Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17, Dnr :835 Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i Länna med en notering om att lokaliseringen av skolan kan försvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Pysslingen ansöker om att få starta en grundskola i Länna i årskurserna F-6 för 350 elever. Elevprognoserna fram till 2023 i närområden Skogås och Länna i årskurserna F-6 visar på en ökning med cirka 230 elever. Beskrivning av ärendet Pysslingen ansöker om att få starta en grundskola i Länna i årskurserna F-6 för 350 elever. Skolstart avses att börja läsåret 16/17 med 140 elever i årskurserna F-5 för att vara fullt utbyggd läsåret 19/20. Huvudmannen avser att bygga en ny skola i Länna utmed Gamla Lännavägen i anslutning till det planerade detaljplaneområdet Västra Länna 1. Förvaltningens synpunkter Konsekvensbeskrivning Huvudmannens placering av skola sker i ett område där kommunen ser en befolkningsökning i berörda skolåldrar. Fram till 2023 prognostiseras en elevökning med 230 elever i Skogås-Länna. Placeringen i Länna medför dock att upptagningsområdet även kan tänkas vara elever från Haninge. Skolans tänkta placering ligger lätt åtkomlig från Nynäsvägen. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (2) Med erfarenhet från flera fristående aktörer i Huddinge kommun som ligger väl till i förhållande till kommunikation och i nära anslutning till andra kommuner så är inflödet av elever från andra kommuner stort. Internationella engelska skolan 56 procent av eleverna från annan kommun Södertörns friskola 40 procent av eleverna från annan kommun Juringe gårdsskolan 48 procent av eleverna från annan kommun Det finns därmed ingen garanti för att en skola i Länna enbart plocka elever från Huddinge. Detta är en försvårande planeringsfaktor för de kringliggande kommunala skolorna i Huddinge. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Ansökan 2. Befolkningsprognos 3. Sammanställning skolor i kommunen 4. Karta över skolor i kommunen Beslutet delges Skolinspektionen Akten Monica Hjorth von Zeipel T.f. grundskolechef

3 Sida l av 3 Harriet Stenis Registrator HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- och utbildningsförvaltningen sekretariatet Från: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Skickat: den 27 februari :49 Till: Postläda-BUF Barn- och utbildningsförvaltn (Registrator) Ämne: VB: Remiss frän skolinspektionen Ansökan dnr :835 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Hej, Den här handlingen har kommit till kommunens officiella e-postlåda och sänds till dig/ er för kännedom och eventuell åtgärd. Med vänliga hälsningar Re g istratar Kommunstyrelsens kansli Från: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 26 februari :17 Till: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Kopia: Eva-Lotte Stavle Ämne: Remiss frän skolinspektionen Ansökan dnr :835 Pysslingen Förskolor och Skolor AB ra skolinspektionen_office Huddinge kommun Remiss (1) Dnr :835 Remiss från skolinspektionen Pysslingen Förskolor och Skolor AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. A v konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &am

4 Sida 2 av 3 ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. skolinspektionens bedömning skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara skolinspektionen tillhanda senast den 13 april2015. E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :835 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På skolinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Bilaga Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB Kopia till Pysslingen Förskolor och Skolor AB Med vänlig hälsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tillståndsprövning skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &am

5 Sida 3 av 3 Besök: Sveavågen 159 Telefon: Fax: E-post: Tänk på miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &am

6

7 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800}. Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar attfölja de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. ~Läs mer om aktuell lagstiftning~ förordningar och propositioner ~Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser ~ Förskolek/ass ~Fritidshem ~Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen! X l sökandens namn (exempel Bolaget AB).Pysslingen Förskolor och skolor A Bi Organisationsnummer/personnummeri i Organisationsform~ skolenhetens namn'länna skofal Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stifte/sen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till sko/inspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga

8 l. sökanden och kontaktperson ~ Läsmer Sökandens namn (exempel Bolaget AB) :Pysslingen Förskolor och Skolor AB Organisationsform Organisationsnummer/personnummer ' Utdelningsadress :Box 213: Postnummer 10124! Ort [Stockholm: i;j:~j~~j~~~lf~~'!~~);~it~r'~.!j9:~t~ ~t~~~ij~~*i~i!lf«~~~wilft~fl(1";"w.~'iip~r 2 lt'1':~ t(~ Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. ~ Läsmer Lägg till ''i,:;!'t:'~;;,3;}~4%jf~h~ti~i!gj:l6ltvtm~rti~1v/'~j\':rr"\i,;i:\l'-~":;\;s:~nr ~:zr. Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för - bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen -orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd~ samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Under handläggningstiden kommer skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.

9 i X l Läs mer om förenklad delgivning av beslut Kontaktperson E-postadress :Johan Svenonius, Eva-Lotte Stavle' Telefon arbetet , Mobil Utdelningsadress Box Postnummer Ort Stockholm: Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar 0waldorf 0 Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 2. Elevantal och elevprognos ~ Läsmer Ange de årskurser ansökan avser: F-klass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 Åks Åk6 Åk 7 Åk B Åk9 Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 0wsmer F-klass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 ÅkS Åk6 Åk 7 Åk B Läsår 1 '50:!25! :15 15: i2si 1 10i :o i Åk9 Totalt Läsår 2 50 so: : ' : Läsår 3 so.. so so 25. so,50! i25 Fullt utbyggd verksamhet so so: so 'SO so so: so:

10 Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Antal elever Årskurser Läsår l!1001 <F-6! Läsår 2 i1so: :fa6i Läsår 3!200i >F-6! Fullt utbyggd verksamhet ' i235' 'F-6' Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta. :Läsår4! En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden -hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen -att e/ev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. ~Läs mer,området är detaljplanerat för en omfattande utbyggnad med bostäder enligt bilaga 5. Skolan kommer att ligga på rödmarkerat område. Det kommer attfinnas utrymme både för fristående och kommunala i 'verksamheter i framtiden med den planerade utbyggnation som finns för Län n a. Bifogar också ~ intresseundersökning i nuvarande närområde och den tekniska beskrivningen i bilaga 7. Lägg till bilaga

11 3. Ekonomi ~Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner ~Läs mer om inhämtning av kreditupplysning ~ Läsmer Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår l, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in- och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3. 7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Om ansökan avser ett nystartat bo/ag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i likviditetsbudget läsår l samt förlust i resultatbudget läsår l. Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. ~ Läsmer Lägg till bilaga Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen ~ Läsmer 'Intäkterna grundar sig på 2015 års skolpeng samt bidrag för fritidspeng i Huddinge kommun..

12 Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten inkom med nedanstående uppgifter. Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. 0Läsmer Aktieägartillskott/ägartillskott- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag~ årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medelsom finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Intyg om ägartillskott bifogas.; Lägg till bilaga Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravta l~ inbetalningar från medfemmar eller liknande. i Vi kommer i direkt anslutning till skolan söka tillståndför att starta en förskola. Förskolan kommer ut~yttja :del av den totala ytan som projekteras för skola och förskola. Vi har inte tagit upp några intäkter från i förskolanförutom att vi räknat bort deras del av lokalhyran. 1 Lägg till bilaga Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten. Av budgeten ska följande framgå - vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten. Av beskrivningen ska följande framgå -hur investeringar och etableringskostnader är beräknade -hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras -när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå.

13 . Etableringskostnaderna kommer bestå av inköp av Möbler klassrum och gemensamhetsutrymmen: 1750' 'tkr /T utrustning: 360 tkr Kontorsutrustning: 250 tkr Telefon, kopiator mm: 60 tkr Diverse rekrytering: BO tkr lnfo och annonsering: 200 tkr Verksamhetsanpassningen av lokalerna kommer ingå i hyran. Vi kommer finansieraetableringskostnaderna med egna medel (ägartillskott) vilket möjliggörs tack vare en god ifinansie/1 stabilitet. Inkom med en likviditetsbudget för in~ och utbetalningar innan skolstart samt en likviditetsbudget för läsår 1. Observera att eventuellt över~ eller underskott från investerings- och etableringsbudgeten flyttas till likviditetsbudgeten läsår 1. Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både "likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstart" och i" likviditetsbudget läsår 1 ". 0Läsmer Likviditetsbudget in* och utbetalningar innan skolstort Likviditetsbudget läsår l Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår Totaltår l l Kommunalt bidrag förskolek/ass Kommunalt bidrag grundskola Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem Lån Lån o Aktieägartillskott/ägartillskott!2820 Aktieäga rti l/sko tt/äga rti Ils ko t t 3849: 6669 Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel o Annan finansiering Annan finansiering o Övriga inbetalningar övriga inbetalningar o Summa inbetalningar 2820 Summa inbetalningar o Utbetalningar - innan skolstart Utbetalningar -läsår l Utbildning och personal Utbildning och personal skolledning skolledning Personal/lärare Lärare förskolek/ass Lärare grundskola Personal fritidshem Övrig personal

14 Administration Administration Rekrytering Rekrytering ;Q! Fortbildning 80, 80 Lokaler /Utrustning Loka/er/Utrustning Lokalhyra Lokalhyra ' Speciallokaler Speciallokaler '200, 200 Möbler Möbler o: 1750 Datorer Datorer ' Kontorsutrustning 250 Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Telefon, kopiator mm Läromedel Läramedel litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt ÖVrigt Information och annonsering 200' Information och annonsering so' 250 Elevhälsa Skolmåltider studieresor Försäkringar Försäkringar g, 9 Övriga utbetalningar studie- och yrkesvägledning Övriga utbetalningar o Finansiella poster Räntor Amorteringar Finansiella paster Räntor Amorteringar o o Summa utbetalningar Över/Underskott 2820 o Summa utbetalningar över/underskott o o Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3, Utgå från skolinspektionens budgetmall nedan, Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. [2<] läs mer Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

15 Kammunalt bidrag förskaleklass Kammunalt bidrag grundskala '6980 ; Kammunalt bidrag fritidshem,3660,s330: 6940' Avgift fritidshem Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Persanal skalledning 820' Lärare förskaleklass Lärare grundskola :2720; :s140; 7220, Persanal fritidshem '3ooo: 4680i S680 Övrig personal 42S Administration 42S Rekrytering al 80 80! Fartbildning Laka/er/Utrustning Lokalkostnad 632Si '632S, 632S: Kostnader för speciallokaler ,.400 Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier so 2SO: 200 Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror~ licenser) ' Övrigt Information och annonsering so: 100! 100 Elevhälsa,400i i1ooi 1000, Sko/måftider 780' 1220' 1620' studieresor Försäkringar 9i 1S 20 studie- och yrkesvägledning '7S 200 2SO Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler 3SO S60 660

16 Datorer 160 ;250i 1330' Telefon, kopiator mm 20i ;3Qi :30i Summa kostnader Vinstfförlust Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga. Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå - avgiftens storlek -hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa). ~ Läsmer,skolan kommer ta ut samma avgifter som kommunen, i 4. Lokaler l2<jläsmer Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen, ~ Läsmer Huddinge kommun, Länna Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.

17 Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap kommer att finnas i byggnaden och kommer att inredas och utrustas enligt beprövad modell från våra befintliga skolor. Lokalen är specificerad utifrån legala krav och tidigare erfarenheter ifrån andra Pysslingenskolor. Salens placering fastställs i samband med att sluthandlingarna tas fram. Idrott och hälsa Idrottsundervisningen kommer ske i skolans rörelserum och i den idrottshall som projekteras i ett senare skede. Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi ~ch teknik) :Kommer ske i en för ändamålet anpassad lokal och utrustas för att tillgodose utbildningens behov och' ;inspirera inom teknik och naturvetenskapliga ämnesområdena! Slöjd,Kommer finnas i de hyrda lokalerna.. Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga funktion -skolbibliotekets pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra eleverna tillgång till ett skolbibliotek. i Pysslingen ser skoibiblioteken som en absolut nödvändighet för skolans verksamhet och vi har därför 1bibliot~k i ~~mtli~a ~åra skolor. Skolbibli?tek kommer. att finnas i byggnaden och ko~mer.att utformas i renu~_het me~ ~-e riktli_~t~r sor:n Skol_i_~spektion~~ föreskriver. Det kommer att finnas en anvisad yta å 100- :200 kvm för skolbiblioteket med tillgång till eluttag, studieplatser samt internetåtkomst. Biblioteket! [kommer att: Vara utformat så att det bidrar till ökad måluppfyllelse (både till innehåll och form)! i Innehålla båd~-~könlitteratur och fa~klitteratur B!~l!.?tekets resurser kommer att finnas i både ~i-~ital och i 11 analog 11 1 bokbunden form Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades/ \invandrares och andra minoriteters särskilda behov: skolbiblioteket ska säkerställa en god tillgång till i :referens- och skönlitteratur med koppling tillläroplanens mål. Eleverna har även tillgång till elektroniska!!böcker-genom Bibliotekstjänst/ som--bi-and annat b-istår m~d ett urval av t illa r anpa-ssade för grundskolan. l idet pedagogiska arbetet ska både elever och lärare kunna disponera biblioteket när det passar dem i ' deras planering- biblioteket ska vara en öppen resurs. skolbiblioteket kommer att innehålla både fysiska;!böcker såsom digitala böcker och texter. l Pysslingens arbetssätt ingår även digitala medier ii.skolbiblioteket. Kombinationen av fysiska böcker och onlinebibliotek medverkar till en uppdaterad : resursbas men också en garanterad och pålitlig kvalitetsnivå. På så vis möjliggörs biblioteket spela en :central roll i den pedagogiska verksamheten på skolan. Böckerna kommer att finnas på flera olika språk/ och onlinebiblioteket ger möjlighet till översättningsservice till ett antal språk. De fysiska böckerna 1kommer att vara både fiktiva och icke fiktiva samt täcka en rad ämnen som undervisas i skolan- nära -knutet till Lgr 11 och den lokala kursplanen. För att säkerställa att innehållet i biblioteket är relevant krävs '

18 det att utbudet av böcker samordnas med den undervisning som bedrivs. Två konkreta exempel på detta; l kan vara att facklitteratur köps och beställs kopplat till de projekt som ärplanerade, eller att! undervisningen i svenska ska va~~ styra~de tör vilke~ typ av skö~litteratur ;~m finns i bibli-oteket, allt för i att främja läsning och läslust. Stöd för bibliotekets basutbud kommer skolan ansluta sig till AcadeMedias: ;samarbete med Bibli~tekstj_änst (~om bla~d annat bistår med ett urv~l av ~itlar anpassade.för!" grundskolan) och utlåningssystemet FreeLib. s. skolenhetens ledning och personal ~ Läsmer För undervisning i förskolek/ass och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som läro re eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall. 0 Sökanden för förskolek/assen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap. 13 och sko/lagen. För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. 0 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2 kap. 14 sko/lagen. Ange beräknat antallärare i försko/eklassen uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) iställetför kommatecken (4,5}. 0Läsmer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt

19 Antal heltids- tjänster Antal personer 2' 2 Antal personer Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare 1 läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 2 2 Antal heltidstjänster Antal Antal heltidspersoner tjänster 2' 2! Antal personer 2 verksamhet Ange beräknat antallärare i grundskolan uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5}. [2<] Läs mer Läsår l Läsår 2 Antal heltids- tjänster Antal Antal heltidspersoner tjänster 6! j5.5! Antal personer Antal heltidstjänster ~.iol :101 Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet Antal personer 14i Läsår 3 Antal heltidstjänster Fullt utbyggd verksamhet Antal personer :161. ' Antal heltidstjänster. ' i15.5i :' l Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.[ Vi k~mmer att ha mentorer! ;knutna till varje klass, utöver det så kommer personalen organiseras så att alla elever undetvisas av., " "' ' ; ämnesbehöriga lärare. i Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5}. [2<] Läs mer Antal personer Läsår l Läsår 2 tjänster!13! 12; Antal heltids- Antal heltids- Antal personer Läsår 3 Antal Antal heltidspersoner tjänster 15 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal heltidspersoner tjänster 17 16'

20 . Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.!kökspersonal, administration och elevhälsopersonal j ~Läs mer 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Av beskrivningen ska framgå - vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan - elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. i Elevern~ ko'!'111er ha t_illgån~ till ~kolläkare, skolsköter~k~~--k~~a~or, P_~r~onal med speciaij?~d_a~_o_~isk [ ko0pete~-~- ~~h_ p,syko~~g. -~-~~-m Pysslin~en _fin~~- ~~-t -~-i~t_~~~~~!.~,~~rg~~p~_~d-e _el-evhä-~so!ea ~~- -~~~i_l~'_k_aren j iansvarar för alla skolenheter. Övrig personal kommer att anställas på skolenheten och samarbeta med det:.,. ' ~ :centrala teamet. Målet med elevhälsan på skolan är att "vi har barn som når målen och mår bra". För att i. ' ' ' ]uppnå målet kommer ~levhälsan på skolan att organiseras -i team. Teamet leds av rektor och arbetar! ~~v~;prof;s;i~~ellt:.71e~erna k~m,;;er atthatilliå~g ~;~~~~!~1~~7t~d~adek~,;;~~~ens;r-dv~j_.... '! specialpedagogisk kompetens, skolsköterska, psykolog, kurator och skolläkare. Teamet kommer att arbeta i ' :både på strateg_isk och oper~tiv ~ivå. El_~vh_älsan ~k~- ~~-~-""!~~-~-t-~~,~a.!~ä-~j~-~~e oc~ ~~r::~y~~-ande ~en även ;undanröja hinder för elevers utveckling, lärande och generellt bidra till trygga och sunda uppväxtvillkor För att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov finns en tydlig arbetsprocess som pågår på skolan.: :Denna kan beskrivas i fem steg; -Uppmärksamma -Utreda -Dokumentera -Åtgärda (och följa upp)- 'Utvärdera Till stöd i detta arbete finns centralt framtagna mallar och handledningsmaterial för både ;utredning och åtgärds-program. Till stöd för det lokala_ teamet på skolan h~ r huvudmannen Pysslingen, utarbetat en Elevhälsometod bok. Metodboken ger strukturer och kvalitetssäkrar elevhälsoarbetet. Det finns dokument som berör all personal på skolan men också mer riktade dokument som berör lärare,; arbetslag, rektor, skolläkare, skolsköterska, specialpedagog,!lärare, kurator, psykolog. Grunden

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: SKOLINSPEKTIONEN Från: Anna-Carin Kostic [mailto:anna-carin.kostic@skolinspektionen.se] Skickat: den 18 februari 2016 14:48 Till: Höör - KLK - Höörs Kommun - Brevlåda Kopia: silvia.maria.bengtsson@gmail.com

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-12 Strömstads kommun kommun@stromstad.se Rektorn vid Rossö skola F-6 Sissel.rod@stromstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Rossö skola F-6 Strömstads

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola 3L e kt Cg.'"Le71, Beslut Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ryaskolan 4-9 i Göteborgs kommun 2(10) Uppföljning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ij Skolinspektionen Dnr 44-2016:11045 Vassbo Behandlingshem AB Org.nr. 556449-1602 claus.forum@humana.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vassbo skola i Uddevalla kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958 Beslut Kajan Friskola AB 2015-05-29 Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) 75643 Uppsala Dnr 31-2015:965 Att: anders.eriksson@kajanfriskola.se 31-2015:993 32-2015:958 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:9529 Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Org.nr. 802011-1582 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Fryshuset Grundskola Västra i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Grundskolenämnden. Kunskapsskolan ansöker om att få starta en grundskola i årskurserna 4-9 för

Grundskolenämnden. Kunskapsskolan ansöker om att få starta en grundskola i årskurserna 4-9 för BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/188.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Kunskapsskolan

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer