Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades ursprungligen som bostadsförening Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades upprättades i samband med ombildningen till bostadsrättsförening och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om våra fastigheter Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun HYVELN Stockholm HYVELN Stockholm Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Nordeuropeiska Försäkring AB. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna byggdes och består av flerbostadshus i 6 våningar. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 75 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 136 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter och 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter: Sid 1 (13)

2 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok I fastigheterna finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetslokal ev. kommentar Bastu Gemensamhetslokal Övernattningslägenhet Utan kök Motionsrum och hobbyrum. Föreningen äger bredbandsnätet i fastigheten. Föreningen har en hemsida: Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2006, sträcker sig fram till 2028 och uppdateras löpande. Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Åtgärd År Kommentar Rörstambyte 1980 Elstambyte 1994 Nyinstallation hiss 1999 Nytt hissmaskineri Omläggning av tak 1981 Delvis. Mindre lagningar löpande. Avstängningskranar 2004 Radonmätning 1984 Renovering av fönster mot norr 2003 Renovering av fönster mot söder 2001 Renovering, ena hyresrättens badrum 2006 Ny fjärrvärmeanläggning 2007 Ombyggnation tvättstuga 2007 Cykelförvaring, bastu, lokal planering påbörjad 2006 Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: - Ekonomisk förvaltning Följande har skötts i egen regi: - Lägenhetsförteckning - Styrelsen - Teknisk förvaltning - Styrelsen Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 136 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 13 överlåtits. Överlåtelse- pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köparen. Sid 2 (13)

3 Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Lars Ola Anders Andersson Ledamot Eva Maria Elisabeth Berntsson Ledamot Karin Evy Maria Claeson Ledamot Li Degerman Ledamot Anna-Liisa Enroth Ledamot Per Magnus Petersson Ledamot Annika Theresia Westerberg Ledamot Catharina Anita Margareta Karlsson Suppleant Lars Erik Kjellman Suppleant Eva Yvonne Larsson Suppleant Styrelsen har under året avhållit 20 protokollförda sammanträden. Utöver styrelsemöten har styrelsen haft en rad separata möten med olika fokus: - fastighetsmöten: 12 - ekonomimöten: 4 - juridiska möten: 1 Revisorer Anders Slättås, Sundbybergs Revisionsbyrå, ordinarie extern. Sture Wallander, Lekmannarevisor, ordinarie intern. Ola Nilsson, Lekmannarevisor, suppleant intern. Valberedning Lars Hedrén har varit sammankallande. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 mars Ingen extrastämma hölls. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten ALTERNATIV VÄRME Styrelsen har undersökt alternativ värme till Fortums fjärrvärme eftersom värmen är föreningens största kostnad. Efter gediget utredningsarbete kom styrelsen fram till att bergvärme för närvarande inte är något alternativ. ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA VATTENSKADOR Styrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att minimera vattenskador i fastigheterna. Under året besiktigades de badrum som fått anmärkningar samt de som renoverats. Badrummens värmestammar stängdes av då dessa varit en källa för skador. Ersättning har utgått till 17 lägenheter under året för att ersätta den vattenburna värmen med elburen. Som ytterligare åtgärd för att minimera onödiga vattenskador bjuder föreningen medlemmarna på 2 x 30 min rådgivning vid badrumsrenoveringar så att dessa genomförs fackmannamässigt. En annan källa till vattenskador har den delvis trasiga och oekonomiska avisningsanläggningen varit. Grundproblemet är läckande värme från fastigheten som smälter eventuell is och snö. I stället för att investera i en ny anläggning (ca kr) satsar vi på snöskottning och dokumenterar eventuellt värmeläckage så att problemet framöver kan isoleras bort. Sid 3 (13)

4 ÖVRIGT Föreningen drabbades i höst av en brand i en lägenhet och två vattenskador. Orsaken till branden är inte känd för styrelsen, den ena vattenskadan orsakades av bristfälligt spolade stammar ca en månad efter vi gett i uppdrag att spola dem, den andra vattenskadan utreds för närvarande. Föreningen har upphandlat en ny betydligt förmånligare försäkring. Vi har besiktigat samtliga balkonger och terrasser, gjort underhållsplaner för hyreslägenheterna och renoverat ett badrum i dessa. Vi har identifierat behovet att skapa bättre utrymme för cyklar och bättre utnyttjande av föreningens ytor för bastu och annat. Vi har utrett möjligheten att spränga för cykelgarage och inlett planeringar för flytt av bastu, alternativ för nyttjande av den nuvarande lokalen mot terrassen och andra gemensamma ytor. Barnvagnsrummet inreddes under våren. Kulvert under sovrummen och lägenheten bredvid isolerades. Smidesdetaljer behandlades och portar tätades. Vi satte upp lägenhetsnummer vid alla lägenhetsdörrar för att förenkla arbeten i fastigheten framöver. Brandvarningssystemet kontrollerades på våren och vi formulerade en policy om medlemskap vars grundregel är att eventuella medlemmar ska ha för avsikt att bo i fastigheten. Det är i linje med vad stagarna säger och vi tror att om man inte bor i fastigheten är man inte engagerad i föreningen, som till exempel föräldrar som köper lägenhet till sina barn. PÅGÅENDE ANDRAHANDSUTHYRNINGAR Följande lägenheter var vid årsskiftet uthyrda med styrelsens godkännande: Lgh 36 6 A Quick, Martina Lgh 44 6 C Avedal, Karl/Johan Lgh 48 6 A Karlsson, Ingalill Lgh A Oskarsson, Mikael Lgh A Jablonski, Rebecca Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Tvättstugan behöver moderniseras med nya energisnåla maskiner och fungerande ventilation. Tak, gesimser och fasader besiktigas och eventuella fel åtgärdas efter detta. Del av fasaden och plåtväggar ska målas om. Installering av ny fjärrvärmecentral påbörjas i mars. Utrymme för cyklar, flytt av bastu, renovering av gemensamma lokaler och terrassen mot Riddarfjärden påbörjas eventuellt. Översyn av gårdsbelysningen inleds. Badrumsbesiktningarna fortsätter enligt plan. Föreningens ekonomi Resultatet för 2006 Föreningens medlemsavgifter och hyror höjdes med 20 % från första januari 2006 för att komma ikapp en längre eftersläpning. Ihop med lägre värmekostnader på grund av mild vinter och sänkta skattekostnader bidrog det till att vi för första gången sedan 2000 gjort ett positivt resultat. Även om värmekostnader sjunkit något är det föreningens enskilt största kostnad. Vi har undersökt möjligheterna att investera i bergvärme men tyvärr har det visat sig inte ekonomiskt lönsamt. Vi sitter kvar i Fortums monopol på fjärrvärmen. Kostnaderna för vattenskador har sjunkit av flera skäl. Vi har upphandlat en bättre försäkring som ger lägre premier och lägre självrisk. Badrumsbesiktningarna och rådgivningen kring badrumsrenovering har resulterat i att vi inte har haft skador på grund av läkande tätskikt under året. De vi trots allt har haft har berott på dåligt genomfört entreprenadarbete. Tabellen på nästa sida visar föreningens viktigaste nyckeltal över intäkter och kostnader. Sid 4 (13)

5 NYCKELTAL Intäkter Årsavgifter+hyror kr kr kr kr kr kr kr Årsavgifter+hyror/kvm 565 kr 473 kr 472 kr 431 kr 380 kr 363 kr 362 kr Jmf föregående år 19% 0% 10% 13% 5% 0% Kostnader Lån kr kr kr kr kr kr kr Lån/kvm 309 kr 348 kr 351 kr 355 kr 358 kr 422 kr 426 kr Jmf föregående år -11% -1% -1% -1% -15% -1% Elkostnad kr kr kr kr kr kr kr Elkostnad/kvm 11 kr 12 kr 12 kr 13 kr 13 kr 12 kr 10 kr Jmf föregående år -9% 5% -10% -2% 8% 28% Värmekostnad kr kr kr kr kr kr kr Värmekostnad/kvm 134 kr 139 kr 135 kr 128 kr 122 kr 116 kr 100 kr Jmf föregående år -4% 3% 6% 4% 5% 16% Vattenkostnad kr kr kr kr kr kr kr Vattenkostnad/kvm 19 kr 21 kr 21 kr 23 kr 23 kr 24 kr 23 kr Jmf föregående år -9% 2% -9% -2% -1% 1% Statlig inkomstskatt kr kr kr kr kr kr kr Statlig skatt/kvm 80 kr 96 kr 96 kr 77 kr 71 kr 58 kr 21 kr Jmf föregående år -17% 0% 25% 8% 23% 179% Fastighetsskatt kr kr kr kr kr kr kr Fastighetsskatt/kvm 60 kr 56 kr 52 kr 49 kr 45 kr 35 kr 44 kr Jmf föregående år 7% 7% 8% 8% 27% -20% Total skatt kr kr kr kr kr kr kr Total skatt/kvm 140 kr 152 kr 149 kr 125 kr 116 kr 93 kr 65 kr Jmf föregående år -8% 2% 18% 8% 25% 43% Föreningens ekonomi 2007 och framåt Styrelsen har bestämt att låta medlemsavgifter och hyror vara oförändrade. I och med att statliga inkomstskatten är borttagen och fastighetsskatten sänkt med räknar vi med att gå med betydande överskott som kommer att bidra till att minska föreningens ansamlade förlust på Från och med 2007 betalar föreningen inte statlig inkomstskatt. Dispositionsförslag Förslag till behandling av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan total :18 kronor :58 kronor :00 kronor :40 kronor Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres :40 kronor Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. RESULTATRÄKNING Sid 5 (13)

6 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sid 6 (13)

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Sid 7 (13)

8 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga Sid 8 (13)

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas Byggnader 1,50% 1,50% Fastighetsförbättringar 6,67% 6,67% Fastighetsförbättringar 10,00% - Yttre anläggningar 10,00% 10,00% Standardförbättringar 10,00% 10,00% Fastighetsrenovering 10,00% 10,00% Hissanläggning 3,33% 3,33% Bredband 10,00% 10,00% Fönster 5,00% 5,00% Fönster 10,00% 10,00% Tak 5,00% 5,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Snöröjning Mattvätt/Hyrmattor OVK Hissbesiktning Gästlägenhet Gård Hiss Värmeanläggning Förbrukningsmateriel Sid 9 (13)

10 Reparationer Hyreslägenheter Gemensamma utrymmen Tvättstuga Utsmyckning Trapphus Lås Installationer VVS Värmeanläggning Elinstallationer Teleportanläggning Hiss Tak Skador Vattenskada Övrigt Periodiskt underhåll Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Klottersanering Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Sid 10 (13)

11 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Telefon Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Stämma Föreningens dag Trivselkostnader (inne) Studieverksamhet Föreningsverksamhet Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Juridik Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Tidningar facklitteratur Avgift till organisationer Följande ersättningar har utgått Kostnadsersättningar och naturaförmåner Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Sid 11 (13)

12 Not 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Kabel-TV Försäkring Serviceavtal Bredband Not 5 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 6 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt underhållsplan Vid årets slut Sid 12 (13)

13 Not 7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag Stadshypotek AB 3,00% Rörligt Stadshypotek AB 3,00% Rörligt Stadshypotek AB 5,95% Stadshypotek AB 3,00% Rörligt Stadshypotek AB 5,95% Stadshypotek AB Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 8 UPPLUPNA KOSTNADER Vatten Revision Bankavgift SHB Låneräntor Fastighetsskötsel Styrelseomkostnader Kontorsmaterial Brandsanering STOCKHOLM den / 2007 Ola Andersson Eva Berntsson Evy Claeson Li Degerman Anna-Liisa Enroth Magnus Petersson Annika Westerberg Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2007 Anders Slättås Extern revisor Sture Wallander Intern revisor Sid 13 (13)

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer