3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02."

Transkript

1 1 Inledning. Namn Mötet öppnas. Mats Garle Har kallelsen till föreningsstämman annonserats i tid enligt stadgarna? Bifölls av stämman Dagordning till stämman har funnits tillgänglig i brevlådan vid anslagstavlan vid dansbanan i 2 veckor innan mötet Dagordningen godkändes av stämman. 1. Val av ordförande för stämman., A05 var det enda förslaget till ordförande för stämman. valdes enhälligt till ordförande. 2 Val av sekreterare till stämman. Till mötets sekreterare valdes, C11. 3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02. 4 Styrelsens berättelser. a) Verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen lästes rubrikvis och det gavs utrymme för kommentarer efter varje punkt i denna. * Styrelsens sammansättning * Styrelsemöten * Områdesansvariga möte * Vår och höststädning som vanligt sista lördagen i april och september. * Vatten och avlopp * Redovisningsbyrå * Bastubyggnad 1 av 5

2 2 * Badet * Sopor Görel påpekade en felaktighet i texten där det står att vi har behållare för icke brännbart avfall. Vi har numera endast tömning av hushållsavfall. * Vägar, Skog och Mark Lauri Heikkinen C10 påpekade att snöröjningen har varit undermålig under vintern och att påfyllningen av de blå sandlådorna kommit alltför sent. Vägansvarig i styrelsen Björn G lovade ta upp frågan med vår vägentrepenör. * Arrangemang * Midsommar * Sommarfesten Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman. b) Balansrapport och resultat resultaträkningen: Handlingarna redovisades i form av utdelade papper. En medlem frågade om posten 2890 Övr kortfristiga skulder 39 ksek. Ett förtydligande ombads göras i detta protokoll, och summan utgör arvodet till styrelsen. 5 Revisorernas berättelse. Jan Pettersson Jan Pettersson, D17 läste upp revisionsberättelsen. Stämman hade inga frågor och godkände denna. Revisorerna tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs vilket godkändes av stämman.. 6 Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 7 Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. Mats G berättade om Botkyrka kommuns arbete med en ny översiktsplan, en plan som spänner över 3 decennier framåt. Denna är inte fastställd, och önskemål och synpunkter kan lämnas fram till sista juni Vi har tillsammans med omkringliggande föreningar gått samman och denna informella gruppering informerar sig och försöker utöva påtryckningar. Vid ett dialogforum som anordnats av kommunen deltog några från vår styrelse. 2 av 5

3 3 Beskedet från kommunen var vid denna träff att man inte planerar för lösning av vatten och avloppsfrågan för vår räkning inom de närmaste 20 åren och anförde som skäl att området är klassat som fritidshusområde. Martin Åström A23 framförde åsikten att föreningen bör utöva påtryckningar direkt till länsstyrelsen för att på så sätt ålägga Botkyrka kommun att lösa frågan med vatten och avlopp. EU:s vattendirektiv borde vara skäl nog för att motivera en tidigare lösning tidigare än om 20 år, enligt Martin. Efter omröstning beslöts att styrelsen explicit får i uppdrag att skriva direkt till länsstyrelsen oaktat att denna uppgift kunnat ingå underförstått i styrelsens uppdrag. Kommentarer till budgeten Leif Gottling A17 reagerade på den budgeterade kostnaden om 50 ksek för att sätta upp ytterligare en telefonstyrd vägbom vid norra infarten till området och fann summan oskäligt hög. Mats G hävdade att man på detta sätt löser problemet med uppställd bom. Smidigheten vid fjärrstyrd öppning för hemhjälp, taxi, färdtjänst och liknande betonades också. Elförsörjning är redan förberedd vid norra infarten vilket också medger möjlighet till att ordna med belysning vid hämtställe 1. Efter lång diskussion om nyttan med ytterligare en vägbom av samma typ beslöts att i kommande budget överväga om även en tredje bom vid Sandviken 3 kan motiveras av rättviseskäl. Planen är att anläggningen vid norra infarten blir klar under sommaren. Budgetförslaget fastställdes av stämman. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften på 2800 kr per år får gälla även för kommande år. Förslaget godkändes av stämman. Styrelsens förslag är att arvoden till styrelse och revisorer om 40 ksek behålls oförändrade. Godkändes av stämman. 8 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar. Inga motioner från enskilda medlemmar hade lagts fram i tid. Björn G efterlyste frågor med anledning av motionen från styrelsen som berör skogsavverkningen. Frank Larsen B5 undrade om vem som avgör vilka träd som slutligen väljs ut eftersom ett stort antal träd redan nu är märkta med plastband. Styrelsen har det slutgiltiga avgörandet var Mats G:s besked. Ett flertal medlemmar efterlyste expertkunskap i skogsvård för att kunna anlitas som neutral rådgivare. Det kom upp ett förslag att anlita skogsvårdsstyrelsen såsom varande opartisk. Erling Haave boende på området tomt D11 har utbildning som agronom och kom på förslag till att bli rådgivande i frågan. Mats G lovade kontakta Erling. Innan avverkningen startar ordnar Björn G med ett möte med Sveaskogs representant och den eller de som valts ut att stå för kunskap och dessutom vara opartisk. Mötet biföll motionen från styrelsen angående skogsavverkningen genom acklamation. 9 Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen 3 av 5

4 4 Avgår ur styrelsen Ordförande på 2 år Mats Garle, D14, Ledamot Görel Ekman, E02, Ledamot på 2 år Stefan Karlsson G16, Suppleant på 1 år Björn Gustafsson C18, Suppleant på 1 år Niklas Ahlstedt, G17, Kvar i styrelsen med 1 års mandattid Ledamot Mikael Axling D10, Ledamot C11, Valberedningens förslag: Ordförande på 2 år Mats Garle, D14, Ledamot på 2 år Stefan Karlsson G16, Ledamot på 2 år Björn Gustafsson C18, Suppleant på 1 år Niklas Ahlstedt, G17, Suppleant på 1 år Hillevi Furukrona A01, /nyval nyval 10 Val av revisorer. Förslag från valberedningen; Valberedningen Revisor Jan Pettersson, D17, 2 år, Revisorssuppleant Hans Fondelius, D18 1 år, Revisorssuppleant Mats Petré, B25, 1 år. Kvarvarande revisor med 1 års mandattid Revisor Erling Naess, C Val av områdesansvariga Valberedningens förslag till områdesansvarig 1 år i taget: Område A Mattias Åström, A19, Område B Hans Eklund, B17, avgår Område B Mats Petre, B25, nyval Område C Erling Naess, C12, Område D Bengt Wörnert, D01, Område E Tonny Wallin, E20, avgår Område E Ulf Schlyter, E06, nyval Område F Per Olof Josefsson, F09, Område G Camilla Nyberg, G12, 4 av 5

5 5 11 Fråga om val av valberedning. 12. Övriga frågor. Stämman enades om att ny valberedning ska bestå av 3 ledamöter efter förslag från styrelsen, mot 4 tidigare. De 3 nuvarande ledamöterna har sagt sig stå till förfogande även nästa period. Ulf Schlyter, E06, sammankallande. Anders Ring, G20 Eva Lisa Salander, A04. Styrelsen fick i uppdrag att flytta räddningsväg till Sandviken 4 i stället för Sandviken 3. Bommen vid Sandviken 3 kommer således att spärras med låsbricka och kommer därefter inte att kunna öppnas med brandkårsnyckel. 13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Protokollet sätts upp på anslagstavlan vid dansbanan om cirka 14 dagar och skickas senare ut till medlemmarna under mars månad Mötesordförande Seketerare Justeras: Justeras: Barbro Isaksson Klas Kingström 5 av 5

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer