Hermods AB (org.nr ) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369)."

Transkript

1 -n ca d e ned i a Stockholm Skolinspektionen Box Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr ) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr ). Hermods AB bedriver idag ett stort antal olika utbildningar/uppdrag. Drygt 27 procent av bolagets omsättning utgörs idag av intäkter från den gymnasieverksamhet som bedrivs under varumärkena Hermods Gymnasium och Design & Construction College. Övriga intäkter kommer från utbildning inom svenska för invandrare, distansutbildning, yrkeshögskola samt via uppdrag från Arbetsförmedlingen. Inom AcadeMedia har varumärken under en längre Ud samlats i egna aktiebolag. Därav önskar vi nu flytta tillstånden för Hermods Gymnasium till ett eget aktiebolag inom AcadeMedia. Tillstånden för Hermods Gymnasium i Stockholm, Malmö och Göteborg önskas flyttas från Hermods AB (org.nr ) till Hermods Gymnasium AB (org.nr ). Hermods Gymnasium AB är ett tidigare vilande bolag inom AcadeMedia. Bolaget har namnändrats till Hermods Gymnasium AB från AcadeMedia Learning Consulting AB. I vissa dokument benämns således bolaget AcadeMedia Learning Consulting AB. Med vänlig hälsning Anneli Hammarberg AcadeMedia AB I Org. nr: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, Stockholm tel: , fax: Internet: 1 E-post: Hl IEEE

2

3 n Skolinspektionen Fullmakt Fullmakt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som ny huvudman Genom denna fullmakt ges ombudet rätt att företräda sökanden gentemot Skolinspektionen i alla frågor som rör ansökan om godkännande som ny huvudman. Om inte sökanden meddelar annat gäller fullmakten till dess att Skolinspektionen har fattat beslut i ärendet. Sökandens namn Hernaods Gymnasium AB Sökandens organisationsnummer Ombudets namn Anneli Hammarberg Ort och datum Stockholm den 29 s ptember 2014 Und skrift' matecknare/behöri - -trädare för sökanden forty4h: lp artin Sandgren Underskrift att firmatööldiarefbehörig företrädare för sökanden ; \.,, c,. ) I Namnförtydligande Sola Änggärd Runsten Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna x ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4

5 n Skolinspektionen Fullmakt Fullmakt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som ny huvudman Genom denna fullmakt ges ombudet rätt att företräda sökanden gentemot Skolinspektionen i alla frågor som rör ansökan om godkännande som ny huvudman. Om inte sökanden meddelar annat gäller fullmakten till dess att Skolinspektionen har fattat beslut i ärendet. Sökandens namn Hermods AB Sökandens organisationsnummer Ombudets namn Staffan Mörner Ort och datum Stockholm den 29 september 2014 U/rs ft, firmatecknare/behö " reträdare för sökanden nrinf G B ande artin Sandgren Under ri ( rmateääarekbehörig företrädare för sökanden Namnförtydligande Eola Änggård Runsten Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6

7 e i Bolagsverket Sundsvall Tfn: bolagsverketeolagsverket.se - Ärendenummer /2014 Registreringsdatum :48 1(3) ACADEMEDIA AB FREDRIK SKANTZ BOX STOCKHOLM Vi har registrerat ert ärende Org.nr: Firma: Hermods Gymnasium AB Bolagsverket har registrerat detta ärende om - företagsnamn (firma) - bolagsordning - företrädare/firmateckning MI.11,1111

8 éi Bota gsverket Sundsvall REGISTRERINGSBEVIS AKTIEBOLAG orgasatommmer ~~~datum Doku~skapat :48 Nuvarandeanasm~datum Sds 2 (3) Org.nommer: Firma: Adress: Hermods Gymnasium AB Box STOCKHOLM Säte: Registreringslån: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag. BILDAT DATUM SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL Aktiekapital SEK Lägst: SEK Högst: SEK Antal aktier Lägst: Högst: STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE Strömberg, Ulf Ma JÖNKÖPING cus George, Swedenborgsgatan 54, STYRELSELEDAMÖTER Hammarberg, Anneli Kristina, Åsbacken 3, BROMMA Sandgren, Carl Martin Gustaf, Älggårdsvägen 10, VÄRMDÖ Änggård Runsten, Eo1a Ann, Handelsvägen 20 B, DANDERYD REVISOR (ER) Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, STOCKHOLM Representeras av: HUVUDANSVARIG REVISOR Gesien, Petra Marine Linnéa, Västerleden 11, VÄRMDÖ FIRMATECKNING Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna

9 ii Bolagsverket Sundsvall Tfn: vvww.bolagsverket.se REGISTRERINGSBEVIS AKTIEBOLAG organisationsnummer Objektetsangsdatum Dokumentet skapat :48 Nuvarandefirmasara Sida 3 (3) FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med högst 2 suppleanter. BOLAGSORDNING Datum för senaste ändringen: VERKSAMHET Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet och konsultverksamhet inom utbildning och därmed förenlig verksamhet. RÄKENSKAPSÅR lammemilm 1 1~ 1 KALLELSE Kallelse sker genom brev med posten. BIFIRMA Gravity Interactive Communicåtion VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avser Konsultation inom interaktiv kommunikation. y, Gravity e-learning VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avaer konsultation inom nteraktiv kommunikation. e-learning VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avser interaktiv elektronisk kunskapsförmedling i utbildningssyftä. FIRMAHISTORIK AcadeMedia Learning Consulting AB Gravity e-learning Aktiebolag Gravity Interactive Communication AB Aktiebolaget Grundstenen ****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****

10

11 n Bolagsverket Swedish Companies Registration Office Ar- 'V e-certificate of registration RegMraflonnumber Dateofregistraflec~ Documentematedm :34 Dateofregistrafinignme Page 1 (2) Registration number: Business name: Address: Hermods Aktiebolag Warfvinges Väg STOCKHOLM Registered office: Note: Stockholm The company is registered as a private limited liability company THE COMPANY WAS FORNE» SHARE CAPITAL Share capital...: SEK 11,000,000 Number of shares: 11,000 Min*: SEK 11,000,0001' (Y1aEJJ: SEK 33,000, ,000 Max..: 33,000 BOARD MEMBER, MANAGINS DTRECTOR Fransson, Kiph Harry, Nils Sjögrens väg 3, SALTSJÖBADEN L. BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD ]: Strömberg, Ulf Marcus åebrg, SWedgEbörgsga an 54, JÖNKÖPING BOARD MEMBERS Sandgren, Carl Martin Gustaf, Alggårdsvägen 10, VÄRMDÖ Skalmstad, Mathias Per, Morkullevägen 22 B, SOLLENTUNA Änggård Runsten, Sola Anni, Handelsvägen 20 B, DANDERYD AUDITORS Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, STOCKHOLM Represented by: PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR Dla '7

12 Bolagsverket Swedish Companies Registration Office e-certificate of registration Registmlionmmber Datedmgstralieommny Dommentaeatedm :34 Daleofregist~airmr~ Page 2 (2) Landhn, Staffan 011e Edvin, c/o Ernst & Young AB, GÖTEBORG SIGNATORY POWER The board of directors is entitled to sign on behalf of the company. Signatory power by any two jointly of the board members Furthermore, the Managing Director, in his normal business act v ties, is also entitled to sign on behalf of the company. ARTICLES OF ASSOCIATION Date of the latest change: 2C FINANCIAL YEAR Registered financial year: Latest annual report submitthd covers finano&al period ' DATE OF REGISTRATIOk OF CURRENT AND VIOUS COMPANY RAMES Hermods Aktiebolago Liber Hhamods Aktiebolag Liber SyaLems-Text and Image Aktiebolag Aktiebolaget 'Armods Lärom, 92, Nordiska Korrespondens Inatitaltat-E skolan Aktiebolag **** The above informktion is an extråct from the Trade and Indastcry Register Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office **** Bolagsverket Sundsvall Dla

13 ÅRSREDOVISNING för Hermods AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 - kassaflödesanalys 9 - tilläggsupplysningar 10 - underskrifter 16 "2,

14 Ilermods AB Org.nr FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamheten Hermods är Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat Under årens lopp har fler än 4 miljoner människor utbildats och utvecklats i Hermods regi. Idag erbjuder Hermods bl.a, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadstjänster, gymnasieskolor och yrkesutbildning inkl yrkeshögskola (VH). Verksamheten bedrivs på ett 30-tal orter med kommuner och statliga myndigheter som främsta kunder. Kommunal vuxenutbildning omfattar svenska för invandrare (sfi), grundläggande utbildning och gymnasial utbildning för vuxna. Inom arbetsmarknadsområdet erbjuder Hermods såväl bredare förberedande arbetsmarknadsprogram som yrkesinriktade omställningsprogram. Hermods har en särskild kompetens inom yrkesområdena IT, omvårdnad, bygg samt allmänna kontorsyrken. Hermods erbjuder också olika former av förmedlingstjänster till Arbetsförmedlingen. Flerårsjiimförelse /2008 Nettoomsättning Res, efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 18,7% 21,9% 26,9% 27,3% 32,4% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Investeringar Investeringarna under året bestod främst av projektinventarier, förbättringsåtgärder på annans fastighet samt utveckling av kurser. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hermods Group AB, org.nr Strukturfonden HC4 AB äger Hermods Group AB med 69,8% av aktierna, Övriga aktier i bolaget ägs av styrelsen och ledningen. Hermods AB har sex helägda dotterbolag, EC Utbildning AB, org.nr Coachning och Utveckling i Sverige AB, org.nr , NK Datacenter AB, org.nr , Utbildningsborgen i Örebro AB, org.nr , Sälj & Marknadshögskolan i Sverige AB, org.nr samt Hermods Skolor AB, org.nr Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 präglades av fortsatt kraftig tillväxt samt lönsamhetsförbättringar. Ett antal strategiska avtal har tecknades under året och Hermods marknadsandelar ökade. Kvalitet i verksamheten är ett prioriterat område för Hermods och de regelbundna deltagarenkäterna visar goda resultat inom samtliga affärsområden. Sida 2 av 16

15 Hermods AB Org.nr Hermods AB förvärvade under 2012 tre verksamheter; * Utbildningsborgen i Örebro AB - bedriver sfi-verksamhet i Stockholmsområdet samt YH-utbildningar i Örebro * NK Datacenter AB - bedriver sfi-verksamhet i Helsingborg * Sälj- och Marknadshögskolan i Sverige AB - bedriver YH-utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Svenska för invandrare (sfi), Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Yrkesutbildning samt Arbetsmarknadstjänster. Svenska för invandrare (sfi) Affärsområde sfi bedriver verksamhet på 13 orter i SverMe. Affärsområdet har under året vuxit genom förvärv (Utbildningsborgen i Örebro AB sann NK Datacenter AB) men även genom upphandlingen av Arbetsförmedlingens Yrkessvenska. Sedan våren 2012 erbjuder Hermods utbildningsinsatser i form av sfi, moduler i svenska för språksvaga, yrkessvenska, kommunikativ svenska, alternativ sfi, grundläggande vuxenutbildning i Stockholm och Göteborg samt samhällsorientering i Stockholms rån. Antal elever inom sfi är ca 5000 vilket gör Hermods till den näst största privata leverantören av sfi i Sverige. Antal deltagare inom de förberedande utbildningarna Yrkessvenska och Moduler i svenska är ca Vuxenutbildning Affärsområde Vuxenutbildning innefattar grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Hermods erbjuder såväl distansutbildning som utbildning på plats. Under 2012 har närmare elever anmält sig till drygt kurser hos Hermods. Totalt har över betyg satts. I samband med VUX 12-reformen har affärsområdet skapat över 100 helt nya kurser. Under året har flera nya avtal tecknats med bland annat Östersund kommun, Avesta kommun, VUX 8- gruppen i Storstockholm samt med ett flertal kommuner i Södermanland. Hermods avtal med Göteborgs Stad avslutades vid årsskiftet och något nytt avtal har inte tecknats. Gymnasieskola Hermods gymnasieverksamhet består av 5 skolor och bedrivs under två varumärken: *Design & Construction College (Stockholm, Västerås, Helsingborg och Malmö) omfattar ca 900 elever. Helsingborgsenheten startade hösten 2011 och innefattar tre årskullar från och med hösten De två övriga enheterna omfattar sedan tidigare fulla årskullar. *Hermods Gymnasium (Stockholm) startade hösten 2012 och omfattar ca 200 elever. Under hösten 2013 planeras och marknadsförs ytterligare två Hermods Gymnasium. Sida 3 av 16

16 Hermods AB Org.nr Yrkesutbildning Hermods bedriver Yll-utbildningar på flera orter i landet inom alla prioriterade yrkesinriktningar. Inom YH-segmentet har Hermods fortsatt att stärka sin ställning genom kvalitativa utbildningar som ligger nära företagens behov. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och mycket kraft har lagts på att implementera Hermods utbildningsplattform NOVO som LMS (learning management system) och administrativt stödverktyg för samtliga YH-utbildningar. Vuxlärlingsmodellen är en satsning som tydligare lanserats från kommunerna under Hermods har satsat på att utveckla koncept, dels i samarbete med företag och dels utifrån de yrkesinriktningar vi redan har. Arbetsmarknadstjänster Inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster har året präglats av byte av avtalsportfölj. I maj förlorade Hem-lods avtalet Rehabiliteringstjänster, men startade istället upp avtalet Job/Uga på 6 orter runt om i Sverige samt Personlig coach på 7 orter. Från halvårsskiftet har Hermods byggt upp en organisation som hanterar stora flöden. Hermods har ca 1500 deltagare i projektets. Omsättningen i affärsområdet har ökat markant. Arbetsmarknadstjänster Inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster har året präglats av byte av avtalsportfölj. I maj förlorade Herrnods avtalet Rehabiliteringstjänster, men startade istället upp avtalet Job/Uga på 6 orter runt om i Sverige samt Personlig coach på 7 orter. Från halvårsskiftet har Hermods byggt upp en organisation som hanterar stora flöden. Hermods har ca 1500 deltagare i projekten. Omsättningen i affärsområdet har ökat markant. Bolagets Fcirväntade framtida utveckling Marknaden för utbildningstjänster och arbetsmarknadstjänster där Hermods är aktiv är fortsatt gynnsam. Flera segment beräknas ha tillväxt de närmaste åren. Bland dessa märks särskilt arbetsmarknadstjänster och yrkesutbildningar. Under 2012 har Flermods upprättat en strategisk plan fram till denna förväntas tillväxten vara fortsatt hög. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets osäkerhetsfaktorer för samtliga affärsområden kan framförallt hänföras till risken att förlora befintliga avtal med kommuner och myndigheter. För verksamhetsområdet gymnasieskolor är även de sjunkande elevkullarna en framtida utmaning. Finansiell utveckling och ställning Bolagets omsättning för 2012 uppgick till tkr ( ) och rörelseresultatet uppgick till tkr (8 062 tkr). Resultat efter skatt uppgick för 2012 till tkr (5 870 tkr). Bolagets likvida medel vid årets utgång uppgår till tkr (3 215). Bolaget nyttjar en checkräkningskredit om tkr, Beviljad checkräkningskredit uppgår till tkr. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 4 av 16

17 Hermods AB Org.nr RESULTATRÄKNING KSEK Not ) Rörelsens intäkter man. Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Sida 5 av 16

18 Hermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Balanserade utgifter för dataprogram Materiella anläggningstillgångar Förbättringskostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 16

19 llermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 17 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 7 av 16

20 Hermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK POSTER INOM LINJEN Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 21 "se not" "se not" Sida 8 av 16

21 Hermods AB Org,nr KASSAFLÖDESANALYS KSEK Not Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt 1, Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för forskning mm, Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksainheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 9 av 16 'tia

22 Ilermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fram till 31 december 2007 bedrev Hermods AB sin verksamhet i kommission med den tidigare ägaren Liber AB. I samband med kommissionsförhållandets upphörande, överfördes tillgångarna från Liber AB till Hermods AB. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Principen för balansering av utvecklingskostnader i bolaget är följande: Engångskostnader knutna till upprättande av utbildningsprojekt, som ger bolaget ekonomiska fördelar under hela projektets livslängd balanseras. Vidare balanseras även kostnader knutna till utveckling av kurser baserat på kursens ekonomiska livslängd. Kostnader som inte uppfyller dessa kriterier kostnadsförs när de uppstår. Från och med räkenskapsåret 2009 balanseras inte uppstartskostnader. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Pensioner Bolagets pensionsåtagande avser huvudsakligen åtaganden inom ITP-planen och tryggas genom försäkringsavtal med Collectum. Det belopp bolaget ska bidra med för den aktuella perioden kostnadsförs löpande. Härutöver tillkommer individuella avgiftbaserade pensionsåtaganden till ledande befattningshavare. tt Sida 10 av 16

23 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Ifiinsteappdrag Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BENs huvudregel i BFNAR 20033, Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete Koncert:förhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Hermods Group AB, org.nr med säte i Stockholm, som i sin tur ägs till 69,8% av strukturfonden HC4 AB med org.nx Övriga aktier i moderbolaget ägs av styrelse och ledning. Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 upprättas inte någon koncernredovisning, Övergripande koncernredovisning upprättas av: Hermods Group AB, Org nr med säte i Stockholm. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Aktieägartillskott Aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot Eget Kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad per rörelsegren Arbetsmarknadstjänster Gymnasieskola Yrkesutbildning Vuxenutbildning SEJ Övrigt Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag Inköp från koncernföretag har ej förekommit. Sida tt av 16

24 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Ersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag Skatterådgivning Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssälcringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 4 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 421 varav kvinnor Löner, ersättningar man. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Antal övriga befattningshavare 8 6 varav kvinnor 2 1 'i- Sida 12 av 16

25 Hennods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skatt på koncernbidrag Not 6 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av månader Not 7 Balanserade utgifter för dataprogram Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år. Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Lst Sida 13 av 16

26 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 89 0 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 16 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år. Not 11 Andelar i koncernföretag Företag Organisationsnummer Säte Antal/K andel % Redovisat värde Redovisat värde Coachning och Utveckling i Sverige AB Stockholm 100% EC Utbildning AB Stockholm 100% Sälj och Marknadshögskolan AB Stockholm 100% Nk Datacenter AB Stockholm 100% Utbildningsborgen AB Stockholm 100% flermods Skolor AB Stockholm 100% Sida 14 av 16

27 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 12 Andra långfristiga fordringar Slag av fordringar Deposition Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Ill Förutbetalda hyror Övriga poster Not 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel Belopp vid årets ingång Erhållna/lämnade koncernbidrag Skatt hänförlig till koncernbidrag Årets vinst Belopp vid årets utgång Il Villkorade aktieägartillskott uppgår till: Not 15 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång kr 1000 kr Not 16 Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering Not 17 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 18 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna see avg på semesterlön Övriga poster Sida 15 av

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer