Projektets övergripande målsättning är att bidra till skapandet av ett regionalt, västafrikanskt vänsterprojekt anpassad till den nuvarande politiska och ekonomiska situationen i regionen. Detta görs genom att skapa ett permanent och koordinerat nätverk av vänsterpartier i regionen. Delmål är (1) att etablera kontaktnät partierna emellan (som även kan föras vidare som bilaterala relationer, utanför projektets ramar), (2) överföra erfarenheter av politisk organisering (t.ex. deltagande i val) partierna emellan och (3) simulera teoretisk/strategisk debatt inom den västafrikanska vänstern. Nätverksprojektet i Västafrika inleddes under hösten 2009, med en regional konferens i Ouagadougou november. Värdar för konferensen var PAI och PDS från Burkina Faso. Konferensens tema var Att bygga afrikansk enighet, och delades upp på fem underteman. 1. Från OAU till Afrikanska unionen: vägen mot kontinental enhet? 2. Regionala afrikanska organisationer: nödvändiga etapper eller bromsklossar för afrikansk enhet? 3. Panafrikanismen : historia, myter och politiska projekt 4. Afrika och imperialismen och globaliseringen 5. Politiska och ekonomiska villkor för möjliggörandet av afrikansk enhet Flera närvarande partier uttryckte att ett samarbete som RGA (Rencontre de la gauche africaine) var något man saknat länge, och välkomnade initiativet från PAI/PDS. På själva konferensen framförde ett par talare även en önskan om att återupprätta ett regionalt vänsterparti (såsom Rassemblement democratique africaine fungerat en gång i tiden). Närvaron var stor och partirepresentanter från Mali (MIRIA), Mauretanien (APP), Senegal (PIT), Côte d'ivoire (FPI) och Niger (PNDS) deltog i konferensen. Därtill närvarade Ali Nouhoun Diallo från Mali, som anses vara en nestor inom västafrikansk vänster. Från Burkina Faso deltog ett 90-tal personer, från både politiska partier och civilsamhälle. Burkinska partier som närvarade var Conseil National de la Révolution/Mouvement Sankariste, Faso Metba, Front des forces sociales (FFS), Group des democrats et patriots (GDP), Mouvement populaire socialiste/parti federal (MPS/PF), Parti pour la renaissance (PAREN), Parti pour la

12 démocratie et le progrès/parti socialiste (PDP/PS), Parti des forces indépendentes pour le développement (PFID), Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS), Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD), Union pour la renaissance/parti sankariste (UNIR/PS), Union pour la République (UPR) and Union des parties sankaristes (UPS). Från VIF deltog Lennart Kjörling och Johan Sommansson. Direkt efter konferensen hölls ett arbetsmöte mellan PAI, PDS och de utländska deltagarna där en fortsättning på nätverksprojektet diskuterades. Mötet synliggjorde en del olika synsätt på nätverket och dess funktion. Den övergripande diskussionen gällde nätverkets linje gentemot andra politiska krafter i regionen. Flera olika praktiska spörsmål diskuterades också, t.ex. om nästa konferens skulle ha ett eller flera teman, hur många inledare varje tema/deltema skulle ha etc. Mot diskussionens slut lades som kompromissförslag att PAI fick i uppdrag att föra diskussionen vidare per mail med närvarande partier och andra vänsterpartier i regionen om sammankallande av en konferens 2010 och försöka hitta en konsensuslösning. Alla närvarade var överens om att fortsätta arbeta med nätverket och att konferensen varit givande. Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.6 Öst Det konkreta projektmålet är att etablera ett stabilt och dynamiskt politiskt nätverk i regionen. Projektets syfte är sålunda att främja ett gränsöverskridande, fredsfrämjande samarbete genom att stödja utvecklingen av nätverk mellan vänsterkrafter i dessa länder. Ytterligare övergripande mål med verksamheten är att främja våra samarbetspartners möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i stort genom insatser på områdena opinionsbildning, förbättringen av befintliga organisatoriska kapaciteter och bygget av regionala gränsöverskridande nätverk. Ett viktigt delmål härvid är utvecklingen av ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Projektets delmål är att: (1) Etablera gränsöverskridande kontaktnät mellan olika vänsterströmningar i Ryssland, Vitryssland och Ukraina och andra OSS-stater. (2) Bidra till ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter mellan vänstergrupperingar i dessa länder, och på så sätt bidra till stöd i policyformuleringsprocesser (3) stödja de deltagande organisationernas samarbete med andra rörelser genom att integrera dem i den demokratiska vänsterns europeiska nätverk. (4) fortsätta arbetet med att utveckla en webbplats som ska etableras som ett centrum för utbyte av information mellan ryskspråkiga vänstergrupper. Av projektets fyra delmål kunde tre uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Delmålet 1 var att etablera gränsöverskridande kontaktnät mellan vänsterströmingar i Ryssland, Vitryssland och

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg Lärande exempel Lärande exempel att förebygga konfl ikter mellan individ och familj Integrationsverkets rapportserie 2002:14 Integrationsverket, 2002 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer