Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen"

Transkript

1 Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen

2 Tryck från Regionplane- och trafikkontoret Rapporter Regionplanering i praktiken 95 2 Regionplanering i Stockholmsregionen under 1960-, 70-, 80- och 90-talen 95 3 Trafik och miljö regionala strukturstudier 95 4 Konsekvenser av en växande IT-pendling 95 5 Slaget om Stockholmsregionen 95 6 Teknisk försörjning i Stockholms län 95 7 Massor av grus 95 8 Storstockholms sociala geografi 95 9 Stor- och lågkonsumenterna av trafik i Stockholms län år efter EU-medlemskapet Ekonomi och arbetsmarknad i Stockholms län år Att handla i framtiden 96 2 Grönstrukturen 96 3 Sex röster om Stockholmsregionens framtid 96 4 Det regionala arvet 96 5 Rinkebykonferensen 97 1 Nio gånger i livet 97 2 Tankar om framtiden 97 3 Våra näringar 97 4 Minsta möjliga intrång 97 5 Sociala konsekvenser 97 6 Planning of the Stockholm region 97 7 Planeringen i Stockholmsregionen 98 1 Rörlighetens värde 98 2 Stockholmsregionens internationalisering 98 3 Du är med och formar framtiden i Stockholmsregionen 98 4 Migration och förnyelse av Stockholmsregionen 98 5 Migration över Östersjön till Stockholmsregionen 98 6 Regioner, handel och tillväxt Layout och sättning Guy Bruno, Explicare ord och bild AB Omslag: Kerstin Rundlöf, RTK Omslagsteckning: Alex och Ulrika Moberg ISSN Katarina Tryck AB, Stockholm 1999 Program & förslag 94 2 Storstockholms gröna kilar. Remissammanställning. Engelsk version 95 3 Kollektivtrafikstråk i Norrort 95 4 Regionala trafiksystem. Skärholmen Flemingsberg. Sammanställning av remissvar 95 5 Den osäkra framtiden 95 6 Den osäkra framtiden, studiehandledning 95 7 Riktlinjer för arbetet på en långsiktig strategi för Stockholmsregionen 95 8 Samråd Möt framtiden med öppna ögon En ekonomisk strategi En social strategi En miljöstrategi Regionplan 1991, reviderade grundantaganden Stockholmsregionens framtid, skiss till en långsiktig strategi 97 2 Vill du delta i dialog om Stockholmsregionens framtid? 98 1 Program för Regionplan 2000 för Stockholms län 98 2 Debatten om Stockholmsregionens framtid 99 1 Ekonomisk tillväxt, förnyelse och integration i Stockholmsregionen Statistik Årsstatistik 95 för Stockholms landsting Årsstatistik 96 för Stockholms landsting Årsstatistik 97 för Stockholms landsting Årsstatistik 98 för Stockholms landsting Årsstatistik 99 för Stockholms landsting Plan Regionplan 1991 Regionplan1991, bakgrund Regionplan 1991, sammanfattning Regionplan 1991, sammanfattning, engelsk Beställ gratis från Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, s tockholm Tel Fax e-post: Miljömärket

3 Förord Denna rapport ingår i RTK:s arbete med scenarieteknik. Tekniken tillämpas för att skapa en handlingsberedskap inför olika möjliga utvecklingsvägar i framtiden. Scenarierna görs på års sikt och syftar inte till att vara en prognos, utan bygger framför allt på icke-numeriska antaganden om förändrade förutsättningar i omvärlden. Resultatet skall bland annat bli opolitiska, trovärdiga och konsistenta men tydligt åtskiljbara scenarioberättelser. I denna del av scenarioarbetet står utbildningsproblematiken i fokus. Sverige och i synnerhet Stockholmsregionen framstår alltmer som det land och den huvudstadsregion som redan nu, och ännu mer i framtiden, kommer att halka efter de flesta andra länder och huvudstadsregioner i EU/OECD i utbildningshänseende. På grund av bristen på utbildningsmöjligheter i Stockholmsregionen skattas därför också behovet av fler utbildningsplatser, givet den befolkningsutveckling vi hittills har haft i regionen. Med olika kvalitativa och kvantitativa utvecklingsförlopp av betydelse för utbildningssystemet, individen och arbetsmarknaden målas fyra alternativa scenarier upp Gröna Vågen, Ankaret, Skärmen och Europa. Alla fyra kan inträffa, beroende på vilka drivkrafter och faktorer som kommer att råda under de närmaste 20 åren. Offentlig resurstilldelning, aktörer och institutionella förhållanden, inriktning och efterfrågan, behov av livslångt lärande, migration samt inte minst utvecklingen inom IT-branschen, är några av de variabler som kan tänkas påverka utvecklingen på olika sätt. Resultatet blir fyra mycket levande och trovärdiga berättelser, som alla framstår som både önskvärda och icke önskvärda. I Gröna Vågen minskar Stockholm i betydelse och resten av landet ökar sin befolkning. I Ankaret styrs utbildningssektorn av staten, men möter ökande konkurrens från den privata sektorn och från utlandet. Skärmen innebär en kraftig tillväxt i regionen och stor valfrihet bland privata alternativ. Det fjärde alternativet, Europa, presenterar en berättelse om gemensam europeisk utbildningspolitik, regionalisering och traditionella universitet. Rapporten har utarbetats av Christer Hallerby och Helene Norberg, SMG. Projektledare vid RTK har varit Ulla Moberg. Stockholm i juni 1999 Bo Malmsten Regionplanedirektör

4 4 Innehåll Bakgrund och syfte 5 Projektets uppläggning och metodik 6 Metod och modell för omvärldsanalysen 7 Scenariometoden möjliga framtider 9 Del 1: Scenarier 11 Utgångspunkter för scenarierna 11 Scenariokors och scenarier 15 Scenario A Gröna Vågen 18 Nya aktörer och nationella strukturer 18 Utbildningspolitiken och utbildningssektorn 19 Kvantifierad utveckling Gröna Vågen 22 Högre utbildning, scenario A 23 Scenario B Ankaret 24 Traditionella aktörer och nationella strukturer 24 Kvantifierad utveckling Ankaret 26 Högre utbildning, scenario B 27 Scenario C Skärmen 28 Nya aktörer och internationella strukturer 28 Kvantifierad utveckling Skärmen 32 Högre utbildning, scenario C 32 Scenario D Europa 33 Traditionella aktörer och internationella strukturer 33 Kvantifierad utveckling Europa 36 Högre utbildning, scenario D 36 Del 2: Omvärldsanalys 37 Verksamheten i dag 37 Ungdomsskolan 37 Högskolan/Universitet 38 Folkhögskolan 42 Privat utbildning 43 Utbildning på jobbet 44 Arbetsmarknadsutbildning 45 Förändringskrafter i omvärlden 46 Teknisk utveckling 47 Nya aktörer 49 Arbetsmarknadens utveckling 50 Foreword, Background and Objectives 52 Bilaga 1: Intervjuade personer 54 Bilaga 2: Drivkrafter och faktorer som påverkar matchningen 54

5 Bakgrund och syfte 5 I denna rapport redovisas en scenariostudie över utbildningssektorns framtida utveckling i Stockholmsregionen. Det är fyra mycket olika men möjliga framtider som beskrivs. Rapporten har tagits fram av SMG Consulting på uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm. SMG:s uppdragsansvariga har varit Christer Hallerby och Helene Norberg. Projektansvarig hos beställaren har varit Ulla Moberg. Vi har haft en bred ansats och definierat utbildningssektorn som såväl ungdomsskola och högre utbildning som den privata utbildningsmarknaden. Arbetet med att utveckla scenarierna föregicks av en omvärldsanalys där vi fokuserade på olika identifierade drivkrafter och faktorer som påverkar och förändrar utbildningen i framtiden. Omvärldsanalysen redovisas efter scenarierna i rapportens del två. Ett av Regionplane- och trafikkontorets (RTK) huvudprojekt är Regionplan I den version av Regionplan 2000 som kontoret för närvarande arbetar med skall utbud och efterfrågan på utbildningsmarknaden ingå. Dessutom kommer utbud och efterfrågan på kompetens och utbildade personer att analyseras. Man vill därför fånga in möjliga framtida vägar för kompetensutveckling i Stockholmsregionen, genom att använda scenarioteknik. Kompetens- och utbildningsfrågor tillhör de viktigaste faktorerna för regionens utveckling. Syftet med att använda scenarioteknik på detta område är att ge en bild av olika alternativa troliga utvecklingsvägar. Viktiga frågor som utgångspunkt i arbetet är t ex: Vad finns det för troliga utvecklingsvägar för utbildning och kompetensutveckling i Stockholmsregionen, vid varierande offentlig resurstilldelning? Hur ser de institutionella förhållandena ut? Vilka är aktörerna på utbildningsmarknaden? Till hur stor del är utbildning och kompetensutveckling offentligt finansierade? Inriktningen på utbildningen. Vilken typ av kompetenser kommer att efterfrågas av näringslivet och den offentliga sektorn i framtiden? Vilken typ av utbildning kommer att efterfrågas av individerna? Olika aktörers förmåga att styra utbudet på utbildningsmarknaden; näringslivet, individerna, den offentliga sektorn. Vidareutbildningens omfattning, inriktning, organisation och finansiering. Hur hanteras behovet av livslångt lärande? Inflyttning av högutbildade och behovet av denna inflyttning, samt inflyttning av lågutbildade och dess påverkan på arbetsmarknaden. Arbetets fokus har alltså huvudsakligen legat på strukturella frågor, t ex vad som långsiktigt styr utbud och efterfrågan av utbildning. Vi har mera rudimentärt behandlat frågor om skolans inre arbete som t ex ledning, lärarrollen, pedagogik och betygssystem. När frågor av den sistnämnda typen finns med i scenarierna är det mest för att ge sammanhang och tydlighet i hur också strukturella förändringar kan ge följdverkningar för när, var och hur undervisningen bedrivs. IT-utvecklingen är ett exempel på en sådan mycket stark drivkraft där effekterna kan bli omvälvande både för strukturen av hela utbildningssektorn och för hur undervisningen praktiskt kommer att bedrivas i framtiden.

6 6 Projektets uppläggning och metodik Inledning Projektets fas 1 bestod av en omvärldsanalys där utbildningssektorn definierades och avgränsades. En kartläggning gjordes sedan av verksamheten i dag och de drivkrafter och faktorer som kan komma att förändra förutsättningarna i framtiden. Den modell som användes finns utförligt beskriven i nedanstående metodavsnitt. Underlaget till omvärldsanalysen kommer från en omfattande deskresearch men också från ett antal intervjuer med centrala personer från utbildningsinstitutioner och myndigheter samt även andra aktörer. Det var i de flesta fall mycket stimulerande diskussioner där de intervjuade inte enbart delade med sig av sina omfattande kunskaper utan också frikostigt förmedlade tankar och idéer om framtiden. En förteckning av de personer som intervjuats finns i bilaga 1. Omvärldsanalysen utgjorde sedan underlag för projektets fas 2 där scenarierna utvecklades. Den scenariometodik som SMG använder finns utförligt beskriven i denna rapports metodavsnitt nedan. Här skall inledningsvis dock betonas att scenarierna är kvalitativa, alltså huvudsakligen olika berättelser om framtiden. Berättelserna skall vara distinkt åtskilda men samtidigt trovärdiga och inbördes konsistenta. Varje scenario avslutas med en redovisning av kvantitativa data. Vi använder dock vanligtvis kvantifieringar mest för att illustrera och tydliggöra berättelsernas olika förlopp och effekter. Dessa kvantifieringar grundas på den kunskap vi har om historiska data mm men är inte beräknade ur några ekonometriska modeller. De är i princip intuitivt satta i konsistens med de olika scenarierna men har utförts så att de också är konsistenta med befintliga ingångsvärden (den faktiska situationen idag) och dessutom konsistenta inbördes. Det gäller i detta scenarioprojekt för mått som anges för bruttoregionprodukt, arbetslöshet, sysselsättning etc. Här har vi dock också kompletterat med mer omfattande beräkningar för dimensionering, utbildningsintensitet etc. Dessa data kommer från en beräkningsmodell baserad just på de uppskattningar som görs av ekonomisk utveckling, in- och utflyttning i regionen etc i de olika scenarierna. De larmsignaler som dessa beräkningar enligt vår mening ger upphov till, bör i högsta grad tas på allvar. Rapportens uppläggning är sådan att i del 1 redovisas scenarierna och i del 2 omvärldsanalysen. Metodiken för scenarierna respektive omvärldsanalysen finns beskrivna nedan. Scenariodelens inledande avsnitt Utgångspunkter för scenarierna kan ses som en sammanfattning av omvärldsanalysen. Här dristar vi oss till att göra en del värderingar och till att ha synpunkter på några av de mest avgörande frågeställningarna inför framtiden. Detta avsnitt kan läsas fristående och rekommenderas till den som snabbt vill få en överblick över några av de viktigaste frågeställningarna som behandlats i projektet.

7 Metod och modell för omvärldsanalysen 7 Verksamheten i dag Utbildningsmarknaden består av både offentliga och privata aktörer. Vi skiljer här på den reguljära utbildningsmarknaden och den privata. Den förstnämnda karakteriseras av att den är offentligt finansierad, samt ger en formell examen och rätt till studiefinansiering. På den privata marknaden får eleven normalt själv stå för både studiefinansieringen och kostnaderna för utbildningen. Vissa utbildningar ger diplom och någon form av certifiering, vars värde beror på hur starkt utbildningens varumärke är, men ingen formellt giltig examen. Den privata utbildningen kan syfta till att utveckla en kompetens för professionell användning eller för privat bruk (eller enbart för nöjes skull!). Utbildning kan även ske i anslutning till arbetet. Denna kompetensutveckling kan vara oplanerad, dvs inte bestå av någon särskild utbildningsinsats utan mer i form av en lärande organisation, men den kan även vara i form av undervisning och kurser i arbetsgivarens regi. Dessutom kan kompetensutvecklingen på arbetet interagera med både den privata och reguljära marknaden när arbetsgivaren köper kurser på dessa marknader. Slutligen betraktar vi arbetsmarknadsutbildningen som ett väsentligt inslag på dagens utbildningsmarknad. Arbetsmarknadsutbildningen bedrivs dels i AMS regi, men kan även förläggas till den privata och delar av den reguljära utbildningen. Många av de arbetsmarknadspolitiska utbildningsinsatserna är inriktade mot praktik och lärande på ett arbete. Reguljär utbildning: Ungdomsskolan Universitet, högskola Folkhögskola Utbildning på jobbet: Planerad Oplanerad VERKSAMHETEN I DAG Privat utbildning: Professionellt bruk Personligt bruk Förändringskrafter i omvärlden Vi har identifierat fyra typer av drivkrafter som på ett avgörande sätt påverkar såväl efterfrågan, utbud som inriktning av utbildning. De utgör därför hörnpelare i den modell som ligger till grund för omvärldsanalysen. Den första kritiska drivkraften som identifierats är politiska villkor. En av de viktigaste faktorerna i denna kategori är finansieringsformerna. En annan är det legala ramverk som omger främst den reguljära utbildningen. Detta ramverk är t ex avgörande för konkurrensen mellan de offentliga och de privata aktörerna om den växande utbildningsmarknaden. Även individernas löne- och skattenivåer tillhör de politiska villkor som har ett stort inflytande på utvecklingen. Teknisk utveckling är nästa kategori som identifierats som kritisk. Här är IT en av de mest påverkande faktorerna. IT inverkar på såväl pedagogik som t ex lokalbe- Arbetsmarknadsutbildning FAKTORER ATT BELYSA Finansieringsformer: Offentlig, stiftelser, arbetet, plånboken Aktörer: Utbildningsanordnare (privata, offentliga, ideella) Studerande/elever (antal, ålder, kön, bakgrund) Inriktning: Vad, var och hur

8 8 hov och -utformning. Den pedagogiska utvecklingen är också viktig i sig själv, där nya rön från medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning bidrar till att göra undervisningen både effektivare och mer ändamålsenlig för samhällets krav. Nya aktörer är ytterligare en kategori som kan få en stark inverkan. Nya aktörer kan t ex vara utländska universitet som via Internet erbjuder utbildning. Det kan också vara branschglidning t ex edutainment, en blandning mellan utbildning och underhållning. Nya privata aktörer kan växa fram i takt med att samhället blir alltmer kunskapskrävande, samtidigt som de offentliga resurserna inte kan förväntas bli mindre ansträngda. Arbetsmarknadens utveckling både påverkar och påverkas av utvecklingen på utbildningsmarknaden. Strukturen på ekonomin; dess näringsliv och förvaltning, styr kraven och efterfrågan på kompetens. Utbildningsmarknadens aktörer påverkas, vid gällande system, i högre grad av samhällets och individernas efterfrågan på utbildning, än av politisk planering. Samtidigt får vi ett näringsliv med den kompetens och inriktning som erbjuds. Ett lands komparativa fördelar kan åtminstone delvis påverkas, och utbildning är ett av de mest använda medlen att för utveckla en internationell konkurrenskraft i önskad riktning. Idag utökas t ex utbudet av kompetens inom naturvetenskapliga och tekniska områden genom politiska åtgärder. Arbetsmarknaden påverkas också av faktorer som t ex värderingar, demografi och jämställdhet. Värderingar som berör inställningen till utbildning och lärande ger samhällets utbildningsnivå och utbildningens inriktning. Jämställdhet är exempel på en värdering som inverkar på vad vi utbildar oss till. Demografin påverkar mest kvantitativt och i tiden; hur många vill ha utbildning och när vill de ha den? Drivkrafterna interagerar med varandra; de politiska villkoren påverkar möjligheterna för nya aktörer att växa fram; arbetsmarknadens utveckling och krav påverkar den pedagogiska utvecklingen samt utbildningens form och innehåll; den tekniska utvecklingen påverkar inte bara utbildningsmarknaden utan även den ekonomiska strukturen i samhället; de politiska villkoren påverkas slutligen av folkviljan. Modellen i sin helhet Den ovan beskrivna modellen kan illustreras: Politiska villkor Teknisk utveckling Verksamheten i dag Nya aktörer Arbetsmarknadens utveckling I omvärldsanalysen beskrivs och analyseras verksamheten idag och de fyra hörnpelare som utgör modellens kritiska drivkrafter.

9 Scenariometoden möjliga framtider 9 Det finns olika sätt att försöka blicka in i framtiden. Ett är prognoser. Det bygger i stor utsträckning på att man skriver fram trender och räknar fram framtiden. Med kunskap om antalet nyfödda barn de senaste åren kan vi prognostisera hur lågstadiet bör dimensioneras om sju år. Ett annat är visioner. Det är ett uttryck för vilja och ambition att forma framtiden. Nästan alla idéburna organisationer och många företag har visioner. De pekar ut färdriktningen och kan mobilisera engagemang och energi. Men strängt taget är visioner inte försök att beskriva framtiden, de är beskrivningar av hur man vill att den skall gestalta sig. I tider av stora och fundamentala förändringar kan prognoser lätt visa fel. När trendbrotten förekommer ofta blir trendframskrivningar lätt missvisande. Ett kompletterande eller alternativt sätt att försöka förstå framtiden erbjuder då scenariometoden. Scenarier är berättelser om olika möjliga framtider. De är inte förutsägelser om framtiden eller uttryck för hur man vill att framtiden skall bli. Ett bra scenario är inte nödvändigtvis ett som i efterhand har visat sig bli verklighet. Bra scenarier är sådana som nu formulerar de viktiga frågorna om framtiden, som ökar förmågan att tidigt se viktiga förändringar och nya trender. Bra scenarier minskar risken för tunnelseende. De höjer beredskapen och ökar flexibiliteten. Man brukar ställa upp vissa kriterier för bra scenarier: varje berättelse skall logiskt hänga ihop; den skall var internt konsistent scenarierna skall vara rimligt trovärdiga spännande, intresseväckande men inte science fiction scenarierna skall skilja sig tydligt från varandra; man arbetar av pedagogiska skäl ofta med 3 4 olika scenarier scenarierna skall också vara relevanta för den specifika frågeställning eller institution som studeras; scenarier är inte berättelser i största allmänhet om framtiden.

10 10 Scenarierna nedan reflekterar alltså inte vad som omvärldsanalytiker vill skall hända. Inte heller reflekterar de vad vi tror kommer att hända. De reflekterar i stället olika alternativ för vad som möjligen kan hända. Kriteriet för om scenarierna är användbara är om de möjliga framtider som presenteras är sådana, att den strategiska planeringen stärks av att man tänker sig in i de möjliga framtidsvärldarna. Det kan ske på flera olika sätt. En av scenariometodens fördelar är att den inbjuder till att tänka det otänkbara. Den kan alltså ses som en del i en beredskapsplanering, att försöka förutsäga sådant som annars skulle bli överraskningar är den existerande strategin robust, klarar den sådana händelser? En annan fördel är att man tänker i alternativa framtider klarar strategin flera olika händelseförlopp, eller litar den till att en viss händelsekedja måste förverkligas? En tredje fördel är att metoden ger ledning för hur man inte bara skall anpassa sig till omvärlden, utan också påverka den finns något scenario som måste undvikas eller finns något som man helst vill uppnå, och hur bär man sig åt för att nå detta mål? Ett scenarioprojekt genomförs i olika faser: 1 En research- och kunskapsinsamlingsfas. I detta projekt så gjordes den i form av den i det föregående redovisade omvärldsanalysen. 2 Koncentrationsfas. Ur omvärldsanalysen drar vi fram de viktigaste faktorerna och drivkrafterna som påverkar utvecklingen i framtiden. Ett urval av de drivkrafter och faktorer som identifierades i den här studien redovisas i bilaga 2. Med drivkrafterna som utgångspunkt vaskar vi fram de två dominerande dimensioner som skall vara styrande för scenarioberättelserna. Dessa bildar sedan det så kallade scenariokorset (se nästa avsnitt). 3 Vidareutveckling. Med scenariokorset som grund utvecklas sedan olika scenarioberättelser. De olika drivkrafterna och faktorerna vävs ihop till fyra distinkt olika berättelser om framtiden.

11 Del 1 Scenarier 11 Utgångspunkter för scenarierna Inriktning Dagens skoldebatt handlar till stor del om skolans inre arbete. Hur läroplanen omsätts i praktiken, lärande och pedagogiska metoder, lärarens/pedagogens roll, rektorns och skolledningens ledarskap eller brist på ledarskap. Detta är frågeställningar som också berörs i våra scenarier men huvudsaken har här varit att studera de faktorer och drivkrafter i omvärlden som kan komma att påverka skola och utbildning samt vilka förändringar detta kan leda till. Tidsperspektivet, 30 år, som vi fått i uppdrag att arbeta med är mycket långt. Det kan vara ett rimligt perspektiv när man jobbar med infrastruktur och bebyggelse men för en dynamisk sektor som utbildning, där utvecklingen kan bli revolutionerande även på års Antal elever genom utbildningssystemet Årskurs 9 Ht-96 Gymnasiet Högskola 37% Åk 9: % 1997 yrkesförberedande: IP 0,75x38% studieförberedande: : % över 21 år +/-30% flyttningar =10000 sikt, är det en väl lång tid även för scenariometoden. Vi har därför valt att i de olika scenarioberättelserna beskriva en utveckling fram t o m ungefär år Varje scenario avslutas med en sammanställning av kvantitativa data för att tydligare illustrera i vilken riktning de olika berättelserna utvecklas. Självfallet blir det spekulativa inslaget starkare ju längre fram vi går i tiden. För en bakgrund till hur dessa kvantifieringar är framtagna hänvisas till rapportens inledning och avsnittet Uppläggning och genomförande. Vi har som underlag simulerat genomströmningar i utbildningssystemet framåt i tiden för de som började årskurs 9, började årskurs 1 samt föddes under Se nedanstående figurer. Antal elever genom utbildningssystemet Årskurs 9 Ht-96 Gymnasiet Högskola 37% Åk 1: % 2005 yrkesförberedande: 8600 IP 0,75x38% studieförberedande: : % över 21 år +/-30% flyttningar = Antal elever genom utbildningssystemet Nyfödda 1996 Gymnasiet Högskola 37% nyfödda: % 2012 yrkesförberedande: 7900 IP 0,75x38% studieförberedande: : % över 21 år +/-30% flyttningar =12 000

12 12 Förutsättningar att övergången till gymnasiet fördelas procentuellt som ht 96 att andelen som går ut gymnasiet är lika stor som ht 96 att övergången till högskola i Stockholm ser ut som ht 96 att ut- eller inflyttningar i regionen för att börja högskolan tar ut varandra att åldersfördelningen vid intagningen till högskolan är densamma som ht 96 Scenariofrågeställning I själva scenarioarbetet har vi utgått från den grundläggande frågeställningen: Hur kommer samhällets framtida kompetensbehov att matchas av utbildningssystemet och andra alternativ till kompetensutveckling? Faktorer och drivkrafter Ur omvärldsanalysen har vi identifierat olika faktorer och drivkrafter som har betydelse för denna frågeställning (se bilaga). De allra tyngsta drivkrafterna är demografi och rörlighet, kunskapssamhället, arbetsmarknadens utveckling, informationsteknologins genomslag, globalisering/internationalisering, aktörer i utbildningssektorn (som i viss mån också handlar om privat eller offentlig styrning). demografi och rörlighet En fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen sätter stora krav på utveckling av utbildningssystemet. Inflyttningsöverskottet gör att regionen bör planera efter en kontinuerlig expansion, även om de stora årskullar som nu går igenom ungdomsskolan ger en puckel som gör att man om några år säkert tillfälligt kan minska på dimensioneringen. Stockholmaren är högre utbildad än svensken i genomsnitt. I Stockholmsregionen finns en kvalificerad arbetsmarknad som lockar många, som fått sin utbildning på andra håll i landet, att flytta hit. På detta sätt klaras matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad. Men det finns också flera larmsignaler som visar att de ungdomar som växer upp i Stockholmsregionen missgynnas på ett sätt som kan ge problem på arbetsmarknaden i framtiden. Redan i dag stängs många stockholmsungdomar ute från högre utbildning p g a platsbrist. Hösten 1997 kunde endast 35 procent av 19-åringarna gå direkt från gymnasieskolan till högre utbildning, jämfört med cirka 60 procent åren Detta beror inte på bristande intresse. Många som söker kommer inte in, konkurrensen om utbildningsplatserna är högre i Stockholm än på andra högskoleorter och följaktligen blir intagningspoängen jämförelsevis höga. Stockholmsungdomarna förefaller också trögrörligare än ungdomar från andra håll i landet, man är mindre benägna att flytta från hemorten till studieorter med lägre antagningspoäng. Antagningssystemet har också p g a politiska beslut gynnat äldre sökande på bekostnad av yngre. En utbildningspolitik med regionalpolitisk utgångspunkt som satsar på högskoleutbildningen ute i landet och samtidigt dämpar en nödvändig utbyggnad i Stockholm riskerar därför att helt förfela sitt syfte. Rörligheten och suget till den kvalificerade arbetsmarknaden i Stockholmsregionen ökar om de ungdomar som växer upp här inte får en tillräckligt kvalificerad utbildning. Ett memento är också att Sverige har lägre andel högskoleutbildade än flera andra OECD-länder. De yngre åldersgrupperna är nu också sämre utbildade än de äldre. I Stockholms län hade år 1996 endast 14 procent av åringarna en högskoleutbildning på tre år eller mera. Motsvarande siffra för åringarna var drygt 20 procent. Verkliga problem får vi när de stora årskullarna som nu går igenom ungdomsskolan om några år når fram till den eftergymnasiala utbildningen. Planerar och dimensionerar vi inte för att klara den puckeln så kommer många ungdomar att förmenas den konkurrenskraftiga utbildning som krävs på den framtida arbetsmarknaden, se nedanstående diagram Antal högskolenybörjare högskola

13 13 Förutsättningar Utgångspunkt är antal födda i Stockholmsregionen Behov av högskoleplatser med intagning på samma nivå som ht 96 med hänsyn taget till födda t o m 1997 Flyttströmmar före högskoleåldern antas ta ut varandra 75 procent går ut gymnasiet 38 procent av de som går ut gymnasiet går vidare till högskola inom tre år 50 procent av högskolenybörjarna är 21 år eller yngre kunskapssamhället Länge under 1900-talet präglades utbildningssystemet i huvudsak av en sekventiell syn på utbildning. Man förberedde sig för yrkeslivet genom att i skolan lära för livet och skaffa sig en grund att stå på. Detta tillfredsställde industrisamhällets behov. Vi hade ett selekteringssystem redan i ungdomsåren som försåg industrin och den offentliga sektorn med en hyfsat utbildad arbetar- och tjänstemannakader och några få högre utbildade specialister och chefer. Uppluckringen och förändringen av det systemet har varit på gång länge. Allt fler får möjlighet till längre och högre utbildning (dessutom senare i livet). Kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, studieförbund, kunskapslyft etc visar både på kunskapstörst och på behovet att komplettera grundutbildningen för en allt mer krävande arbetsmarknad. Nu i slutet av seklet ser vi behov inom allt fler sektorer av ständig och kontinuerlig vidareutbildning för att hänga med i utvecklingen. Vilken blir då samhällsuppgiften när vi går från industrisamhälle till kunskapssamhälle, från att lära för livet till livslångt lärande? Är huvuduppgiften främst att utveckla samhällsstyrda institutioner för att möta kraven eller att öppna för marknadslösningar? Många ser det fortfarande som en tydlig samhällsuppgift att klara matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad. Detta är i mycket ett arv ifrån industrisamhället. I kunskapssamhället med ett allt mer fragmenterat och flexibelt arbetsliv (se nedan) blir det i hög grad individens eget ansvar att ha relevanta och konkurrenskraftiga kunskaper. I stället för massutbildning blir individuell profil och unikhet allt viktigare. Det gäller att se till att man är ständigt anställningsbar. Statsmakterna kan möjliggöra och underlätta för individen genom att förändra industrisamhällets institutionella system som arbetsmarknadspolitik, studiestöds- och socialförsäkringssystem etc. och anpassa dem till kunskapssamhällets behov av livslångt lärande. Innehållet i ungdomsskolan håller också på att förändras. Flera av de privata alternativen satsar hårt på att lära om lärande och personlig utveckling vid sidan av den traditionella undervisningen. Projekt och kunskapsinhämtning blir viktigare än klassrumsundervisning och pluggande. Kunskapsmål blir styrande i stället för strikta undervisningsplaner, klassammanhållning och stadieövergångar. arbetsmarknaden Det traditionella jobbet under industrisamhället karaktäriserades av fast arbetstid, reglerad lön och bestämd semester, och varade för många hela arbetslivet. Det fasta jobbet hos en bestämd arbetsgivare är fortfarande den helt dominerande anställningsformen och kommer säkert att så förbli för de allra flesta som är aktiva på dagens arbetsmarknad. Men fler och fler väljer eller tvingas välja andra anställningsformer. I Sverige ser vi i dag en tydlig trend med ett ökande antal egenföretagare och tillfälliga anställningsformer som projekt- och säsongsanställningar. I Stockholmsregionen är den i särklass snabbast växande branschen uppdragssektorn där vi bl a återfinner konsult- och personaluthyrningsföretag. Det finns mycket som tyder på att jobbet för många blir något helt annat i kunskapssamhället än i industrisamhället. Arbetsmarknaden blir flexiblare. Det blir betydligt lösare relationer. Dagens förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare ersätts av förhållanden mellan många interagerande uppdragsgivare och uppdragstagare, där rollerna kan förändras från dag till dag och över tiden. Det personliga nätverket blir viktigt, både för att få uppdrag och för att utveckla olika kunderbjudanden. I den här miljön blir kontakter, erfarenheter och kompetens de viktigaste konkurrensfaktorerna. Det gäller att ha en aktuell och gångbar utbildning samt att ständigt bygga på denna med ny kunskap för att vara anställningsbar. En grundläggande ungdoms- och ofta också högskoleutbildning är en nödvändig förutsättning men denna behöver byggas på och utvecklas under hela arbetslivet.

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Högre utbildning i utvecklingssamarbetet

Högre utbildning i utvecklingssamarbetet Ds 2011:3 Högre utbildning i utvecklingssamarbetet En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas

Läs mer