STOCKHOLMSSEKTIONEN ( ) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMSSEKTIONEN (2013-06-10) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER"

Transkript

1 STOCKHOLMSSEKTIONEN ( ) ARBETSBESKRIVNINGAR - STYRELSELEDAMÖTER Gemensamt Samtliga styrelseledamöter har gemensamt ansvaret för hela sektionens verksamhet. Ärenden som behandlas i styrelsemöte är konfidentiella. D.v.s. Tystnadsplikt gäller tills protokollet är justerat. Ledamöterna bör därför väl informera sig i sektionens samtliga frågor. Detta gäller i synnerhet utvecklings- och framtidsfrågor, såväl ekonomiska som driftsmässiga. Det åvilar varje styrelseledamot att aktivt driva sitt verksamhetsområde i enlighet med CC:s stadgar och de beslut som fattas av sektionsstyrelsen. Styrelseledamot måste också vara beredd att hoppa in och hjälpa till inom andra verksamhetsområden än sitt eget. Idérikedom och förmåga att ta egna initiativ inom givna ramar utgör en av de viktigaste uppgifterna för styrelseledamöterna samt att samla på sig goda idéer och uppslag och föra dessa vidare inom styrelse och övriga förtroendevalda. Ordförande Ordförande leder och samordnar sektionens verksamhet i enlighet med de stadgar, tillämpningsanvisningar och beslut fattade av CC:s olika beslutande instanser. Ordförande skall entusiasmera styrelsen och övriga förtroendevalda på ett sådant sätt att sektionen får ett bra fungerande arbetsteam. Ordförande företräder sektionen vid myndighetskontakter och kontakter med företag och organisationer, om annat beslut ej fattas av sektionsstyrelsen. Ordförandes övriga uppgifter: upprättar tillsammans med sekreteraren förslag till dagordning för sektionens möten leder sektionens möten och ser till att fattade beslut genomförs är ansvarig utgivare av Stockholmsnytt är sektionens representant i RP ansvarar för de övergripande kontakterna med RS är en av sektionens firmatecknare 1

2 Sekreteraren Ansvarar tillsammans med ordförande för upprättande av förslag till dagordning för sektionens möten Ansvarar för utsändande av kallelser till sektionens möten. Ansvarar för förande av och utskrift av protokoll vid sektionens möten samt att dessa blir distribuerade till berörda parter. Ansvarar för sektionens korrespondens som beslutas av sektionsstyrelsen. Ansvarar för arkivering av sektionens originalhandlingar. Ansvarar för handläggning av serveringstillståndsärenden Sekreterarens övriga uppgifter: samarbetar med ekonomiansvarig vid kallelser till campingplatsernas säsongsplatser fyller ut lediga platser på campingplatserna efter kölistorna sammanställer material till möten sammanhåller anmälningar till Riksting, träffar och övriga möten Sköta och uppdatera kölistor Sköta och uppdatera telefonlista för förtroendevalda Tillsammans med campingansvarig uppdatera sektionens trivselanvisningar ansvar för att lokaler finns beställda för sektionens olika sammankomster beställning, mottagning och kontroll av beställt klubbmaterial från Riks beställning, mottagning och kontroll av övriga inköp av sektionsmaterial ansvarar för att inventeringslistor årligen upprättas och tillsänds sektionens ekonomiansvarig. Detta gäller även campingplatserna Ekonomiansvarig Upprättar, ansvarar för och följer upp ansvarar för sektionens löpande bokföring enligt Bokföringslagens bestämmelser och enligt god redovisningssed sköter sammanställning av sektionens årsredovisning med tillhörande bilagor och noter tecknar sektionens samtliga bank- och postgirokonton för in-/utbetalningar och överföringar mellan konton ser till att fakturor kontrolleras och godkänns av beställaren överför likvida medel, utöver vad som behövs för campingarnas löpande drift, till sektionens direktkonto Ekonomiansvariges övriga uppgifter: en av sektionens två firmatecknare minst månatliga besök hos sektionens kontor i Sickla för kontroll, uppföljning och fakturaattest för kontroll av redovisningar från sektionens aktiviteter 2

3 upprätta förslag till budget för sektionens hela verksamhet årligen ge förslag till reviderade arvoden för sektionens förtroendevalda kontroll av inventeringslistor från campingplatserna samt från sektionens materialförvaltare och kontroll mot insända redovisningar Trafik- och utbildningsansvarig Trafikansvarig har ansvaret för sektionens utbildningsaktiviteter inom trafiksäkerhetsområdet, och skall enligt stadgarna "bidraga till bättre trafikkultur genom utbildning och övningskörning med husvagn och husbil". Trafikansvarig skall äga god kännedom om lagar och förordningar som gäller inom ansvarsområdet. Trafik och utbildningsansvarigs uppgift: ansvarar för sektionens trafikutbildning ansvarar för att medlemmarna ges tillfälle till manöverkörning med husvagn/husbil. Detta skall ske dels vid sektionens träffar med husvagn och dels vid särskilda s.k. manöverkörningsdagar, minst 2 ggr per år ansvarar vid dessa tillfällen för registrering av märkestagarna på av Riks föreskrivet sätt, samt beställning och utdelning av manövermärken är huvudansvarig för sektionens Carambaverksamhet tillsammans med Carambaledaren ansvarar för sektionens utbildningsmaterial gällande trafikutbildning ansvarar för sektionens material- och utbildningsvagnar, samt av sektionen ägda släpvagnar ansvarar för sektionens sjukvårdsutbildning är sektionens kontaktperson gentemot Riks trafikansvarige, och skall hålla sig väl underrättad om "vad som är på gång" inom området bör till sig knyta en trafikkommitté Campingplatsansvarig Är styrelsens kontaktperson gentemot sektionens campingplatser vad avser campingarnas drift och skötsel. ansvara för tillsättandet av campingvärdar tillsammans med sekreteraren uppdatera sektionens trivselanvisningar och verka för att dessa följs följa upp och åtgärda störningsjournaler från campingvärdar samt stödja campingvärdarna vid eventuella problem 3

4 Projektansvarig Är styrelsens kontaktperson gentemot sektionens campingplatser vad avser byggnads/mark och miljöfrågor. Projektansvarig skall: besitta goda kunskaper inom området som berör campingplatser, såväl inom teknik som lagar och förordningar. genomföra de projekt inom ansvarsområdet som styrelsen beslutar med projekt avses om/till- eller utbyggnader av campingplatser vad gäller byggnader och mark i ett projekt ingår planering, genomförande och slutgodkännande såväl tekniskt som ekonomiskt tillsammans med campingvärdarna 1 gång per år besiktiga respektive campingplats för att bedöma platsens tekniska status följa upp sektionens elförbrukning samt ansvara för upphandling av el till campingarna ansvara för att vattenprover tas på campingarna som har egen brunn ansvara för försäkringsfrågor Redaktör Redaktör för sektionens informationsblad "Stockholmsnytt" vilket innebär: att sammanställa tidningens innehåll och layout att som "reporter" bevaka sektionens olika aktiviteter och samtidigt fotografera för framtida bildarkiv att aktivera medlemmarna till insändande av bidrag att skaffa annonsörer både till tidningen och till Hemsidan att redaktören bör till sig knyta en redaktionskommitté att ansvara för att tidningen blir tryckt och distribuerad till medlemmarna enligt fastställd tidsplan Redaktörens övriga uppgifter: vara kontaktperson mot Fritidsmagasinet Caravan 4

5 Befattningsbeskrivning för Dataansvarig inom CC Stockholm Dataansvarig skall underhålla och sköta uppdateringar av de datorer och datorprogram som styrelsen har beslutat om att sektionen skall använda. Program som skall användas är: 5 1. Bokningsprogram (fn. Egen utveckling samt Resurs) ligger hos HDW-Data. 2. Microsoft Office 2007 som innehåller Word, Excel bl.a. 3. Microsoft Outlook eller Microsoft Mail 4. Adobe Reader 5. Avast antivirusprogram alt. Norton antivirus. 6. Internet Explorer. 7. Kontakt med vårt Serverhotel (fn. HDW-Data) Dataansvarig ser till att senaste programvaran till ovan är installerad. Uppdateringar görs minst 2 gånger per år. Eller när dataansvarig så påkallar. Campingarna skall översända kopior på filer och databaser som dataansvarig begär för uppdatering eller utbyte. Dataansvarig står också till styrelsens förfogande för att stötta och åtgärda vid eventuella problem med de datorer som styrelsen använder i sina uppdrag åt sektionen. Med datorer innefattas också kringutrustning för dessa. Detta gäller även campingarnas kassaregister Dataansvarig har rätt att begära att campingvärdar på respektive camping raderar eller påkallar hjälp med att radera icke godkända program eller filer som inte skall finnas på campingens datorer. Vid eventuell tvist om vad som skall finnas avgör dataansvarig tillsammans med styrelsen detta. För allas säkerhet skall inga filer som inte hör till verksamheten finnas på någon av sektionens datorer. Dataansvarig avgör tillsammans med styrelsen vad och vilken datorutrustning som skall anskaffas eller bytas. Naturligtvis i samråd med användarna. Dataansvarig har ett mobilt bredband samt surfzon via Telia, som tillhör Stockholmsektionen, för att kunna vara anträffbar vid eventuellt dator/programhaveri. Dataansvarig skall vid behov erhålla tillträde till sektionens datorer. Dataansvarig skall närvara vid styrelsemöte för att hålla styrelsen informerad av vad som sker. Dataansvarig skall också i samband med budgetmöten framlägga önskemål för utbyggnad/investeringar inom detta område. Dataansvarig har också ansvar för sektionens interna hemsida samt är webbansvarig för

6 sektionens externa hemsida ( 6

7 Ansvarsfördelning inom ekonomifunktionen. Bakgrund: Stockholmsektionen har tidigare anlitat en extern redovisningsbyrå för administrativa tjänster, men efter en genomgång har styrelsen beslutat om att försöka ta hem redovisningen och, genom en deltidsanställd person, sköta om all redovisning på hemmaplan för att därigenom bl.a. kunna ha en tätare och effektivare kontroll samt även få en del synnergieffekter då tid finns för att göra andra kontorsgöromål. Detta ställer STORA krav på ledning och bakgrundsinsatser av kunniga personer. Tidigare har den utsedda ekonomiansvarige i stort sett hanterat papper för distribution till redovisningsbyrå och omvänt till styrelsen. Men med den här nya organisationen så blir arbetet helt annorlunda med krav på redovisningskunskaper, bokföringskunskap, ekonomiskt tänkande i annat spektra än den personliga ekonomin. Ekonomifunktionen måste därför förändras då den nuvarande ekonomiansvarige saknar kunskap om redovisning och bokföring. Förslag: Ekonomifunktionen bör därför delas upp så det blir en ekonomi- och en redovisnings-funktion, enligt nedan: CS behåller ekonomiansvaret enligt tidigare. LJ tar över ansvaret för redovisning, intern och extern, samt ledningen och utbildningen av Glenn. (deltidsantälld ekonom) Arbetsfördelning: CS: Bankkontakter, Attestering och godkännande av utbetalningar, Ansvar för kontakter av ekonomisk art med medlemmar, Uppgörelse om betalningsplaner, Deltaga i budgetarbete. Attest och godkännande av löneutbetalningar och reseräkningar samt arvoden. LJ: Ledning och utbildning av redovisningsfunktionen, Ansvar för redovisning både internt och externt, tillsammans med Glenn utveckla redovisning och rapportering till campingarna och till styrelsen, Ansvar inför styrelse och revisorer att sektionen följer skattelagstiftning och bokföringslagen, Leda budgetarbetet samt uppföljning mot tagen budget. Ansvar för resultat och balansräkning samt årsredovisning. Handhar utbildning för campingvärdar samt backup för dessa. Denna uppdelning och fördelning av ekonomifunktionen bör gälla fr.o.m. omg till och med mandatperiodens utgång Eller om skäl finns vid ett annat tillfälle. 7

8 Administratörens arbetsuppgifter:. Ansvar och befogenheter Administratören ansvarar för utförda arbetsuppgifter enligt befattningsbeskrivining efterlevs. Administratörens arbetsuppgifter och befogenheter framgår enligt befattningsbeskrivning nedan. Utförande Befattningsbeskrivning Sköta fakturering enligt faktureringsunderlag Sköta löpande bokföring Bokföra och betala leverantörsskulder. Bokföra och betala löner. Bokföra och betala ut avräkningar. Administrera momsrapporter, samt skatt och arbetsgivaravgifter. Kontrollera och bokföra inbetalningar från kunder. Bevaka uteblivna betalningar. Samt regelbundet skicka påminnelser på dessa. Upprätta resultatrapporter efter mallar i redovisningssystemet Beställa kontorsmaterial. Vara behjälplig vid budgetarbete Kontrollera inkomna meddelanden i mailboxen. Översända och bevaka att leverantörsfakturor blir attesterade av rätt person innan utbetalning I övrigt förekommande kontorsgöromål. Vara med på styrelsemöte och personalmöte vid kallelse. Under lågsäsong handha bokningar till campingplatser under måndag fredag, samt sköta bekräftelser på dessa bokningar. 8

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer