VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sidan 1 av 15

2 Ordföranden sammanfattar året År 2013 var ett ovanligt händelserikt år för Stockholmskretsen och vi har vuxit ytterligare i medlemsantal. Året inleddes med två viktiga upprop, Slå vakt om våra grönområden! och Rädda miljön för hälsans skull! Att vår storstadsnära natur bidrar väldigt positivt till allas hälsa kom att bli ett viktigt tema under året. Ett tema som nådde sin topp 15 oktober då professor Patrik Grahn från SLU i Skåne höll ett föredrag. Hela 108 personer kom till Studiefrämjandets lokal vilket blev ett kvitto på att hälsa ihop med natur väcker stort intresse. Styrelsen tog beslut om att gå med som medlem i styrelsen i Skeppsholmens folkhögskola, något som innebar att bryta ny mark för kretsen. Även om kretsen inte förnyande medlemskapet har värdefulla kontakter upprättats med en skola, tillika marininriktad vilket är positivt med en stad på vattnet som Stockholm är. Förutom hälsa har vatten varit ett annat tema under året. På våren hölls ett föredrag av biologen Jan-Erik Månsson Havets väktare och maten vi behöver. På hösten startades en ny vattengrupp då styrelsen känt att det finns skäl att bevaka vattenfrågorna mer i Stockholm. Ytterligare en ny arbetsgrupp tillkom precis i slutet av året, metallgruppen. I Stockholm finns mycket metall i avfallet, att ta tillvara denna metall som redan finns i omlopp är jätteviktigt. I maj deltog skogsgruppen i Stockholm i en nationell skogsmanifestation ledd av Skogsnätverket. Skogsgruppen höll totalt igång i två heldagar och en vardagskväll. Vi inledde med en kick-off i Majroskogen och hade sedan manifestationen i Rågsveds friområde. Gröna hjärtan på träd nålades upp och en konstutställning om skogen ställdes upp, en utställning som sedan även fick stå i Högdalens bibliotek under två veckor. Vårt kretskansli har varit bemannat på lite mer än halvtid under året med Ronny Fors vilket har betytt ökat genomslag i planfrågor. Kretsens har kunnat vara ute och träffa mindre föreningar och gå på möten i ökad grad. Ronny Fors har även arbetet med att genom remisser och överklaganden sätta käppar i hjulet för motorvägen Förbifart Stockholm. Kemikalier har varit mycket i riksmedia under året och kretsens kemikaliegrupp har växt och haft olika föredrag och guidningar om vad kemikalier gör med oss och med miljön. Viktigt arbete för giftfria förskolor har bedrivits. Det nu mera etablerade temat Gröna samband, naturguidningar mellan stadsdelar, har lockat många både medlemmar och ickemedlemmar. Våra lokala grupper har som vanligt gjort en ovärderlig insats och vi tackar alla aktiva och engagerade i Anti Scampigruppen, Handla Miljövänligtgruppen, Energigruppen, Skogsgruppen, Grönområdesgruppen och Natursnokarna för allt arbete under året. Vi från styrelsen vill tacka alla för allt arbete som har lagts ner under år 2013! Beatrice Sundberg Ordförande Stockholms Naturskyddsförening Sidan 2 av 15

3 Allmänt om föreningen och styrelsearbetet Styrelsen Stockholmskretsens styrelse bestod under år 2013 av följande ledamöter: Beatrice Sundberg Ordförande Anders Tranberg Vice ordförande Elisabeth Edsjö Kassör Cecilia Wirsén Sekreterare Adriana Zam Aurelius Ledamot Anders Varger Ledamot Emelie Lerge Ledamot Lovisa Ahlsten Ledamot Sandra Olofsson Ledamot Föreningsstämma och styrelsemöten Årsstämma hölls den 12 mars Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsantal Medlemsantalet i Stockholms Naturskyddsförening har växt till st. Det tycker vi förstås är mycket glädjande. Ekonomi Resultat- och balansräkning för 2013 återfinns i bilaga 1 till denna verksamhetsberättelse. Ronny Fors har varit anställd hos Stockholms Naturskyddsförening och arbetat med framför allt planfrågor mellan 1 jan till 31 dec. Anställningen har varit ett samarbete med Söderorts Naturskyddsförening som gick in med kr, kretsen med kr och vi beviljades kr från riksföreningen i projektmedel. Ingångna samarbeten Skeppsholmens folkhögskola Samarbetet med Skeppsholmens folkhögskola kom inte så långt som planerat under Totalt kr betalades till folkhögskolan för vårt medlemskap. Vi träffade ordföranden för Skeppsholmens folkhögskola hemma hos Elisabeth Edsjö för att få grepp om verksamheten på folkhögskolan och styrelsearbetet där. I maj träffade Anders Tranberg ordföranden för Skeppsholmens folkhögskola, Anette Clefberg och rektorn på skolan tillsammans med ett antal andra tänkta styrelsemedlemmar, bl.a. Skärgårdsstiftelsen i folkhögskolans lokal ute på Skeppsholmen. Anders Tranberg, Beatrice Sundberg och Elisabeth Edsjö träffade Anette Clefberg och rektorn på skolan i oktober för diskussion om fortsatt samarbete. Det framkom då att vi tidigast var välkomna i styrelsen våren 2014, medlemskapet vi betalat för 2013 inbegrep således ingen styrelsepost vilket inte var vad vi väntat oss när vi beslöt om att betala medlemsavgiften. Adriana Aurelius som tagit sig an att vara tänkt styrelseledamot när det kunde bli aktuellt frågade på vilket sätt vi kunde bidra inför verksamheten på folkhögskolan Sidan 3 av 15

4 2014. Skeppsholmens folkhögskola svarade inte på vår förfrågning och detta, tillsammans med den tröga sjösättningen av en styrelse med representanter från olika föreningar på folkhögskolan samt att priset för lokalbokning blev oväntat hög, bidrog till att vi valde att inte fortsätta samarbetet i nuläget. Vi insåg också att detta med att kretsen kunde anordna kurser med inriktning miljö på folkhögskolan och på så sätt sprida kunskap om sakfrågor och föreningen skulle bli svårt att klara av då ingen i styrelsen såg möjliget att boka in en sommarkurs tillsammans med folkhögskolan. Kontakten med Skeppsholmens folkhögskola har varit värdefull ändå och möjlighet finns förmodligen framöver att återuppta samarbetet ifall kretsen beslutar så. Anställd projektledare Projektet För en ökad grön stadsbyggnad i Stockholm Under året har projektet fortsatt med bidrag från riksföreningen. Projektledare har fortsatt varit Ronny Fors som varit anställd på ca 60 procent. Dagordningar och protokoll från exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har bevakats. Information om planer på samråd/utställning har skickats till grönområdesgruppen. Yttranden har skrivits över viktiga planer som berör grönområden. Ett flertal skrivelser har skickats direkt till nämnd/fullmäktigeledamöter inför beslut om planer eller program. Förbifart Stockholm har varit en viktig del i projektet och både detaljplaner som arbetsplanen har överklagats, en process som fortsätter under Möten med och stöd till andra grupper som kämpar för grönområden har varit en viktig del i projektet. Tillsammans med Beatrice Sundberg och Einar Engström (ordförande Söderortskretsen) genomfördes politikerträffar med Tomas Rudin och Karin Wanngård (S), Ewa Samuelsson och Erik Slottner (KD), Lotta Edholm och Karin Karlsbro (FP) och Daniel Helldén (MP). Fokus på träffarna var grönområden och planfrågor, Förbifart Stockholm och energifrågor. Genomgående kan man säga att planfrågorna fick störst utrymme. En handledning i hur man kan påverka byggplanerna i Stockholms stad har tagits fram och en informationskväll för medlemmar och andra intresserade har hållits om dessa frågor. Riksföreningen har meddelat att de inte längre kan stödja projektet då de inte vill bidra mer till en anställning och menar att arbetet ska ske ideellt. Därav de ovan nämnda informationsinsatserna. Aktiviteter Programbladet Två programblad med information om programpunkter och aktuella händelser har getts ut i samarbete med Söderortskretsen och distribuerats till våra medlemmar genom inbladning i Sveriges Natur. Programbladet har även funnits tillgängliga för allmänheten på flera bibliotek i Stockholm. Sidan 4 av 15

5 Redaktörer för programbladet har varit Sandra Olofsson och Monica Attebrant. Emmelie Golabiewski ansvarade för formgivning och layout. Alla aktiviteter har även funnits på kretsens hemsida. Kretsen har under året haft 37 egna programpunkter plus fyra ytterligare aktiviteter ihop med Söderorts Naturskyddsförening. Ett antal aktiviteter med Natursnokarna har också ägt rum. Utöver detta har en rad andra aktiviteter genomförts genom styrelsens och de lokala gruppernas försorg. En aktivitet särskilt kan omnämnas är föredraget med professor Patrik Grahn från SLU i Alnarp i Skåne. Hans föredrag på temat Naturens läkande kraft blev en riktig succé. Totalt 108 personer kom och lyssnade i Studiefrämjandets lokal. Många nya medlemmar värvades den kvällen. Kommunikation Stockholms Naturskyddsförening i media Vi har varit synliga i olika medier under året. Beatrice Sundberg och Anders Tranberg ha stått med som undertecknare i en debattartikel i tidningen ETC Stockholm på tema gammelskogen i samband med vår Skogsmanifestation i maj. Anders Tranberg har uttalet sig i DN efter vår granskning av en luftkvalitetsrapport för ett bygge intill E4:an. Anders Tranberg har varit med i två reportage i tidningen Älvsjö/Liljeholmen 20 september om Majroskogen respektive Älvsjöskogen. Beatrice Sundberg har varit med i SR Ekot och uttalat sig om byggandet i Stockholm. Beatrice Sundberg och Ronny Fors har varit intervjuade av Mitt i Kungsholmen om Kristinebergs ekar. Ronny Fors ha varit Intervjuad av Mitt i Hägersten om byggplaner vid Hägerstensåsen. Pressmeddelanden Under 2013 har pressmedelanden skickats ut via MyNewsdesk, totalt 13 stycken. Pressmeddelanden har bland annat skickats ut i samband med att vi har skrivit remisser på olika planer samt om Förbifart Stockholm. Sidan 5 av 15

6 Hemsidan Ansvar för hemsidan lades efter årsmötet i kommunikationsgruppen och Mats Cato utsågs till ny webbredaktör. Katarina Tagesson tog under sommaren över arbetet med hemsidan. Hemsidan har under året hållits uppdaterad med bilder från föreningsaktiviteter och information till medlemmar och deltagare på våra aktiviteter. Adressen var fram till januari då riksföreningen tagit fram en nya hemsida till alla kretsar. Den nya hemsidan har webbadressen och är mer lik en blogghemsida. Gamla hemsidan, t.o.m Ny hemsidan, fr.o.m Nyhetsbrevet Efter årsmötet tog kommunikationsgruppen över ansvaret för nyhetsbrevet som skickas ut via e-post. Karolina Larsson utsågs till ny redaktör för nyhetsbrevet och tog över från Anders Tranberg som varit redaktör sedan Apsis programvara började nyttjas fullt ut vilket resulterade i tydligare avsändare med loggan och kretsens namn överst i ett lime-grönt fält, överskådlig text och tillgång till olika bilder. Nyhetsbrevet går ut till medlemmar som anmält intresse men även icke-medlemmar kan registrerar sig som mottagare av e-nyhetsbrevet. Ungefär 1000 personer prenumererade på nyhetsbrevet under året. Nyhetsbrevet kom ut 9 gånger under Sidan 6 av 15

7 Facebook Stockholms Naturskyddsförening hade 719 gillamarkerinagar i februari 2014, vilket kan jämföras med 527 februari 2013 och ca 450 året innan dess. Tanken är att Facebook-sidan skall fungera som en ytterligare länk mellan föreningen och medlemmarna samt även för nyrekrytering. Sidan kan även sprida vårt namn och vårt arbete till de som inte självmant söker upp oss, genom att folk kan se om deras vänner går med i vår sida eller på annat sätt interagerar med vår sida. På Facebooksidan läggs aktiviteter, foton och annan information upp. Det handlar ofta om våra egna aktiviteter, men kan likväl vara tips och länkar till tidningar som skriver om vårt arbete eller där vi är omnämnda. Internutbildning Anders Tranberg har gått en fyradagars sommarkurs inom Närnaturguiderna med syfte att få ökad kunskap om inom naturguidning Anders Tranberg påbörjade i september 2013 en internutbildning inom Naturskyddsföreningen som är en diplomerad utbildning inom hållbart ledarskap. Utbildningen syftar till att ge kunskap och färdigheter inom ledarskap. Att åka till Bryssel i december med Naturskyddsföreningen och få kunskap om EU kunde också ordnas genom internutbildningen för hållbart ledarskap. Traineer i Stockholms Naturskyddsförening Maja Zachrisson började under hösten med ett projekt på tema stadsplanering, ett föredrag kommer hållas i mars 2014 på temat stadsplanering. Camilla Swahn började också i höstas med ett projekt med tema miljövänliga butiksvandringar. Butiksvandringar kommer att hållas våren Lokala grupper aktiva och engagerade medlemmar Grönområdesgruppen Anders Tranberg är kontaktperson för grönområdesgruppen. Grönområdesgruppen har haft 11 möten under året. Ronny Fors har fortsatt varit anställd och tagit sig an olika planfrågor, varit i kontakt med organiserade grupper ute i stadsdelar och listat exempelvis vilken grönkompensation som kommunen genomfört eller inte genomfört. Som alltid är flödet av detaljplaner stort i Stockholm men grönområdesgruppen har detta år mer systematiskt kunnat angripa planer respektive sortera ut planer som inte är av intresse. Sidan 7 av 15

8 Inom Grönområdesgruppen har två detaljplaner överklagats i år. Ullerudsbacken överklagades till Mark- och miljödomstolen och Kv Modet överklagades till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen. Ullerudsbacken är inte avgjord än medan Kv Modet fick avslag. Bro till Årsta holmar har varit aktuellt även detta år och försök har gjorts för att påverka Centerpartiet. En liten framgång har fåtts genom att allmänheten inte ska få tillträde till Bergsholmen och Ängsholmen under den känsliga häckningsperioden för fåglar och bäver. Betydande miljöpåverkan har grönområdesgruppen studerat närmare. En lagändring behövs för att kretsen ska kunna överklaga detaljplaner utan att bli avvisade p.g.a. att detaljplanen inte anses ha betydande miljöpåverkan. Remisser detaljplaner och program Blackebergsvägen Henriksborgs verksamhetsområde Grantoppsgränd, Hässelby Kv Hornlyktan Stora Sköndal Mårtensdal Nockebyskogen MKB Årstafältet MKB Stora sköndal Trollesundsvägen Riksby Stora mossens backe Telefonfabriken Silvret 3 Skola vid Trekanten Stjärnströms väg Kontor vid Kristineberg Sparbanksboken Årstaparken Kv Månstenen Förbifart Stockholm Valla 1, Årstafältet Grycksbovägen, Svedmyra Tärnö, Farsta strand Kabelverket, Älvsjö Övriga remisser Framkomlighetsstrategi Utställning Den Gröna Promenadstaden Utställning, Arkitektur Stockholm Åtgärdsvalstudie sydostsektorn, Trafikverket Prövning av Natur 2000-området i Hansta i samband med förbifart Stockholm Samråd om Tunnelbana, SL Utökat strandskydd, länsstyrelsen Överklaganden Kv Modet Ullerudsbacken Sidan 8 av 15

9 Förbifart Stockholm, detaljplaner Förbifart Stockholm, Trafikverkets arbetsplan Skogsgruppen Sandra Olofsson är sammankallande i gruppen. Skogsgruppens aktiviteter planeras och leds av Ronny Fors, Anders Tranberg och Sandra Olofson. Förutom dessa redovisade aktiviteter har vi haft en antal informella arbetsmöten med middag och fika under hela året. Skogsgruppen fortsatte med flera fältbesök under året i Hemfosa, men även på andra håll som Kynäsberget. Kynäsberget ligger strax söder om Stockholms stads kommungräns inne i Huddinge och gränsar till Rågsveds friområde. Kynäsberget är en skog som det finns lite skrivet om förutom den nyckelbiotopsinventering som finns över hela Kynäsberget. Skogsgruppen gjorde fynd av bl.a. gamla spår av tretåig hackspett vilket var oväntat. Förmodligen var det länge sedan tretåig hackspett häckade i Kynäsberget. 27 April: gör Skoggruppen en vårvandring i Rågsved och Kynäsberget. Den 16 juni vandrar Skogsgruppen i Kynäsberget, hittar orkideér, Jungfru Maria Nycklar. 6 oktober leder Skogsgruppen en inventering och vandring på Kynäsberget. Skogsgruppen skrev ett brev till Landsbygdsdepartementet om vår andra skogsrapport som handlade om hyggesfritt skogsbruk där vi testat skogsbruksmetoder med Stockholms stad och Skogssällskapet. Vi fick ett positivt svar och i maj var två representanter från Landsbygdsdepartementet följe med oss ut i fält, en politisk representant och en tjänsteman. Mattias Sjölander, jägmästare från Stockholms stad och David Ejdebrant från Skogssällskapet var också med. Det hela blev en lyckad dag och det blev tydligt vilka fördelar kalhyggesbruket hade jämfört med kalhyggesmetoden. På vårkanten bestämde Skogsgruppen att vi skulle delta i den nationella skogsmanifestationen 18 maj som skogsnätverket höll i. Den 11 april hölls ett möte på Norrbackagatan, då planering av Skogsmanifestation ägde rum med bl.a. ansökan om polistillstånd. Den 6 maj bestämmer Skogsgruppen att Majroskogen och Rågsveds friområde blir platser för skogsmanifestationen. 16 maj: Skogsmanifestation: Afterwork i Majroskogen: Skogsgruppen grillar och hjärtar träd som manifestation maj: Skogsmanifestation i Rågsveds friområde: Skogsgruppen hjärtar träd och sätter upp konstutställning (Åke Blomberg och Leon Kühn) om den svenska skogen juni: Skogsmanifestation: Konstutställningen ställs ut på Högdalens bibliotek. Debattartikel om gammelskogen i tidningen ETC i samband med vår skogsmanifestation. Allt om skogsmanifestationen i Stockholm lades upp på skogsnätverkets webb-plats Skogsgruppen fick beröm av riksföreningen för vår insats i den nationella skogsmanifestationen. Arbete görs i Hemfosa 9 maj då Sandra och Zam röjer skogsstigen från nedfallna träd inför besök med David Ejderbrant och Mattias Sjölander. Skogsgruppen och Mattias Sjölander och David Ejderbrant går igenom ytor som under 2012 avverkades. Skogsgruppen dokumenterar naturvårdshuggning i Nackareservaten (Älta) i september tillsammans med Mattias Sjölander från Fastighetskontoret, Stockholms stad. Skogsgruppen blir positivt överaskad över utfallet och sett tillheten är arbetet bra utfört även om en del mindre saker kunde gjorts bättre. På ett möte 24 oktober tas beslut om att Skogsgruppen, som hittills varit underställd Sidan 9 av 15

10 Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening, ska övergå till att bli Skogsgruppen i Stockholm under länsförbundet, Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Detta skifte ses som nödvändigt då Stockholms stads markinnehav utanför kommungränsen, bl.a. i Hemfosa sålts till andra kommuner eller privata ägare. Skogsgruppen planerar naturvårdshuggning i Nackareservaten (Nacka Kvarn) 20 noveber tillsammans med Mattias Sjölander från Fastighetskontoret. Luckor för tallföryngring snitslas, ca 30x30. Möjlighet att friställa gamla tallar ses över och mer död ved kan tillskapas via avverkning och ringbarkning. Skogsgruppen besöker Hemfosa (västra) 30 november där Eva Brant guidar i Haninge kommuns naturvårdsavverkning och orörd i gammelskog. Beslut tas om att göra grundlig inventering till våren Sandra Olofsson deltar den 3 december i Skogsstyrelsens konferens i Sigtuna. Många skogsintressenter och bolag representerade. Sandra från Skogsgruppen är den enda från miljörörelsen på plats och nätverkar. Senare i december träffar Skogsgruppen Malin Sahlin, Märta Berg och Jonas Rudberg på rikskansliet för att få reda på vad Naturskyddsföreningen på riks gör och samtidigt meddela riks vad Skogsgruppen gör. Energigruppen - Bertil Nyman har varit kontaktman för gruppen. Gruppen har haft nio protokollförda möten. Gruppen har haft sex aktiva medlemmar under året. Vi har fortsatt diskussionen med ett nytt förslag till Kollektivtrafiken till Hagastaden och Nya Karolinska Sjukhuset. Vårt förslag diskuterades i Landstingets Trafiknämnd i juni. Ungefär samtidigt tog politikerna upp ett tidigare skrotat förslag om T-bana till Hagastaden. Därmed avvecklade vi vårt förslag. Vi har även fortsatt diskussionen om ombyggnaden av Gränby i Uppsala ett miljonprogramområde. - Bertil har informerat om boken Ved, skriven av en norrman. Boken har blivit en klassiker i både Norge och Sverige. - Artiklar i tidningen Energivärlden, utgiven av Energimyndigheten, har diskuterats vid flera tillfällen. En utmärkt tidning! - Under våren diskuterade vi flera dåliga energilösningar som alliansregeringen har föreslagit eller beslutat. Det hela avslutades med ett brev till de borgerliga ledamöterna i Stadshuset. Brevet skrevs under även av vår kretsordförande. - Gruppen har haft en idékväll om energieffektivisering med tre externa deltagare. Kvällen leddes på ett föredömligt sätt av Ib Möller, tidigare medlem i energigruppen. - Flera av oss var med på en intressant kväll om solceller på Nobelmuseet i februari. - Vi har fortsatt att diskutera energibesparingar för Sagas fritidshus i Roslagen. - Vi har diskuterat med Fortum om ett studiebesök i deras Värtaanläggning. Allt tycktes OK tills de kom underfund med att de inte tog emot studiebesök på kvällarna! - Tre av oss var med på Höstkonferensen om Miljön och jobben. En intressant dag. - Cykelfrågor har bevakats av Mats genom deltagande i olika möten. - Saga skall försöka få in en artikel i Sveriges Natur om samåkning. - Vi har diskuterat förslaget om större friggebodar. Birger studerar frågan vidare och utreder om det är ute på remiss. Om friggebodarna blir upp till 25 m² stora och värmeisolerade anser vi att det bör krävas Bygglov för att få tillfredsställande värmeisolering, VA, värme och ventilation m.m. eftersom de troligen kommer att användas till permanentboende. - Birger och Bertil har varit inbjudna till ett par på Lidingö för att diskutera energiidéer för Sidan 10 av 15

11 deras villa. Bland övriga frågor som har diskuterats och bearbetats på olika sätt kan nämnas: Energi- och klimatrådgivning i Stockholmsregionen, ny teknik för tvättstugor, tvättning av sidenlakan, utveckling för Ångströmlaboratoriet i Uppsala (vågkraft och strömkraftverk) samt eventuellt stormöten inom Stockholmskretsen. Vattengruppen Emelie Lerge är kontaktperson för vattengruppen. Vattengruppen startades upp under hösten En insats gjordes via Facebook för att marknadsföra gruppen. På de 4 möten som vi hade under hösten dök det upp 3 6 personer per tillfälle. Gruppens första möten har främst ägnats åt att formulera hur gruppen vill jobba och vad det finns intresse av att driva för frågor. Anti Scampi-gruppen Gudrun Hubendick är kontaktperson för Antiscampi-gruppen. Under året har gruppen träffats 13 gånger för möten och olika aktiviteter. Minnesanteckningar finns från möten den 17 januari, 30 januari (samordning med Riks), 20 februari, 13 mars, 15 mars (inför antiscampidagen), 23 mars, 4 september, 7 oktober, 4 november och 2 december. Dessutom hölls möten i april, maj och juni men mötesanteckningar saknas. Dagen innan Anti Scampidagen den 16 mars delade gruppen ut informationsmaterial om Antiscampifrågan och diskuterade med förbipasserande i området kring Medborgarplatsen på Södermalm. I samband med den nationella upptakten för miljövänliga veckan, den 23mars hölls en rikstäckande träff med Naturskyddsföreningsaktiva från olika delar av landet som vill arbeta vidare med räkfrågan efter Miljövänliga veckan 2011 och 12. Antal deltagare var 12. Årets gemensamma aktiviteter planerades, bl.a. att ta fram en gemensam hemsida. Upplägg och material till hemsidan arbetades sedan vidare med under året. Rikskansliet meddelade att de tänker lägga ner Anti-scampi på Facebook och hade heller ingen anställd för att arbeta med frågan efter maj Gruppen har också samverkat med NGOs i produktionsländerna genom nätverket Conscientious Objectors främst genom att bevaka det internationella WWFs arbetete med certifiering av jätteräkor. Ett uppdrag lades på en medlem i den internationella gruppen att ta fram en mall för kontroll av hur kriterierna följs. Handla Miljövänliggruppen Britt-Marie Walldén har varit kontaktperson för HMV-gruppen. I våras startade vi en studiecirkel kring Naturskyddsföreningens årsbok Jorden vi äter. Vid första träffen deltog bokens författare Ann-Helen Meyer von Bremen. Vi gjorde också en butiksundersökning om utbudet av ekologiska varor i livsmedelsbutiker på Kungsholmen och i södra Stockholm. I mars arrangerade vi en filmkväll då filmen End of the line om exploateringen av haven visades. Naturskyddsföreningens fiskehandläggare Ellen Bruno medverkade. I april arrangerade vi en klädbytardag i samarbete med Studiefrämjandet på Kulturhuset i Stockholm. Kön ringlade sig genom hela Kulturhuset och över 600 personer fick chans att förnya garderoben. I maj besökte vi Lovö prästgård på Ekerö och fick information om hur ett ekologiskt jordbruk fungerar. Sidan 11 av 15

12 Under Miljövänliga veckan i början av oktober hade vi en utställning på biblioteket i Skarpnäck på ekotemat och tillsammans med en Kravbonde och en Kravambassadör var vi på Coop Medborgarplatsen och informerade om varför man ska välja ekologiskt. Vi gjorde också utskick till skolor om Naturskyddsföreningens ekokampanj. I november deltog vi på julmarknaden Schysst jul på ABF-huset. Medlemmar i gruppen har föreläst om varför man ska välja ekologiskt på bl a en folkhögskola och för dagiskockar. Metallgruppen I slutet av 2013 bildades en metallgrupp. Zam Aurelius är kontaktperson. Kemikaliegruppen Under 2013 har Kemikaliegruppen haft 10 stycken gruppträffar med mellan fem till tio deltagare. De som varit aktiva under året har som vanligt varierat periodvis. Lovisa Ahlsten var kontaktperson fram till oktober då Anky Enskog tog över. Kemikaliegruppen har haft ganska lågt deltagande vid mötena samt få aktiviteter under året, men med ett uppsving mot slutet av hösten (efter KemNet:s nationella träff). Under våren anordnades två utåtriktade aktiviteter: en föreläsning Från ord till handling i kemikaliefrågan med Åsa Österlund (29/1) och en kemikalieguidning på Söder med Cecilia Hedfors (18/5). Under hösten arrangerade gruppen två föreläsningar för allmänheten. En välbesökt, deltagare, med Katarina Johansson som pratade om sin bok Den onda badankan (18/9) samt en med Madeleine Limé från EkoLeko som berättade om gifter i leksaker (15/10). Kemikaliegruppen höll även en intern utbildningsträff där Magnus Dalenstam bjöds in för att prata om REACH (4/12). Flera gruppmedlemmar har under året gjort inventeringar för Operation Giftfri Förskola samt föreläst om kemikalier på förskolor. Älvsjö Miljöråd Anders Tranberg har varit kretsens representant i Älvsjö Miljöråd som består av sex föreningar i ett nätverk där lokala miljöfrågor diskutera. Älvsjö Miljöråd har haft 7 stycken möten under året. Solbergaskogens dag, Parkernas dag i Långbrogårdsparken, Groddammsinvigningen i kanten av Älvsjöskogen vid Korkskruven har Älvsjö Miljöråd deltagit i. Bullerfrågan vid E4:an, trafik på Älvsjövägen, Långbrogårdsparken, Hundrastområdet i Solbergaskogen, nya skyltar i Solbergaskogen är andra frågor som Älvsjö Miljöråd har engagerat sig i. Nätverket stoppa Förbifart Stockholm Stockholms Naturskyddsförening har under året fortsatt arbeta mot Förbifart Stockholm. Dels genom att skriva överklaganden i vårt eget namn men även inom nätverket. Möten inom nätverket har hållits till största delen i våra lokaler på Norrbackagatan 80. Tillsammans med nätverket har vi stått på gator och torg, fått in en debattartikel på nätet och varit närvarande på flera evenemang på ABF-huset. Sidan 12 av 15

13 Styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening i mars 2014 Beatrice Sundberg Anders Tranberg Elisabeth Edsjö Sandra Olofsson Adriana Aurelius Anders Varger Cecilia Wirsén Emelie Lerge Lovisa Ahlsten Sidan 13 av 15

14 Bilaga 1 Resultaträkning 2013 för Stockholms Naturskyddsförening Intäkter Återbäring riks Kretsvärvning Projektbidrag Kommunala bidrag 0 0 Programaktivitet (konto del av 3990) Naturbutiken, försäljning av varor Övriga intäkter, ersättning Gåvor Ränteintäkter Summa Kostnader Försäljning Naturbutiken Kurser 0 0 Lokalhyra kurs 0 0 Fester Kostnader föreningsstämmor Kostnader styrelsemöten 5 823* Övriga möten Lokalhyra kansliet inkl el o städ Förbrukningsinventarier Dataprogram Bilhyra 0 0 Frakt varudistribution Resekostnader Annonsering Reklam/ tryck Utställning, seminarier, kampanjer Kontorsmateriel (konto ) Trycksaker Telefon Porto 0 0 Övriga riskkostnader Bankkostnader Övriga externa tjänster (2013: Ökad grön stadsbyggnad samt politikerprojekt ) Deltagaravgifter konferens och kurser Tidningar tidskrifter facklitteratur Årsavgift Ekoparken o Skeppsholmens folkhögskola Bidrag och gåvor Arvode föreläsare, band 0 0 Förseningsavgifter etc. 0 0 Summa utgifter Årets resultat * En lev är dubbelfakturerad och ett en återbetalning till oss på 1020 kr ska ske. Sidan 14 av 15

15 Balansräkning 2013 för Stockholms Naturskyddsförening Tillgångar Fasträntekonto Varulager Kundfodringar 0 0 Kassa Checkräkningskonto Placeringskonto/Sparkonto Summa Tillgångar Skulder Balanserat överskott Årets resultat Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder 0 0 Summa skulder Sidan 15 av 15

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsernas ordföranden Gunilla Skoglund Född 1935 Distrikt 1 Araghi Parvin Född 1955 Distrikt 3 Ulf Runström Född 1937 Distrikt 5 Ingemar

Läs mer