Rapport. Pilotprojekt för en samordnad service vid studieförfrågningar för cancer inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Pilotprojekt för en samordnad service vid studieförfrågningar för cancer inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion."

Transkript

1 Rapport Pilotprojekt för en samordnad service vid studieförfrågningar för cancer inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion Studieservice Uppdragsgivare: Lars Holmberg, Verksamhetschef, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Sonja Eaker, Chef, Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro Avslutat: Ansvarig projektledare: Anna Pedersen, Forskningssamordnare Medarbetare: Susan Okhravi-Lind, Carina Bergvall Version

2 Innehållsförteckning 1. RESULAT OCH SAMMANFATTNING BAKGRUND FORSKNINGSSJUKSKÖTERSKOR PRÖVARE LÄKEMEDELSINDUSTRI PATIENTER FRAMTAGANDE AV MODELLEN BESKRIVNING AV MODELLEN FÖR STUDIESERVICE PILOTTEST OCH FÖRANKRING PILOT PILOT PILOT PILOT PILOT RESULTAT VINSTER MED ATT FÖRFRÅGAN OM STUDIER GÅR VIA RCC ANDRA BEHOV SOM HAR IDENTIFIERATS ÖNSKEMÅL - SYNPUNKTER RISKANALYS UTVÄRDERING FRÅN PRÖVARE I REGIONEN OCH REPRESENTANTER I VÅRDPROGRAMGRUPPEN UTVÄRDERING FRÅN PRÖVARE I REGIONENS LANDSTING UTVÄRDERING FRÅN REPRESENTANTER FRÅN VÅRDPROGRAMGRUPP SLUTSATER AV PROJEKTET HANDLINGSPROGRAM FÖR IMPLEMETERING OCH UTVECKLING

3 1. Resultat och sammanfattning En modell för en regional gemensam service vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar i regionen har tagits fram i ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum (RCC) och Regionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala-Örebroregionen. Bakgrunden till arbetet är verksamheternas önskemål om en mer samordnad start och samarbete av kliniska prövningar samt industrins och akademins behov av ett större patientunderlag och en snabbare initial hantering. Modellen bygger på en gemensam ingång där den första förfrågan om en ny studie går via servicen på RCC och därefter till aktuell vårdprogramgrupp (eller av gruppen utsedda representanter) som gör en första bedömning av studien utifrån ett antal kriterier. Representanterna från vårdprogramgruppen ger därefter studien en rekommendation som servicefunktionen meddelar prövarna i regionen. Servicefunktionen vid RCC kontaktar sedan aktuella kliniker i regionen för att samordna administrativa arbetsuppgifter vid studiestart. Den samlade bedömningen är att modellen fungerar mycket bra för att samordna och underlätta för kliniska prövningar. Målet med projektet har uppnåtts väl, att på ett samordnat sätt sprida studier i sjukvårdsregionen. Hanteringen av förfrågningar är både snårig och tidskrävande och vi har funnit uppenbara vinster med att alla studieförfrågningar kommer en kanal till prövare i regionen. Framförallt gäller det att: säkerställa att det är rätt person som får förfrågan. Projektet har visat att det inte är ovanligt att företag ej har aktuella kontaktuppgifter till prövare. säkra att förfrågningar inte kommer bort bland alla förfrågningar som kommer till prövare som företagen känner till. Många förfrågningar och påminnelser gör att det är svårt för prövarna att hantera dessa. en rekommendation görs av vårdprogramgruppen. Korta deadlines och olika rutiner gör att det ofta är svårt att som enskild prövare hinna ta del av all information och svara på förfrågningar. en uppskattning av patientunderlaget kan göras med hjälp av kvalitetsregister. Med denna studieservice kan vi efter ca 14 dagar lämna svar till frågeställaren om vilka prövare/kliniker som vill och kan delta. Ofta tillsammans med en bra uppskattning om antalet patienter som bör kunna inkluderas baserat på RCCs kvalitetsregister. En ytterligare mycket positiv följdeffekt av denna rutin är att det för prövaren blir naturligt att signalera att de kan skicka patienter till studier som de ej själva har möjlighet att driva. En naturlig följd är att överenskommelser skapas om att skicka patienter över landstingsgränserna för ovanliga diagnoser där patientunderlaget är så litet att studien endast bör gå på en eller två kliniker. Utifrån de erfarenheter som projektet visat har detta handlingsprogram tagits fram En finansieringsmodell måste arbetas fram. Bedömningen är att arbetet kräver motsvarande en heltidstjänst. Tillsvidare sköts den funktionen av befintlig personal. Tydliga dokument om roller och ansvar för olika funktioner ska tas fram. Ett standardiserat formulär för studieförfrågan ska tas fram för att snabba på processen och som kan utgöra en grund för en databas för patienter och prövare. Frågan om vem som kan signera ett Confidential Disclosure Agreement (CDA) för att få tillgång till studieprotokoll för vårdprogramgruppens representanter ska ses över. En plan för hur en ekonomisk bedömning av studien bör göras för att säkerställa att de studier som man deltar i har full kostnadsteckning. Information och förankring av studieservicen. 3

4 2. Bakgrund Arbetet med att ta fram en lösning för att underlätta för kliniska prövningar för cancer i regionen utgick från ett perspektiv av de fyra intressegrupper som är inblandade gällande klinisk forskning: 1. Forskningssjuksköterskor (2.1) 2. Prövare (2.2) 3. Industri (2.3) 4. Patienter (2.4) 2.1. Forskningssjuksköterskor Ett nätverk för Uppsala-Örebroregionens forskningssjuksköterskor inom cancer startades I nätverket, som har till syfte att underlätta klinisk cancerforskning i sjukvårdsregionen, kom man snabbt fram till prioriterade områden. Samarbete vid studiestart för att kunna underlätta för varandra. Gemensamma mallar och studiedokument. Ekonomisk samsyn och mallar för ekonomiska beräkningar vid studiestart. Samarbete kring monitorering av studier. Inventering av olika nyckelpersoner och kontaktuppgifter till dessa önskades Prövare Regionens prövare tillfrågades om Vad skulle ni önska att vi arbetar med att samordna, för att underlätta ert arbete med att bedriva kliniska studier? En öppen fråga ställdes skriftligt till aktiva prövare i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Forskningssjuksköterskorna i respektive landsting var kontaktlänk och distribuerade frågan till aktuella prövare i det egna landstinget. Svaren vi fick redovisas nedan: Samverkan via vårdprogramgrupper vilka studier vi ska delta i kan vara ett första steg En hemsida med aktuella studier listade - inklusions- och exklusionskriterier Multicenterstudier bör bedrivas i så många landsting som möjligt i regionen. Uppgifter som en prövningsenhet gör ska inte parallellt göras på andra enheter En mekanism för att de mest relevanta studierna blir gjorda. Vara sambandscentral för studieförfrågningar, vilka centra kan och vill delta? Korsvis" kostnadseffektiv monitorering Ekonomiska råd kring ersättningar Samordna studieadministration: studiesammanfattningar/lathundar, startmöten, budgetberäkningar 2.3. Industri Efter kontakter med representanter från läkemedelsindustriföreningen (LIF) fick vi med oss några viktiga utgångspunkter. Det är viktigt med patienttillgång och en patient-inklusion som motsvarar de uppsatta målen/ingångna i avtalet. Det är viktigt att tidsramar följs enligt protokoll/ingånget avtal. Snabb hantering av studieförfrågningar krävs, annars utesluts Sverige och studien startar istället i andra länder som varit snabbare på att visa intresse av att delta. 4

5 2.4. Patienter Vad har patienter att vinna på en mer samordnad hantering av studier? Slutsatser efter möte med patientföreträdare. Möjlighet att kunna delta i studier oberoende av var man bor. Att få möjlighet att i studieform få tillgång till nya läkemedel. Hög kvalitet på de studier som bedrivs. Forskning som leder till bättre behandlingar och mindre biverkningar. 3. Framtagande av en modell för studieservice En projektstyrgrupp tillsattes som bestod av en representant för forskare/prövare vid de två universitetssjukhusen i sjukvårdsregionen, cheferna för Regionalt cancercentrum (RCC) och Regionalt biobankscentrum (RBC) samt projektledare/forskningssamordnare. Referensgrupp för arbetet har varit RCC s nätverk för klinisk cancerforskning. Eftersom vårdprogramgrupperna har en viktig och central roll har även dessa fått löpande information om projektet. Erfarenheterna från de fyra intressegrupperna och referensgruppen visade att det fanns ett önskemål om en mer samordnad start och samarbete kring kliniska prövningar i regionen. Industrin visade att det fanns behov av tillgång till ett större patientunderlag och en snabbare initial hantering. Utifrån detta arbetades en modell för en studieservice fram. Studieservicen gäller regional hantering vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar för cancer i regionens landsting. En beskrivning av flödet och modellen finns på sidan 6. 5

6 4. Beskrivning av modellen för studieservice vid RCC 1. Förfrågan om ny studie (härefter kallad studieförfrågan) kommer från sponsor (industri eller akademisk forskare) till en Studiekoordinator vid RCC-studieservice. Studiekoordinatorn inhämtar den information som behövs om studien från sponsorn. Idag är studieförfrågan till studieservicen manuell men planen är att ett elektroniskt formulär skapas där sponsorn fyller i ett antal obligatoriska fält med information om studien. 2. RCC-studieservice skickar studieförfrågan till utsedda, namngivna representanter i aktuell vårdprogramgrupp för en första bedömning och rekommendation av studien. I detta steg finns även möjlighet att via RCC s register uppskatta antalet patienter som bör vara möjliga för inklusion. Vårdprogramgruppen skall gemensamt utse vilka som har den uppgiften i vårdprogramgruppen. Planen är att även en ekonomisk bedömning skall ske i detta steg. Utredning om hur detta ska göras kommer att ske VT Efter att vårdprogramgruppens representanter lämnat sin rekommendation till RCC studieservice kontaktas alla aktuella prövare i regionen med rekommendationen och med en förfrågan om prövaren/kliniken har möjlighet att delta i studien. Vid första studien i en aktuell diagnos skapas, via regionens forskningssjuksköterskor och vårdprogramgruppen, en aktuell kontaktlista som sedan används i alla nästkommande studier. 4. RCC-studieservice meddelar frågeställaren vilka prövare/kliniker som vill/kan delta, eventuellt även hur många patienter man kan inkludera samt lämnar kontaktuppgifter till aktuella prövare. Därefter sköter sponsor och prövare avtalsskrivning mm. 5. RCC-studieservice meddelar aktuella forskningssjuksköterskor i regionen vilka andra kliniker i regionen som deltar i samma studie. 6. Forskningssjuksköterskorna samverkar vid behov inför start med kunskapsutbyte, lösningar på praktiska problem och administrativa åtgärder. 7. Information om studien bör publiceras på RCC hemsida eller i annan studiedatabas. Här kan tänkas att uppgifter i det formulär som frågeställaren (sponsorn) fyller i vid förfrågan bör kunna föras över i en studiedatabas. (Detta kan eventuellt kopplas ihop med annat projektet som pågår i RCC-norr, där man nu skapar en studiedatabas med information om pågående studier. Den informationen kommer sedan att vara tillgänglig på RCC hemsida). 6

7 5. Pilottest och förankring När modellen var framtagen informerades alla vårdprogramgrupper och efterlysning av studier för att testa modellen gjordes. Modellen testades i pilotform i fem läkemedelsstudier inom två olika cancerdiagnoser (bröstcancer och lungcancer). Med hjälp av vårdprogramgrupper och forskningssjuksköterskor i regionen skapades aktuella kontaktlistor till prövare för respektive diagnos. Eftersom representanter för läkemedelsbolag eller Contract Research Organisation (CRO) i flera av studierna redan hade hunnit kontakta prövare i Sverige har vi i dessa studier dessutom haft möjlighet att jämföra de kontaktlistor till prövare som företaget har haft med egentliga kontaktpersonerna. 5.1 Pilot 1 Trettiotvå prövare hade kontaktats i Sverige, av dessa fanns sju i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Alla landsting i regionen hade kontaktats, men: tre läkare som kontaktats var kirurger trots att avsåg en onkologisk läkemedelsprövning. en läkares kontaktuppgift var till fel sjukhus dock rätt e-postadress. en läkare arbetade ej längre kliniskt (träffar inga patienter) endast universitetsanställd. en av de kontaktade var en kontaktsjuksköterska dock ej forskningssjuksköterska. I den första piloten var endast en av de personer som kontaktats av företaget rätt kontaktperson enligt den framtagna kontaktlistan för aktuell diagnos. Resultat: Efter vår förfrågan tackade prövare i tre av våra sju landsting JA, vilket var avgörande för att studien kunde starta i Sverige. 5.2 Pilot 2 Fem prövare hade kontaktats i Sverige, alla kontaktade prövare arbetade på ett universitetssjukhus. En prövare i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion var tillfrågad. Anledningen till att man endast kontaktat universitetssjukhus, trots att företaget egentligen ville sprida studien till flera kliniker, var att de kände till universitetssjukhusen sedan tidigare och att de hade sökt via Internet efter läkare som arbetar på dessa sjukhus. Resultat: När vi spred studien via vår service tackade fyra landsting i regionen JA till att delta. Tyvärr kommer studien ändå inte att startas i Sverige. Andra länder tackade snabbare JA. Vi kom in i ett sent skede i processen med pilotprojektet. Pilot 2 visade dock att våra prövare är intresserade av att delta. 5.3 Pilot 3 Åtta prövare i Sverige var tillfrågade, tre av dessa fanns i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Fyra av regionens landsting fanns ej med på listan över tillfrågade, trots att företaget gärna ville sprida studien och såg Sverige som viktigt land att få med i studien. En läkare hade kontaktats på fel adress. En förfrågan gick till verksamhetschefen men ej till den läkare ansvarig för studier för aktuell tumörgrupp (som vi hade fått som kontaktperson). Endast en av de tre tillfrågade i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion var rätt kontaktperson enligt den framtagna listan. Resultat: Vårdprogramgruppen för den aktuella tumörgruppen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion bedömde att studien inte var tillräckligt intressant och beslutade att inte rekommendera studien för regionens räkning. 7

8 5.4 Pilot 4 I denna studie kom förfrågan direkt till oss från ett CRO-företag som arbetar på uppdrag från ett läkemedelsbolag med att driva studier. Eftersom förfrågan i ett tidige skede kom direkt till oss vid servicen på RCC finns inga kontaktlistor att jämföra. Resultat: När representanterna i vårdprogramgruppen fått protokollet gör man bedömningen att endast ett litet antal patienter i regionen kan vara aktuella för studien. Studieförfrågan går ändå ut till alla aktuella kliniker i regionen tillsammans med representanternas rekommendation. Detta leder till att det blir en medvetenhet i hela regionen om att alla bör skicka lämpliga patienter till det landsting som kan driva studien. Med hjälp av register och statistiker från RCC togs uppgifter fram om antalet patienter i regionen de senaste tre åren som uppfyllt kriterierna för studien. Den samlade bedömningen blev att antalet tänkbara patienter att inkludera är litet och att studien då förhållandevis är för krävande att utföra. Inget av regionens landsting har möjlighet att starta studien. Information lämnas till vårdprogramgruppen om att studien troligen kommer att starta i Stockholm. 5.5 Pilot 5 I denna studie fanns personen som skulle identifiera aktuella site åt företaget placerad utomlands och hade begränsad information om hur det ser ut i Sverige med aktuella kliniker och prövare. En förfrågan (med begränsad information om studien) hade skickats ut till några av regionens läkare tillsammans med ett sexton sidor långt formulär där prövaren skulle svara på frågor om sig själv som prövare och om sin klinik. Ingen i vår region hade tackat ja innan studien kom till oss. Resultat: Representanterna i vårdprogramguppen bedömde den femte studien som intressant men med risk för att det fanns en motsvarande studie i några av regionens landsting. Eftersom vårdprogramgruppen hade ett möte inplanerat valde man att diskutera studien med hela gruppen innan beslut fattades. Efter att flera av regionens läkare varit intresserade skickades förfrågan ut och resultatet blev att fyra av regionens sju landsting var intresserade av att gå vidare med studien. 6. Resultat Resultatet visar att modellen har bidragit till att kliniker som inte var aktuella för studien från början har tackat ja efter att studien rekommenderats av vårdprogramgruppen och distribuerats ut till rätt person/prövare i respektive landsting/klinik. Två resultat som bör lyftas fram är vikten av att rätt person kontaktas och värdet av vårdprogramgruppens bedömning Vinster med att förfrågan om studier går via RCC - studieservice Prövare som företagen känner till får väldigt många förfrågningar via e-post om deltagande i studier. Ibland kan olika CRO-företag ha fått uppdraget att hitta prövare till samma studie. Många förfrågningar och påminnelser gör att det är svårt för prövarna att hantera alla förfrågningar. Företagen har ofta korta deadlines och olika rutiner. Det är svårt att som enskild prövare hinna ta del av all information och svara på förfrågningar. Läkemedels- och CRO-företag har ej aktuella kontaktuppgifter till prövare. Ofta hittas prövare via sökning på Internet. 8

9 Ofta (tre av fem fall i vår pilot) kommer förfrågan om deltagande i studier från personal i utlandet. Dessa känner inte alltid till att sjukhus i landsting utan universitet också är intresserade av att driva studier. Det blir naturligt för prövaren att signalera att de kan skicka patienter till studier de ej har möjlighet att driva, eller skapa överenskommelser om att skicka patienter över landstingsgränserna för ovanliga diagnoser där patientunderlaget är så litet att studien endast bör gå på en eller två kliniker Övriga behov som har identifierats som inte kan ingå i modellen Kostnadsfri stödfunktion saknas för akademiska prövare t.ex. hjälp med ekonomiska beräkningar, projektledning, statistiker, hjälp med studieadministration, avtal, data management, CRF-utveckling, monitorering. Kostnadsneutrala remisser för att man ska kunna rekrytera patienter över huvudmannagränser. (Patientens hemlandsting ska inte behöva betala för specialistvård om patienten inkluderas i en studie i ett annat landsting). Tillgången till forskningssjuksköterskor är avgörande för om studier kan bedrivas i större utsträckning Önskemål synpunkter på förbättringar av modellen Att RCC-studieservice kan fylla i site questionnaire med basuppgifter angående klinikernas möjligheter att delta. Att RCC-studieservice kan signera Confidential Disclosure Agreement (CDA) för vårdprogramgruppens räkning. Frågan kan diskuteras med LIF och ASCRO. Detta är viktigt, men det kan vara svårt att hitta en lösning då det finns många CRO-företag som arbetar på uppdrag åt utländska läkemedelsbolag. Önskemål finns att det bör finnas en ekonomisk beräkning (förutom den bedömningen som nu görs av representanter från respektive vårdprogramgrupp) av studien innan den lämnar RCC för att tydliggöra om de studier som kliniken deltar i har full kostnadstäckning eller ej. Forskningsrepresentanter måste utses i varje vårdprogramgrupp som är beredda att svara inom ca en vecka om en studie är intressant. Ärendehanteringssystem vid RCC studieservice eller liknande behövs. Denna hantering kräver resurser. Uppskattningsvis motsvarar arbetet för att hantera denna service en heltidstjänst. 7. Riskanalys Identifierade risker: Den största risken är, enligt vår bedömning, att representanterna från vårdprogramgrupperna inte har möjlighet att snabbt nog lämna svar på de studieförfrågningar som skickas för bedömning. Svar från respektive klinik dröjer så att tidsramar ej kan hållas. Såvida tidsramarna inte hålls finns inget incitament från industrin att använda sig av servicen. Det kan t.o.m. leda till att vi hindrar studier i regionen och i Sverige. Att studieservicen tar mycket arbetstid men att vi inte kan få kostnadstäckning för det. Att RCC-studieservice uppfattas som ytterligare en i mängden bland de som kontaktar prövarna med studieförfrågningar. 9

10 8. Utvärdering från prövare i regionen och representanter i vårdprogramgruppen Två enkäter har tagits fram för att inhämta synpunkter från dels prövare och dels utsedda representanter i vårdprogramgruppen Utvärdering från prövare som fått förfrågan om studie Antal prövare i utvärderingen 22 prövare i sju landsting/antal inkomna svar 5. JA Nej Vet ej Kommentarer 1. Har er klinik tackat ja till att delta i studier/studie som administrerats via detta projekt? 2. Är det av betydelse för dig som prövare att en kollega från vårdprogramgruppen har läst protokollet och rekommenderat studien? 3. Kan du som prövare spara någon tid i och med att representanterna från vårdprogramgruppen ger studien en rekommendation? 4. Skulle det vara till hjälp för dig om det fanns någon ekonomisk bedömning av studien att ta del av? 5. Hur tycker du att hanteringen från RCC har fungerat? 6. Har du önskemål/förslag till förändring av modellen? 7. Andra synpunkter om hanteringen som du upplever är viktiga att föra fram? 2 3 Valt att skicka patienter till större centra, för få lokalt 5 0 Det är bra om någon som är inläst på området har kommenterat 4 1 -Jag måste ändock läsa in mig på studien, och avgöra om vi lokalt har tid och resurser, tillräckligt antal patienter m.m. Det är dock bra när man tar beslut, att ha någon annans rekommendation att luta sig emot. 4 1 Vet inte. Ekonomin tar VC hänsyn till, jag bedömer om intressant studie. Om det finns en uträkning av vad varje patient kan kosta, och vilken ersättning man får, så ser man snabbt om intäkterna täcker forskningssköterska m.m. Bra Bra Bra Svårt att svara på I den lungcancerstudie jag bedömt har det fungerat bra, och jag tror samtliga var tämligen ense i bedömningen Tycker detta har fungerat bra, men kan säkert utvecklas ytterligare Nej Nej Inga för närvarande Nej Viktigt att uppdraget fortsätter Inga för närvarande Bra att få med ekonomi, uppskattning av insatser som krävs. 10

11 8.2. Utvärdering från representanter från vårdprogramgruppen med uppgift att ge studier en rekommendation till regionens prövare (2 inkomna svar) 1. Hur har du upplevt arbetet med att läsa information om studie/studier för att sedan ge din rekommendation till andra prövare i regionen? Det tar en del tid vilket förstås i någon mån är ett problem, å andra sidan håller man sig informerad om vad som är på gång och det är positivt, upplever inte att jag har jobbat med att informera andra ev prövare i regionen, om jag och min kollega har tyckt att studien i fråga är intressant har förfrågningen gått vidare, lite svårt att hinna med att marknadsföra studien ytterligare gentemot andra i regionen. Känns bra 2. Hur lång tid beräknar du att du behöver för att kunna ge studien en rekommendation? Alltifrån en kvart till någon timme Det går ganska fort - 15 min kanske. 3. Hur tycker du att kontakten med RCC har fungerat och vad skulle vi kunna göra annorlunda? RCC har i stort sett fungerat bra, snabb mailrespons Oj - vi kanske borde stämma av mer regelbundet? 4. Informationen ni fått har ibland varit fulla protokoll ibland synopsis eller utkast till protokoll. Detta beror på att när vi kontaktas av industrin eller CRO har de inte alltid protokollet klart från sin uppdragsgivare och i och med att det ofta är ont om tid vill man påbörja processen. Anser du att ett fullständigt protokoll behövs för att kunna göra en bedömning? Inte alltid, man kan i regel göra en preliminär bedömning på ett välskrivet synopsis, innan man skriver på och går in i skarpt läge är det ett måste att läsa hela protokollet. Nej, absolut inte i första vändan 5. Om studierna ska bedömas utifrån ett antal kriterier, vilka är då de viktigaste? 1. Vetenskapligt intressant. 2. Praktiskt genomförbart i den tuffa kliniska vardagen. 3. Att det finns patienter. 4. Rimlig ekonomi Vetenskapligt värde, nyttan för patienten, genomförbarhet 6. Andra synpunkter om hanteringen som du upplever är viktiga att föra fram? Kommer inte på något mer. 11

12 9. Slutsatser Den samlade bedömningen är att denna hantering är mycket bra för att samordna och underlätta för kliniska prövningar i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Målet med projektet att på ett mer samordnat vis sprida studier i sjukvårdsregionen har uppnåtts väl med detta projekt. Hanteringen av förfrågningar är både snårig och tidskrävande. Förfrågningarna är många, hamnar ofta hos fel person eller når inte ut till klinikerna alls. Den första förfrågan kan komma i alla möjliga olika format till prövare eller forskare som företagen känner till. Ibland finns ett helt protokoll, ibland ett synopsis och många gånger är förfrågan endast en kort rubrik om vilken patientkategori som avses samt ett frågeformulär där prövaren ska fylla i information om sin egen erfarenhet och klinikens möjlighet att bedriva studien. Det finns uppenbara vinster med att alla studieförfrågningar kommer via en kanal till prövare i regionen. För att säkerställa att det är rätt person som får förfrågan. Projektet har visat att det inte är ovanligt att företag ej har aktuella kontaktuppgifter till prövare. För att säkra att förfrågningar inte kommer bort bland alla de förfrågningar som kommer till prövare som företagen känner till. Många förfrågningar och påminnelser gör att det är svårt för prövarna att hantera dessa. Värdet av en rekommendation görs av vårdprogramgruppen. Korta deadlines och olika rutiner gör det ofta är svårt att som enskild prövare hinna ta del av all information och svara på förfrågningar. Då en uppskattning av patientunderlaget kan göras med hjälp av kvalitetsregister. Med standardiserade uppgifter om studien kan vi efter 14 dagar lämna svar till frågeställaren om vilka som vill och kan delta. Det finns ett behov att tillsammans med berörda aktörer, arbeta fram ett standardiserat format för förfrågan från sponsorn, t.ex. ett elektroniskt formulär. Kriterier om vad som minst måste ingå i en första förfrågan skulle optimera hanteringen utan onödig tidsfördröjning. Dessutom skulle vissa av uppgifterna vid studiestart kunna utgöra en studiedatabas vid RCC som gör det lättare för både patienter och prövare att få kännedom om pågående studier i regionen. Det sista kan kopplas ihop med ett projekt som pågår vid RCC-norr, där de skapar en studiedatabas med information om pågående studier som kommer att vara tillgängligt på RCC hemsida. För att vi ska kunna hålla löftet om svar inom 14 dagar är det viktigt att det inte blir någon fördröjning i något led. Representanter från vårdprogramgruppen som är utsedda att bedöma studier bör rimligen kunna lämna sin bedömning av studien inom en vecka och sedan en ytterligare vecka för prövare i regionen att ta ställning till om de har möjlighet att delta i studien. 12

13 10. Handlingsprogram för implementering och utveckling. Utifrån de erfarenheter som pilotprojektet visat har ett antal åtgärder skapats Finansieringsmodell: Projektet visar att denna hantering är mycket bra för att samordna och underlätta för kliniska prövningar. Denna hantering kräver resurser (se nedan) och en modell för hur detta kan finansieras skall tas fram. Tydliga dokument om roller och ansvar för funktionen studiekoordinator, forskningsrepresentant i vårdprogramgrupp ska tas fram, samt ett förslag på hur detta kan integreras i de stödteam med sjuksköterska och handläggare som finns inom RCC för varje vårdprogramgrupp. Servicefunktion studiekoordinator. Bedömningen är att det totala arbetet motsvarar en heltidstjänst. Tillsvidare sköts den funktionen av befintlig personal, som även är sammankallande i forskningssjuksköterskenätverket och även hjälper sponsor och prövare med tecknande av biobanksavtal för studien. Ett standardiserat formulär för studieförfrågan ska tas fram. Formuläret ska innehålla variabler som förklarar vilken typ av studie det gäller samt information som underlättar bedömningen av studien. Vissa av uppgifterna om studier som startas skulle kunna läggas i studiedatabas vid RCC. För att hanteringen ska gå så smidigt och tidsbesparande som möjligt behöver frågan om vem som kan signera ett Confidential Disclosure Agreement (CDA) för att få tillgång till protokoll för studier för vårdprogramgruppens representanter ses över. En modell där Studiekoordinatorn kan göra detta för vårdprogramgruppens räkning är att föredra. En ekonomisk bedömning av studien bör göras för att säkerställa att de studier som man deltar i har full kostnadstäckning. En plan för detta ska tas fram och eventuella samarbetspartner ska identifieras. Information och förankring av studieservice. Informationsbrev tas fram och skickas tillsammans med rapporten till berörda organisationer, verksamheter och samarbetspartners. Deltagande på möten och konferenser samt dialog med LIF och ASCRO 13

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751

Läs mer

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Uppdraget Starka Tillsammans Regeringen beslutade den 11 september 2014 att

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Nationell cancerportal Unika förutsättningar för att följa och utvärdera behandling med hjälp av biomarkörer och kliniska data

Nationell cancerportal Unika förutsättningar för att följa och utvärdera behandling med hjälp av biomarkörer och kliniska data Nationell cancerportal Unika förutsättningar för att följa och utvärdera behandling med hjälp av biomarkörer och kliniska data Bakgrund Under senare år har så kallade målinriktade terapier och individualiserad

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Förutsättningar I framtiden krävs en tydligare ansvarsuppdelning mellan universitetssjukhusen och övriga sjukhus i regionen samt

Läs mer

Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning

Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning Magnus Janzon Verksamhetschef, Överläkare, Docent Kardiologiska kliniken Hjärt- och Medicincentrum 171121 Disposition Bakgrund Huvudmannaavtal

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker

Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker Ordf. Nationella biobanksrådet (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion Ca 450 biobanker i Sverige Landsting/region, ca 200 - över

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Organisationer inom biobanksområdet

Organisationer inom biobanksområdet Organisationer inom biobanksområdet Nationellt Biobanksråd (NBR) Nationellt samarbetsorgan i biobanksfrågor, inrättat av SKL 2006 Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier.

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier. 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier. Specifika villkor för multicenterprincipen proven ska vara nyinsamlade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO Sonja Eaker, Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro Sjukvårdsregion. 2016-02-26, version 0.5 Sida 1 av 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO - 2015 Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett sjukvårdsregionalt

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Förordning om Kliniska Prövningar

Förordning om Kliniska Prövningar Nytt förslag från EU: Förordning om Kliniska Prövningar Gunilla Andrew-Nielsen Enheten för Kliniska i Prövningar & Licenser Läkemedelsverket Bakgrundsanalys Förslag om EU förordning om klinisk prövning

Läs mer

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet Landstinget i Kalmar län Planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2016-03-07 Diarienummer 160104 Landstingsstyrelsen Nationell och regional nivåstrukturering för sex

Läs mer

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling.

Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. Motion angående cancerpaket D Cancervården i Sverige har stora skillnader mellan olika landsting avseende bland annat väntetider till utredning och behandling. En snabb diagnos och insatt behandling vid

Läs mer

PROJEKTPLAN. Nationell cancerportal

PROJEKTPLAN. Nationell cancerportal PROJEKTPLAN Nationell cancerportal Enligt beslut i RCC i samverkan har RCC Uppsala Örebro uppdraget att ansvara för en gemensam ingång för en nationell cancerportal. Ansvarig: Anna Pedersen anna.pedersen@akademiska.se

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Bakgrund. Utredningen Starka tillsammans, SOU 2013/87. Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet:

Bakgrund. Utredningen Starka tillsammans, SOU 2013/87. Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet: Bakgrund Utredningen Starka tillsammans, SOU 2013/87. Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet: Stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Inrätta en kommitté för nationell samordning

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 2 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 Inledning Detta avtal reglerar samverkan inom hälso- och sjukvården mellan

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Framtidens kliniska forskare

Framtidens kliniska forskare Framtidens kliniska forskare Möjligheter, utmaningar och incitament Professor Anna Martling Anna Martling Professor i kirurgi med 20 års kirurgisk erfarenhet Leder klinisk forskargrupp med 35 personer

Läs mer

Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Processer

Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Processer Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Processer FINAL version 24 januari 2014 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress: Grev Turegatan 16, Stockholm

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Annette Flodberg Projektnamn: Informationspärm för patienter med gynekologisk cancer. 1. Define (Definiera)

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Reservation. Regionförbundet, Förbundsstyrelsen 22 september 2016 Regional indelning tre nya län remissyttrande till Finansdepartementet

Reservation. Regionförbundet, Förbundsstyrelsen 22 september 2016 Regional indelning tre nya län remissyttrande till Finansdepartementet Reservation Regionförbundet, Förbundsstyrelsen 22 september 2016 Regional indelning tre nya län remissyttrande till Finansdepartementet Regeringen gav den s.k. indelningskommittén i uppdrag att se över

Läs mer

1 (6) Version 1. Verksamhetsplan Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR)

1 (6) Version 1. Verksamhetsplan Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR) 1 (6) Datum 2017-01-16 Version 1 Verksamhetsplan 2017 Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR) 2 (6) Innehållsförteckning 1. Om Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR)... 3 2. Syften med rådet...

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare E-post Mary Folkesson mary.c.folkesson@sll.se Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA för

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

Kvalitetsutskottets rekommendation om fortsatt arbete inom kvalitetsregisterområdet

Kvalitetsutskottets rekommendation om fortsatt arbete inom kvalitetsregisterområdet Resurser för kvalitetsregisterarbete och kliniska läkemedelsstudier vid hematologiska enheter i Sverige 21 rapport utifrån en enkät från Kvalitetsutskottet, SFH Sammanfattning Vid landets hematologiska

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas

Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas kliniken i fokus Effektiv infrastruktur för kliniska studier Väloljat processtöd gör att goda forskningsidéer kan förverkligas Möjliggörare, rälsläggare, spindlar i nätet, inspiratörer, vägledare eller

Läs mer

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Aktuella studier Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska Utvärdering av ny

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Regional hantering av multicenterstudier a) Information

Regional hantering av multicenterstudier a) Information Dokument M2 Version 2013-09-11 1 Regional hantering av multicenterstudier a) Information Följande kriterier måste vara uppfyllda för att multicenterstudieprincipen ska kunna användas: I varje region/landsting

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG öron 8 och 9 maj 2014

Minnesanteckningar från möte med RMPG öron 8 och 9 maj 2014 Planeringsenheten 2014-05-10 Gunnita Augustsson Minnesanteckningar från möte med RMPG öron 8 och 9 maj 2014 Dag 2014-05-08 09 Tid Kl 12:00 dag 1 - kl 12 dag 2 Plats Närvarande Ej närvarande Halltorps Gästgiveri,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Projekt inom ramen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015

Verksamhetsrapport 2015 1 (5) Datum Dnr 2016-01-25 Version 1 Verksamhetsrapport 2015 HTA-rådet Ylva Nilsagård, Enhetschef HTA-enheten CAMTÖ, 2 (5) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Övergripande mål... 3 1.1.1 Delmål...

Läs mer

SwedenBIO, Katalys 19 maj Kliniska Studier Sverige

SwedenBIO, Katalys 19 maj Kliniska Studier Sverige SwedenBIO, Katalys 19 maj 2016 Kliniska Studier Sverige Starka tillsammans (SOU 2013/87) Etablera ett nationellt stöd- och samordningssystem. Särskilda utvecklingssatsningar, bl.a: bygga ett system för

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-20 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Verksamhetsberättelse 2014 Postadress Besöksadress Register och vårdprogram Kansli Akademiska sjukhuset Uppsala Science Park Tel: 018-15 19 10 Tel: 018-15

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer