Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen"

Transkript

1 Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Ekonomprogrammet VT09 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen - Så tänker revisorn Carin Forsström Karen Fuentes Handledare: Robert Joachimsson

2 Sammandrag Det finns idag en stark trend bland företag att outsourca hela eller delar av sin ekonomifunktion, det vill säga att anlita en extern redovisningsbyrå. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har idag auktoriserade redovisningskonsulter som medlemmar. Dessa anlitas av mer än företag. Denna ökande trend har givit upphov till en helt ny och unik problematik kring hur granskningen av dessa företag ska gå till. Det finns i dagsläget en revisionsstandard, RS 402: Revisorns övervägande vid revision av företag som anlitar servicebyråer, som föreskriver att revisorn ska ta hänsyn till hur redovisningsbyrån påverkar företagens redovisningssystem och interna kontroll. Uppsatsen är en kvalitativ flerfallsstudie vars syfte är att undersöka vilka ställningstaganden revisorn ställs inför vid revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen. Enligt uppsatsens utredningsmodell är revisorns viktigaste ställningstagande huruvida utlagda funktioner är väsentliga för företagets interna kontroll över finansiell rapportering. Om de bedöms väsentliga ska revisionsbevis i form av en RS 402 inhämtas eller då detta saknas test av uppdragstagarens kontroller genomföras. Den empiriska undersökningen visar dock att de revisorer som arbetar med små företag bedömer redovisningskonsultens kunskaper vara det viktigaste ställningstagandet. Få av dessa revisorer har kommit i kontakt med RS 402 i det praktiska arbetet. En ny revisionsstandard på området, ISAE 3402, håller dock på att utarbetas av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) och förväntas införas tidigast under hösten Uppsatsen utreder även hur revisionsprocessen kommer att påverkas av införandet av den nya standarden. Den största förändringen i jämförelse med RS 402 förväntas bli att ledningen av servicebyrån på uppmaning av kundföretaget ska lämna ett intyg som försäkrar att de uppgifter man lämnat om företagets rutiner och kontroller är riktiga. Uppsatsförfattarna tror dock att det kommer att dröja flera år innan vi ser en ökning av dessa intyg och utlåtanden som beskriver redovisningsbyråns interna kontroll, då det finns en stor motvilja bland små företag, revisorer som reviderar dessa företag och redovisningsbyråer att omge sig med mer byråkrati. i S i d a

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion och problemformulering Syfte Avgränsningar Teori Outsourcing Olika former av outsourcing Varför outsourcar företag sina ekonomifunktioner? Operationella risker med outsourcing Vad krävs för lyckad outsourcing? Hur påverkar outsourcing företagens interna kontroll? Revision Vad är revision? Planering Väsentlighet och risker Granskning Granskning av kontroller Substansgranskning Rapportering Revisionsstandarder RS SAS ISAE Hur ska revisorn tänka? Metod Litteratursökning Undersökningsdesign Företagsurval Respondenturval Utformning av intervjufrågor Genomförandet av intervjuerna Empiri Respondenterna Revisor A Finnhammars revisionsbyrå Revisor B och C Deloitte Revisor D KPMG Revisor E Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Redovisningsbyråer används främst av små företag Hela redovisningen delegeras till leverantören Varierande kunskaper hos redovisningsbyråerna Revisionsprocessen vid användande av redovisningsbyrå Ingen ökad risk avseende den finansiella rapporteringen Utlagda funktioners inverkan på den interna kontrollen RS 402 används sällan i praktiken Företagsledningen efterfrågar sällan ett utlåtande Tester av kontroller då en RS 402 saknas Revisionsberättelsen oftare ren då redovisningsbyrå används ii S i d a

4 4.9 Införandet av ISAE 3402 i praktiken Analys Oenighet kring begreppet outsourcing Omfattning av outsourcing till redovisningsbyråer Anledningar till att anlita redovisningsbyråer Förutsättningar för ett lyckat outsourcingförhållande Konsekvenser av att outsourca ekonomifunktionen Effekter på riskbedömning och den interna kontrollen Så tänker revisorn Redovisningskonsultens kunskaper viktigare än intern kontroll Inget behov av RS 402 för små företag Endast typ B utlåtande av värde för revisorn Revisionsberättelsen oftare ren trots att en RS 402 saknas Test av uppdragstagarens kontroller ovanligt Olika ställningstaganden beroende på kundföretagets storlek Delade meningar om behovet av ISAE Slutsatser Förslag till vidare forskning Källförteckning Tryckta källor Otryckta källor Intervjuer Bilaga - Intervjufrågor iii S i d a

5 Förkortningar AICPA BPO COSO ERS FAO FAR IAASB IFAC IFRS ISA ISAE RN RS SAS SRF SRS American Institute of Certified Public Accountants Business Process Outsourcing The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Services Finance and Accounting Outsourcing Föreningen Auktoriserade Revisorer International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants International Financial Reporting Standards International Standards on Auditing International Standard on Assurance Engagements Revisorsnämnden Revisionsstandard i Sverige Statements of Auditing Standards Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Svenska Revisorssamfundet iv S i d a

6 1. Inledning I det inledande kapitlet presenteras det valda uppsatsämnet och en bakgrund till ämnet ges. Introduktionskapitlet består även av en problemdiskussion som utmynnar i uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Det inledande kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar. 1.1 Bakgrund Det finns idag en stark trend bland företag att outsourca hela eller delar av sin ekonomifunktion, det vill säga att anlita redovisningsbyråer. Detta märks inte minst på en omfattande litteratur på området och att frågan är livligt omdebatterad i facktidskrifter. Outsourcing av ekonomifunktionen är inget nytt fenomen. Det har länge varit vanligt att små produktionsinriktade företag överlåter bokföringen till servicebyråer. Det finns dock en starkt ökande trend på detta område bland företag av alla storlekar över hela världen och speciellt i Europa. Antalet stora kontrakt, som involverar åtminstone fem processer och som uppgår till ett värde som överstiger 25 miljoner pund, eller cirka 315 miljoner kronor, har växt med mer än 45 procent sedan 2005 globalt. (Michael, 2008) SRF har idag auktoriserade redovisningskonsulter som medlemmar. Dessa anlitas av mer än företag. (SRF, 2009) Denna ökande trend har givit upphov till en helt ny och unik problematik kring hur granskningen av dessa företag ska utföras. Revisorn ställs inför stora utmaningar då den interna kontrollen i dessa företag ska granskas, då hänsyn även måste tas till den interna kontrollen hos outsourcingleverantören samt till relationen mellan avtalsparterna (Bengtsson, Eriksson & Åsell, 2008). Det har i och med dessa komplexa förhållanden uppstått ett behov av att ta fram nya revisionsstandarder för att tydliggöra hur granskningen av den interna kontrollen hos redovisningsbyråerna ska utföras, vilket skulle underlätta granskningen av klientföretaget (Egenäs, Hult & Rydberg, 2009). Det finns i dagsläget en revisionsstandard, RS 402: Revisorns övervägande vid revision av företag som anlitar servicebyråer, som säger att revisorn måste skaffa sig kunskap om hur outsourcingleverantörens rutiner påverkar det outsourcande företagets redovisningssystem och interna kontroll. Detta för att kunna bedöma risker och planera sin granskning. Till följd av att företagen inte har sin redovisning in-house ökar riskerna, vilket revisorn måste beakta. (Bengtsson, Eriksson & Åsell, 2008) Revisionsstandarden i sin nuvarande utformning ger dock inte tillräckliga riktlinjer för hur inhämtandet av denna kunskap ska gå till. RS 402 förutsätter vidare att uppdragstagaren har en omfattande och uppdaterad dokumentation som redogör för de rutiner som tjänsten de utför åt företaget avser. Denna dokumentation är dock ofta bristfällig, vilket ställer höga krav på revisorn som ska utföra granskningen. Revisorn behöver således även få en granskning av servicebyrån utförd, men hur detta ska gå till och vem som ska genomföra denna granskning är i dagsläget ofta oklart. Många outsourcande företag underlåter att göra en oberoende granskning av den anlitade servicebyrån varför det sällan finns ett tredjepartsintyg att tillgå. Om ett sådant dokument saknas så måste revisorn vidta egna åtgärder för att granskningen ska bli utförd på ett tillförlitligt sätt. (Egenäs et al., 2009) En ny revisionsstandard på området, ISAE 3402, håller dock på att utarbetas av IAASB och förväntas införas tidigast under hösten Den största förändringen i jämförelse med RS 402 förväntas bli att ledningen av servicebyrån på uppmaning av kundföretaget ska lämna ett intyg som försäkrar att de uppgifter man lämnat om företagets rutiner och kontroller är riktiga. Ett intyg av ledningen skulle i stor utsträckning bidra till att öka förtroendet för redovisningsbyråerna och förhoppningsvis underlätta revisorns arbete. (Hermansson & Falck, 2009) 1 S i d a

7 1.2 Problemdiskussion och problemformulering Då outsourcing av företagens ekonomifunktioner är allt vanligare förekommande och då nuvarande revisionsstandarder erbjuder mycket liten vägledning för revisorn anser uppsatsförfattarna att detta är ett viktigt och intressant område att undersöka. Det nära förestående införandet av den nya revisionsstandarden på området gör detta till ett högst aktuellt ämne. När revisorn ska granska företag som outsourcar hela eller delar av sin ekonomifunktion ställs denne inför en rad komplexa frågor och ställningstaganden. Avsaknaden av klara riktlinjer för hur granskningen av dessa företag ska genomföras leder till att en bedömning av vilken information revisorn behöver inhämta måste göras i varje enskild situation. Av facktidskrifter framgår att många revisorer efterlyser tydligare vägledning i hur granskningen ska genomföras och en mer standardiserad revisionsprocess. En tydligare revisionsprocess och en högre grad av samverkan mellan företag, redovisningsbyråer och revisionsbyråer skulle öka tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. Vetskap om granskningsförfarandet av företag som outsourcar sin ekonomifunktion torde vara av intresse för alla företagets externa intressenter. Dessa frågor har väckt ett intresse hos uppsatsförfattarna att undersöka hur revisionsprocessen går till i företag som outsourcar sin ekonomifunktion. Hur införskaffar revisorn den information som krävs för att kunna genomföra revisionen på ett tillförlitligt sätt och hur försäkrar sig revisorn om att den interna kontrollen hos det granskade företaget och redovisningsbyrån är god? Kommer den nya revisionsstandarden att förändra revisorns arbete vid granskningen av dessa företag och hur väl förberedda är redovisningsbyråerna på att börja efterleva den nya standarden? Dessa frågeställningar har utmynnat i de forskningsfrågor denna uppsats avser att behandla. 1.3 Syfte De frågor vi avser undersöka i denna uppsats är: Vilka ställningstaganden ställs revisorn inför vid revision av företag som outsourcar sin ekonomifunktion? Hur kommer införandet av den nya revisionsstandarden på området att förändra revisionsprocessen? 1.4 Avgränsningar Denna uppsats kommer att fokusera på outsourcing av företags ekonomifunktioner ur ett externredovisningsperspektiv. Detta område skulle vara intressant att granska även ur de outsourcande företagens och outsourcingleverantörers perspektiv, men då uppsatsförfattarna har ett gemensamt intresse i revisionsfrågor har vi i denna uppsats gjort valet att mer djupgående undersöka problematiken utifrån ett externredovisningsperspektiv. Outsourcing förknippas ofta med att en funktion förläggs till utlandet, denna uppsats avgränsar sig dock till att undersöka revision av svenska revisionspliktiga företag som outsourcar sin ekonomifunktion till en svensk redovisningsbyrå. 2 S i d a

8 2. Teori I teorikapitlet redogörs för teorier som berör uppsatsämnet och centrala begrepp definieras. De teorier som tas upp behandlar områdena outsourcing, intern kontroll och revision. En beskrivning av för uppsatsämnet relevanta revisionsstandarder ges också. Teorikapitlet avslutas med uppsatsens utredningsmodell. 2.1 Outsourcing Listan på alternativa definitioner av outsourcing kan göras lång, men uppsatsförfattarna har i denna uppsats valt att utgå från följande definition: Outsourcing är delegationen av icke kärnverksamheter från intern produktion (i dess vidare mening) inom ett företag till en extern enhet som är specialiserad på den verksamheten. Med denna definition sammanfattar Enarsson (2008, s.20) olika författares alternativa definitioner av begreppet och konstaterar följande: Vad som karaktäriserar outsourcing är avyttring av tillgångar och resurser, en lång driftsperiod och en nära relation med leverantören (Enarsson, 2008, s.25). Ett vanligt förekommande begrepp som används i litteratur på området är BPO. Med BPO menas utkontraktering av en specifik företagsfunktion till ett externt företag i syfte att reducera kostnader. Ett exempel på BPO kan vara ett tillverkande företag som outsourcar sin bokföring till en extern firma, eller ett telekommunikationsföretag som använder sig av ett externt företag för att hantera kundtjänsten. (Investorwords, 2009) Ytterligare ett vanligt förekommande begrepp i litteraturen är FAO. Med FAO avses en speciell typ av BPO, nämligen outsourcing av ekonomifunktionen. (Michael, 2008) Då någon vedertagen svensk översättning saknas för detta begrepp kommer det i uppsatsen att benämnas outsourcing av ekonomifunktionen Olika former av outsourcing Enligt Sanders & Locke (2005) kan man urskilja fyra olika former av outsourcing. Vad som är utmärkande för de olika formerna av outsourcing är graden av engagemang de involverar. Dessa olika former av outsourcing är: utkontraktering av uppgifter, samadministrerade tjänster, administrerade tjänster och full outsourcing, så kallad BPO. Nedan följer en utförligare redogörelse för de olika formerna av outsourcing. Utkontraktering av uppgifter: En specifik uppgift delegeras till en extern leverantör. Uppgiften är av begränsad omfattning och leverantörens ansvar är tydligt avgränsat. Samadministrerade tjänster: Omfattningen av uppgifter som utförs av leverantören är större, men kunden har fortfarande direkt kontroll över processen. Administrerade tjänster: Leverantören ansvarar för utformningen, implementeringen och genomförandet av en hel funktion. Full outsourcing: Klienten delegerar hela ansvaret till en leverantör för utformningen, implementeringen, genomförandet och ofta även de strategiska besluten för en funktion eller process. 3 S i d a

9 Hög Omfattning av arbete som delegerats till leverantören Låg Utkontraktering av uppgifter Samadministrerade tjänster Administrerade tjänster Full outsourcing Figur 2.1. Fyra former av outsourcing Källa: Sanders & Locke, Varför outsourcar företag sina ekonomifunktioner? Det finns många olika anledningar till att företag väljer att låta en extern part sköta redovisningen, till exempel för att kunna koncentrera sig på sin kärnkompetens (Prahalad & Hamel, 1990). Enligt Michael (2008) outsourcar företag sin ekonomifunktion för att erhålla åtminstone en av följande fördelar: minskade kostnader, överlägsen kunskap, minskad personalbrist, tillgång till bättre teknik, förbättrade processer och produktivitet och chansen att flytta befintlig personal till arbete som genererar mer inkomster till företaget. En artikel i Outsourcing Essentials (vol.2, no. 2, 2004) hävdar att medan kostnadsbesparingar fortfarande utgör det främsta skälet till att företag outsourcar sin ekonomifunktion blir behovet av att lösa strategiska affärsfrågor en allt vanligare anledning till att företag väljer att outsourca ekonomifunktionen. Då outsourcing nuförtiden utgör en del i företagens strategiska plan tenderar relationen till leverantören att vara långvarig (Embleton och Wright anförd i Enarsson, 2008, s. 61). Outsourcing medför dock sällan bara fördelar för ett företag. Det finns även några viktiga nackdelar med att lägga ut delar av företagets verksamhet som företaget måste överväga innan beslut om att outsourca fattas. De största nackdelarna med outsourcing är förlust av kontroll över outsourcade funktioner och att företaget hamnar i beroendeställning gentemot leverantören. (Enarsson, 2008, s. 73) Nedanstående sammanställning av möjliga fördelar och nackdelar till följd av att en funktion befinner sig utanför företagets sfär är hämtad ur Enarsson (2008, s. 73). Ett urval av faktorer som kan vara relevanta vid outsourcing av ekonomifunktionen har gjorts. Fördelar Minskade kostnader i och med skalfördelar Minskade personalkostnader Fler kunder Samlad kunskap Förbättrad kvalitet Olika samarbetsformer Fokus på kärnkompetens Större flexibilitet Kunskap om konkurrenter Nackdelar Ökade samordningskostnader Förlust av kontroll över outsourcade funktioner Problem med standardisering av rutiner Kan förlora kärnkompetenser Minskad motivation hos personalen Högre logistikkostnader Svårare att kommunicera Förlust av kunskap till leverantörer Beroende Skillnader i företagskultur Förlust av kunnig personal Tabell 2.1. Möjliga fördelar och nackdelar för outsourcande företag Källa: Enarsson, S i d a

10 2.1.3 Operationella risker med outsourcing En stor nackdel och risk med outsourcing är att helt förlora kontrollen över den outsourcade funktionen. Detta kan leda till många olika problem såsom irreversibilitet, beroende och dåliga prestationer. En viktig framgångsfaktor är att behålla ett visst mått av kontroll över processen. (Enarsson, 2008, s. 103) Dålig planering är den främsta orsaken till att outsourcing misslyckas och därefter är bristfällig kommunikation den vanligaste orsaken till misslyckande. En av de viktigaste reglerna vad gäller kommunikation är att ha en öppen kommunikation på alla nivåer alltid, inte endast då problem uppstår. Kommunikationen bör vara öppen och ärlig så att ömsesidigt förtroende skapas. De ansvariga för outsourcingaktivitetens dagliga rutiner bör ha regelbundna möten. Leverantören måste informeras om varje aspekt som kan påverka arbetet. När företag outsourcar vissa funktioner blir det både viktigare och svårare att hantera informationsflödet. Regelbunden samordning av strategier är nödvändiga och framtida förändringar bör diskuteras på ett tidigt stadium. (Enarsson, 2008, s ) Ytterligare risker är förknippade med personalfrågor, vilket innebär att kunskap riskerar att koncentreras till nyckelpersoner och svårigheter att hitta kvalificerad och kompetent personal. Risker kopplade till nyckelpersoner är vanligt förekommande i små företag där det ofta finns brister i dokumentationen och där endast en person besitter nödvändig kunskap för att kunna utföra uppgiften. (Enarsson, 2008, s. 142) Asymmetrisk information som ger outsourcingleverantören ett övertag i maktförhållandet utgör också en risk ur det outsourcande företagets synvinkel enligt Enarsson (2008, s. 143). De största nackdelarna med outsourcing, vilka behandlades i tabell 2.1, leder till de viktigaste operationella riskerna med outsourcing, vilka belyses i nedanstående tabell. Kategori Huvudsakliga problem Leverantörsrelaterade Innehåll Förlust av kontroll Förlust av kunskap Beroende Förlust av leverantörsengagemang Personalrelaterade Tabell 2.2. Risker och nackdelar med outsourcing Källa: Enarsson, Förlust av motivation hos personalen Vad krävs för lyckad outsourcing? Outsourcingprocessen innefattar tre faser: att fatta beslutet, att välja leverantör och att hantera relationen med outsourcingleverantören. Det sistnämnda tenderar att vara den mest problematiska aspekten av outsourcing. Michael (2008) menar att ett vanligt misstag är att underskatta hur mycket tid, energi och resurser som krävs för att göra outsourcingrelationen framgångsrik. Vidare påpekar Michael (2008) att en av de viktigaste faktorerna för en lyckad outsourcingrelation involverar att överföra företagets processer och kunskap till leverantören. Detta innebär ett klargörande av roller och en fördelning av ansvar. Ett annat problem är hur samarbetet ska utvärderas. Vem eller vad ska mätas? Enarsson (2008) menar att det finns en tendens att bara mäta leverantörens prestation. Faktum är att leverantörsproblem kan orsakas av det köpande företaget, hävdar Enarsson (2008 s. 275). Michael (2008) menar också att både kvalitativa och kvantitativa prestationsmått bör användas vid utvärdering av samarbetet med servicebyrån. Bullington & Bullington (2005) jämför en lyckad relation mellan kund och leverantör 5 S i d a

11 som har ett outsourcingavtal med starka och lyckade familjer. De betonar att mänskliga relationer spelar en avgörande roll för ett lyckat outsourcingförhållande. Författarna identifierar sex kännetecken på en lyckad relation: engagemang (tillit), god kommunikation, förmågan att hantera kriser (förändringar), regler, tillbringa tid tillsammans och uppskattning (feedback). Zineldin & Bredenlöw (2003) menar att följande kriterier måste vara uppfyllda för en lyckad strategisk outsourcingrelation: individuell villighet, motivation, strategisk anpassning, ömsesidigt beroende, kulturell anpassning, organisering och institutionalisering, integration och integritet och kommunikation. Förtroende, pålitlighet, ömsesidig respekt, etik och sättet på vilket kriser och problem hanteras och löses mellan parterna är centrala faktorer i relationen. Kategori Strategiska faktorer Tydliga definitioner Behålla kontroll och kunskap Samarbete och kommunikation Hantera relationen Tabell 2.3. Faktorer för lyckad outsourcing Källa: Enarsson, Innehåll Identifiera kärnkompetensen Definiera syftet med outsourcingprojektet Hitta den mest passande leverantören Stödja den högsta ledningen Stödja personalstyrkan Definition av förväntad produkt eller service Definition av kommunikationsmedel Definition av roller och ansvar Kontinuerliga mätningar Behåll kunnig personal Avtalsklausuler Fullständigt samarbete Samarbete gentemot kunder Regelbunden strategisk anpassning Snabba kommunikationsbärare Öppen och ärlig kommunikation Fördelning av risker och vinster 2.2 Hur påverkar outsourcing företagens interna kontroll? God intern kontroll behövs i alla företag och organisationer. Det finns stora fördelar med att ha goda rutiner för intern kontroll. Risken att förlora pengar minskar om rutinerna är pålitliga liksom behovet att granska varje transaktion. Detta kan i sin tur minska kostnaderna för revisionen. God intern kontroll leder enligt FAR (2006b, s. 1-10) till: Effektivare processer Bättre information till och därmed större förtroende från företagets intressenter Undvikande av kostsamma fel Behovet av att ha en fungerande intern kontroll kommer från de risker som företaget möter, som kan påverka möjligheten att nå uppsatta mål. En väl fungerande intern kontroll är ett sätt att hantera dessa risker. Den internationellt erkända definitionen av intern kontroll lanserades av COSO: Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och som utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande kategorier: 6 S i d a

12 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar Under senare år har intern kontroll avseende målet tillförlitlig finansiell rapportering fått särskilt stor uppmärksamhet. Detta är bland annat en effekt av de regleringar som följt av de fall där oriktig finansiell rapportering lämnats till marknaden. (FAR, 2006b, s. 10) God intern kontroll är viktigt för att motverka såväl oavsiktliga som avsiktliga fel. De oavsiktliga är ofta lättare att fånga upp med en god intern kontroll. De avsiktliga kan ibland bara förhindras genom mycket sofistikerade kontroller och väl genomtänkt ansvarsfördelning. (FAR, 2006b, s. 14) Alla tjänster som utförs av redovisningsbyrån behöver i regel inte påverka den interna kontrollen för finansiell rapportering. Risken påverkas i stora drag av vad företaget väljer att outsourca. Outsourcingleverantörens tjänster är av väsentlighet endast om den genererar information som är väsentlig för den finansiella rapporteringsprocessen. Vilka kontroller revisorn ska utföra beror helt på var i riskspektrumet företaget befinner sig. Riskerna kan sammanfattas med nedanstående riskspektrum. (Sundvall & Hermansson, 2007) Mindre risk Högre risk Experttjänster Process av transaktion Hel affärsprocess Figur 2.2. Riskspektrum Källa: Sundvall & Hermansson, RS 402 har medfört att revisorn måste ta hänsyn till hur redovisningsbyråerna påverkar företagens redovisningssystem och interna kontroll samt hur de dokumenterar detta. För en revisor som ska granska företag som anlitar redovisningsbyrå är det således av yttersta vikt att känna till hur outsourcing påverkar företagets kontrollmiljö. Genom att känna till riskerna kan revisorn ta ställning till vilka åtgärder företaget vidtar för att eliminera dessa risker samt bedöma huruvida företaget brister i den interna kontrollen. Revisorns uppgift är att säkerställa en så låg kontrollrisk som möjligt i revisionsuppdraget. För att göra detta måste revisorn göra en kvalitetsbedömning av redovisningsbyrån. Trovärdig kvalitetsinformation om redovisningsbyrån är avgörande för omfattningen av revisorns granskning. (Ölund, 2005) Duganier (2005) menar dock att trots de solida teoretiska argumenten, som förutsätter att outsourcing leder till förlust av kontroll och minskad efterlevnad av lagar och regler, kan outsourcing till och med leda till bättre kontroll. Att anlita en specialiserad redovisningsbyrå kan hjälpa företag att hålla sig à jour med förändringar av lagstiftning och redovisningsstandarder då redovisningsbyråerna ofta är bättre rustade än företaget för ändamålet. En redovisningsbyrå som är van vid att hantera många olika typer av organisationers ekonomiska processer erbjuder troligtvis ökad genomsynlighet av information, kontroll, tydlig ansvarsfördelning och efterlevnad av regler som affärsargument. 2.3 Revision Revision är den process där revisorn med en professionell skeptisk inställning ska planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning (FAR, 2006a, s. 19). Detta kräver av revisorn att denne sätter sig väl in i företaget och dess verksamhet. Först när revisorn samlat kunskap om företaget och dess verksamhet ska denne granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning i en revisionsberättelse. (FAR, 2006a, s ) 7 S i d a

13 Det är viktigt att lägga på minnet att en revisor inte har någon möjlighet att uttala sig med absolut säkerhet utan målet med revision är att revisorn lämnar en revisionsberättelse, i vilken denne uttalar sig med hög säkerhet (FAR, 2006a, s ) I revisionslagen 5 (1999:1079) stadgas att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Lagstadgad god revisionssed innebär att granskningen ska utföras i enlighet med gällande normer och rekommendationer från FAR och RN (FAR, 2009b, s. 51). Granskningen medför att revisorn får ett kontrollansvar över företagets finansiella rapporter. Det är dock styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för den finansiella rapporteringen. Revisorns roll är med andra ord att kvalitetssäkra företagets finansiella rapporter, vilket ger ökad trovärdighet. (FAR, 2006a, s. 19) Vad är revision? Revision delas in i tre faser; planering, granskning och rapportering, vilket flödesschemat nedan illustrerar. Planering Väsentlighet Riskbedömning Figur 2.3. Revisionsprocessen Granskning Substansgranskning Test av kontroller Rapportering Ren eller Oren revisionsberättelse Revision styrs av ett antal lagar och förordningar. Bestämmelser om revision stadgas i Revisionslagen (1999:1079), där det framgår att denna lag är tillämplig på företag som är bokföringsskyldiga, det vill säga företag som är skyldiga att avsluta sin bokföring med en årsredovisning. (FAR, 2009b, s.51) Revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt förvaltning ska ske enligt vissa riktlinjer i form av RS. I RS finner revisorn de grundläggande principerna och viktiga tillvägagångssätt med tillhörande vägledning för att på ett tillförlitligt sätt kunna revidera den finansiella rapporteringen. (FAR, 2006a, s ) En RS är dispositiv. FAR (2006a) tillåter revisorer att göra avvikelser från en RS med förutsättning att uppsatta mål nås på ett mer effektivt sätt. Sådana avvikelser ska dock alltid kunna motiveras. Nedan redogör uppsatsförfattarna för revisionens tre faser Planering Planeringen utgör den centrala delen av revision och analys och riskbedömning är ytterst viktiga delar i planeringsfasen. Enligt RS 300 (FAR, 2002) ska en ändamålsenlig planering av revisionsuppdraget bidra till att säkerställa att revisionen styrs mot sådana områden med högst risk för väsentliga fel. Planeringen ska även bidra till att eventuella fel uppmärksammas och att uppdraget utförs på ett snabbt och effektivt sätt. Nyckeln till en ändamålsenlig planering är goda kunskaper om företaget och dess verksamhet. Därför inleds varje revision med en informationssamling, där revisorn samlar in, analyserar och bedömer informationen denne kommer åt. (FAR, 2006a, s ) Genom en informationssamling erhåller revisorn information om företagets interna och externa förhållanden så som bransch, marknad och konkurrenssituation, kunder och försäljning, leverantörer och inköp, produktion och ekonomifunktion med mera. En väl genomförd informationssamling ger revisorn en bra grund för att kunna planera granskningen på så sätt att fokus läggs på de områdena där risker för väsentliga fel är störst. (FAR, 2006a, s ) 8 S i d a

14 Väsentlighet och risker Väsentlighet är ett centralt begrepp inom revision och avgör vad revisorn ska lägga fokus på i sitt revisionsarbete och i vilken omfattning det ska ske. Revisorn ska beakta de risker som kan orsaka väsentliga fel i årsredovisningen och även bilda sig en uppfattning om vilken kontroll företagsledningen har över det som händer i företaget (FAR, 2006a, s. 36). Begreppet väsentlighet kommer till uttryck i RS 320. Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka det beslut som användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde. Vad, när och hur granskningen ska ske avgörs av bedömningen av väsentlighet, tillsammans med riskbedömningen. Vid revision ställs revisorn inför en rad olika riskbedömningar, som bedömning av den inneboende risken (Ir), kontrollrisken (Kr) och upptäcktsrisken (Ur). Risken för att revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelse benämns revisionsrisk (Rr), vilket påverkas av de tidigare nämnda riskerna (FAR, 2006a, s ). Sambandet mellan de olika risktyperna får därmed följande utseende: Rr = Ir * Kr * Ur En inneboende risk är risken för att det ska uppstå väsentliga fel i redovisningen eller i förvaltningen på grund av komplicerade transaktioner eller icke rutinmässiga transaktioner, det vill säga benägenheten hos ett saldo eller transaktion att innehålla en felaktig uppgift. (FAR, 2002, s. 18) Kontrollrisk är risken för att väsentliga fel inte upptäcks och förhindras av företagets egna interna kontroll (FAR, 2002, s. 18). Företagets interna kontroll har därmed en direkt påverkan på kontrollriskens omfattning. God intern kontroll resulterar i en lägre kontrollrisk. Om revisorn bedömer den inneboende risken och kontrollrisken som hög, krävs en mer omfattande granskningsinsats än annars för att på ett tillförlitligt sätt kunna uttala sig om de finansiella rapporterna. (FAR, 2006a, s ) Upptäcktsrisk är risken för att revisorn vid en granskningsåtgärd inte upptäcker väsentliga fel i ett saldo eller transaktionsslag och graden av denna risk beror därmed på granskningsinsatsens art och omfattning (FAR, 2006a, s 37-38). En annan del i informationssamlingsprocessen är att skapa förståelse om företagets interna kontroll. Egenäs et al. (2009) betonar att det åligger styrelsen och ledningen att se till att den interna kontrollen är ändamålsenlig och pålitlig. Revisorns uppgift blir således att skapa sig en uppfattning om den interna kontrollen. Bengtsson et al. (2008) menar att revisorn måste ställa sig tre viktiga frågor i samband med informationssamlingen; tänker företaget acceptera riskerna, eller minska effekten av dem genom kontrollåtgärder? Eller tänker man på något sätt undvika riskerna? Granskning Planeringsfasen avslutas med en övergripande revisionsplan och granskningsprogram. Revisionsplanen innehåller granskningens inriktning och omfattning, granskningstidpunkten och den beräknade tidsåtgången för arbetet. (FAR, 2006a, s ) Denna syftar till att ge vägledning vid utarbetandet av granskningsprogrammet, vilket ger arbetsinstruktioner för själva granskningen (FAR, 2002, s ). När granskningsprogrammet utarbetas ska beslut beträffande granskningsmetod och granskningsåtgärd fattas. Medan granskningsmetoden visar vilket angreppssätt som ska tillämpas, visar granskningsåtgärder vilka verktyg det uppsatta målet ska nås med (FAR, 2006a, s ). 9 S i d a

15 Granskningen avser att ge revisorn underlag för sina ställningstaganden i revisionsberättelsen (FAR, 2009b, s. 51). Som framgår av RS 500 (FAR, 2009a) ska revisorn få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för sina uttalanden i revisionsberättelsen. Revisorn ska inhämta denna information med hjälp av granskning av kontroller eller substansgranskning, vilka också är de två granskningsmetoder revisorn har att välja mellan (FAR, 2006a, s ). Vilken granskningsmetod revisorn väljer att tillämpa påverkas i mycket hög grad av hur väl fungerande företagets interna kontroller är. Om den interna kontrollen är god kan företagets revisor finna det effektivt att förlita sig på den vid revisionen och granskning av kontroller blir i regel den mest effektiva granskningsmetoden. (FAR, 2006a, s ) Granskning av kontroller Med granskning av kontroller menas att revisorn verifierar att den interna kontrollen uppfyller dess funktion och fungerar effektivt (FAR, 2006a, s ). Granskning av kontroller ger revisionsbevis för hur effektivt företagets redovisningssystem och interna kontroll är, vilket i sin tur ger svar på om systemen är utformade på sådant sätt att väsentliga fel kan identifieras och rättas i tid. Vidare ger granskning av kontroller revisionsbevis för hur effektiva de interna kontrollerna faktiskt har varit under perioden som är under granskning (FAR 2002, s. 14). RS 400 (FAR, 2009a) ger revisorn vissa riktlinjer för hur granskning av kontroller ska genomföras, vilket säger att denna granskningsmetod omfattar; inspektion av underlag för transaktioner och andra affärshändelser, förfrågan om och observation av interna kontroller och upprepning av interna kontroller Substansgranskning Substansgranskning innebär att en granskning av enskilda poster i resultat- och balansräkningen görs för att upptäcka väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. Denna granskningsmetod är av två slag, detaljgranskning eller analytisk granskning. (FAR, 2006a, s 61-65) Detaljgranskning innebär granskning av enskilda transaktioner och saldon och kännetecknas av att revisorn gör avstämningar mellan enskilda poster i årsredovisningen mot företagets verifikationer eller externa intressenters lämnade information. Detaljgranskning kan även omfattas av revisorns fysiska närvaro vid lagerinventering. Analytisk granskning innebär analys av väsentliga nyckeltal och trender. (FAR, 2006a, s ) Det är omöjligt för revisorn att substansgranska alla transaktioner och saldon. RS 530 (FAR, 2009a) ger därmed revisorn vägledning om hur revisionsmässiga urval ska göras vid granskning, i syfte att inhämta revisionsbevis. Det framgår av FAR (2006a, s ) att revisorn kan välja att göra en subjektiv granskning, det vill säga granskning av stora och ovanliga poster, systematisk granskning, vilket betyder att var n:te post granskas eller en slumpmässig granskning Rapportering Målet med revisionen är revisionsberättelsen som är ett resultat av revisorns planeringsarbete och granskning och dess utformning kommer till uttryck i RS 709 (FAR, 2009a). Revisionsberättelsen är ett standardiserat dokument och en revisionsberättelse utan anmärkningar kallas för en ren revisionsberättelse. En oren revisionsberättelse avviker från standardutformningen och lämnas då revisorn har anmärkningar på företagets upplysningar om årsredovisningen och förvaltningen. (FAR, 2006a, s.93-99) Av RS 709 (FAR, 2009a) framgår att revisionsberättelsen ska innehålla en revisors uttalanden om huruvida den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning och huruvida den därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Förutom ett uttalande om årsredovisningen ska revisorn även uttala sig om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och framföra huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 10 S i d a

16 2.4 Revisionsstandarder Revisionsstandarder syftar till att ge revisorer vägledning i sitt revisionsutförande på ett kvalitetssäkert sätt (Shim & Siegel, 1989, s. 29). RS är ett regelverk för revisorer vid revision av årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. RS baseras på de internationella revisionsstandarderna, ISA, vilka ges ut av den globala revisionsorganisationen IFAC. (FAR, 2006a, s. 357) SAS är den amerikanska versionen av den svenska RS. Denna standard ges ut av AICPA (AICPA, 1992). ISAE är ett internationellt regelverk för revisorer. Ansvarig över denna standard är ett självständigt revisionsorgan, IAASB, som tillsammans med IFAC reviderar befintliga standarder och sätter nya internationella standarder. (IFAC, 2007) RS 402 RS 402 Revisorns övervägande vid revision av företag som anlitar servicebyråer (FAR, 2009a) syftar till att ge revisorer vägledning om hur revision av företag som outsourcar ekonomifunktioner ska gå till. RS 402 ger därmed riktlinjer om vilka revisionsbevis revisorn måste inhämta vid sådan revision. Det framgår av RS 402 att revisorn ska beakta vilken inverkan redovisningsbyrån har på företagets redovisningssystem och system för intern kontroll för att kunna bedöma risker och planera sin granskning. Vidare säger standarden att revisorn ska ta hänsyn till om redovisningsbyrån har en väsentlig betydelse för företaget och vilken påverkan den kan förväntas få på revisionen. Det är av den anledningen revisorn förväntas göra ett antal ställningstaganden, vilka framgår av RS 402 i följande punktlista: Typ av tjänster servicebyrån tillhandahåller. Uppdragsvillkor och förhållanden mellan klienten och servicebyrån. Väsentliga räkenskapspåståenden som påverkas av att klienten anlitar en servicebyrå. Med räkenskapspåståenden menas de direkta eller indirekta påståenden av företagsledningen som kommer till uttryck i årsredovisningen, exempelvis värdering av tillgångar och skulder (FAR 2002, s.19). Den inneboende risk som kan finnas i dessa räkenskapspåståenden. Grad av samverkan mellan å ena sidan klientens redovisningssystem och å andra sidan servicebyråns system. Intern kontroll hos klienten som kan tillämpas på de transaktioner som utförs av servicebyrån. Servicebyråns förmåga och finansiella styrka, innefattande de följder det skulle kunna få för klienten om servicebyrån ej kan fullgöra uppdraget. Information om servicebyrån, t.ex. information i användarhandböcker och tekniska handböcker. Tillgänglig information om generella och datorbaserade kontroller som har betydelse för klientens tillämpningar. Om revisorn bedömer att kontrollrisken hos det outsourcande företaget inte påverkas av uppdragstagarens kontroller, behöver revisorn inte vidta ytterligare åtgärder och RS 402 behöver följaktligen inte tillämpas. Om revisorn däremot bedömer den utlagda funktionen som väsentlig för kontroll över den finansiella rapporteringen, krävs ytterligare insatser. Revisorn ska införskaffa kunskap om outsourcingleverantörens redovisningssystem och interna kontroll för att kunna utföra en granskning såväl på företaget som på redovisningsbyrån. Denna information kan inhämtas på två sätt; revisorn kan själv testa kontrollerna hos outsourcingleverantören eller uppmana redovisningsbyrån att låta sin revisor utföra en granskning av de kontroller de utför åt klientföretaget och upprätta ett tredjepartsutlåtande. (Sundvall & Hermansson, 2007) Av FAR (2002, s ) framgår att revisorn ska beakta utlåtandets karaktär och 11 S i d a

17 innehåll. Av RS 402 (FAR 2009a) framgår att ett sådant utlåtande är av två karaktärer, typ A och typ B. En typ A-rapport intygar endast att kontrollerna funnits på plats vid en viss tidpunkt, medan en typ B-rapport också inkluderar hur kontrollerna fungerar över tiden. Dessa utlåtanden är till nytta för revisorn på olika sätt. Medan en typ A-rapport är till nytta för planeringen, det vill säga vid införskaffandet av information om redovisningssystem och intern kontroll, så är en typ B-rapport till nytta för granskningen. Då den intygar att kontroller har varit effektiva över tiden, ger den grund för revisorn att begränsa sin bedömning av kontrollrisken. (Sundvall & Hermansson, 2007) Sammanfattningsvis förutsätter RS 402 att oavsett val av granskningsmetod revisorn bedömer vara nödvändig, så ska denne införskaffa god kunskap om hur redovisningsbyrån påverkar klientföretaget (Bengtsson et al., 2008) SAS 70 Syftet med RS 402 är att ge klientföretagets revisor vägledning avseende den finansiella rapportering denne behöver i form av revisionsbevis för den del av den interna kontrollen som är outsourcad. RS 402 innehåller dock inga utförligare instruktioner om hur själva granskningen som ligger till grund för ett sådant revisionsbevis ska gå till. Som ramverk för rapportering avseende intern kontroll i utkontrakterade processer tas den amerikanska standarden SAS 70 därför ofta upp även i Sverige. (Egenäs et al., 2009) Den officiella titeln för SAS 70 är: Reports on the Processing of Transactions by Service Organizations (AICPA, 1992). Enligt Egenäs et al. (2009) är det vanligt att svenska företag som vill få en granskning av sin redovisningsbyrå gjord hänvisar till denna standard. Författarna menar att SAS 70 ger vägledning om de faktorer en oberoende revisor bör tänka på i revisionen av de finansiella rapporterna i ett företag som använder sig av en outsourcingleverantör för att behandla vissa transaktioner. SAS 70 ger även instruktioner till oberoende revisorer som ska utföra granskningen av processer och intern kontroll i outsourcingföretaget om hur denne ska utföra dessa arbetsuppgifter samt rapportera resultatet av sin granskning. SAS 70 reglerar de två olika typerna av utlåtanden som redovisningsbyråns revisor avger, i RS 402 benämnda Typ A och Typ B rapporter och i SAS 70 kallade Typ I och Typ II rapporter (AICPA, 1992) ISAE 3402 Den nya revisionsstandarden ISAE 3402 är en del av IAASB:s clarity project. Det är ett omfattande program för att gå igenom och revidera alla existerande standarder. Inom ramen för detta projekt har IAASB gett ut nya versioner av sina internationella revisionsstandarder av vilka många liksom ISAE 3402 fortfarande endast är utkast. (FAR SRS Info, 2008) Ett av syftena med ISAE 3402 är enligt Egenäs et al. (2009) att vara ett komplement till ISA 402 (kallad RS 402 i Sverige). Det som ISAE 3402 bidrar med är framför allt ett ramverk för arbetet som måste utföras för att ge revisorn tillräcklig information för tillämpning av ISA 402. ISAE 3402 kommer med andra ord att ge det tillskott av information om ansats och rapporteringsformer som tidigare har fått hämtas ur den amerikanska SAS 70, menar författarna. Enligt Hermansson & Falck (2009) kommer den nya standarden att göra det möjligt för en kvalificerad revisor att uttala sig om exempelvis servicebyråns nätverkssäkerhet, servicenivå och kvalitet på fysisk säkerhet. I dagens rapporter redogörs inte detta för på grund av branschpraxis. De förutser att ISAE 3402 kommer att bli den standard som följs i Europa för att genomföra uppdrag att rapportera om kontroller som utförs av servicebyråer när den släpps under Standarden förväntas släppas tidigast under hösten Enligt dem är en av de större förändringarna som föreslagits i utkastet att rapporten innehåller en så kallad assertion, eller intyg, från företagsledningen. Intyget innebär att servicebyråns ledning 12 S i d a

18 intygar att beskrivningen av kontroller är riktig och designen är utformad så att väsentliga risker motverkas samt att kontrollerna för en Typ B rapport fungerar över tiden. Den oberoende revisorn som utfärdar rapporten kommer fortfarande liksom i SAS 70 att göra ett utlåtande över kontrollbeskrivningen och deras effektivitet, men inte göra ett utlåtande över ledningens assertion. Författarna anser att en assertion är en viktig och välbehövlig nyhet i standarden. De uttrycker dock oro över att standarden inte ska ge tillräcklig vägledning för hur intyget kan användas. Trots detta anser de att ISAE 3402 kommer att öka servicebyråernas möjlighet att inge förtroende gentemot kunder och övriga externa intressenter. 2.5 Hur ska revisorn tänka? Outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktioner medför viktiga fördelar såväl som nackdelar. Den största nackdelen revisorn bör ta hänsyn till är företagens förlust av intern kontroll. Uppsatsförfattarna har i teorikapitlet konstaterat att outsourcing av ekonomifunktioner kan påverka den interna kontrollen hos klientföretagen men i vilken utsträckning den interna kontrollen påverkas beror på vilka processer som outsourcas. Hur den interna kontrollen påverkas av outsourcingen styr revisorns granskningsprocess. Revisorns tillvägagångssätt vid revision av företag som anlitar redovisningsbyrå sammanfattas i nedanstående beslutsträd (Sundvall & Hermansson, 2007). Uppsatsförfattarna har valt att använda denna som utredningsmodell för den empiriska undersökningen. 13 S i d a

19 Används redovisningsbyråer? Ja Ja Är utlagda funktioner väsentliga för företagets Ja interna kontroll över finansiell rapportering? Nej Nej Ingen ytterligare åtgärd Ja Finns en RS 402/SAS 70 eller motsvarande rapport för de utlagda funktionerna? Ja Ja Inkluderar rapporten tester av kontrollerna över tiden (typ B)? Nej Kan ledningen efterfråga en RS 402/SAS 70 med relevant omfattning? Ja Täcker rapporten interna kontrollmoment som stödjer de relevanta kontrollmålen för de outsourcade processerna? Nej Nej Ja Omfattar rapporten minst sex månaders aktiviteter och är den daterad inom sex månader före slutet på bolagets räkenskapsår? Ja Är revisionsberättelsen ren? Ja Har ledningen utvärderat varje kontrollavvikelse i rapporten och bedömt att de ej har påverkan på de kontroller som stödjer relevanta kontrollmål? Ja Ja Har ledningen utvärderat och testat användarkontroller som är inkluderade i rapporten och bedömt att dessa är på plats och stödjer de aktiviteter som utförs av uppdragsuppdragstagaren? Nej Nej Nej Ja Revisorn/ledningen bör göra procedurer (t.ex. testa kontroller hos uppdragstagaren eller be uppdragstagarens revisor utföra särskild granskning för att säkerställa att de kontroller som utförs av uppdragstagaren stödjer relevanta kontrollmål) Revisorn/ledningen kan konkludera att de kan förlita sig på kontrollerna hos uppdragstagaren Figur 2.3. Beslutsmodell Källa: Sundvall & Hermansson, S i d a

20 3. Metod Metodkapitlet inleds med en redogörelse för hur litteratursökningen har utförts. Vidare diskuteras valet av undersökningsdesign och forskningsstrategi för den empiriska undersökningen. I kapitlet ges även en beskrivning av hur företagen och respondenterna valts ut och avslutas med en redogörelse för hur de empiriska studierna har genomförts. 3.1 Litteratursökning För att söka litteratur till vår teoretiska referensram för den empiriska undersökningen har vi använt oss av olika databaser. Dessa databaser är Libris, Business Source Premier och FAR Komplett. De sökord vi har använt är outsourcing, BPO, Finance and Accounting Outsourcing, intern kontroll, kärnkompetens, revision, RS 402, SAS 70 och ISAE Vi har haft vissa svårigheter med att hitta litteratur i form av böcker som behandlar vårt specifika område, outsourcing av ekonomifunktionen. Teorikapitlet har därför till stor del baserats på teorier om outsourcing generellt. Uppsatsens mest inflytelserika källor har varit Leif Enarssons avhandling Outsourcing and strategic sourcing from strategic models to practical experience, publikationer från FAR SRS och artiklar i facktidskriften Balans skrivna av verksamma revisorer. Av dessa har artikeln Gör revisorn tillräckligt? av Sundvall och Hermansson haft störst betydelse för uppsatsen, då utredningsmodellen återfinns i denna. Sundvall är auktoriserad revisor och Hermansson är risk-management specialist. Båda arbetar på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Leif Enarsson är Universitetslektor vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet och är verksam vid företagsekonomiska institutionen. FAR SRS är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen. Flera av de artiklar som uppsatsförfattarna har refererat till är skrivna av personer som är företrädare för organisationer såsom revisionsbyråer och managementkonsulter och är således inte oberoende forskare. Även om ingen kan vara helt oberoende kanske en utomstående forskare skulle komma fram till andra slutsatser och generera andra teorier än dessa yrkesverksamma personer, då de skulle ha mer distans till verksamheten. Företrädarna för organisationerna är naturligtvis måna om att framföra en positiv bild av dessa. Även litteraturen som behandlar intern kontroll och revision är skrivna av företrädare för organisationer, i detta fall branschorganisationer. Detta kan leda till en okritisk och onyanserad bild av verkligheten. Denna litteratur har formen av lagtext och talar om hur en revisor bör gå tillväga, den beskriver således inte hur granskningen går till i praktiken. 3.2 Undersökningsdesign Uppsatsförfattarna har i denna uppsats använt en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer med revisorer från fyra olika revisionsbyråer. Undersökningen är således en multipel fallstudie, så kallad flerfallsstudie (Bryman & Bell, 2005, s ). Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod då vi anser att en mer djupgående förståelse av ämnet krävs då forskningsfrågorna är komplexa. En kvalitativ metod bedömdes vara lämplig då vi avsåg att undersöka en process (Bryman & Bell, 2005, s ), något som är svårt att göra med en kvantitativ metod. Vi är dock medvetna om svårigheten att dra mer långtgående slutsatser med denna metod då urvalet är relativt litet. Denna uppsats syftar till att belysa revision av företag som lägger ut hela eller delar av sin ekonomifunktion utifrån revisorns synvinkel och kan därmed ej generaliseras till andra kategorier av intressenter, såsom exempelvis redovisningskonsulter. Det primära syftet med uppsatsen är dock att belysa intressanta frågor, ej att generalisera. En flerfallsstudie var bättre lämpad med hänsyn till våra forskningsfrågor än en fallstudie då vi ville få olika infallsvinklar på de problem vi valt att studera (Bryman & Bell, 2005, s. 78). Intervjuformen som använts är semi-stukturerade intervjuer. Vi har valt denna 15 S i d a

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag PROMEMORIA 2010-06-11 Dnr 2009-938 Verkställande direktören Jan Berntsson Deloitte AB 113 79 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag 1 Inledning Sedan

Läs mer

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation avseende de nämnda räkenskapsåren.

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation avseende de nämnda räkenskapsåren. Dnr 2012-357 2013-12-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser A-sons uppdrag

Läs mer

Riksrevisionens instruktion för revisorns granskning av resultatredovisning och annan information i årsredovisningen

Riksrevisionens instruktion för revisorns granskning av resultatredovisning och annan information i årsredovisningen 2014-10-17 Riksrevisionens instruktion för revisorns granskning av resultatredovisning och annan information i årsredovisningen (Gäller vid revision av årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 1 januari

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Stockholms Stadsteater AB Årsbokslut 2016 Februari 2017 2 februari 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholms Stadsteater AB Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14

Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14 Dnr 2013-993 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll. Av en rapport från FAR framgår att kvalitetskontrollanten bedömde att A-sons revisionsarbete inte uppfyller

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar.

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar. 1,1 2 Revisionsberättelse Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr 802403-4103 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning MAJ 2004 EO-ENHETEN För enskilda organisationer och deras revisorer Revisionshandledning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Att använda revisionshandledningen... 3 1.1.1 Det här innehåller revisionshandledningen...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer