Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

2

3 Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor, Hudiksvalls kommun Hans Gyllow, planeringschef, Hudiksvalls kommun Kristupas Liorancas, planarkitekt, Hudiksvalls kommun Åsa Terent, kommunekolog, Hudiksvalls kommun Fotografier Mats Gradh

4

5 Dubbelt spår - mångdubbla möjligheter Infrastrukturen med goda tågförbindelser är en av förutsättningarna för hållbar tillväxt. Hudiksvall ligger strategiskt vid Ostkustbanan mitt på sträckan mellan Stockholm och Umeå nära större arbetsmarknader och högskoleutbildning. Dubbla spår ger rejält ökad tågkapacitet, störningarna minskar och resan går fortare. Godsoch persontransporter kan öka längs Norrlands kuststråk. En satsning på dubbelspår på Ostkustbanan medför att avstånden krymper; avstånd som mäts i tid. Dubbelspår kan öppna möjligheten att nå Gävle respektive Sundsvall på en halvtimme eller strax däröver. Universitetsstaden Uppsala ligger plötsligt inom ett rimligt avstånd för dagpendling. Stockholm/Arlanda på två timmar ger det miljövänliga tåget en stor konkurrensfördel jämfört med bilen. Dubbelspår på Ostkustbanan medför en vidgad arbetsmarknad. Människor får närmare till attraktiva bostadsmiljöer. Kultur-, fritids- och andra aktiviteter blir enklare att nå. Våra studenter kan resa till sina högskolor och universitet betydligt snabbare och, om de vill, studera från hemmaplan. Hudiksvalls kommun vill skynda på utbyggnaden av ett dubbelspår. En viktig del i detta arbete är att planlägga var i kommunen ett dubbelspår ska dras. Delen vid Hudiksvall och Iggesund en av de mest komplicerade på hela sträckan mellan Gävle och Sundsvall där en rad olika hänsyn måste tas. Den lösning som väljs måste ge så goda förutsättningar som möjligt för utveckling i kommunen. Det är angeläget att kommuninvånarna, företag, föreningsliv och myndigheter deltar aktivt i samrådet kring denna sträckning. Caroline Schmidt Kommunstyrelsens ordförande Hans Gyllow Planeringschef

6 Innehåll Inledning 1 Läsanvisning 1 Utgångspunkter 1 Hudiksvalls kommun en kortfattad beskrivning 1 Varför gör vi översiktsplanen? 2 Vår vision och målsättning med ny Ostkustbana 2 1 Planbeskrivning Förutsättningar Sammanfattning och rekommendation Motiv för byggande av dubbelspår Tidigare viktiga utredningar och planer Förstudie dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall Översiktsplan Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund 7 2 Planeringsförutsättningar Boende Elektromagnetiska fält Hallstaåsen Verksamheter Riksintresseområden som berörs Korridorer för järnvägar Naturvård Kulturmiljöer Enångersån Natura Landskaps- och stadsbild Rekreation och friluftsliv Buller Vibrationer Luft och klimatförändringar Naturresurser Förorenade områden Farligt gods Barriäreffekter Annan infrastruktur 26 3 Nollalternativet I många år framåt 29

7 4 Alternativa korridorer Korridor väst (blå på kartorna) Korridor mellan (röd på kartorna) Korridor öst (grön på kartorna) Kombination av korridor 35 5 Miljökvalitetsnormer Omgivningsbuller Utomhusluft Vatten Fisk- och musselvatten 37 6 Konsekvenser Miljökonsekvenser Avgränsning av miljökonsekvenser Samlad bedömning av miljökonsekvenserna Uppfyllelse av miljömål Nationella miljömål Regionala miljömål Kommunala miljömål Ekonomiska konsekvenser Samhällsekonomisk bedömning Kommunalekonomisk bedömning Sociala konsekvenser God hälsa Externa stationslägen Delaktighet och inflytande Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor Sunda och säkra miljöer och produkter Konsekvenser för resenärer 54 7 Störningar och påverkan under byggtiden 57 8 Tidplan Samråd Utställning Antagande 57 Källor och underlag 57 Begreppsförklaringar 58

8

9 Inledning Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Banan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kustland samt även övriga Norrland med södra Sverige, via den nybyggda Botniabanan och den nyupprustade Ådalsbanan. Delen Sundsvall Gävle är idag cirka 22 mil enkelspårig för gods- och persontrafik. Denna samrådshandling består av en planbeskrivning med konsekvensbeskrivning ur miljö- social och ekonomisk synpunkt samt av kartmaterial. Nollalternativet och tre alternativa korridorer för framtida järnväg beskrivs och bedöms. Läsanvisning Översiktsplan, nu i det första skedet samrådsskedet, är ett så kallat tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2008, temat är ny Ostkustbana. Här försöker Hudiksvalls kommun utreda förutsättningar och ge möjligheter, för att i en framtid, Trafikverket ska anlägga ett dubbelspår på Ostkustbanan genom Hudiksvalls kommun. Det beskrivs varför vi gör översiktplanen där målsättningen är att lägga en grund för att få till stånd den bästa möjliga Ostkustbanan för Hudiksvalls kommun och regionen. I planbeskrivningen beskrivs motiven för ett dubbelspår, tidigare utredningar och planer, natur- och kulturvärden som berörs, vattentäkten Hallstaåsen, relevanta planeringsförutsättningar, alternativa järnvägskorridorer, miljökvalitetsnormer, de konsekvenser ett nytt spår skapar, ett så kallat nollalternativ, störningar under byggtiden, risk och säkerhetsfrågor och sist en tidplan för översiktsplanen. Utgångspunkter Hudiksvalls kommun en kortfattad beskrivning Hudiksvalls kommun har invånare, i Hudiksvalls stad och alltså i övriga kommunen invånare. Ytan är ca 25 kvadratmil och befolkningstätheten är 15 invånare per kvadratkilometer. Hudiksvall är Hälsinglands största stad med ett handelsunderlag på ca invånare inräknat delar av Nordanstigs kommun. Arbetstillfällena är koncentrerade till Hudiksvall och Iggesund. Delsbo fungerar som centralort för arbetstillfällen, handel och service i Dellenbygden. Övriga tätorter har i huvudsak sin betydelse som bostadsorter. De stora skogarna är grunden till den industriella och ekonomiska utvecklingen. Totalt svarar skogsindustrin för vart femte jobb om kringservice inräknas. Sedan slutet av andra världskriget har hydraulbaserad verkstadsindustri vuxit sig stark. En tredje gren finns inom optofiber, med dels kabeltillverkning och innovationssystemet Fiber Optic Valley. Kommunens industriella historia och framtid kan kanske sammanfattas i de fyra orden: Från träfiber till glasfiber. 1

10 Varför gör vi översiktsplanen? För att ge planmässiga förutsättningar för en framtida snabb, säker och mindre störningskänslig Ostkustbana med dubbelspår. För att denna översiktsplan gör vi samtidigt och i samarbete med Sundsvalls, Nordanstigs, Söderhamns och Gävle kommuner. Detta bedöms som ett tungt vägande skäl när medel ska tilldelas av riksdag och regering, för ett dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle. För att skapa förutsättningar att utveckla kommunen med attraktiva miljöer för arbete, utbildning och boende. För att genom ökad möjlighet till tågresande skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar framtid. Vår vision och målsättning med ny Ostkustbana Genom att göra en översiktsplan som bäddar för den bästa möjliga Ostkustbanan för Hudiksvalls kommun, regionen, Norrland, Sverige och Europa finns framtida möjligheter till att: Hudiksvall är en kommun med framtidstro och dragningskraft. Näringsliv och kommun utvecklas, där tillväxt präglar företag och kommunen. Att ge förutsättningar för en social-, ekologisk- och ekonomisk hållbar utveckling genom den regionförstoring som en bra Ostkustbana ger grunden för. 2

11 1 Planbeskrivning 1.1 Förutsättningar Det är långt fram i tiden som ett dubbelspår kommer att byggas, kanske det blir aktuellt om år, om inte behövliga medel, ca 25 miljarder kronor (prisnivå 2009) tilldelas Trafikverket tidigare än vad vi idag tror. Dagens Ostkustbana var färdig genom Hudiksvall och invigdes 31 oktober år 1927 och nådde Sundsvall i norr och Gävle i söder. Tänk om det kan invigas en ny Ostkustbana år 2027, alltså under 100-årsfirandet! 1.2 Sammanfattning och rekommendation Hudiksvalls kommun arbetar med att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Ett dubbelspår skulle avsevärt förkorta restiden - ungefär en halvering av dagens restid Hudiksvall-Gävle och Hudiksvall- Sundsvall. Stockholm skulle nås ca 1 timme snabbare än dagens 2 timmar och 45 minuter. Detta ger goda förutsättningar för ökad arbets- och studiependling och bidrar till att förstora arbetsmarknadsregioner. Dubbelspåret skulle förstärka hudiksvalls redan strategiska läge mellan Sundsvalls- och Gävleregionerna. Företagen i Hudiksvall kan lättare rekrytera arbetskraft. Dragningskraften ökar vilket stimulerar bostadsmarknaden. Landstinget med sjukvård och akutsjukhus i Sundsvall, Hudiksvall, Gävle och Uppsala kan fördjupa samverkan och underlätta för patientflödet och rekrytering av personal. Förutom den kortare restiden medför dubbelspår för både person- och godstrafik, att det kan gå fler tåg på banan och systemet blir mindre sårbart för störningar. Tidtabellerna kommer att hållas mycket bättre än vad fallet är idag. 3

12 Trafikverkets förstudie från våren 2010 beträffande dubbelspår på Ostkustbanan redovisade tre huvudalternativ: All tågtrafik går på ett nytt dubbelspår. Ingen persontrafik till Iggesund möjliggörs. Nytt externt stationsläge kan byggas vid södra eller västra infarten till Hudiksvall. All tågtrafik går i tunnel under Hudiksvalls stad. Stationen kan då eventuellt behållas i nuvarande läge. Det finns en möjlighet att välja att fortsätta eller upphöra med regional persontrafik till Iggesund. Ett kombinationsalternativ där godstrafik går i ytläge/tunnlar väster om staden medan persontrafiken gå i nuvarande sträckning genom staden. Det centrala stationsläget behålls och det finns en möjlighet för att regional persontågstrafik till Iggesund ska behållas eller upphöra. Efter bearbetning av denna presenterades Trafikverkets förstudie från november 2010 beträffande dubbelspår på Ostkustbanan som redovisade två huvudalternativ: Nytt dubbelspår väster om Hudiksvall. Kombinationsalternativ som innebär nytt enkelspår väster om Hudiksvall samt befintlig bana genom staden. Tunnelalternativet under centrala Hudiksvall har tagits bort, kan tänkas av ekonomiska skäl. Noteras kan att ändå ligger riksintresseområdena kvar ograverade genom staden. Läs mer under planeringsförutsättningar, riksintressen. Det bör dock finnas några förutsättningar som torde vara oomtvistade, nämligen: Godstrafiken ska inte passera Hudiksvalls stad i ytläge. Industrispår ska behållas till Holmens Bruk i Iggesund. Persontågen ska i princip alltid stanna i eller vid Hudiksvall. Det kan även ifrågasättas om kommunen förmår att utveckla Hudiksvalls hamnområde på Kattvikskajen och Håstaholmen på det sätt som den planerar utan närheten till stationsläget. 4

13 En enig kommunstyrelse har den förordat ett huvudalternativalternativ inför arbetet med samrådet. Det utgår från inriktningen: Att det centrala stationsläget behålls i Hudiksvall. Nytt spår, helst dubbelspår, för godstrafik förläggs utanför stadskärnan. Kommunens utgångspunkt är att regional tågtrafik också ska stanna i Iggesund. I dessa samrådshandlingar redovisas alternativa dragningar av ett framtida dubbelspår på Ostkustbanan, men med tyngdpunkt på ovanstående huvudalternativ. Vad vi än föreslår så är det Trafikverket som har det sista ordet, trots det kommunala planmonopolet, och beslutar om fastställelse av järnvägsplanen enligt lagen om byggande av järnväg, bl.a. därför är det ännu viktigare att fler alternativ redovisas i samrådet. Tänk om beslutet inte överensstämmer med kommunstyrelsens huvudalternativ! I nästa skede, utställningen, är det skarpt läge och då är det bra om kommunen kan enas om ett förslag inför utställningen. Leda och styra Investeringsprojekt Ta fram, bearbeta och analysera underlag Underlag för beslut om BMP Begära länsstyrelsens beslut om BMP Länsstyrelsens beslut: ja Utarbeta lokaliseringsalternativ och påbörja MKB TRV valt alternativ Utforma planförslag och MKB Plan med slutlig samrådsredogörelse Begära länsstyrelsens godkännande om MKB Godkänd MKB av länsstyrelsen Kungöra förslag till plan och möjliggöra granskning Plan med granskningsutlåtande Begära LST yttrande Länsstyrelsens yttrande Begära fastställelseprövning Begäran Genomföra fastställelseprövning Laga kraft vunnen plan Leda och styra Investeringsprojekt Till de olika Planläggningstyperna

14 1.3 Motiv för byggande av dubbelspår Dagens Ostkustbana sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Banan har en viktig funktion att fylla då den förbinder Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall med Arlanda/Stockholm vidare med de södra delarna av Sverige. Delen Gävle Sundsvall utgör ca 22 mil enkelspårig järnväg för både gods- och persontrafik. Enkelspåret på Ostkustbanan är idag fullt utnyttjat. Trafiken är tät och det är långa avstånd mellan mötesstationerna. Kapacitetsbristen är ett växande problem. Tågtrafiken har ökat kraftigt, där antalet tåg mellan Gävle-Sundsvall sedan år 2000, har ökat med ca 80 %, från 35 till 65 tåg per dygn. Ökningen gäller alla typer av tåg. Trafikverket har klassat Ostkustbanan som överbelastad. Prognosen är att efterfrågan ökar till 100 tåg per dygn år 2020, vilket inte är möjligt med dagens spårkapacitet och inte heller efter utbyggnaden av de 7 mötesstationerna på sträckan Gävle-Sundsvall, som för tillfället anläggs. Kapacitetsbristen leder till långa restider och kraftiga förseningar. Om inte Ostkustbanan uppgraderas till dubbelspår, både för person- och godstrafik, kan det få till följd att samhällen och näringsliv längs Norrlandskusten inte utvecklas, hämmar industrin och arbetsmarknad samtidigt som den minskar regionens attraktionskraft för nyetableringar av bostäder och samhällsservice. En stor del av de godståg som idag går på stambanan flyttas i framtiden över till Ostkustbanan på grund av möjligheten till ökad tågvikt, högre hastighet och kortare transportväg. Det är framförallt denna godstrafik som kommer att ge ökad belastning på Ostkustbanan. Godståg som varken ska till Gävle, Stockholm eller fortsätta längre söderut på Ostkustbanan, ska ledas via tvärbanan Söderhamn - Kilafors till Norra stambanan av två anledningar: Det är den kortaste vägen för godståg till och från Norrland och den sammantaget lägsta investeringskostnaden. När snabbtåg började trafikera Ostkustbanan var restiden mellan Sundsvall och Stockholm ca 3 timmar. Utvecklingen har sedan dess gått åt fel håll. Idag tar det 3 timmar och 45 minuter beroende på kapacitetsproblemen. Den regionala trafiken med tåg och bussar har utvecklats mycket starkt under det senaste decenniet och är ett mycket viktigt instrument för att utvidga arbets- och studiemarknaden. Vi kan idag betrakta Sundsvall och Gävle som en pendlingsregion med tillgång till högskolor och arbetstillfällen. Bra regional kollektivtrafik är mycket viktig ur utbildnings- och arbetsmarknadssynpunkt. Ur miljösynpunkt är det förträffligt att åka tåg. På sikt förväntas järnvägens snabbhet och bekvämlighet leda till ökad konkurrenskraft gentemot vägtrafiken. Överföring av transporter och resande från väg till tåg betyder minskade utsläpp till luft vilket är positivt för både luftmiljö och klimatförändringar. Mätt i energiförbrukning så har tågtrafik den lägsta per person och kilometer jämfört med andra trafikslag. En stads kvaliteter kan beskrivas som bl.a. densitet, mångfald, närhet, friktion, gaturum, torgrum, parkrum, trafik, puls, buller, avgaser, tryggt, otryggt, människor mm. En järnväg genom staden är en barriär men också en viktig puls. Järnvägsarbetena med Botniabanan från Umeå ner till Kramfors och Ådalsbanan mellan Kramfors och Sundsvall är slutförda. Botniabanan är 190 kilometer lång och har totalt 140 broar och 25 km tunnel. Banan är enkelspårig men försedd med 22 mötesplatser. Maximal hastighet är 250 km/ tim för persontåg och 120 km/tim för godståg med maximal axelvikt på 25 ton. Ådalsbanan är 184 kilometer lång, enkelspårig hela sträckan, axelvikt på 25 ton. 6

15 Maximal hastighet 200 km/tim för persontåg på den nybyggda delen och 150 km/ tim på upprustningssträckorna. I framtiden kan ett dubbelspår medföra en stark regional tillväxt och ekonomisk utveckling som även kan ge utslag på nationell och internationell nivå genom närheten till bland annat Stockholmsregionen och Bottniska korridoren som binder samman transportvägar mellan Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Avstånden krymper i tid, Sverige blir mindre, det blir närmare till vänner, bekanta och kollegor, en positiv social utveckling för medborgarna Tidigare viktiga utredningar och planer Här presenteras kortfattat några av de viktigaste utredningar och planer som föregått denna översiktsplan och som är ett bra och mycket användbart underlag för den fortsatta fysiska planeringen Trafikverket - Förstudie dubbelspår Ostkustbanan Gävle- Sundsvall, slutrapport november 2011 Ett viktigt underlag för Trafikverket i sin kommande planering för dubbelspåret. Där framgår bl a att trafiken på Ostkustbanan de senaste 10 åren nästan fördubblats, där ökningen har varit störst för persontrafiken. (bild) Hudiksvalls kommun - Översiktsplan 2008, antagandehandling Av den kommuntäckande översiktsplanen framgår att Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikationsanläggningar samt har stor betydelse för det transeuropeiska transportnätet (Ten-T). Planen redovisar ett reservat för en ny sträckning av Ostkustbanan (dubbelspår) från Malsta norr om Hudiksvall ner till Enånger. Norr om Hudiksvall finns två alternativa sträckningar av reservatet. Det finns även ett reservat söder om Iggesund för ett förbindelsespår till Iggesunds Bruk.(karta) Hudiksvalls kommun - Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund, rapport 2012 I rapporten beskrivs och analyseras två huvudalternativ, nämligen: Alt 1 Tågtrafik genom Hudiksvalls stad med centralt placerat stationsläge. Persontrafik i Hudiksvalls stad i ytläge eller tunnel, Godstrafik väster om Hudiksvalls stad till stora delar i tunnel Regional tågtrafik med stationsläge i Iggesund Alt 2 All tågtrafik förläggs utanför Hudiksvalls stad med två olika placeringar av externt stationsläge. Kommunstyrelsen förordar alternativ 1. 7

16 2 Planeringsförutsättningar Byggande av järnväg genom landskapet och brukande av järnväg i mycket lång tid ger alltid en påverkan på omgivningen. Här beskrivs denna påverkan ur olika aspekter. Ny framtida järnväg för persontrafik byggs för hastigheter upp till 250 km/tim eller mer. Detta ställer höga krav på geometrin av spåret för att få god säkerhet och komfort. Järnvägen får inte luta mer än 1 vilket innebär att på 1000 meter får den bara luta en meter eller på en mil 10 meter. Där terrängen är starkt kuperad innebär detta att djupa schakt, höga bankar eller tunnlar blir den nödvändiga lösningen. Dessutom bör horisontalkurvorna ha en radie av så mycket som 5000 meter med anledning av den höga tåghastigheten. En kurva med den mycket långa radien upplevs nästan som rak när man ser den. Att planera och bygga järnväg är som att lägga ut stora järnspett i terrängen, nästan omöjliga att kröka. 2.1 Boende Boende i närheten av järnvägen påverkas främst genom buller och vibrationer. Det är svårt att ange generella skyddsavstånd från järnvägen för att förhindra störningar och för att underskrida bullerriktvärdena. Om det är fritt fält mellan järnvägen och bebyggelsen och om det inte vidtas några skyddsåtgärder, krävs normalt ett avstånd på meter för att vara säker på att samtliga riktvärden uppnås och att störningarna blir ringa. På ca meters avstånd från järnvägen är det mycket svårt att uppnå en god boendemiljö trots att skyddsåtgärder vidtas. 2.2 Elektromagnetiska fält Runtomkring alla elledningar finns elektromagnetiska fält. Fälten är starkast närmast ledningarna men avtar snabbt med ökat avstånd. För järnväg finns sådana fält runt kontaktledningen som hänger ca 5,5 meter ovanför rälsen. Inget tåg relativt svagt fält, när tåg passerar ökar styrkan under några minuter. Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst magnetfält. För att minska magnetfälten kan exempelvis kablar, kontaktledningar och ledningsstolpar flyttas något. Rekommenderade referensvärden för järnväg på 16,7 Hertz är 300 μt. På avståndet en meter från järnvägen, även när ett tåg passerar, underskrids gränsvärdet. Vid Sandvalla och Visvall passerar idag Ostkustbanan relativt nära bebyggelsen. Sannolikheten för ett godsspår där, bedöms som liten, eftersom kommunen inte vill ha godstrafik genom staden i ytläge. Byar som idag inte har någon järnväg inpå knutarna, men som kan få det i framtiden är Välsta, Masbo, Hållsta, Slasta, Sanna, Skogsta, Tunbyn, Granebo, Sörrå, Måsta, Björka, Visvall, Dammsveden, Kvavtjär i Njutånger och Sätra i Enånger. I dagsläget är det svårt att exakt veta var och hur långa tunnlarna blir, vilket innebär att påverkan på närboende kan ändras avsevärt. 8

17 2.3 Hallstaåsen Ny järnväg kommer att passera Hallstaåsen som ligger ca 3 km norr om Hudiksvalls stad, på ett eller annat sätt. Det är av största vikt att den vattenförande delen av åsen inte påverkas negativt. Mycket noggranna undersökningar måste göras innan beslut fattas hur och var i höjd- och sidled en ny järnväg ska byggas. HALLSTAÅSEN Sedan 1945 försörjs Hudiksvalls stad av vatten från Hallstaåsen, en rullstensås som sträcker sig från Hudiksvallsfjärden mot nordväst till Norra Dellen och sedan in i Svågans dalgång. Idag försörjs även Iggesunds-, Njutångers- och Enångers tätorter av vatten från Hallstaåsen. Alltså får ca personer sitt dricksvatten - dessutom ett mycket bra dricksvatten - från åsen. För att skydda grundvattentillgångarna i åsen finns ett skyddsområde som är indelat i zoner, primär skyddszon och sekundär skyddszon. Båda zonerna påverkas av ny järnväg. 2.4 Verksamheter Några idag pågående verksamheter som kan komma att påverkas av ny järnväg är följande. Glada Hudik Skolan En F-6 och 7-9 skola och gymnasium vid E4, några kilometer norr om Hudiksvall. Här kanske en ny godsjärnväg lokaliseras mellan E4 och skolan, ca 100 m nordväst om skolan eller ca 700 m sydost om skolan, då troligen i tunnel genom Majberget. Här blir buller och vibrationer den största påverkan. 9

18 Hagmyren Norra Hälsinglands enda travbana som blir mycket dyr och svår att hitta en alternativ placering för. Trav har en lång och viktig tradition i Hudiksvall. Här tävlas det årligen i V75 men här pågår även många andra tävlingsdagar. Här kan det lokaliseras en ny godsjärnväg ca 100 m från travbanan eller ett dubbelspår ca 300 m öster om banan i den västra eller den mittersta korridoren. Tillgängligheten för personbilar och hästskjutsar till travbanan och buller blir den väsentligaste påverkan på travet. Vibrationer från framförallt godsjärnvägen kan också bli ett problem. Tunalids Ridklubb Ridklubben ligger i Fors nordväst om Hudiksvall, strax öster om E4. Ett stort ridhus byggt år 2000 samt en utebana som färdigställdes Klubben har drygt 300 medlemmar. Buller och vibrationer blir de huvudsakliga påverkningarna. Eventuellt går järnvägen i tunnel under ridklubben och hästhagarna i den västra korridoren. 10

19 Asfaltverk Ett asfaltverk finns i Björka, strax väster om Hudiksvall och norr om riksväg 84. Eventuellt går järnvägen i tunnel under asfaltverket i den västra korridoren. ET Tours-turism och konsultföretag Ny E4 ligger ca 150 meter öster om verksamheten, som ligger på tre öar i Delångersån. Här arrangeras vildmarksäventyr och konferenser. En ny dubbelspårig järnväg i den västa korridoren placeras strax öster om nya E4. Mittenkorridoren hamnar eventuellt meter öster om verksamheten. Ilsbo industrier, Enånger Enångers största industri med ett 50-tal anställda. Där tillverkas dumprar, lastväxlare, kärror och tippflak. Här kommer ett dubbelspår på Ostkustbanan i närheten av verksamheten, uppskattningsvis ca 20 meter väster om verksamheten. 2.5 Riksintresseområden som berörs Riksintresseområden för naturvård och kulturmiljöer bedöms vara relevanta för denna översiktsplan, eftersom de troligen påverkas av ny järnväg. Det är områden som har så höga natur- och/eller kulturmiljövärden, som i ett nationellt perspektiv, har höga historiska, estetiska eller sociala egenskaper samt även innehåller en hög grad av äkthet och kvalitet. Syftet och ambitionen med riksintressen är att ge uppmärksamhet på områdenas kvalitativa värden, så att stor hänsyn tas, vid till exempel byggande av ny järnväg, för att inte skada de olika värdena. Syftet med riksintresseområden kan både vara exploaterande och/eller bevarande. Ibland kan två riksintressen vara förenliga. Ostkustbanan är riksintresseområde för kommunikationer, vilket kan innebära när ny järnväg anläggs, att ett annat riksintresse står i motsatsförhållande. Enligt miljöbalken skall det riksintresse ges företräde som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Anläggande av järnväg i några år, med påverkan på natur- och kulturmiljöer, samt användande i kanske 100 år, med positiva konsekvenser för luftmiljön, mindre klimatpåverkan, positiva effekter för arbete, utbildning, service, attraktivt boende och sist men inte minst ett krympande Sverige i tid. Närheten till Sundsvall, Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm med allt det innebär, gör att tåg och tågtrafik väger tungt vid avvägningen mellan olika riksintressen, vilket dock ska utredas innan översiktsplanen antas av fullmäktige. 11

20 2.5.1 Korridorer för järnvägar Det finns två olika riksintressen för järnvägar, en för dagens Ostkustbana och en med korridorer för den framtida Ostkustbanan. Var den nya Ostkustbanan och var järnvägsstationerna (Hudiksvall och Iggesund) ska lokaliseras är inte bestämt. Det är detta val vi skall komma fram till i denna översiktsplan. Hudiksvalls kommun anser att den korridor som går från Galgberget mot sydväst under Lillfjärden, under sjukhuset och Västra skolan, under Håsta och Fridhems förskolor samt längst i söder under Håsta By bör tas bort. Lillfjärden är mycket känslig, sjukhuset, skolor och förskolor är buller- och vibrationskänsliga. Denna korridor innebär sannolikt stora intrång i stadsbilden. (Se nedan) Dessutom anser kommunen att den mycket breda korridoren, ibland meter bred, som ligger öster om E4, ska smalnas av väsentligt, till kanske 300 meter. Det råder ett stort tryck på ny bebyggelse framförallt vid mittinfarten till staden men även på andra platser, där kommunen nu tvingas säga nej till nya etableringar. (Se nedan) 12 Riksintresseområden för järnvägar

21 2.5.2 Naturvård Riksintresseområden för naturvård har mycket höga naturvärden, utpekade av Naturvårdsverket. Tre sådana områden kan påverkas av ny järnväg. Dalgången Hög/Hälsingtuna tangeras i dess östra del. Väg E4 ligger redan inom området och den nya järnvägen dras öster om E4. Idag korsas dalgången av E4 och Bergsjövägen. Här är Hallstaåsen ganska mäktig och skiljer Högs dalgång från Hälsingtuna dalgång dessa två är tydligt markerade landskapsrum. Därför är det här viktigt att inte järnvägen ligger för högt ovan mark men heller inte på en nivå som kan påverka vattentäkten i Hallstaåsen. Delångersån som redan korsas av Ostkustbanan och kommer att korsas av ny järnväg. För Delångersån som är ett riksintressant fiskevatten med högsta naturvärde, krävs en speciell bedömning av åtgärder, t.ex. ny järnväg, som kan påverka områdets naturvärden och landskapsbild. 13

22 Skåssans myrar i södra delen mot Söderhamns kommun som redan korsas av Ostkustbanan. Skåssans myrområde, som är ett stort sammanhängande myrkomplex med högsta naturvärde, men som under många år korsats av Ostkustbanan. Nianån, som dock inte är ett riksintresseområde, har ändå höga naturvärden som ett skyddsvärt vattendrag. Kommunen gör här kalkningsinsatser. Här är det viktigt att man under byggnadstiden tar stor hänsyn till fisken och det rörliga friluftslivet när man bygger en bro över ån. Dagvatten får inte rinna till åarna orenat. Hallstaåsen, som sträcker sig från Hallbovien i Norra Dellen till Hudiksvallsfjärden är föreslagen av länsstyrelsen som område av riksintresse för vattenförsörjning. En ås med stor kapacitet och god kvalitet och där realistiska alternativ till annan likvärdig vattentäkt saknas. 14

23 2.5.3 Kulturmiljöer Riksintresseområden för kulturmiljöer har mycket höga kulturmiljövärden. Fyra sådana områden kan påverkas av ny järnväg. Högs- och Hälsingtunas centralbygd tangeras i dess östra del. Här handlar det om på vilken nivå över marken som järnvägen anläggs. Hudiksvalls stads centrum ligger så gott som helt under riksintresseområde för Ostkustbanan. Detta innebär att då måste järnvägen ligga i tunnel under staden, i annat fall blir det väldigt stora ingrepp i riksintresset för kulturmiljö (karta?), som täcker nästan hela centrala staden. De centrala delarna av Hudiksvalls stad är av riksintresse för kulturmiljövården. En stadsmiljö präglad av handel och fiske med tydlig kontrast mellan den äldre hamnmiljön och trästadsbebyggelsen samt stenhusbebyggelsen från träpatronepoken (1850-). 15

24 Hit hör Fiskarstan, inre hamnen med magasinen och Tullhuset, Åvik, centrum, Tingshusbacken och Kålhagen. Dessa kulturmiljövärden måste skyddas mot förvanskning. De utgör en viktig stomme även ur attraktivt boende- och turismvärden samtidigt som de för staden utgör ett historiskt arkiv. Vid planering och anläggande av ny järnväg ska mycket stor hänsyn tas till dessa värden. Ett dubbelspår bredvid dagens Ostkustbana i ytläge genom staden, skulle ge väldigt stora ingrepp i staden. Riksintresset Iggesund korsas av dagens Ostkustbana, med en centralt belägen station. Kärnvärdena i området är två masugnar från 1874 respektive Av bruksbebyggelsen finns åtskilligt bevarat från brukets järnframställningsepok. Här finns den Grillska herrgården från 1724 samt flera äldre arbetarbostäder. Även slagghögen finns kvar. Bostadsområdet Krylbo, med arbetarbostäder från tal samt disponentbostaden med omgivande park finns även kvar, så gott som oförändrat. Njutångers kyrkomiljö, ett agrart kulturlandskap med sammanhängande område av allmogekaraktär från och 1800-talen.korsas av dagens Ostkustbana i de västra delarna. Här kan eventuellt en ny järnväg beröra de västra delarna av riksintresseområdet, innan banan eventuellt går i tunnel genom Högåsberget, då i den östra korridoren. 16

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

2015-10-27 Dnr PLAN 2012.7. Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan Samråd 2 hösten 2015

2015-10-27 Dnr PLAN 2012.7. Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan Samråd 2 hösten 2015 2015-10-27 Dnr PLAN 2012.7 Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan Samråd 2 hösten 2015 0 Innehåll Sammanfattning... 1 1 Bakgrund... 1 1.1 Ostkustbanan... 1 1.2 Hudiksvalls kommun i korthet...

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr Sida 1 (6) Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren Dnr 201407599 Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad dnr 201407599 (Miljöbalken 6 kap 12 punkt 6 och MKB förordningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

6. Påverkan på omgivningen

6. Påverkan på omgivningen 6. Påverkan på omgivningen 6.1 Riksintressen Nollalternativet Järnvägen kommer att ligga kvar med ett enkelspår vilket medför att inga riksintressen kommer att påverkas. Utredningsalternativen De riksintressen

Läs mer

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum Samråd 5-19 maj Nyköpings Resecentrum Nyköpings resecentrum - Samråd Övergripande information om Ostlänken Samrådets syfte Syftet med projektet - ändamål Järnvägsplan Nyköpings kommun informerar Miljöförutsättningar

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Viktiga miljöer för kommunens utveckling

Viktiga miljöer för kommunens utveckling Viktiga miljöer för kommunens utveckling I Hudiksvalls kommun finns natur- och kulturmiljöer som har ett mycket högt värde, inte bara ur kommunens synvinkel, utan även i ett riks- och internationellt perspektiv.

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Behovsbedömning avseende linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna kommun

Behovsbedömning avseende linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna kommun Kommunledningskontoret 20150306 Stefan Larsson Sida 1 av 7 Planarkitekt 08579 215 95 Dnr 2013/0677 KS.310 Behovsbedömning avseende linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ PM Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000 Påverkan av olika alternativ TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Järnvägssträckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se 30 juni 2008 Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se Yttrande över Förslag till Översiktsplan för

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län 1 (6) Behovsbedömning av Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Ostkustbanan, dubbelspår Enånger-Stegskogen

Ostkustbanan, dubbelspår Enånger-Stegskogen PM BULLER Ostkustbanan, dubbelspår Enånger-Stegskogen Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Järnvägsplan val av lokaliseringsalternativ, samrådshandling Ärendenummer: TRV 2016/71876 2016-09-23 Dokumenttitel:

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2014/01971 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2014/01971 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 5 Diarienummer: BN-2014/01971 Datum: 2015-04-07 Handläggare: Erik Thurell Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2014/01971 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 Medverkande Trafikverket Projektledning Cecilia Cederloo, projektledare

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer