Malmö. Kvalitetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö. Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB

2 Innehåll Innehåll Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal Förutsättningar - för verksamhetens måluppfyllelse... 5 Pedagogiskt upplägg, kärnvärden... 5 Lokaler... 5 Material... 6 Lärare... 6 Funktioner... 6 Stöd... 7 Elevinflytande... 8 Finansiering och Elever Systematiskt kvalitetsarbete Metoder och uppföljning AcadeMediamodellen Kvalitetsåret Kvalitet & Måluppfyllelse Fokusområde för läsåret 2013/ Resultat och bedömning av kvalitetsarbetet 2013/ Uppföljning av kunskapsresultat Uppföljning av upplevd kvalitet och värdegrundsarbetet Uppföljning av NMI Sammanfattning 2013/ Målbild, Fokusområden och Handlingsplan för 2014/

3 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö Historik, fakta, organisation Plusgymnasiet Malmö etablerades 2011 på Bergsgatan 20 i södra innerstaden, där vi delade utrymme med bl.a. NTI-Gymnasiet och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. Nästkommande skolår flyttade vi till en egen byggnad på Gibraltargatan 2 då vi var i behov av större lokaler p.g.a. ett tilltagande söktryck. Skolan finns i hjärtat av Malmö, där vi är grannar med hovrätten och Malmö Live. Vi omges av grönområde och har goda kommunikationsmöjligheter med fyra minuters promenad från centralstationen. Plusgymnasiets grundkoncept är att ge varje enskild elev mer av det som erfordras i dagens samhälle för att eleven ska kunna söka sig vidare i livet oavsett om eleven ämnar förvärvsarbeta direkt efter avslutad utbildning eller studera vidare på universitet. Mer konkretiserat innebär det plus som eleverna får hos oss att de i samband med studierna fått öva upp sina förmågor att arbeta projektbaserat i både teori och praktik för att bli väl förberedda på de flexibilitets- och det utvecklingskrav som arbetsliv och högre studier ställer på individen. Ett led i det var vårt arbete med aktivt nätverksbyggande där eleverna erbjöds tillfällen att skapa relationer inom relevanta professioner som kan vara användbara i framtiden. Ett annat exempel är det nära samarbete som vi bedrev med våra samarbetspartners som erbjöd praktikplatser. Plusgymnasiet Malmö är en del av Plusgymnasiet AB. Vi ingår i Academedia, som är Nordens största privata utbildningsanordnare med över elever från förskola till vuxenutbildning, 400 enheter och ungefär medarbetare. Ansvarig för verksamheten läsåret 2013/2014 var utbildningsdirektör Joel Hegardt, och verkställande ansvar för Plusgymnasiet Malmö hade rektor Jonas Rying. 2

4 Utbildningar Vi erbjöd både högskole- och yrkesförberedande program. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), med inriktningarna: Samhällsvetenskap (SASAM) Beteendevetenskap (SABET) Medier, information och kommunikation (SAMED) Ekonomiprogrammet (EK), med inriktningen: Ekonomi (EKEKO) Hantverksprogrammet (HV), med inriktningarna: Övriga hantverk, med yrkesutgång Hår- och makeupstylist Övriga hantverk, med yrkesutgång Hudvård Utöver detta erbjöd vi även två introduktionsprogram som är riktat mot de elever som saknar behörighet från grundskolan: Programinriktat val (IMPRO) Preparandutbildning (IMPRE) Elever Det gick 261 elever på skolan under 2013/2014. Skolan hade också nöjet att få fira sin första kull av studenter. Årskurs Antal elever Merparten av dem som sökte sig till oss var folkbokförda i Malmö stad (70%) och hade en mångkulturell bakgrund. De grundskolekompletterande eleverna kom företrädesvis från Malmö. De som sökte sig till våra hantverksprogram (118 st) var enbart flickor, varför det uppstod en särskild könsfördelning på skolan. Inräknat övriga program uppgick antalet flickor på skolan till 74% av det totala elevantalet. 3

5 Fördelning av elever över program och årskurs Årskurs 1 Samhällsvetenskapliga programmet Ekonomiprogrammet Hantverksprogrammet Antal elever Årskurs 2 Samhällsvetenskapliga programmet Ekonomiprogrammet Hantverksprogrammet Antal elever Årskurs 3 Samhällsvetenskapliga programmet Ekonomiprogrammet Hantverksprogrammet Antal elever Personal Den totala personalstyrkan uppgick till 30 personer exklusive kringfunktioner så som matservering, lokalvård, fastighetsförvaltning och dylikt. 17 var kvinnor och 13 män. 5 hade en mångkulturell bakgrund, och den sammantagna medelåldern är 38 år. 4

6 2 Förutsättningar - för verksamhetens måluppfyllelse Pedagogiskt upplägg, kärnvärden Vi skolstart identifierar vi varje elevs talanger och egenskaper. Genom samtal, tester och diagnoser tar vi reda på hur eleverna lär sig bäst. Vi ger mer. Både och inte antingen eller är en viktig princip. Av den anledningen blandar vi teoretiska lektioner i de gymnasiegemensamma ämnena med praktiska projekt och övningar. Eleverna arbetar med events, shower eller projekt. Eleverna lär sig genom att göra. Vi ger även utrymme för att utvecklas genom lärorika misstag. Skolan har ett nära samarbete med det lokala arbetslivet för att eleverna skall få jobba så nära verkligheten som möjligt i syfte att ge dem en klar bild av vilken kompetens som krävdes för deras drömyrke eller högskoleutbildningen. Lokaler Vår byggnad, Flundran 1, var en del av Malmö högskola innan vi hyrde in oss i den via vår värd Wihlborgs Fastigheter AB. Huset består av tre plan med en hiss och två separata trapphus som leder till samtliga våningar. Hissen har varit reserverad för de som haft ett reellt behov av den i vilka fall tillstånd beviljades. Det finns tre in- och utgångar på plan ett, men endast en av dem används som huvudentré: En är en servicedörr och en är enbart en nödutgång. Det finns möjlighet för rullstolsburna att vistas i byggnaden. Brandskyddstillsynen sköts av Anticimex och de ombyggnationer som gjorts under året har utförts av en auktoriserad byggfirma i samråd med Wihlborgs. Runt byggnaden löper ett omfattande balkongutrymme dit elever ej fick tillträde av säkerhetsskäl. Byggnaden har ett omfattande ventilations- och klimatsystem som upptar stora utrymmen. Fönster går ej att öppna. En del dörrar och fönsterparti är ljud- och brandisolerande. Klassrummens storlek är sedvanlig i skolsammanhang och rymmer ca 32 elever. I redovisningen som följer utesluts samtliga servicerum, förråd och liknande. På plan ett fanns det sex klassrum, varav ett var en hud- och spa-salong. Där låg också en cafeteria i samband med huvudentrén, och längre in fanns ett grupprum, ett administratörsrum, samt biträdande rektors arbetsrum. På plan två bedrevs i huvudsak den hantverksrelaterade utbildningen i fem för ändamålen inredda hantverkssalar. Utöver dem fanns två konventionella klassrum inredda för grupparbete, skolbiblioteket, elevkårsrummet och två mindre grupprum. Det fanns fyra personalrum på våningen och även rektor hade sitt rum där. Den stora öppna ytan i mitten av våningen fungerade som matsal mellan Plan tre kännetecknades av att en del av den särskilda verksamheten bedrevs där med exempelvis både skolkurator och skolsyster som hade egna mottagningar. Utöver det fanns tre personalrum, fyra sedvanliga klassrum med konventionell inredning, en större workshop, fyra 5

7 grupprum, två halvklassrum och en öppen elevuppehållsyta med bord och soffgrupper. Ett av halvklassrummen användes särskilt i samband med stödundervisning i matematik. Material Samtliga klassrum har ett eller flera fönster, och i princip samtliga är utrustade med projektor, högtalare, duk och whiteboardtavlor. Klassrummen på plan ett är av en statisk åhörarkaraktär som ofta återfinns på äldre lärosäten, medan de på resterande plan är konventionella och låter sig möbleras om genom flytt av stolar och bänkar. Tillgången till skolbiblioteket och grupprummen hölls fritt för eleverna, och de hade även möjlighet att boka grupp- och klassrum. Undervisningsmaterialet var varierande beroende på kurserna och elevernas såväl som pedagogernas efterfråga och behov. Då samtliga elever erbjöds att kostnadsfritt få låna en egen bärbar dator av skolan utnyttjades möjligheterna att erbjuda dem varierade former av litteratur och information. Både tryckt pappers- såväl som e-litteratur och e-tjänster kunde utgöra en del av utbildningen. Lärare 24 i personalstyrkan var pedagoger. Av dem hade 18 en lärarexamen, och 7 stycken hade ansökt om och fått ut sin lärarlegitimation. 11 av pedagogerna var kvinnor. Funktioner De roller som fanns tillgängliga var: Rektor Biträdande rektor Arbetslagsledare Förstelärare Pedagoger Mentorer Specialpedagog Stödpedagog Administratörer It-support Skolsyster Skolkurator Studievägledare Skolläkare Skolpsykolog 6

8 12 personer var kopplade till icke-pedagogiska uppdrag så som exempelvis elevhälsa och administratör. Samtliga pedagoger var även mentorer. 24 av personalstyrkan bedrev undervisning i varierande tjänstegrad. Det förekom att personal hade pedagogiska och även andra uppdrag, i vilket fall de räknats dubbelt. Skolläkare och skolpsykolog var anställda på entreprenad och nyttjades vid behov för särskilda ärenden. Rektor ledde verksamheten och bistods av bl.a. biträdande rektor och två arbetslagsledare som organiserade arbetet utifrån skolans två arbetslag i vilka samtliga pedagoger ingick. Rektor ledde ledningsgruppen som bestod av rektor, biträdande rektor samt de två arbetslagsledarna. Elevhälsoteamet bestod i huvudsak av skolsyster, skolkurator och rektor som höll veckovisa avstämningsmöten där enskilda ärenden avhandlades. I vissa ärenden kunde skolläkare, skolpsykolog eller andra externa parter komma att kopplas in. Stöd Stödverksamheten på skolan anpassades efter elevens behov efter kartläggning av pedagog, mentor, specialpedagog eller elevhälsoteamet. I många fall rörde de sig om extra undervisningstid. Matematik och engelska var de ämnen som visade sig vara extra besvärliga för en del elever och där behovet av stöd var förhållandevis stort. Stöd för dyslektiska elever var också vanligt förekommande i form av grundläggande kartläggning, behovsinventering och individanpassning som exempelvis hjälpmjukvara, förlängda deadlines, muntliga examinationer och föreläsningsanteckningar. Allt arbete med särskilt stöd hade den enskilda elevens behov som utgångspunkt. De huvudsakliga åtgärderna bestod i regel av individanpassad extraundervisning, skolsjukvård och i vissa fall remisser till andra instanser bortom skolverksamheten. Extraundervisningen (Plustiden) var schemalagd för varje pedagog, och gavs 1 2 timmar/vecka (beroende på tjänstegrad) under hela skolåret. Det var fritt fram för elever som ville nå måluppfyllelsen, ha hjälp med läxläsningen eller utvecklas vidare att närvara och få stöd från sina ämnespedagoger. Elever som riskerade att ej nå kunskapsmålen utreddes och kallades till Plustiden. Mentorer Vi tillämpade ett mentorssystem som bestod av att samtliga pedagoger som var i daglig kontakt med eleverna fick vara mentorer till en eller flera elever. Systemet innebar att mentorn och eleven träffades åtminstone en gång i veckan för ett personligt samtal i avkopplande former där man dryftade allt som ansågs vara relevant för elevens utveckling på ett studiemässigt plan. Utöver det riktades även samtalen in på det aningen mer personliga där vi medvetet arbetade coachande med exempelvis självförtroendefrågor, framtidsvisioner och elevens aktuella livssituation i de fall där det fanns särskilda omständigheter som föranledde det eller om eleven själv tog upp ämnena. 7

9 Syftet med mentorssamtalen var att fånga upp varje individs unika situation, vara inspirerande såväl som problemlösande och att snabbt få en inblick i vilka utmaningar varje elev eventuellt ställdes inför. En betydande del av mentorssamtalens roll var därför att både ge särskilt stöd samt att säkerställa att ett adekvat särskilt stöd gavs snarast möjligt på annat håll om mentorn inte skulle räcka till. Elevinflytande Elevkåren bestod av en handfull elever som fick återkommande utbildning från Sveriges Elevkårer. Vid tillfälle agerade skolan även värd för ett av organisationens utbildningsevents. Elevernas möjlighet att utöva demokrati och ett inflytande över skolverksamheten fanns, förutom via kåren, även i form av klassråden som varje klass kunde hålla veckovis om de efterfrågades. I samband med respektive kurs introduktion skapade pedagogerna i regel en diskussion om kursens utformning för att ge eleverna möjlighet att påverka innehållet inom ramarna för kursplanen. Finansiering och Elever Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfria. Nödvändigt antecknings- och skrivmateriel förväntas eleverna stå för själva. De närmaste åren förmodas elevunderlaget öka, samtidigt som skolsverige fortsatt står inför en eventuell förändring beroende på de politiska beslut som fattas på riksnivå. Det råder en tuff konkurrens om att få erbjuda stadens elever en god utbildning. Det är en vanligt förekommande uppfattning bland skolprofiler i Malmö att det finns en överetablering av gymnasieskolor i staden och att de flesta skolorna, om de fick möjlighet, hade tagit in fler elever än de har i nuläget. En del skolor har stängt ner under de senaste åren, och andra har omstrukturerats i grunden. På vår skola förväntar vi oss att behålla och successivt öka vårt elevunderlag för att ligga strax över 300 elever. De trender vi sett hittills har inte gett oss skäl att förändra den målbilden. Vad som däremot kan komma att ske är en förskjutning av hur eleverna är fördelade mellan programmen, vilket delvis kan bero på om vi ansöker eller får tillstånd att driva nya program. Slutligen pekade uppskattningar som gjorts av föregående ledning på att söktrycket till hantverksprogrammen kommer vara avtagande. 8

10 9

11 3 Systematiskt kvalitetsarbete Metoder och uppföljning Syftet med vårt kvalitetsarbete var att utifrån ett systematiskt förbättringsarbete höja våra elevers kunskapsresultat samt att elever och medarbetare var nöjda med sin skola. Förenklat såg arbetshjulet för förbättringsprocesser ut enligt nedan: Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål som vi sätter tillsammans. Arbetet under läsåret utgick från en lägesbedömning och avslutades med resultatutvärdering. Däremellan följde vi regelbundet upp arbetet och samlade in den dokumentation som bildade underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierade nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Centrala resultat som lagt till grund för resultatutvärdering är betygsresultat, nationella prov och enkätresultat. Vårt kvalitetsarbete utgår därför från tre perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Här handlar det om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns angivna i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Här finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. Slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning. Dessa tre begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 10

12 AcadeMediamodellen Vi är en del av Academediakoncernen, varför vi arbetar efter samma kvalitetsstruktur som övriga verksamheter inom Academedia. AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på verksamhetsnivå (huvudmannanivå) och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling. Det gör att våra barn, elever och deltagare utvecklar de kunskaper, förmågor och värden som målen för respektive verksamhet tar fasta på. AcadeMediamodellen utgår från vår gemensamma kvalitetsdefinition och innehåller bland annat våra kvalitetsaspekter, principer för målsättning, gemensamt definierade resultatmått och vår årsplanering för uppföljning och utvärdering. Kvalitetsdefinition har under det senaste året prövats på djupet i olika sammanhang, såväl internt som externt, och väckt respekt hos såväl skolmyndigheter som politiker, professionella och kunder. Vårt kvalitetsarbete står därmed på stadig grund. Under det gångna året har ytterligare delar i vårt gemensamma arbete för hög måluppfyllelse tillfogats och utvecklats, och den bärande strukturen i AcadeMedia-modellen kan illustreras på detta vis: 11

13 12

14 Kvalitetsåret Årshjulet nedan visar huvudmannens och våra övergripande aktiviteter för uppföljning och utvärdering på olika nivåer under läsåret i det systematiska kvalitetsarbetet. 13

15 Kvalitet & Måluppfyllelse Några viktiga inslag i vårt kvalitetsarbete har bl.a. varit: Elevvärdsskap Förstelärare Certifiering Matematiksatsning Askultation Fokusdagar IMPRE-uppföljning Mentors- och utvecklingssamtal Läs- och skrivscreening Kursmatriser Diagnostiska prov i matematik Nationella prov Elev- & hälsosamtal Elev- och föräldraenkät Klassråd Elevkår Av dem kommer nedanstående framhållas som kvalitativt förändrade sedan föregående skolår: Elevvärdskap Ett samarbete inleddes med Hassela Skåne för att rekrytera ungdomscoacher i syfte att få en ökad vuxennärvaro för att främja ett studieklimat i skolan. Hassela beskrev sin verksamhet som en där de bygger broar mellan unga och vuxna på hemmaplan och erbjöd två värdar fram till julen 2013 varefter skolan, beroende på måluppfyllelse, skulle kunna erbjuda en deltidstjänst. Förstelärare Nytt för läsåret vara att karriärtjänsten som förstelärare tillsattes. Förstelärartjänstens syfte var att bidra till att stärka den pedagogiska utvecklingen inom verksamheten. Särskild mötestid avsattes för kollegiet där ramverket presenterades. Försteläraren bedrev även ett coachande arbete med rektor och hade en roll i utvecklingen av personalvärdegrunds- och kulturarbetet. 14

16 Certfiering Under HT13 har lärare på Plusgymnasiet certifierats genom Stiftelsen svensk skola. Certifieringarna syftar till att öka kvaliteten i skolorna. Samma certifiering har även använts av kommunala skolor. Fyra av våra pedagoger erhöll kvalitetscertifikatet efter en omfattande examination som bl.a. bestod av examinatorns askultation. De krav som ställs på pedagogen som certifieras är mer omfattande och konkreta än de som exempelvis ställs för att erhålla lärarlegitimation. Auskultation Arbetslagsledarna inledde en grundläggande auskultationsprocess bland pedagogerna i båda arbetslagen i syfte att medvetandegöra både egna och andras pedagogiska möjligheter och utmaningar. Auskultationen var ett första steg i ett arbete som var ämnat att bli mer återkommande och genomgripande. Askultationen skulle bli en del av en mer transparent och utvecklande arbetsmiljö där kollegiet förstärker sin samsyn utifrån skolans värdegrund, pedagogiska modell samt tillvaratar varandras olika kompetenser. Fokusdagar I samband med att lovperioder närmade sig fick de elever som var i behov av det särskilda mentors- och pedagogledda stöddagar sk. fokusdagar som i huvudsak tillägnades åt att fokusera på det ämne eller de uppgifter eleven hade efter sig och behövde hjälp med för att nå sina kunskapsmål. Matematikstöd En extra matematikpedagog anställdes på 40% under VT14 för att hjälpa de tre som redan undervisade i ämnet och via avlastningen skapa mer tid per elev. Den nytillsatta tjänsten tillägnades främst arbetet med grundskolematematikgruppen. Matematikprojektet, en omfattande matematiksatsning som drevs centralt inom hela Plusgymnasiet, kom också att påverka verksamheten i Malmö: Våra ordinarie matematikpedagoger fortbildades tillsammans med kollegerna från våra andra skolor. Projektet syfte var att utbyta kompetens och finna pedagogiska vägar till de elever som utmanas av ämnet så att måluppfyllelsen säkras bl.a. genom en gemensam materialbank och terminsplaneringar som bygger på att matematiska moment återkommer cykliskt. IMPRE-uppföljning Under delar av VT14 hölls veckovisa uppföljningar av eleverna på individ- och ämnesnivå med samtliga pedagoger som var involverade i grundskoleutbildningen för att överblicka och säkra elevernas behörighet till ett nationellt program. 15

17 4 Fokusområde för läsåret 2013/2014 Studiero Vårt huvudsakliga fokusområde var att det skulle råda en ökad studiero på skolan: Mål och motiv Orsaken till att området identifierades är att eleverna under 2013/2014 vid åtskilliga tillfällen gav tydliga signaler på att de inte fick den arbetsro de hade önskat i skolan. Samma signaler gavs oavsett elevernas studievana och måluppfyllelse. I Skollag (2010:800), 5 kap. Trygghet och studiero, 3 framgår det att: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För dessa ändamål har vi har valt att tolka begreppen arbetsro och studiero som likvärdiga då det huvudsakliga elevarbetet som bör utföras på skolan är att bedriva studier. Studieron ansågs vara viktig då den är en vedertagen del av en god arbetsmiljö för personal såväl som elever och även som nödvändig för att ö.h.t. kunna bedriva studier. Även personalen på skolan delade elevernas uppfattning om att det rådande klimatet var inadekvat. Metod Skolan avsåg förbättra studieron genom i huvudsak tre angreppssätt: Ökad vuxennärvaro på rasterna Ökat elevägandeskap av skolan Tydligare disciplinära åtgärder Vuxennärvaro En ökad vuxennärvaro bland eleverna på rasterna ansågs behövas för att det ofta blev för stökigt i korridorer och utanför klassrum. Vidare hade skolan en större gemensam yta på plan ett där det p.g.a. planläggningstekniska skäl rörde sig förhållandevis lite personal och där det uppstod en sk. frizon där elever som kommunicerade genom att skrika ofta uppehöll sig. Det förmodades att vuxennärvaron skulle kunna få en dämpande och tillrättavisande effekt, samtidigt som den skulle kunna bidra till ett aktivt och medvetet relationsbyggande med 16

18 eleverna. Fokus på elevrelationerna ansågs vara av ytterst vikt för att uppnå reella och bestående förändringar i vissa elevgruppers beteendemönster. Arbetet bedrevs under HT13 av två ungdomscoacher från Hassela Movement Skåne. Dessa coachedes i sin tur av vår psykologi- och tillika förstelärare, och arbetet översågs av biträdande rektor. Ägandeskap En av utgångspunkterna i förståelsen av den situation som de studierostörande eleverna befann sig i var att de inte kunde känna igen sig i ett fungerande skolsammanhang p.g.a. tidigare mångåriga negativa erfarenheter och att det präglat deras inställning till skolan och personalen som institution. Vår förståelse var att deras synsätt i grunden kännetecknades av att skolan var en del av ett samhällssystem som svikit och rent av bestraffat dem. I åtskilliga möten framkom det att det inte fanns en tillit till skolvärlden, att de saknade förståelse för hur en bör förhålla sig i den, själva inte kände sig förstådda, uppfattade sig som maktlösa och att inget någonsin förändrades. Ett sätt att få eleverna att se sitt sammanhang i skolan som mer meningsfullt ansågs vara att ge eleverna ett större inflytande över skolverksamheten för att göra skolan till deras egen en plats där de känner delaktighet och som de kan identifiera sig med, snarare än sätta sig i opposition mot. Delaktigheten skulle leda till ett större ansvarstagande för skolan och därigenom ett arbetsklimat där störningarna av studieron blev färre. Metoden för att uppnå detta vara tvådelad: Dels öppnades vissa personalmöten upp för elevdeltagande i fri form, där eleverna inte bara fick vara åhörare utan deltagare, och dels initierades en kampanj i samverkan med elevkåren vars syfte vara att få igång elevkårsutskott för att främja elevaktiviteterna på skolan. Drivande i arbetet var skolkuratorn och elevkåren. Disciplinära åtgärder I Skollag (2010:800), femte kapitlet, sätts en tydlig fokus på vilka verktyg skolan har att tillgå vid fall där trygghet och studiero inte kan säkras via samarbete med en elev. 6 gör t.ex. gällande att Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. 17

19 Större delen av personalgruppen ansåg att skolledningen under det gångna året inte hade vidtaget tillräckligt tydliga åtgärder gällande disciplinära ärenden. När åtgärder väl vidtogs bedömdes de ofta komma för sent för att ge avsedd verkan. Det efterfrågades också en större transparens kring de omständigheter som ledde till besluten kring åtgärderna, i synnerhet då det rörde större händelser och exempelvis huruvida en elev skulle bli avstängd eller ej. Ett led i att säkra studieron vara att det skulle kunna ske något snarast möjligt i havererade situationer där elever var omedgörliga. För det krävdes ett snabbt ingripande från skolan, en tydligt fungerande disciplinär åtgärdstrappa, att utredningar sker, och en uppbackning av personalen från ledningen där beslut som ej kan delegeras fattas snarast möjligt för att avhjälpa en situation av maktlöshet hos både personal och de elever som försöker bedriva studier. Ansvarig för de nödvändiga förändringarna var rektor. Utvärdering Arbetet med den ökade vuxennärvaron utvärderades av biträdande rektor under slutet av HT13 och resulterade i rapporten Utvärdering av elevvärdskap: HT2013 som delgavs personal och Hassela. Arbetet grundade sig på djupintervjuer med elevvärdarna, arton andra medarbetare och femton slumpmässigt valda elever. Utvärderingen följdes även upp i ett möte med elevcoacherna, och vid ett senare tillfälle ännu ett möte med verksamhetsansvarig hos Hassela Movement tillsammans med elevcoacherna. Det gjordes inte en formell utvärdering av arbetet med det ökade elevägandeskapet eller hur den disciplinära åtgärdstrappan utvecklades. 18

20 5 Resultat och bedömning av kvalitetsarbetet 2013/2014 Uppföljning av fokusområde 2013/14 Beslutet att tillsätta elevvärdstjänster följde från att vi av planlösnings- och bemanningsmässiga skäl inte hade en tillräcklig uppsikt över eleverna då de vistades på vissa av skolans ytor där personal i regel inte närvarade i en tillräcklig omfattning. Dessa sk. frizoner som uppstod förde med sig ett negativt och oroligt klimat bland de som vistades där såväl som andra förbipasserande elever och besökare. Zonernas uppkomst kopplades till att många av eleverna saknade studievana och ofta hade en bakgrund präglad av en problembild. Att vi skulle öka vår närvaro bland eleverna även när det inte pågick undervisning sågs som ett nödvändigt steg för att stävja oron och för att vi skulle kunna vara kulturetablerande och bärande förebilder. Satsningen på elevvärdskapet tog även avstamp i premissen att en god relation mellan personal och elever var en nödvändig förutsättning för att ö.h.t. kunna inleda ett förändringsarbete med de grupper av elever som bidrar till att försvåra eller direkt motverka det eftersträvade skolklimatet. Under en längre del av det föregående skolåret 2012/2013 hade skolan en elevvärdstjänst tillsatt på deltid som sedermera kom att avvecklas p.g.a. att arbetet saknade de önskade kvaliteter verksamheten var i behov av. Som en följd av det revideras uppdragsbeskrivningen för elevvärdskapet och det beslöts att nästa elevvärdskap ska ha en bakomliggande relevant utbildning med sig. De nya elevvärdarna från Hassela hade det verkställande ansvaret för skolans elevvärdsarbete utifrån sin uppdragsbeskrivning. Värdarna hade under sin praktik haft kontakt med Hassela Skåne där de även erbjöds handledning. Hassela hade via deras processkoordinator och utbildare ansvarat för värdarnas utbildning. Det arbete som utfördes var främst av social karaktär i form av samtal om allt ifrån idrottsträning, projektarbete och kärlek. Arbetet skedde främst på bottenvåningen. I vissa fall spelades fotboll med eleverna på deras fritid. Arbetet hade också inslag av tilrättavisanden om t.ex. hissåkning, undanplockning och för stark musik. Det utförda arbete utgick inte från en övergripande plan mot fastställda mål. Elevvärdarnas samarbeta med övrig personal bestod av diverse hjälp till receptionen och medverkande i icke-schemalagd aktivitet som skolan arrangerat på plats. Det var oklart för elevvärdara hur det egna arbetat hade påverkat pedagogerna, klimatet i de gemensamma ytorna eller vilken skillnad de egna insatserna gjorde. Personalens inställning till att skolan bedrev ett elevvärdsarbete var ursprungligen positiv men förbyttes med tiden till en mer skeptisk hållning som kännetecknades av ett avståndstagande 19

21 från arbetsformerna: Varken skolkulturen eller det egna arbetet bedömdes ha påverkats av skolans elevvärdsskap. Efter utvärderingen av elevärdskapet avbröt biträdande rektor samarbetet med Hassela Skåne innan jul då arbetet inte bedrevs i linje med uppdragsbeskrivningen. Målen för arbetet var vid den tidpuntken inte nådda och skulle, även oberoende av elevvärdskapet, heller inte komma att uppnås senare under det innevarande skolåret: Resultatet av arbetet med fokusområdet studiero är otillfredsställande och har inte lett till de förbättringar som eftersträvades, varken utifrån elevvärdskapsarbetet eller det övriga beträffande ägandeskap och arbetet med de disciplinära åtgärderna. Som det framgår i ovanstående diagram som visar en av frågorna som ställdes i NKIundersökningen som eleverna fick besvara försköts resultatet rakt över med ett sämre index under innevarande skolår. Resultaten är både tanke- och oroväckande, och ett tydligt underkännande av vidtagna åtgärder så som de utfördes. Orsakerna till det svaga resultatet kommer diskuteras längre fram. Det kan dock framhållas redan här att en delförklaring är att kvalitetsarbetet inte bedrivits tillräckligt under det gångna året. Uppföljning av kunskapsresultat Skolan hade 51 preparandelever (IMPRE) inskrivna som tillsammans utgjorde ca 20% av det totala antalet elever. 35 av preparandeleverna blev behöriga till ett gymnasieprogram under året. 50 elever var inskrivna på programinriktat inviduellt val (IMPRO). De utgjorde ca 19% av skolans elever. Av dem blev 30 behöriga under det gångna året. Sammantaget innebar det att ca 39% av våra elever inte var behörig till gymnasiet då de skrevs in hos oss. Andelen elever på introduktionsprogrammen är hög men i linje med vårt uppdrag och utmaning att hjälpa de elever som behöver det mest. 20

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer