Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

2

3 Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor, Hudiksvalls kommun Hans Gyllow, planeringschef, Hudiksvalls kommun Kristupas Liorancas, planarkitekt, Hudiksvalls kommun Åsa Terent, kommunekolog, Hudiksvalls kommun Fotografier Mats Gradh

4

5 Dubbelt spår - mångdubbla möjligheter Infrastrukturen med goda tågförbindelser är en av förutsättningarna för hållbar tillväxt. Hudiksvall ligger strategiskt vid Ostkustbanan mitt på sträckan mellan Stockholm och Umeå nära större arbetsmarknader och högskoleutbildning. Dubbla spår ger rejält ökad tågkapacitet, störningarna minskar och resan går fortare. Godsoch persontransporter kan öka längs Norrlands kuststråk. En satsning på dubbelspår på Ostkustbanan medför att avstånden krymper; avstånd som mäts i tid. Dubbelspår kan öppna möjligheten att nå Gävle respektive Sundsvall på en halvtimme eller strax däröver. Universitetsstaden Uppsala ligger plötsligt inom ett rimligt avstånd för dagpendling. Stockholm/Arlanda på två timmar ger det miljövänliga tåget en stor konkurrensfördel jämfört med bilen. Dubbelspår på Ostkustbanan medför en vidgad arbetsmarknad. Människor får närmare till attraktiva bostadsmiljöer. Kultur-, fritids- och andra aktiviteter blir enklare att nå. Våra studenter kan resa till sina högskolor och universitet betydligt snabbare och, om de vill, studera från hemmaplan. Hudiksvalls kommun vill skynda på utbyggnaden av ett dubbelspår. En viktig del i detta arbete är att planlägga var i kommunen ett dubbelspår ska dras. Delen vid Hudiksvall och Iggesund en av de mest komplicerade på hela sträckan mellan Gävle och Sundsvall där en rad olika hänsyn måste tas. Den lösning som väljs måste ge så goda förutsättningar som möjligt för utveckling i kommunen. Det är angeläget att kommuninvånarna, företag, föreningsliv och myndigheter deltar aktivt i samrådet kring denna sträckning. Caroline Schmidt Kommunstyrelsens ordförande Hans Gyllow Planeringschef

6 Innehåll Inledning 1 Läsanvisning 1 Utgångspunkter 1 Hudiksvalls kommun en kortfattad beskrivning 1 Varför gör vi översiktsplanen? 2 Vår vision och målsättning med ny Ostkustbana 2 1 Planbeskrivning Förutsättningar Sammanfattning och rekommendation Motiv för byggande av dubbelspår Tidigare viktiga utredningar och planer Förstudie dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall Översiktsplan Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund 7 2 Planeringsförutsättningar Boende Elektromagnetiska fält Hallstaåsen Verksamheter Riksintresseområden som berörs Korridorer för järnvägar Naturvård Kulturmiljöer Enångersån Natura Landskaps- och stadsbild Rekreation och friluftsliv Buller Vibrationer Luft och klimatförändringar Naturresurser Förorenade områden Farligt gods Barriäreffekter Annan infrastruktur 26 3 Nollalternativet I många år framåt 29

7 4 Alternativa korridorer Korridor väst (blå på kartorna) Korridor mellan (röd på kartorna) Korridor öst (grön på kartorna) Kombination av korridor 35 5 Miljökvalitetsnormer Omgivningsbuller Utomhusluft Vatten Fisk- och musselvatten 37 6 Konsekvenser Miljökonsekvenser Avgränsning av miljökonsekvenser Samlad bedömning av miljökonsekvenserna Uppfyllelse av miljömål Nationella miljömål Regionala miljömål Kommunala miljömål Ekonomiska konsekvenser Samhällsekonomisk bedömning Kommunalekonomisk bedömning Sociala konsekvenser God hälsa Externa stationslägen Delaktighet och inflytande Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor Sunda och säkra miljöer och produkter Konsekvenser för resenärer 54 7 Störningar och påverkan under byggtiden 57 8 Tidplan Samråd Utställning Antagande 57 Källor och underlag 57 Begreppsförklaringar 58

8

9 Inledning Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Banan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kustland samt även övriga Norrland med södra Sverige, via den nybyggda Botniabanan och den nyupprustade Ådalsbanan. Delen Sundsvall Gävle är idag cirka 22 mil enkelspårig för gods- och persontrafik. Denna samrådshandling består av en planbeskrivning med konsekvensbeskrivning ur miljö- social och ekonomisk synpunkt samt av kartmaterial. Nollalternativet och tre alternativa korridorer för framtida järnväg beskrivs och bedöms. Läsanvisning Översiktsplan, nu i det första skedet samrådsskedet, är ett så kallat tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2008, temat är ny Ostkustbana. Här försöker Hudiksvalls kommun utreda förutsättningar och ge möjligheter, för att i en framtid, Trafikverket ska anlägga ett dubbelspår på Ostkustbanan genom Hudiksvalls kommun. Det beskrivs varför vi gör översiktplanen där målsättningen är att lägga en grund för att få till stånd den bästa möjliga Ostkustbanan för Hudiksvalls kommun och regionen. I planbeskrivningen beskrivs motiven för ett dubbelspår, tidigare utredningar och planer, natur- och kulturvärden som berörs, vattentäkten Hallstaåsen, relevanta planeringsförutsättningar, alternativa järnvägskorridorer, miljökvalitetsnormer, de konsekvenser ett nytt spår skapar, ett så kallat nollalternativ, störningar under byggtiden, risk och säkerhetsfrågor och sist en tidplan för översiktsplanen. Utgångspunkter Hudiksvalls kommun en kortfattad beskrivning Hudiksvalls kommun har invånare, i Hudiksvalls stad och alltså i övriga kommunen invånare. Ytan är ca 25 kvadratmil och befolkningstätheten är 15 invånare per kvadratkilometer. Hudiksvall är Hälsinglands största stad med ett handelsunderlag på ca invånare inräknat delar av Nordanstigs kommun. Arbetstillfällena är koncentrerade till Hudiksvall och Iggesund. Delsbo fungerar som centralort för arbetstillfällen, handel och service i Dellenbygden. Övriga tätorter har i huvudsak sin betydelse som bostadsorter. De stora skogarna är grunden till den industriella och ekonomiska utvecklingen. Totalt svarar skogsindustrin för vart femte jobb om kringservice inräknas. Sedan slutet av andra världskriget har hydraulbaserad verkstadsindustri vuxit sig stark. En tredje gren finns inom optofiber, med dels kabeltillverkning och innovationssystemet Fiber Optic Valley. Kommunens industriella historia och framtid kan kanske sammanfattas i de fyra orden: Från träfiber till glasfiber. 1

10 Varför gör vi översiktsplanen? För att ge planmässiga förutsättningar för en framtida snabb, säker och mindre störningskänslig Ostkustbana med dubbelspår. För att denna översiktsplan gör vi samtidigt och i samarbete med Sundsvalls, Nordanstigs, Söderhamns och Gävle kommuner. Detta bedöms som ett tungt vägande skäl när medel ska tilldelas av riksdag och regering, för ett dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle. För att skapa förutsättningar att utveckla kommunen med attraktiva miljöer för arbete, utbildning och boende. För att genom ökad möjlighet till tågresande skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar framtid. Vår vision och målsättning med ny Ostkustbana Genom att göra en översiktsplan som bäddar för den bästa möjliga Ostkustbanan för Hudiksvalls kommun, regionen, Norrland, Sverige och Europa finns framtida möjligheter till att: Hudiksvall är en kommun med framtidstro och dragningskraft. Näringsliv och kommun utvecklas, där tillväxt präglar företag och kommunen. Att ge förutsättningar för en social-, ekologisk- och ekonomisk hållbar utveckling genom den regionförstoring som en bra Ostkustbana ger grunden för. 2

11 1 Planbeskrivning 1.1 Förutsättningar Det är långt fram i tiden som ett dubbelspår kommer att byggas, kanske det blir aktuellt om år, om inte behövliga medel, ca 25 miljarder kronor (prisnivå 2009) tilldelas Trafikverket tidigare än vad vi idag tror. Dagens Ostkustbana var färdig genom Hudiksvall och invigdes 31 oktober år 1927 och nådde Sundsvall i norr och Gävle i söder. Tänk om det kan invigas en ny Ostkustbana år 2027, alltså under 100-årsfirandet! 1.2 Sammanfattning och rekommendation Hudiksvalls kommun arbetar med att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Ett dubbelspår skulle avsevärt förkorta restiden - ungefär en halvering av dagens restid Hudiksvall-Gävle och Hudiksvall- Sundsvall. Stockholm skulle nås ca 1 timme snabbare än dagens 2 timmar och 45 minuter. Detta ger goda förutsättningar för ökad arbets- och studiependling och bidrar till att förstora arbetsmarknadsregioner. Dubbelspåret skulle förstärka hudiksvalls redan strategiska läge mellan Sundsvalls- och Gävleregionerna. Företagen i Hudiksvall kan lättare rekrytera arbetskraft. Dragningskraften ökar vilket stimulerar bostadsmarknaden. Landstinget med sjukvård och akutsjukhus i Sundsvall, Hudiksvall, Gävle och Uppsala kan fördjupa samverkan och underlätta för patientflödet och rekrytering av personal. Förutom den kortare restiden medför dubbelspår för både person- och godstrafik, att det kan gå fler tåg på banan och systemet blir mindre sårbart för störningar. Tidtabellerna kommer att hållas mycket bättre än vad fallet är idag. 3

12 Trafikverkets förstudie från våren 2010 beträffande dubbelspår på Ostkustbanan redovisade tre huvudalternativ: All tågtrafik går på ett nytt dubbelspår. Ingen persontrafik till Iggesund möjliggörs. Nytt externt stationsläge kan byggas vid södra eller västra infarten till Hudiksvall. All tågtrafik går i tunnel under Hudiksvalls stad. Stationen kan då eventuellt behållas i nuvarande läge. Det finns en möjlighet att välja att fortsätta eller upphöra med regional persontrafik till Iggesund. Ett kombinationsalternativ där godstrafik går i ytläge/tunnlar väster om staden medan persontrafiken gå i nuvarande sträckning genom staden. Det centrala stationsläget behålls och det finns en möjlighet för att regional persontågstrafik till Iggesund ska behållas eller upphöra. Efter bearbetning av denna presenterades Trafikverkets förstudie från november 2010 beträffande dubbelspår på Ostkustbanan som redovisade två huvudalternativ: Nytt dubbelspår väster om Hudiksvall. Kombinationsalternativ som innebär nytt enkelspår väster om Hudiksvall samt befintlig bana genom staden. Tunnelalternativet under centrala Hudiksvall har tagits bort, kan tänkas av ekonomiska skäl. Noteras kan att ändå ligger riksintresseområdena kvar ograverade genom staden. Läs mer under planeringsförutsättningar, riksintressen. Det bör dock finnas några förutsättningar som torde vara oomtvistade, nämligen: Godstrafiken ska inte passera Hudiksvalls stad i ytläge. Industrispår ska behållas till Holmens Bruk i Iggesund. Persontågen ska i princip alltid stanna i eller vid Hudiksvall. Det kan även ifrågasättas om kommunen förmår att utveckla Hudiksvalls hamnområde på Kattvikskajen och Håstaholmen på det sätt som den planerar utan närheten till stationsläget. 4

13 En enig kommunstyrelse har den förordat ett huvudalternativalternativ inför arbetet med samrådet. Det utgår från inriktningen: Att det centrala stationsläget behålls i Hudiksvall. Nytt spår, helst dubbelspår, för godstrafik förläggs utanför stadskärnan. Kommunens utgångspunkt är att regional tågtrafik också ska stanna i Iggesund. I dessa samrådshandlingar redovisas alternativa dragningar av ett framtida dubbelspår på Ostkustbanan, men med tyngdpunkt på ovanstående huvudalternativ. Vad vi än föreslår så är det Trafikverket som har det sista ordet, trots det kommunala planmonopolet, och beslutar om fastställelse av järnvägsplanen enligt lagen om byggande av järnväg, bl.a. därför är det ännu viktigare att fler alternativ redovisas i samrådet. Tänk om beslutet inte överensstämmer med kommunstyrelsens huvudalternativ! I nästa skede, utställningen, är det skarpt läge och då är det bra om kommunen kan enas om ett förslag inför utställningen. Leda och styra Investeringsprojekt Ta fram, bearbeta och analysera underlag Underlag för beslut om BMP Begära länsstyrelsens beslut om BMP Länsstyrelsens beslut: ja Utarbeta lokaliseringsalternativ och påbörja MKB TRV valt alternativ Utforma planförslag och MKB Plan med slutlig samrådsredogörelse Begära länsstyrelsens godkännande om MKB Godkänd MKB av länsstyrelsen Kungöra förslag till plan och möjliggöra granskning Plan med granskningsutlåtande Begära LST yttrande Länsstyrelsens yttrande Begära fastställelseprövning Begäran Genomföra fastställelseprövning Laga kraft vunnen plan Leda och styra Investeringsprojekt Till de olika Planläggningstyperna

14 1.3 Motiv för byggande av dubbelspår Dagens Ostkustbana sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Banan har en viktig funktion att fylla då den förbinder Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall med Arlanda/Stockholm vidare med de södra delarna av Sverige. Delen Gävle Sundsvall utgör ca 22 mil enkelspårig järnväg för både gods- och persontrafik. Enkelspåret på Ostkustbanan är idag fullt utnyttjat. Trafiken är tät och det är långa avstånd mellan mötesstationerna. Kapacitetsbristen är ett växande problem. Tågtrafiken har ökat kraftigt, där antalet tåg mellan Gävle-Sundsvall sedan år 2000, har ökat med ca 80 %, från 35 till 65 tåg per dygn. Ökningen gäller alla typer av tåg. Trafikverket har klassat Ostkustbanan som överbelastad. Prognosen är att efterfrågan ökar till 100 tåg per dygn år 2020, vilket inte är möjligt med dagens spårkapacitet och inte heller efter utbyggnaden av de 7 mötesstationerna på sträckan Gävle-Sundsvall, som för tillfället anläggs. Kapacitetsbristen leder till långa restider och kraftiga förseningar. Om inte Ostkustbanan uppgraderas till dubbelspår, både för person- och godstrafik, kan det få till följd att samhällen och näringsliv längs Norrlandskusten inte utvecklas, hämmar industrin och arbetsmarknad samtidigt som den minskar regionens attraktionskraft för nyetableringar av bostäder och samhällsservice. En stor del av de godståg som idag går på stambanan flyttas i framtiden över till Ostkustbanan på grund av möjligheten till ökad tågvikt, högre hastighet och kortare transportväg. Det är framförallt denna godstrafik som kommer att ge ökad belastning på Ostkustbanan. Godståg som varken ska till Gävle, Stockholm eller fortsätta längre söderut på Ostkustbanan, ska ledas via tvärbanan Söderhamn - Kilafors till Norra stambanan av två anledningar: Det är den kortaste vägen för godståg till och från Norrland och den sammantaget lägsta investeringskostnaden. När snabbtåg började trafikera Ostkustbanan var restiden mellan Sundsvall och Stockholm ca 3 timmar. Utvecklingen har sedan dess gått åt fel håll. Idag tar det 3 timmar och 45 minuter beroende på kapacitetsproblemen. Den regionala trafiken med tåg och bussar har utvecklats mycket starkt under det senaste decenniet och är ett mycket viktigt instrument för att utvidga arbets- och studiemarknaden. Vi kan idag betrakta Sundsvall och Gävle som en pendlingsregion med tillgång till högskolor och arbetstillfällen. Bra regional kollektivtrafik är mycket viktig ur utbildnings- och arbetsmarknadssynpunkt. Ur miljösynpunkt är det förträffligt att åka tåg. På sikt förväntas järnvägens snabbhet och bekvämlighet leda till ökad konkurrenskraft gentemot vägtrafiken. Överföring av transporter och resande från väg till tåg betyder minskade utsläpp till luft vilket är positivt för både luftmiljö och klimatförändringar. Mätt i energiförbrukning så har tågtrafik den lägsta per person och kilometer jämfört med andra trafikslag. En stads kvaliteter kan beskrivas som bl.a. densitet, mångfald, närhet, friktion, gaturum, torgrum, parkrum, trafik, puls, buller, avgaser, tryggt, otryggt, människor mm. En järnväg genom staden är en barriär men också en viktig puls. Järnvägsarbetena med Botniabanan från Umeå ner till Kramfors och Ådalsbanan mellan Kramfors och Sundsvall är slutförda. Botniabanan är 190 kilometer lång och har totalt 140 broar och 25 km tunnel. Banan är enkelspårig men försedd med 22 mötesplatser. Maximal hastighet är 250 km/ tim för persontåg och 120 km/tim för godståg med maximal axelvikt på 25 ton. Ådalsbanan är 184 kilometer lång, enkelspårig hela sträckan, axelvikt på 25 ton. 6

15 Maximal hastighet 200 km/tim för persontåg på den nybyggda delen och 150 km/ tim på upprustningssträckorna. I framtiden kan ett dubbelspår medföra en stark regional tillväxt och ekonomisk utveckling som även kan ge utslag på nationell och internationell nivå genom närheten till bland annat Stockholmsregionen och Bottniska korridoren som binder samman transportvägar mellan Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Avstånden krymper i tid, Sverige blir mindre, det blir närmare till vänner, bekanta och kollegor, en positiv social utveckling för medborgarna Tidigare viktiga utredningar och planer Här presenteras kortfattat några av de viktigaste utredningar och planer som föregått denna översiktsplan och som är ett bra och mycket användbart underlag för den fortsatta fysiska planeringen Trafikverket - Förstudie dubbelspår Ostkustbanan Gävle- Sundsvall, slutrapport november 2011 Ett viktigt underlag för Trafikverket i sin kommande planering för dubbelspåret. Där framgår bl a att trafiken på Ostkustbanan de senaste 10 åren nästan fördubblats, där ökningen har varit störst för persontrafiken. (bild) Hudiksvalls kommun - Översiktsplan 2008, antagandehandling Av den kommuntäckande översiktsplanen framgår att Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikationsanläggningar samt har stor betydelse för det transeuropeiska transportnätet (Ten-T). Planen redovisar ett reservat för en ny sträckning av Ostkustbanan (dubbelspår) från Malsta norr om Hudiksvall ner till Enånger. Norr om Hudiksvall finns två alternativa sträckningar av reservatet. Det finns även ett reservat söder om Iggesund för ett förbindelsespår till Iggesunds Bruk.(karta) Hudiksvalls kommun - Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund, rapport 2012 I rapporten beskrivs och analyseras två huvudalternativ, nämligen: Alt 1 Tågtrafik genom Hudiksvalls stad med centralt placerat stationsläge. Persontrafik i Hudiksvalls stad i ytläge eller tunnel, Godstrafik väster om Hudiksvalls stad till stora delar i tunnel Regional tågtrafik med stationsläge i Iggesund Alt 2 All tågtrafik förläggs utanför Hudiksvalls stad med två olika placeringar av externt stationsläge. Kommunstyrelsen förordar alternativ 1. 7

16 2 Planeringsförutsättningar Byggande av järnväg genom landskapet och brukande av järnväg i mycket lång tid ger alltid en påverkan på omgivningen. Här beskrivs denna påverkan ur olika aspekter. Ny framtida järnväg för persontrafik byggs för hastigheter upp till 250 km/tim eller mer. Detta ställer höga krav på geometrin av spåret för att få god säkerhet och komfort. Järnvägen får inte luta mer än 1 vilket innebär att på 1000 meter får den bara luta en meter eller på en mil 10 meter. Där terrängen är starkt kuperad innebär detta att djupa schakt, höga bankar eller tunnlar blir den nödvändiga lösningen. Dessutom bör horisontalkurvorna ha en radie av så mycket som 5000 meter med anledning av den höga tåghastigheten. En kurva med den mycket långa radien upplevs nästan som rak när man ser den. Att planera och bygga järnväg är som att lägga ut stora järnspett i terrängen, nästan omöjliga att kröka. 2.1 Boende Boende i närheten av järnvägen påverkas främst genom buller och vibrationer. Det är svårt att ange generella skyddsavstånd från järnvägen för att förhindra störningar och för att underskrida bullerriktvärdena. Om det är fritt fält mellan järnvägen och bebyggelsen och om det inte vidtas några skyddsåtgärder, krävs normalt ett avstånd på meter för att vara säker på att samtliga riktvärden uppnås och att störningarna blir ringa. På ca meters avstånd från järnvägen är det mycket svårt att uppnå en god boendemiljö trots att skyddsåtgärder vidtas. 2.2 Elektromagnetiska fält Runtomkring alla elledningar finns elektromagnetiska fält. Fälten är starkast närmast ledningarna men avtar snabbt med ökat avstånd. För järnväg finns sådana fält runt kontaktledningen som hänger ca 5,5 meter ovanför rälsen. Inget tåg relativt svagt fält, när tåg passerar ökar styrkan under några minuter. Diskussioner om hälsoeffekter gäller främst magnetfält. För att minska magnetfälten kan exempelvis kablar, kontaktledningar och ledningsstolpar flyttas något. Rekommenderade referensvärden för järnväg på 16,7 Hertz är 300 μt. På avståndet en meter från järnvägen, även när ett tåg passerar, underskrids gränsvärdet. Vid Sandvalla och Visvall passerar idag Ostkustbanan relativt nära bebyggelsen. Sannolikheten för ett godsspår där, bedöms som liten, eftersom kommunen inte vill ha godstrafik genom staden i ytläge. Byar som idag inte har någon järnväg inpå knutarna, men som kan få det i framtiden är Välsta, Masbo, Hållsta, Slasta, Sanna, Skogsta, Tunbyn, Granebo, Sörrå, Måsta, Björka, Visvall, Dammsveden, Kvavtjär i Njutånger och Sätra i Enånger. I dagsläget är det svårt att exakt veta var och hur långa tunnlarna blir, vilket innebär att påverkan på närboende kan ändras avsevärt. 8

17 2.3 Hallstaåsen Ny järnväg kommer att passera Hallstaåsen som ligger ca 3 km norr om Hudiksvalls stad, på ett eller annat sätt. Det är av största vikt att den vattenförande delen av åsen inte påverkas negativt. Mycket noggranna undersökningar måste göras innan beslut fattas hur och var i höjd- och sidled en ny järnväg ska byggas. HALLSTAÅSEN Sedan 1945 försörjs Hudiksvalls stad av vatten från Hallstaåsen, en rullstensås som sträcker sig från Hudiksvallsfjärden mot nordväst till Norra Dellen och sedan in i Svågans dalgång. Idag försörjs även Iggesunds-, Njutångers- och Enångers tätorter av vatten från Hallstaåsen. Alltså får ca personer sitt dricksvatten - dessutom ett mycket bra dricksvatten - från åsen. För att skydda grundvattentillgångarna i åsen finns ett skyddsområde som är indelat i zoner, primär skyddszon och sekundär skyddszon. Båda zonerna påverkas av ny järnväg. 2.4 Verksamheter Några idag pågående verksamheter som kan komma att påverkas av ny järnväg är följande. Glada Hudik Skolan En F-6 och 7-9 skola och gymnasium vid E4, några kilometer norr om Hudiksvall. Här kanske en ny godsjärnväg lokaliseras mellan E4 och skolan, ca 100 m nordväst om skolan eller ca 700 m sydost om skolan, då troligen i tunnel genom Majberget. Här blir buller och vibrationer den största påverkan. 9

18 Hagmyren Norra Hälsinglands enda travbana som blir mycket dyr och svår att hitta en alternativ placering för. Trav har en lång och viktig tradition i Hudiksvall. Här tävlas det årligen i V75 men här pågår även många andra tävlingsdagar. Här kan det lokaliseras en ny godsjärnväg ca 100 m från travbanan eller ett dubbelspår ca 300 m öster om banan i den västra eller den mittersta korridoren. Tillgängligheten för personbilar och hästskjutsar till travbanan och buller blir den väsentligaste påverkan på travet. Vibrationer från framförallt godsjärnvägen kan också bli ett problem. Tunalids Ridklubb Ridklubben ligger i Fors nordväst om Hudiksvall, strax öster om E4. Ett stort ridhus byggt år 2000 samt en utebana som färdigställdes Klubben har drygt 300 medlemmar. Buller och vibrationer blir de huvudsakliga påverkningarna. Eventuellt går järnvägen i tunnel under ridklubben och hästhagarna i den västra korridoren. 10

19 Asfaltverk Ett asfaltverk finns i Björka, strax väster om Hudiksvall och norr om riksväg 84. Eventuellt går järnvägen i tunnel under asfaltverket i den västra korridoren. ET Tours-turism och konsultföretag Ny E4 ligger ca 150 meter öster om verksamheten, som ligger på tre öar i Delångersån. Här arrangeras vildmarksäventyr och konferenser. En ny dubbelspårig järnväg i den västa korridoren placeras strax öster om nya E4. Mittenkorridoren hamnar eventuellt meter öster om verksamheten. Ilsbo industrier, Enånger Enångers största industri med ett 50-tal anställda. Där tillverkas dumprar, lastväxlare, kärror och tippflak. Här kommer ett dubbelspår på Ostkustbanan i närheten av verksamheten, uppskattningsvis ca 20 meter väster om verksamheten. 2.5 Riksintresseområden som berörs Riksintresseområden för naturvård och kulturmiljöer bedöms vara relevanta för denna översiktsplan, eftersom de troligen påverkas av ny järnväg. Det är områden som har så höga natur- och/eller kulturmiljövärden, som i ett nationellt perspektiv, har höga historiska, estetiska eller sociala egenskaper samt även innehåller en hög grad av äkthet och kvalitet. Syftet och ambitionen med riksintressen är att ge uppmärksamhet på områdenas kvalitativa värden, så att stor hänsyn tas, vid till exempel byggande av ny järnväg, för att inte skada de olika värdena. Syftet med riksintresseområden kan både vara exploaterande och/eller bevarande. Ibland kan två riksintressen vara förenliga. Ostkustbanan är riksintresseområde för kommunikationer, vilket kan innebära när ny järnväg anläggs, att ett annat riksintresse står i motsatsförhållande. Enligt miljöbalken skall det riksintresse ges företräde som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Anläggande av järnväg i några år, med påverkan på natur- och kulturmiljöer, samt användande i kanske 100 år, med positiva konsekvenser för luftmiljön, mindre klimatpåverkan, positiva effekter för arbete, utbildning, service, attraktivt boende och sist men inte minst ett krympande Sverige i tid. Närheten till Sundsvall, Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm med allt det innebär, gör att tåg och tågtrafik väger tungt vid avvägningen mellan olika riksintressen, vilket dock ska utredas innan översiktsplanen antas av fullmäktige. 11

20 2.5.1 Korridorer för järnvägar Det finns två olika riksintressen för järnvägar, en för dagens Ostkustbana och en med korridorer för den framtida Ostkustbanan. Var den nya Ostkustbanan och var järnvägsstationerna (Hudiksvall och Iggesund) ska lokaliseras är inte bestämt. Det är detta val vi skall komma fram till i denna översiktsplan. Hudiksvalls kommun anser att den korridor som går från Galgberget mot sydväst under Lillfjärden, under sjukhuset och Västra skolan, under Håsta och Fridhems förskolor samt längst i söder under Håsta By bör tas bort. Lillfjärden är mycket känslig, sjukhuset, skolor och förskolor är buller- och vibrationskänsliga. Denna korridor innebär sannolikt stora intrång i stadsbilden. (Se nedan) Dessutom anser kommunen att den mycket breda korridoren, ibland meter bred, som ligger öster om E4, ska smalnas av väsentligt, till kanske 300 meter. Det råder ett stort tryck på ny bebyggelse framförallt vid mittinfarten till staden men även på andra platser, där kommunen nu tvingas säga nej till nya etableringar. (Se nedan) 12 Riksintresseområden för järnvägar

21 2.5.2 Naturvård Riksintresseområden för naturvård har mycket höga naturvärden, utpekade av Naturvårdsverket. Tre sådana områden kan påverkas av ny järnväg. Dalgången Hög/Hälsingtuna tangeras i dess östra del. Väg E4 ligger redan inom området och den nya järnvägen dras öster om E4. Idag korsas dalgången av E4 och Bergsjövägen. Här är Hallstaåsen ganska mäktig och skiljer Högs dalgång från Hälsingtuna dalgång dessa två är tydligt markerade landskapsrum. Därför är det här viktigt att inte järnvägen ligger för högt ovan mark men heller inte på en nivå som kan påverka vattentäkten i Hallstaåsen. Delångersån som redan korsas av Ostkustbanan och kommer att korsas av ny järnväg. För Delångersån som är ett riksintressant fiskevatten med högsta naturvärde, krävs en speciell bedömning av åtgärder, t.ex. ny järnväg, som kan påverka områdets naturvärden och landskapsbild. 13

22 Skåssans myrar i södra delen mot Söderhamns kommun som redan korsas av Ostkustbanan. Skåssans myrområde, som är ett stort sammanhängande myrkomplex med högsta naturvärde, men som under många år korsats av Ostkustbanan. Nianån, som dock inte är ett riksintresseområde, har ändå höga naturvärden som ett skyddsvärt vattendrag. Kommunen gör här kalkningsinsatser. Här är det viktigt att man under byggnadstiden tar stor hänsyn till fisken och det rörliga friluftslivet när man bygger en bro över ån. Dagvatten får inte rinna till åarna orenat. Hallstaåsen, som sträcker sig från Hallbovien i Norra Dellen till Hudiksvallsfjärden är föreslagen av länsstyrelsen som område av riksintresse för vattenförsörjning. En ås med stor kapacitet och god kvalitet och där realistiska alternativ till annan likvärdig vattentäkt saknas. 14

23 2.5.3 Kulturmiljöer Riksintresseområden för kulturmiljöer har mycket höga kulturmiljövärden. Fyra sådana områden kan påverkas av ny järnväg. Högs- och Hälsingtunas centralbygd tangeras i dess östra del. Här handlar det om på vilken nivå över marken som järnvägen anläggs. Hudiksvalls stads centrum ligger så gott som helt under riksintresseområde för Ostkustbanan. Detta innebär att då måste järnvägen ligga i tunnel under staden, i annat fall blir det väldigt stora ingrepp i riksintresset för kulturmiljö (karta?), som täcker nästan hela centrala staden. De centrala delarna av Hudiksvalls stad är av riksintresse för kulturmiljövården. En stadsmiljö präglad av handel och fiske med tydlig kontrast mellan den äldre hamnmiljön och trästadsbebyggelsen samt stenhusbebyggelsen från träpatronepoken (1850-). 15

24 Hit hör Fiskarstan, inre hamnen med magasinen och Tullhuset, Åvik, centrum, Tingshusbacken och Kålhagen. Dessa kulturmiljövärden måste skyddas mot förvanskning. De utgör en viktig stomme även ur attraktivt boende- och turismvärden samtidigt som de för staden utgör ett historiskt arkiv. Vid planering och anläggande av ny järnväg ska mycket stor hänsyn tas till dessa värden. Ett dubbelspår bredvid dagens Ostkustbana i ytläge genom staden, skulle ge väldigt stora ingrepp i staden. Riksintresset Iggesund korsas av dagens Ostkustbana, med en centralt belägen station. Kärnvärdena i området är två masugnar från 1874 respektive Av bruksbebyggelsen finns åtskilligt bevarat från brukets järnframställningsepok. Här finns den Grillska herrgården från 1724 samt flera äldre arbetarbostäder. Även slagghögen finns kvar. Bostadsområdet Krylbo, med arbetarbostäder från tal samt disponentbostaden med omgivande park finns även kvar, så gott som oförändrat. Njutångers kyrkomiljö, ett agrart kulturlandskap med sammanhängande område av allmogekaraktär från och 1800-talen.korsas av dagens Ostkustbana i de västra delarna. Här kan eventuellt en ny järnväg beröra de västra delarna av riksintresseområdet, innan banan eventuellt går i tunnel genom Högåsberget, då i den östra korridoren. 16

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813

PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län. 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 PM BULLER Fredriksskansbanan ny spåranslutning till Gävle Hamn Gävle Kommun, Gävleborgs län 2012-07-06 Diarienummer: TRV2012/47813 Medverkande Trafikverket Projektledning Cecilia Cederloo, projektledare

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län.

PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111 Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. Handlingar Planens syfte Bakgrund 1. Plankarta med bestämmelser 2. Planbeskrivning

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan Snabbjärnväg Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan 2018 Ljusdals och Hudiksvalls framtid Järnvägen är en förutsättning för kommunernas tillväxt

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund

Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och Iggesund Rapport 2012 Mats Gradh Hans Gyllow Kerstin Oremark Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendation 5 1.1 Sammanfattning...5 1.2 Arbetsgruppens rekommendation...7

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer