ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB"

Transkript

1 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

2 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta och positiva delägare, underleverantörer och medarbetare utgör vår största resurs. Sundfraktkoncernen skall vara den självklara logistikleverantören med Mellannorrland som bas. I ett affärsmässigt partnerskap med kunden skall vi skapa långsiktigt hållbara logistiktjänster som gör våra kunder framgångsrika och konkurrenskraftiga. Genom ständig förbättring utvecklas vår professionalism och driver vår verksamhet mot ännu bättre kvalitet, effektivitet, miljöarbete, arbetsmiljö och glädje i arbetet. 2 SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

3 Innehåll I Vd har ordet Koncernöversikt fem år i sammandrag Koncernföretagens resultat i sammandrag Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalys Noter Signaturer Revisionsberättelse Sundfrakts koncernledningsgrupp Sundfrakts koncernstyrelse Att skapa resultat med sitt dagliga agerande Sundfraktkoncernen SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

4 4 SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

5 vd har ordet Nytt år nya utmaningar, nya möjligheter! 2013 blev ytterligare ett bra år för Sundfrakt. Även om konkurrensen ökar och branschen står inför stora utmaningar så är det min bestämda uppfattning att Sundfraktkoncernen stärkt sin position under året. Det gäller att arbeta med kunden, vara lyhörd för kundens behov och att ständigt leverera kvalitet, effektivitet och värdeskapande logistiklösningar. Affärer föder affärer, gods föder gods. I en konkurrensutsatt värld kan man inte vänta på en order, det krävs tålmodigt och långsiktigt arbete. Under 2013 fortsatte koncernen arbetet enligt den affärsplan som lades fast under I augusti 2013 reviderade styrelse och koncernledning planen och uppdaterade den med nya målsättningar för Lönsamhets och omsättningsmål ligger fast från 2012 till och med Så här långt är utvecklingen god och vi fullgör de beslutade aktiviteterna. För att öka lönsamheten och omsättningen kommer det att krävas att vi gör fler och bättre affärer. Det kommer att krävas att koncernens olika delar samverkar ännu bättre och drar nytta av vår samlade styrka och kompetens. Målsättningen i affärsplanen är att till och med 2017 öka omsättningen från 1 miljard 2012 till 1,5 miljarder. Väsentliga affärer som gjorts under året innefattar bland annat Delta Terminals stora logistikuppdrag för byggmaterialkoncernen Saint Gobain. Sundfrakt har haft betydande framgångar i ett antal upphandlingar, bland annat med Sundsvalls kommun. Totalt sett så visar koncernen en betydande styrka och det bådar gott. Under 2014 och 2015 kommer de större infrastrukturprojekten i regionen att avslutas, bland annat bygget av Sundsvallsbron. Detta kommer att betyda ett avbräck för anläggningsbranschen i regionen och vi måste hitta projekt på annat håll och bli ännu effektivare i vårt sälj på hemmaplan en stor utmaning för organisationen. Vi ser liknande utmaningar för övriga affärområden och dotterbolag där utländsk konkurrens och det nya Svaveldirektivet 2015 kommer att påverka vår bransch men även våra kunders konkurrenskraft. Regionens basindustri och dess konkurrenskraft är av största vikt för Sundfraktkoncernens framtid. Att förbättra infrastrukturen med bättre kapacitet på järnväg, i hamnar och på terminaler är avgörande för basindustrin. Sundfrakt har tagit aktiv del i denna fråga genom att frekvent delta i debatten, antingen enskilt eller genom de organisationer där vi är verksamma. Samtidigt bidrar vi själva genom att en förbättrad kapacitet i de egna hamnarna och genom de logistiklösningar som koncernen erbjuder våra kunder. En framgångsfaktor för koncernen är Sundfrakts arbete med företagskultur, våra värderingar och vår Vikänsla. Ett långsiktigt projekt är igångsatt i koncernens alla delar där vi metodiskt arbetar med våra värderingar och hur dessa ska förbättra kundrelationer, kvalitet och effektivitet och därmed vår långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Nu kör vi! Olof Nyberg Vd och koncernchef SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

6 koncernöversikt fem år i sammandrag Belopp i tusental kronor Från resultaträkningen Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Från balansräkningen Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Nyckeltal Soliditet (%) Likviditet Kapitalomsättningshastighet Tillgångarnas avkastning (%) 42,4 1,6 4,4 4,3 34,9 1,5 4,0 5,2 36,5 1,6 4,4 4,3 33,6 1,5 3,9 5,6 32,5 1,5 3,8 3,0 Personal Medeltal anställda: Sundfrakt Dotterbolag Delägare Delägare Antal bilar Antal maskiner SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

7 Soliditet PROCENT Kapitalets omsättningshastighet KKR SOLIDITET eget kapital Balansomslutning KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET Omsättning Balansomslutning Likviditet KKR Tillgångarnas avkastning PROCENT likviditet Omsättningstillgångar varulager + outnyttjad del av checkkredit Korta skulder TILLGÅNGARNAS AVKASTNING Rörelseresultat + ränteintäkter och liknande resultatposter Balansomslutning SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

8 2013 & 2012 Koncernföretagens resultat i sammandrag Belopp i tusental kronor Sundfrakt AB Alltank AB Delta Terminal AB Rörelsens intäkter Nettoomsättning Punktskatter Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

9 Belopp i tusental kronor Solventum AB Åkerigrus AB Mittfrakt AB Rörelsens intäkter Nettoomsättning Punktskatter Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Belopp i tusental kronor Sundsvalls Klorattransporter AB MGT Maskin & Godstransport AB Intresse AB Vägvisaren Rörelsens intäkter Nettoomsättning Punktskatter Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

10 Övriga koncernföretag Alltank AB (Sundfrakts ägarandel 85%) bedriver i huvudsak dieselförsäljning till yrkestrafikanter via egna automatstatioförvaltningsberättelse Verksamhet och organisation Sundfrakt AB:s verksamhet utgörs huvudsakligen av försäljning av logistik, transport och maskintjänster. Företaget har huvudkontor i Sundsvall och lokalkontor i Härnösand, Ånge, Sollefteå och Östersund. Organisationen är marknadsinriktad och har under räkenskapsperioden varit indelad i tre affärsområden: Anläggning, Distribution och Tank & Bulk. Trafik bedrivs såväl lokalt/regionalt som rikstäckande och i begränsad omfattning även internationellt. I koncernen ingår ett flertal dotterbolag varav fem bedriver affärsverksamhet med egen personal: Alltank AB, Delta Terminal AB, Solventum AB, Mittfrakt AB och Åkerigrus AB. Ägarförhållanden Bolaget hade den 31 december 2013, 186 aktieägare med tillsammans 430 aktieposter om 500 aktier. De flesta av aktieägarna (57 %) innehade en aktiepost. Miljöpåverkan Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i tre bolag samt anmälningspliktig verksamhet i tre bolag. Koncernens tillstånds respektive anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom Åkerigrus i Sundsvall AB och Mittfrakt AB. Bolagen bedriver täktverksamhet som medför miljöpåverkan i form av förändring av naturmiljön. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Sundfrakts styrelse och koncernledning har under året fortsatt att arbeta enligt den affärsplan som beslutades Målsättningen i affärsplanen är att t.o.m öka omsättningen från 1 miljard 2012 till 1,5 miljarder. Väsentliga affärer som gjorts under året innefattar bl.a. Delta Terminals stora logistikuppdrag för byggmaterialkoncernen SaintGobain. Under 2013 har en större kund fått problem med likviditeten och därav inte kunnat fullgöra sina betalningar till Sundfraktkoncernen. Ett pantbrev har upprättats för att säkra Sundfraktkoncernens fordran. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Under verksamhetsåret 2014 kommer dotterbolaget MGT Maskin & Godstransport i Sverige AB att fusioneras upp i moderbolaget Sundfrakt AB, enligt upprättad fusionsplan daterad den 10 september Koncernöversikt Koncernsammanställningen med specifikation av ingående bolag framgår av not 24. Koncernens nettoomsättning uppgick till kkr ( kkr). Koncernen redovisar för verksamhetsåret 2013 en vinst efter finansiella poster om kkr ( kkr). Resultatet av koncernens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för verksamhetsåret 2013 uppgick till kkr ( kkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick för verksamhetsåret 2013 till kkr (4 486 kkr). Affärsområde Anläggning redovisar för verksamhetsåret en minskning av omsättning och resultat jämfört med närmast föregående år. Affärsområde Distribution redovisar ett försämrat resultat och en försämrad omsättning jämfört med närmast föregående år. Affärsområde Tank & Bulk redovisar en minskad omsättning och resultat jämfört med Bolagets fastigheter har under året haft god beläggning av hyresgäster. 10 SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

11 Koncernens nettoomsättning under 2013 (kkr) Moderbolagets nettoomsättning under 2013 (kkr) 186 Antal aktieägare den 31 december 2013 ner. Bolaget är också delägare i TRB Sverige AB vilket möjliggör att bolagets kontokort kan nyttjas för tankning över i stort sett hela landet. Bolaget har ett samarbetsavtal med Preem. Delta Terminal AB äger och förvaltar Söråkers Hamn som ligger två mil norr om Sundsvall. Förutom hamnverksamheten bedrivs också uthyrning av lokaler och lagerverksamhet. Bolaget är även operatör i Härnösands hamn. Intresse AB Vägvisaren bedriver fordonsfinansiering. Bolaget äger också ett antal grustäkter. MGT Maskin & Godstransport i Sverige AB. Bolagets tidigare verksamhet som avsåg förmedling av transporter av tungt, högt och brett gods, är överförd till Sundfrakt AB. Mittfrakt AB tillverkar och säljer jord, sand och grusprodukter. Vidare hyr bolaget ut en fastighet till moderbolaget samt förmedlar bränsleförsäljning. Försäljningen av jord, sand och grusprodukter sker genom bifirman Ånge Gräv & Transport. Solventum Redovisningsbyrå AB är en redovisningsbyrå vars huvudsakliga kundkrets utgörs av åkeriföretag. Bolaget har även kunder från ett flertal andra branscher. Sundsvalls Klorattransporter AB bedriver uthyrning av lastbärare. Åkerigrus i Sundsvall AB tillverkar och säljer jord, sand och grusprodukter. Bolaget äger bl. a en välbelägen bergtäkt i Sundsvall. Övriga bolag Fraktalliansen i Stockholm AB har under året inte bedrivit någon verksamhet. TRB Sverige AB är ett kompetensföretag bl. a som genom information och utbildning bidrar till att underlätta Sundfrakts verksamhet. Framtida utveckling Sundfraktkoncernen har en bred verksamhet där de olika verksamhetsgrenarna kompletterar varandra och skapar förutsättningar som är värdefulla för framtiden. Efterfrågan på logistik och transporttjänster har under en lång följd av år ständigt ökat. På såväl kort som lång sikt beräknas efterfrågan fortsätta att öka. Sundfraktskoncernen har goda förutsättningar att utvecklas positivt även i framtiden. En stor framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är förmågan att dra nytta av koncernens fulla bredd och kompetens där Sundfrakt erbjuder kundunika breda logistiklösningar. SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

12 flerårsjämförelse bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Flerårsjämförelse Koncernen Nettoomsättning kkr Resultat efter finansiella poster kkr Balansomslutning kkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 4,3 5,2 4,3 5,6 3,0 Moderbolaget Nettoomsättning kkr Resultat efter finansiella poster kkr Balansomslutning kkr Soliditet % Antal anställda st Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till kkr. Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat , , ,90 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 6 kr per aktie, totalt att i ny räkning överförs , , ,90 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 39 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och på lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. De föreslagna utdelningarna kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 23 st. Utdelningen kommer att utbetalas den 25 juni SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

13 SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

14 » Målsättningen i affärsplanen är att till och med 2017 öka omsättningen från 1 miljard till 1,5 miljarder. Olof Nyberg, vd och koncernchef 14 SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 «

15 Resultaträkningar Belopp i tusental kronor Not Koncernen Not Moderbolaget Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Punktskatter Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Kostnader för varor, material och köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar och återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader 2 2, , Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Resultat efter skatt Minoritetsandel Årets vinst SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

16 BALANSräkningar Belopp i tusental kronor Not Koncernen Not Moderbolaget tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar transportörer Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

17 BALANSräkningar Belopp i tusental kronor Not Koncernen Not Moderbolaget Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100) Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Skulder till transportörer Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

18 kassaflödesanalys Belopp i tusental kronor Koncernen Moderbolaget den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten InVeSterIngSVerkSamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

19 SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

20 Noter Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Alla belopp är angivna i tusental kronor 1 Redovisnings och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår samtliga dotterbolag i vilka moderföretagets aktieinnehav eller röstvärde uppgår till mer än 50%. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens vinstmedel inräknas i koncernens egna kapital i den mån de uppkommit efter den tidpunkt då dotterbolagen förvärvades. Intäkter Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Det ekonomiska utfallet av koncernens entreprenader bedöms dels löpande och dels i samband med årsbokslutet. Resultatavräkning sker löpande. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. I bolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Varulager Råvaror samt köpta hel och halvfabrikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångarnas restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Antal år Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingsavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Koncernen: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Moder: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande till balansomslutning. 2 Leasingkostnader I koncernen i beloppet för kostnader för varor, material och köpta tjänster samt övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med kkr (3 968 kkr). Återstående leasingavgifter uppgår till totalt kkr ( kkr). I moderbolaget i beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med 767 kkr (787 kkr) Återstående leasingavgifter uppgår till totalt kkr (1 674 kkr). Dessa förfaller till betalning: Koncernen Moderbolaget Inom 1 år Senare än 1 år men inom 5 år Senare än 5 år Summa 3 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdraget Övriga tjänster Summa Koncernen Moderbolaget SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

21 Noter 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget Ränteintäkter Summa Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och vd Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelse och vd Pensionskostnader för övriga anställda Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen Antal på balansdagen Varav män Moderbolaget Antal på balansdagar Varav män Uppskjuten skatt I koncernen redovisas uppskjuten skatt med kkr som skatteintäkt i koncernresultaträkningen (fg år skattekostnad 656 kkr) varav kkr avser förändring uppskjuten skatt pga ändrad skattesats. Uppskjuten skatteskuld i koncernen uppgår till kkr (9 403 kkr) och redovisas i posten avsättningar för skatter. Hela beloppet avser skatt på obeskattade reserver. 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde fastigheter i Sverige Taxeringsvärden fastigheter Sverige Koncernen Moderbolaget Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % 89% % 89% 9 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Styrelseledamöter Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % 100% % 100% Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Realisationsresultat vid försäljningar Summa Koncernen Moderbolaget Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING

22 Noter 14 Förändring av eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget Summa kapital eget kapital Koncernen Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Utdelning Eget kapital Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Koncernen Moderbolaget Moderbolag Eget kapital Årets resultat Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Utdelning Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget Summa kapital eget kapital Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderbolaget Årets resultat Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Utdelning Eget kapital Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper Avgående värdepapper Utgående redovisat värde, totalt Övriga avsättningar Övriga avsättningar inom koncernen avser återställningskostnader för täkter. 12 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar, amorteringar Utgående redovisat värde, totalt 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Långfristiga skulder Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa 17 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget I skulder till kreditinstitut finns i koncernen en beviljad limit på 500 kkr ( kkr), varav 228 kkr (2 294 kkr) är utnyttjat. Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till kkr ( kkr) och i moderbolaget till kkr ( kkr) SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer