En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

2 Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, vid boutställningen i Annedal. Hemma Annonsbyrå/JLP! Foto: David Levin, kari kohvakka, kristian Pohl, Fredrik sandin Carlson. Repro: Repro 360 Ab.

3 Riksbyggens verksamhet 2012 Riksbyggen i korthet Vision, verksamhetsidé och nyckelfakta 2 Vd:s ord Leif Linde 6 Intressentanalys 9 Med fokus på framtiden Fakta affärsområde Bostad 20 Fakta ombyggnad 20 Fakta fastigheter 21 Fakta affärsområde Fastighetsförvaltning 29 Föreningsverksamhet 35 Medarbetare 40 Biståndsverksamhet 46 Styrelse och ledning Styrelse 48 Företagsledning 50 Bolagsstyrningsrapport 53 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 58 Koncernen 65 Moderföreningen 71 Noter 76 Revisionsberättelse 109 Korsreferens GRI Information kopplad till hållbarhetsredovisning 110 Revisorsrapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning 115 1

4 Riksbyggen i korthet Riksbyggens vision och verksamhetsidé Vår vision är att vara samhällsutvecklaren för hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vår verksamhetsidé är att utveckla och förvalta boendemiljöer med bostadsrätt som är attraktiva för människor att leva i. Vi ser till helheten och agerar långsiktigt. Vi sätter medlemmen i centrum. Vi skapar ett boende som är hållbart över tiden. Vi bygger långsiktiga relationer. Som samhällsbyggare utvecklar vi en unik samverkan med kommuner liksom offentliga och privata fastighetsägare. All vår verksamhet utgår från vår kooperativa värdegrund. Riksbyggens kärnvärden Långsiktighet vi utvecklar långsiktigt hållbara boendemiljöer Trygghet vi skapar trygghet i boendet Samverkan vi är en samhällsutvecklare som samverkar med vår omvärld Nytänkande vi uppmuntrar och tar initiativ till nya idéer och lösningar Vår kooperativa värdegrund Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Vi har även ett stort engagemang i miljöfrågor och värdigt boende i andra länder bland annat i samarbete med Kooperation Utan Gränser. Under 2012 gav Riksbyggen kronor i bistånd till Kooperation Utan Gränser. Sedan 2005 tillämpar Riksbyggen en klassisk kooperativ princip återbäring om verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott. År 2012 fick andelsägande förvaltningskunder 10,3 miljoner kronor i återbäring. EC8* *Korsreferenser till resultatindikatorerna enligt GRI, Global Reporting Initiative, på sidan

5 Fakta koncernen Medlemsorganisation Nettoomsättning: mkr Årets resultat före 216 mkr återbäring och skatt: Eget kapital: mkr Soliditet: 37 % Likvida medel: mkr Utdelning till andelsägare: 41 kr per andel Bostadsrättsföreningar Intresseföreningar Riksorganisationer Fullmäktige Styrelse Lokala fackliga och andra folkrörelseorganisationer Lokalföreningar Medelantal årsanställda: st Ägare, andelsinnehav Affärsorganisation Byggnads 22,6 % Kommunal 12,4 % Målareförbundet 4,8 % Elektrikerförbundet 2,5 % Folksam 0,7 % Den goda staden 1,0 % KF 2,5 % Lokalföreningar 6,1 % Intresseföreningar 46,3 % Affärsområde Bostad Vd Koncerngemensamt Affärsområde Fastighetsförvaltning Övriga 1,1 % Regioner Regioner Marknadsområden Marknadsområden Tillskapat och fördelat ekonomisk värde EC 1 Tkr Direkt tillskapat ekonomiskt värde Intäkter Fördelat ekonomiskt värde på intressenter Leverantörer Inköp av varor och tjänster Anställda Löner, sociala kostnader och övriga ersättningar Andelsägare Beslutad utdelning Kunder Återbäring Långivare Inbetalda räntor Staten Skatter Samhället Frivilliga bidrag och gåvor Behållet ekonomiskt värde

6 4

7 Therese, Anders, Dominicka, Isabelle och Oliver bor i Tuvehus 6 på Hisingen i Göteborg. De har fått en lättare vardag med sitt nya, fräscha badrum. På bilden saknas storebror Sebastian. 5

8 En samhällsutvecklare på riktigt! Vd Leif Linde 2012 har varit ett turbulent år om man ser till världsekonomin och den internationella konjunkturen. I vår omedelbara närhet har krisen inom euroområdet skapat stor osäkerhet och bidragit till att hämma den ekonomiska utvecklingen. Trots de internationella problemen har Sverige som land, åtminstone hittills, klarat sig relativt bra, även om vi har kunnat se en ökande arbetslöshet och en industri som brottas med olika grader av svårigheter. Mot bakgrund av alla de bekymmer som omger oss och bidrar till en osäkerhet på många områden, har Riksbyggen klarat sig bra under det gångna året. Antalet påbörjade lägenheter har ökat och försäljningen har utvecklats mycket positivt. Det finns få osålda lägenheter och riskexponeringen är förhållandevis låg. Den stabilitet som företaget visat upp även för 2012 är ett uttryck för en långsiktig affärsmodell. Den strategiska planen är i sammanhanget ett värdefullt inriktningsdokument. Den har i hög grad bidragit till att företaget drar åt samma håll och kan erbjuda ett komplett och rikstäckande tjänsteutbud. Riksbyggen producerar goda bostäder av hög kvalitet vilket innebär att våra bostadsköpare tycker att de får valuta för pengarna. Det vet vi, inte minst genom de kundenkäter som nya köpare rutinmässigt får svara på en tid efter inflyttning. Vår förvaltningsverksamhet har fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Även om bostadsrättsförvaltning är Riksbyggens huvudfokus, så är det viktigt att den kompletterande verksamheten med uppdrag åt privata, kooperativa och offentliga fastighetsägare utvecklas. Under 2012 har ett antal stora kunder inom detta segment tillkommit. Bostadsrättsförvaltningen är av tradition stabil. Under senare år har vi emellertid kunnat skönja en tendens till ökad rörlighet i denna kundkategori. Detta ser vi som en viktig utmaning i vårt ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete. Riksbyggen ska helt enkelt vara den bästa och mest attraktiva förvaltaren av såväl bostadsrätter som andra bostadsfastigheter. Finansverksamheten är också en betydelsefull del av Riksbyggens verksamhet, där placeringsportföljen investeras på ett ansvarsfullt sätt med god avkastning. Det gäller också de egna fastigheterna, som levererar en tillfredsställande direkt avkastning. Riksbyggen har också ett ägar engagemang i Tornet Bostadsproduktion AB, vilket innebär att företaget, vid sidan av bostadsrättsproduktionen, är med och skapar fler hyresrätter. Under sensommaren 2012 var Riksbyggen en av arrangörerna bakom den stora bostadsutställningen i Annedal, som är ett gemensamt utvecklingsområde mellan Stockholm och Sundbyberg. Under de tre senaste åren har företaget utvecklat flera mycket lyckade bostadsprojekt i denna nya stadsdel, som gradvis har förvandlats från industriområde till en modern boendemiljö. Bland de projekt som Riksbyggen visade för allmänheten fanns såväl seniorboendet Bonum som StegEttboende, det vill säga små yteffektiva bostäder på ett och två rum. Allt rönte stor uppmärksamhet och Riksbyggen fick många positiva omdömen från besökare och olika marknadsaktörer för den fint organiserade mässnärvaron, inte minst för det faktum att vår egen personal stod för all guidning och information. Hållbarhetsfrågorna har allt mer kommit att bli en naturligt integrerad del av all verksamhet i företaget. För medarbetarna inom samtliga verksamhetsgrenar är det numera en självklarhet att ta hänsyn till frågan om hållbarhet i vardagen. Det är inte utan stolthet som Riksbyggen för andra året väljer att kalla årsredovisningen En hållbar berättelse. Vi känner tydligt att vi har goda skäl att göra så. Riksbyggens föreningsverksamhet har legat på en fortsatt hög nivå. Ett väsentligt inslag i denna viktiga del av företagets aktiviteter har varit att, tillsammans med förtroendevalda, fortsätta implementeringen av ett projekt Brf Framtiden som pågått under ett par års tid. Syftet med detta är att ge stöd till de bostadsrättsföreningar som vill utveckla dialogen och engagemanget bland de boende för att bredda rekryterings basen för de olika förtroendeuppdrag som fordras för att Riksbyggen ska kunna fortsätta att vara en levande folkrörelse. Det handlar om att engagera fler kvinnor, ungdomar och personer med skiftande etnisk bakgrund. Kort sagt allt det som fordras för att Riksbyggens föreningar i så stor utsträckning som möjligt ska vara en spegel av sammansättningen bland boende och medlemmar. 6

9 7

10 Som folkrörelseföretag inom bostadssektorn har Riksbyggen också en viktig roll som konsumentföreträdare. Detta tar sig främst uttryck genom uppvaktningar av politiker och andra beslutsfattare, remissyttranden och debattartiklar. En viktig del i den rollen är opinionsbildning. Under 2012 har Riksbyggen tillsammans med HSB och Bostadsrätterna (före detta SBC) agerat intensivt och framgångsrikt mot ett regeringsförslag om att ta bort medlemmarnas rätt att besluta om tillstånd för andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningar. In i det längsta försökte regeringen att förvandla detta förslag till ett riksdagsbeslut men fick så småningom inse att det inte fanns någon majoritet för att sjösätta denna för bostadsrättsföreningar diskriminerande idé. Som berördes i inledningen har Riksbyggen en stark ekonomi. Det egna kapitalet uppgår nu till 4,5 miljarder och resultatet på 216 miljoner är, sett mot bakgrund av situationen i vår omvärld, gott. Detta innebär att Riksbyggens andelsägare har möjlighet, om fullmäktige så beslutar, att få en utdelning på sitt andelskapital. Därtill får de andelsägande förvaltningskunderna en återbäring på köpta förvaltningstjänster. Tillämpningen av denna klassiska kooperativa princip bidrar till att stärka relationerna mellan företaget och ägare/ kunder. Som kooperativt företag lever inte Riksbyggen under stress av kvartalsrapporter. Detta, för ett kooperativt företag så självklara, finns formulerat på ett mycket bra sätt i en annons som Riksbyggen producerat: Låt oss förklara fördelarna med decenniumekonomi. Kärnan i det budskapet är att Riksbyggen har utrymme för att tänka långsiktigt. Naturligtvis står inte detta i motsats till överskott i verksamheten. Tvärtom, varje kooperativt företag måste, som alla andra aktörer på marknaden, säkerställa att ekonomin är god och stabil. Men situationen bjuder på möjligheten att i än högre grad kunna ta sikte på viktiga och långsiktiga frågor. Dit hör att genom samarbete med kommuner och andra samhällsorgan medverka till att fler unga ska kunna få en egen bostad. Riksbyggen vill också fortsätta den framgångsrika verksamhet som etablerats i samverkan med olika kommuner, där kooperativa hyresrättsföreningar bygger och hyr ut äldreboenden till berörda kommuner. Det innebär att fler gamla som har svårt att klara sig själva kan få ett bra och tryggt boende. Riksbyggens seniorboende, Bonum, som är etablerat sedan ett par år tillbaka, ska också utvecklas vidare. Men självfallet finns den konventionella bostadsrätten i centrum. Här ligger utmaningen i att ha en väl balanserad markreserv i landets olika tillväxtorter. En sammanvägning av alla de aktiviteter som Riksbyggen bedrivit, håller på att förverkliga och avser att göra, ger en bild av ett företag som med all rätt kan kalla sig samhällsutvecklare. SO5 8

11 Intressentanalys Intressentanalys Riksbyggen för en kontinuerlig dialog med omvärlden. Vi har många olika sätt att föra dialog med våra viktigaste intressenter, på till exempel vår årliga ord förandekonferens samt på våra lokala intresse föreningsmöten och kundträffar. För att ta reda på vilka våra viktigaste intressenter är har vi gjort en intern analys av nyckelpersoner inom organisationen. Vi utförde 2010 en intressentdialog med våra nyckelintressenter. Vi delade ut 236 enkäter, varav 40 procent (93 intressenter) svarade. Sedan kompletterade vi 2010 års undersökning med en intressentdialog med kommuner. Svarsfrekvensen på enkäterna var 16 procent. En uppföljningsdialog med våra intresseföreningar och lokalföreningar för att se till att inga nya hållbarhetsaspekter rankas som viktiga är också gjord under Det är utifrån dessa dialoger vi har fortsatt vårt arbete under Svaren i intressentdialogen tillsammans med Riksbyggens strategiska arbete låg till grund för en prioritering av områden som gjordes i en workshop med ledande personer inom respektive hållbarhetsområde. Intressent Dialogtillfälle Viktigaste frågorna Redovisas Medarbetare och Enkätundersökning 2010, Anställdas arbetsmiljö och säkerhet Sid kunder/ägare intresseföreningen 2011 Korruption och affärsetik Sid Energi Sid. 25 Klimat Sid Styrning och ledning av företaget Sid. 6 9, Markägare Enkätundersökning 2011 Vårt arbete med leverantörer Sid. 114 Energi Sid , Klimat Sid , Mark Sid PÅVERKAR & PÅVERKAS Medier Potentiella medarbetare PÅVERKAR Försäkringsbolag Facket Banker Konkurrenter Samhälle Ideell verksamhet LITE Medarbetare MEDEL Entreprenörer/ byggherrar Tjänsteköpare MYCKET Chefer Bosparare Branschorganisationer Intresseföreningar Hyresgäster PÅVERKAS Potentiella bostadsköpare Lokalföreningar Markägare Styrelsen Leverantörer 9

12 I ett hållbart boende är det lätt att samverka med sina grannar och att förändra sin lägenhet efter livssituation, menar forskarna Anna Braide Eriksson från Chalmers och Björn Andersson från Göteborgs universitet. 10

13 Med fokus på framtiden Att bo i bostadsrätt betyder mer än att äga sin bostad. Kooperation handlar om att samarbeta och skapa sammanhållning tvärsöver trappuppgångar, mellan hus och över stadsdelar. År 2012 var Kooperationens år, då vi kunde visa att hållbara bostäder är en konsekvens av Riksbyggens ursprung. Ett boende där man hjälps åt och gör saker tillsammans med sina grannar, där man kan bo kvar även om familjen blivit större eller mindre, där man inte behöver egen bil och där man kan dra nytta av lösningar som bidrar till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt ungefär så ser ett boende med framtidsfokus ut. Ett sådant hus är på väg att bli verklighet på Dr Allards gata i Göteborg, mitt emellan forskarvärlden på Chalmers och bostadshusen i Guldheden. Ett av Riksbyggens åtaganden är att husen vi bygger ska bli förebilder för hållbara boendemiljöer. Med den utgångspunkten har Riksbyggen skapat projektet Positive Footprint Housing. Resultatet blir ett så ekologiskt och socialt hållbart hus som möjligt med 100 lägenheter. Det ska stå färdigt Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Riksbyggen, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park. Forskare i socialt arbete och arkitektur ska utforska vad som krävs för att bo endet ska fungera långsiktigt för människor i olika skeden av livet, och vad som gör att man trivs i ett bostadsområde. Forskningsprojektet och bostadsprojektet genomförs parallellt, och eftersom huset blir granne med Chalmers kommer forskare och studenter att kunna studera på plats hur visionerna möter verkligheten när huset är färdigt och människor flyttat in. I december 2012 bjöd Göteborgs stad in till samråd om detaljplanen för Dr Allards gata. Detaljplanen innehåller bland annat bilpool, växt hus, skyddad cykelförvaring, gemensamhetshus med möjlighet till fest samt mötesplatser på gårdar och tak. Målet är också att all el som förbrukas i husets allmänna utrymmen, och som behövs för att driva bergvärmeanläggningen, ska produceras i huset genom solceller på taket. Solenergin ska också räcka till att ladda elbilar och elmopeder i föreningens egen fordonspool. Göteborgs kommun har målet att boende i området ska klara sig utan egen bil och i stället använda kollektiva lösningar. En annan utmaning är att markområdet ingår i ett revir för mindre hackspett, en art som omfattas av artskyddsförordningen och som därigenom kräver särskild hänsyn. Man får inte störa hackspettarna och inte heller skada deras häckningseller viloplatser. Riksbyggen har säkerställt att hackspetten ska fortsätta leva ostört även efter byggstarten. Forskningen lägger grunden Under 2012 har Björn Andersson, forskare i socialt arbete på Göteborgs universitet, gjort en studie för Riksbyggen med fokus på social hållbarhet. Han menar att begreppet social hållbarhet som kan uppfattas som nytt hänger väl ihop med de kooperativa idéer som Riksbyggen är grundat på: gemensamt ägande, boendedemokrati och samverkan. Dessutom har han utvecklat en modell för att belysa hur social hållbarhet kommit till uttryck i projektet. Ett förhållande som Riksbyggen har att brottas med är att bostadsmarknaden blivit just en marknad, där bostaden ofta ses som ett investeringsobjekt. Det gör det svårare att bygga för rättvis fördelning och för att motverka segregation, vilket är viktiga mål utifrån social hållbarhet. EN26 De artskyddade hackspettarna i Guldheden ska få fortsätta leva ostört även efter byggstarten. Markområde med utmaningar Markområdet Riksbyggen ska bygga på ligger i en otillgänglig sluttning mellan Chalmersområdet och ett bostadsområde från 1950-talet med många små lägenheter och trafikseparerade grönområden. Målet är att dessa två områden ska samverka så att båda har något att vinna på det. 11

14 Positive Footprint Housing kommer att ligga i anslutning till Guldhedens mosse. I projektet arbetar man starkt med att profilera mot ekologisk hållbarhet. Med det här hoppas man bland annat kunna attrahera breda grupper som ser sitt boende i ett långsiktigt perspektiv, säger Björn Andersson. Anna Braide Eriksson, doktorand på Chalmers institution för arkitektur, studerar bostaden som fysisk miljö och som social process. Hennes doktor andprojekt, som finansieras av Riksbyggen, handlar om hur bostadens utformning och flexibilitet påverkar oss, och vad det betyder för oss i olika livssituationer. Idag pågår en stor demografisk förändring. Befolkningen och hushållen ser ut på ett annat sätt och har andra behov än vi hade för femtio år sedan. Det pågår också en omfattande urbanisering som innebär en utmaning när det gäller hållbara lösningar för bra bostäder, säger Anna Braide Eriksson. Anna Braide Eriksson studerar lägenheter och boende som typfall och undersöker vilka behov som uppkommer till exempel vid skilsmässor, när barnen flyttar hemifrån eller om man vill sänka sin boendekostnad. Vad fungerar för människor och vad fungerar inte? Går det att hyra ut ett rum, eller bo i kollektiv? Många bor tillsammans med sina barn åtminstone varannan vecka i lägenheter med färre rum. Man kan försöka lösa utrymmesproblemen med flexibla möbler som skåpsängar, men skulle det inte vara bättre om man kunde sätta upp en vägg och få var sitt rum? Riksbyggen undersöker möjligheten att arbeta med flexibla bostäder där rummen kan alterneras mellan olika lägenheter. Tanken är att grannar ska kunna köpa och sälja rum mellan varandra. Masterstudenterna på Chalmers Arkitektur utvecklar också projekt med flexibla bostadslösningar som kan ge idéer för bostädernas utformning. I det pågående projektet är frågan om att tillföra kvaliteter till stadsdelen och de boende viktig. Vad kan man ge för ytterligare mervärde till dem som redan bor och verkar i Guldheden och på Chalmers? Ett förslag är att göra naturen tillgänglig för fler genom till exempel allmänna utkiksbalkonger där man kan sitta och koppla av, ta en kaffe och titta på fågellivet. All mark undersöks och naturens gratistjänster kartläggs En annan viktig faktor som Riksbyggen arbetat med i Positive Footprint Housing är att undersöka hållbarheten i själva markanvändningen. Hur vet man att det är rätt mark man planerar att bygga på? Om markanvändningen skadar ett livskraftigt ekosystem drabbas även leveransen av gratistjänsterna som naturen ger oss människor, som till exempel vattenrening, pollinering, luft rening eller UV-skydd. Ekosystemtjänsterna syns sällan i balansräkningar, men som exempel har Jordbruks verket uppskattat att det ekonomiska värdet av att bina pollinerar odlade grödor i Sverige är mellan 260 och 466 miljoner kronor. Positive Footprint Housing är ett av de två pilotprojekten för Riksbyggens ekosystem tjänstverk tyg som Riksbyggen utvecklat tillsammans med Sweco. Med hjälp av det kan vi bedöma ett markområdes hållbarhet utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv och även skapa en bild av hur den planerade bygg aktiviteten kan komma att påverka ekosystemtjänsterna. Riksbyggen äger idag mark som vid bostadsbyggande omfattar cirka lägenheter. Större delen av marken berörs av bostadsprojekt i olika skeden. All mark som vi förvärvar undersöks noggrant utifrån tekniska, miljömässiga och juridiska aspekter. Riksbyggens inventering av ägd mark visar att merparten, med något enstaka undantag, inte omfattas av direkt skydd i form av naturreservat eller liknande. Ett fåtal markområden ligger i relativt nära anslutning till skyddade områden eller områden som har ett högt biologiskt mångfaldsvärde. Merparten av dessa markområden är inte planlagda. Uppskattningsvis berörs 5 procent av marken av direkt skydd och 13 procent berörs indirekt. EN11 EN14 12

15 13

16 Nyinflyttade Rebeccah Olofsson inviger klädkammaren, som till och med har ett fönster. Sunda hus I all nyproduktion och förvaltning använder Riksbyggen sig av SundaHus Miljödata, som är ett system för att säkra att de material och kemikalier vi använder har så liten påverkan på hälsa och miljö som möjligt. Kärnan i systemet är en databas för hälsooch miljöbedömning av ämnen, material och produkter i bygg- och fastighetsbranschen. I systemet finns en byggnads alla skeden med: program, projektering, byggande, förvaltning och rivning. Riksbyggen har också beslutat att alla nya fastigheter vi producerar ska vara certifierade enligt Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att premiera byggnader med låg energianvändning, god innemiljö och bra materialval samt dokumentation om vilka material som används. Miljöbyggnad har utvecklats av forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetsbranschen i syfte att värna om människors hälsa och om miljön. Vid utgången av 2012 har Riksbyggen 47 byggnader i 32 nybyggnadsprojekt registrerade vid SGBC (Sweden Green Building Council) som sköter administrationen för certifiering i Miljöbyggnad. År 2011 var motsvarande siffror 36 byggnader i 21 projekt. Bo kvar i Bandhagen Förtätning kan handla om att bygga ihop två områden. Ofta handlar Riksbyggens uppdrag om att förtäta inom ett och samma område, eftersom intresset växer för att bo på vissa platser och den befintliga bebyggelsen helt enkelt inte räcker till. Utmaningen är att bygga så att upplevelsen blir att något adderats till området utan att störa den befintliga bebyggelsen eller påverka miljön nega tivt. I Bandhagen söder om Stockholm har Riksbyggen byggt för att möta intresset för boende i söderort. Bra kommunikation med tunnelbanan, närhet till naturen och vettiga priser är starka argument för att bosätta sig intill någon av stationerna längs tunnelbanans gröna linje. CRE8 EN26 14

17 Genom att flytta på fotbollsplanen gavs det utrymme för att bygga nytt samtidigt som den nya fotbollsplanen blev ett lyft för hela området. Oskar, Rebeccah och nyfödda Juni är nöjda med att kunna bo kvar i Bandhagen. I november 2012 började inflyttningen i brf Hammarbandet, 36 lägenheter intill Bäckahagens skola i centrala Bandhagen. Här byggde Riksbyggen speciellt för närboende unga som bildat familj och behöver något större för att kunna bo kvar i området. Det är svårt att hitta platser att bygga på mellan de låga 50-talshusen, men en gammal nedgången fotbollsplan blev lösningen. De två husen byggdes helt enkelt på planen, mot att Stockholms stad anlade en ny, upplyst plan precis mellan bostadshusen och skolan. Numera kan skolbarn och andra spela fotboll även när det inte är ljust ute ett självklart lyft för området. Bland de nyinflyttade finns Oskar Eriksson och Rebeccah Olofsson, med nyfödda dottern Juni. Hammarbandet är perfekt för oss eftersom vi trivs i Bandhagen och vill stanna kvar. Dessutom tycker vi att det är prisvärda lägenheter. Ett extra plus för att köpa nytt är att slippa budgivning, så vi kunde koncentrera oss på att bli föräldrar i stället. Nytt för Riksbyggen är att husen är byggda med trästommar, vilket är det minst klimatbelastande alternativet. Trähus innebär också en lägre produktionskostnad. Beståndsdelarna sätts ihop inomhus i en varm produktionshall. På plats är det korta byggtider. Takläggningen tar bara en dag, vilket gör att husen inte behöver utsättas för regn eller snö under arbetet. 15

18 Under elva dagar i augusti pågick boutställningen i Annedal, där Riksbyggen presen terade sina projekt i Sundbyberg. 16

19 17

20 Vi bygger för att människor ska mötas På boutställningen i Annedal fick besökarna se konkreta exempel på hur vi tänker när vi bygger: det personliga engagemanget ska inte ta slut vid lägenhetsdörren. Vi bygger för att människor ska mötas och berika varandra. Prisvärda lägenheter i mindre storlekar är en viktig del av Riksbyggens erbjudande. Vi vill att många människor ska ha möjlighet att bo i bostadsrätt. På boutställningen i Annedal, som ligger mellan Stockholm och Sundbyberg, var vi stolta över att visa vårt Bonumboende för äldre. Det ligger granne med våra ytsnåla lägenheter för förstagångsköpare. På så sätt möts generationerna, och kan känna gemenskap i området. Känslan av gemenskap är också en förutsättning för att bostadsrättsföreningarna och förvaltningen ska fungera bra. Riksbyggen arbetar aktivt med att utveckla styrelserna en förutsättning för hållbarhet. Utställningen i Annedal pågick under elva dagar i augusti och arrangerades av Byggmästarna, Stockholms stad och Sundbyberg. Riksbyggen bygger bostäder i Sundbybergsdelen av utställningsområdet. Under temat Tänk nytt presen terade Riksbyggen en seminarieserie om äldres boende, hållbar stadsutveckling, Positive Footprint Housing och attraktiv stad. I seminariet om äldres boende medverkade äldreminister Maria Larsson, Stockholms äldreborgarråd Joakim Larsson och Kerstin Kärnekull som är författare, arkitekt och mottagare av Riksbyggens stipendium Den goda staden. Renovering gör stor skillnad i 1970-talshus Lägenheterna i Sundbyberg är bland de 763 nya lägenheter som Riksbyggen färdigställde under 2012, och ytterligare 917 påbörjades under året. Men de allra flesta lägenheter i Sverige, ungefär 1,8 miljoner stycken, är inte nyproducerade. Många är byggda under miljonprogramstiden 1970-talet. Familjen Berntsson-Eriksson-Thyréns till exempel, en helt vanlig trea i föreningen Tuvehus 6 i stadsdelen Tuve på Hisingen i Göteborg. Lagom till jul kan familjen glädjas åt sitt nya badrum, som blivit totalrenoverat i samband med ett stambyte. Eftersom familjen består av sex personer har de haft en ansträngande tid under arbetet med renoveringen. Så glädjen gäller inte bara det fina badrummet utan också det faktum att de kan sköta sin vardag som vanligt igen. De passade själva på att fräscha upp lite extra med nya tapeter och annan ytrenovering. Det känns som om vi fått en helt ny lägenhet! Jobbigt ett tag, men nu är vi så himla nöjda, säger Therese Eriksson. 18 Familjen bor i en stor bostadsrättsförening med 17 hus som är byggda mellan 1970 och 1972, och då det blev dags att göra ett stambyte tillsammans med badrumsrenovering passade föreningen på att göra olika energieffektiviserande åtgärder i fastigheten. Riksbyggen fick tillsammans med forskare på KTH i uppdrag att undersöka möjligheter att spara energi. Det visade sig att isoleringen på vinden var tunn och av dålig kvalitet, att kulvertarna mellan husen inte gick att komma åt och att ventilationen i fastigheten var otillräcklig. Man märkte också att det var stor skillnad på temperaturen i lägenheterna, framför allt när det var kallt ute. Därför förstärkte man isoleringen för att minska värmeläckaget uppåt. Det gjorde att temperaturen i lägenheterna inte blev lika ojämn, och detta i sin tur ledde till att man kunde sänka genomsnittstemperaturen i fastigheten. Nya tilluftsventiler och frånluftsfläktar monterades. Dessa åtgärder bidrog till att värmekostnaden sänktes med 3 5 procent. Föreningen monterade också in mätare för individuell mätning av varmvatten. Belysningen i trapphusen byttes till LED-lampor tillsammans med rörelsedetektorer för att sänka energiförbrukningen ytterligare. Spridning av goda exempel Renoveringen i Tuvehus 6 dokumenterades i Riksbyggens projekt Renoveringsverkstaden, som är ett samarbete mellan Riksbyggen, KTH och SUST (Sustainable Innovation). Projektets syfte är att sprida exempel på renoveringsinsatser som bidrar till det nationella miljömålet om att minska energiförbrukningen i bebyggelse med 20 procent till 2020 och 50 procent till I samverkan med ett antal Riksbyggenföreningar studerar och utvärderar projektet ett tiotal renoveringsprojekt som ligger i framkant när det gäller teknikval och ambitionsnivå. Projektet undersöker också beslutsprocesser, finansiering, incitament och styrmedel för att nå energieffektivisering. Projektet avslutades i och med 2012 års utgång, och resultatet finns att läsa om i rapporten Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling. EN6

21 19

22 Utökat ROT-avdrag bra för hela Sverige SO5 Renoveringar med stora energieffektiviseringar, som den i Tuvehus 6, hjälper alltså till att nå samhällets mål om energibesparing. De är också nödvändiga att genomföra eftersom det äldre beståndet utgör en så stor del av det totala antalet lägenheter i Sverige. Trots detta får dessa projekt inte ett öre i ROT-avdrag. Det är förbehållet villaägare som aldrig avkrävs energieffektivitet som motprestation. Under 2012 släppte Riks byggen rapporten Rättvisa skatter för bostadsrättsföreningar om förutsättningar för upprustning av befintligt bestånd. Riksbyggens ståndpunkt är att förutsättningarna för att få göra ROT-avdrag ska vara desamma oavsett boendeform, och att det inte borde vara exklusivt för villaägare. ROT är ett viktigt, omfattande samhällsstöd och Riksbyggen tycker att stödet behöver kopplas ihop med andra samhällsmål, som klimatpolitiken. Det skulle kunna göra stor nytta när det gäller att anpassa befintlig bebyggelse till en åldrande befolkning, och att energi effektivisera bostäder i miljonprogramsområden. I april skrev Riks byggens dåvarande vd Sten-Åke Karlsson en debattartikel om det i Dagens industri tillsammans med Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Fastighetsskötaren Thomas Bengtsson övervakar driften av det nya ventilationssystemet i Tuvehus 6. Fakta affärsområde Bostad Under året påbörjades 917 lägenheter och 763 färdigställdes. 689 lägenheter såldes. Riksbyggens marknadsandel av nyproducerade bostadsrätter var cirka 10,7 procent, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med Fakta ombyggnad Under året påbörjades ombyggnad av lägenheter, vilket är en minskning i jämförelse med Färdigställda och påbörjade lägenheter 2012 Antalet påbörjade ombyggnationer Färdigställda Påbörjade 763 lgh 917 lgh lgh lgh lgh lgh lgh 20

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013 Positiv utveckling för Riksbyggen Intäkterna ökade 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 29 mkr (-5)

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Löfte 1: Vi ska leda företaget

Löfte 1: Vi ska leda företaget Planeten ska med Löfte 1: Vi ska leda företaget Vi utvecklar och driver företaget så att vi är ledande och den tydligast lysande stjärnan inom hållbara boendemiljöer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer