Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17, Dnr :835 Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i Länna med en notering om att lokaliseringen av skolan kan försvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Pysslingen ansöker om att få starta en grundskola i Länna i årskurserna F-6 för 350 elever. Elevprognoserna fram till 2023 i närområden Skogås och Länna i årskurserna F-6 visar på en ökning med cirka 230 elever. Beskrivning av ärendet Pysslingen ansöker om att få starta en grundskola i Länna i årskurserna F-6 för 350 elever. Skolstart avses att börja läsåret 16/17 med 140 elever i årskurserna F-5 för att vara fullt utbyggd läsåret 19/20. Huvudmannen avser att bygga en ny skola i Länna utmed Gamla Lännavägen i anslutning till det planerade detaljplaneområdet Västra Länna 1. Förvaltningens synpunkter Konsekvensbeskrivning Huvudmannens placering av skola sker i ett område där kommunen ser en befolkningsökning i berörda skolåldrar. Fram till 2023 prognostiseras en elevökning med 230 elever i Skogås-Länna. Placeringen i Länna medför dock att upptagningsområdet även kan tänkas vara elever från Haninge. Skolans tänkta placering ligger lätt åtkomlig från Nynäsvägen. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (2) Med erfarenhet från flera fristående aktörer i Huddinge kommun som ligger väl till i förhållande till kommunikation och i nära anslutning till andra kommuner så är inflödet av elever från andra kommuner stort. Internationella engelska skolan 56 procent av eleverna från annan kommun Södertörns friskola 40 procent av eleverna från annan kommun Juringe gårdsskolan 48 procent av eleverna från annan kommun Det finns därmed ingen garanti för att en skola i Länna enbart plocka elever från Huddinge. Detta är en försvårande planeringsfaktor för de kringliggande kommunala skolorna i Huddinge. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Ansökan 2. Befolkningsprognos 3. Sammanställning skolor i kommunen 4. Karta över skolor i kommunen Beslutet delges Skolinspektionen Akten Monica Hjorth von Zeipel T.f. grundskolechef

3 Sida l av 3 Harriet Stenis Registrator HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- och utbildningsförvaltningen sekretariatet Från: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Skickat: den 27 februari :49 Till: Postläda-BUF Barn- och utbildningsförvaltn (Registrator) Ämne: VB: Remiss frän skolinspektionen Ansökan dnr :835 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Hej, Den här handlingen har kommit till kommunens officiella e-postlåda och sänds till dig/ er för kännedom och eventuell åtgärd. Med vänliga hälsningar Re g istratar Kommunstyrelsens kansli Från: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 26 februari :17 Till: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Kopia: Eva-Lotte Stavle Ämne: Remiss frän skolinspektionen Ansökan dnr :835 Pysslingen Förskolor och Skolor AB ra skolinspektionen_office Huddinge kommun Remiss (1) Dnr :835 Remiss från skolinspektionen Pysslingen Förskolor och Skolor AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. A v konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &am

4 Sida 2 av 3 ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. skolinspektionens bedömning skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara skolinspektionen tillhanda senast den 13 april2015. E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :835 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På skolinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Bilaga Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB Kopia till Pysslingen Förskolor och Skolor AB Med vänlig hälsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tillståndsprövning skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &am

5 Sida 3 av 3 Besök: Sveavågen 159 Telefon: Fax: E-post: Tänk på miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &am

6

7 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800}. Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar attfölja de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. ~Läs mer om aktuell lagstiftning~ förordningar och propositioner ~Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser ~ Förskolek/ass ~Fritidshem ~Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen! X l sökandens namn (exempel Bolaget AB).Pysslingen Förskolor och skolor A Bi Organisationsnummer/personnummeri i Organisationsform~ skolenhetens namn'länna skofal Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stifte/sen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till sko/inspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga

8 l. sökanden och kontaktperson ~ Läsmer Sökandens namn (exempel Bolaget AB) :Pysslingen Förskolor och Skolor AB Organisationsform Organisationsnummer/personnummer ' Utdelningsadress :Box 213: Postnummer 10124! Ort [Stockholm: i;j:~j~~j~~~lf~~'!~~);~it~r'~.!j9:~t~ ~t~~~ij~~*i~i!lf«~~~wilft~fl(1";"w.~'iip~r 2 lt'1':~ t(~ Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. ~ Läsmer Lägg till ''i,:;!'t:'~;;,3;}~4%jf~h~ti~i!gj:l6ltvtm~rti~1v/'~j\':rr"\i,;i:\l'-~":;\;s:~nr ~:zr. Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för - bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen -orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd~ samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Under handläggningstiden kommer skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.

9 i X l Läs mer om förenklad delgivning av beslut Kontaktperson E-postadress :Johan Svenonius, Eva-Lotte Stavle' Telefon arbetet , Mobil Utdelningsadress Box Postnummer Ort Stockholm: Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar 0waldorf 0 Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 2. Elevantal och elevprognos ~ Läsmer Ange de årskurser ansökan avser: F-klass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 Åks Åk6 Åk 7 Åk B Åk9 Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. 0wsmer F-klass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 ÅkS Åk6 Åk 7 Åk B Läsår 1 '50:!25! :15 15: i2si 1 10i :o i Åk9 Totalt Läsår 2 50 so: : ' : Läsår 3 so.. so so 25. so,50! i25 Fullt utbyggd verksamhet so so: so 'SO so so: so:

10 Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Antal elever Årskurser Läsår l!1001 <F-6! Läsår 2 i1so: :fa6i Läsår 3!200i >F-6! Fullt utbyggd verksamhet ' i235' 'F-6' Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta. :Läsår4! En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden -hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen -att e/ev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. ~Läs mer,området är detaljplanerat för en omfattande utbyggnad med bostäder enligt bilaga 5. Skolan kommer att ligga på rödmarkerat område. Det kommer attfinnas utrymme både för fristående och kommunala i 'verksamheter i framtiden med den planerade utbyggnation som finns för Län n a. Bifogar också ~ intresseundersökning i nuvarande närområde och den tekniska beskrivningen i bilaga 7. Lägg till bilaga

11 3. Ekonomi ~Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner ~Läs mer om inhämtning av kreditupplysning ~ Läsmer Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår l, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in- och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3. 7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Om ansökan avser ett nystartat bo/ag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i likviditetsbudget läsår l samt förlust i resultatbudget läsår l. Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. ~ Läsmer Lägg till bilaga Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen ~ Läsmer 'Intäkterna grundar sig på 2015 års skolpeng samt bidrag för fritidspeng i Huddinge kommun..

12 Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten inkom med nedanstående uppgifter. Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. 0Läsmer Aktieägartillskott/ägartillskott- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag~ årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medelsom finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Intyg om ägartillskott bifogas.; Lägg till bilaga Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravta l~ inbetalningar från medfemmar eller liknande. i Vi kommer i direkt anslutning till skolan söka tillståndför att starta en förskola. Förskolan kommer ut~yttja :del av den totala ytan som projekteras för skola och förskola. Vi har inte tagit upp några intäkter från i förskolanförutom att vi räknat bort deras del av lokalhyran. 1 Lägg till bilaga Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten. Av budgeten ska följande framgå - vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten. Av beskrivningen ska följande framgå -hur investeringar och etableringskostnader är beräknade -hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras -när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå.

13 . Etableringskostnaderna kommer bestå av inköp av Möbler klassrum och gemensamhetsutrymmen: 1750' 'tkr /T utrustning: 360 tkr Kontorsutrustning: 250 tkr Telefon, kopiator mm: 60 tkr Diverse rekrytering: BO tkr lnfo och annonsering: 200 tkr Verksamhetsanpassningen av lokalerna kommer ingå i hyran. Vi kommer finansieraetableringskostnaderna med egna medel (ägartillskott) vilket möjliggörs tack vare en god ifinansie/1 stabilitet. Inkom med en likviditetsbudget för in~ och utbetalningar innan skolstart samt en likviditetsbudget för läsår 1. Observera att eventuellt över~ eller underskott från investerings- och etableringsbudgeten flyttas till likviditetsbudgeten läsår 1. Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både "likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstart" och i" likviditetsbudget läsår 1 ". 0Läsmer Likviditetsbudget in* och utbetalningar innan skolstort Likviditetsbudget läsår l Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår Totaltår l l Kommunalt bidrag förskolek/ass Kommunalt bidrag grundskola Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem Lån Lån o Aktieägartillskott/ägartillskott!2820 Aktieäga rti l/sko tt/äga rti Ils ko t t 3849: 6669 Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel o Annan finansiering Annan finansiering o Övriga inbetalningar övriga inbetalningar o Summa inbetalningar 2820 Summa inbetalningar o Utbetalningar - innan skolstart Utbetalningar -läsår l Utbildning och personal Utbildning och personal skolledning skolledning Personal/lärare Lärare förskolek/ass Lärare grundskola Personal fritidshem Övrig personal

14 Administration Administration Rekrytering Rekrytering ;Q! Fortbildning 80, 80 Lokaler /Utrustning Loka/er/Utrustning Lokalhyra Lokalhyra ' Speciallokaler Speciallokaler '200, 200 Möbler Möbler o: 1750 Datorer Datorer ' Kontorsutrustning 250 Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Telefon, kopiator mm Läromedel Läramedel litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt ÖVrigt Information och annonsering 200' Information och annonsering so' 250 Elevhälsa Skolmåltider studieresor Försäkringar Försäkringar g, 9 Övriga utbetalningar studie- och yrkesvägledning Övriga utbetalningar o Finansiella poster Räntor Amorteringar Finansiella paster Räntor Amorteringar o o Summa utbetalningar Över/Underskott 2820 o Summa utbetalningar över/underskott o o Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3, Utgå från skolinspektionens budgetmall nedan, Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. [2<] läs mer Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

15 Kammunalt bidrag förskaleklass Kammunalt bidrag grundskala '6980 ; Kammunalt bidrag fritidshem,3660,s330: 6940' Avgift fritidshem Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Persanal skalledning 820' Lärare förskaleklass Lärare grundskola :2720; :s140; 7220, Persanal fritidshem '3ooo: 4680i S680 Övrig personal 42S Administration 42S Rekrytering al 80 80! Fartbildning Laka/er/Utrustning Lokalkostnad 632Si '632S, 632S: Kostnader för speciallokaler ,.400 Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier so 2SO: 200 Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror~ licenser) ' Övrigt Information och annonsering so: 100! 100 Elevhälsa,400i i1ooi 1000, Sko/måftider 780' 1220' 1620' studieresor Försäkringar 9i 1S 20 studie- och yrkesvägledning '7S 200 2SO Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler 3SO S60 660

16 Datorer 160 ;250i 1330' Telefon, kopiator mm 20i ;3Qi :30i Summa kostnader Vinstfförlust Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga. Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå - avgiftens storlek -hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa). ~ Läsmer,skolan kommer ta ut samma avgifter som kommunen, i 4. Lokaler l2<jläsmer Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen, ~ Läsmer Huddinge kommun, Länna Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt.

17 Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap kommer att finnas i byggnaden och kommer att inredas och utrustas enligt beprövad modell från våra befintliga skolor. Lokalen är specificerad utifrån legala krav och tidigare erfarenheter ifrån andra Pysslingenskolor. Salens placering fastställs i samband med att sluthandlingarna tas fram. Idrott och hälsa Idrottsundervisningen kommer ske i skolans rörelserum och i den idrottshall som projekteras i ett senare skede. Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi ~ch teknik) :Kommer ske i en för ändamålet anpassad lokal och utrustas för att tillgodose utbildningens behov och' ;inspirera inom teknik och naturvetenskapliga ämnesområdena! Slöjd,Kommer finnas i de hyrda lokalerna.. Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga funktion -skolbibliotekets pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra eleverna tillgång till ett skolbibliotek. i Pysslingen ser skoibiblioteken som en absolut nödvändighet för skolans verksamhet och vi har därför 1bibliot~k i ~~mtli~a ~åra skolor. Skolbibli?tek kommer. att finnas i byggnaden och ko~mer.att utformas i renu~_het me~ ~-e riktli_~t~r sor:n Skol_i_~spektion~~ föreskriver. Det kommer att finnas en anvisad yta å 100- :200 kvm för skolbiblioteket med tillgång till eluttag, studieplatser samt internetåtkomst. Biblioteket! [kommer att: Vara utformat så att det bidrar till ökad måluppfyllelse (både till innehåll och form)! i Innehålla båd~-~könlitteratur och fa~klitteratur B!~l!.?tekets resurser kommer att finnas i både ~i-~ital och i 11 analog 11 1 bokbunden form Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades/ \invandrares och andra minoriteters särskilda behov: skolbiblioteket ska säkerställa en god tillgång till i :referens- och skönlitteratur med koppling tillläroplanens mål. Eleverna har även tillgång till elektroniska!!böcker-genom Bibliotekstjänst/ som--bi-and annat b-istår m~d ett urval av t illa r anpa-ssade för grundskolan. l idet pedagogiska arbetet ska både elever och lärare kunna disponera biblioteket när det passar dem i ' deras planering- biblioteket ska vara en öppen resurs. skolbiblioteket kommer att innehålla både fysiska;!böcker såsom digitala böcker och texter. l Pysslingens arbetssätt ingår även digitala medier ii.skolbiblioteket. Kombinationen av fysiska böcker och onlinebibliotek medverkar till en uppdaterad : resursbas men också en garanterad och pålitlig kvalitetsnivå. På så vis möjliggörs biblioteket spela en :central roll i den pedagogiska verksamheten på skolan. Böckerna kommer att finnas på flera olika språk/ och onlinebiblioteket ger möjlighet till översättningsservice till ett antal språk. De fysiska böckerna 1kommer att vara både fiktiva och icke fiktiva samt täcka en rad ämnen som undervisas i skolan- nära -knutet till Lgr 11 och den lokala kursplanen. För att säkerställa att innehållet i biblioteket är relevant krävs '

18 det att utbudet av böcker samordnas med den undervisning som bedrivs. Två konkreta exempel på detta; l kan vara att facklitteratur köps och beställs kopplat till de projekt som ärplanerade, eller att! undervisningen i svenska ska va~~ styra~de tör vilke~ typ av skö~litteratur ;~m finns i bibli-oteket, allt för i att främja läsning och läslust. Stöd för bibliotekets basutbud kommer skolan ansluta sig till AcadeMedias: ;samarbete med Bibli~tekstj_änst (~om bla~d annat bistår med ett urv~l av ~itlar anpassade.för!" grundskolan) och utlåningssystemet FreeLib. s. skolenhetens ledning och personal ~ Läsmer För undervisning i förskolek/ass och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som läro re eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall. 0 Sökanden för förskolek/assen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap. 13 och sko/lagen. För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. 0 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2 kap. 14 sko/lagen. Ange beräknat antallärare i försko/eklassen uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) iställetför kommatecken (4,5}. 0Läsmer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt

19 Antal heltids- tjänster Antal personer 2' 2 Antal personer Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare 1 läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 2 2 Antal heltidstjänster Antal Antal heltidspersoner tjänster 2' 2! Antal personer 2 verksamhet Ange beräknat antallärare i grundskolan uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5}. [2<] Läs mer Läsår l Läsår 2 Antal heltids- tjänster Antal Antal heltidspersoner tjänster 6! j5.5! Antal personer Antal heltidstjänster ~.iol :101 Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet Antal personer 14i Läsår 3 Antal heltidstjänster Fullt utbyggd verksamhet Antal personer :161. ' Antal heltidstjänster. ' i15.5i :' l Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.[ Vi k~mmer att ha mentorer! ;knutna till varje klass, utöver det så kommer personalen organiseras så att alla elever undetvisas av., " "' ' ; ämnesbehöriga lärare. i Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantafet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5}. [2<] Läs mer Antal personer Läsår l Läsår 2 tjänster!13! 12; Antal heltids- Antal heltids- Antal personer Läsår 3 Antal Antal heltidspersoner tjänster 15 Fullt utbyggd verksamhet Antal Antal heltidspersoner tjänster 17 16'

20 . Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.!kökspersonal, administration och elevhälsopersonal j ~Läs mer 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Av beskrivningen ska framgå - vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan - elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. i Elevern~ ko'!'111er ha t_illgån~ till ~kolläkare, skolsköter~k~~--k~~a~or, P_~r~onal med speciaij?~d_a~_o_~isk [ ko0pete~-~- ~~h_ p,syko~~g. -~-~~-m Pysslin~en _fin~~- ~~-t -~-i~t_~~~~~!.~,~~rg~~p~_~d-e _el-evhä-~so!ea ~~- -~~~i_l~'_k_aren j iansvarar för alla skolenheter. Övrig personal kommer att anställas på skolenheten och samarbeta med det:.,. ' ~ :centrala teamet. Målet med elevhälsan på skolan är att "vi har barn som når målen och mår bra". För att i. ' ' ' ]uppnå målet kommer ~levhälsan på skolan att organiseras -i team. Teamet leds av rektor och arbetar! ~~v~;prof;s;i~~ellt:.71e~erna k~m,;;er atthatilliå~g ~;~~~~!~1~~7t~d~adek~,;;~~~ens;r-dv~j_.... '! specialpedagogisk kompetens, skolsköterska, psykolog, kurator och skolläkare. Teamet kommer att arbeta i ' :både på strateg_isk och oper~tiv ~ivå. El_~vh_älsan ~k~- ~~-~-""!~~-~-t-~~,~a.!~ä-~j~-~~e oc~ ~~r::~y~~-ande ~en även ;undanröja hinder för elevers utveckling, lärande och generellt bidra till trygga och sunda uppväxtvillkor För att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov finns en tydlig arbetsprocess som pågår på skolan.: :Denna kan beskrivas i fem steg; -Uppmärksamma -Utreda -Dokumentera -Åtgärda (och följa upp)- 'Utvärdera Till stöd i detta arbete finns centralt framtagna mallar och handledningsmaterial för både ;utredning och åtgärds-program. Till stöd för det lokala_ teamet på skolan h~ r huvudmannen Pysslingen, utarbetat en Elevhälsometod bok. Metodboken ger strukturer och kvalitetssäkrar elevhälsoarbetet. Det finns dokument som berör all personal på skolan men också mer riktade dokument som berör lärare,; arbetslag, rektor, skolläkare, skolsköterska, specialpedagog,!lärare, kurator, psykolog. Grunden

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer