&PJ'iv"5,f?a{l,f=/J J?åtf. Nationellt jordbruksområde: Skåne SV 1rn1, ADB: Forsogspladskoa", v-j3l -zol I Gröda: Höstvele

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&PJ'iv"5,f?a{l,f=/J J?åtf. Nationellt jordbruksområde: Skåne SV 1rn1, ADB: 058326 Forsogspladskoa", v-j3l -zol I Gröda: Höstvele"

Transkript

1 Lf- 2V fo Nordic Field f, Tet. a'hrt- LÅ?f 7& Ko m pri m erad d o ku mentati o n Fnt.vttÅt il ayl -Dln{'knu.lttou 2015L Försök titel: Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vär Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby Försöksbehandlingar: F1 Kemiskogräsbekämpning 1 Obehandlat 2 St St I Foxtrot kg Caliban Duo 3 St St I Foxtrot kg Caliban Duo 4 St St O.8l Event Super latlantis OD 5 St Boxer EC 2 o.9 latlantis OD 6 St I Legacy500 SC g Broadway 7 St St I EventSuper g Broadway 0.5 tpg26n 8 St g Broadway 9 St S lbacara 0.75 latlantis OD 10 St I Bacara Forte 0.5 Mero latlantis OD 0.5 I Mero 11 lleventsuper g Express 50 SX 0.2 lvätmedel 0.9 latlantis OD 30 g Attribut SG I Hussar Plus OD 0.5 lmero &PJ'iv"5,f?a{l,f=/J J?åtf Nationellt jordbruksområde: Skåne SV 1rn1, ADB: Forsogspladskoa", v-j3l -zol I Gröda: vele srunooenanollngar: c lre t r'/ h, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda Rutfördelning L (1) 3 (2) 7 (3) 10 {4) t2 (s) 6 6) 2 7) 8 8) 5 s) 4 10) 11 (11) s (r.2) ( Skydd s (13) 10 (14) 8 (1s) 3 (16) 2 {17) 1 (18) 6 (1s) 4 (2o) It (21\ 7 \221 s (23i t2 (24) skydd () skydd 0 1.1{25} 8 (37) s (26) 7 (27) 6 (28) 3 (2s) 4 (30) 2 (3t) (321 8 (33) 1(34) 10 (3s) s (36) skydd 0 skydd 0 skvdd 0 B rwllori4.tq : 3 * I 2' 3L *z f{tl(om{.., Jov*f -- l6.jt,-l 11 (3&) 1 (3e) 3 (40) LA G AV llåå*,""# 6 (41) to (42) t2 (43) 7 (4s 9 (46 2 (47], s (48) skvdd 0 [rttjn' Nnlwl"t.forl, Nar]hotr *,fild *,luu^' kdtt":rt, - *-!va,.ebrlt", Jn rtlt{t bth : 8 eh, t nl pl,s,^ d * tr), Slro Ssh, t,ttl, oiaq ll,ll-lzt r B ek cnt pt r,, li Å)a r,:.r t I twriloår\o,,^ II lill lt översikt ity{-yrw'vfu huro, v Försöksledare RobertAndersson Utförar-ansvarig Hans-Olof Johnsson / ans-olof.

2 .tff.* Andersson L Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår ou".# IE - Nordic Field Trial System ve6ion:1oo2s6s6 SLU VPE Ogräsreglering Uppsala Försöksplanen er senast uppdaterad d.2014-o9-0.."fördelningsdatum ' Uppsala rönsöxspönhallanden: FULLSTANpIcT FöRSöKS-PM ADBNR: , , G Kategori Medel Syfte Msd./ha. Göds,provnr. Utsäde och sådd Sådatum, huvudqröda Försöket och fältet omkrino INRAPPORTERING: Fältetslförsökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC- Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD015-'t 10 alt Hardi ISO LD Sprutjoumaler ifylls och låggs upp som information på Fältforsk:s hemsida. örsöksled och Faktor 1: Kemisk oqräsbekämpninq -e0 Tid randling, mgd./ha ") Specifikation, mgd./ha - 1 Reqional finansierinq fbehandlat 2 Stadium '10-10 Finansierat av Cheminova Stadium 11-3 Stadium Finansierat av Cheminova Stadium 11-4 Stadium Finansierat av SJV Stadium Stadium Finansierat av SJV 6 Stadium Finansierat av Syngenta / Adama UA^I 7 Stadium Finansierat av DOW Stadium 11- Vår vid begynnande tillvä)t 8 Stadiuml0-11 Finansierat av DOW 1.8 I Foxtrot 1.5 I Renol 1,25 kg Caliban Duo 1,5 I Renol 0,8 I Foxtrot 0,33 kg Caliban Duo 0,8 I Event Super 0 Renol 0.9 latlantis OD 0,5 Renol 0,1 I Legacy 500 SC 1 65 q Broadwav 0,5 I PG26N '165 g Broadway 1,5 I PG26N Side I af 5

3 Vår vid begynnande tillväxl 9 Stadium'11- Regional finansiering 10 Stadium Finansierat av Bayer Vår vid begynnande tillväxl 11 Regional finansiering Finansierat av Bayer -) Ukg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m2 220 g Broadway 0,5 I Bacara 0,75 latlantis OD 0,15 I Bacara Forte 11,25 g Express 50 SX 0,2 lvätmedel 30 q Attribut SG 70 0,05 I Hussar Plus OD DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor,4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 50m2. Skördeyta minimum 20m2. SKYDD: Omkring rad (före och efter). P01 Nivå Mätparameter Analvs Yid anläggning :örsök Försöksnummer, :örsök Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc.. Försök Jordprov 0-25 cm tilll laboratorium. rilull. % i iord 0-25 cm lh, 0-25 crn diup )-AL, mg/l00 g jord P02-2 veckor efter höstbeh 1 Alla registrerinsar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rutuis lvlissfårgning %,. Rutuis Nekroser %,. RuMs Plantdeformationer o/o,. Rutuis P03-2 veckor efter höstbeh 2 Tillväxthämning % plantor med. Alla reqistreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, I Missfäronino %.. RuMs Nekroser %,. RuMs Plantdeformationer %,. Rutuis P veckor efter höstbeh 3 Tillväxthämning % plantor med Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2. 3,4, 5, 6, 7, 8, Rutuis Missfäronino %.. tlekroser %,. Rutuis )lantdeformationer %,. RuMs l-illväxthämning % plantor med. P veckor efter höstbeh 4 Alla reqistre.ingar i P05 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0 Vissfärgning %,. Rutuis \ekroser %,. RuMs rlantdeformationer oä,. Tillväxthämning % plantor med. Strax innan yårbehandlinqen Registrering bara i följande led: 'l Samtlioa ooräsarter räknas artvis Renkavle*) % marktäckning. ;AL, mq/100 q iord Jordart, Side 2 af5

4 Registrering bara i följande led: 2, 3,4, 5,6, 7, 8, g, 10 Renkavle*) effektgradering. Ogräs % marktäckning. Registrering bara i följdnde led: 2, 3,4, 5, 6,7, 8;, 10 Ogräs effektgradering. Ovrioa ettårioa örtooräs % marktäckninq. Registrering bara i följande le& 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga ettåriga örtogräs effektg radering. Samtlioa ettårioa örtooräs antal olantor/m2. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering. )vriqa fleråriqa örtoqräs*) % marktäckninq. Registrering bara i följande led: 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriqa fl eråriqa örtoqräs*) effektqradering. Övriga qräsogräs*) % marktäckning. Registrering bara i följande led: 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ovri ga gräsogräs-) effektg radering. P07 Fräken*) % marktäcknino. Registrering bara i följande led:2,3,4, 5,6, 7, 8, 9, l0 Fräken.) effektgradering. 1-2 veckor efter vårbeh \rlissfärqninq %,. Nekroser %,. P08 Plantdeform ationer o/o,. Tillväxthämninq % plantor med. { veckor efter sista behandinq Samtliga ogräsarter räknas artvis Renkavle*) % marktäckning. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 Renkavle*) effektg radering. Legistrering bara i följande led: 1 )gräs % marktäckning. fe i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis :nl PM. Registrering bara iföljande led:2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, Og räs effektgrad ering. Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning. iutvis Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5,6,7,8, 9, '10, 11 Övrioa ettårioa örtooräs effektoraderinq. Rutuis Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs anlal plantor/m2. Registrering bara i följande led: 'l Side 3 af5

5 Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 1 0, 1 1, Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering. Övriqa fleråriqa örtoqräs-) % marktäckning. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 1 0, 1 1 Övriqa fleråriqa örtooräs*) effektqraderinq. Ovriqa qräsoqräs*) % marktäckninq. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4,5,6,7,8,'9, '10, 11 Övrioa oräsooräs*) effektoraderino. Fräken-) % marktäckning. P09 Registrering bara iföljande led: 2, 3, 4,5,6,7,8, 9, 10, '1 1 Fräken*) effektgradering. I veckor efter sista behandinq Samtlioa ooräsarter räknas artvis enl PM Renkavle.) % marktäckning. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 1 0, 1 1 Renkavle*) effektgradering. Ogräs % marktäckning. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 1 0, 1 1, Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste artema graderas artvis Registrerlng bara i följande led: 1 lvrioa ettårioa örtooräs % marktäcknino. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 1 1 Övriga ettåriga örtogräs effektg radering. Registrering bara i följande led: I Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 11 Samtlioa ettårioa örtoorås effektoraderino. Övriga fleråriga örtogräs-) % marktäckning. Registrering bara iföljande led: 2, 3, 4,5,6,7,8, 9, 10, 11 Övriqa fl eråriqa örtogräs.) effektg radering. Övriqa qräsoqräs.) % marktäckning Registrering bara i följande led: 2, 3, 4,5,6,7,8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektg radering. Fräken.) % marktäckninq. Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 1 0, 1 1 Fräken") effektg raderin g. 110 Stadium 90, Vid skörd Stråstyrka %, 10o=helt stående, o=helt liggande. fqräs % marktäckninq. rarcellskörd kq kärna/frö (okorriqerat). (ärna/frö-prov till egen analys. -itervikt, q Renhet, % av råvara {alien, o/o i kärna/frö Side 4 af 5

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N- börvärdesnivåer

Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N- börvärdesnivåer Gunnar Torstensson Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N- börvärdesnivåer Resultat från södra Halland, perioden 1999-21 Gunnar Torstensson och Göran Ekbladh Kväveutlakning

Läs mer

RAPPORTER FRAN JORDBEARBETNINGSAVDElNING',EN

RAPPORTER FRAN JORDBEARBETNINGSAVDElNING',EN SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET UPPSALA INSTITUTIONEN FÖRMARKVETENSKAP RAPPORTER FRAN JORDBEARBETNINGSAVDElNING',EN Swedish University of Agricuiturai Sciences, S-75007 Uppsala Department of Soil Sciences

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel

När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel När ogräset skyddar sig mot bekämpningsmedel Värt att veta om resistens Solutions for the Growing World Förhindra resistens genom att planera en effektiv besprutningsstrategi för flera år framöver TM Broadway

Läs mer

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER - MED HÄNSYN TILL ODLINGSPLATS OCH SORT Markus Göstason & Erik Olsson Handledare: Joakim Ekelöf Examinator: Sven-Erik

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

RAPPORTER FRÄN JORDBEARBETN ING SAVDELNINGEN

RAPPORTER FRÄN JORDBEARBETN ING SAVDELNINGEN / NSTTUTONEN FÖR MARKVETENSKAP RAPPORTER FRÄN JORDBEARBETN NG SAVDELNNGEN Swedish University of Agricuiturai Sciences, S-75007 Uppsala Department of Soil Sciences ( Reports from the Division of SoH Manag~ll)~nt

Läs mer

Hampa som bränsleråvara

Hampa som bränsleråvara JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Martin Sundberg Hugo Westlin JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Hemp as a biomass fuel preliminary

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

RAPPORTER FRÄN JORDBEARBETNINGSAVDELNINGE>N

RAPPORTER FRÄN JORDBEARBETNINGSAVDELNINGE>N SVERIGES -, LANTBRUKSUNIVERSITET UPPSALA INSTITUTIONEN FÖR MARKVETENSKAP - ~ ~.. (... RAPPORTER FRÄN JORDBEARBETNINGSAVDELNINGE>N Swedish University' of AgricuIturaI S-750 07 Uppsala Sciences, Department

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Kvi%veutnytt&mde p& en sandjord i Halland vid olika satt att sprida svinflytgödsel till stråsäd

Kvi%veutnytt&mde p& en sandjord i Halland vid olika satt att sprida svinflytgödsel till stråsäd Kvi%veutnytt&mde p& en sandjord i Halland vid olika satt att sprida svinflytgödsel till stråsäd Nitrogen utilization on a sandy soil after application of pig slurry to cereal crops with different techniques

Läs mer

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik FORSKNINGSRÅDENS LABORATORIUM Studsvik, Nyköping, Sweden 1963 Symposium över medicinsk isotopdiagnostik STATEr!S Sir PI,...'.' 1"TITUT 1978.os -11 SYMPOSIUM ÖVER MEDICINSK ISOTOPDIAGllOSTIK 1978 "O:\..

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Institutionen för mark och miljö Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell,

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

De Biodynamiska Preparaten

De Biodynamiska Preparaten De Biodynamiska Preparaten - i forskning och försök andra genomarbetade upplagan En litteratursammanställning genomförd av Lars Kjellenberg Januari 2005 Förord Denna litteratursammanställning bygger på

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång Anders H Gustafsson Christer Bergsten Jan Bertilsson Cecilia Kronqvist Helena Lindmark Månsson

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer