Hållbarhetsrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsrapport 2014"

Transkript

1 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna 5 8. Hållbarhetsrapport 214 xxx Framtidens stadsrum xxxxg. Läs mer på sidan 3. mitt i city Urban Escape Stockholm är vårt största stadsutvecklingsprojekt hittills. Läs mer på sidorna % lägre energiförbrukning

2 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Några ord om denna rapport Det här är AMF Fastigheters hållbarhetsrapport för 214. I år har vi i AMF som koncern för första gången gjort en hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). Ambitionen är att skapa större tydlighet internt i koncernen och samtidigt bidra till transparens och tydlighet gentemot kunder, ägare och intressenter i hur vi ser på och arbetar med hållbarhet. Den här rapporten är ett komplement till den övergripande redovisningen och beskriver hur vi, som del av AMFs kapitalförvaltning, har lyckats i vårt arbete inom framför allt miljö- och energiområdet. Vi berättar också om våra utmaningar, goda exempel, stadsutvecklingsprojektet Urban Escape och mycket mer. Trevlig läsning! 5 % under riksgenomsnittet Värmeenergianvändningen i våra fastigheter ligger ungefär 5 procent under riksgenomsnittet för lokaler. Bra för både miljön och ekonomin. Innehållsförteckning Aktuellt hos AMF Fastigheter... 3 Hållbarhet en resa där målet ständigt flyttas fram... 4 Företagande är att ta ansvar Vår hållbarhetspolicy... 9 Goda exempel Det lönar sig att tänka på miljön...15 Hållbarhetsmål Hållbarhetsmål Miljö- och energifokus varje dag året om Allt blir enklare när man samarbetar...21 Tillsammans för en hållbar utveckling...22 Kontakt...23 Hållbart företagande handlar inte bara om teknik och miljö. Hållbarhet handlar också om våra medarbetares välbefinnande och hälsa. Det handlar om vilka förväntningar vi har på våra leverantörer när det gäller miljö och arbetsvillkor. Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter 2

3 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Aktuellt hos AMF Fastigheter Stockholms nya stadsrum Urban Escape Stockholm är AMF Fastigheters hittills största stadsutvecklingsprojekt. Här skapar vi ett nytt och mer hållbart stadsrum med kontor, innovationsmiljöer, restauranger, barer, hotell, torg och tak allt i ett samspel för att förnya city och skapa platser där människor vill vara. Urban Escape Stockholm AMF Fastigheters driftkontor i Marievik Förnyelse genom återbruk När AMF Fastigheters driftkontor i Marievik skulle flytta till nya lokaler var ledstjärnan återanvändning. Det mesta av inredningen är second hand, till exempel kök, mattor, kakel och armaturer. Vi vill visa att det går att återanvända och bygga om på ett smart och hållbart sätt och samtidigt skapa en bra och personlig arbetsmiljö. Ett av Sveriges mest hållbara byggprojekt Swecohuset på Kungsholmen i Stockholm var ett av tio utvalda bidrag som representerade Sverige på SB14 i Barcelona, världens största konferens om hållbart byggande. AMF Fastigheter har tillsammans med hyresgästen Sweco lyckats minska energianvändningen med över 7 procent. Energismart i Brunkebergsåsen Under Gallerian i Brunkebergsåsen anläggs en akvifär. Det är en energi smart lösning som gör att fastigheterna i Urban Escape Stockholm till stora delar blir självförsörjande på värme och kyla. Miljöklassad fastighet Allt fler Gröna hyresavtal Ett Grönt hyresavtal är ett hjälpmedel för att minska miljöpåverkan med konkreta åtgärder både för hyresgästen och för hyresvärden. Allt fler av våra hyresgäster väljer Miljöklassad fastighet Gröna hyresavtal. Gröna hyresavtal Gröna hyresavtal 3

4 Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Hållbarhet en resa där målet ständigt flyttas fram Vi tänker långsiktigt i allt vi gör. Det är en förutsättning för att fullgöra vårt uppdrag att bidra till en stabil avkastning till AMFs pensionssparare. Det värde vi skapar, genom hållbar stadsutveckling och effektivare energisystem, kommer direkt våra sparare tillgodo. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett 4-tal kontors- och handelsfastigheter. Merparten av våra fastigheter ligger i Stockholm. En stad som växer med 1 personer per dag. Att vara verksam i en så snabbt växande urban miljö för med sig ett stort ansvar. Därför strävar vi alltid efter att tänka utanför väggarna på våra fastigheter och utveckla kontor och handel som delar i ett större sammanhang. Vår vision är att skapa stadsrum där människor vill vara. Det är platser som utvecklas utifrån människors behov och som integreras med staden. Platser som skapar identitet, inspiration och framgång och där företag och organisationer får bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. AMF Fastigheter driver ett aktivt stads- och fastighetsutvecklingsarbete i Stockholms city, bland annat genom projektet Urban Escape Stockholm. Fem hus, fyra gator och två torg kring handelsplatsen Gallerian blir ett helt nytt stadsrum mitt i Stockholm. Ett stadsrum som vi vill ska ge de bästa möjligheterna för innovation, tillväxt och samarbeten. Här rör sig människor på arbetsplatser, restauranger, barer, hotell, torg och tak allt i ett samspel där människor kan mötas och där svenska och internationella företag utvecklas. Långsiktigt värdeskapande handlar om att vara ett hållbart företag över tid. För AMF Fastigheter innebär det också att vi ständigt arbetar med att effektivisera energianvändningen i våra fastigheter och att minska miljöpåverkan från alla delar av vår verksamhet. Men hållbart företagande handlar inte bara om teknik och miljö. Hållbarhet handlar också om våra medarbetares välbefinnande och hälsa. Det handlar om vilka förväntningar vi har på våra leverantörer när det gäller miljö och arbetsvillkor. Och inte minst handlar det om att se till att våra hyresgäster och alla som rör sig i och omkring våra fastigheter trivs och känner sig delaktiga. Vi är medvetna om att ett företagande där värdeskapande och hållbarhet går hand i hand innebär ständiga utmaningar. Än så länge har vi bara hunnit en bit på vägen på denna resa, där målet aldrig är bra nog utan hela tiden flyttas fram. Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter 4

5 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Företagande är att ta ansvar AMF Fastigheters övergripande uppdrag är att bidra till en stabil avkastning till pensionsbolaget AMFs sparare. Det gör vi genom att ta långsiktigt ansvar när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Vi tar också aktiv del i utvecklingen av Stockholm och skapar levande urbana miljöer med utgångspunkt i människors behov. Vår vision är att göra stadsrum där människor vill vara. Hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela organisationen från bolagsstyrelse och ledning till medarbetarna i den dagliga verksamheten. Nytt grepp om hållbarhetsfrågorna Under hösten 214 har vi inlett ett arbete för att ta ett större grepp om hållbarhetsområdet och tydligare integrera ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande med våra affärsmål. Vi har tagit fram en hållbarhetspolicy som slår fast de viktigaste ambitionerna i vårt framtida hållbarhetsarbete, se sidan 9. För att kunna leva upp till policyn fastställs övergripande hållbarhetsmål och en årlig handlingsplan. AMF Fastigheters ledningsgrupp fastställer hållbarhetsmålen för varje nytt verksamhetsår. Målen följs fortlöpande upp av en särskilt inrättad styrgrupp för hållbarhet. Denna grupp svarar för strategi och samordning av de olika insatserna. Ordförande för styrgruppen är också medlem i ledningsgruppen. Övriga ledamöter i styrgruppen är hållbarhetschefen samt fyra representanter från affärsverksamheten. För det praktiska hållbarhetsarbetet har särskilda arbetsgrupper bildats inom respektive område: ekonomi, miljö och energi samt sociala hållbarhet. För energianvändningen har en 5

6 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Våra medarbetare är en våra viktigaste tillgångar för att kunna utveckla verksamheten och bidra till en stabil avkastning. Varje dag arbetar våra engagerade medarbetare tillsammans med hyresgästerna för att göra skillnad ett antal exempel finns i den här rapporten. särskild energigrupp inrättats, som planerar och genomför energiåtgärder, följer upp energimål och diskuterar utveckling av energiledningssystemet. Basen för AMF Fastigheters långsiktiga hållbarhetsarbete utgörs av Hållbarhetsplattformen, som är ett ledningssystem utformat enligt ISO 141 och består av policy med mål och rutiner som styr det dagliga arbetet. Hållbarhetsplattformen omfattar även ett energiledningssystem som utgör grunden för arbetet med effektivare energianvändning i enlighet med ISO 51. Energiledningssystemet beskriver beslutsprocesser, ansvarsområden och handlingsplaner för att uppnå uppsatta energimål. För att befästa AMF Fastigheters position som ett ansvarsfullt företag med sund affärsmoral genomför vi varje år workshops om etik och moral. Genomgångarna, som sker med alla anställda, leds av vd tillsammans med företagets jurist. Under 214 har också alla medarbetare genomgått en utbildning om globala miljöutmaningar och miljöaspekter inom vår egen verksamhet. Uppförandekod enligt Global Compact Sedan 213 är både AMF och AMF Fastigheter anslutna till FNs Global Compact. Det innebär att hela koncernen ingår i ett globalt nätverk med närmare 8 3 företag som följer principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att ställa krav, kontrollera och utveckla långsiktiga relationer med våra leverantörer. Som ett led i det arbetet har vi under 214 infört en uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden anger att leverantörerna ska agera enligt grundprinciperna i FNs Global Compact eller ha gjort andra åtaganden som minst motsvarar Global Compacts grundprinciper. Koden är en grundläggande del i våra upphandlingsunderlag och har införts gradvis i nya avtal och vid omförhandling av befintliga avtal. Under 215 fortsätter arbetet med att säkerställa att alla befintliga och nya leverantörer har accepterat AMFs uppförandekod. Hållbar stadsutveckling utifrån människors behov En bärande tanke i AMF Fastigheters hållbarhetsarbete är att ta aktiv del i arbetet för en hållbar och levande stad. Vi är verksamma i en stad som växer i rekordfart, Stockholm, och vi upplever att det finns en stor vilja hos Stockholms stad, fastighetsägare och andra intressenter att samverka kring stadens utveckling. Som en av Sveriges största kommersiella fastighetsägare har vi ett ansvar att tänka utanför väggarna på våra fastigheter och utveckla idéer som leder till att staden förnyas. Vi vill bidra till en hållbar stadsutveckling med en urban miljö som utgår från människors behov oavsett om det handlar om handelsplatser, kontor, mötesplatser, gator, stråk, tak eller torg. Vi vill skapa platser och miljöer kring våra fastigheter som människor vill bo, arbeta, handla och Global Compacts tio övergripande principer Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande. 2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetsrätt 3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 4. Eliminera alla former av tvångsarbete. 5. Avskaffa barnarbete. 6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. Miljö 7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. 8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. 9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. Motverka korruption 1. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. 6

7 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Mood Stockholm är en nytänkande och unik plats mitt i Stockholms city. umgås i, både idag och i framtiden. Stadsrum som integreras med staden och som bidrar till samhällets och Stockholms positiva utveckling. Våra ambitioner konkretiseras bland annat i vårt hittills största stadsutvecklingsprojekt Urban Escape Stockholm. Här bejakas den urbana livsstilen samtidigt som det finns lugna platser för den som vill. Ett annat exempel är Mood Stockholm som har gett en tidigare anonym del av Stockholms city ett helt nytt liv. Attraktiv arbetsgivare Våra medarbetare är en våra viktigaste tillgångar för att kunna utveckla verksamheten och bidra till en stabil avkastning. Varje dag arbetar engagerade medarbetare tillsammans med hyresgästerna för att göra skillnad ett antal exempel finns i den här rapporten. För oss är det viktigt att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetenser. Därför har alla anställda en utvecklingsplan med individuellt uppsatta mål. Koncernen strävar efter att 2 procent av alla tjänster ska tillsättas internt för att främja den interna rörligheten. Som företag är vi också angelägna om att medarbetare hittar en balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar därför aktivt med arbetsmiljö och friskvård. Medarbetarundersökningen är ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten. Den senaste undersökningen visade ett starkt resultat uttryckt i ett organisationsindex på en hög nivå, med en stark identifikation med arbetsplatsen och AMF Fastigheter totalt. Ett nyinrättat chefsforum är ett led i arbetet att utveckla ledarskapet och kontinuerligt förbättra erfarenhetsutbytet inom företaget. % Sjukfrånvaro 5,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1, Sjuktal, procent Antalet sjuktimmar i förhållande till tillgängliga timmar 2 1,5 1,7 1,6 Sjukfrekvens, antal Antalet sjuktillfällen per år Sjukfrånvaron på AMF Fastigheter har successivt sjunkit. 7

8 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Jämställdhet 214 Generella upplysninsgkrav Kvinnor Män Upp till 29 år 3 49 år 5 år eller äldre Totalt Antal anställda Fördelat på anställningsform: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Fördelat på sysselsättningsgrad: Heltidsarbetande Deltidsarbetande Nyanställningar och personalomsättning Antal nyanställda Antal som slutat Andel nyanställda 15% 18% 4% 17% 12% 17% Andel som slutat (Personalomsättning) 5% 11% % 7% 12% 8% Sammansättning av styrelse, ledning och övrig personal Styrelse 17% 83% % 17% 83% 1% Företagsledning 43% 57% % 43% 57% 1% Övriga chefer 5% 5% % 86% 14% 1% Övriga medarbetare 44% 56% 7% 64% 29% 1% Lönejämförelse Kvinnors snittlön som andel Antal personer av männens snittlön Kvinnor Män Företagsledning 89% 3 4 Övriga chefer 13% 7 7 Övriga medarbetare 95% 3 38 Totalt 96% 4 49 Jämställdhet Jämställdhet är en viktig utgångspunkt vid exempelvis rekrytering, personalutveckling och lönesättning. All bedömning ska ske utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet att göra. För att utjämna obalanser ska hänsyn tas till könsfördelning vid rekrytering. För 215 har ett nytt mål fastställts för koncernen om att det underrepresenterade könet, inom arbetsgrupper med ojämn könsfördelning, ska återfinnas bland de tre slutkandidaterna vid extern rekrytering. Till följd av moderbolagets strategi om ökad investeringsandel i fastigheter har AMF Fastigheter under 214 fortsatt att växa med fler fastigheter och därmed ökat antal medarbetare. Under året nyanställdes 15 personer, 17 procent av det totala antalet anställda. Vid årsskiftet 214/215 hade AMF Fastigheter totalt 89 (81) anställda. AMF Fastigheter har en förhållandevis jämn könsfördelning i bolaget som helhet. Kvinnor har en något lägre snittlön än män förutom i gruppen övriga chefer. En tydlig mansdominans finns i yrkesgrupperna fastighetstekniker och tekniska förvaltare. Vid årsskiftet bestod företagsledningen av sju personer, tre kvinnor och fyra män. I styrelsen var en av sex personer kvinna. AMF Fastigheter i korthet Typ av fastigheter: Kontor och handelsplatser i Stockholms city, Stockholms innerstad, Sundbyberg, Marievik. Uthyrningsbar yta: 38 fastigheter om totalt 676 m 2 exkl Rikshem. Kontor 77 % Retail 16 % Övrigt 7 % Marknadsvärde fastighetsbestånd ( ): Drygt 37 miljarder kr exklusive 5 procent delägarskap i bostadsbolaget Rikshem Hyresintäkter: Cirka 2 miljarder kr. Antal anställda: 89 personer. Ägare: AMF Fastigheter är ett dotterbolag till AMF Pensionsförsäkrings AB. 8

9 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Vår hållbarhetspolicy så bidrar vi till en bättre framtid AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar utveckling, där både nuvarande och kommande generationers behov tillgodoses. Genom att ständigt utveckla och förvalta våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt och ta aktiv del i stadsutvecklingen främjar vi ett hållbart samhälle. Vi står för ett långsiktigt fastighetsägande och strävar efter en stabil avkastning med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Vi är anslutna till FNs Global Compact och åtar oss därmed att följa tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. AMF Fastigheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att: förvalta våra fastigheter med stor hänsyn till miljön utifrån ett livscykeltänkande beakta hållbarhetsaspekter vid alla investeringsbeslut och leverantörsval ta aktiv del i stadsutvecklingen och skapa platser där människor vill vara vara en medskapande affärspartner till kunder och intressenter samt agera ärligt i alla relationer ta tillvara alla medarbetares kompetens och erbjuda dem utvecklingsmöjligheter i en trivsam arbetsmiljö med lika rättigheter se till att alla medarbetare har kunskap om vårt hållbarhetsarbete, agerar samt förhåller sig till detta 9

10 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Goda exempel 214 Nu har Brå nästan halverat sin energiförbrukning Minskad energianvändning med 43 procent det är resultatet av ett nära samarbete om energifrågor mellan AMF Fastigheter och Brottsförebyggande rådet (Brå). Brå är en av AMF Fastigheters hyresgäster som har tecknat Grönt hyresavtal. Sedan några år tillbaka har vi ett givande samarbete inom miljö- och hållbarhetsfrågor med AMF Fastigheter. Tack vare detta har vi kunnat nå myndighetens uppsatta mål när det gäller energianvändning. Vi har minskat det totala energianvändandet med 43 procent sedan 212, säger Riitta Perttunen-Elo som är administrativ chef på Brå. Konkreta energisparåtgärder har bland annat varit byte av fönster och ventilationsaggregat i fastigheten som 15 ligger på Tegnérgatan 23. På kontoret har vi installerat tids- och närvarostyrd belysning, köpt in energisnål utrusning och 12 ersatt stationära datorer med bärbara. Sedan 214 har Brå ett Grönt 9hyres- avtal. Det gröna hyresavtalet förstärker 6 vårt hållbarhetssamarbete och tydliggör 3 ansvaret både för hyresvärd och hyresgäst, tycker Riitta Perttunen- Elo. Vi får också bra verktyg, som Hyresgästmodulen, där vi på webben kan följa energianvändningen och ta -5% fram Riitta Perttunen-Elo, åtgärder snabbare. Vi Brå. får bättre statistik till våra årliga redovisningar till regeringen. Den största utmaningen just nu är att hitta en lösning för avfallshantering. Energiprestanda kwh/m 2, A temp, (uppvärmd area) En energikartläggning som verkligen lönade sig AMF Fastigheter gör kontinuerliga energikartläggningar, med målet att hitta och täppa till energiläckage. Kartläggningen av vår fastighet Adonis 16, i hörnet av Sveavägen och Tegnérgatan, ledde till energibesparingar på hela 5 procent. Energikartläggningen av fastigheten gjordes 211 och följdes av en handlingsplan med konkreta åtgärder för att reducera energianvändningen. Det här skedde bland annat genom byte av ventilationsaggregat, ny styr- och reglerutrustning och byte av fönster. Besparingspotentialen bedömdes från början till 37 procent, men resultatet blev över förväntan. Mätningar visade att energianvändningen hade reducerats med hela 5 procent efter genomförandet av de tekniska åtgärderna. Byggnaden är uppförd 1965 i sex våningsplan, med en total yta på ca 8 kvadratmeter. Den tekniska ombyggnaden genomfördes under Energiprestanda kwh/m 2, A temp, (uppvärmd area) -5% Fastighetsel Fjärrvärme Fjärrkyla Energieffektivisering är lönsamt. Energiprojektet i fastigheten Adonis 16 gav en halvering av energianvändningen. 1

11 Goda exempel 214 Hållbart och personligt på vårt driftkontor Återanvändning var temat när AMF Fastigheters driftkontor i Marievik skulle flytta till nya lokaler. Merparten av inredningen, som kök, mattor, kakel och armaturer, är second hand och har tidigare funnits i andra kontorslokaler i Marievik. Många roliga detaljer hittades också i AMF Fastigheters källarförråd. Vi vill visa att det går att återanvända och bygga om på ett smart och hållbart sätt och samtidigt få en personlig och bra arbetsmiljö, säger Christina Lindblom, chef för fastigheterna Marievik och Södermalm. Även när AMF Fastigheter byggde om sitt huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholms city 213 var temat återanvändning och förnyelse. Allt från golv till förvaringar och inredningsdetaljer är andrahandssortering eller fynd från second hand-butiker. På kontoret i Marievik, som går under konceptnamnet Backstage, finns fastighetstekniker och förvaltare på plats för att möta hyresgästerna i vardagen. Vi har skapat ett driftkontor lite utöver det vanliga, som ger våra fastighetstekniker bra förutsättningar att kunna leverera bästa service till våra kunder, säger Christina Lindblom. Vi tror också att kontoret kan bli en spännande mötesplats för nya hyresgäster i området. Vi vill visa att det går att återanvända och bygga om på ett smart och hållbart sätt och samtidigt få en personlig och bra arbetsmiljö. 11

12 Urban Escape ett Goda exempel 214 Urban Escape Stockholm är AMF Fastigheters hittills största stadsutvecklingsprojekt. Det består av fem hus, fyra gator och två torg i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. Med Urban Escape Stockholm skapar AMF Fastigheter ett nytt och mer hållbart stadsrum med kontor, innovationsmiljöer, restauranger, barer, hotell, torg och tak allt i ett samspel för att skapa en levande plats där människor vill vara. Här ska de bästa förutsättningarna för innovation, tillväxt och samarbeten finnas. Vi tror på medskapande och samarbete. Vi arbetar sedan länge tillsammans med Stockholms stad och delar deras vision om ett levande city. Urban Escape Stockholm ska bli en plats som bidrar till samhällets och Stockholms citys positiva och hållbara utveckling. Tillsammans med Stockholm stad kommer vi att utveckla Brunkebergstorg till en självklar plats att besöka året om. Byggperioden för hela projektet pågår från sommaren 214 till våren 219. Fastighetsarean utökas från befintliga 95 m 2 till cirka 13 m 2. Miljöcertifierat kvarter Alla fastigheter i kontors- och hotelldelen av Urban Escape Stockholm miljöcertifieras enligt det internationella certifieringssystemet LEED. Certifieringen ger ett kvitto på uppfyllda mål inom energi- och vattenanvändning, närmiljö, materialanvändning och inomhusklimat. Miljömässig hållbarhet i Urban Escape Miljöprogrammet visar projektets ambitioner inom miljöområdet. Hållbarhetsplattformen med policy, rutiner och processer utgör ramverket. Upphandlade leverantörer åtar sig följa AMFs uppförandekod för leverantörer enligt Global Compacts grundprinciper. Byggvarubedömningen används vid val av material i projektet. Energikrävande installationer väljs utifrån LCC Life Cycle Cost. Kontor och hotell i Urban Escape Stockholm miljöcertifieras enligt LEED, nivå guld. LEED är världens mest spridda system för miljöcertifiering av byggnader. Handelsytorna är sedan tidigare miljöklassade enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå silver. En akvifär anläggs i Brunkebergsåsen. Kvarteret blir till stora delar självförsörjande på värme och kyla. All el är märkt med Bra miljöval och köpt fjärrvärme är klimatneutral. Gröna hyresavtal erbjuds alla kontorshyresgäster. Solceller planeras för fastigheten på Malmskillnadsgatan 32. Cykel- och elbilspool planeras. 12

13 lyft för hela city Så blir Brunkebergsåsen ett smart energilager För att öka andelen lokalt förnybar energi kommer ett energilager, en så kallad akvifär, att anläggas i Brunkebergsåsen under kvarteret. I akvifären, som utgörs av ett stort grundvattenmagasin, kan värme och kyla säsongslagras. Via borrhål pumpas grundvatten upp som med hjälp av värmeväxlare kyler fastigheterna på sommaren och värmer på vintern. På den varma sidan i akvifären kommer temperaturen att ligga mellan 11 och 24 C och på den kalla sidan mellan 1 och 12 C. Akvifären är en energismart lösning som kommer att göra fastigheterna i kvarteret till stora delar självförsörjande på värme och kyla. Mark- och Miljödomstolen godkände i en vattendom AMF Fastigheters ansökan om akvifären i december 214. Projektering pågår för närvarande och anläggningen beräknas byggas under år 216. I det stora grundvattenmagasinet säsongslagras både värme och kyla. 13

14 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Gamla kläder får nytt liv Gör-det-själv-trenden blir större och större med allt från att odla grönsaker och laga mat från grunden till att sy sina egna kläder. I Ringen centrum på Södermalm i Stockholm fick besökarna möjlighet att ge sina trötta kläder nytt liv. Goda exempel 214 Tillsammans med Cheap Monday-grundaren Örjan Andersson och Trädgården vid Skanstull skapade Ringen centrum plats för en gör-det-själv-verkstad, Textilverkstan. Här fick Södermalmsborna tillgång till allt de kunde tänkas behöva för att ändra och laga sina plagg. Textilverkstan var utrustad med modern teknik, kunnig personal, tyger och tillbehör, allt helt kostnadsfritt. Vi lever i ett samhälle där mycket handlar om att konsumera med en slit-och-släng-mentalitet. Konsten av återbruk, att kunna laga eller designa om funktionella plagg i stället för att slänga dem, är något som känns bra för både plånboken och vår miljö. Vi ville med det här projektet uppmuntra till återbruk och att väcka tankar, säger Emma Norén, marknadsansvarig på Ringen. Och besökarna strömmade till. Tusentals nyfikna besökare kom för att laga, ändra eller ge gamla plagg en ny look. Tidigare har det varit möjligt för modeintresserade att byta kläder, skor och accessoarer med varandra i Västermalmsgallerian. Mode- och hållbarhetskonceptet SwapShop fanns på plats i för att väcka tankar kring hållbarhet, konsumtionsmönster och mode. Ringen centrum Ringen centrum har varit en självklar mötes- och marknadsplats för söderborna i över 3 år. Det lokala centrumet erbjuder mer än 5 butiker, restauranger, systembolag, bank och övrig service. Ringen centrum ägs och förvaltas av AMF Fastigheter. 14

15 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Det lönar sig att tänka på miljön Att arbeta för hållbar utveckling innebär även ett ansvar för ekonomisk utveckling. Eftersom AMF Fastigheter har till uppdrag att bidra till en stabil avkastning till AMFs pensionssparare har vi ett ansvar att fortlöpande underhålla, utveckla och öka fastigheternas värde. Energieffektivisering är en åtgärd som gagnar både miljön Lönsam energieffektivisering och ekonomin. Under perioden har AMF Fastigheter investerat Investeringskostnad totalt 35 miljoner kronor i energikartläggningar, energieffektivisering och olika energibesparande Minskade åtgärder. Åtgärderna har lett till en reducerad energianvändning utsläpp CO2 med 34,635 Mkr procent, vilket har gett en energibesparing 53 % på 1 GWh. Energikostnaderna har totalt minskat med 87 miljoner kronor under perioden, vilket har lett till ett ökat driftnetto som ger ett ökat fastighetsvärde på 5 miljoner kronor. Koldioxidutsläppen har under perioden minskat med 58 procent. Detta Energireduktion är för oss ett resultat av vårt medvetna strategiska arbete med ekonomiskt värdeskapande. 1 GWh Ökat marknadsvärde +5 Mkr Livscykelkostnad Vid ny- och ombyggnad tänker vi alltid långsiktigt. Istället för att välja det som är billigast för stunden gör vi en livscykelkostnadsberäkning 1, för att på så sätt se vad som är ekonomiskt på längre sikt. Därför vet vi att det ibland kan vara värt att ta en större investeringskostnad, eftersom den på några års sikt betalar sig genom till exempel lägre energikostnader. Besparingar Denna beräkning används exempelvis vid investeringar av energikrävande 87 Mkr installationer. 1. LCC (Life Cycle Cost), är totalkostnaden för en viss investering i system eller produkt, under hela dess förväntade livslängd, från införande eller installation till dess en åtgärd avslutas eller en produkt tas ur bruk. Lönsam energieffektivisering Lönsam energieffektivisering * Minskade utsläpp CO2 58 % Investeringskostnad 35 Mkr Ökat marknadsvärde +5 Mkr Energireduktion 1 GWh Besparingar 87 Mkr * Baserat på normalårskorrigerade värden för fjärrvärmen 15

16 1 Övertr hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter 8 Hållbarhetsmål Gröna hyresavtal Gröna hyresavtal Mål Mål 214 Utfall 214 Reducerad energianvändning 25 % 35 % med 25 % (exkl. projektfastigheter) Överträffat energimål Överträffat energimål Andel 1 miljöklassad totalarea 1 67 % GWh/år 59 % (exkl. projektfastigheter) Andel gröna hyresavtal av -35% uthyrningsbar 4 % -35% 28 % kontorsarea (exkl. projektfastigheter) Energimålet överträffat Total energianvändning % Refere * Referens 27/2 4 4 Energimålet överträffades med råge. Uppföljning av energianvändningen visar att minskningen under perioden har 2uppgått till 34,6 procent. 2 Målet om andel miljöklassad fastighetsarea har ej uppnåtts då tre fastigheter, Marievik 14, Fröfjärden 3 och Atleten 5, tog längre tid än beräknat att klassa. Åtgärdstiden för vissa indikatorer var längre än Referensvärde* Referensvärde* förväntat. * Referensvärde är genomsnittsenergianvändningen * Referensvärde åren är genomsnittsenergianvändningen åren 27/28. 27/28. 6 Målet om en 4-procentig andel gröna hyresavtal av uthyrningsbar kontorsarea har ej uppnåtts då processen har tagit längre tid än beräknat hos ett antal hyresgäster. 4 Referensvärde* * Referensvärde är genomsnittsenergianvändningen åren al energianvändning Total energianvändning h/år GWh/år 1 Värmenergianvändning Värmenergianvändning Koldioxidutsläpp kwh/kvm, A temp, år kwh/kvm, A temp, årton/år % 8-35% 9 9-5% 3-5% -58% rensvärde* Referensvärde* erensvärde är genomsnittsenergianvändningen * Referensvärde är genomsnittsenergianvändningen åren Referensvärde* 214 Referensvärde* Referensvärde* * Referensvärde är energistatistik för lokaler * Referensvärde år 213 är energistatistik * Referensvärde för lokaler är genomsnittsvärde år 213 för energianvändningen dioxidutsläpp /år Fakta om energimål 214 Energianvändningen inkluderar fastighetsel, värmeanvändning och kylanvändning (både Koldioxidutsläpp komfort och processkyla). Ton/år Målet gällde de 25 fastigheter som ingick i energisparprojektet I GWh = 1 kwh. 3-58% -58% Den genomsnittliga värmeenergianvändningen i AMFs fastigheter under 214 var på en nivå ca 5 % under riksgenomsnittet* för lokaler. Sett till energimålet , vilket gällde 25 fastigheter, var utfallet för värmeenergianvändningen 59 %. *Källa Energistatistik för lokaler 213, ISSN Koldioxidutsläppen från fjärrvärmeanvändning har successivt minskat i de fastigheter som ingick energisparprojekt , totalt med ton CO 2 -ekvivalenter. Utsläppen beräknas utifrån energileverantörernas emissionsfaktorer eferensvärde* 214 Referensvärde* 214 ferensvärde är genomsnittsvärde för * Referensvärde är genomsnittsvärde för gianvändningen energianvändningen

17 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Hållbarhetsmål 215 Mål Mål 215 Gröna hyresavtal Reducera energianvändningen med 19 %, vilket motsvarar ett energiprestandamål om 95 kwh/m 2 A temp (exkl. fastigheterna Ångtvätten 22, Marievik 24), Referensvärde är energianvändningen för maj 213 till och med april % / 114 kwh/ m 2 A temp Andel miljöklassad fastighetsarea (exkl. projektfastigheter) 68 % Andel gröna hyresavtal av uthyrningsbar kontorsarea (exkl. projektfastigheter) 55 % Gröna hyresavtal Andel nya utvalda och befintliga leverantörer som har accepterat AMFs 1 % uppförandekod weller gjort motsvarande åtagande Det underrepresenterade könet ska återfinnas bland de tre slutkandidaterna 1 % vid extern rekrytering inom arbetsgrupper med ojämn könsfördelning, procent. Nöjd-Kund-Index (NKI) Energimål % Referensvärde* Energimål 219 * Referensvärde är maj 213 april 214 Fastighetsel Fjärrvärme Fjärrkyla För 214 har AMF som koncern för första gången gjort en hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). Många av de mål koncernen styr mot gäller för hela AMF, men i vissa avseenden har AMF Fastigheter egna eller mer specifika mål: Ett nytt långsiktigt energimål har satts om att reducera energianvändningen med 19 %, vilket motsvarar ett energiprestandamål om 95 kwh/m 2 A temp. För 215 är målet 3 procent, vilket motsvarar 114 kwh/m 2 A temp. För 215 har faställts målet att andelen miljöklassad fastighetsarea ska uppgå till 68 procent. Under året ska fastigheterna Marievik 25, Marievik 14, Fröfjärden 3 och och Atleten 5 certifieras. Ett prioriterat område är att öka andelen gröna hyresavtal. Målet är 55 procent gröna hyresavtal av uthyrningsbar kontorsarea. Ett nytt mål gäller AMFs uppförandekod för leverantörer. Alla leverantörer, nya som befintliga, ska ha accepterat AMFs uppförandekod. Ett nytt mål avser jämställdhet där det underrepresenterade könet ska återfinnas bland de tre slutkandidaterna vid extern rekrytering inom arbetsgrupper med ojämn könsfördelning. Det övergripande kundnöjdhetsmålet för 215 är att bibehålla Nöjd-Kund-Index

18 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter Miljö- och energifokus varje dag året om Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen, välja miljöanpassade material, förbättra inomhusmiljön och skapa förutsättningar för en anpassad avfallshantering. Detta leder både till en bättre miljö och till långsiktigt ökad avkastning. En fastighet påverkar miljön under hela livscykeln, från bygge till förvaltning, drift och ombyggnad. Därför är det självklart för oss att bedriva ett långsiktigt miljöarbete, grundat i ett övergripande ansvar för miljöpåverkan under fastighetens alla faser. Vårt ledningssystem Hållbarhetsplattformen är ett verktyg för att på ett strukturerat och långsiktigt sätt fortlöpande minimera påverkan på miljön. Energioptimering I fastighetsförvaltning är energianvändningen den enskilt största miljöpåverkande faktorn. AMF Fastigheter jobbar därför med att ständigt förbättra det systematiska energiarbetet och styr med tydliga energimål och handlingsplaner. Vid ombyggnad och renovering eftersträvas alltid de mest energieffektiva lösningarna. Det kan handla om ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning eller om borrhålslager och akvifärlösningar för produktion av geotermisk energi. För att säkerställa ekonomisk hållbarhet görs livscykelkostnadsberäkningar (LCC) vid nya installationer. Men det allra viktigaste är engagerade fastighetstekniker som svarar för det löpande underhållet, utför förebyggande åtgärder och optimerar fastigheternas energianvändning. Det är teknikerna som utgör skillnaden mellan energimål som uppnås och inte uppnås. Energimål och utfall För perioden hade AMF Fastigheter fastställt ett långsiktigt energimål om att reducera energianvändningen i fastigheterna med 25 procent. Målet gäller det bestånd på 25 fastigheter vi hade 29. Det var ett utmanande mål, men det har ändå överträffats rejält. Minskningen under perioden har uppgått till 34,6 procent, vilket motsvarar energianvändningen hos närmare 4 villor. En förklaring till det goda resultatet är att energieffektiviseringsarbetet har haft bättre genomslag än beräknat. Våra fastighetstekniker spelar en mycket viktig roll när vi optimerar energianvändningen. Minskade koldioxidutsläpp Årligen mäts den mängd koldioxidutsläpp (CO 2 ) som energianvändningen i våra fastigheter orsakar. I takt med den successivt minskade energianvändningen har även CO 2 -belastningen minskat. Under perioden har koldioxidutsläppen från energianvändningen minskat med totalt 58 procent, vilket motsvarar ton CO 2 -ekvivalenter. Minskningen beror på energieffektivisering och lägre utsläpp av växthusgaser vid energileverantörernas energiproduktion. Ungefär 95 procent av den energi AMF Fastigheter köper är fossilfri. För den del som inte är fossilfri sker klimatkompensation genom FN-reglerade CDM-projekt 2 i utvecklingsländer. AMF Fastigheter försöker aktivt påverka energileverantörer 2. Clean Development Mechanism (CDM) är ett delprojekt under FNs Kyotoprotokoll som innebär att industriländer som åtagit sig att minska koldioxidutsläppen investerar i projekt för att minska utsläppen i utvecklingsländer. 18

19 AMF Fastigheter I hållbarhetsrapport 214 Process Mål att bli helt fossilfria och enbart leverera biobaserad fjärrvärme till fastigheterna. Även under 215 kommer de direkta och indirekta koldioxidutsläppen att klimatkompenseras. Förnybar energi AMF Fastigheter vill öka andelen lokalt producerad förnybar energi. Ett exempel på detta är den akvifär som anläggs i Brunkebergsåsen i Stockholm. Det är ett stort underjordiskt vattenmagasin där kyla och värme kan säsongslagras, för att sedan kyla fastigheterna på sommaren och värma dem på vintern. AMF Fastigheter köper enbart klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla, och elinköp är alltid märkt Bra miljöval. Det innebär att elen har sitt ursprung i sol-, vind- och vattenkraft eller biobränslen. En förstudie om möjligheter att bygga geoenergianläggningar för ett antal fastigheter har genomförts under året. Energistyrning av projekt AMF Fastigheter har en strukturerad process för arbetet med energieffektivisering. Alla fastigheter tilldelas energimål som tas fram efter genomförd energikartläggning och aggregeras upp på team- och beståndsnivå. Åtgärder definieras och utgör en handlingsplan som implementeras. Uppföljning sker av åtgärdernas genomslag på energianvändningen och uppsatta energimål verifieras. För att kunna sätta lämpliga 3 energimål genomgår alla fastigheter en energikartläggning. Samtliga innevarande fastigheter i 25 beståndet är sedan tidigare kartlagda via AMF Fastigheters egen energikartläggningsmetod, som hämtat inspiration från den energikartläggningsmetod som utvecklats inom nätverket Belok. 2 Under våren 215 kommer 15tre nyinköpta fastigheter i AMF Fastigheters bestånd att energikartläggas utifrån Beloks metodik med syfte att identifiera 1 åtgärder som möjliggör en halvering av fastigheternas energianvändning. Ett bidrag från 5 Belok möjliggör en mer djupgående analys med tillhörande energiberäkning i programmet IDA ICE 3. Vår energieffektiviseringsprocess Handlingsplan Uppföljning Implementering 3 Energimål Miljöbyggnad Guld AMF Fastigheters övergripande energimål för perioden , avseende hela fastighetsbeståndet, är att 25 reducera energianvändningen med 19 procent. Detta motsvarar ett energiprestandamål 19 på 95 Miljöbyggnad kwh/m 2 A temp. Energimålet 2 för 215 är tre procent vilket motsvarar Silver 114 kwh/m 2 A temp. 1 Miljöbyggnad Guld Målkort för varje fastighet har tagits fram, vilket inkluderar 15 specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet. Under Silver215 ska målkorten implementeras i 1 Miljöbyggnad organisationen. 1 Miljöklassade fastigheter Stor andel miljöcertifierade fastigheter Ett antal 5 miljöklassningar 3 Miljöbyggnad 6 Miljöbyggnad har utförts under året. Målet var att Brons Brons 67 procent av totalarean skulle vara certifierad vid utgången av 3 Green Building 3 Green Building 214. Utfallet blev 59 procent. Målet för 215 Utfall är att 213 totalarean ska bestå Mål av procent klassade lokaler. Certifieringen har varit fokuserad på det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad, vilket ger ett kvitto på energianvändning, materialval och inomhusmiljö för fastigheten. Miljöklassningen är även ett bra styrmedel i ombyggnader. Under 215 ska fyra fastigheter miljöklassas i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad Miljöklassade fastigheter Utfall 214 Mål 215 Miljöbyggnad Guld Miljöbyggnad Silver Miljöbyggnad Brons Green Building Till och med 214 är 25 fastigheter miljöklassade*. Tre av dem enligt Green Building, sju uppfyller Miljöbyggnad Brons, femton uppfyller Miljöbyggnad Silver, en uppfyller Miljöbyggnad Guld. Under 215 ska ytterligare fyra fastigheter klassas enligt Miljöbyggnad Silver. *En fastighet, Pelarbacken mindre 23, är dubbelt klassad, både enligt Green Building och Miljöbyggnad. 3. IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett generellt simuleringsprogram för beräkning av en byggnads effekt- och energibehov. Programmet kan även beräkna termiskt inomhusklimat, CO 2 -halter och fuktbalanser i rumsluft. 19

20 hållbarhetsrapport 214 I AMF Fastigheter I det stora stadsutvecklingsprojektet Urban Escape Stockholm ska kontors- och hotelldelen certifieras enligt det internationella klassningssystemet LEED Core and shell, nivå guld. Detta beräknas vara klart 219. Handelsdelen, Gallerian, är sedan tidigare miljöklassad enligt systemet Miljöbyggnad, nivå silver. Gröna hyresavtal Gröna hyresavtal är ett konkret sätt att tillsammans med hyresgästerna skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning. Här beskrivs vad som är hyresvärdens, hyresgästens och gemensamt ansvar. Gröna hyresavtal tydliggör vilka åtgärder man kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom en rad olika områden. Ett lyckat miljöarbete kräver också verktyg som underlättar. Därför erbjuder AMF Fastigheter hyresgäster med Gröna hyresavtal möjligheten att följa upp sina miljömål genom en webbaserad hyresgästportal. Denna portal visualiserar lokalernas energi- och miljöbelastning på ett pedagogiskt sätt. Under året har AMF Fastigheter tecknat Gröna hyresavtal med flera hyresgäster. Målet för 214 var 4 procent Gröna hyresavtal av uthyrningsbar kontorsarea. Utfallet blev 28 procent vilket innebär att målet inte nåddes detta då processen tog längre tid än beräknats hos ett antal hyresgäster. Under 215 är målet att teckna avtal med 55 procent av hyresgästerna. Avfallsanalys En viktig aspekt i AMF Fastigheters miljöarbete är det avfall som uppstår i de egna fastigheterna. Miljöbelastning uppstår framför allt vid hantering av avfallet i fastigheterna och vid transport till slutbehandling. En förutsättning för att kunna begränsa detta är att ha vetskap om avfallsflöden i respektive fastighet. Därför har ett avfallsanalysarbete påbörjats under 214. Åtgärder avfall 215 Under 215 kommer AMF Fastigheter att börja rapportera total avfallsvikt från fastighetsbeståndet. En avfallsplan tas fram som beskriver hur avfallet ska hanteras i förvaltningen av fastigheterna och i samband med ombyggnation. Ett arbete görs även kring hur matavfallet ska hanteras i våra handelslokaler. För att nå våra mål under 215 kommer vi att arbeta med: Implementering av målkort för respektive fastighet, vilket inkluderar specifika mål och handlingsplaner för att nå det övergripande energimålet Energikartläggningar av tre fastigheter med Beloks totalmetodik Miljöklassning av fyra fastigheter Intensifierat arbete med att teckna gröna hyresavtal för kontorshyresgäster Vidareutveckla process för att hantera uppförandekoden för leverantörer Fortsatt utbildning och utveckling av vårt energiuppföljningssystem Utveckling av Hållbarhetsplattformen Miljösmarta material Vid val av material och byggvaror tas alltid hänsyn till olika miljöaspekter. Vid ny-, om- och tillbyggnad används i första hand produkter som rekommenderas eller accepteras enligt Byggvarubedömningen (BvB). I de fall som de inte omfattas av BvB-kriterier noterar vi detta i avvikelselistan och utgår istället från AMF Fastigheters egna urvalskriterier. Miljögranskning vid förvärv Vid förvärv av fastigheter hanteras miljö- och hälsorelaterad granskning med en så kallad EDD-process (Environmental Due Diligence). Syftet är att identifiera miljörelaterade risker som till exempel mark- och/eller grundvattenförorening samt farliga byggnadsmaterial. Därtill ska ingå att undersöka om fastigheten är miljöklassad samt översiktligt utreda möjligheterna till att nå en hög miljöklassning enligt de klassningssystem som AMF Fastigheter tillämpar. Hållbara kontoret AMF Fastigheter håller på att ta fram ett koncept med utvalda, miljö- och kvalitetssäkrade byggmaterial för att kvalitetssäkra och underlätta ombyggnadsprocessen för lokalanpassningar. Materialen väljs utifrån design, funktion, drift samt hållbarhet och ska finnas i olika kvalitetsnivåer. Vi kallar konceptet det hållbara kontoret. Miljöbyggnad Miljöbyggnad är ett frivilligt certifieringssystem som baseras på svenska regler och svensk byggpraxis. Systemet används för nyproducerade och befintliga byggnader och ger ett kvitto på kvaliteter som energi, inomhusmiljö och material. En byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Certifieringen gäller i 1 år. LEED Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens mest spridda system för miljöcertifiering av byggnader. Bedömning görs inom områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. Systemet går att använda för alla typer av nya och befintliga byggnader. 2

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer