Delrapport Vänsterns Internationella Forum Projektperiod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2009. Vänsterns Internationella Forum Projektperiod 2009-2010"

Transkript

1 Delrapport 2009 Vänsterns Internationella Forum Projektperiod

2 2009 var ett år under vilket VIFs arbete genomgick ett flertal förändringar. Kring årsskiftet avslutades flera långvariga projekt, samtidigt som nya projektsamarbeten inleddes. En övergripande förändring är indelningen av projektverksamheten i två kategorier; nätverksprojekt och landprojekt. Under året byttes också ordförande. Ann-Margarethe Livh blev ny ordförande, medan den avgående ordföranden Anita Persson kvarstod som styrelseledamot. Fyra regionala grupper bildades inom styrelsen (Afrika, Latinamerika, Asien, Mellanöstern/Öst), inom vilket projektverksamhet och uppföljning av nätverk och landprojekt inom nätverksområde bedrivs. Mellanöstern/Öst-gruppen tudelades dock efter en kortare tid. Regiongrupperna har förbättrat strukturen för planering och uppföljning inom VIF och kommer att fortsätta utvecklas under Budget Budget 2009 Varav projekt administration Utfall Återstår 1 Administration kr kr kr kr 2 Information kr kr kr 3 Kunskapsresor kr kr kr 106 DD-konferens kr kr kr 99 Sydostasien kr kr kr kr 103 Mellanamerika kr kr kr kr Afrika kr kr 0 kr kr 107 Västafrika kr kr kr kr 102 Öst kr kr kr kr 100 Mellanöstern kr kr kr -778 kr 96 Filippinerna kr kr kr 130 kr 97 Indonesien kr kr kr kr 83 Palestina kr kr kr kr 101 Colombia kr kr kr kr 72 Sydafrika kr kr kr kr 108 Bolivia kr kr kr kr 104 Sudan kr kr kr kr 105 Utbyten kr kr kr 98 Palestina-PAO kr kr kr kr Summa kr kr kr kr 2. Administration Förutom direkt projektrelaterade administrationskostnader så utförs VIFs administrativa arbete av ett kansli. Kostnader relaterade till administration utgörs främst av lönekostnader, kostnader för hållande av styrelsemöten, hyra av arbetsplatser åt kansli på vänsterpartiets particentral i Stockholm (en kostnad som också täcker telefon, porto, etc.) och avgifter för bokföring och revision.

3 3. Information VIF avser att under verksamhetsperioden fortlöpande erbjuda information om vår verksamhet. Målsättningen är att VIFs hemsida skall vara en naturlig referenspunkt för sökande av information om VIFs verksamhet och om våra samarbetspartners. Inom ramen för informationsbudgeten planeras internationella konferenser under respektive år. Dessa riktar sig till medlemmar av Vänsterpartiet runt om i landet, och ämnar vara ett forum för information om VIFs samarbetspartner och projekt och diskussion om de politiska aspekterna på bidragsformen. Erfarenheterna från tidigare års konferenser har varit mycket goda vad det gäller att nå ut med information om VIF och dess verksamhet. VIF använder sig även av publikationer för att nå ut med information, både inom och utanför rörelsen. VIFs informationsarbete har under året framför allt syftat till att uppmärksamma olika projekt och konferenser. Det har skickats nyhetsbrev och information till Vänsterpartiföreningar, privatpersoner och berörda organisationer. Ett arbete med att göra om hemsidan och göra den mer tillgänglig och lättnavigerad har påbörjats. VIF har även deltagit med informationsbord vid olika evenemang så som Feministiskt forum, Socialistiskt forum och Mänskliga Rättighets- dagrarna. Genom den internationella konferensen om deltagande demokrati i oktober hade VIF en god möjlighet att sprida information om demokrati, kvinnors deltagande och VIFs arbete, vilket också gjordes. Detta skedde huvudsakligen genom spridning av affischer och foldrar, annonsering i tidningar samt via Internet. I samband med de internationella besöken under konferensen gjordes ett riktat informationsarbete gentemot Vänsterpartiets distrikt och lokalföreningar där totalt nio gäster besökte olika partiföreningar för utbyte. VIF har under 2009 producerat skriften Latinamerikanska röster Vårt Amerika i rörelse. 4. Kunskapsresande - projektering Med avsikt att utveckla projektverksamheten för kommande verksamhetsperioder avsätter VIF en del av sin budget till kunskapsresande- projektering. Denna post innehåller huvudsakligen resekostnader. Den behövs dels för att följa upp läget i de länder där vi finansierar projektverksamhet, dels för att kunna delta i de sex nätverkens konferenser och följa deras utveckling, dels för att undersöka eventuella nya projektinsatser i länder där vi idag inte har verksamhet men även för att kontakta rörelser som kan inkopplas i redan existerande nätverk eller andra projekt. Beslut om nyttjande av medel inom denna post tas av vid VIFs styrelsemöten. Under året har flera resor gjorts inom ramen för projektet Kunskapsresande, till bland annat Indonesien, Libanon, Västafrika, Mellanamerika och Ryssland. Dessa resor har ökat kunskapen inom VIF gällande situationen i de olika regionerna samt förbättrat

4 kommunikationen mellan VIF och samarbetsorganisationerna. Genom att kunna delta på regionala nätverkskongresser, som varit en delvis ny samarbetsform för VIF, har vi fått en större insikt i de regionala processerna samt förbättrat våra metoder för uppföljning. En mer genomgripande utvärdering och analys av dessa resor planeras att genomföras i slutet av Deltagande Demokrati-konferens i Sverige 2009 Projektets övergripande mål är att bidra till att leta upp, samla, sprida erfarenheter och knyta kontakter för att brett diskutera olika alternativ för ökat folkligt deltagande och inflytande i samhällsutvecklingen. Projektmålet är att bidra till teoribildning, debatt och erfarenhetsutbyte mellan progressiva rörelser runt om i världen om detta tema. Projektets delmål är (1) Stödja interregional dialog om kvinnor och deltagande demokrati i Latinamerika, i Östeuropa, i Mellanöstern, Sydostasien och i Afrika, t.ex. i form av nätverk (2) Öka den teoretiska förståelsen vad det gäller kvinnors deltagande i deltagande demokratiprocesser (3) Etablera participamos.org som ett kontinuerligt forum för erfarenhetsutbyte om deltagande demokrati (4) Dokumentera och ge ut en skrift om de mest intressanta erfarenheterna. Indikatorer och uppföljning: VIF avser genomföra en grundlig utvärdering av konferensen, både vad det gäller intryck från internationella och svenska deltagare, och på så sätt avgöra ifall konferensen varit bidragande till uppfyllandet av delmål (1), (2) och (4). Avsikten är att utvärdera i vilken mån deltagarna uppfattar att konferensinnehållet varit givande ur policyutvecklande synvinklar samt att det fysiska mötet i Sverige bidragit till ökade kontakter de olika rörelserna sinsemellan. Konferenser dokumenteras och material från konferensen läggs ut på hemsidan, på originalspråket och med sammanfattande översättningar till engelska eller spanska, och svenska. VIF noterar även all korrespondens som uppstår via participamos.org-sidan. Tillsammans med studier av participamos.org:s användarstatistik (läsarantal, språkanvändning, geografisk spridning). På sätt söker VIF kontinuerligt utvärdera om delmål (3) uppfylls. Den Internationella Kvinnokonferensen blev som en del av Inspiration Latinamerika ett mycket stort evenemang. Med 30 internationella gäster, 50 programpunkter och drygt 600 besökare kunde VIF konstatera att arrangemanget blev en succé. Även Stockholmsprogrammet och besöket till distrikten har varit framgångsrika och uppskattade. VIF och våra gäster har fått inspiration och kraft att jobba vidare med frågor om deltagande demokrati och kvinnors frigörelse och vi har fått bekräftat att satsningen på projekt med fokus på kvinnor har varit riktig, såväl vad gäller det praktiska genomförande som de konkreta resultaten. Syftet med konferensen och kringarrangemangen har uppnåtts. Under Stockholmsprogrammet

5 fick alla deltagare möjlighet att summera erfarenheterna av samarbetsprojekten och diskutera i referensgrupper. Distriktsbesöken gav deltagarna möjlighet att föra vidare kunskaperna till andra delar av partiet. Under internationella konferensen kunde diskussionerna vidareutvecklas med fokus på de olika politiska temana för konferensen. Konferensen gav också VIF möjlighet att knyta bättre kontakt med sina samarbetsorganisationer. Många organisationer representerades av kvinnor som VIF inte träffat tidigare, vilket gav VIF nya möjliga kontaktpersoner till framtida kommunikation. Inbjudan gick ut till VIF:s 17 samarbetsorganisationer i Syd och Öst. Av dessa deltog alla organisationer förutom Novi Plamen, samt representanterna från PCC Colombia och CPS Sudan som var tvungna att ställa in. Sammanlagt var VIF under konferensdagarna värd för 27 internationella deltagare. Inspiration Latinamerika Några månader in på planeringen av kvinnokonferensen beslutade VIF att samköra med Latinamerikagrupperna, som hade planerat en konferens om ursprungsfolkens kamp under samma helg. Till detta samarbete anslöts ett 30 tal större och mindre folkrörelse- och solidaritetsorganisationer. Samarbetet med Latinamerikagrupperna har överlag fungerat mycket bra. Uppskattningsvis besöktes Inspiration Latinamerika av mellan deltagare från Stockholm och övriga Sverige. Vi räknade till ca 120 och ibland upp till 150 deltagare på VIFs 2-3 parallella panelsamtal, seminarier och feministiska självförsvarspass under de två dagarna, förutom alla som samtidigt minglade vid måltider och fikabord % av dem var kvinnor. Huvudteman var kvinnors mobilisering mot kapitalistiskt, patriarkalt och etniskt förtryck samt kvinnors deltagande och roll i nationell befrielsekamp, i sociala rörelser, i politisk och ekonomisk maktutövning. Med representanter för alla samarbetsorganisationerna på plats har vi tillsammans kunnat utvärdera våra projekt och stärka de korsbefruktande kontakterna mellan våra samarbetsorganisationer och med oss. Informationsinsatser Som en del av informationsarbetet i Sverige inbjöd VIF alla partidistrikt all skicka representanter och 16 av dem skickade representanter och några till och med två, så att totalt deltog över 20 distriktsrepresentanter. De blev som de flesta glada över att de hade tagit sig till Rinkeby och ägnat helgen åt denna internationella kvinnokonferens. Mötet med alla kvinnor från Asien, Mellanöstern, Afrika och från Latinamerika som talade på seminarierna, bekräftade att där finns mycket inspiration att hämta och många erfarenheter och kunskaper som kan vidga våra vyer. För VIF har konferensen blivit ett genombrott när det gäller att nå ut med information om VIF och våra samarbetsorganisationer och i samarbetet med andra organisationer i Sverige. Inför, under och efter konferensen har vi lagt upp intervjuer med de internationella deltagarna på VIF:s hemsida, och artiklar som de skickat med relevans för konferensens teman. Där har också kvinnokonferensprogrammet lagts upp på svenska, engelska och spanska. Information om Inspiration Latinamerika togs fram och spreds i samarbete med Latinamerikagrupperna genom flygblad, genom båda organisationernas olika kanaler, genom nyhetsbrev till kvinnooch solidaritetsföreningar och genom annonser i olika tidningar. En skrift sammanställdes och har spridits via hemsidan och i tryckt form. Utifrån utvärdering av hemsidan har beslut tagit om att denna skall göras om och på så sätt öka tillgängligheten. Stockholmsprogrammet

6 I början av besöket samlades representanter från VIF och alla internationella deltagare för att utvärdera och summera erfarenheterna av VIF-projekten. Många av deltagarna gav intressanta presentationer av vad de haft för projekt med VIF och hur det gått med projekten. Det kan konstateras att det finns en stor spridning på de olika projektens omfattning, vissa hade pågått flera år och var omfattande medan andra just hade påbörjats. Det hölls även referensgruppsmöten i tre grupper; Afrika, Mellanöstern/Asien/Öst och Latinamerika. Diskussionerna i grupperna ansågs av deltagarna som givande. Distriktsbesöken Responsen från de internationella deltagarna på distriktsbesöken har varit mycket positiv beträffande distriktsbesöken. Nästan alla har uttryckt stor glädje och inspiration av att åka ut till distrikt och partiföreningar i besöksprogrammet. Sammanlagt var det nio olika distriktsbesök som genomfördes: Falun Umeå Västra Södermalm Tyresö Blekinge Luleå Ung Vänster Örebro Göteborg Fatma Mehdi Hassam, Västsahara Apolonia Sanchez, Bolivia Fabya Reis m.fl., Brasilien Leslie Gomez och Walda Barrios, Guatemala Yulia Evina Bhara, Indonesien, Racha Naserddine, Libanon Afaf Abuhashhash, Palestina Phuti Tsipa m.fl. YCL, Joyce Moloi-Moropa SACP, Sydafrika Reihana Mohideen, Filippinerna Pemba Lama, Nepal, Duc Hien, Vietnam Syftet med besöken var att ge distrikten direktkontakt med gästernas verklighet och samtidigt ge gästerna en inblick i kampen för deltagande demokrati med fokus på kvinnor i vårt parti och samhälle. Alla distrikt är positiva i utvärderingen och menar att syftet uppnåddes. Distrikten har arrangerat allt från öppna möten och träffar med kommunpolitiker till besök hos kvinnojourer, fackförbund och gymnasieskolor. Genomförandet av de externa besöken har i alla distrikt gått väldigt bra. Däremot har de öppna mötena och intresset från medlemmar i partiföreningen har sett olika ut, generallt kan man säga att intresset varit högre hos partiföreningarna utanför Stockholm. Alla distrikten säger att det varit mycket värdefulla dagar, både för distriktet och för de internationella deltagarna. Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 6. Kongress 2010 Rapporteras i nästa verksamhetsrapport 7. Utbyten Projektets mål är att utgöra ett komplement till VIFs övriga verksamhet, att skapa parallella band och kontakter med VIFs samarbetsorganisationer och organisationer inom Vänsterpartiet.

7 Vidare så är delmål inom projektet stärka kunskapen om nuvarande samarbetsorganisationer och den politiska kontext de arbetar inom, för att på så sätt kunna förenkla utvärderings- och revisionsprocesser, och stärkande av det lokala solidaritetsarbetet med VIFs samarbetsorganisationer. Indikatorer och uppföljning: Efter projektperiodens slut går en enkät, framtagen av VIFs kansli, ut till samtliga deltagande svenska och utländska organisationer. Enkäten kommer att vara allmänt hållen. VIF sammanställer en syntes av inkomna synpunkter, och distribuerar den bland deltagarna, för att ta in ytterligare synpunkter, för att undersöka om det finns slutsatser att dra mellan de parallella aktiviteterna, och hur aktiviteterna kopplats till partiets bilaterala relationer i stort, VIF landprojekt och nätverksprojekten. Samtliga utbyten som startade under 2009 är fortfarande pågående och kommer redovisas i rapporteringen för Partiförening/organisation Motpart: Partille DTP (Turkiet) Falun Polisario (Västsahara) Ung Vänster Juco (Colombia) Ung Vänster Skåne PSM (Malaysia) Västra Södermalm MST (Brasilien) Lycksele FMLN (El Salvador) Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. Nätverksprojekt 8.1 Afrika Inga utbetalningar av projektmedel ägde rum under Den planerade afrikanska nätverkskonferensen 2009 sköts upp flera gånger och ingen konferens genomfördes under året. Den inrikespolitiska situationen i värdnationen Sydafrika, framförallt presidentvalet, tvingade SACP att omprioritera och arrangera en extrakongress under hösten 2009, vilket omöjliggjorde arrangerandet av den nätverkskonferens som var planerad till hösten För närvarande pågår samtal med SACP att slå samman 2009 och 2010 års konferenser till en större konferens, med ett separat kvinnomöte i anslutning till konferensen.

8 8.2 Mellanamerika Det övergripande projektmålet är att skapa aktivt samarbete mellan politiska organisationer inom det civila samhället för att på så sätt främja och stärka den fördjupade demokratiseringsprocess som regionen så väl behöver, med reellt folkligt deltagande. Formen för detta är ett Mellanamerikansk Demokratinätverk, Red Mezoamericano de Democracia (Remade), för att stärka samarbetet mellan vänsterpartierna i den mellanamerikanska arbetsgruppen inom Foro São Paolo, i kampen för en alla innefattande deltagande demokrati. En viktig aspekt är att detta projekt ska stärka och inte ersätta andra samarbetsforum på regional och kontinental nivå. Projektets delmål är att: (1) Erbjuda en hållbar plattform för ett fördjupat och breddat samarbete mellan partierna i området (2) Stödja det praktiska och teoretiska erfarenhetsutbytet mellan vänsterpartierna på olika nivåer och grupperingar i kampen för en sann demokrati och de strukturella förändringar som behövs för att förverkliga en sådan. Starten av projektet i Mellanamerika försenades på grund av vissa kommunikationsproblem och missförstånd, både från VIF och från samarbetsorganisationen FMLN. Men under andra halvan av 2009 kom projektet igång. Efter en inledande konferens i december 2008, genomfördes planeringsmöten i februari och oktober med de ingående partierna och i början av december hölls den första REMADE- konferensen. Följande partier deltog; ANN och URNG från Guatemala, UD från Honduras och FMLN från El Salvador. FSLN från Nicaragua valde att enbart delta som observatör i avvaktan på utvidgning av gruppen till fler av partierna i Sao Paulo forumets mellanamerikanska grupp. Totalt deltog 50 personer (män, kvinnor och ungdomar) och konferensen ansågs av deltagarna som väldigt givande. Eller som en av representanterna för REMADE uttryckte det: Genomförandet av detta första möte var kulmen på en process som, trots att det började med några motgångar och besvikelser, fyllde de förväntningar som fanns och ses av deltagarna som en framgång, som stärkt relationer och utbyte med syskonpartierna. Resultat 1. Fastställande av grunden för det mellanamerikanska demokratinätverket 2. Identifiering av problem samt gemensamma styrkor och svagheter i länder, organisationer och partier. 3. Spridning av användning av ny teknik, via virtuell länk på webbplatsen, med alla partierna inom REMADE. 4. Lansering av webbplatsen och konferenserna som naturliga och användbara instrument för att bygga deltagande demokrati i Mellanamerika Med det tekniska teamet UTV har mötet haft täckning och produktion under samtliga dagar. Man har sänt live via nätet samt tagit fram DVD utgåvor som innehåller såväl olika ämnesguider, arbetsmaterial för möten och dokumentärer som kan användas till att hjälpa vänsterpartier i regionen med viktig information som kan användas både för intresserade inom organisationerna samt för att informera allmänheten.

9 Genom projektet har totalt 93 videoklipp, 223 nyhetstexter och 53 faktablad producerats och lagt upp på hemsidan, samtliga kring teman som ligger inom ramen för projektet. Man har haft träffar på hemsidan, inte bara kommit från Mellanamerika utan från hela världen. Detta visar på hur en hemsida på ett effektivt sätt kan hjälpa medlemmar i nätverket att utbyta information med andra besökare, och vara ett betydande bidrag till att öka medvetenheten demokratiska processer i regionen. Ett halvårs försening, och därmed bara tid för en nätverkskonferens i stället för planerade två, men i övrigt inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.3 Mellanöstern Projektet är något av ett pilotprojekt, som genomförs med avsikt att bli ett reguljärt projekt till nästkommande verksamhetsperiod. Projektets målsättning är att bidra till skapandet av ett permanent och koordinerat nätverk av vänsterpartier i regionen. Delmål är att etablera kontaktnät partierna emellan och att överföra erfarenheter av politisk organisering med särskilt fokus på kvinnors organisering och deltagande i det politiska livet. Indikatorer och uppföljning: Den huvudsakliga indikatorn som kommer att studeras är huruvida års pilotprojekt ger möjlighet till fortsättning för att inleda ett mer reguljärt och långsiktigt projekt under Mellanöstern är, relativt med andra regioner där vi inleder nätverksprojekt, en mer komplicerad region att arbeta i för vänstern, och förväntningarna på långsiktighet hålls således inom betydigt mer modesta ramar. En första mindre konferens genomfördes i Libanon sommaren Det hade under början av 2009 framgått att det saknades möjligheter, både logistiska och politiska, att genomföra aktiviteten i Turkiet som inledningsvis planerat. VIFs turkiska samarbetspart DTP befann sig i en komplicerad situation och mot slutet av 2009 förbjöds partiet. Värdskapet för konferensen 2009 övergick till UJDL, Libanons demokratiska ungdomsförbund. Konferensen, kallad International Conference on Human Rights and Democratic Rights in the Region, genomfördes i Jbeil juli. Konferensen behandlade fyra huvudämnen; Den humanitära situationen i Palestina, Minoriteter i arabländerna, Genus i arabländerna och Mänskliga rättigheter i Gulfregionen. Måndagen den 22 juni ägnades åt diskussioner om framtida nätverkssamarbete. Partianknutna ungdomsorganisationer från åtta länder (plus Sverige) deltog vid konferensen. Ett flertal andra organisationer, som DTPs ungdomsförbund, västsahariska UJSARIO, TKPs ungdomsförbund, Jeunesse Socialiste från Marocko, Progressiva ungdomsförbundet från Egypten, m.fl. var inbjudna men hade inte möjlighet att närvara. Från VIF deltog Seluah Alsaati och Tove Liljeholm. Det fanns under mötet en stor samstämmighet om ambitionen att utöka samarbetet och

10 kontakten, bland annat genom fler liknande möten. UJDL fick mandat att samordna aktiviteterna och det framtida samarbetet. Sammanfattningsvis bestod besluten i att: 1. Jobba för en gemensam hemsida 2. Organisera gemensamma läger, med bland annat utbildningar och musikevenemang 3. Ha utbyten och besöka varandras arrangemang 4. Organisera seminarier om viktiga frågor (unga arbetare, demokratiska rättigheter, frihetskamp för Palestina och Irak, sociala och ekonomiska rättigheter) i regionens olika länder. Projektet befinner sig fortfarande i sitt inledande skede. Men utifrån Jbeil-konferensen finns en konkret grund att bygga vidare på för att skapa ett permanent nätverk av vänsterpartier i regionen genom deras ungdomsförbund. Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.4 Sydostasien Det övergripande målet är att stödja utformandet av ett regionalt politiskt projekt som kan möjliggöra för vänsterkrafter att göra genombrott i politiken till förmån för grundläggande socioekonomiska förändringar. Projektets målsättning är att skapa flera permanenta kommunikationskanaler och mötesplatser för utbyte av erfarenheter mellan vänsterkrafterna i regionen. Delmål (1) fokuserar på att intensifiera kontakterna mellan de deltagande organisationerna (även som bilaterala relationer), (2) utbyta konkreta erfarenheter av politisk organisering (t.ex. deltagande i val) partierna emellan samt (2) Öka teoretiska/strategiska diskussioner mellan och inom de deltagande organisationerna. Under 2009 har projektet bidragit till att nätverkandet mellan organisationerna i regionen ökat. I maj deltog representanter från BPM och Transform Asia i ett nätverksforum i Bangkok tillsammans med representanter från bland annat Sydkorea, Japan, Taiwan, Filippinerna, Australien och Nya Zeeland. I samband med mötet så organiserades även ett utbyte av erfarenheter kring radioverksamhet tillsammans med Transform Asia och den thailändska stiftelsen Somsak, vilket var mycket uppskattat av deltagarna. I oktober deltog Reihana Mohideen i VIFs kvinnokonferens i Stockholm vilket enligt Reihana fortsatt stärka kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan kvinnor både regionalt och globalt. Under oktober och november har utbyten skett mellan Filippinerna och Malaysia. Aktiviteterna har varit både på lokal och regional nivå och fokuserat på att bygga en bred allians mellan fackföreningar, bondekooperativ, frivilligorganisationer och politiska partier. I Malaysia deltog de på en socialistisk konferens anordnad av Parti Sosialis Malaysia. Under konferensen hölls möten mellan den sydostasiatiska vänstern med ombud från Parti Sosialis Malaysia, Indonesien (3 grupper), Filippinerna, Thailand och Singapore. Beslut fattades om att Filippinerna ska stå värd för nätverkskonferensen 2010 och Indonesien Det

11 beslutades även att sträva efter en utvidgning av nätverket till att omfatta vänstergrupper i Vietnam, Laos och Kambodja. I december deltog Transform Asia vid en socialistisk konferens i Australien med Reihana Mohideen som inbjuden öppningstalare. En annan viktig verksamhet under 2009 var publiceringen av bulletinen socialistisk dialog, för gemensam politisk och teoretisk debatt. De organisationer som deltar i nätverket uppmanas att bidra med texter till bulletinen och denna delas sedan ut gratis till organisationerna i nätverket. Två nummer gavs ut under 2009 och publiceringen kommer att fortsätta under Publiceringen är avsedd att bidra till delmål (2) genom att tillhandahålla en plats och plattform för fördjupad politisk och teoretisk debatt. Men genom att möjliggöra utbyte av konkreta politiska erfarenheter, har det indirekt även bidragit till delmål (1). Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.5 Västafrika Projektets övergripande målsättning är att bidra till skapandet av ett regionalt, västafrikanskt vänsterprojekt anpassad till den nuvarande politiska och ekonomiska situationen i regionen. Detta görs genom att skapa ett permanent och koordinerat nätverk av vänsterpartier i regionen. Delmål är (1) att etablera kontaktnät partierna emellan (som även kan föras vidare som bilaterala relationer, utanför projektets ramar), (2) överföra erfarenheter av politisk organisering (t.ex. deltagande i val) partierna emellan och (3) simulera teoretisk/strategisk debatt inom den västafrikanska vänstern. Nätverksprojektet i Västafrika inleddes under hösten 2009, med en regional konferens i Ouagadougou november. Värdar för konferensen var PAI och PDS från Burkina Faso. Konferensens tema var Att bygga afrikansk enighet, och delades upp på fem underteman. 1. Från OAU till Afrikanska unionen: vägen mot kontinental enhet? 2. Regionala afrikanska organisationer: nödvändiga etapper eller bromsklossar för afrikansk enhet? 3. Panafrikanismen : historia, myter och politiska projekt 4. Afrika och imperialismen och globaliseringen 5. Politiska och ekonomiska villkor för möjliggörandet av afrikansk enhet Flera närvarande partier uttryckte att ett samarbete som RGA (Rencontre de la gauche africaine) var något man saknat länge, och välkomnade initiativet från PAI/PDS. På själva konferensen framförde ett par talare även en önskan om att återupprätta ett regionalt vänsterparti (såsom Rassemblement democratique africaine fungerat en gång i tiden). Närvaron var stor och partirepresentanter från Mali (MIRIA), Mauretanien (APP), Senegal (PIT), Côte d'ivoire (FPI) och Niger (PNDS) deltog i konferensen. Därtill närvarade Ali Nouhoun Diallo från Mali, som anses vara en nestor inom västafrikansk vänster. Från Burkina Faso deltog ett 90-tal personer, från både politiska partier och civilsamhälle. Burkinska partier som närvarade var Conseil National de la Révolution/Mouvement Sankariste, Faso Metba, Front des forces sociales (FFS), Group des democrats et patriots (GDP), Mouvement populaire socialiste/parti federal (MPS/PF), Parti pour la renaissance (PAREN), Parti pour la

12 démocratie et le progrès/parti socialiste (PDP/PS), Parti des forces indépendentes pour le développement (PFID), Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS), Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD), Union pour la renaissance/parti sankariste (UNIR/PS), Union pour la République (UPR) and Union des parties sankaristes (UPS). Från VIF deltog Lennart Kjörling och Johan Sommansson. Direkt efter konferensen hölls ett arbetsmöte mellan PAI, PDS och de utländska deltagarna där en fortsättning på nätverksprojektet diskuterades. Mötet synliggjorde en del olika synsätt på nätverket och dess funktion. Den övergripande diskussionen gällde nätverkets linje gentemot andra politiska krafter i regionen. Flera olika praktiska spörsmål diskuterades också, t.ex. om nästa konferens skulle ha ett eller flera teman, hur många inledare varje tema/deltema skulle ha etc. Mot diskussionens slut lades som kompromissförslag att PAI fick i uppdrag att föra diskussionen vidare per mail med närvarande partier och andra vänsterpartier i regionen om sammankallande av en konferens 2010 och försöka hitta en konsensuslösning. Alla närvarade var överens om att fortsätta arbeta med nätverket och att konferensen varit givande. Inga förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 8.6 Öst Det konkreta projektmålet är att etablera ett stabilt och dynamiskt politiskt nätverk i regionen. Projektets syfte är sålunda att främja ett gränsöverskridande, fredsfrämjande samarbete genom att stödja utvecklingen av nätverk mellan vänsterkrafter i dessa länder. Ytterligare övergripande mål med verksamheten är att främja våra samarbetspartners möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i stort genom insatser på områdena opinionsbildning, förbättringen av befintliga organisatoriska kapaciteter och bygget av regionala gränsöverskridande nätverk. Ett viktigt delmål härvid är utvecklingen av ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Projektets delmål är att: (1) Etablera gränsöverskridande kontaktnät mellan olika vänsterströmningar i Ryssland, Vitryssland och Ukraina och andra OSS-stater. (2) Bidra till ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter mellan vänstergrupperingar i dessa länder, och på så sätt bidra till stöd i policyformuleringsprocesser (3) stödja de deltagande organisationernas samarbete med andra rörelser genom att integrera dem i den demokratiska vänsterns europeiska nätverk. (4) fortsätta arbetet med att utveckla en webbplats som ska etableras som ett centrum för utbyte av information mellan ryskspråkiga vänstergrupper. Av projektets fyra delmål kunde tre uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Delmålet 1 var att etablera gränsöverskridande kontaktnät mellan vänsterströmingar i Ryssland, Vitryssland och

13 Ukraina. Under det gångna året har projektets prioritering varit att integrera Marxisternas organisation OM/Ukraina i nätverket. Nätverkskonferenserna har utvecklats till fora för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika länder och har fått en bättre regional spridning. På konferensen samlades ett 80-tal deltagare från Ryssland och Ukraina. Dessvärre har den politiska situationen i Vitryssland bidragit till att vår vitryska samarbetsorganisation PKB har haft svårt att delta i dessa konferenser. En bilateral dialog kring detta har förts och kommer att fortsätta under året. Tack vare konferenserna och arbetet med att etablera och utveckla den gemensamma ryskspråkiga portalen rabkor.ru har även delmålen 2 och 4 uppfyllts. Portalen kom upp i slutet av år 2008 och har utvecklats vidare under året. Under året har även en sektion specifikt ägnat åt ukrainska nyheter öppnats. Under året har delmålet 3 på grund av en pågående valrörelse för Europaparlament fått stå i bakgrunden. Under år 2010 planeras att utnyttja den internationella närvaron på Vänsterpartiets kongress för att förmedla kontakter mellan våra projektpartners och ett antal västeuropeiska vänsterpartier. Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. Landprojekt 9.1 Bolivia Projektets övergripande mål är att stödja arbetet för jämlikt politiskt deltagande i den bolivianska politiken och stödja försvaret av den konstitutionella demokratin i Bolivia. Projektmålet är att stärka FNMCIOB-BS roll som ledande kraft inom den bolivianska kvinnorörelsen, genom stärkande av organisationens politiska och organisatoriska utbildningsnivå. Delmål är (1) att etablera fungerande studieorganisationer inom olika nivåer inom FNMCIOB-BS, som kan utbilda kvinnorna i genusanalys, samhällskunskap, organisationskunskap och allt som de behöver för att kunna utveckla demokratin på den nivå de agerar. (2) att utveckla FNCIOB-BS:s nationella koordinering av gräsrotsaktiviteter för studier och försvar av den konstitutionella demokratin. (3) att stärka och vidareutveckla debatten om kvinnornas, och särskilt indigenas, roll i den politiska kampen i Bolivia. Projektet i Bolivia har präglats av stora problem, inte minst gällande kommunikationen. Projektet planerades att starta under före sommaren 2009 men den första konkreta aktivitetsplanen avsåg en omfattande studieverksamhet under fjärde kvartalet. På grund av kommunikations- och överföringsproblem kunde den första utbetalningen inte genomföras förrän den 29 december och resultatet kommer att redovisas senast under april. På grund av de

14 återkommande kommunikationsproblemen kommer VIF att på plats i Bolivia under april diskutera med Bartolina Sisa hur en åtgärdsplan för projektet ska kunna genomföras under Colombia Projektets övergripande mål är att stärka det folkliga deltagandet inom colombiansk partipolitik, mot bakgrund av de extrema svårigheter som dagligen begränsar det demokratiska deltagandet. Projektmålet är att stärka PCC vad det gäller organisation, kaderutbildning och policyformulering. Delmål är (1) höjd utbildningsnivå bland de deltagande partimedlemmarna, (2) stärkande av PCCs ungdomsarbete och (3) stärkande av PCCs arbete till försvar av mänskliga och politiska rättigheter. Genom att stärka PCCs roll i colombiansk politik stärks också den demokratiska oppositionen, vilken är en förutsättning för ett demokratiskt partiväsende. Genom att uppmuntra till ett brett deltagande i projektets aktiviteter stärks också det politiska deltagande i den colombianska politiken i stort bland grupperingar som traditionellt sätt stått utanför de politiska maktsfärerna. PCC har under 2009 arbetat med projektets olika delar; organisation, utbildning och försvar av mänskliga rättigheter. Organisationsstärkande aktiviteter - 4 nationella möten med cirka 80 deltagare i varje - Ett nationellt forum med 600 deltagare - Genomförande av olika lokala och regionala möten och resor för delegater för att underlätta deltagandet på dessa PCC har närvaro i flertalet departement i landet och i olika fackliga och sociala sektorer. Regelbundna besök i de olika lokala particellerna och kommittéerna har genomförts för att garantera att möten hålls över hela landet. Genom projektaktiviteterna har PCCs nationella närvaro bidragit till att stärka regionala ledningar och skapat en ny generation ledare i partiets återuppbyggnadsarbete. På samtliga aktiviteter har PCC strävat efter jämn könsfördelning och uppmuntra till ett mer aktivt kvinnligt deltagande. Det har kanske inte alltid uppnåtts men partiet arbetar aktivt med detta i all sin verksamhet. Utbildande aktiviteter - en nationell kurs i fyra delar med 25 deltagare om politisk organisering - en regional kurs med 20 deltagare - två nationella seminarier om kvinnligt deltagande och facklig organisering, med totalt 35 deltagare - workshops om ungdomars deltagande i politiken (30 deltagare) PCCs politiska och ideologiska utbildningssystem består av av regionala och nationella partiskolor och seminarier. Utbildningssystemet inriktar sig på att stärka kunskap om

15 ideologiska principer, bygga upp kapacitet för politisk analys, politisk ekonomi och främjandet av deltagande demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och en fredlig, politisk lösning av den interna väpnande konflikten. Fokus på flertalet aktiviteter har varit att öka kvinnor och ungdomars deltagande. Försvar av mänskliga rättigheter I den extremt utsatta situationen som många av de politiskt aktiva i Colombia befinner sig i behövs ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter i allt politiskt arbete. I projektet har man arbetat nära en grupp MR-advokater för att kunna ge juridisk hjälp och råd åt personer i utsatta situationer. Flera inom partiet lever under hot och förföljelse och detta stöd är därmed av yttersta vikt. Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 9.3 Filippinerna Det övergripande målet är att stärka kapaciteten hos filippinska progressiva krafter att utöka sitt handlingsutrymme och inflytande för försvar av deltagande demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter. Målet med projektet är att utveckla ungdoms- och gräsrotsrörelse som grund för förnyade vänstern valet ingripande 2010 Delmål är (1) att bygga ett nytt parti inför 2010 års val som kommer att ha sin bas bland de fattiga delarna av samhället, särskilt bland ungdomar, studenter och arbetslösa som utgör en stor del av samhället som saknar representation i parlament. Ett annat delmål mål (2) är att bygga en stark gräsrotsrörelse (bestående av breda sektorer i samhället) som kan ingripa effektivt i 2010 års val. Detta innebär en ny partilista som kommer att ha sin bas bland de fattiga delarna av samhället, särskilt bland ungdomar, studenter och arbetslösa som saknar representation i parlamentet. Det innebär också att utveckla förmågan att delta i lokala eller nationella val. Förberedelserna för bildandet av gräsrotspartiet Partido Lakas ng Masa (de arbetande massornas parti) började under Tvåhundrafemtio ledare från olika organisationer bestående av arbetare, fattiga från städerna, jordbrukare och lantarbetare, ungdomar och studenter, olika politiska grupper och organisationer inom det civila samhället ställde sig bakom grundandet av PLM. PLMs första stora kongress hölls den 30 januari 2009 i Quezon City med mer än 1000 ombud från landets olika regioner. De företrädde olika sektorer och folkrörelser som anslöt sig till PLM. Ett centralt råd valdes bestående av 35 ledamöter. På kongressen deltog internationella observatörer från Sverige (VIF), Spanien, Japan, Malaysia och Australien. Centrala rådet höll flera möten hölls och antog en ettårig handlingsplan. I april hölls de första regionala kongresser med vardera flera hundra delegater och nya organisationer anslöt sig

16 ständigt. I PLM handlingsplan ingick att registrera sig som ett nationellt politiskt parti, och ställa upp kandidater till valen på både nationell och lokal nivå. PLM startade sin registrering som nationellt politiskt parti i augusti. Medlemsorganisationer i 14 regioner i landet följde upp den nationella registreringen med besök på sina lokala valkontor. Valkommissionen avslog PLMs ansökan om registrering den 18 november. PLM lämnade in ett förslag till omprövning och hänvisas till att organisationen hade avdelningar och kommittéer i 10 regioner i landet. Det slutliga beslutet kom sedan i januari 2010, där valkommissionen slog fast att den inte kunde ompröva sitt beslut eftersom det baserades på rapporter från lokala handläggarna själva. Under året anordnades flertalet demonstationer och aktioner. En av de största var första majdemonstrationen då omkring personer marscherade under PLMs paroll. I juli deltog upp emot 5000 personer i en protest mot att president Arroyos försök att hålla sig kvar vid makten. Informationsverksamhet PLM byggde under året en hemsida tillsammans med webbutvecklare från frivilligorganisationer och personal på PLM. Hemsida finns på Trettio informatörer har utbildats, en utbildningsplan tagits fram samt en power-point presentation som kan användas för att informera om PLM under möten och församlingar. 23 november chockade massakern på 57 människor, inklusive jurister och mer än 30 journalister, i Maguindanao, nationen och världen. PLM fördömde massakern, och Arroyo regimens införande av krigslagar i området samt kräver att regeringen ska hållas ansvarig för den massaker som begicks av deras allierade klaner i Maguindanao. Mobiliseringarna har fått bred täckning i media. Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 9.4 Indonesien Det övergripande målet är att stärka kvinnors politiska ledarskap i det indonesiska statsskicket i stort. Projektets målsättning är att stärka kvinnornas roll inom organisationer knutna till Papernas. Specifika mål är (1) att få fler kvinnor att delta i politiken och organisationer, (2) öka medvetenheten om kvinnofrågor bland aktivisterna, (3) förbättra kvinnors ledarskapförmåga och (4) i den politiska kampen. Förväntade resultat Workshop om kvinnor och politik

17 Varje workshop kommer att omfatta deltagare. Denna workshop kommer att vara för nyrekrytering av deltagare som kommer från distrikt som har bristande informationsresurser. - Identifiering av de huvudsakliga problem som kvinnorna kämpar för. - Deltagarna förstår den politiska situation och relatera det till deras dagliga liv. - Deltagarna kan förstå betydelsen av befintliga rättsliga instrument för att deras dagliga liv. - Deltagarna förstår vikten av politiskt parti som ett instrument för kamp Fyra utbildningar med totalt 135 deltagare, varav majoriteten kvinnor, har genomförts. 2 månader efter varje genomförd workshop har projektledarna gjort uppföljning och utvärdering med deltagarna om hur de använt sig av kunskaperna från utbildningen. Slutsatsen är att insatserna gett tydliga resultat. Deltagarna har i sin tur hållit i egna workshops med sina basorganisationer, kvinnorna deltar mer aktivt i det politiska livet, flera deltagare har efter utbildningen blivit valda representanter för studentföreningar och kvartersorganisationer. Workshop om kvinnligt ledarskap och valkandidater Kommer skett i 7 provinser med deltagare på varje workshop. - Identifiera och formulera lokala krav att kämpa för. - Identifiera diskriminerande strukturer och instrument som leder till fattigdom - Identifiera procentsatsen för kvinnors deltagande i lokala politiken - Identifiera kvinnors styrka och utmaningar i politiken samt göra en strategisk plan - Skapa poliska förslag mot diskriminering, för politiskt jämställdhetsarbete och förbättring för kvinnor. Utbildningen om kvinnligt ledarskap ses som en fortsättningsutbildning för kvinnor som varit engagerade, inom organisationer eller partier, under minst ett år. Under 2009 har fyra utbildningar hålls med totalt 129 deltagare, varav majoriteten kvinnor. 2 månader efter varje genomförd workshop har projektledarna gjort uppföljning och utvärdering med deltagarna om hur de använt sig av kunskaperna från utbildningen. Slutsatsen är att flera deltagare tagit/fått större ansvar inom sina respektive organisationer och även om dessa vänsterkandidater inte lyckades väljas in i valen 2009 så har faktumet att fler aktivt ställt upp och engagerat sig, ses som en bra grund för framtiden, och inför valen Offentliggörande broschyr kommer att distribueras till 26 provinser. Denna aktivitet kommer att genomföras under Utbildningarna för de sammanlagt 262 kvinnorna är en del i ett större folkbildningsprojekt. Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna själva hålla workshops och på så sätt multiplicera effekterna. Under året har totalt 6450 kvinnor i 9 provinser deltagit i detta folkbildningsarbete. Projektet ligger väl i linje med de uppsatta målen. Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen.

18 9.5 Palestina Projektets övergripande målsättning är att på sikt stärka det folkliga demokratiska deltagandet i palestinsk politik. Projektmålet är att stärka PPPs roll inom palestinsk politik, och på så sätt stärka den progressiva vänstersektorn för uppbyggnad av ett demokratiskt och oberoende Palestina. Projektets delmål är (1) att stärka aktivitetsgraden bland kvinnor och ungdomar inom partiorganisationen och (2) utveckla partiets centrala studiearbete kvalitativt. Dessa delmål är förutsättningar för ett breddande av PPPs sociala bas, och i förlängningen för uppbyggnaden av en demokratisk strömning i palestinsk politik. Indikatorer och uppföljning: Indikatorer kopplade till delmål (1) är i första hand är aktivitetsnivån bland kvinnor och ungdomar på de orter där projektaktiviteter bedrivits (antal orter? Antal ungdomar/kvinnor berörda av projektet?, i vilken mån fler ungdomar/kvinnor blivit medlemmar i partiet?, huruvida ungdomar/kvinnors deltagande vid partimöten ökat?). Det finns nu en nationell kvinnogrupp som lyckades nå nya kvinnor och runt om i landet finns nu kvinnliga kamrater registrerade i 29 olika grupper. En annan framgång är att kvinnorna i centralkommittén aktivt deltar i arbetet och i flera distrikt är de mest aktiva medlemmarna. Projektet ger liv till kvinnogruppens arbete och utgör en plattform för att utbyta erfarenheter och bana väg för ett bredare samarbete där de andra nordiska vänsterpartierna också deltar. I projektet 2009 las stor vikt vid kursverksamhet, workshops och offentliga möten där både kvinnor och män deltar, men som kvinnorna planerar och organiserar. Ämnen som kvinnor och politik, lagar som berör kvinnors situation, ledarskap och kvinnors och ungas roll i PPP och många andra ämnen har tagits upp. Följande har genomförts enligt tabellerna nedan: Kurser Ämne Antal timmar Kvinnor Män Totalt Strategier och planering Lobby och påverkansarbete Ledarskap Totalt Workshops och öppna seminarier Ämne Antal Kvinnor Män Totalt timmar Genus och politik Kvinnors roll i PPP

19 Ungdomars roll i PPP Kvinnor i Palestinas vänsterrörelse Kvinnor och arbetsrätt Totalt Sammanfattningsvis har antalet deltagare i aktiviteterna ökat, liksom antalet kvinnor i PPP och ett kvinnopolitiskt utskott har fått framträdande roll. 29 olika kvinnogrupper arbetar runt i hela Palestina och håller kontakt med varandra. Med hänsyn till situationen i landet med ockupationen och problemen att röra sig på grund av muren och vägspärrarna anses att projektet har bidragit till enorma framsteg för att engagera och aktivera kvinnor i det politiska arbetet. Det återstår dock mycket arbete för att få fler ungdomar och speciellt unga tjejer att delta i det politiska, fackliga och organisationsarbetet. Utbyte av erfarenheter inom barnomsorg och hjälp till utsatta kvinnor som en förutsättning för demokratiskt deltagande är ett mål som skall fortsätta fokuseras på under Studieresa till Sverige Under VIFs internationella konferens i Rinkeby deltog en representant för PPPs partistyrelse som även är ordförande i kvinnopolitiska utskottet. Hon diskuterade kvinnors situation och de problem de möter på grund av ockupationen och hur de arbetar inom PPP. Att få delta i Internationell konferens och presentera partiets ideologiska ställning i kvinnofrågor ger också möjlighet till att bilda nätverk och lära sig nytt om hur arbetet för kvinnors lika villkor i partiarbete i olika delar av världen kan bedrivas mer effektivt. Aktiviteten utgör en framgång för projektets arbete med kvinnors - och ungas integrering i PPPs partiarbete och för demokratiutveckling. PPPs studieresa till Sverige inom projektets ram med målet att kvinnor skall få representera PPP, bygga upp internationella relationer och stärka sitt självförtroende genom att vara talare i demonstrationer i Sverige stärker kvinnorna och deras vilja att delta i politiken och utgör en förutsättning att få bidra med ökande krafter i arbetet i Palestina. Detta är en aktivitet inom projektets huvudmålsområde och som har varit framgångsrik. I Sverige har man organiserat möten i Göteborg, Norrköping och Uppsala för att presentera projektet, visa bilder och träffa många ungdomar, palestinier som bor i Sverige och andra intresserade. Inga större förändringar i förhållande till aktivitetsplanen. 9.7 Sydafrika Det övergripande målet är att bidra till att bygga ett mer jämställt och rättvist samhälle, att utrota ojämlikhet mellan könen och mekanismer av förtryck. Projektets målsättning är att stärka kvinnligt ledarskap i YCL, ett mål som består av tre delmål, (1) att utveckla den interna politiken mot könsdiskriminering, (2) utveckla jämställdhetsperspektivet i organisationens externa arbete (att organisationen tar en mer framträdande roll i kampen för jämställdhet i den sydafrikanska statsbildningen i stort) och (3) att utveckla metoder för Feministiskt Självförsvar som är anpassade till den lokala kontexten.

20 Projektet innefattar två resor till Sverige från YCL:s sida och två resor till Sydafrika från Ung Vänsters håll. Projektet kom igång sent under 2009 (vilket befarandes i projektplaneringen med tanke på att båda organisationerna hade val under 2009 och andra nationella aktiviteter som försvårade för resor). En delegation på tre personer besökte Sverige i oktober Ung Vänsters besök i Sydafrika under 2009, fick flyttas fram till februari Innehållet i programmen under besöken har bestått av diskussioner organisationerna emellan om läget i organisationerna vad gäller den interna jämställdhetssituationen och läget i respektive land. Besök hos intressanta relaterade organisationer har genomförts, i Sverige bl.a. hos Kvinna till Kvinna och Alla Kvinnors Hus. Deltagarna bedömde utbytesresan som mycket givande och ha gett en inblick i jämställdhetsarbetet i Sverige. Under det första besöket i Sydafrika planeras bland annat besök hos kvinnoorganisationer, fackföreningsrörelsen och ett besök i organisationens basorganisationer. Till det kommande besöket från Sydafrika planeras att flera deltagare från olika Ung Vänster distrikt att delta, för att kamraterna från Sydafrika ska få en mer mångsidig bild av organisationen och för att fler medlemmar i Ung Vänster ska involveras i projektet. Från YCL:s sida har starkt intresse uttryckts för att själva få bli instruktörer i feministiskt självförsvar, något som ligger väl i linje med projektets målsättning om att hitta ett sätt att få feministiskt självförsvar att passa in i en sydafrikansk kontext. Därför planeras en självförsvarsutbildning och deltagande på Ung Vänsters självförsvarsvecka till det kommande besöket till Sverige. 10. PAO-gemensamt projekt Palestina Målanalys Politiska möten kommer att arrangeras i Palestina och Sverige, varvid andra palestinska politiska partier, ideella organisationer och oberoende progressiva personer i Palestina bjuds in till ett 1-årigt utbytesprojekt med syfte att nå internationell solidaritet, kapacitetsuppbyggnad inom området mänskliga rättigheter, fria medier och en demokratisk utveckling i Palestina. De palestinska parterna har planerat ett gemensamt syfte och metoder för projektet tillsammans med företrädare från Sverige under två veckor på Västbanken, Palestina. Värdet av utbyte av erfarenheter och kunskap på båda sidor diskuterades, liksom värdet av utbyte mellan länderna. Under hela projektets process, analyseras ständigt hur man skall gå vidare med projektet mellan de två länderna och alla ingående parter. När man använder begreppet kapacitetsutveckling hos de politiska partierna, avses vikten av att utbyta kunskap och erfarenheter i organisationsstrukturen, öka det demokratiska deltagandet, jämställdhet och medvetenhet samt konkret arbete för de mänskliga rättigheter och miljö inom politiken gjordes en gemensam ansats av VIF och Green Forum att inleda ett samarbetsprojekt med två palestinska politiska partier, PPP och al-mubadara. Under sommaren 2008 hade en representant för GF besökt Palestina samt genomfört möten med bägge partier om möjligheterna till samarbete. I samband med denna resa erhölls en preliminär projektplan, utifrån vilket verksamhetsplanen för skrevs. Under början av 2009 genomfördes en första delegationsresa från Sverige. Under denna resa framgick det att den preliminära projektplanen som författats från palestinskt håll 2008 inte var väl förankrad inom respektive

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007 Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Rapportens syfte Syftet med föreliggande redogörelse är att redovisa slutsatserna av de diskussioner som den svenska delegationen

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD.

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD. KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE Gäller från 2009-01-01 och för projekt beviljade av ICLD. 2013-03-07 2 Följande krav på redovisning av beviljade medel inom ramen Kommunalt Partnerskap

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Anbudsförfrågan för konsultuppdrag: Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsulttjänst för utvärdering av måluppfyllelse

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS2

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Sametinget UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM

Sametinget UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Sametinget UNGDOMSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM BAKGRUND Vid Sametingets plenum i Funäsdalen den 15-18 maj 2006 utsågs en tillfällig ungdomspolitisk kommitté. Den dåvarande politiska majoriteten i Sametinget

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer