Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31."

Transkript

1 Org. Nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls Antalet närvarande medlemmar var 45. Verksamheten Föreningens fastigheter, Bällsta 2:815 och Bällsta 2:816, Vallentuna kommun byggdes år På fastigheterna finns 16 st bostadshus med adress Tallåsvägen Föreningens 151 bostäder fördelar sig enligt följande: 4 st 2 rkv 188 m² 80 st 2 rok m² 46 st 3 rok m² 21 st 3½ rok m² 151 st m² Festlokal 1 st 80 m² P-platser 151 st Gästparkeringsplatser 12 st Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i IF-skadeförsäkringar. Senaste fastighetsbesiktning utfördes Senaste lägenhetsbesiktning utfördes under hösten Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Årets resultat tkr Balansomslutning tkr

2 Org. Nr Väsentliga händelser under året Ombyggnad och underhåll Inga ombyggnader har skett under året. För underhåll, se Årets underhåll nedan. Årets underhåll Utöver sedvanligt underhåll, ommålning av samtliga trädetaljer på bostadshusen, byte av balkongernas överliggare samt byte av samtliga lägenhetsfläktar/spiskåpor. Aktiviteter Sedvanlig omläggning av föreningens lån med kortare löptid har skett under året. För skuldbelopp och räntor, se vidare sidan 3. Avgifter och hyror Årsavgifterna höjdes med 3 % vid årsskiftet 2001/2002 och har sedan dess varit oförändrade. Ägarförhållande och medlemmar Föreningen hade vid årets slut 186 medlemmar varav Vallentuna kommun innehar 9 lägenheter med bostadsrätt. Under året har 16 lägenhetsöverlåtelser skett. Styrelsen samt suppleanter Arturo Arques Ordförande Eva Widerstedt V ordförande Ulla Andersson ledamot Ronny Skogberg ledamot Tommy Olofsson ledamot Krister Jansson suppleant Stefan Karlsson suppleant Mikael Malmlund suppleant (avgick den 13 oktober 2006) Styrelsen har under räkenskapsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Den administrativa förvaltningen har på uppdrag av styrelsen skötts av Gramers Redovisningsbyrå. Firmatecknare har varit förutom styrelsen styrelsens ledamöter två i förening. Vicevärd Vicevärdsysslan och fastighetsskötseln har skötts av styrelsen. Revisor Internrevisor har varit Francisco Lacerda med Anette Lennartsson som suppleant samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som externrevisor. Valberedning Valberednings medlemmar har utgjorts av Arja Aho, Stefan Melén, Birgitta Klockare och Carl Runge.

3 Org. Nr Låneskuld Lånen har amorterats med under året. Föreningen har följande lån med låneskuld vid årsskiftet 2006/2007. Ställda panter och ansvarsförbindelser, se not 8. Låneinstitut Bindningstid Ränta Skuldbelopp SBAB ,59% SBAB ,14% SBAB Rörligt 3,06% SBAB Rörligt 3,06% SBAB Rörligt 3,09% SBAB Rörligt 2,92% SBAB Rörligt 3,08% Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat Balanserad vinst Reservering till yttre fond Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys.

4 Org. Nr Resultaträkning (kr) Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Rep & underhåll av fastighet Fastighetsskatt Avskrivning Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 Org. Nr Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Kassa, Bank & Plusgiro Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Not 5 Grundavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Not 5 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfrisitiga skulder Kortfristig del av långfristigt lån Leverantörsskulder Upplupna kostnader Förskottsbetalda årsavgifter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Not 8 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Not 8 Inga Inga

6 Org. Nr Finansieringsanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagt ränta Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelseresultat Förändring i rörelsekapital Minskning av övriga kortfristiga fordringar Minskning av övriga kortfristiga skulder (exkl. kortfristig del av skulder till kreditinstitut) Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Finansieringsverksamheten Amortering av skulder till kreditinstituten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har dock inte tagits till periodiseringseffekter.

7 Org. Nr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsföreningen Tallbackens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandetid. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 50 år Inventarier 5 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Förbättringar av byggnaderna har skrivits av enligt särskild plan, se nedan. Denna särskilda avskrivningsplan, kallad komponentavskrivning, kommer från och med 2007 gälla för hela byggnadsvärdet (fullständig komponentavskrivning). Komponent Livslängd (år) Avskrivning per år Huskropp, betong 100 1,00% Yttertak, hängrännor, Stuprör 30 3,33% Målning, utvändigt, Träpaneler 10 10,00% Målning, Fönsterbågar/kittning 20 5,00% Målning, trapphus 20 5,00% Bergvärmepumpar 20 5,00% Bergvärme, borrhål, anslutningar 30 3,33% Husfläktar 20 5,00% Lägenhetsfläktar 20 5,00% Tvättstuga, vitvaror 15 6,67% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Avsättning till fond för yttre underhåll av föreningens fastigheter, görs enligt föreningens underhållsplan. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

8 Org. Nr Not 2 Arvoden, löner andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till förtroendevalda Styrelsearvoden enligt stämmobeslut Sociala avgifter Summa Löner till styrelse och övriga medlemmar Löner och ersättningar Sociala avgifter Summa arvoden och löner Not 3 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter parkering KabelTV-avgift Försäljning filter Hyresintäkt festlokal Överlåtelseavgifter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Not 4 Drift Uppvärmning Vatten & Avlopp Elektricitet Personal ink. soc.avg Kabel-TV Sophämtning Administration Fastighetsförsäkring Underhåll Trädgård Styrelsearvoden Snöröjning Städning Förbrukningsmaterial Hyra entrémattor Revisionsarvode Övrigt

9 Org. Nr Not 5 Eget kapital Bundet eget kapital Grundavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Not 6 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden, byggnader Ingående anskaffningsvärden, mark Fastighetsförbättringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar byggnader Årets avskrivningar fastighetsförbättringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planerat restvärde Taxeringsvärde Byggnader Mark Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerde anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planerat restvärde

10 Org. Nr Not 7 Förutbetalda kostnader Fastighetsförsäkring ATM Infomaster Sverige AB SBAB Telenor Radiotjänst Group 4 Securicor Telia Gramers Redovisningsbyrå Not 8 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Styrelsen får med dessa rader tacka medlemmarna för visat förtroende och stöd under året Vallentuna Arturo Arques Eva Widerstedt Ulla Andersson Ronny Skogberg Tommy Olofsson Vår revisionsberättelse har lämnats Francisco Lacerda Av föreningen vald internrevisor Robert Holm Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

11 11 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Tallbacken Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Tallbacken för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den mars 2007 Francisco Lacerda Av föreningen vald revisor Robert Holm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer