Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt. Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt driven vård och omsorg på non-profitbasis. Detta ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån. Vi erbjuder vård och omsorg med hög kvalitet och en vilja att ständigt förbättra oss. För oss handlar kvalitet ytterst om upplevelser. Vi lyckas bäst när patienter och brukare upplever oss som medvetna, mänskliga och ibland till och med lite modiga. På Ersta diakoni möter vi människor - inte livskriser, sjukdomar och symptom. Bilden på framsidan är hästen Anders från Kranglan som är sköthäst på behandlingshemmet Ersta flickhem. Hästarna är en del i den terapi som ges till flickorna. Flera av hästarna ägs av Anders Gernandts minnesfond som lånar ut dem

3 Innehåll Verksamhetsredovisning 05 Året som gått 07 Ersta sjukhus 09 Ersta socialt arbete 11 Ersta fastigheter 13 Ersta kyrka 15 Insamling 17 Medarbetare 17 Kvalitetsarbete 18 Ledning 21 Hur styrs den ideella föreningen Ersta diakoni? 24 Styrelse Ekonomisk redovisning 28 Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkning 32 Balansräkning 34 Kassaflödesanalys 35 Noter 43 Revisionsberättelse Årsredovisningens produktion Ansvar: Helena Söderlind Paues, Ersta diakoni Form: Done Foto: Åsa Dahlström sid 1, Björn Dalin sid 19 och sid 22. Övriga Alison De Mars von Blixen Tryck: Done Ersta diakoni - Årsredovisning

4 På Freys Hotel säljs rara nallar. Överskottet från försäljningen går bland annat till Lilla Erstagårdens barn- och ungdomshospice. Vi har också fått nallar som funnits sig väl tillrätt bland barn och syskon. 4 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

5 Året som gått För Ersta diakoni var 2010 ett år av konsolidering. Efter ett 2009 med en oklar ledningssituation kunde vi åter se framåt. Vi är båda nya i våra roller som ordförande respektive direktor, flera i ledningsgruppen är också nyrekryterade. Inriktningen på årets arbete har varit att skapa en samsyn kring inriktning och prioritering i vår mångfacetterade verksamhet. Det totala resultatet för 2010 visar på ett överskott på cirka 86 miljoner, inräknat positiva engångsposter om cirka 54 miljoner som härrör sig från fastighetsförsäljning. Sjukhuset har haft en bra utveckling verksamhetsmässigt och redovisar ett positivt resultat på drygt 6 miljoner kr. De sociala verksamheterna visar en förlust på drygt 11 miljoner kr. Kapitalförvaltningen har varit framgångsrik under Efter ett antal år då Ersta diakoni tvingats ta av egna tillgångar för att täcka verksamhetsunderskott behöver vi sträva efter ett ekonomiskt överskott för att återställa och förmera det egna kapitalet. hemtjänst då vi inte kunde få god ekonomi med bibehållen kvalité. Under året har två nya verksamheter startat; Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice, samt Pelarbacken som erbjuder vård till hemlösa. Både dessa är unika i sitt slag och saknar motsvarighet i Norden respektive Stockholm. En annan förändring är att Ersta Sköndal Högskola fått en tredje delägare i Bräcke Diakoni. De närmaste åren bör ägnas åt att se hur organisationen kan effektiviseras samt att söka möjligheter att expandera. Vår verksamhet präglas därför av ett intensivt förbättringsarbete vilket nu har formaliserats i ett kvalitetsledningssystem. Det pågår ett arbete med att ta fram en strategisk affärsutvecklingsplan för såväl Ersta sjukhus och Ersta socialt arbete. Vi vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till alla medarbetare för insatserna under det gångna året. Det är i mötet mellan er och vård- och omsorgstagare som intrycket av Ersta diakoni skapas! Ersta diakoni har flera olika finansieringskällor, till största delen finansieras vi genom avtal med landsting och kommuner. Vi får också generösa gåvor och donationer från privata givare och stiftelser. Alla finansiärer är viktiga för oss men vi känner naturligtvis stor tacksamhet till alla enskilda givare. Staffan Bohman Ordförande Stefan Nilsson Direktor Som non-profitsektorn inom vård och omsorg finns det en förväntan och en stark tilltro till oss och vår verksamhet. Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste. Denna handlingsfrihet är ovärderlig i vår professionella bedömning av kvalitet i vård och omsorg. När uppdragen ger rimliga förutsättningar för god kvalitet kliver vi på. När rimliga förutsättningar saknas kliver vi av. Flera verksamhetsförändringar har skett under året. I september beslutade styrelsen att avveckla vår Ersta diakoni - Årsredovisning

6 6 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010 Modern utrustning ger oss möjligheterna att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Vår nya endoskopiutrustning är finansierad med hjälp av Rut och Richard Julins stiftelse.

7 Ersta sjukhus Ersta sjukhus är ett non-profitsjukhus och ett sjukhus för planerad vård. Sjukhusets medicinklinik tar emot patienter med besvär från mage, tarm, lever, bukspottskörtel och hjärta. Här finns också en diabetesmottagning. Vår röntgenklinik tar emot patienter från andra delar av Ersta sjukhus samt patienter med remisser från primärvård och från andra sjukhus. Kirurgkliniken är sjukhustes största klinik och har sin tyngdpunkt inom tarmkirurgin med cancerdiagnoser. Under de senaste åren har obesitaskirurgi, så kallade fetmaoperationer, ökat i antal. En viktig tillgång för såväl kirurgi som annan vård är anestesikliniken och dess intensivvårdsavdelning. Vi har flera verksamheter för vård i livets slutskede på hospicekliniken. Under året har verksamheten utvidgats med Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Vår psykiatriska klinik har ett huvudsakligt uppdrag att ta emot vårdanställd personal inom Stockholms läns landsting. I Farsta finns vår sjukgymnastikverksamhet. Även här har ett målmedvetet utvecklingsarbete skapat en stabil och kompetent grupp sjukgymnaster. hemlösa på Östgötagatan 10. Erstabacken är Ersta diakonis vårdavdelning för hemlösa och har under året överförts organisatoriskt till Ersta sjukhus. I december tog Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice, emot sin första patient. Lilla Erstagården ligger i Hästhagen, Nacka, och har sju vårdplatser. Fokus på upphandling och utveckling Flera av våra verksamheter kommer att bli föremål för upphandlingar under Vi vet att utvecklingen inom Stockholms läns landsting är sådan att efterfrågan på vård kommer att öka. Ersta sjukhus står rustat för att ställa mera kapacitet till förfogande inom främst det somatiska vårdområdet. Vi ser också möjligheter att tillföra behandlingsuppdrag kopplat till våra nuvarande diagnosområden. Det är vår övertygelse att non profitsektorn inom hälso- och sjukvården kommer att utvecklas. Där har Ersta sjukhus en tydlig position att trovärdigt driva på utvecklingen. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus Telefon: Två nya verksamheter under 2010 Under året har Ersta sjukhus expanderat med flera spännande delar. Verksamhet för hemlösa innehåller två delar, Pelarbacken och Erstabacken. Pelarbacken öppnade i september och är en allmänläkarverksamhet för hemlösa med resurser inom psykiatri och beroendevård. Till verksamheten är tandvård och gynekologisk kompetens kopplad. Pelarbacken är samlokaliserad med Stockholms stads verksamhet för Ersta diakoni - Årsredovisning

8 Dockskåpet är skänkt av stiftelsen Tummelisa och finns i ett av rummen på Lilla Erstagården. Stiftelsen har till syfte att stödja forskningen och omvårdnaden av de allra minsta för tidigt födda barnen samt de allra svårast sjuka nyfödda. 8 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

9 Ersta socialt arbete Ersta socialt arbete består av ett stort antal verksamheter inom olika områden. Ett flertal är inriktade på äldre; Mariahemmet, ett äldreboende med somatisk vård, och Villa Cederschiöld, ett demensboende samt dagverksamhet och gruppverksamhet för Alzheimerdrabbade och deras familjer, och hemtjänst för boende på Södermalm. Vi arbetar också med flickor som utsatts för brott och kvinnor med barn som lever i våldsutsatta relationer. Det gör vi genom verksamheterna Ersta flickhem, ett HVB-hem för flickor mellan år som utsatts för sexuella övergrepp, samt Ersta fristad, ett skyddat boende i kombination med gruppbehandling för kvinnor samt mammor med barn. Vi har också en stödverksamhet för anhöriga till missbrukare genom Ersta vändpunkten. Vårdavdelningen för hemlösa, Erstabacken, har fram till 1 september 2010 organiserats under Ersta socialt arbete. Avslut för hemtjänst och nytt flickhem Under hösten beslutade styrelsen att säga upp vårt hemtjänstavtal med Stockholms stad och därmed att lägga ner vår hemtjänst. Under de år vi utfört hemtjänst har vi fått gott betyg från brukar och beställare. Beslutet fattades då ersättningen inte var tillräcklig för att hålla god kvalité i omsorgen och samtidigt få en ekonomi i balans. Efter beslutet har vi fört diskussioner med stadens tjänstemän och beslutsfattare om en översyn av ersättningssystemet och fått positiva signaler om detta. Verksamheten upphörde vid årsskiftet , förlusten blev drygt 3 miljoner kr. Ersta flickhem flyttade i november till Valåkers gård nära Järna. Flytten innebär att vi på sikt kommer att kunna ta emot dubbelt så många flickor som idag. Vi har också kunnat starta ett skolprojekt knutet till verksamheten, en stor kvalitetshöjning och något vi är i stort sett är ensamma om. Ny verksamhet och nya ledare Under 2010 har vi påbörjat ett projekt kallat Barnrättsbyrån. Verksamheten ska erbjuda stöd, rådgivning och praktisk hjälp till utsatta barn och unga samt tillse att deras rättigheter är tillvaratagna. Målsättningen är verksamhet ska starta hösten Under hösten rekryterades Ann-Sofie Wetterstrand som ny områdeschef för Ersta socialt arbete. Ann- Sofie började sin anställning i februari Under våren kommer också nya verksamhetschefer för Ersta fristad och Ersta vändpunkten att rekryteras. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Telefon: Ersta diakoni - Årsredovisning

10 En av våra patienter satt vid det här fönstret och beundrade utsikten. Efter sin vistelse övertygade han ett antal företag att hjälpa till för att få en kikare och fåtölj på plats. Vid fönstret finns bland annat en karta över fåglar som skådats från platsen. 10 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

11 Ersta fastigheter Ersta fastigheter omsätter årligen cirka 115 miljoner och ansvarar för Ersta diakonis fastigheter samt hotell och konferensanläggning. Fastighetsbestånd är cirka kvm bebyggd yta samt cirka 60 hektar skogs- och jordbruksmark, majoriteten ligger inom Stockholms län. Byggnaderna är av varierande ålder och typ. Förvaltningsobjekten består av bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidshus, hotell- och konferensanläggning samt kyrka och parkeringsgarage. Överskottet från Ersta fastigheter går tillbaka till Ersta diakonis arbete med vård och omsorg. Flera stora händelser under året Under sommaren förvärvades en vackert belägen hästgård i Sörmland, Valåkra Gård, dit Ersta flickhem flyttat sin verksamhet. Årets största händelse, och utmaning, har varit färdigställandet av Lilla Erstagården i Erstavik, Nacka. Ett mycket krävande projekt där projektering och byggande gick i stort sett parallellt. Efter goda insatser från alla inblandade kunde verksamheten invigas i september. Därefter har verksamheten kommit igång samtidigt som ytterligare anpassning av lokalerna sker löpande. Antalet konferenser har ökat under året och prognosen för 2011 tyder på en fortsatt ökning. Det innebär att vi förhoppningsvis kommer att ha hämtat igen den nedgång som skedde under Konferensköparna kommer från hela landet, många från landstingssfären men ett flertal är privata företag. Vi ser också en ökning från utbildningssektorn och utbildningsföretag. Under året har hotell- och konferensreceptionen på Erstagatan 1 K renoverats. Sedan mitten av hösten sitter Ersta diakonis växeltelefonister samlokaliserade med hotell- och konferensreceptionen. Växeln har under hösten återtagits i egen regi. Ersta diakoni innehar Miljöcertifieringen ISO Under slutet av året genomförde vi en recertifiering och har nu tre nya år med det värdefulla certifikatet. Många medarbetare i organisation arbetar aktivt för ett bra miljöarbete. Upprustning, utveckling och utredning Det pågår successiv upprustning av personalbostäderna på Erstaklippan med stambyten och upprustning av kök och badrum. Fler etapper kommer utföras närmaste åren tills alla lägenheter är upprustade. Andra utmaningar är ombyggnation av Ersta sjukhus största operationssal och i anslutning till det en stor del av avdelningen. Beträffande Erstaklippan ser vi nu möjligheter att göra allvar av något som diskuterats under fler år; att i samarbete med Stockholms stad, utreda utvecklingsmöjligheter för våra fastigheter på Erstagatan, Fjällgatan samt Stigbergsgatan. Under året ska vi slutföra fastighetsdelen av utredningen om Mariahemmets framtid. Likaså utreda eventuell utbyggnad av vår fastighet i Erstavik, Nacka. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Telefon: Ersta diakoni - Årsredovisning

12 Om man är svårt sjuk försvinner ofta aptiten. Fint och färgglatt porslin gör att vi blir hungriga med ögonen. Fat och porslin på bilden kommer från Mateus Design. 12 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

13 Ersta kyrka Allt sedan sin tillkomst 1872 har Ersta kyrka varit en knutpunkt för Ersta diakoni. Genom kyrkan vill vi skapa en plats för möten med Gud, med oss själva och med andra människor. Det sker genom gudstjänster och andakter, genom samtal eller musik och konserter. Kyrkan är en viktig mötesplats för boende, besökare samt anställda och är öppen på vardagar och på helger i samband med gudstjänster. En del i kyrkans verksamhet är oblatbageriet som tillverkat nattvardsoblater sedan år Idag är vi den största tillverkaren i landet. Drygt tre miljoner oblater om året produceras av anställda och volontärer. Musik och samtal - viktiga delar Musiken har en framträdande roll i Ersta kyrka. Under hösten genomförde vi en välbesökt konsertserie med bland andra Staffan Scheja och Robert Wells. Av biljettintäkterna gick 50 kronor per biljett gick till verksamheter inom Ersta diakoni. Genom ett antal jazzmässor med de två musikgrupperna Jazzin Dukes och Pleasure principle har vi låtit olika musikaliska stilar berika gudstjänsterna. Vår medarbetare Anders Westius har uder året förtjänstfullt lagt fram sin licentiatavhandling The significance of view of life in persons with Alzheimer s disease. Alzheimer och demens är ett område där Ersta diakoni har flera verksamheter. Några av kyrkans medarbetare har under året medverkat som samtalsledare för grupper av anhöriga till personer med demens. Samtalen ingick i ett projekt kallat Alzheimer café som har startats av Ersta diakoni i samarbete med Alzheimerföreningen i Sverige. landet. På sjukhuset har vi regelbundet funnits med i etiksamtal tillsammans med vårdpersonal. Eftertanke och reflektion Vi ser två parallella spår för framtiden eftertanke och reflektion. Kyrkan har såväl i hög- som i lågkonjunkturer en viktig roll att påminna om att människans värde inte är förknippat med det hon producerar utan i det faktum att hon finns till. När nu samhället är på väg in i en hög konjunktur är det viktigt att vi finns för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Ett sätt att göra detta praktiskt är genom retreat och pilgrimsvandringar. Genom retreaten och moderna pilgrimsvandring har människan fått ett sätt att söka sig tillbaka till det enkla och grundläggande. En övning både i inbromsning när verksamhetslusten blivit för stor på bekostnad av annat i livet och hjälp att omvärdera våra prioriteringar. Här har Ersta kyrka har en viktig uppgift att fylla och kommer att erbjuda flera retreats och pilgrimsvandringar under året. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Telefon: Vi har belyst livsåskådningens betydelse för identiteten vid en rad föreläsningar och kurser både för medarbetare på Ersta och för vårdpersonal och diakoner i Ersta diakoni - Årsredovisning

14 Lilla Erstagårdens bioanläggning kommer från Panasonic. De har också skänkt TV-apparater till alla rum. De fina och roliga möblerna kommer från Gulled AB. 14 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

15 Insamling Tack vare gåvor och donationer kan Ersta diakoni erbjuda en mänskligare vård och omsorg. Med hjälp av dessa har vi möjlighet att hjälpa utsatta barn och kvinnor, personer med demenssjukdomar, investera i ny utrustning till sjukhuset och mycket mer. Gåvor och donationer stärker vår forskning inom bland annat omvårdnadens betydelse i livets slut, eller komplicerade mag- och tarmsjukdomar. Givare Församlingar & syföreningar 1 % Företag 2 % Person 8 % Dödsbon 8 % Stiftelser & organisationer 81 % Diagrammet visar resultatet av årets insamling. Vårt 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som garanterar en trygg insamling med sunda marknadsföringsmetoder. Framgångsrikt gåvoår Under året har vi fått flera gåvor i samband med öppnandet av Lilla Erstagården, från möbler till böcker och leksaker. En av de större gåvorna är en musikutrustning som göra att barnen som vistas hos oss kan spela instrument. Ändamål Forskning, ESH 13 % Ersta diakoni 4 % Ersta socialt arbete 37 % Det finns många som vill hjälpa till och bidra, både med gåvor men också genom volontärarbete. Under 2010 har flera företag besökt oss och gett oss stor hjälp i form av arbetstid. Resultatet för gåvoåret 2010 är nästan 29 miljoner kronor. Volontärer och företag bidragit med praktiska insatser och varor till ett sammanlagt värde av drygt 1,7 miljoner kr. Vi har valt att visa några av våra gåvor i årsredovisningen. Vi hoppas att det ger en bra bild av det stora engagemang som finns hos våra gåvogivare. En kanal för engagemang Vi vill fortsätta vara kanalen för människors engagemang för att bekämpa sociala orättvisor, att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar till ett normalt vuxenliv och en god vård. Forskning, Ersta sjukhus 18 % Vill du stödja oss? Ta kontakt med oss så berättar vi mer. Per Larhed Chef för kommunikation och insamling Telefon: Ersta sjukhus 28 % Du kan också ge ditt stöd på postgiro Under 2011 vill vi knyta till oss flera företag såväl som gåvogivare men också som företagsvolontärer. Ersta diakoni - Årsredovisning

16 16 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010 Ulla Gillberg vårdades under lång tid på Ersta sjukhus. Både hon och hennes man uppskattade vården och bemötandet och beslutade att skänka pengar efter hennes död. Pengar som bland annat gått till mikroskop med tillhörande datautrustning.

17 Medarbetare Ersta diakoni är en organisation med hög utbildningsnivå och som ofta har många sökande när vi rekryterar. Att arbeta kontinuerlig med personalutveckling och ledarskap är en förutsättning för att bibehålla och utveckla vår personal och därmed kvaliteten i vårt arbete. Rekrytering och psykosocial arbetsmiljö Under året har två verksamheter etablerats, i samband med det har ett flertal rekryteringar av nyckelpersoner skett. Flera chefer och ledare har också rekryterats. Vi har också avvecklat vår hemtjänstverksamhet. Ur personalperspektiv har avvecklingen skett med bra resultat där majoriteten av personalen fått arbete hos andra hemtjänstutövare eller fått annat arbete inom Ersta diakoni. Många chefer har under året deltagit i ledarutvecklingsprogram för den ideella sektorn samt i utvecklingssatsningar kopplade till vår medarbetarundersökning. Fortsatt fokus 2011 Under 2011 kommer fokus att ligga på den psykosociala arbetsmiljön och ledarskapet. Personalfunktionen kommer också att utveckla sitt arbetssätt gentemot verksamheterna. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Rein Nyman Personalchef Telefon: Ersta diakoni genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar. Uppföljningsarbetet har under året haft fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Kvalitetsarbete Ersta diakonis kvalitetsarbete omfattar alla medarbetare och verksamheter. Syftet är att patienter, kunder och brukare ska känna trygghet i att våra tjänster håller hög kvalitet. Vi arbetar systematiskt med förbättringar för att säkerställa och visa hur synpunkter och krav tas tillvara. Patientsäkerhet, att minska och förhindra vårdskador är ett exempel på en angelägen och viktig fråga i detta arbete. Arbetet, som även innefattar förbättringar av vårt kvalitetsledningssystem, bedrivs i projektform fram till utgången av 2011 och kommer därefter att ingå som en del av ordinarie förbättrings- och utvecklingsarbete. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Kerstin Dahlgren Kvalitetssamordnare Telefon: Ersta diakoni - Årsredovisning

18 Ledning Stefan Nilsson Direktor Kerstin Burén Ekonomichef Mats Hagner IT-chef Ola Kroon Inköpschef Per Larhed Chef för kommunikation och insamling Rein Nyman Personalchef 18 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

19 Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Tillträdde februari 2011 Jan- Åke Zetterström Chef för Ersta Sjukhus Tillträdde januari 2011 Under verksamhetsåret har följande personer ingått i ledningsgruppen: Anders Klintemo, tf ekonomichef, fram till Ylva Sjöberg, chef för sociala verksamheter, fram till Georg Engel, verksamhetschef för hospicekliniken, fram till Jan-Håkan Hansson, tf direktor, fram till Anders Sätterberg, sjukhuschef, fram till Helena Conning, chef för kommunikation och insamling, fram till Ersta diakoni - Årsredovisning

20 20 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010 Patienterna som medicineras med dropp måste ibland stanna på sjukhuset en hel dag. Genom att få sitta skönt istället för att ligga i en sjuksäng gör att vistelsen känns lättare. Möblerna är skänkta av Evert Gillberg.

21 Hur styrs den ideella föreningen Ersta diakoni? Styrning och kontroll utgår från gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Ersta diakonis kvalitetskod grundar sig på den av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, beslutade och antagna Kvalitetskoden vars syfte är att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. En kodrapport har i enlighet med nämnda kvalitetskod upprättats för verksamhetsåret Styrelsen för Ersta diakoni har fastlagt en värdegrund i vilken beskrivs de viktigaste hörnstenarna i det arbete som bedrivs inom Ersta diakoni. Värdegrunden gäller för samtliga företrädare och anställda i arbetet inom och för Ersta diakoni. Årsmöte Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer. Årsmötet fastställer årligen ett årsmötesdirektiv som beskriver valberedningens och styrelsens uppgifter, arbetsformer, arvodering m.m. Valberedning Föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna. Vid årsmötet 2010 valdes en valberedning bestående av Arved Arvedson, Ann-Margret Bergman, Maud Lundin Olsson, Charlotte Ryd samt Dan Brändström, tillika valberedningens sammankallande. Styrelsen Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Sällskapets stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter. Vid årsmötet omvaldes Åke Dahlman samt nyvaldes Lotta Persson och Göran Wrangö Callmer, varefter styrelsen består av ovan nämnda tre ledamöter samt tidigare valda ledamöter, Staffan Bohman, Inga-May Petersson, Erik Blennberger, Christer Engelhardt, Anders Milton samt Anette Sand. Vid konstituerande styrelsemöte utsåg styrelsen Staffan Bohman till ordförande, Inga-May Petersson till 1:e vice ordförande samt Åke Dahlman till 2:a vice ordförande. Under 2010 har styrelsen således haft nio ledamöter samt två representanter för de anställda, Mikael Machado och Kari Bergman Ahlén. Kari Bergman Ahlén har avgått under året. En plats som personalrepresentant i styrelsen är således vakant. Årsmötet beslutade om arvode till styrelsens ledamöter med kronor till ordföranden, Ersta diakoni - Årsredovisning

22 kronor till respektive vice ordförande samt kronor vardera till samtliga övriga ledamöter. Dessutom avsattes en klumpsumma om kr för utskottsarbete. Dessa pengar fördelas av styrelsen. Styrelsens arbete Styrelsen svarar för sällskapets organisation och förvaltningen av sällskapets angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter sällskapets direktor och kontrollerar att direktorn uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av sällskapets angelägenheter. Styrelsen bedömer sällskapets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att sällskapets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och sällskapets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. En gång per år antar styrelsen riktlinjer för styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och sällskapets direktor, en Arbetsordning, samt Arbetsinstruktion för sällskapets direktor. Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen delges resultatet av utvärderingen. Ersta diakonis styrelse hade under 2010 åtta styrelsemöten. Viktiga frågor som särskilt behandlats under året omfattar bland annat direktorsrekrytering fastställande av verksamhetspolicies utredning kring sjukhusets ställning inom sällskapet strategiska fastighetsfrågor inklusive försäljningar och förvärv äldreboendets lokalbehov större investeringsbeslut inom sjukhuset ägarstrukturen inom Ersta Sköndal Högskola kommunikationsplattform övergripande strategidiskussioner för sällskapets inriktning regelbundna genomgångar av periodbokslut samt ekonomisk och finansiell planering inriktning och finansiering av enskilda verksamheter inom den sociala omsorgen Utskottsorganisation Sedan tidigare har styrelsen inom sig utsett ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett placeringsutskott. Ersättningsutskottet Bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för sällskapets ledning där beslut ska fattas av styrelsen. Ersättningsutskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Inga-May Petersson och Åke Dahlman. Revisionsutskottet Bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra sällskapets finansiella rapportering, träffar fortlöpande sällskapets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt samordna den externa och interna revisionen, synen på sällskapets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som sällskapet får upphandla av sällskapets revisor, utvärdera revisionsinsatsen samt biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Revisionsutskottets ledamöter är: Anders Milton, ordförande, Åke Dahlman och Lotta Persson. Placeringsutskottet Förvaltar sällskapets värdepappersportfölj och andra placeringstillgångar i enlighet med särskild placeringspolicy fastställd av styrelsen. Placeringsutskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Åke Dahlman, Anette Sand och Stefan Nilsson. Styrelsen har därutöver utsett fyra nya utskott vars arbete påbörjades under 2010, sjukhusutskottet, sociala utskottet, kyrkoutskottet och fastighetsutskottet. Utskottet ska, utifrån direktiv och förutsättningar som ges av Ersta diakonis styrelse och direktor, bereda övergripande strategiska frågor för respektive verksamhet, bereda budget, investeringsplaner upphandlingsärenden m.m., följa upp och utvärdera verksamhet, ekonomi, förvaltning och organisationens funktion samt bistå respektive verksamhetsledning i omvärldsbevakning och kontaktskapande åtgärder. 22 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

23 Sjukhusutskottet Sjukhusutskottets ledamöter är: Anders Sätterberg, ordförande, Åke Dahlman, Anders Milton, Anette Sand och Stefan Nilsson. Sociala utskottet Sociala utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Lotta Persson och Gun-Lis Angsell. Kyrkoutskottet Kyrkoutskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Inga-May Petersson, Christer Engelhardt och Göran Wrangö Callmer. Fastighetsutskottet Fastighetsutskottet är samordnat med placeringsutskottet. Ordföranden i respektive utskott utses av styrelsen. Revisorer och intern kontroll Vid årsmötet valdes Ulf Järlebro, auktoriserad revisor, med Jan Nyström, auktoriserad revisor, som ersättare för perioden fram till årsmötet 2011, båda från BDO Nordic Stockholm AB. Årsmötet beslutade även att välja, för perioden fram till årsmötet 2011, Ann Margret Bergman som förtroenderevisor, med Björn Larsson som ersättare. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av direktorn eller annan person från sällskapets ledning, träffa sällskapets revisor för att gå igenom revisorernas rapporter. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i sällskapets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Ersta diakoni - Årsredovisning

24 Styrelse Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 År i styrelsen: 2 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Boliden, Atlas Copco, Ratos, Inter- Ikea Holding, OSM, CibesLift mfl. Vice ordförande i SNS Förtroenderåd. 1:e vice ordförande Inga-May Peterson Fängelsediakon, född 1955 År i styrelsen: 10 2:e vice ordförande Åke Dahlman Civilingenjör, senior project manager, född1950 År i styrelsen: 12 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal Högskola Erik Blennberger Docent och teologie doktor, född 1948 År i styrelsen: 9 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd Christer Engelhardt Diakon, född 1969 År i styrelsen: 3 Andra uppdrag: Riksdagsledamot för Gotlands län (socialdemokraterna) Ledamot i riksdagens socialutskott Anders Milton Läkare, född 1947 År i styrelsen: 3 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Evidens AB, Uppsala Monitoring Centre, ledamot i Tikemed AB, WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening 24 Ersta diakoni - Årsredovisning 2010

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer