Brf Kroken24lT. Arsredovisning fdr Rakenskapsaret f Innehalbtdrteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Kroken24lT. Arsredovisning fdr. 769605-0850 Rakenskapsaret 2010-01. -0f - 2010-12-31. Innehalbtdrteckning:"

Transkript

1 Arsredovisning fdr Brf Kroken24lT Rakenskapsaret f Innehalbtdrteckning: Fdryallningsberanelse Resultatrekning Balansrekning Sulllde sekerheter och ansvarsfdrbindelser lgssafiddesanaly6 Tilldggsupplysningar Noter '

2 Brf Kroken 21U (r6) Fdrvaltningsberattelse Styrelsen for Brf Krcken 2417, far hermed avge ersredovisning fdr Aasredovisningen er upprdttad i svenska kronor. Allment om verksamheten F6reningen har till endamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att ifdrenrngens hus uppela bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegrdnsning Uppldtelse far aven omfatta mark som ligger ianslutning tillfdreningens hus, om marken ska anvdndas som komplementtill bostadslagenhetellerlokal Faireningens byggnader Byggnadema, som uppfordes 1912, ligger i Slockholms kommun och har beteckningarna Kroken 7 och Kroken 24. Fasligheternair fullvardesfdrsaikrade hos lf. Fdreningens byggnader utgdrs av fyra hus med fem vaningsplan f6rdelade pa 46 (3 845 kvm) lagenheter som upplab med bosladsratt samt 8 (668 kvm) lagenheler med hyresratt Fdreningen har 9 lokaler, 4 lagerulrymmen och 2 kopplingsrum, vilka alla varit uthyrda under Sret Till byggnaderna hdr ocksd 11 stycken gaaageplatser. Den totala bostadsytan ar kvm sami 1289 kvm lokalyta. Totalt kvm. Ldgenhetsfordelning: 5 st 1 rum och kdk 14 st 2 rum och kok 21 st 3 rum och kdk 9 st 4 rum och k6k 5 st 5 rum och kdk Fastighetens tekniska status Reservering tillfdreningens underhellsfond gdrs, i enlighel med foreningenstadgar, med minst 0,3dlo av faslighetens texeingsvarde Faireningsfragor Stadgar Fdreningens gallande stadgar registrerades hos Bolegsveftet 2009'0831. I\redlemmar Fdreningen hade vid drets slut 71 medlemmar. 46 bostads tter i foreningen var vid arets utgeng upplatna. Under aret har 8 aiverlstelser skett samt en lokalupplatib till bostadsratt Styrelsen har restriktiv policy ner dei galler andrahandsuthyrnrng. Vid lsgenhetsdverlatelser debiteras kdparen en dverlatelseavgifi med 2,5 o/o av gsllande prisbasbelopp Eventuell pantsaitlningsavgift debateras pantsattaren med 1 % av galbnde prisbasbelopp. Styrelse, revisorer, valberedning och itvriga funktioner Stvrelse Enligt foreningenstadgar ska slyrelsen besta av minsl 3 och hogst 7 ledamdter med hogst 3 suppleanier Slyrelsen har hafl fdljande sammansattning: Ordinarie ledamdter Dan Back

3 Brt Kroken 2,t/ (16) Ellinor Bjdrkeheim Henry Forelius Kajlvlolin Ma*us Steen Birgitta Tuominen Olmedo Suppleanter Jan-Sture Bjurler Rolf Torsten Hillegren Maria Lindholm - Fdreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av minst tue bdamoter i fdrening. - Styrelsen har under dret hallit 14 protokollfdrda siyrelsem6ten samt utover detta ett slort antal arbetsgruppsmdten Katarina 8oive, extern revsior Cad Gustav Malmgren, intern revisor Revisorssuppleant Jan Bergstrand Vasentliga hendelser under Aret Styrelsen Styrelsen fick efter stamman den 27 maj 2010 till stora delar en ny sammansdttnrng. 3 ordinarie ledamoter avgick, 1 pa grund av avfl).ttning fran fdreningen, 1 pa egen begziran sami 1 ledamot som dnskat kvarsta som suooleant. 2 suppleanter avgick pe grund av avflyttning fr6n foreningen. I samband med arsstdmman endrades antalel ledamdter till att omfatta 6 ordinarie tedamdter och 3 Garage '1 jan 2010 dvergick f6rvaltning av caraget lillfdreningen fran Stockholms parkering. Renoveringar Styrelsen presenterade inftjr 2010 ett omfatlande underhalls- och renoveringsprog m, Detta i syfte att etgilrda de brister i underhelbt som redan fiitt konsekvenser i form av uookomna skador, s mt att undvika atl skador inom snarframtid beddmdes kunna komma uppsta och att pa beda satl tllvarala de fdrdelar en samlidig renovering skutte medfdra ur arbetssynpunkt och ur icke minst ekonomisk synpunkl fdrfdreningen. Ranblegel var vid tidpunkten fdr renoveringarna fdrdelaktigi samt ett kostnad fdr denna typ av abeten bereknes stiga med ca 3% per ar. Konsulttj?inster Infdr renoverings rbelet valde styrelsen att anlita konsuller, specialiserade inom spektive omdde Detta for att ddrmed pa besta satt sdkerskilla att fdrutsannrngarna Infor upphandling utformade sa att de tillgodosdg egna krav pa kvalitet och pa det sat arbetet skulle genomfdra samt gdllande myndigheters bestammelser. Konsulterna svarade ocks3 fdr ldpande kvalitetskontroll under abetets gang samt projekfledning och slutbesiktning. Samtliga fdnster mot savelgard- som gatusida. Beroende varierande skick forotika delar a. faslgheternas tonster valdes ollka renove ngsnuaer Fdnster mot g6rden samt mot gatan i 108 Fonstren som Srfran da husen byggdes var genomgaende som f6tjd av bristande underhelt i mycket deligl skick Vissa delar av karmarna var rotskadad eller pe annat san skadade Samtliga karmaroch fonster totalrenoverades och skadade delar byttes ut. Renoveringen av de yttre fdnsterbegama gjordes i ifabrik Ovriga fdnster renoverades pa plats. Enireprendr: Del6r fdnsterteknik AB

4 Brf Krokon 2/ (16) Konsult: Malerikonsult B Tjarnberg AB. S6vdl gatu- som gdrdsfasader putsades och m6lades. Behovel av omputsning varierade fran lagnang av skador i fasaden lill sorn for 104 och 106 mot garden till 106 total nedknackning och helt ny puts, d6 putsen sldppt fran bgelvdggen Styrelsen var inf6r fdrgsettning av fasaderna mycket noga med fergval med hansyn tillfastigheterna klassning som kulturhistoriskl intressaota skulle vara om mdjligt sii naira den ursprungliga och i dvrigt dverensstamma med krav och dnskemal fren berdrda. Darfdr inhamtades bl. a information och synpunkter fran Stadsmuseet och anlitades en mycket val renommerad fargsiittningskonsult Upplysningsvis kan namnas att va.a nyrenoverade fasader har f6tt utgora referensobjekt inf6r en fdrestaende fasadrenovering av Historiska Museet Ent prenor: RV Fasad AB, som ocksa var total entrepfendr fdr fasad- och fdnsterrenovering. Konsulte. Byggnadsverket AB, projektledare fdr det totala renoveringspoektet Svedmyr F:irg-& FasadkonsultAB, fitrgsettning och kontakt med myndigheter. Rivning av trapphusbalkonger och byggnad av Franska balkonger ljnder aftetet med fasaderna konstaterades vid besiktnang att balkongerna var i mycket ddtigt skick Fdbud att belraida dessa infdrdes Alternativ som gavs var antingen en omfatlande renovering och ombyggnad eller rivning. Del beslutades atl ersetta med Franska balkonger. Trumma for sopnedkastet fdr 106logs bort. Tvattstugan Efter alt ha konsiaterat omfattande vattenskador i golv och vegg beslutades det att genomfdra en renovering av hela tvdttstugan. Enteprendr: Jcirgensens Ror AB Lessystem Nyti Essyslem har installe ts i hela fastighetens yttre och in skydd Entreprendr: Storstadens Les Stambyle, uppgradering av el i 108 Stambyie och novering av badrum. Ingen renovering av kdk har ingatt i poektet Uppgradering av el lill g:illande siikerhelskrav Nya stigarledningar samt har elcentralen i kattaren flyttats till ny plats som motsvarar myndigheternas krav. I samband med stambytel har nddvandiga reparationer udorts hos sav:il Hottand Hair som Kaffemaskinen. Entrepren{trer: Jdrgensens Rdr AB HR Elmiljd AB Reparationer av tak I samband med fasadrenoveringsabetet konstateradeskador p6 takel. Dessa har i sambano meo fasadrenoveringen elgardats, dock kommervissa arbeten fortsiitta under Installation av U ndercenlral fdr farrvairme Arbetet med att frikoppla fdreningen fran Familjebostiider, vad gaillervarme- och varmvattenfdrsd4ning, utfdrdes itre skilda entreprenader. Dislibutionsled n ingar fdr tarrverme och byggande av ver prefabricerade undercent lgick under Fortums tedning Entreprenorer var: lira AA, rdr och RMA, bygg, fdr distributionsledningama samt Pt L Svets och WS AB fdr undercentralen. Fdreningen iodningstellde fd pannrummel ig99 genom att renovera rummet genom att riva de gamta rdkkanalerna, installefa ny elcentraloch riva gamla elledningar, installera ny pump i pumpgropen, nva gamla rdr saml gjuta nytt golv Entreprenor: Jdrgensens Rdr AB. I anslutning till detta har venlilationssystemet renoverats och den gamla skorstenen till panncentralen for batre funktion frtrsetts med venlilationshuv av typ Kineshalt. Fj5rrvarmeroren boiade monteras ijulioch den 11 januari20l l slutbesikiades anteggningen och I

5 Brt Kroken (r6) foreningen dvertog ansvaret for drift och skdtselav v5rme och varmvatten. Vattenskador Det har intrefht ett antal vattenskador i fastigheten. Gdtgatan 99 konstaterades det att 4 stycken bosteder hade vattenskador i badrum. I samband med deras renoveringaf har det bytts stammar ide berdrda utrymmena. Ringvdgen 106 har haft en vattenskada efler en badrumsrenovering som inte har paverkat foreningen.va(enskada i 106 pe grund av att man vad renovefng inte har under diskbanken sdkrat avloppsrdr med en lasring. Avloppsvatten har runnit nertillbostad under. Skadan har inte paverkat fdreningen. Nordea har hafr vaftenskada isin varme/lqlanhggning och haf haft fua incidenteren mandre och en storre vattensl da, intftlffade den 22 december 2010, da de stengde banklokalen i 2-3 veckof Ingen av skadorna har p6verkat fdreningen Lackage lanteminer och gard Gdrden har Hckage vid lanteminer son rinner ner till garage / soputrymmerna. Ingen atgdrd har tagits under 2010 Gdtgatan 99 harfdrmodligen lecka fran gard fasad till lokalhyresgast undergarden. Detta inhafi.ar vid kraftigt regn och t6veder. Atgerd har skeft under Ftireningens ekonomi Arsavgifter A6avgifrema har varit ofdrendrade under Fastighetsavgift Fastighetsavgifr eddggs med det Egsta av vdrdet 1277 kr per legenhet e er 0,47o av fastighetens taxeingsverde samt 1 o/o av taxeringsvardet fof lokaler. Taxeringsvardet framgar av not 4. Inkomstskatt Foreningen anser sig sjalva skattemdssigt vara ett privatbostadsforetag_ Skatteverket har jnnu inte tagit shllning till detta och fdreningen kommer begara omprdvning av fastighetstaxeringen. I och med det kan fastigheternas vardear samt taxeringsvarde komma att andras vilket kan peverka den skattemassiga beddmningen. Budget for nasta ar Vi har beaktat att hdjning av vara Arsavgifrer kan eventuetlt behovas gdras, beroende pe rantelagel Sedvanlig hyreshojning fdr v6ra bosiadshyresgaster kommer ske. Ekonomisk forvaltning Avtalom ekonomisk fdtualtning finns tecknat med Visma Service AB t.o.m Ekonomisk 6versikt 201G Nettoomsatnrng, tkr 3 /t5 13t1 Resultat efrer fnansiella poster, tkr Genomsnittlig skudranta, % 1,7 '1,6 Fastighetens beldningsgrad, % Taxedngsvdrde, tkr <,

6 Brt Kroken 2, rt (16) Dispositioner betrdffande vinst ellerfdrlust erets resultat 2009 e.eb resultat 2010 Tolalt 6123/' Slyrclsen f(neslb aft medlen behandlas enligt neclan foreslagen avsiittning underhallsfond fdr fdreslagen avsettning underhallsfond fdr i ny fakning Overfors Totalt rs resultat har inte kunnal fdras om eftersom staimman inte fattal n69ot beslut om defta nar arsredovisningen fdr 2010 avges. Fdreningens resultat och sttillning framgar av efterfdljande resulta! och balansrakningar med tileggsupplysningar.

7 Brf K.oken 24t ,0850 6(6) Resultatrekning Belopp i kr G Netloomseftning Arsavgifler och hyror Ovriga rdrelseinldkter Summa nettoomsattning Kostn a d er ft i r hsti g he6f 6 w a I tn i n g Fastighetskostnader Ovriga externa kostnader Personalkostnader Avsk vningarav materiella anlaggningstillgengar Rtirelseresultat Resultat fren frnansidle poster Rdnleintdkter och liknande resuliatposter Rentekostnader och liknande resultatposter Resultat efrer finanaiella po6ler Reaultat ffir. skatt Skatt pa erets resultat Arets resultat 4, U U

8 Brf K.oken 2, (16) Balansrakning Belopp i kr 201G TILLGANGAR AnHggningstillgrngar Matedella anaggningsti gengar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pageende nyanlaggningar och forskott avseende materiellanhggningstillgdngar Summe anlaggnlngstllbangar Omsdttningstillgengar Kortftistiga fodringar Avgifts- och hyresfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och opplupna intekter Kassa och bank Summa omsafi ningstillgangar SUMf,IA TILLGANGAR I '

9 Brt Kroken 24n , ) Balansrakning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insalser Uppldtelseavgift Vinst eller fdrlust fdregaend er Arels resultat Summe eget kapital Lengfiistiga skulder Ovdga skulder till kred ilinstitul Ovriga 16ngfiistiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leveranldrsskulder Skatteskulder Ov.iga skulder Upplupna koslnader och f6rutbetalda intikter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER t t ' Stellda panter och sekerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsfdrbindelser lnga lnga

10 Brf Kroken 24f, (16) Kassafltidesanalys Belopp ikl Den lopande veaksamheten Resultat efler finansiella poster Justeringarfdr poster som inte inger ikassaflddet, m m Betald skatt Kassafl6de fran den l6pande verksamheten faire fairandringar av 16relsekapilal G U ,t Kassafl'de fran fdtendnngar i rtrelsekapital Okningt)/Minskning (+) av rorelsefordringar Okning(+)/Minskning G) avrorelseskulder Kassafltide fran d6n l6pande verk6amheten Investeringsverksamheten Inbetalda insater UppElelseavgift Fdrvdrv av mate ella anliiggningstillgengar Ka33af l6de f ren inve6teringsverksamholen Finansiedng6verksamheten Upptagna ldn Amortering av laneskulder Kassafl 6de f ran tinansieringsverksamheten Arets kaasaflaide Likvida medel vid i.ets biirlan Likvida medol vid arets slut 'to'l t

11 Brt Kroken 24n r0(r6) Tillaggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges. AllmAnna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som lilldmpas dverensstammer med ersredovisningslagen samt bokf6ringsnaimndens allmanna rdd och vaigledningar. Redovisningsprinciperna ar ddr annat inte anges ofo ndrade med fdreg6end er. Varderingsprinciper m m Tillgangar, avsattningar och skulder har vdrderats tilt anskaffningsvairden om inget annat anges nedan Def i n iti on av n yckeltal Genomsnittlig skuldriinta Bokfdrd ftntekostnad i f6he ande titt genomsnitfljga fastighebbn Fastighetens bel6ningsgad Fasttghebbn i f6the ande titt fastighetens bot<forda varde Omseftningsti gengar Kortfristiga placeringar viirderas tilldel lagsta av anskaffningsvdrde och nettofo6dtjningsv2irde. Underhe sfond Reservering till fdrcningens underhallsfond inger i styrelsens fdrclag till vinstdisposjtion. Efter att bestut tagits p6 fdreningsstimma sker atverfdring fren balanserat resultat titt underhallsfond Fordringar Fordfingar upptas lill det belopp som efter individuell prdvning bereknas bli betalt Avskrivningsprinciper f6r anldggningsti gengar MateriellanlSggningstillgengar dovisas till anskafiningsvarde minskat med avskrivningar. ljtgifter fdr forbdtlringar av tillgangarnas prestanda, utdver ursprunglig nive, itkar tilbengarnas redovtsade veirde. Utgifterfor reparalion och underhall redovisasom kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt over tillgdngens bedomda nyttjandeperioder. [,taftvardet air inte fdremal fdr avskrivning. Besteende vadenedgeng hanteras genom nedskrivning. FOreningens finansjellanlsggningstillgangar vdderas till anskafiningsveirde. I fall tillgangen pe balansdagen har ett ldgre varde en anskaffningsvardet sker nedskrivning ti det l igre veidet. Fdljande avskrivningsprocent harlillampats, varvid hensyn tagits ti innehavsiiden fdr under eret fdrvarvade och avyttrade tillgengar. Anl4ggningstilqangar Byggnader Renovering 2010, fasad, fdnster, les, tvettstuga Stamrenovering 2010 Et2010 -Piogr sdtfalioa- % per er 3, Samtliga renoveringar 2010 avslutades vid arsskiftel och avskrivningar gdrs forsg gangen 2011

12 Brf Kroken 24t 1106) 76960r0850 Antal anstdllda Foreningen har inga anstaillda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden faststiilldav foreningsstimman

13 Btf Kroken (16) Noter Not I Fiireningens inhkter Hyror lokal Garage och p-platser Arsavgifrer Vermeavgifler Vatrmeavgifler lokaler Kravavgifl Oresu!amning Summa Not2 Fastighetskostnader staid Hissbesiktning Ov.iga lastighetskostnader Reparationer Reparation hissar EI Fidrrvarme Sophdmtning Fastjgheisforsakring Tomtraittsavgalld Bredband Kabel-tv Fastighetsskatl Summa Not 3 Arvode och kostnadsersaftning till revisorer Summa o O s a ' ' A I , Not 4 Byggnader och mark Byggnad Ingaende anskaff ningsviirde Arets inkdp LJtgaende anskaff ningsviirde Avskrivningarenligt plan Ingdende avskrivningar Arets avskrivning pa byggnad 201G

14 grf Kroken 24n Utgdende avskrivningar enl plan pa byggnad (16) Utgaende redovisat v5rde pl byggnad 135 2$ 74A,t Renovering 2010 Anskaffnjngsvarde Arets ink6p Utgeende anskaff ningsviirde Utgeende avskrivninga. enl plan pa renovering 2010 Utgaonde redovisat verde pir renove.ing Stamrenovering 2010 Anskaffningsv2irde Arets ink6p Utgeende anskaffningsvairde s26 Avskrivningar enligl plan Ulgeende avskivningar enl plan pa damrenovering 2010 Utgaende redovisat varde pe stamrenovering 2OlO Renovering 2010 Anskaffningsvairde Arels inkdp UtgSende anskaffningsv6rde L,beende avskrivningar enl plan pa renovering 2010 Utgaendo redovi6at varde pa.enovering Samtliga renove.ingar 2010 ar ferdigstallda idec 2010ljan 2O11 och avskrivningar gdrs forsta 96ngen Taxeringsvdrde 201G Taxeringsvarde byggnadl Taxeringsvarde mark: Taxeringsvardel ar uppdelat enligt f6ljande Bostiider: Lokaler:

15 Brt Kroken 24ft 7696! Not 5 Inventader, verktyg och installationer AnsKannrngsvaroen Ingaende anskaf{ningsvdrde Arets inkop Utgdende anskaffningsvarde Avskrivningar enligt plan Ingdende avskrivningar Arets avskrjvning Utg6ende avsk vningar enligl plan Utgaende iedovisat virde 14(16) s 'r Installation qanverme Anskaffningsvarden Arets inkdp Utgeende anskaff ningsvairde ' Avskrivningar enligt plan Utgeende avskrivningar enligt plan Utgaende redovigat verde Not 6 Ftirutbetalda kostnader och upptupna intakter Kaoet lv uom nem Tomtr:ittsavgeld, Stockholm stiad stad, L&T Fastighetsfolseikring, lf Bredband, Stokab t46t NotT Eget kapital lnsats- UpplAtelse- UnclerhelL F6regeende Arets kapital avgiftet fond 66 resultat resultat Belopp vjd arets ing6ng Inbelalda insatser Balanseras i ny rakning Belopp vid areb utg6ng t r19 (:

16 Bfi K.oken {850 15(16) Not 8 Langfristiga skulder Langvare SBAB SBAB SBAB SBAB Totalt Renla % 2,24 2,24 2,24 2,50 Renhn iir b2011 enl. Ldnebelopp Rdnigt Rdrligt Rdrligt R6 igt Rdrligt ' Not 9 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intakter FOrutbetalda hyror och avgfter Fortum el december Foftum verme nov-dec Bereknad viirme, Familjebostdder november-dec6mber Sita december Visma nov mber-december Bereknat revisions rvode Bereknat bokslul6aruode Swedbank okt-dec Byggnadsverket, renoveringar Fortum, istallation larvdrme Stockholm Vatten dec Clearwaterdec tazr I I

17 Brt Ktoken Unde den I\lLfor fltor'hl.eliffr Bj \\vft',.4$1\ Kajlvlolin n- tlr/1. ry- /,,,-.,,. 1/...,.,, 1 ; Bieitta Tuominen Olmedo Var revisionsber:ittetse h ar tannats 4ff standardutformningen.' Katarina Boive Godkdnd revtsor 2011 och den avviker fran ( I /, ti'{' Carlgtstav lralmgren.,..,4 \ Interdrevisor.,.--.'-

18 REVISIONSBERATTELSE Till fttrenitrgsstiimman i Bostadsriittsfiireningen Krok n 2417 Organisationsnummer Vi har granskat ersredovisningen och bokliiringen samt st),aelsens liirvaltning i Bostadsriittslbreningen Kroken 2417 liir ir Det iir stlrelsen som har ansvaret fiir riikenskapshandlingama och ltirvaltningm och liir att Arsredovisningslagen tilliimpas vid uppr;ittandet av Arsrcdovisningen. Vift ansvar :ir att uttala oss om arcredovisningen och firvaltningen pe grundval av vir revision. Revisjonet har utfiins i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genomfiirt revisionen lijr att mcd hiig men inte absolut sake et lbn:ikra oss om att irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ldr belopp och annan infomation i dkenskapshandlingama. I revision inger ocksa att prdva redovisningsprincipema och stfelsens tillzimpning av dem samt att bediima de betydelsefulla uppskattningar som stlrelscn gl'ofi ner de upprattat irsredovisningen samt atl utv:irdera den samlade informationen i irsredovisningen. Som underlag lijr vafi uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vesentliga bcslut, etgerder och lijrhillanden i fiireningen lijr att kunna beddma om nigon stlrelseledamot Ir ersattningsskyldig lnot liireningen. Vi har iiven granskat om nagon stlaelseledamot pi annat sett har handlat i strid med bostadsrattslagen. irsredovisningslagen eller liireningenstadgar. Vi anser att vir revjsion ger oss rimlig grund liir vara uttalandenedan. Arsredovisningen har upprattats i enlighet med drsredovisningslagen och ger en rdttvisande bild av liircningcns resultat och stellning i enlighet n1ed god redovisningssed i Sverigc. Fdrvaltningsber:ittelsen iir liirenlig med iirsredovisningens iivriga delar. Vi tillstlrker att lireninssstemman faststeller resultatrekningcn och balansriikningen, fiir ldrenirgen, disponerar vinsten enligt liirslaget i liirvaltningsb$iittelsen och beviljar st),rels ns ledamtjter ansvarsliihet lijr rikenskapseret. Filjarule iir en upplysning son i k piyerkat ydra uttala den oran. Notera vtd styrelsen skriver i fa;nultningsheriittelsen angdende./zireningen.^ inko st,\kattemissiga stetus. zo tl Katarina Boiwe Godkiind revisor Carl Gustav Malmgrcn Intem revisor

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer