Medlingsinstitutets årsredovisning för år (34)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)"

Transkript

1 Medlingsinstitutets årsredovisning för år (34)

2 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning Inledning Medling i arbetstvister Central medlingsverksamhet Lokal medlingsverksamhet Tillsyn av medlare Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt Medlingsinstitutets prestationer Medling i arbetstvister Analys och information Samråd och överläggningar med arbetsmarknadens parter Konferenser och seminarier Publikationer Publiceringar på webbplatsen och övriga informationsinsatser Medlingsinstitutets prestationer Analys och information Statistik över löneutvecklingen i Sverige Kommentarer om analys- och informationsverksamheten under Avgiftsfinansierad verksamhet Kompetensutveckling Analys av kompetensbehovet Åtgärder för att säkerställa rätt kompetens och uppföljning av myndighetens mål för Bedömning Mål för kompetensförsörjningen Verksamhetens kostnader och intäkter Finansiella dokument RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER... 33

3 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) GD kommenterar det gångna året År 2014 betraktades i förväg som ett mellanår med förhållandevis få avtal som löpte ut. Inte desto mindre uppstod redan före sommaren två uppmärksammade tvister: en i byggsektorn (som blåstes av i sista ögonblicket innan stridsåtgärderna hann bryta ut) och en som gällde spårtrafiken. Medlingsinstitutet tillsatte 12 medlare vid sammanlagt sex förbundsförhandlingar. I fem fall lades varsel om stridsåtgärder. Varslade konflikter verkställdes i två fall. Det rörde sig om strejk i båda fallen. Den mest omfattande konflikten gällde spårtrafiken. De fyra fasta medlarna, som handlägger varsel på lokal nivå, fick 27 ärenden som rörde krav på kollektivavtal. Varsel om stridsåtgärder förelåg i samtliga ärenden och i åtta tvister verkställdes stridsåtgärder. Totalt förlorades under året arbetsdagar på grund av stridsåtgärder varav arbetsdagar i samband med förbundsförhandlingar. En fråga som blev aktuell under året var statens inblandning i förhållandet mellan arbetsmarknadens parter lärarlönerna var ett tydligt exempel. Diskussionerna startade före valet och den nya regeringen lovade sedan att tillföra tre miljarder kronor till avtalsrörelsen Om det kommer att innebära kompensationskrav från andra håll återstår att se, men man kan ana att fler grupper än lärarna anser sig felavlönade det gäller inte bara grupper med svag löneutveckling. En närbesläktad fråga är den om löneskillnaden mellan kvinnor och män. Det är viktigt att parterna inför nästa avtalsrörelse söker ett svar på hur den frågan ska tacklas. Medlingsinstitutet har också i regleringsbrevet för år 2015 fått nya uppdrag på jämställdhetsområdet. Medlingsinstitutet har under året arrangerat ett tiotal seminarier och konferenser där det sammanlagda antalet deltagare varit drygt 800. Mest besökta var vårens konferens om årsrapporten med cirka 230 deltagare och höstens konferens om lönebildning som lockade 320 deltagare det största deltagarantalet på någon av Medlingsinstitutets konferenser hittills. Medlingsinstitutet har också medverkat i ett stort antal aktiviteter arrangerade av andra och har även haft flera internationella kontakter. Det internationella intresset för den svenska arbetsmarknadsmodellen är fortsatt stort. Skriften Lön för mödan om arbetsmarknadens funktion, riktad till gymnasieskolorna, möter fortsatt ett glädjande stort intresse och under år 2014 beställdes drygt exemplar av skolor landet runt. Stockholm den 20 februari 2015 Claes Stråth Generaldirektör

4 4(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Resultatredovisning 1. Inledning Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning, att ansvara för medling i arbetstvister och att vara statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutets verksamhet kan delas i tre områden: Medling i arbetstvister Analys och information Avgiftsfinansierad verksamhet De viktigaste uppgifterna samt de återrapporteringskrav som myndigheten har enligt sin instruktion och regleringsbrevet för 2014 redovisas och kommenteras under respektive verksamhetsområde. Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas i kapitel fyra. Myndighetens viktigaste prestationer presenteras för verksamhetsområden Medling i arbetstvister i avsnitt 2.5 och för Analys och information i avsnitt 3.5. För en mer utförlig beskrivning av bl.a. löneutveckling, jämställdhet, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning under 2014 hänvisas till Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen Den publicerades i februari 2015 och finns tillgänglig på Medlingsinstitutets webbplats 2. Medling i arbetstvister Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet ansvara för medling i tvister på arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet förordnar medlare vid arbetstvister dels på central nivå, när en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor och dels på lokal nivå, mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare och fackliga organisationer. Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev för 2014: Medlingsinstitutet ska rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå. För centrala ärenden redovisas antalet anmälda tvister, tvister där varsel lagts, tvister där medlare förordnats, utlösta konflikter samt antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna. För lokala ärenden redovisas antalet ärenden. För samtliga ärenden redovisas antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt. Medlingsinstitutet ska kommentera insatser och prestationer samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

5 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) 2.1 Central medlingsverksamhet Kort om avtalsrörelsen 2014 Avtalsrörelsen var av förhållandevis liten omfattning år Under året tecknades 43 nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor. Endast omkring arbetstagare har fått nya avtal. Det kan jämföras med 2013 då 500 avtal löpte ut och 2,7 miljoner arbetstagare berördes av avtalsförhandlingarna. De treårsavtal som träffades inom industrin under avtalsrörelsen 2013 blev normerande för de parter som slöt nya förbundsavtal under Medling, varsel och stridsåtgärder Medlingsinstitutet har under 2014 utsett särskilda medlare i sex avtalsförhandlingar (se tabell 2.1). Av de sex medlingarna har två gällt enskilda företag, där förbunden på respektive sida har varit parter i avtalet. Så är det ofta inom flygbranschen och en medling rörde ett flygbolag. Samtliga sex medlingar kom till stånd efter parternas samtycke. När medlare utsågs förelåg varsel om stridsåtgärder i fem tvister. I en tvist tillsattes medlare efter gemensam begäran från parterna utan varsel om stridsåtgärder. I ett fall har varsel i tvist mellan förbundsparter inte lett till att Medlingsinstitutet utsett medlare. Svensk Pilotförening varslade Svenska Flygbranschen om stridsåtgärder mot dess medlemsföretag Braathens Regional AB. Efter kontakter med parterna konstaterades att tvistefrågan inte var särskilt komplicerad. Parterna kom fram till en lösning utan medverkan från medlare och varslet om stridsåtgärder återkallades. Tabell 2.1 Medlingsärenden på central nivå År Anmälda ärenden Tvister där varsel lagts Tvister där medlare förordnats Tvister där medlare förordnats utan samtycke Utlösta konfliktåtgärder Källa: Medlingsinstitutet (W3D3)

6 6(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Tabell 2.1 visar även att under 2014 bröt stridsåtgärderna ut i två tvister (se även avsnitt 2.4). Det tillsattes medlare i följande tvister: 1. Sjöbefälsföreningen./. Almega Tjänsteföretagen - Skärgårdstrafiken 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. Sveriges Byggindustrier - Byggavtalet 3. Svensk Pilotförening./. Svenska Flygbranschen och Primera Air Scandinavia A/S - Företagsavtal (strejk) 4. Seko Service- och kommunikationsfacket./. Almega Tjänsteförbunden - Spårtrafiken (strejk och lockout) 5. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund./. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) - Utbildningsavtalet 6. Svenska Elektrikerförbundet./. Almega IT & Telekomföretagen och Sector Alarm Service AB - Företagsavtal Avtal om förhandlingsordning varsel och stridsåtgärder 2014 På områden med avtal om förhandlingsordning utser parterna själva sina medlare. Det har inte förekommit några varsel eller stridsåtgärder på dessa områden under Avtal om förhandlingsordning förändringar under 2014 Enligt sin instruktion ska Medlingsinstitutet registrera avtal om förhandlingsordning, efter ansökan av kollektivavtalsparterna. När de registrerade avtalen summeras vid utgången av år 2014 uppgår de till 15. Under 2014 har Medlingsinstitutet avregistrerat Seko Service- och kommunikationsfackets del av det statliga samarbetsavtalet med dess förhandlingsavtal. Kommentarer om central medlingsverksamhet under 2014 Medlingsinstitutet har till uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Vad som kännetecknar en sådan lönebildning beskrivs i propositionen 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning. Där sägs bl.a. att lönebildningen ska skapa en kostnadsutveckling som inte överstiger den i våra viktigaste konkurrentländer och i så liten utsträckning som möjligt ge upphov till arbetsmarknadskonflikter som orsakar kostnader eller negativa effekter för tredje man. Lagstiftningen grundas ytterst på att arbetsmarknadens parter känner lojalitet med de principer för lönebildningen som systemet bygger på. Medlingsinstitutet har inga maktmedel. Är parter överens om lönehöjningar på andra och högre nivåer, kan inte Medlingsinstitutet förhindra dem att sluta avtal om detta. Däremot kan man inte räkna med att medlare utsedda av Medlingsinstitutet medverkar till avtal, som står i strid med institutets uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning, det vill säga att slå vakt om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. I realiteten betyder det att de först träffade avtalen inom industrin utgör normen.

7 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) Avtalsrörelsen 2014 har varit av högst begränsad omfattning. Det gäller såväl antalet avtal som antalet arbetstagare. Ökningen av arbetskraftskostnaden i de treåriga avtal som träffades 2013 inom industrin blev normerande för de avtal som slöts under Utfallet av avtalsförhandlingarna under 2014 har inte påverkat svenska företags förmåga att konkurrera på den internationella marknaden. Hur ett varsel har påverkat exempelvis löneökningarnas storlek är näst intill omöjligt för en utomstående att vederhäftigt uttala sig om. När det gäller 2014 fanns dessutom industrins normerande treårsavtal från 2013 redan på plats. En enda medling mellan förbundsparter handlade om löneökningarnas storlek. Det var tvisten mellan Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Lärarförbundet/ Lärarnas Riksförbund om ett nytt utbildningsavtal för cirka lärare. Det går inte att säga om de varslade fackliga stridsåtgärderna i form av blockad mot nyanställning och inhyrning, som skulle ha trätt i kraft den 2 juli 2014, haft någon påverkan på slutresultatet. Det kan sättas i fråga om det överhuvudtaget är möjligt att i ekonomiska termer objektivt uppskatta verkningarna på företagsnivå eller branschnivå av ett varsel. Ett undantag är dock varsel om arbetsnedläggelse inom flyget och sjöfarten samt vissa entreprenadbranscher. Men vilka ekonomiska effekter får exempelvis varsel om strejk på andra områden? Hur slår ett varsel om övertidsblockad eller blockad mot nyanställning? Medlingsinstitutet har i tidigare årsredovisningar påpekat att det borde ligga i arbetsgivarorganisationernas intresse att genom kontakter med de berörda medlemsföretagen redovisa effekterna av varslade stridsåtgärder. Svenskt Näringsliv presenterade i december 2014 rapporten Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad Där har gjorts en sammanställning av samtliga varsel som har utfärdats under den aktuella perioden samt värderats vilka skadeverkningar varslen har medfört. 2.2 Lokal medlingsverksamhet För medling i lokala tvister förordnade Medlingsinstitutet under 2014 fyra fasta medlare med varsitt geografiskt verksamhetsområde. De fasta medlarna handlägger i första hand tvister mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare och fackliga organisationer där den fackliga organisationen kräver att företaget ska träffa kollektivavtal, s.k. hängavtal eller bli medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed bli bunden av kollektivavtal. År 2001 var sex fasta medlare knutna till Medlingsinstitutet, 2008 minskades antalet till fem och sedan 2012 har endast fyra personer uppdrag som fast medlare. Medling, varsel och stridsåtgärder Antalet nya ärenden under 2014 uppgick till 35. Det är nästan samma antal ärenden som det föregående året då siffran var 31. I tabell 2.2 redovisas förändringarna under de senaste sju åren med en uppdelning mellan avtalstvister, Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) Syndikalisternas tvister och övriga ärenden. Perioden har antalet avtalstvister, det vill säga tvister om tecknande av kollektivavtal, varit färre än 20 per år. Under 2014 ökade antalet avtalstvister till 27.

8 8(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Tabell 2.2 Ärendefördelning åren Avtalstvister varav LO-förbund TCO-förbund Saco-förbund Övriga* SAC Övriga ärenden** TOTALT Anmärkning: * I huvudsak Svenska Hamnarbetarförbundets avdelningar. ** Varsel från organisationer utanför etablerade fackförbund i tvister som inte kan betecknas som avtalstvister. Källa: Medlingsinstitutet (W3D3) I samtliga registrerade ärenden under 2014 förelåg varsel om stridsåtgärder och i åtta tvister verkställdes stridsåtgärderna. En avtalstvist gällde Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg och ledde inte till medling. Varsel om stridsåtgärder är regel i dessa tvister, men verkställs sällan då tvisterna vanligtvis får sin lösning under varseltiden. Under 2014 genomfördes några kortare blockader mot bekvämlighetsflaggade fartyg och en uppmärksammad strejk vid ett större företag inom finansbranschen (se även avsnitt 2.4). Knappt en fjärdedel (åtta stycken) av de registrerade lokala ärendena under 2014 kan tillskrivas Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), Syndikalisterna. Det är nästan en halvering av SAC:s ärenden jämfört med Inte någon av SAC:s tvister handlade om tecknande av kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Varsel och stridsåtgärder har i de flesta fallen utfärdats med anledning av medlemmars rättstvister med arbetsgivaren. I något fall har det varit frågan om missnöje med arbetsgivarens arbetsledningsbeslut. SAC:s ärenden föranleder normalt inga medlingsinsatser. Av tabell 2.3 framgår att inget medlingsärende under 2014 gällde utländska entreprenadföretag. Fyra av tvisterna gällde tecknande av avtal med bekvämlighetsflaggade fartyg. Tabell 2.3 Avtalstvister Tvister varav fartyg varav utländska företag Källa: Medlingsinstitutet (W3D3) Kommentarer om lokal medlingsverksamhet under 2014 Sedan år 2008 har antalet avtalstvister legat på historiskt låga nivåer även om en viss uppgång kan noteras under För att få en uppfattning om hur arbetsmarknaden fungerar bör antalet medlingsärenden ställas i relation till det totala antalet nya kollektivavtal som under ett år träffas mellan enskilda arbetsgivare och fackliga organisationer. Att antalet ärenden för de fasta medlarna har varit lågt

9 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) betyder inte att de olika fackförbundens aktiviteter i syfte att få till stånd kollektivavtal med avtalslösa arbetsgivare har avstannat. Det kan uppskattas att närmare arbetsgivare blev bundna av kollektivavtal under 2014 och att majoriteten blev det genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Detta ska jämföras med hur ofta varsel utfärdats för att få till stånd kollektivavtal. Sådana varsel har utfärdats i 27 tvister och verkställts i sju varav fyra gällt bekvämlighetsflaggade fartyg. Stridsåtgärderna trädde även i kraft i Svenska Hamnarbetarförbundets tvist i Göteborg men ärendet ledde inte till medling. Varsel och stridsåtgärder för att åstadkomma bundenhet av kollektivavtal är alltså undantag. I likhet med tidigare år kan den svenska arbetsmarknaden även under 2014 betecknas som i det närmaste konfliktfri i detta avseende. I sammanhanget kan noteras att avtalstvisterna med utländska företag praktiskt taget har upphört. Som har framgått av tabellen 2.3 har inget medlingsärende under åren gällt utländska entreprenadföretag. År 2008 handlade endast ett medlingsärende om utländskt företag. I huvudsak var det Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) som har varit part i tvister med utländska företag. Från Byggnads har rapporterats att i genomsnitt 40 utländska företag har blivit avtalsbundna med förbundet varje år under perioden Inte något av dessa avtal föregicks av varsel om stridsåtgärder. Under 2014 tecknade Byggnads 45 hängavtal med utländska företag och 11 blev avtalsbundna genom inträde i en arbetsgivarorganisation. 2.3 Tillsyn av medlare Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt förordningen (1976:826) om arbetstvister. Enligt denna förordning kan en medlare förordnas av Medlingsinstitutet på ett fast medlingsuppdrag (fast medlare) eller för medling i en viss uppkommen arbetstvist (särskild medlare). Medlarna står under tillsyn av Medlingsinstitutet. Av förordningen framgår vidare att närmare föreskrifter om medlarnas verksamhet meddelas av Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet har under 2014 förordnat fyra fasta medlare med ansvar för varsitt geografiskt distrikt. De har ett månatligt arvode. För deras verksamhet har utfärdats närmare föreskrifter genom generaldirektörens beslut nr 36/11 (dnr 2011/176). Därutöver sker tillsyn genom att medlarna efter varje avslutat ärende skickar in en rapport där deras åtgärder redovisas liksom resultatet i ärendet. Minst en gång om året kallas de fasta medlarna till ett seminarium hos Medlingsinstitutet för genomgång av olika rutiner och diskussion om gemensamma frågor. Särskilda medlare utses bland en grupp bestående av ett fyrtiotal personer. Tillsynen består i kontinuerlig kontakt med medlarna under medlingen. Efter avslutat uppdrag lämnas en skriftlig rapport, vilken som regel är en detaljerad redogörelse över medlingen och medlarnas åtgärder. Medlingsinstitutet har tagit fram en arbetsrutin för medlarrapporten (dnr 2012/49). Medlingsinstitutets tillsyn av de särskilda medlarna sker i efterhand genom granskning av rapporten och genom samtal med medlarna efter avslutat uppdrag. Medlarna bjuds även in till Medlingsinstitutets konferenser och seminarier. Dessutom ordnar myndigheten regelbundet särskilda medlarseminarier.

10 10(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 2014 Totalt förlorades arbetsdagar under år 2014 på grund av konflikter på arbetsmarknaden (se tabell 2.4). Tabell 2.4 Förlorade arbetsdagar (både lovliga och olovliga konflikter ingår) År Förlorade arbetsdagar Anmärkning: En arbetsmarknadskonflikts omfattning redovisas i antalet hela förlorade arbetsdagar. Det betyder t.ex. att en strejk av tio personer under en halv dag räknas om till fem hela dagar. Konfliktstatistiken över förlorade arbetsdagar grundas inte på några exakta uppgifter. Medlingsinstitutet samlar in uppgifter genom kontakter med berörda parter för besked om i vilken omfattning konfliktersättning har utbetalats. Även uppgifter i massmedia om arbetsnedläggelser i form av vilda strejker eller protestaktioner samlas in. Källa: Medlingsinstitutet Lovliga arbetsnedläggelser Förbundsförhandlingar Under avtalsrörelsen 2014 har arbetsnedläggelser ägt rum i förhandlingar om nya förbundsavtal i följande två fall. 1. Svensk Pilotförening./. Svenska Flygbranschen och Primera Air Scandinavia A/S Strejk 9 29 maj Antal arbetstagare: 17 - Antal förlorade arbetsdagar: Seko Service- och kommunikationsfacket./. Almega Tjänsteförbunden Strejk 2 18 juni 2014 och lockout 4 18 juni Antal arbetstagare: 350 Strejk juni 2014 och lockout den 18 juni Antal arbetstagare: 80 Totalt förlorade arbetsdagar: Företagsförhandlingar regionala medlarnas tvister Finansförbundet./. Svea Exchange AB Strejk 7 23 november 2014 Det visade sig att det stora flertalet av Finansförbundets medlemmar som var uttagna i strejk i stället valde att arbeta som vanligt. Strejken fick alltså inte alls den omfattning som var avsikten. Enligt uppgifter var det ett tiotal medlemmar som strejkade. Antalet förlorade arbetsdagar har uppskattats till 130.

11 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) SAC Syndikalisterna (Södermalms Hemstjänstarbetares Driftsektion)./. Aleris AB Lockout 27 oktober 31 december Antal arbetstagare: 3 - Antal förlorade arbetsdagar: 150 Stridsåtgärder med internationell bakgrund Svenska Hamnarbetarförbundets sympatistrejk till stöd för två portugisiska fackföreningar Strejk två timmar den 4 februari Antal arbetstagare: Antal förlorade arbetsdagar: 325 Kommentarer om förlorade arbetsdagar under 2014 Totalt förlorades arbetsdagar under år 2014 på grund av konflikter på arbetsmarknaden varav i konflikter i samband med förhandlingar om nya förbundsavtal. Det är fler dagar jämfört med tidigare år när avtalsrörelsen haft ungefär samma begränsade omfattning. I likhet med avtalsrörelserna under senare tid är det även 2014 en enskild konflikt som står för de allra flesta dagarna. Det är konflikten mellan Seko och Almega Tjänsteförbunden om avtalet för spårtrafiken. I den förlorades dagar. Generellt är det förenat med stora svårigheter att få fram exakta uppgifter om vilka ekonomiska effekter och andra konsekvenser en verkställd stridsåtgärd har fått för de enskilda arbetsgivare som har drabbats. När det gäller stridsåtgärder under 2014 är det emellertid inte särskilt komplicerat. Det är endast tvisten mellan Seko och Almega Tjänsteförbunden angående spårtrafikavtalet som stridsåtgärder med ekonomiska konsekvenser har verkställts. Dessutom gällde stridsåtgärderna ett enda företag, nämligen Veolia. Enligt dess beräkningar har den ekonomiska skadan till följd av konflikten uppgått till drygt 15 miljoner kronor. Tredje man kan drabbas av arbetsmarknadskonflikter. Vanligast är det när stridsåtgärder vidtas på den offentliga sektorn. De konflikter som ägde rum under 2014 var på den privata sektorn. Men även där kan konflikter få effekter för utomstående. Konflikter inom transportbranschen leder ofta till inställda färdmedel vilket drabbar passagerare. Så var fallet i konflikten mellan Seko och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt branschavtal för spårtrafiken. Stridsåtgärderna innebar att mellan och resenärer dagligen drabbades av inställda tåg. Svensk Pilotförenings stridsåtgärder mot Primera Air Scandinavia A/S fick däremot inga effekter för tredje man i form av inställda flyg. Företaget bemannade planen med danska piloter som flög charterturisterna till deras destinationer.

12 12(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning Medlingsinstitutets prestationer Medling i arbetstvister I detta avsnitt redovisas Medlingsinstitutets prestationer under 2014 för verksamhetsområdet Medling i arbetstvister. Av tabell 2.5 framgår Medlingsinstitutets prestationer under 2014 för den centrala medlingsverksamheten (läs mer om verksamheten i avsnitt 2.1). Tabell 2.5 Prestationer Central medlingsverksamhet År Antal träffade kollektivavtal på arbetsmarknaden* Antal tvister där medlare förordnats av MI Andel tvister som gått till medling (procent) Kostnad** (tkr) , * Antal träffade kollektivavtal ska ses som en ungefärlig siffra. ** Avser kostnaden för den centrala medlingsverksamheten, bl.a. arvoden till medlare, resekostnader, seminarier som MI har ordnat för medlare, medlarnas deltagande i MI:s övriga seminarier och konferenser, exkl. kostnad för arbetstiden för myndighetens egen personal samt myndighetens OH-kostnader. Medlingsverksamheten är till sin natur sådan att den inte går att skilja från MI:s löpande verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Det finns t.ex. både formella och informella kontakter och en uppskattning av antalet arbetstimmar för personalen och OH-kostnader skulle bli så översiktlig att den inte skulle ge en rättvisande bild. Källa: Medlingsinstitutet (Avtalsdatabas, W3D3, Agresso) Medlingsinstitutet har valt att som prestation redovisa det totala antalet träffade kollektivavtal på arbetsmarknaden i relation till antalet tvister där myndigheten har förordnat medlare. Det är inte meningsfullt att jämföra kostnaderna mellan de enskilda medlingsuppdragen då inget uppdrag är det andra likt. Det finns stora variationer bl.a. beroende på hur lång tid ett medlingsuppdrag tar. Även parterna och avtalen är olika från år till år. Antalet tvister där medlare förordnats varierar mellan åren p.g.a. att vissa år är stora avtalsår då stora delar av arbetsmarknaden förhandlar om nya kollektivavtal. Under de åren förordnar Medlingsinstitutet medlare i fler ärenden och därmed blir också kostnaden högre för medlingsverksamheten. Åren mellan de stora avtalsåren är siffran naturligtvis lägre både för antalet medlingsärenden och för Medlingsinstitutets kostnad då det endast är en mindre del av arbetsmarknaden som förhandlar om nya kollektivavtal. Tabell 2.5 visar att både 2012 och 2013 var omfattande avtalsår när man jämför både antalet träffade kollektivavtal, medlingar och Medlingsinstitutets kostnad för den centrala medlingsverksamheten. År 2014 var ett mellanår i avtalssammanhang då både antalet medlingar och träffade avtal och myndighetens kostnad för denna verksamhet var avsevärt lägre än de två tidigare åren. Det kan även noteras att 2013 års kostnad är betydligt högre jämfört med 2012 trots att det inte finns stora skillnader i antalet medlingar. Som beskrivs ovan kan det finnas stora variationer mellan de enskilda medlingsuppdragen och hur lång tid ett sådant uppdrag tar. Kostnadsökningen för 2013 speglar väl oförutsägbarheten för denna verksamhet.

13 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) 3. Analys och information Som en del i uppdraget att verka för en väl fungerande lönebildning bedriver Medlingsinstitutet en omfattande analys- och informationsverksamhet som redovisas och kommenteras i detta kapitel. Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet verka för en väl fungerande lönebildning. Detta sker bl.a. genom att: samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för avtalsförhandlingar samt utifrån de rapporter om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar uppmärksamma lönebildningsproblem tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv och vid överläggningar med arbetsmarknadens parter peka på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att de främjar de lokala parternas arbete med jämställda löner Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev för 2014: Medlingsinstitutet ska redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet. 3.1 Samråd och överläggningar med arbetsmarknadens parter Medlingsinstitutet har inför och under avtalsrörelsen 2014 haft överläggningar med parter på arbetsmarknaden för att uppmärksamma parterna på de samhällsekonomiska förutsättningarna samt vikten av den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Parterna har också redovisat sina synpunkter och tidsplaner inför avtalsrörelsen 2014 för Medlingsinstitutet. 3.2 Konferenser och seminarier Under 2014 har Medlingsinstitutet arrangerat flera konferenser och seminarier med skilda teman för arbetsmarknadens parter, medlare, ekonomer, statistiker och massmedia. Även representanter för Konjunkturinstitutet, Riksbanken, affärsbankerna, forskarvärlden, Industrins ekonomiska råd samt Regeringskansliet har deltagit. Presskonferens om årsrapporten (11 februari) Konferens för arbetsmarknadens parter om årsrapporten Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013 (12 februari) Seminarium för särskilda medlare (24 mars)

14 14(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Seminarium för särskilda medlare om stabiliseringsavtalen (19 maj) Presskonferens om lönestrukturstatistik för hela ekonomin 2013 och om rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? (17 juni) Statistikintressentmöte (17 juni) Konferens om lönebildning (3 november) Statistikintressentmöte (9 december) Möte för fasta medlare (11 december) 3.3 Publikationer Årsrapporten Avtalsrörelsen och lönebildningen Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet årligen upprätta en rapport om löneutveckling, jämställdhet, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning års rapport publicerades i februari 2014 vid en presskonferens. Rapporten presenteras även för arbetsmarknadens parter vid en särskild konferens (se avsnitt 3.2). Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet också upprätta en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken. I juni 2014 presenterades den årliga lönestrukturstatistiken för hela ekonomin 2013 vid en presskonferens då även en särskild rapport med titeln Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? publicerades. Skriften Lön för mödan Skriften Lön för mödan som vänder sig till gymnasierna och beskriver arbetsmarknadens funktionssätt möter också stort intresse. Under 2014 har skriften uppdaterats och ett nytryck beställts. Skriften har distribuerats i mer än exemplar under året. 3.4 Publiceringar på webbplatsen och övriga informationsinsatser Publicering av konjunkturlönestatistik Enligt instruktionen ska Medlingsinstitutet upprätta en månatlig rapport om konjunkturlönestatistiken. Denna statistik har som huvudsyfte att månatligen belysa lönenivån och dess förändring över tid. Konjunkturlönestatistiken har publicerats på Medlingsinstitutets webbplats tio gånger under Pressmeddelanden En viktig informationskanal för att sprida kunskap om myndighetens verksamhet är pressmeddelanden. Medlingsinstitutet skickar ut pressmeddelanden bland annat till massmedier och fackföreningstidningar när medlare utses i tvister om tecknande av kollektivavtal på både central och lokal nivå. Därutöver informeras massmedia, fackföreningstidningar samt organisationerna på arbetsmarknaden med ett press-

15 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) meddelande bl.a. när konjunkturlönestatistik publiceras på webbplatsen eller när nya publikationer presenteras. Alla pressmeddelanden publiceras även särskilt på webbplatsen. Under 2014 har antalet pressmeddelanden varit sammanlagt 46. En betydande kunskapsbas Medlingsinstitutet har byggt upp en omfattande kunskap om centrala kollektivavtal. Vid 2014 års utgång fanns 685 registrerade kollektivavtal om löner och allmänna villkor där Medlingsinstitutet har information om bland annat avtalsperioder och avtalskonstruktioner. Till dessa ska också läggas ett antal särskilda avtal med utbildningsinnehåll till exempel yrkesintroduktionsavtal. Medlingsinstitutet medverkar i konferenser, seminarier och arbetsgrupper Medlingsinstitutet medverkar ofta i konferenser och seminarier i andras regi. Kunskapen om arbetsmarknaden i stort, avtalsförhandlingar och frågor kring löneoch arbetskraftskostnadsstatistik är efterfrågad. Det internationella intresset för den svenska arbetsmarknadsmodellen är fortsatt högt. Medlingsinstitutets deltagande i ett treårigt projekt som ska bygga en modell för parters förhandlingar och tvistelösning i Ukraina avslutades vid årsskiftet 2013/2014 och slutrapporterades till Sida och Arbetsmarknadsdepartementet under första halvåret Medlingsinstitutet får regelbundet besök av delegationer från andra länder som är intresserade av den svenska modellen och av Medlingsinstitutets sätt att arbeta. Under 2014 hade Medlingsinstitutet bland annat besökare från så skilda länder som Nigeria, Japan, Polen och Sydkorea. Medlingsinstitutets motsvarighet i Finland arrangerade också en konferens för de statliga medlingsorganen i de fem nordiska länderna som gav möjligheter till erfarenhetsutbyte. De externa kontakterna är viktiga för Medlingsinstitutets verksamhet även när det gäller kvalitetssäkring och utveckling av den lönestatistik som Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för. Under 2014 har i likhet med tidigare år två samråd om den officiella lönestatistiken ägt rum med intressenter av lönestatistik. Under Almedalsveckan höll Medlingsinstitutet tillsammans med SCB också ett välbesökt seminarium om lönestrukturstatistiken och löneskillnader mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutet har kontinuerligt kontakt med huvudanvändarna av konjunkturlönestatistiken: Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. Även vid andra tillfällen har intressenter och användare framfört synpunkter på statistiken, oftast genom direktkontakter med Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet deltar även i olika officiella arbetsgrupper: expertgruppen för arbetsmarknadsstatistik (EFAM), Statistiska centralbyråns (SCB) användarråd för arbetsmarknadsstatistik samt SCB:s arbetsgrupp för uppgiftslämnarfrågor. Medlingsinstitutet ansvarar även för SALA (Samarbetsgruppen Avseende Löneoch Arbetskraftskostnadsstatistik).

16 16(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning Medlingsinstitutets prestationer Analys och information I detta avsnitt redovisas Medlingsinstitutets prestationer under 2014 för verksamhetsområdet Analys och information. Seminarier och konferenser som Medlingsinstitutet ordnar är en viktig mötesplats för alla parter på arbetsmarknaden och fungerar som ett forum för diskussion om aktuella frågor, bl.a. om lönebildning. Därför väljer myndigheten att redovisa dessa som prestationer (se tabell 3.1). Läs mer om seminarier och konferenser i avsnitt 3.2. Även olika publikationer är en viktig informationskanal där myndigheten har möjlighet att lyfta fram viktiga frågor och bidra till den samhällsekonomiska debatten om aktuella ämnen. Olika publikationer som Medlingsinstitutet har producerat redovisas som prestationer i tabell 3.2. Läs mer om publikationerna i avsnitt 3.3. Tabell 3.1 Seminarier/konferenser (exkl. presskonferenser) Antal och kostnader (tkr) År Antal seminarier/ konferenser Kostnader totalt (tkr) * * Varav ca 409 (tkr) avser en nordisk medlarkonferens Anmärkning: Presskonferenser redovisas i tabell 3.2, då dessa alltid hör ihop med olika publikationer. I övrigt har Medlingsinstitutet inte ordnat presskonferenser. Källa: Medlingsinstitutet (W3D3, Agresso) Tabellen 3.1 visar att under 2014 var antalet seminarier och konferenser sammanlagt sju (exklusive två presskonferenser som redovisas i tabell 3.2 med publikationer). Siffran är något lägre än för åren Däremot var några av årets arrangemang större jämfört med de tidigare åren både vad gäller antalet deltagare och innehåll, bland annat en heldagskonferens om lönebildning den 3 november med cirka 320 deltagare. Det var fler deltagare än i någon tidigare konferens som myndigheten arrangerat. Detta bidrog huvudsakligen till att trots antalet konferenser och seminarier var lägre 2014 blev den totala kostnaden högre än året innan. Omfattningen av olika konferenser och seminarier vad gäller innehåll och antal deltagare kan variera från år till år och därför kan det vara svårt att jämföra bl.a. kostnaderna för denna verksamhet. Tabell 3.2 Publikationer (inkl. presskonferenser) Antal och kostnader (tkr) År Antal publikationer Kostnader totalt (tkr) Varav kostnad (tkr) för årsrapporten Avtalsrörelsen och lönebildningen ** ** Varav en publikation avser nytryck av tidigare publicerad skrift. Källa: Medlingsinstitutet (Agresso)

17 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) Under 2014 producerades två nya publikationer, den årliga rapporten om löneskillnaden mellan kvinnor och män samt den årliga rapporten om avtalsrörelsen och lönebildningen. Rapporterna presenterades vid presskonferens (i februari för årsrapporten och i juni för rapporten om löneskillnaden). Därutöver uppdaterades och trycktes skriften Lön för mödan om under 2014 eftersom intresset har varit så stort. Under året har skriften distribuerats i ca exemplar. Den innehållsmässiga omfattningen av årsrapporten varierar från år till år och även kostnaderna kan därför variera en del beroende på vilket år rapporten avser. Under 2014 publicerades rapport för det stora avtalsåret Kostnaden för den är ungefär lika stor som för föregående års rapport som också avsåg en stor avtalsrörelse. 3.6 Statistik över löneutvecklingen i Sverige Den officiella lönestatistiken Medlingsinstitutet är statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutets ansvarsområde är den officiella statistiken över löner och arbetskraftskostnader. Statistik över utbetalda lönesummor ligger däremot utanför ansvarsområdet. Den officiella lönestatistiken kan grovt delas in i tre delar: konjunkturlönestatistiken, som är månatlig, lönestrukturstatistiken som är årlig samt EU-statistik. Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev 2014: Medlingsinstitutet ska redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år. redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA. Löneökningarna blev något högre 2014 jämfört med Enligt det preliminära utfallet för månaderna januari t.o.m. november 2014 uppgick löneökningarna till 2,8 procent för hela ekonomin, att jämföras med 2,5 procent 2013 (se tabell 3.3). Motsvarande utfall för näringslivet var 2,9 procent 2014 respektive 2,3 procent Till följd av retroaktiva utbetalningar bedöms det slutliga utfallet för hela ekonomin att bli någon tiondel högre än det preliminära. Tabell 3.3 Löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden Procentuell förändring från föregående år * 3,1 3,1 3,3 4,3 3,4 2,6 2,4 3,0 2,5 2,8* * Uppgifterna avser löneutvecklingen jan nov Källa: Medlingsinstitutets sammanvägning av konjunkturlönestatistiken

18 18(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Arbetskraftskostnaderna i Sverige har ökat med cirka en halv procentenhet mer per år än i euroområdet och USA det senaste decenniet (se tabell 3.4). För 2014 visar preliminära utfall att skillnaden ökade både gentemot euroområdet och USA. De svenska arbetskraftskostnaderna beräknas ha ökat med 3 procent att jämföras med 2,0 i USA och 1,2 procent i euroområdet. Tabell 3.4 Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme inom näringslivet Euroområdet USA Sverige ,1 3,1 3, ,3 2,9 1, ,5 3,1 3, ,7 2,9 2, ,8 1,5 3, ,7 1,9 2, ,6 2,2 2, ,4 1,9 4, ,2 1,9 1,8 2014* 1,2 2,0 3,0 * Uppgifterna avser arbetskraftskostnadsutvecklingen 1 3 kv 2014/1 3 kv 2013, uppgifterna i LCI revideras kontinuerligt. Källor: Eurostat, Labour Cost Index (LCI) och Bureau of Labour Statistics, USA I diagram 3.1 redovisas nominell och real löneutveckling för samtliga anställda, samt prisutvecklingen enligt konsumentprisindex (KPI). Under perioden 1998 till 2014 steg de nominella lönerna med i genomsnitt 3,3 procent per år och konsumentpriserna med 1,2 procent. Därmed steg reallönerna med 2,1 procent per år, eller sammanlagt 44 procent under perioden. Under den senaste 20-årsperioden ökade reallönerna med närmare 60 procent. Diagram 3.1 Nominallön, reallön och KPI, procentuell förändring Anmärkning: 2014 delvis prognos Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Konjunkturinstitutet År 2014 beräknas lönerna ha ökat med cirka 2,9 procent i nominella termer. Eftersom konsumentpriserna sjönk med 0,2 skulle reallönerna därmed ha ökat med 3,1 procent under året.

19 Medlingsinstitutet Årsredovisning (34) 3.7 Kommentarer om analys- och informationsverksamheten under 2014 För att bedöma om lönebildningen har fungerat väl har propositionen 1999/2000:32, Lönebildningen för full sysselsättning anvisat ett antal kriterier. Den ska ge ökad reallön, medverka till ökad sysselsättning, ge få konflikter, möjliggöra förändringar av relativa löner och kunna förenas med att den konkurrensutsatta sektorn är lönenormerande samt att industrins kostnader inte ökar mer än i våra viktiga konkurrentländer. Lönebildningen påverkas av ett stort antal aktörer och av utvecklingen såväl på det nationella som på det internationella planet. Som Medlingsinstitutet framhållit i tidigare årsredovisningar är det inte möjligt att med någon större säkerhet bedöma vilken påverkan myndighetens åtgärder under ett visst år haft i jämförelse med yttre faktorers påverkan under samma år. Den påverkan Medlingsinstitutet haft på lönebildningen bör i första hand ses som det samlade resultatet av fjorton års arbete för att verka för en väl fungerande lönebildning. Detta har skett bl.a. genom att tillvarata och vidmakthålla den samsyn som finns bland arbetsmarknadens parter om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Det kanske viktigaste medlet för Medlingsinstitutet för att kunna uppfylla uppdraget att verka för en väl fungerande lönebildning är information och möten med arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Ju bättre underbyggda beslut som tas i förhandlingar och i politiska sammanhang desto bättre fungerar lönebildningen. Medlingsinstitutet har en viktig roll i att påverka lönebildningen genom att medla när det uppstår problem, men vill också kunna bidra till att problemen inte uppstår. Seminarier och konferenser erbjuder inte bara en möjlighet att ta upp angelägna ämnen och till paneldebatter mellan företrädare för olika intressen. De skapar också en informell mötesplats för parterna. Att erbjuda tillfällen till sådana informella möten mellan parterna är också en del av Medlingsinstitutets arbete för en väl fungerande lönebildning. Under 2014 lockade Medlingsinstitutets konferenser cirka 825 deltagare. Störst intresse tilldrog sig konferensen om lönebildning som arrangerades i november. Konferensen lockade 320 deltagare, fler än i något tidigare arrangemang i Medlingsinstitutets regi. Utöver de olika aktiviteter som Medlingsinstitutet står värd för förs också en ständig dialog med parterna i mindre organiserad form och i mindre skala. Besökarna på Medlingsinstitutets webbplats fortsätter att bli fler. Antalet besök på webbplatsen ökade under 2014 med cirka 50 procent. Störst intresse fanns det för lönestatistik och för rapporten om löneskillnader mellan kvinnor och män, men också allmän information om arbetsmarknaden drog många besökare. Bland annat mot denna bakgrund bedömer Medlingsinstitutet att den verksamhet och de insatser som gjorts under året utgjort ett väsentligt bidrag till utfallet.

20 20(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning Avgiftsfinansierad verksamhet Under tiden har Medlingsinstitutet deltagit i ett treårigt biståndsprojekt i Ukraina i samarbete med Sida. Ur Medlingsinstitutets regleringsbrev för 2014: Tjänsteexport Medlingsinstitutet har efter överenskommelse med Sida deltagit i ett treårigt förvaltningsbiståndsprojekt i Ukraina till och med Medlingsinstitutet ska senast den 1 juli 2014 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivits. Mellan Sida och Medlingsinstitutet träffades i december 2011 en tjänsteköpsöverenskommelse avseende tiden den 1 mars december Medlingsinstitutet har medverkat vid utarbetandet av en effektivare tvistelösningsmodell i Ukraina, baserad på en europeisk standard med hänvisning till det svenska systemet för tvistelösning på arbetsmarknaden. En slutredovisning av detta projekt sammanställdes under första halvåret av 2014 och lämnades till Sida och Arbetsmarknadsdepartementet i maj/juni 2014 (dnr 2014/124). Tabell 4.1 Avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras Tjänsteexport SIDA-finansierat myndighetsstöd, belopp angivna i tkr Projekt Ukraina Beräknad budget enligt regleringsbrev +/- t.o.m. år /- år 2013 Intäkter år 2014 Kostnader år /- år 2014 Ackumulerat +/- utgående år Utfall Källa: Medlingsinstitutet (Agresso) 5. Kompetensutveckling Enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 första stycket (d.v.s. uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut). i redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. Medlingsinstitutet är en myndighet med unik kompetens inom sina verksamhetsområden. Förutom den ordinarie personalstyrkan har myndigheten för medlingsverksamheten på lokal nivå förordnat fyra medlare. För tvister på central nivå förordnar Medlingsinstitutet medlare särskilt för varje uppdrag. Ett 40-tal personer står till Medlingsinstitutets förfogande för sådana uppdrag.

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning 1. Arbetsmarknadens parter Såväl arbetstagare som arbetsgivare

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet

God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet God sed vid lönebildning Utvärdering av Medlingsinstitutet Betänkande av utredningen Utvärdering av Medlingsinstitutet Stockholm 2006 SOU 2006:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:62

Regeringens proposition 2008/09:62 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Utvärdering av rättshjälpslagen

Utvärdering av rättshjälpslagen Utvärdering av rättshjälpslagen (1996:1619) - Rapport - Del A INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING.....6 FÖRKORTNINGAR...17 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG...20 1. INLEDANDE BESKRIVNING AV DEN NYA RÄTTSHJÄLPSLAGEN...22

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer