VD har ordet. Med engagerade medarbetare kan man komma hur långt som helst. Det är mitt motto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Med engagerade medarbetare kan man komma hur långt som helst. Det är mitt motto."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett av Stockholm äldsta och största anläggningsföretag 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkningar för koncern 9 Balansräkningar för koncern 11 Kassaflödesanalys för koncern 13 Resultaträkningar för moderbolag 14 Balansräkningar för moderbolag 16 Kassaflödesanalys för moderbolag 18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 21 Noter koncernen 26 Noter moderbolaget 32 Årsredovisningens undertecknande 33 Revisionsberättelse 35 Bolagsöversikt EA-koncernen Med engagerade medarbetare kan man komma hur långt som helst. Det är mitt motto. VD har ordet Koncernens ledord: Lönsamma i nivå med de bästa i branschen Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet Attraktiv arbetsgivare I Frijo ser vi framåt med tillförsikt. Stockholm med kringliggande kommuner fortsätter att växa och därmed ökar också behovet av infrastruktur och anläggningsarbeten i nya områden. Här kommer vi in i bilden med vår erfarenhet och kunskap från hela Stockholmsregionen. Vårt fokus kommer att ligga på lite komplexare och större entreprenader, där vår yrkesskicklighet kommer till sin rätt. Med hjälp av vårt projektledningssystem, tydliga rutiner och våra engagerade medarbetare säkerställer vi att tillväxten sker på bästa sätt, dvs. att vi fortsätter att utföra projekten med högsta kvalitet och nöjda kunder. Nästa år, 2016, fyller vi 150 år. Vi är både ödmjuka och väldigt stolta inför det faktum att tidigare kunder kommer tillbaka, och att nya söker sig till oss. Jag tror det handlar om relationer. Vi är långsiktiga i vårt agerande, gentemot kunder, leverantörer och inte minst viktigt, mellan varandra i företaget. Min ambition är att Frijo ska vara en utvecklande arbetsplats, där alla känner och vet att de gör ett värdefullt jobb. Peter Ek, VD AB Frijo 2 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

3 Ett av Stockholms äldsta och största anläggningsföretag Frijo är i första hand ett anläggningsföretag, men i det begreppet ryms mycket. Vi åtar oss allt från komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten, till kabelarbeten, linjeröjning, markplanering, byggnadsarbeten och trädgårdsunderhåll. Under nästan 150 år har Frijo arbetat i Storstockholmsområdet. Vi har hela tiden satsat på att bli bäst på vår lokala marknad eftersom den lokala kännedomen betyder mycket för våra många återkommande uppdragsgivare. Vår erfarenhet betyder mycket och kommer att bli ännu mer värdefull i framtiden. Den ger uppdragsgivaren en trygghet som är svårt att hitta motsvarighet till. Frijo arbetar till största del med egen personal och har över 120 anställda, varav drygt 20 platschefer. Sedan årsskiftet 2014/2015 ingår tidigare dotterbolaget Grävbolaget, som en avdelning inom Frijo. Entreprenadmaskiner, lastbilar, bodar, containrar samt övriga specialmaskiner hyrs genom maskin- och fordonsförmedlare såsom ex. Cramo vilka vi har löpande årsavtal med. Frijo omsätter drygt 850 miljoner/år och koncernen i sin helhet dryg 1 miljard/år. AB Frijo ingår i Eric Andersson Gruppen AB ( ). Kreditvärdighet Frijo har Trippel-A gulddiplom då vi är ett av cirka 500 företag av Sveriges totalt aktiebolag, som tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Som guldföretag har vi bibehållit Trippel-A rating i minst 15 år ( ). Frijo har även högsta kreditvärdighet (10, mycket god) hos Business Check. Hållbarhet Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö utan om ett långsiktigt åtagande att driva en organisation i flera generationer och att ha kommande generationer i åtanke vid dagens beslut. Som marknadsaktör, arbetsgivare och företag är det viktigt att vi agerar på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och bidrar till goda och långsiktiga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer. Vi har en uttalad vilja att vara en del av ett hållbart samhällsbyggande vilket ställer stora krav på oss som medarbetare. För att nå upp till våra mål arbetar vi koncernövergripande avseende hållbarhet och miljö där vi löpande arbetar med interna och externa projekt och ser ständig utveckling som ett självklart sätt att arbeta och bevara vår långsiktiga målsättning. Vi har som företag ett stort ansvar för kommande generationer och långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar hela vår verksamhet, oavsett om det är vår servicegrad, vårt kvalitet- och miljöarbete, våra etiska riktlinjer eller hur vår lönsamhet uppnås. Vårt mål är att vara en ledande, långsiktig, och hållbar leverantör som utför tjänster av högsta kvalitet till professionella och långsiktiga beställare. 4 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Frijo med säte i Huddinge kommun får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eric Andersson Gruppen AB, org.nr med säte i Huddinge kommun. Moderbolag i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB. Verksamhetens art och inriktning Koncernen bedriver byggnads- och anläggningsverksamhet inom Storstockholmsområdet. Det helägda dotterbolaget Frijo Entreprenad AB driver sin rörelse i kommission för moderbolaget. Som en konsekvens redovisas hela verksamheten för Frijo Entreprenad AB i moderbolaget. AB Frijo är tillsammans med våra kunder en samhällsbyggare. Våra tjänster är att utföra mark-, anläggnings- och byggnadsarbeten med hög kvalitet och hög kompetens. Genom hållbart arbete skapa stabila och långsiktiga relationer med beställare och leverantörer. AB Frijos affärsidé är att vara en ledande hållbar samhällsbyggare och utföra anläggningsoch byggnadsarbeten med hög kvalitet och servicegrad till professionella och långsiktiga kunder, med målsättning att skapa stabila och långsiktiga relationer med beställare och leverantörer. Frijo ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett seriöst företag Flerårsjämförelse tkr Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal (%) 3,0 1,7 7,5 5,9 8,1 Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning Soliditet (%) 44,4 35,1 45,3 42,4 39,1 Antalet anställda Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal (%) 3,1 1,4 9,2 8,6 7,2 Avkastning på eget kapital (%) ,3 Balansomslutning Soliditet (%) 48,2 48,9 43,7 39,2 33,9 Medelantalet anställda Långsiktighet är den ledstjärna som ska genomsyra vår verksamhet, oavsett om det är vår servicegrad, vårt kvalitetsarbete, vår etik, vårt hållbarhetsarbete eller hur vår lönsamhet uppnås. Vi har i snart 150 år arbetat i Storstockholmsområdet och har hela tiden satsat på att bli bäst på vår lokala marknad eftersom lokalkännedom betyder mycket för våra återkommande uppdragsgivare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har under året övergått till BFNAR 2012:1 (K3) vilket innebär en förändring av redovisningsprinciper för fastigheter och koncernbidrag. Beläggningen har varit mycket hög i bolagen. Frijokoncernens omsättning har ökat med 26% jämfört med föregående år, med fortsatt god lönsamhet. Broby Spår AB står bakom den största delen av ökningen. Under hösten 2014 tog bolagets styrelse ett antal väsentliga beslut. Avdelning Syd avvecklades bolagets ursprungliga kärnverksamhet med kabelarbeten med anledning av att marknaden förändrats och denna avdelning under ett antal år visat negativt resultat. Den 1 januari 2015 har det skett en koncernintern försäljning av Broby Spår AB, org. nr , från AB Frijo till Eric Andersson Gruppen AB. Frijo Entreprenad AB och Grävbolaget i Stockholm AB överlåter sina verksamheter till AB Frijo from januari 2015 och drivs då som ett gemensamt bolag. AB Frijo, Frijo Entreprenad och Grävbolaget i Stockholm AB bedriver i dag samma typ av verksamhet varför det föll sig naturligt att ha samtliga verksamheter i ett bolag. Framtida utveckling Konkurrensen inom anläggningsbranschen blir allt hårdare. Bolaget strävar mot att arbeta långsiktigt med fortsatt god kvalitet och miljöfokus. Bolaget fokuserar på att bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Detta gör vi bl.a. genom att erbjuda vidareutveckling inom bolaget. Vårt andra fokus är att rekrytera de bästa medarbetarna i branschen. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria kapital uppgår till tkr, varav koncernens årsvinst uppgår till tkr. Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande (nedan belopp i kr): Balanserad vinst Årets resultat Disponibla vinstmedel Till aktieägaren utdelas Balanseras i ny räkning Resultatet av bolaget respektive koncernens verksamhet under räkenskapsåret och dess ställning i övrigt framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. 6 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

5 Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning tkr Not Nettoomsättning Kostnad för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader 1-2, Övriga intäkter och kostnader Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat vid försäljning av aktier i dotterbolag Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncerngoodwill Koncessioner, licenser och patent Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Upparbetad, ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

6 Koncernens balansräkning forts. Koncernens kassaflödesanalys tkr Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner, ITP 2 i egen regi Avsättning för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Fakturerad, ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Summa Erhållen ränta Erhållna utdelningar 0 8 Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald inkomstskatt Summa Ökning (-)/(+) minskning varulager Ökning (-)/(+) minskning kundfordringar Ökning (-)/(+) minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning (+)/(-) minskning leverantörsskulder Ökning (+)/(-) minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skulder till kreditinstitut Lämnat koncernbidrag Lämnad aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad del av checkkredit vid årets slut Disponibla likvida medel vid årets slut RÄNTEBÄRANDE FORDRAN/SKULD Likvida medel Räntebärande nettofordran vid årets slut AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

7 Moderbolagets resultaträkning tkr Not Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader 19-20, Övriga intäkter och kostnader Summa omkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

8 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning forts. tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, licenser och patent Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Upparbetad, ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR tkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsatt till pensioner, ITP 2 i egen regi Avsättning för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Fakturerad, ej upparbetad intäkt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

9 Moderbolagets kassaflödesanalys tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Avskrivningar Effekt av byte av redovisningsprincip Övriga ej kassaflödespåverkande poster Summa Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald inkomstskatt Summa Ökning (-)/(+) minskning kundfordringar Ökning (-)/(+) minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning (+)/(-) minskning leverantörsskulder Ökning (+)/(-) minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Lämnad aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad del av checkkredit vid årets slut Disponibla likvida medel vid årets slut RÄNTEBÄRANDE FORDRAN/SKULD Räntebärande skulder 0 0 Likvida medel Räntebärande nettofordran vid årets slut AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

10 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar forts. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med övergången har lättnadsregeln (frivilliga undantag från kravet på retroaktiv tillämpning) nyttjats gällande uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Fastigheter Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa uppdelas i eget kapital och uppskjuten skatt. Den beräknade uppskjutna skatten i bokslutsdispositionerna redovisas i koncernens resultaträkning som uppskjuten skatt och den uppskjutna skatten i obeskattade reserver som avsättning för skatter. Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Pågående arbeten För entreprenadprojekt tillämpas successiv vinstavräkning. Detta innebär att den inkomst som är hänförlig till projektet redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden per balansdagen. Förutsättningarna för att successiv vinstavräkning ska kunna tillämpas är att intäkter, kostnader och färdigställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden har beräknats genom en bedömning av utfört arbete i relation till uppskattat totalt arbete. Tillgångar och skulder Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Erforderliga reserveringar har gjorts i de fall verkligt värde varit lägre än nominellt värde. Fordringar och skulder i utländskvaluta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade planenliga avskrivningar baserad på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande procentsatser tillämpas vid planenlig avskrivning: Koncerngoodwill 10% Entreprenadmaskiner, tyngre fordon 10% Licenser och patent 10-20% Service- och personbilar 20% Övriga maskiner & inventarier 20-33% Skillnaden mellan planenliga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Garantiåtaganden Avsättningar för framtida garantiåtaganden redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och att beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. 18 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

11 Koncern not 1-3 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 1 Anställda och personalkostnader Kvinnor 3 15 Män Summa Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor Styrelseledamöter inklusive VD 1 1 Andra personer i företagets ledning 0 0 Män Styrelseledamöter inklusive VD 5 7 Andra personer i företagets ledning 0 0 Summa 6 8 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga Summa Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 2 Avskrivningar per funktion Produktion Administration och Försäljning Summa avskrivningar Not 3 Intäkter och kostnader mellan koncernföretag Intäkter Kostnader Av totala intäkter och kostnader i % Intäkter 0,3 0,8 Kostnader 1,0 1,2 20 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

12 Koncern not 4-8 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Koncern not 9-12 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Realisationsvinst försäljning aktier Utdelning externa placeringar 0 8 Summa finansiella intäkter Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Summa finansiella kostnader Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa skatt på årets resultat Not 7 Koncerngoodwill Koncerngoodwill vid årets början Vid årets slut Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Not 8 Koncessioner, licenser & patent Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Not 9 Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Vid årets början Vid årets slut Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Mark Vid årets början Vid årets slut Sammanställning över planenliga restvärden Byggnader Mark Summa restvärde byggnader, mark och markanläggningar Not 10 Maskiner och inventarier Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Not 11 Koncernkonto Bolaget är anslutet till koncernmoderns koncernkonto. Bolaget har likvida medel på ett underkonto i koncernkontostrukturen. Saldot på underkontot redovisas som en fordran / skuld på toppkontoinnehavaren på raden fordringar / skulder till koncernbolag. Not 12 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Netto upparbetad, ej fakturerad intäkt AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

13 Koncern not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 13 Eget kapital i koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital Totalt eget kapital Vid årets början Aktieutdelning Förskjutning inom eget kapital Årets resultat Vid årets slut Not 14 Avsättning för skatter Uppskjuten skatt på överavskrivningar Uppskjuten skatt på avsättningar till periodiseringsfond Uppskjuten skatt relaterad till byte av redovisningsprincip Summa avsättningar skatter Not 15 Fakturerad, ej upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Upparbetad intäkt Netto fakturerad, ej upparbetad intäkt Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Ställda säkerheter Företagsinteckningar Not 18 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Garantiåtagande 0 0 Ansvarighet till försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt Summa ansvarsförbindelser AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

14 Moderbolaget not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Moderbolaget not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 19 Anställda och personalkostnader Kvinnor 2 8 Män Summa Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor Styrelseledamöter inklusive VD 1 1 Andra personer i företagets ledning 0 0 Män Styrelseledamöter inklusive VD 4 5 Andra personer i företagets ledning 0 0 Summa 5 6 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga Summa Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 20 Avskrivningar per funktion Produktion Administration och Försäljning Summa avskrivningar Not 22 Finansiella intäkter Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Realisationsvinst försäljning aktier Utdelning från dotterbolag Summa finansiella intäkter Not 23 Finansiella kostnader Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Not 24 Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfonder Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Lämnade koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Not 25 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Not 26 Koncessioner, licenser och patent Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Not 21 Intäkter och kostnader mellan koncernföretag Intäkter Kostnader Av totala intäkter och kostnader i % Intäkter 5,4 8,1 Kostnader 3,0 8,6 26 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

15 Moderbolaget not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Moderbolaget not 32 Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 27 Maskiner och inventarier Vid årets början Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Not 28 Andelar i koncernföretag Vid årets början Not 29 Specifikation av aktier i dotterbolag Säte i Eget kapital Årets resultat Antal aktier Andel av kapitalet Bokfört värde Broby Spår AB, Huddinge % CityNet AB, Huddinge % Grävbolaget i Stockholm AB, Huddinge % Frijo Entreprenad AB, Huddinge % 50 Summa Not 30 Koncernkonto Bolaget är anslutet till koncernmoderns koncernkonto. Bolaget har likvida medel på ett underkonto i koncernkontostrukturen. Saldot på underkontot redovisas som en fordran / skuld på toppkontoinnehavaren på raden fordringar / skulder till koncernbolag. Not 31 Upparbetad, ej fakturerad intäkt Upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Netto upparbetad, ej fakturerad intäkt Not 32 Förändring eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat eget kapital Ingående balans per 1 januari Effekt byte av redovisningsprincip Disposition av föregående års resultat enligt beslut på årsstämma - Utdelning Balanserat resultat Årets resultat Utgående balans per 31 december Disposition av föregående års resultat enligt beslut på årsstämma - Utdelning Balanserat resultat Årets resultat Utgående balans per 31 december Aktieslag Kvotvärde Antal Röstetal A-aktier B-aktier Summa AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

16 Moderbolaget not Angivna belopp i noter är i tkr och redovisat värde om inget annat anges. Not 33 Obeskattade reserver Överavskrivningar Summa obeskattade reserver Not 34 Avsättningar för skatter Avsättning skatt relaterad till byte av redovisningsprincip Not 35 Fakturerad, ej upparbetad intäkt A conto fakturerat belopp Upparbetad intäkt Netto fakturerad, ej upparbetad intäkt Not 36 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 37 Leasingintäkters förfallotid Förfallotid inom 1 år Förfallotid mellan 1 till 5 år Summa framtida leasingintäkter Leasingavtal där företaget är leasegivare avser hyra av lokaler och bostäder. Hyresavtal avseende lokaler ingås normalt på 3 år och indexregleras. Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås normalt tillsvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid. Not 38 Ställda säkerheter Företagsinteckningar Not 39 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Ansvarighet till försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti, ömsesidigt Summa ansvarsförbindelser AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

17 Årsredovisningens undertecknande Revisionsberättelse Huddinge den april 2015 Robert Westin Styrelsens ordförande Anna Wränghede Styrelseledamot Stefan Wränghede Styrelseledamot Lars Kihlblom Personalrepresentant SEKO Per Degerblom Personalrepresentant Ledarna Peter Ek Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avlämnats den april 2015 Ernst & Young AB Ulf Strauss Auktoriserad revisor 32 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

18 Bolagsöversikt EA-gruppen Eric Andersson Gruppen AB AB Frijo Frijo Entreprenad AB Broby Spår AB Grävbolaget i Stockholm AB CityNet AB Alvar Engine AB Bro & Väg Mälardalen AB EA Trading AB Fager & Nordqvist AB S.G. Westin Elcenter AB Wränghede Consulting AB Keyser Fastigheter AB % Edsbergs Park Fastigheter AB Åkerby Industrihus AB Fastighets AB Elektrikern HB Elektrikern KB Söderorts Industrihus KB Industripark & Co Älvsjö Industrihus AB Fastighets AB Platåskon % 34 AB Frijo, org. nr AB Frijo, org. nr

19 Huvudkontor Box Kungens kurva Telefon: Besöksadress Mälarvägen 5 Områdeskontor - Frijo Nord Kemistvägen 12 (SL Huset), Täby Telefon: AB Frijo, org. nr

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande Årsredovisning 2014 VD har ordet Jag tror på uthållighet och lagspelande Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

VD har ordet. Med engagerade medarbetare. hur långt som helst. Det är mitt motto.

VD har ordet. Med engagerade medarbetare. hur långt som helst. Det är mitt motto. Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkningar för koncern 7 Balansräkningar för koncern 9 Kassaflödesanalys för koncern 12 Resultaträkningar för moderbolag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer.

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer. Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Noter 21 Årsredovisningens undertecknande 22 Revisionsberättelse

Läs mer

ERIC ANDERSSON GRUPPEN

ERIC ANDERSSON GRUPPEN ERIC ANDERSSON GRUPPEN Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Familjeföretag i tredje generationen 5 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkningar för koncern 10 Balansräkningar för koncern

Läs mer

VD har ordet. 2 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479. Våra anställda är grunden till vår framgång.

VD har ordet. 2 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479 Broby Spår AB, org. nr. 556601-3479. Våra anställda är grunden till vår framgång. Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Stockholms ledande spårläggare 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 AB Frijo, org. nr

Innehållsförteckning. 2 AB Frijo, org. nr Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett av Stockholm äldsta och största anläggningsföretag 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet. Med engagerade medarbetare

VD har ordet. Med engagerade medarbetare Årsredovisning 2014 VD har ordet Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det trygga företaget med de stora resurserna 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr

Innehållsförteckning. 2 Bro & Väg Mälardalen AB, org. nr Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Värdeord 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar 17 Noter 25 Årsredovisningens

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastighetschefen har ordet

Fastighetschefen har ordet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 Fastighetschefen har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkningar för koncern 7 Balansräkningar för koncern 9 Kassaflödesanalys för koncern 11 Resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ERIC ANDERSSON GRUPPEN

ERIC ANDERSSON GRUPPEN ERIC ANDERSSON GRUPPEN Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkningar för koncern 8 Balansräkningar för koncern 10 Kassaflödesanalys för koncern 12 Resultaträkningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VD har ordet. Med engagerade medarbetare

VD har ordet. Med engagerade medarbetare Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det trygga företaget med de stora resurserna 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Noter 21 Årsredovisningens undertecknande

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer