Hermods AB (org.nr ) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369)."

Transkript

1 -n ca d e ned i a Stockholm Skolinspektionen Box Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr ) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr ). Hermods AB bedriver idag ett stort antal olika utbildningar/uppdrag. Drygt 27 procent av bolagets omsättning utgörs idag av intäkter från den gymnasieverksamhet som bedrivs under varumärkena Hermods Gymnasium och Design & Construction College. Övriga intäkter kommer från utbildning inom svenska för invandrare, distansutbildning, yrkeshögskola samt via uppdrag från Arbetsförmedlingen. Inom AcadeMedia har varumärken under en längre Ud samlats i egna aktiebolag. Därav önskar vi nu flytta tillstånden för Hermods Gymnasium till ett eget aktiebolag inom AcadeMedia. Tillstånden för Hermods Gymnasium i Stockholm, Malmö och Göteborg önskas flyttas från Hermods AB (org.nr ) till Hermods Gymnasium AB (org.nr ). Hermods Gymnasium AB är ett tidigare vilande bolag inom AcadeMedia. Bolaget har namnändrats till Hermods Gymnasium AB från AcadeMedia Learning Consulting AB. I vissa dokument benämns således bolaget AcadeMedia Learning Consulting AB. Med vänlig hälsning Anneli Hammarberg AcadeMedia AB I Org. nr: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, Stockholm tel: , fax: Internet: 1 E-post: Hl IEEE

2

3 n Skolinspektionen Fullmakt Fullmakt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som ny huvudman Genom denna fullmakt ges ombudet rätt att företräda sökanden gentemot Skolinspektionen i alla frågor som rör ansökan om godkännande som ny huvudman. Om inte sökanden meddelar annat gäller fullmakten till dess att Skolinspektionen har fattat beslut i ärendet. Sökandens namn Hernaods Gymnasium AB Sökandens organisationsnummer Ombudets namn Anneli Hammarberg Ort och datum Stockholm den 29 s ptember 2014 Und skrift' matecknare/behöri - -trädare för sökanden forty4h: lp artin Sandgren Underskrift att firmatööldiarefbehörig företrädare för sökanden ; \.,, c,. ) I Namnförtydligande Sola Änggärd Runsten Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna x ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4

5 n Skolinspektionen Fullmakt Fullmakt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som ny huvudman Genom denna fullmakt ges ombudet rätt att företräda sökanden gentemot Skolinspektionen i alla frågor som rör ansökan om godkännande som ny huvudman. Om inte sökanden meddelar annat gäller fullmakten till dess att Skolinspektionen har fattat beslut i ärendet. Sökandens namn Hermods AB Sökandens organisationsnummer Ombudets namn Staffan Mörner Ort och datum Stockholm den 29 september 2014 U/rs ft, firmatecknare/behö " reträdare för sökanden nrinf G B ande artin Sandgren Under ri ( rmateääarekbehörig företrädare för sökanden Namnförtydligande Eola Änggård Runsten Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6

7 e i Bolagsverket Sundsvall Tfn: bolagsverketeolagsverket.se - Ärendenummer /2014 Registreringsdatum :48 1(3) ACADEMEDIA AB FREDRIK SKANTZ BOX STOCKHOLM Vi har registrerat ert ärende Org.nr: Firma: Hermods Gymnasium AB Bolagsverket har registrerat detta ärende om - företagsnamn (firma) - bolagsordning - företrädare/firmateckning MI.11,1111

8 éi Bota gsverket Sundsvall REGISTRERINGSBEVIS AKTIEBOLAG orgasatommmer ~~~datum Doku~skapat :48 Nuvarandeanasm~datum Sds 2 (3) Org.nommer: Firma: Adress: Hermods Gymnasium AB Box STOCKHOLM Säte: Registreringslån: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag. BILDAT DATUM SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL Aktiekapital SEK Lägst: SEK Högst: SEK Antal aktier Lägst: Högst: STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE Strömberg, Ulf Ma JÖNKÖPING cus George, Swedenborgsgatan 54, STYRELSELEDAMÖTER Hammarberg, Anneli Kristina, Åsbacken 3, BROMMA Sandgren, Carl Martin Gustaf, Älggårdsvägen 10, VÄRMDÖ Änggård Runsten, Eo1a Ann, Handelsvägen 20 B, DANDERYD REVISOR (ER) Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, STOCKHOLM Representeras av: HUVUDANSVARIG REVISOR Gesien, Petra Marine Linnéa, Västerleden 11, VÄRMDÖ FIRMATECKNING Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna

9 ii Bolagsverket Sundsvall Tfn: vvww.bolagsverket.se REGISTRERINGSBEVIS AKTIEBOLAG organisationsnummer Objektetsangsdatum Dokumentet skapat :48 Nuvarandefirmasara Sida 3 (3) FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med högst 2 suppleanter. BOLAGSORDNING Datum för senaste ändringen: VERKSAMHET Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet och konsultverksamhet inom utbildning och därmed förenlig verksamhet. RÄKENSKAPSÅR lammemilm 1 1~ 1 KALLELSE Kallelse sker genom brev med posten. BIFIRMA Gravity Interactive Communicåtion VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avser Konsultation inom interaktiv kommunikation. y, Gravity e-learning VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avaer konsultation inom nteraktiv kommunikation. e-learning VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avser interaktiv elektronisk kunskapsförmedling i utbildningssyftä. FIRMAHISTORIK AcadeMedia Learning Consulting AB Gravity e-learning Aktiebolag Gravity Interactive Communication AB Aktiebolaget Grundstenen ****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****

10

11 n Bolagsverket Swedish Companies Registration Office Ar- 'V e-certificate of registration RegMraflonnumber Dateofregistraflec~ Documentematedm :34 Dateofregistrafinignme Page 1 (2) Registration number: Business name: Address: Hermods Aktiebolag Warfvinges Väg STOCKHOLM Registered office: Note: Stockholm The company is registered as a private limited liability company THE COMPANY WAS FORNE» SHARE CAPITAL Share capital...: SEK 11,000,000 Number of shares: 11,000 Min*: SEK 11,000,0001' (Y1aEJJ: SEK 33,000, ,000 Max..: 33,000 BOARD MEMBER, MANAGINS DTRECTOR Fransson, Kiph Harry, Nils Sjögrens väg 3, SALTSJÖBADEN L. BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD ]: Strömberg, Ulf Marcus åebrg, SWedgEbörgsga an 54, JÖNKÖPING BOARD MEMBERS Sandgren, Carl Martin Gustaf, Alggårdsvägen 10, VÄRMDÖ Skalmstad, Mathias Per, Morkullevägen 22 B, SOLLENTUNA Änggård Runsten, Sola Anni, Handelsvägen 20 B, DANDERYD AUDITORS Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, STOCKHOLM Represented by: PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR Dla '7

12 Bolagsverket Swedish Companies Registration Office e-certificate of registration Registmlionmmber Datedmgstralieommny Dommentaeatedm :34 Daleofregist~airmr~ Page 2 (2) Landhn, Staffan 011e Edvin, c/o Ernst & Young AB, GÖTEBORG SIGNATORY POWER The board of directors is entitled to sign on behalf of the company. Signatory power by any two jointly of the board members Furthermore, the Managing Director, in his normal business act v ties, is also entitled to sign on behalf of the company. ARTICLES OF ASSOCIATION Date of the latest change: 2C FINANCIAL YEAR Registered financial year: Latest annual report submitthd covers finano&al period ' DATE OF REGISTRATIOk OF CURRENT AND VIOUS COMPANY RAMES Hermods Aktiebolago Liber Hhamods Aktiebolag Liber SyaLems-Text and Image Aktiebolag Aktiebolaget 'Armods Lärom, 92, Nordiska Korrespondens Inatitaltat-E skolan Aktiebolag **** The above informktion is an extråct from the Trade and Indastcry Register Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office **** Bolagsverket Sundsvall Dla

13 ÅRSREDOVISNING för Hermods AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 - kassaflödesanalys 9 - tilläggsupplysningar 10 - underskrifter 16 "2,

14 Ilermods AB Org.nr FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamheten Hermods är Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat Under årens lopp har fler än 4 miljoner människor utbildats och utvecklats i Hermods regi. Idag erbjuder Hermods bl.a, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadstjänster, gymnasieskolor och yrkesutbildning inkl yrkeshögskola (VH). Verksamheten bedrivs på ett 30-tal orter med kommuner och statliga myndigheter som främsta kunder. Kommunal vuxenutbildning omfattar svenska för invandrare (sfi), grundläggande utbildning och gymnasial utbildning för vuxna. Inom arbetsmarknadsområdet erbjuder Hermods såväl bredare förberedande arbetsmarknadsprogram som yrkesinriktade omställningsprogram. Hermods har en särskild kompetens inom yrkesområdena IT, omvårdnad, bygg samt allmänna kontorsyrken. Hermods erbjuder också olika former av förmedlingstjänster till Arbetsförmedlingen. Flerårsjiimförelse /2008 Nettoomsättning Res, efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 18,7% 21,9% 26,9% 27,3% 32,4% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Investeringar Investeringarna under året bestod främst av projektinventarier, förbättringsåtgärder på annans fastighet samt utveckling av kurser. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hermods Group AB, org.nr Strukturfonden HC4 AB äger Hermods Group AB med 69,8% av aktierna, Övriga aktier i bolaget ägs av styrelsen och ledningen. Hermods AB har sex helägda dotterbolag, EC Utbildning AB, org.nr Coachning och Utveckling i Sverige AB, org.nr , NK Datacenter AB, org.nr , Utbildningsborgen i Örebro AB, org.nr , Sälj & Marknadshögskolan i Sverige AB, org.nr samt Hermods Skolor AB, org.nr Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 präglades av fortsatt kraftig tillväxt samt lönsamhetsförbättringar. Ett antal strategiska avtal har tecknades under året och Hermods marknadsandelar ökade. Kvalitet i verksamheten är ett prioriterat område för Hermods och de regelbundna deltagarenkäterna visar goda resultat inom samtliga affärsområden. Sida 2 av 16

15 Hermods AB Org.nr Hermods AB förvärvade under 2012 tre verksamheter; * Utbildningsborgen i Örebro AB - bedriver sfi-verksamhet i Stockholmsområdet samt YH-utbildningar i Örebro * NK Datacenter AB - bedriver sfi-verksamhet i Helsingborg * Sälj- och Marknadshögskolan i Sverige AB - bedriver YH-utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Svenska för invandrare (sfi), Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Yrkesutbildning samt Arbetsmarknadstjänster. Svenska för invandrare (sfi) Affärsområde sfi bedriver verksamhet på 13 orter i SverMe. Affärsområdet har under året vuxit genom förvärv (Utbildningsborgen i Örebro AB sann NK Datacenter AB) men även genom upphandlingen av Arbetsförmedlingens Yrkessvenska. Sedan våren 2012 erbjuder Hermods utbildningsinsatser i form av sfi, moduler i svenska för språksvaga, yrkessvenska, kommunikativ svenska, alternativ sfi, grundläggande vuxenutbildning i Stockholm och Göteborg samt samhällsorientering i Stockholms rån. Antal elever inom sfi är ca 5000 vilket gör Hermods till den näst största privata leverantören av sfi i Sverige. Antal deltagare inom de förberedande utbildningarna Yrkessvenska och Moduler i svenska är ca Vuxenutbildning Affärsområde Vuxenutbildning innefattar grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Hermods erbjuder såväl distansutbildning som utbildning på plats. Under 2012 har närmare elever anmält sig till drygt kurser hos Hermods. Totalt har över betyg satts. I samband med VUX 12-reformen har affärsområdet skapat över 100 helt nya kurser. Under året har flera nya avtal tecknats med bland annat Östersund kommun, Avesta kommun, VUX 8- gruppen i Storstockholm samt med ett flertal kommuner i Södermanland. Hermods avtal med Göteborgs Stad avslutades vid årsskiftet och något nytt avtal har inte tecknats. Gymnasieskola Hermods gymnasieverksamhet består av 5 skolor och bedrivs under två varumärken: *Design & Construction College (Stockholm, Västerås, Helsingborg och Malmö) omfattar ca 900 elever. Helsingborgsenheten startade hösten 2011 och innefattar tre årskullar från och med hösten De två övriga enheterna omfattar sedan tidigare fulla årskullar. *Hermods Gymnasium (Stockholm) startade hösten 2012 och omfattar ca 200 elever. Under hösten 2013 planeras och marknadsförs ytterligare två Hermods Gymnasium. Sida 3 av 16

16 Hermods AB Org.nr Yrkesutbildning Hermods bedriver Yll-utbildningar på flera orter i landet inom alla prioriterade yrkesinriktningar. Inom YH-segmentet har Hermods fortsatt att stärka sin ställning genom kvalitativa utbildningar som ligger nära företagens behov. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och mycket kraft har lagts på att implementera Hermods utbildningsplattform NOVO som LMS (learning management system) och administrativt stödverktyg för samtliga YH-utbildningar. Vuxlärlingsmodellen är en satsning som tydligare lanserats från kommunerna under Hermods har satsat på att utveckla koncept, dels i samarbete med företag och dels utifrån de yrkesinriktningar vi redan har. Arbetsmarknadstjänster Inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster har året präglats av byte av avtalsportfölj. I maj förlorade Hem-lods avtalet Rehabiliteringstjänster, men startade istället upp avtalet Job/Uga på 6 orter runt om i Sverige samt Personlig coach på 7 orter. Från halvårsskiftet har Hermods byggt upp en organisation som hanterar stora flöden. Hermods har ca 1500 deltagare i projektets. Omsättningen i affärsområdet har ökat markant. Arbetsmarknadstjänster Inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster har året präglats av byte av avtalsportfölj. I maj förlorade Herrnods avtalet Rehabiliteringstjänster, men startade istället upp avtalet Job/Uga på 6 orter runt om i Sverige samt Personlig coach på 7 orter. Från halvårsskiftet har Hermods byggt upp en organisation som hanterar stora flöden. Hermods har ca 1500 deltagare i projekten. Omsättningen i affärsområdet har ökat markant. Bolagets Fcirväntade framtida utveckling Marknaden för utbildningstjänster och arbetsmarknadstjänster där Hermods är aktiv är fortsatt gynnsam. Flera segment beräknas ha tillväxt de närmaste åren. Bland dessa märks särskilt arbetsmarknadstjänster och yrkesutbildningar. Under 2012 har Flermods upprättat en strategisk plan fram till denna förväntas tillväxten vara fortsatt hög. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets osäkerhetsfaktorer för samtliga affärsområden kan framförallt hänföras till risken att förlora befintliga avtal med kommuner och myndigheter. För verksamhetsområdet gymnasieskolor är även de sjunkande elevkullarna en framtida utmaning. Finansiell utveckling och ställning Bolagets omsättning för 2012 uppgick till tkr ( ) och rörelseresultatet uppgick till tkr (8 062 tkr). Resultat efter skatt uppgick för 2012 till tkr (5 870 tkr). Bolagets likvida medel vid årets utgång uppgår till tkr (3 215). Bolaget nyttjar en checkräkningskredit om tkr, Beviljad checkräkningskredit uppgår till tkr. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 4 av 16

17 Hermods AB Org.nr RESULTATRÄKNING KSEK Not ) Rörelsens intäkter man. Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Sida 5 av 16

18 Hermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Balanserade utgifter för dataprogram Materiella anläggningstillgångar Förbättringskostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 16

19 llermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 17 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 7 av 16

20 Hermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK POSTER INOM LINJEN Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 21 "se not" "se not" Sida 8 av 16

21 Hermods AB Org,nr KASSAFLÖDESANALYS KSEK Not Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt 1, Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för forskning mm, Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksainheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 9 av 16 'tia

22 Ilermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fram till 31 december 2007 bedrev Hermods AB sin verksamhet i kommission med den tidigare ägaren Liber AB. I samband med kommissionsförhållandets upphörande, överfördes tillgångarna från Liber AB till Hermods AB. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Principen för balansering av utvecklingskostnader i bolaget är följande: Engångskostnader knutna till upprättande av utbildningsprojekt, som ger bolaget ekonomiska fördelar under hela projektets livslängd balanseras. Vidare balanseras även kostnader knutna till utveckling av kurser baserat på kursens ekonomiska livslängd. Kostnader som inte uppfyller dessa kriterier kostnadsförs när de uppstår. Från och med räkenskapsåret 2009 balanseras inte uppstartskostnader. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Pensioner Bolagets pensionsåtagande avser huvudsakligen åtaganden inom ITP-planen och tryggas genom försäkringsavtal med Collectum. Det belopp bolaget ska bidra med för den aktuella perioden kostnadsförs löpande. Härutöver tillkommer individuella avgiftbaserade pensionsåtaganden till ledande befattningshavare. tt Sida 10 av 16

23 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Ifiinsteappdrag Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BENs huvudregel i BFNAR 20033, Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete Koncert:förhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Hermods Group AB, org.nr med säte i Stockholm, som i sin tur ägs till 69,8% av strukturfonden HC4 AB med org.nx Övriga aktier i moderbolaget ägs av styrelse och ledning. Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 upprättas inte någon koncernredovisning, Övergripande koncernredovisning upprättas av: Hermods Group AB, Org nr med säte i Stockholm. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Aktieägartillskott Aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot Eget Kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad per rörelsegren Arbetsmarknadstjänster Gymnasieskola Yrkesutbildning Vuxenutbildning SEJ Övrigt Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag Inköp från koncernföretag har ej förekommit. Sida tt av 16

24 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Ersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag Skatterådgivning Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssälcringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 4 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 421 varav kvinnor Löner, ersättningar man. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Antal övriga befattningshavare 8 6 varav kvinnor 2 1 'i- Sida 12 av 16

25 Hennods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skatt på koncernbidrag Not 6 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av månader Not 7 Balanserade utgifter för dataprogram Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år. Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Lst Sida 13 av 16

26 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 89 0 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 16 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år. Not 11 Andelar i koncernföretag Företag Organisationsnummer Säte Antal/K andel % Redovisat värde Redovisat värde Coachning och Utveckling i Sverige AB Stockholm 100% EC Utbildning AB Stockholm 100% Sälj och Marknadshögskolan AB Stockholm 100% Nk Datacenter AB Stockholm 100% Utbildningsborgen AB Stockholm 100% flermods Skolor AB Stockholm 100% Sida 14 av 16

27 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 12 Andra långfristiga fordringar Slag av fordringar Deposition Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Ill Förutbetalda hyror Övriga poster Not 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel Belopp vid årets ingång Erhållna/lämnade koncernbidrag Skatt hänförlig till koncernbidrag Årets vinst Belopp vid årets utgång Il Villkorade aktieägartillskott uppgår till: Not 15 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång kr 1000 kr Not 16 Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering Not 17 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 18 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna see avg på semesterlön Övriga poster Sida 15 av

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer