Brf Kroken24lT. Arsredovisning fdr Rakenskapsaret f Innehalbtdrteckning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Kroken24lT. Arsredovisning fdr. 769605-0850 Rakenskapsaret 2010-01. -0f - 2010-12-31. Innehalbtdrteckning:"

Transkript

1 Arsredovisning fdr Brf Kroken24lT Rakenskapsaret f Innehalbtdrteckning: Fdryallningsberanelse Resultatrekning Balansrekning Sulllde sekerheter och ansvarsfdrbindelser lgssafiddesanaly6 Tilldggsupplysningar Noter '

2 Brf Kroken 21U (r6) Fdrvaltningsberattelse Styrelsen for Brf Krcken 2417, far hermed avge ersredovisning fdr Aasredovisningen er upprdttad i svenska kronor. Allment om verksamheten F6reningen har till endamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att ifdrenrngens hus uppela bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegrdnsning Uppldtelse far aven omfatta mark som ligger ianslutning tillfdreningens hus, om marken ska anvdndas som komplementtill bostadslagenhetellerlokal Faireningens byggnader Byggnadema, som uppfordes 1912, ligger i Slockholms kommun och har beteckningarna Kroken 7 och Kroken 24. Fasligheternair fullvardesfdrsaikrade hos lf. Fdreningens byggnader utgdrs av fyra hus med fem vaningsplan f6rdelade pa 46 (3 845 kvm) lagenheter som upplab med bosladsratt samt 8 (668 kvm) lagenheler med hyresratt Fdreningen har 9 lokaler, 4 lagerulrymmen och 2 kopplingsrum, vilka alla varit uthyrda under Sret Till byggnaderna hdr ocksd 11 stycken gaaageplatser. Den totala bostadsytan ar kvm sami 1289 kvm lokalyta. Totalt kvm. Ldgenhetsfordelning: 5 st 1 rum och kdk 14 st 2 rum och kok 21 st 3 rum och kdk 9 st 4 rum och k6k 5 st 5 rum och kdk Fastighetens tekniska status Reservering tillfdreningens underhellsfond gdrs, i enlighel med foreningenstadgar, med minst 0,3dlo av faslighetens texeingsvarde Faireningsfragor Stadgar Fdreningens gallande stadgar registrerades hos Bolegsveftet 2009'0831. I\redlemmar Fdreningen hade vid drets slut 71 medlemmar. 46 bostads tter i foreningen var vid arets utgeng upplatna. Under aret har 8 aiverlstelser skett samt en lokalupplatib till bostadsratt Styrelsen har restriktiv policy ner dei galler andrahandsuthyrnrng. Vid lsgenhetsdverlatelser debiteras kdparen en dverlatelseavgifi med 2,5 o/o av gsllande prisbasbelopp Eventuell pantsaitlningsavgift debateras pantsattaren med 1 % av galbnde prisbasbelopp. Styrelse, revisorer, valberedning och itvriga funktioner Stvrelse Enligt foreningenstadgar ska slyrelsen besta av minsl 3 och hogst 7 ledamdter med hogst 3 suppleanier Slyrelsen har hafl fdljande sammansattning: Ordinarie ledamdter Dan Back

3 Brt Kroken 2,t/ (16) Ellinor Bjdrkeheim Henry Forelius Kajlvlolin Ma*us Steen Birgitta Tuominen Olmedo Suppleanter Jan-Sture Bjurler Rolf Torsten Hillegren Maria Lindholm - Fdreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av minst tue bdamoter i fdrening. - Styrelsen har under dret hallit 14 protokollfdrda siyrelsem6ten samt utover detta ett slort antal arbetsgruppsmdten Katarina 8oive, extern revsior Cad Gustav Malmgren, intern revisor Revisorssuppleant Jan Bergstrand Vasentliga hendelser under Aret Styrelsen Styrelsen fick efter stamman den 27 maj 2010 till stora delar en ny sammansdttnrng. 3 ordinarie ledamoter avgick, 1 pa grund av avfl).ttning fran fdreningen, 1 pa egen begziran sami 1 ledamot som dnskat kvarsta som suooleant. 2 suppleanter avgick pe grund av avflyttning fr6n foreningen. I samband med arsstdmman endrades antalel ledamdter till att omfatta 6 ordinarie tedamdter och 3 Garage '1 jan 2010 dvergick f6rvaltning av caraget lillfdreningen fran Stockholms parkering. Renoveringar Styrelsen presenterade inftjr 2010 ett omfatlande underhalls- och renoveringsprog m, Detta i syfte att etgilrda de brister i underhelbt som redan fiitt konsekvenser i form av uookomna skador, s mt att undvika atl skador inom snarframtid beddmdes kunna komma uppsta och att pa beda satl tllvarala de fdrdelar en samlidig renovering skutte medfdra ur arbetssynpunkt och ur icke minst ekonomisk synpunkl fdrfdreningen. Ranblegel var vid tidpunkten fdr renoveringarna fdrdelaktigi samt ett kostnad fdr denna typ av abeten bereknes stiga med ca 3% per ar. Konsulttj?inster Infdr renoverings rbelet valde styrelsen att anlita konsuller, specialiserade inom spektive omdde Detta for att ddrmed pa besta satt sdkerskilla att fdrutsannrngarna Infor upphandling utformade sa att de tillgodosdg egna krav pa kvalitet och pa det sat arbetet skulle genomfdra samt gdllande myndigheters bestammelser. Konsulterna svarade ocks3 fdr ldpande kvalitetskontroll under abetets gang samt projekfledning och slutbesiktning. Samtliga fdnster mot savelgard- som gatusida. Beroende varierande skick forotika delar a. faslgheternas tonster valdes ollka renove ngsnuaer Fdnster mot g6rden samt mot gatan i 108 Fonstren som Srfran da husen byggdes var genomgaende som f6tjd av bristande underhelt i mycket deligl skick Vissa delar av karmarna var rotskadad eller pe annat san skadade Samtliga karmaroch fonster totalrenoverades och skadade delar byttes ut. Renoveringen av de yttre fdnsterbegama gjordes i ifabrik Ovriga fdnster renoverades pa plats. Enireprendr: Del6r fdnsterteknik AB

4 Brf Krokon 2/ (16) Konsult: Malerikonsult B Tjarnberg AB. S6vdl gatu- som gdrdsfasader putsades och m6lades. Behovel av omputsning varierade fran lagnang av skador i fasaden lill sorn for 104 och 106 mot garden till 106 total nedknackning och helt ny puts, d6 putsen sldppt fran bgelvdggen Styrelsen var inf6r fdrgsettning av fasaderna mycket noga med fergval med hansyn tillfastigheterna klassning som kulturhistoriskl intressaota skulle vara om mdjligt sii naira den ursprungliga och i dvrigt dverensstamma med krav och dnskemal fren berdrda. Darfdr inhamtades bl. a information och synpunkter fran Stadsmuseet och anlitades en mycket val renommerad fargsiittningskonsult Upplysningsvis kan namnas att va.a nyrenoverade fasader har f6tt utgora referensobjekt inf6r en fdrestaende fasadrenovering av Historiska Museet Ent prenor: RV Fasad AB, som ocksa var total entrepfendr fdr fasad- och fdnsterrenovering. Konsulte. Byggnadsverket AB, projektledare fdr det totala renoveringspoektet Svedmyr F:irg-& FasadkonsultAB, fitrgsettning och kontakt med myndigheter. Rivning av trapphusbalkonger och byggnad av Franska balkonger ljnder aftetet med fasaderna konstaterades vid besiktnang att balkongerna var i mycket ddtigt skick Fdbud att belraida dessa infdrdes Alternativ som gavs var antingen en omfatlande renovering och ombyggnad eller rivning. Del beslutades atl ersetta med Franska balkonger. Trumma for sopnedkastet fdr 106logs bort. Tvattstugan Efter alt ha konsiaterat omfattande vattenskador i golv och vegg beslutades det att genomfdra en renovering av hela tvdttstugan. Enteprendr: Jcirgensens Ror AB Lessystem Nyti Essyslem har installe ts i hela fastighetens yttre och in skydd Entreprendr: Storstadens Les Stambyle, uppgradering av el i 108 Stambyie och novering av badrum. Ingen renovering av kdk har ingatt i poektet Uppgradering av el lill g:illande siikerhelskrav Nya stigarledningar samt har elcentralen i kattaren flyttats till ny plats som motsvarar myndigheternas krav. I samband med stambytel har nddvandiga reparationer udorts hos sav:il Hottand Hair som Kaffemaskinen. Entrepren{trer: Jdrgensens Rdr AB HR Elmiljd AB Reparationer av tak I samband med fasadrenoveringsabetet konstateradeskador p6 takel. Dessa har i sambano meo fasadrenoveringen elgardats, dock kommervissa arbeten fortsiitta under Installation av U ndercenlral fdr farrvairme Arbetet med att frikoppla fdreningen fran Familjebostiider, vad gaillervarme- och varmvattenfdrsd4ning, utfdrdes itre skilda entreprenader. Dislibutionsled n ingar fdr tarrverme och byggande av ver prefabricerade undercent lgick under Fortums tedning Entreprenorer var: lira AA, rdr och RMA, bygg, fdr distributionsledningama samt Pt L Svets och WS AB fdr undercentralen. Fdreningen iodningstellde fd pannrummel ig99 genom att renovera rummet genom att riva de gamta rdkkanalerna, installefa ny elcentraloch riva gamla elledningar, installera ny pump i pumpgropen, nva gamla rdr saml gjuta nytt golv Entreprenor: Jdrgensens Rdr AB. I anslutning till detta har venlilationssystemet renoverats och den gamla skorstenen till panncentralen for batre funktion frtrsetts med venlilationshuv av typ Kineshalt. Fj5rrvarmeroren boiade monteras ijulioch den 11 januari20l l slutbesikiades anteggningen och I

5 Brt Kroken (r6) foreningen dvertog ansvaret for drift och skdtselav v5rme och varmvatten. Vattenskador Det har intrefht ett antal vattenskador i fastigheten. Gdtgatan 99 konstaterades det att 4 stycken bosteder hade vattenskador i badrum. I samband med deras renoveringaf har det bytts stammar ide berdrda utrymmena. Ringvdgen 106 har haft en vattenskada efler en badrumsrenovering som inte har paverkat foreningen.va(enskada i 106 pe grund av att man vad renovefng inte har under diskbanken sdkrat avloppsrdr med en lasring. Avloppsvatten har runnit nertillbostad under. Skadan har inte paverkat fdreningen. Nordea har hafr vaftenskada isin varme/lqlanhggning och haf haft fua incidenteren mandre och en storre vattensl da, intftlffade den 22 december 2010, da de stengde banklokalen i 2-3 veckof Ingen av skadorna har p6verkat fdreningen Lackage lanteminer och gard Gdrden har Hckage vid lanteminer son rinner ner till garage / soputrymmerna. Ingen atgdrd har tagits under 2010 Gdtgatan 99 harfdrmodligen lecka fran gard fasad till lokalhyresgast undergarden. Detta inhafi.ar vid kraftigt regn och t6veder. Atgerd har skeft under Ftireningens ekonomi Arsavgifter A6avgifrema har varit ofdrendrade under Fastighetsavgift Fastighetsavgifr eddggs med det Egsta av vdrdet 1277 kr per legenhet e er 0,47o av fastighetens taxeingsverde samt 1 o/o av taxeringsvardet fof lokaler. Taxeringsvardet framgar av not 4. Inkomstskatt Foreningen anser sig sjalva skattemdssigt vara ett privatbostadsforetag_ Skatteverket har jnnu inte tagit shllning till detta och fdreningen kommer begara omprdvning av fastighetstaxeringen. I och med det kan fastigheternas vardear samt taxeringsvarde komma att andras vilket kan peverka den skattemassiga beddmningen. Budget for nasta ar Vi har beaktat att hdjning av vara Arsavgifrer kan eventuetlt behovas gdras, beroende pe rantelagel Sedvanlig hyreshojning fdr v6ra bosiadshyresgaster kommer ske. Ekonomisk forvaltning Avtalom ekonomisk fdtualtning finns tecknat med Visma Service AB t.o.m Ekonomisk 6versikt 201G Nettoomsatnrng, tkr 3 /t5 13t1 Resultat efrer fnansiella poster, tkr Genomsnittlig skudranta, % 1,7 '1,6 Fastighetens beldningsgrad, % Taxedngsvdrde, tkr <,

6 Brt Kroken 2, rt (16) Dispositioner betrdffande vinst ellerfdrlust erets resultat 2009 e.eb resultat 2010 Tolalt 6123/' Slyrclsen f(neslb aft medlen behandlas enligt neclan foreslagen avsiittning underhallsfond fdr fdreslagen avsettning underhallsfond fdr i ny fakning Overfors Totalt rs resultat har inte kunnal fdras om eftersom staimman inte fattal n69ot beslut om defta nar arsredovisningen fdr 2010 avges. Fdreningens resultat och sttillning framgar av efterfdljande resulta! och balansrakningar med tileggsupplysningar.

7 Brf K.oken 24t ,0850 6(6) Resultatrekning Belopp i kr G Netloomseftning Arsavgifler och hyror Ovriga rdrelseinldkter Summa nettoomsattning Kostn a d er ft i r hsti g he6f 6 w a I tn i n g Fastighetskostnader Ovriga externa kostnader Personalkostnader Avsk vningarav materiella anlaggningstillgengar Rtirelseresultat Resultat fren frnansidle poster Rdnleintdkter och liknande resuliatposter Rentekostnader och liknande resultatposter Resultat efrer finanaiella po6ler Reaultat ffir. skatt Skatt pa erets resultat Arets resultat 4, U U

8 Brf K.oken 2, (16) Balansrakning Belopp i kr 201G TILLGANGAR AnHggningstillgrngar Matedella anaggningsti gengar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pageende nyanlaggningar och forskott avseende materiellanhggningstillgdngar Summe anlaggnlngstllbangar Omsdttningstillgengar Kortftistiga fodringar Avgifts- och hyresfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och opplupna intekter Kassa och bank Summa omsafi ningstillgangar SUMf,IA TILLGANGAR I '

9 Brt Kroken 24n , ) Balansrakning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital lnbetalda insalser Uppldtelseavgift Vinst eller fdrlust fdregaend er Arels resultat Summe eget kapital Lengfiistiga skulder Ovdga skulder till kred ilinstitul Ovriga 16ngfiistiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leveranldrsskulder Skatteskulder Ov.iga skulder Upplupna koslnader och f6rutbetalda intikter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER t t ' Stellda panter och sekerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsfdrbindelser lnga lnga

10 Brf Kroken 24f, (16) Kassafltidesanalys Belopp ikl Den lopande veaksamheten Resultat efler finansiella poster Justeringarfdr poster som inte inger ikassaflddet, m m Betald skatt Kassafl6de fran den l6pande verksamheten faire fairandringar av 16relsekapilal G U ,t Kassafl'de fran fdtendnngar i rtrelsekapital Okningt)/Minskning (+) av rorelsefordringar Okning(+)/Minskning G) avrorelseskulder Kassafltide fran d6n l6pande verk6amheten Investeringsverksamheten Inbetalda insater UppElelseavgift Fdrvdrv av mate ella anliiggningstillgengar Ka33af l6de f ren inve6teringsverksamholen Finansiedng6verksamheten Upptagna ldn Amortering av laneskulder Kassafl 6de f ran tinansieringsverksamheten Arets kaasaflaide Likvida medel vid i.ets biirlan Likvida medol vid arets slut 'to'l t

11 Brt Kroken 24n r0(r6) Tillaggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges. AllmAnna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som lilldmpas dverensstammer med ersredovisningslagen samt bokf6ringsnaimndens allmanna rdd och vaigledningar. Redovisningsprinciperna ar ddr annat inte anges ofo ndrade med fdreg6end er. Varderingsprinciper m m Tillgangar, avsattningar och skulder har vdrderats tilt anskaffningsvairden om inget annat anges nedan Def i n iti on av n yckeltal Genomsnittlig skuldriinta Bokfdrd ftntekostnad i f6he ande titt genomsnitfljga fastighebbn Fastighetens bel6ningsgad Fasttghebbn i f6the ande titt fastighetens bot<forda varde Omseftningsti gengar Kortfristiga placeringar viirderas tilldel lagsta av anskaffningsvdrde och nettofo6dtjningsv2irde. Underhe sfond Reservering till fdrcningens underhallsfond inger i styrelsens fdrclag till vinstdisposjtion. Efter att bestut tagits p6 fdreningsstimma sker atverfdring fren balanserat resultat titt underhallsfond Fordringar Fordfingar upptas lill det belopp som efter individuell prdvning bereknas bli betalt Avskrivningsprinciper f6r anldggningsti gengar MateriellanlSggningstillgengar dovisas till anskafiningsvarde minskat med avskrivningar. ljtgifter fdr forbdtlringar av tillgangarnas prestanda, utdver ursprunglig nive, itkar tilbengarnas redovtsade veirde. Utgifterfor reparalion och underhall redovisasom kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt over tillgdngens bedomda nyttjandeperioder. [,taftvardet air inte fdremal fdr avskrivning. Besteende vadenedgeng hanteras genom nedskrivning. FOreningens finansjellanlsggningstillgangar vdderas till anskafiningsveirde. I fall tillgangen pe balansdagen har ett ldgre varde en anskaffningsvardet sker nedskrivning ti det l igre veidet. Fdljande avskrivningsprocent harlillampats, varvid hensyn tagits ti innehavsiiden fdr under eret fdrvarvade och avyttrade tillgengar. Anl4ggningstilqangar Byggnader Renovering 2010, fasad, fdnster, les, tvettstuga Stamrenovering 2010 Et2010 -Piogr sdtfalioa- % per er 3, Samtliga renoveringar 2010 avslutades vid arsskiftel och avskrivningar gdrs forsg gangen 2011

12 Brf Kroken 24t 1106) 76960r0850 Antal anstdllda Foreningen har inga anstaillda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden faststiilldav foreningsstimman

13 Btf Kroken (16) Noter Not I Fiireningens inhkter Hyror lokal Garage och p-platser Arsavgifrer Vermeavgifler Vatrmeavgifler lokaler Kravavgifl Oresu!amning Summa Not2 Fastighetskostnader staid Hissbesiktning Ov.iga lastighetskostnader Reparationer Reparation hissar EI Fidrrvarme Sophdmtning Fastjgheisforsakring Tomtraittsavgalld Bredband Kabel-tv Fastighetsskatl Summa Not 3 Arvode och kostnadsersaftning till revisorer Summa o O s a ' ' A I , Not 4 Byggnader och mark Byggnad Ingaende anskaff ningsviirde Arets inkdp LJtgaende anskaff ningsviirde Avskrivningarenligt plan Ingdende avskrivningar Arets avskrivning pa byggnad 201G

14 grf Kroken 24n Utgdende avskrivningar enl plan pa byggnad (16) Utgaende redovisat v5rde pl byggnad 135 2$ 74A,t Renovering 2010 Anskaffnjngsvarde Arets ink6p Utgeende anskaff ningsviirde Utgeende avskrivninga. enl plan pa renovering 2010 Utgaonde redovisat verde pir renove.ing Stamrenovering 2010 Anskaffningsv2irde Arets ink6p Utgeende anskaffningsvairde s26 Avskrivningar enligl plan Ulgeende avskivningar enl plan pa damrenovering 2010 Utgaende redovisat varde pe stamrenovering 2OlO Renovering 2010 Anskaffningsvairde Arels inkdp UtgSende anskaffningsv6rde L,beende avskrivningar enl plan pa renovering 2010 Utgaendo redovi6at varde pa.enovering Samtliga renove.ingar 2010 ar ferdigstallda idec 2010ljan 2O11 och avskrivningar gdrs forsta 96ngen Taxeringsvdrde 201G Taxeringsvarde byggnadl Taxeringsvarde mark: Taxeringsvardel ar uppdelat enligt f6ljande Bostiider: Lokaler:

15 Brt Kroken 24ft 7696! Not 5 Inventader, verktyg och installationer AnsKannrngsvaroen Ingaende anskaf{ningsvdrde Arets inkop Utgdende anskaffningsvarde Avskrivningar enligt plan Ingdende avskrivningar Arets avskrjvning Utg6ende avsk vningar enligl plan Utgaende iedovisat virde 14(16) s 'r Installation qanverme Anskaffningsvarden Arets inkdp Utgeende anskaff ningsvairde ' Avskrivningar enligt plan Utgeende avskrivningar enligt plan Utgaende redovigat verde Not 6 Ftirutbetalda kostnader och upptupna intakter Kaoet lv uom nem Tomtr:ittsavgeld, Stockholm stiad stad, L&T Fastighetsfolseikring, lf Bredband, Stokab t46t NotT Eget kapital lnsats- UpplAtelse- UnclerhelL F6regeende Arets kapital avgiftet fond 66 resultat resultat Belopp vjd arets ing6ng Inbelalda insatser Balanseras i ny rakning Belopp vid areb utg6ng t r19 (:

16 Bfi K.oken {850 15(16) Not 8 Langfristiga skulder Langvare SBAB SBAB SBAB SBAB Totalt Renla % 2,24 2,24 2,24 2,50 Renhn iir b2011 enl. Ldnebelopp Rdnigt Rdrligt Rdrligt R6 igt Rdrligt ' Not 9 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intakter FOrutbetalda hyror och avgfter Fortum el december Foftum verme nov-dec Bereknad viirme, Familjebostdder november-dec6mber Sita december Visma nov mber-december Bereknat revisions rvode Bereknat bokslul6aruode Swedbank okt-dec Byggnadsverket, renoveringar Fortum, istallation larvdrme Stockholm Vatten dec Clearwaterdec tazr I I

17 Brt Ktoken Unde den I\lLfor fltor'hl.eliffr Bj \\vft',.4$1\ Kajlvlolin n- tlr/1. ry- /,,,-.,,. 1/...,.,, 1 ; Bieitta Tuominen Olmedo Var revisionsber:ittetse h ar tannats 4ff standardutformningen.' Katarina Boive Godkdnd revtsor 2011 och den avviker fran ( I /, ti'{' Carlgtstav lralmgren.,..,4 \ Interdrevisor.,.--.'-

18 REVISIONSBERATTELSE Till fttrenitrgsstiimman i Bostadsriittsfiireningen Krok n 2417 Organisationsnummer Vi har granskat ersredovisningen och bokliiringen samt st),aelsens liirvaltning i Bostadsriittslbreningen Kroken 2417 liir ir Det iir stlrelsen som har ansvaret fiir riikenskapshandlingama och ltirvaltningm och liir att Arsredovisningslagen tilliimpas vid uppr;ittandet av Arsrcdovisningen. Vift ansvar :ir att uttala oss om arcredovisningen och firvaltningen pe grundval av vir revision. Revisjonet har utfiins i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och genomfiirt revisionen lijr att mcd hiig men inte absolut sake et lbn:ikra oss om att irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ldr belopp och annan infomation i dkenskapshandlingama. I revision inger ocksa att prdva redovisningsprincipema och stfelsens tillzimpning av dem samt att bediima de betydelsefulla uppskattningar som stlrelscn gl'ofi ner de upprattat irsredovisningen samt atl utv:irdera den samlade informationen i irsredovisningen. Som underlag lijr vafi uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vesentliga bcslut, etgerder och lijrhillanden i fiireningen lijr att kunna beddma om nigon stlrelseledamot Ir ersattningsskyldig lnot liireningen. Vi har iiven granskat om nagon stlaelseledamot pi annat sett har handlat i strid med bostadsrattslagen. irsredovisningslagen eller liireningenstadgar. Vi anser att vir revjsion ger oss rimlig grund liir vara uttalandenedan. Arsredovisningen har upprattats i enlighet med drsredovisningslagen och ger en rdttvisande bild av liircningcns resultat och stellning i enlighet n1ed god redovisningssed i Sverigc. Fdrvaltningsber:ittelsen iir liirenlig med iirsredovisningens iivriga delar. Vi tillstlrker att lireninssstemman faststeller resultatrekningcn och balansriikningen, fiir ldrenirgen, disponerar vinsten enligt liirslaget i liirvaltningsb$iittelsen och beviljar st),rels ns ledamtjter ansvarsliihet lijr rikenskapseret. Filjarule iir en upplysning son i k piyerkat ydra uttala den oran. Notera vtd styrelsen skriver i fa;nultningsheriittelsen angdende./zireningen.^ inko st,\kattemissiga stetus. zo tl Katarina Boiwe Godkiind revisor Carl Gustav Malmgrcn Intem revisor

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Garm Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Kapplasse 769617-8081. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Kapplasse 769617-8081. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kapplasse Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Isbrytaren 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Bf Vasa upa Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Bf Vasa upa Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bf Vasa upa Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(12) Brf Bullaren i Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tegnergården 717600-2314. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Tegnergården 717600-2314. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tegnergården Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Aslög nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Aslög nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Aslög nr 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30 1(14) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01--2008-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna Org.nr: 714800-0099 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Bagarby i Sollentuna

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Brf Hammaren Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge årsredovisning

Läs mer