Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättningsmall utvald del för offentliggörande"

Transkript

1 Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym redovisning, SRF-boken, miniräknare, dator (ej uppkopplad) och övriga böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. Svar avlämnas på fil (datorbaserat), denna sparas ner på USB och lämnas in. Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (ej pdf). Svaren skall lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_födelsenummer. Maximalt 100 poäng för godkänt resultat krävs 75 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa, där det är tillämpligt, till lagrum eller rekommendation, exempelvis ÅRL, norm eller Reko. Tänk på att vara tydlig i ditt svar, visa hur du har tänkt. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. När svaren innefattar belopp är det tillåtet att avrunda till närmaste heltal. Examen ska lämnas in i sin helhet när du är klar. Du får inte ta med dig frågorna/bilagorna härifrån. Lycka till!

2 Uppgift 1 Allmänna konsultfrågor 35 poäng Svarsmall till Allmänna konsultfrågor innehåller de punkter som gett poäng. Svartmarkerat ger poäng och motiveringen kan se olika ut. Uppgiftsbeskrivning till a, b, d, e nedan Du är auktoriserad redovisningskonsult och här nedan följer några frågeställningar som du kan komma i kontakt med under ditt dagliga arbete på redovisningsbyrån. Förklara hur du resonerar och hänvisa till tillämplig lag, norm, standard (Reko med nummer) eller etisk regel i dina svar. Tänk på att utveckla ditt resonemang så att vi förstår hur du tänker. a) Vid antagande av en ny kund tar du som vanligt en kopia av företrädarens (Mats Perssons) körkort. Du ser på registreringsbeviset att Mats är ordinarie styrelseledamot och att han ensam tecknar firman. Mats vill ta in i uppdragsbrevet att du bara får kommunicera med honom, du får inte lämna någon information till andra t.ex. banken eller övriga ordinarie styrelseledamöter. - Hur ställer du dig till detta? Är det förenligt med Reko att i alla lägen ha en tystnadsplikt mot t ex ordinarie styrelseledamöter? Utveckla i ditt svar om detta är en bra idé eller inte samt om och i så fall hur det påverkar ditt uppdrag. Hänvisa till Reko. (5 poäng) Uppdragsavtal tecknas mellan redovisningsföretaget och uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är i detta fall det företag där Mats är styrelseledamot. En auktoriserad redovisningskonsult ska på bästa vis tillvarata uppdragsgivarens önskemål och behov. Mats önskemål i detta fall kan allvarligt begränsa möjligheterna att tillvarata uppdragsgivarens bästa eftersom det finns situationer när en auktoriserad redovisningskonsult behöver kommunicera med övriga företrädare för uppdragsgivaren. Som auktoriserad redovisningskonsult förväntas du i detta läge fundera på varför Mats har detta önskemål. Föreslå istället att Mats anges som kontaktperson. Enligt Reko 130 Redovisningskonsultens tystnadsplikt har en auktoriserad redovisningskonsult tystnadsplikt mot utomstående. Styrelseledamöter och vd betraktas inte som utomstående och omfattas därför inte av tystnadsplikten. Banken betraktas som utomstående och därmed behöver det inte regleras i uppdragsavtalet att tystnadsplikt gäller. b) Din kund Skoaffären AB, som du sköter den löpande redovisningen åt, scannar sina leverantörsfakturor. En del, ca 20 %, av leverantörerna skickar fakturan elektroniskt, resten anländer som vanliga pappersfakturor. Alla fakturor finns, efter scanningen av papperfakturorna, lagrade i redovisningsprogrammet. Skoaffären AB tycker det är onödigt att spara alla papperfakturor som är scannande, det tar så mycket plats i arkivet. Din kund vill kasta dessa. - Vilka regler gäller för arkivering av dessa pappersfakturor, hur ska de hanteras och när får de kastas? Hänvisa till lag och norm. (5 poäng)

3 Leverantörsfakturor som tas emot i pappersform är en verifikation och utgör räkenskapsinformation som omfattas av arkiveringsreglerna i bokföringslagens sjunde kapitel. Utgångspunkten är att räkenskapsinformationen ska sparas i sin ursprungliga form, alltså ska pappersfakturan sparas. I detta fall har pappersfakturan scannats och finns tillgänglig elektroniskt, då gäller en kortare arkiveringstid för pappersfakturan se överföring av räkenskapsinformation 7 kap. 6 bokföringslagen. Pappersfakturan får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår räkenskapsåret avslutades. BFNAR 2000:5 d) Ett mindre aktiebolag väljer frivilligt att följa K3 regelverket i årsredovisningen Gäller alla regler i Bokföringsnämndens K3-regelverk för detta mindre företag? Motivera ditt svar och redogör med exempel. Hänvisa till lag och norm. (5 poäng) När ett mindre aktiebolag frivilligt väljer att tillämpa K3 regelverket (BFNAR 2012:1) ska det tillämpas i sin helhet (se punkt 1.4 i K3). I ÅRL finns ett antal bestämmelser som endast gäller större företag. Dessa bestämmelser behöver inte tillämpas av mindre företag som tillämpar K3 om inte annat anges. Exempel på lättnader är kravet på kassaflödesanalys, tilläggsupplysning större periodiseringsposter, förvaltningsberättelse vad gäller till exempel företagets förväntade framtida utveckling, verksamhet inom FoU samt filialer i utlandet. e) I redovisningsuppdrag finns ibland särskilt besvärliga frågeställningar att hantera, det avser särskilt delar av redovisningen där risken för fel är stor. - Ge exempel på dessa frågeställningar och hur du som auktoriserad redovisningskonsult hanterar detta. Hänvisa till Reko och svara med exempel. (5 poäng) Exempel på områden är företag under stark press till exempel med svagt eget kapital, momsfrågor i fastighetsbranschen, företag med kontanthandel. Se Reko 450 Områden i redovisningen som kräver särskild uppmärksamhet. Dessa frågeställningar ska normalt fångas upp redan i antagande och planeringsfasen. Reko 310 Antagande och omprövning av uppdrag, Reko 320 Förståelse av verksamheten, Reko 410 Planering. Det är viktigt att tydliggöra för uppdragsgivaren vilka områden som är identifierade som särskilt viktiga och där du kommer att lägga extra fokus. Exempel på åtgärder är uppföljning av att bokföring kontanta transaktioner sker senast dagen efter, att dagskassorna är rimliga, extra uppföljning leverantörsfakturor så att rätt moms lyfts av. Uppdragsgivaren kan behöva anlita specialister och det är därför viktigt att det är tydligt vilka frågor som du inte avser att hantera själv, vilket regleras i uppdragsbrevet.

4 Uppgift 2 Case: Bra Solskydd AB 20 poäng Detta case är tänkt som en normal uppdragssituation. Tänk på att lösa frågorna på ett bra och strukturerat sätt så att det tydligt framgår hur du som auktoriserad redovisningskonsult har agerat. Tips är att först gå igenom materialet, sedan löser du en fråga i taget. Svaret ska vara kort och tydligt. Tänk Reko och god redovisningssed. Skriv dina svar i word eller excel och spara ner på ditt USB. Bakgrundinformation och företagsbeskrivning Du är auktoriserad redovisningskonsult och driver en redovisningsbyrå med fem anställda i Småstad. En av dina anställda, Annika, har sedan flertalet år ett redovisningsuppdrag med Bra Solskydd. Annika har nu bett dig vara med på kundmöte eftersom uppdraget växer och frågornas komplexitet ökar. Du och Annika ska tillsammans sätta er inför kundmötet och planera. Inför mötet med Annika förbereder du dig bland annat med hjälp av information i kundpärmarna. Det är nu mars 2013 och hög tid att starta upp arbetet med årsredovisning för räkenskapsåret, tillika kalenderåret, Redovisningsuppdraget omfattar ansvar för löpande bokföring, avstämningar, löner, årsredovisning och deklarationer. Annika är normalt ute hos företaget ett par timmar per vecka. Bra Solskydd ägs och drivs av Per och Bengt, de sitter båda i styrelsen och äger 50% vardera av företaget. Bra Solskydd AB är ett företag som arbetar med försäljning och montering av persienner och markiser sedan många år. Kunderna är främst privatpersoner. På senare år har konkurrensen hårdnat, och man har därför inte kunnat höja priserna som man hade önskat. Istället har man satsat på att växa och bli större och funderar på att framöver erbjuda fri installation. En förutsättning för att kunna bli lönsamma tror Per och Stefan ligger i att ha rätt sortiment och har därför utökat lagret med ett antal produkter, bland annat nya motorer. Omsättningen har under senaste året växt till strax under 15 mkr, och man räknar med att försäljningen kan öka ytterligare. Företaget har fyra anställda utöver ägarna. Delägarna tar ut 30 tkr i månadslön vardera, och de anställda har 22 tkr i månadslön vardera. Lönerna har ökat med ca 4 % årligen och det sista året har man anställt ytterligare en person för att klara den ökade volymen. Den ökande volymen har medfört en ökad kapitalbindning och behov av ökade lån. Man betalar 5 % ränta på banklånen (beviljade lån 3,5 msek) och 7 % på checkräkningskrediten (limit 1 mkr). Historiskt har ägarna kunna ta ut utdelningar men utdelningarna har minskat i takt med att konkurrensen hårdnat. De båda delägarna behöver pengar av privata skäl och har därför i förskott tagit ut 25 tkr var för att man räknar med att bolagsstämman kommer att fatta beslut om utdelning Dessa uttag är nu bokförda som övriga fordringar. Nedan finner du utvecklingen enligt de senaste fyra årens bokslut. Din uppgift blir, inför mötet med Annika i steg ett och med Per och Bengt i steg två, att analysera situationen utifrån följande frågeställningar:

5 1. Analysera och kommentera den ekonomiska utvecklingen i stort. (4 p) En poäng för varje svar av nedanstående, max 4 poäng, både resultaträkningen och balansräkningen ska vara med i analysen: Omsättning ökat utan att ge lönsamhet Minskade marginaler Ökade personalkostnader Ökade fasta kostnader Inga reserver kvar Vikande likviditet Kritisk soliditet/eget kapital sjunker Höga kundfordringar, se över rutiner, fakturera ofta, betalningspåminnelser, förskott Högt varulager, inkurans 2. Vad ger du för råd till Per och Stefan angående deras funderingar kring att börja erbjuda kunderna fri installation? (4 p) Resonemang om uteblivna intäkter ska finnas med och ger 2 poäng. Ett råd till kunden ska finnas med i svaret och beroende på analysen kan det se olika ut men ger 2 poäng. Exempel på kommentarer: Resonemang om vad detta kan innebära i merkostnader alt förlorade intäkter Krävs ytterligare investeringar, fler medarbetare Hur påverkas lönsamheten/kassaflödet 3. Utdelningen som Per och Stefan tagit ut i förskott, hur ser du på den? (4 p) Att utdelning skett utan att följa ABL ger 2 poäng. Råd till kunden hur detta ska hanteras, återbetalning, ger 2 poäng. 4. Beräkna värdet på varulagret och beskriv vilka effekter som det har på företagets resultat- och balansräkning. Information om varulagret finner du efter balans- och resultaträkningarna. Visa hur du har räknat fram värdet. (6 p) - Se även bilagt exempel Beräkna anskaffningsvärdet på varulagret enligt FIFU metoden och inkludera frakten. 2 poäng. LVP korrekt tillämpad med post för post värdering. 2 poäng. Effekt på företagets balans- och resultaträkning. 2 poäng. 5. Reko 640 kräver en rapport vid väsentliga händelser bedömer du att en sådan behöver lämnas till kund och vad lyfter du i så fall fram? (2 p) Ja, rapport kräv ska finnas med samt kommentar kring förbjuden värdeöverföring och förbrukat eget kapital.

6

7

8 INVENTERINGSLISTA Inventerat antal, samtliga varor är helt felfria och beräknas kunna säljas på normala villkor. Antal Markiser de lux 188 Markiser standard 240 cm bredd 102 Markiser standard 135 cm bredd 176 Motor Surr till markiser 125 Nedan ser du senaste inköpen som gjorts till varulagret Ansk.datum Antal Inköpspris/ styck kr Fraktkostnad /styck kr + Moms kr Markiser de lux - leverantör New Blinds Ldt ,00 200,00 0, ,00 200,00 0,00 Markiser standard 240 cm bredd - leverantör Markis och Annat AB ,00 100,00 862, ,00 90,00 835,00 Markiser standard 135 cm bredd - leverantör Markis och Annat AB ,00 100,00 687, ,00 90,00 653,75 Motor Surr till markiser leverantör Motormarkiser AB ,00 0, , ,00 0, ,00 Nettoförsäljningsvärde kr per styck Markiser de lux Markiser standard 240 cm bredd Markiser standard 135 cm bredd Motor Surr till markiser 4 500

9 Svarsmall Bra Solskydd AB - varulager 2012 Facit Anskaffningsvärde Verkligt värde LVP Markiser de lux, 188 st Inköp Frakt Summa Anskaffningsvärde Markiser std, 240 cm Inköp Frakt Summa Anskaffningsvärde Markiser std, 135 cm Inköp Frakt Summa Anskaffningsvärde Motor "Surr" Inköp Frakt Summa Anskaffningsvärde Totalt värde Det redovisade lagervärdet är tkr, vilket är högre än vad som är möjligt enligt LVP (2 654 tkr). Lagret behöver justeras med - 73 tkr ( ). Detta minskar varulagret och ökar bolagets kostnader för råvaror och handelsvaror. Efter denna bokning har bolaget ett eget kapital på 20 och ABL kräver att kontrollbalansräkning upprättas.

10 Uppgift 4 Moms 15 poäng Delfråga 3 4 poäng En hyresgäst har lagt ned kostnader på en ombyggnation i en fastighet som inte är frivilligt momsregistrerad. - Har hyresgästen avdragsrätt för moms på dessa kostnader? Motivera svaret. Ja, hyresgästen har avdragsrätt för ingående moms på ombyggnad i hyrd lokal om denne bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Att fastighetsägaren inte är registrerad för frivillig skattskyldighet saknar betydelse. Delfråga 4 4 poäng Ett företag som bedriver grossistverksamhet får den 25 september 2013 en faktura avseende hyra av lagerlokaler för tiden oktober-december Fakturan bokförs och betalning sker i början på oktober. - När har företag rätt att redovisa den ingående momsen i skattedeklarationen? Företaget ska redovisa den ingående momsen vid tidpunkten då tjänsten levererats eller betalts för. I detta fall perioden som omfattar oktober.

11 Uppgift 5 Skatt 10 poäng Delfråga 1 4 poäng Många av dina kunder är fåmansföretagare. Det finns särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretag. - Beskriv vad som utgör ett fåmansföretag enligt huvudregeln. - Beskriv vad som utgör kvalificerade aktier. Svar: Ett fåmansföretag är enligt huvudregeln ett bolag där fyra eller färre delägare äger vad som motsvarar 50 % av rösterna i företaget. 2 poäng. En aktie anses vara kvalificerad om delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under räkenskapsåret eller något av de senaste fem föregående inkomståren. 2 poäng. Delfråga 3 3 poäng I ett fåmansföretag, där du är rådgivare, finns det 3 delägare. Det är Lisa 51 % Johan 9 % samt ett riskkapitalbolag som äger 40 %. Lisa och Johan är verksamma i betydande omfattning i bolaget. Företaget har för avsikt att göra en utdelning på totalt kr. Lisa och Johan har ingen sparad utdelning. - Vilken skatt får Lisa och Johan på utdelningen och på vilken blankett ska de deklarera utdelningen? Svar: Lisa och Johan ska deklarera på blankett K12, den s.k. utomståenderegeln är tillämplig när mer än 30 % av aktierna ägs av någon som är utomstående. Skattesatsen är 25 %.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer