Foto: Susanna Järlund Budget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Susanna Järlund Budget 2014"

Transkript

1 Foto: Susanna Järlund Budget 2014 Enköpings kommun

2 2 Innehåll En välskött ekonomi ger trygghet... 4 Förutsättningar för budget Budgetprocess... 6 Ekonomiskt läge i Sveriges kommuner... 6 Ekonomiskt läge i Enköpings kommun... 7 God ekonomisk hushållning... 8 Balanskravsutredning... 9 Budgetförutsättningar... 9 Förändring av redovisning av maxtaxa för barnomsorg Förändring av internhyra på grund av sänkt internränta och förändrad redovisning av planerat underhåll Investeringar Låneutrymme och borgensram för bolagen Organisation Resultaträkning Nyckeltal Sammandrag av verksamheternas nettokostnader Investeringar Vision 2030: Hela hållbara Enköping för alla Goda Gröna Enköping Förändrade förutsättningar Planerade satsningar En kreativ tillväxtzon Förändrade förutsättningar Planerade satsningar En attraktiv skolkommun Förändrade förutsättningar Planerade satsningar God livskvalitet Förändrade förutsättningar Planerade satsningar Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Förändrade förutsättningar Planerade satsningar En stark ekonomi och en effektiv förvaltning Förändrade förutsättningar Planerade satsningar Presentation av nämnder och bolag Kommunfullmäktige och kommunrevisionen Kommungemensamt Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Skolnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Upplevelsenämnden Utbildningsnämnden Valnämnden... 53

3 3 Vård- och omsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo Kommunala bolag AB Enköpings hyresbostäder ENA Energi AB... 57

4 4 En välskött ekonomi ger trygghet År 2030, hur är det att leva och verka här då? Vår stabila ekonomi i kombination med viljan att utvecklas, gör framtidens Enköping till en inspirerande kommun med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. De närmaste åren ligger fokus på våra strategiska mål. Målen handlar om att vi vill fortsätta vara en miljövänlig och grön kommun goda gröna Enköping. Vi ska dessutom vara en kreativ tillväxtzon och en attraktiv skolkommun. Även god livskvalitet och god ekonomisk hushållning ska känneteckna vår kommun, liksom en stark ekonomi, effektiv förvaltning och god kompetensförsörjning. Vi välkomnar fler till kommunen Det är glädjande att många väljer att flytta hit, och vi vill att ännu fler ska upptäcka fördelarna med att leva och verka här. Vi har ett betydelsefullt läge och ett attraktivt utbud. Enköping ska vara en kommun som har mycket att erbjuda alla åldrar, och vi kommer arbeta för att attrahera fler att flytta hit. Vi vill att det ska vara enkelt att bygga här. Med utgångspunkt i våra strategiska mål kommer vi att ta fram en strategi för att ha en god tillgång till mark. Det gör det möjligt att bygga både bostäder och lokaler för handel och andra företag. Det ska även vara enkelt för unga människor att få en bostad. Vår ambition är att vi ska hitta nya lösningar så att vi kan erbjuda bra och billiga bostäder för unga. Företagsklimatet ska bli ännu bättre Kommunens företagare är betydelsefulla eftersom ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen. Det ger oss ett levande centrum samtidigt som andra områden har möjlighet att växa och stärkas. Vårt goda samarbete är viktigt, till exempel det utbyte som finns mellan skolorna och företagarna. Det gynnar både barnen och företagarna, och därmed Enköpings kommun som helhet. Därför satsar vi under 2014 på att kommunens företagsklimat ska bli ännu bättre. Behovet av vård och omsorg har ökat markant En utmaning de närmaste åren är att antalet kommuninvånare som behöver vård och omsorg har ökat. Det gäller framförallt äldre. Vi har aldrig byggt så många omvårdnadsboenden och LSS-boenden som under de senaste fyra åren. Enköpings kommun anpassar verksamheterna för att kunna hjälpa alla som behöver, och vår hjälp håller hög kvalitet. Våra ekonomiska förutsättningar för 2014 Budgeten för 2014 är miljoner kronor. Det är en kraftig uppräkning jämfört med 2013 års budget. Vi baserar budgeten för 2014 på Sveriges Kommuner och Landstings prognos för skatteintäkter och generella bidrag. Som en del av Europa och övriga världen påverkas vi förstås också av finanskris och skuldkris. Tack vare vår välskötta ekonomi kan vi ha ett lägre ekonomiskt resultat utan att vi behöver göra större avkall på kvaliteten i den kommunala verksamheten. Det finns också utrymme för flera stora investeringar under 2014 och framöver.

5 5 Bra kan alltid bli bättre Vi kan alltid bli ännu bättre på det vi gör, och därför nöjer vi oss inte med bra nog. Vi fortsätter ständigt att utveckla kommunens verksamheter. Enköping kommer även i framtiden att vara en kommun där allt fler väljer att leva och verka. Anna Wiklund (M) Jenny Gavelin (FP) Kenneth Löthegård (C) Bo Reinholdsson (KD)

6 6 Förutsättningar för budget Budgetprocess En ny budgetprocess har tagits fram inför arbetet med budget Inriktningen med den nya processen är att skapa en tydligare politisk tyngdpunkt redan i inledningen av processen. Den ska också stärka kommunstyrelsen i rollen att leda och samordna budgetarbetet. I budgetprocessen framöver ska politiska prioriteringar kunna göras med hjälp av en resursfördelningsmodell som baseras på nyckeltal och verksamhetsvolymer. I arbetet med budget 2014 har den nya modellen använts framför allt som en jämförelse med de budgetberäkningar som förvaltningarna har tagit fram. Modellen kommer att utvecklas och användas i ett tidigare skede i budgetprocessen för åren I den nya processen ingår också att en tioårsplan ska tas fram för kommunens investeringar. Med tanke på att de stora investeringar som planeras under de kommande åren kommer att innebära att kommunen får ökade driftkostnader och räntekostnader på grund av upplåning finns behov av en planering på längre sikt än tre år. Den februari genomfördes Omvärlds- och resultatanalysdagarna som en start på budgetprocessen. Syftet var att ge politiker och tjänstemän en gemensam bild av utgångsläget och omvärldstrender som påverkar Enköpings kommun. Deltagare var kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, nämndsordförande och vice ordförande, bolagens styrelseordförande och vice ordförande samt bolags- och förvaltningsledningar. I enlighet med de instruktioner som kommunstyrelsekontoret skickade ut tillsammans med budgetförutsättningar om bland annat pris- och löneuppräkningar, internränta och internhyresuppräkningar, lämnade nämndernas förvaltningar in budgetberäkningar för åren Ett dokument skickades till kommunstyrelsens ledamöter i början av april - Budgetunderlag för budgetarbetet Dokumentet innehöll presentationer från förvaltningarna och en driftbudgetsammanställning av beräkningar och de senaste prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag samt pensionskostnader och övriga centrala poster. Allianspartierna har under våren haft möten med representanter för nämnder och förvaltningar där dialog förts om verksamheten och ekonomiska ramar. Flera nämnder visade i sina beräkningar på kostnadsökningar som sammantaget var betydligt större än den intäktsökning som Enköpings kommun kan räkna med för åren Allianspartierna beslutade därför att flytta fram beslutet om budget för till fullmäktiges sammanträde i september månad. Ekonomiskt läge i Sveriges kommuner Sveriges Kommuner och Landsting publicerar i april och oktober varje år en rapport över landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Ekonomirapporten från april 2013 sammanfattas av SKL så här:

7 7 Svensk ekonomi går långsamt mot bättre tider Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget realt sett växa med över 1,5 procent. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med över 1 procent. Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer - såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. Kommunerna står inför allt större demografiska utmaningar där behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att andelen äldre och unga ökar. Därutöver behöver sektorn göra stora investeringar som innebär både ökade kostnader och ökad skuldbörda. SKL bedömer att både skattehöjningar och höjda statsbidrag kommer att behöver för att klara finansieringen. Ekonomiskt läge i Enköpings kommun Enköpings kommun har sedan flera år en stabil ekonomi och en stark balansräkning med låg skuldsättning. Resultatet för 2012 blev ett bra resultat på 46,4 miljoner kronor till stor del beroende på en återbetalning av tidigare inbetalade avgifter till AFA Försäkring för grupplivförsäkringar. Prognosen för 2013 ser dock sämre ut och visar efter maj månads inrapporterade prognoser ett underskott för helåret på 24,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av underskott på vård- och omsorgsnämnden som har stora volymökningar inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri samt på socialnämnden som har fått ökat antal placeringar på institutioner och familjehem. Dessutom försämras kommunens resultat av ett beslut om sänkning av diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden. Prognosen för 2013 kan förbättras om det blir ytterligare återbetalningar från AFA Försäkring. Det finns en principöverenskommelse mellan ägarna av AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, om att AFA snarast, dock senast 2014, ska återbetala premier även för åren Beslut om återbetalningen fattas först i oktober. Om det blir beslut om återbetalning från AFA kommer troligen premierna för 2005 och 2006 att utbetalas 2013 och för år 2004 utbetalas De inbetalda premierna är ca 14,5 miljoner per år. För 2014 är prognosen för intäkter från skatteintäkter och bidrag en ökning med endast 2,2 % jämfört med För 2015 och 2016 är utvecklingen av skatteintäkter och bidrag bättre och ökningen är 3,3 % och 4,0 %.

8 8 God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunen i sin budget ta fram särskilda mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål som ska bidra till detta är att resultatet ska vara två procent av skatteintäkter och generella bidrag under en konjunkturcykel. Ett positivt resultat behövs för finansiering av investeringar, värdesäkring av kommunens tillgångar, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. I förslaget till budget för 2014 är resultatet i andel av skatteintäkter och generella bidrag, -0,8 procent, 0,2 procent för år 2015 och 1,6 procent för Bedömningen är att målet med två procent över en konjunkturcykel inte kommer att uppnås för åren om perioden beräknas med aktuellt budgetår som år åtta i en konjunkturcykel på åtta år. Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Enköpings kommun avser att utnyttja den nya lagstiftningen som medger införande av kommunal resultatutjämningsreserv. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven för Enköpings kommun har tagits fram. En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret För år 2010 finns inget överskott att reservera eftersom resultatet inte uppgått till 1 procent av skatteintäkter och bidrag. För åren 2011 och 2012 kan 11,4 mnkr respektive 26,0 mnkr, totalt 37,4 mnkr, enligt beräkningen reserveras till RUR. Av resultatet för 2012 har dock redan 10,0 miljoner kronor reserverats för sociala investeringar, varför totalt 27,4 miljoner kronor återstår att reservera i RUR. Beräkning av reservering, mnkr Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 1 734, , ,6 1 procent av skatteintäkter och bidrag 17,3 17,7 18,2 Årets resultat 18,5 32,1 46,4 avgår realisationsvinster anläggningstillgångar -10,9-3,0-2,2 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,6 29,1 44,2 Maximal reservering 0 11,4 26,0 Tidigare reserverat för sociala investeringar -10,0 Återstår att reservera i RUR 0 11,4 16,0

9 9 Balanskravsutredning I och med de goda resultaten 2011 och 2012 kan en reservering av medel på totalt ca 27,4 miljoner kronor göras i resultatutjämningsreserv. Av dessa medel disponeras 17 miljoner kronor i budget för Det justerade resultatet enligt kommunallagens balanskrav visar ett nollresultat efter att disposition på 17 miljoner kronor av gjorda reserveringar har tagits i anspråk i budget för Kommunen har i och med detta uppfyllt lagens krav på balans. Prognosen för 2013 är enligt balanskravsutredningen ett negativt resultat med 26,4 miljoner kronor. I och med att beslut ännu inte är taget om återbetalning av premier från AFA Försäkring justeras inte prognosen i detta skede. Balanskravsutredning, mnkr 2011 bokslut 2012 bokslut 2013 prognos 2014 budget Redovisat resultat enligt resultaträkning 32,1 46,4-24,4-15,0 avgår realisationsvinster anläggningstillgångar -3,0-2,2-2,0-2,0 Sociala investeringar, avsättning av årets resultat till sociala investeringar -10,0 Resultatutjämningsreserv, avsättning av årets resultat till RUR -11,4-16,0 0 0 Disposition av tidigare gjorda avsättningar till resultatutjämningsreserv ,0 Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav 17,7 18,2-26,4 0 Budgetförutsättningar Skatteintäkter och generella bidrag redovisas enligt den prognos som lämnats av Sveriges kommuner och landsting 24 april Prognosen för visar följande ökningar: ,2 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 % ,3 mnkr, vilket är en ökning med 3,3 % ,5 mnkr, vilket är en ökning med 4,0 % Prognosen för 2014 jämförs med skatteintäkter och bidrag i budget Om jämförelse görs med prognosen för 2013 blir ökningen 34,9 miljoner kronor vilket är 1,8 %. I förslaget till budget 2014 och preliminära budgetar för är skattesatsen oförändrad, 20:84. För samtliga år är internräntan 2,5 %, vilket är SKLs rekommenderade internränta. För 2013 var internräntan 5,25 %. I de budgetförutsättningar som lämnades i början av året användes prognosuppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting för löneökningarna. De var för åren ,

10 10 2,8 %, 3,3 % respektive 3,9 %. Dessa uppgifter var en förutsättning som användes i budgetberäkningarna från förvaltningar. De avtal som blev klara under våren visade att löneökningarna blir lägre för 2014 än de uppgifter som användes i budgetberäkningarna. I de preliminära budgetarna för 2015 och 2016 har uppräkning av budgetramar för nämnderna totalt gjorts med 2 procent för båda åren. Förändring av redovisning av maxtaxa för barnomsorg Det statliga bidraget som utbetalas till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har tidigare redovisats på finansförvaltningen. Från och med 2014 redovisas bidraget i budgetramen för skolnämnden. Detta innebär att ramen för skolnämnden minskar med 12,4 miljoner kronor. Ändringen görs som en anpassning till gällande redovisningspraxis. Förändring av internhyra på grund av sänkt internränta och förändrad redovisning av planerat underhåll Nämndernas ramar har justerats med 30,5 miljoner kronor på grund av att internhyrorna sänks. Anledningen till den sänkta internhyran är att internräntan sänkts från 5,25 % till 2,5 % och att en ändrad princip införts för redovisning av planerat underhåll. Kapitalkostnaden (avskrivning och internränta) är en kostnad som ingår i underlaget för beräkning av internhyran som fastighetskontoret fakturerar förvaltningarna. Internräntan är en kommunintern kostnad för fastighetskontoret och en kommunintern intäkt för finansförvaltningen. En sänkning av internräntan medför att internhyreskostnaderna minskar för nämndernas verksamheter men också att internränteintäkten minskar för finansförvaltningen. I och med att detta är en kommunintern post medför en sänkt räntenivå ingen minskad kostnad för kommunen totalt. Budgetramarna för nämnderna och finansförvaltningen justeras bara med motsvarande belopp. Inför 2014 sker också en ändring av principen för redovisning av planerat underhåll av kommunens fastigheter. Enligt redovisningspraxis ska planerat underhåll av viss omfattning redovisas som investering och inte som driftkostnad. En ändring av denna princip innebär att driftkostnaden minskar för kommunen samtidigt som det planerade underhållet ska budgeteras i investeringsbudgeten för kommande år. Driftkostnaderna kommer framöver att inkludera kapitalkostnader för investeringen i planerat underhåll. En översyn pågår av internhyrorna för de fastigheter som vård- och omsorgsnämnden hyr av fastighetskontoret. I fastigheterna finns även externa hyresgäster vilket gör hyressättningen komplicerad. I avvaktan på översynen sker ingen sänkning av internhyran 2014 och då inte heller någon ramjustering för vård- och omsorgsnämnden. Ramjusteringen redovisas centralt bland finansförvaltningens kommungemensamma poster.

11 11 Investeringar Investeringsbudgeten för åren är på en betydligt högre nivå än tidigare år. I tabellen visas investeringsvolymerna för åren Investeringar åren , mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget ,5 83,5 142,4 132,4 131,9 207,2 356,0 357,3 449,6 774,6 De stora investeringarna som planeras för den kommande budgeteringsperioden är, för skolnämndens fastigheter, byggnation av en ny skola som ersättning för Munksundsskolan och nya förskolor eller förskoleavdelningar. För vård- och omsorgsnämnden byggs ett omvårdnadsboende i Åkerberg och ett LSS-boende i Herrgården. De stora investeringar som planeras i upplevelsenämndens fastigheter är förutom en ny simhall, ombyggnation av Joar Blå och en uterink. Övriga investeringar är byggandet av ett parkeringshus i kvarteret Fältskären. I investeringsbudgeten för vatten och avfall finns medel avsatta för investering i ett nytt vattenverk med uranavskiljning och i ledningsnät. Låneutrymme och borgensram för bolagen De investeringar som kommunen har gjort de senaste åren har inte kunnat finansieras med egna medel. De stora investeringar som planeras för de närmaste åren kommer till ännu mindre del att kunna finansieras med egna medel. Egenfinansiering av investeringar kan uppskattas till summan av avskrivningar och årets resultat, vilket för år 2013 kan beräknas till ca 100 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för perioden är totalt ca miljoner kronor. Ett ökat utnyttjande av checkräkningskrediten har fram till hösten 2013 finansierat investeringarna. Total limit för checkkrediten är 250 miljoner kronor. För 2013 finns ett beslut på upplåningsram på 250 miljoner kronor. Av detta kommer ca miljoner kronor att upplånas under hösten I förslaget till kommunfullmäktige föreslås en nyupplåningsram på 300 miljoner kronor för Enköpings Hyresbostäder har under de kommande åren stora investeringar och de största projekten är nyproduktion av bostäder i Sadelmakaren, Rombergsgatan och Regementsgatan samt badrumsrenoveringar på Lillsidan. Ett beräknat upplåningsbehov under 2014 är 270 miljoner kronor för vilket det behövs en kommunal borgen. Utökning av borgensram för EHB förslås med 270 miljoner kronor. Tidigare borgensram är 967 miljoner kronor och ny borgensram blir miljoner.

12 Organisation Kommunfullmäktige Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelse Kommunala bolag Kommunstyrelsekontor Serviceförvaltning Kommunala nämnder Kommunala förvaltningar Enköpings kommuns Moderbolag AB Miljö- och byggnadsnämnd Skolnämnd Miljö- och byggnadsförvaltning Skolförvaltning AB Enköpings Hyresbostäder ENA Energi AB Socialnämnd Teknisk nämnd Socialförvaltning Teknikförvaltning Kommunalförbund Direktion Upplevelsenämnd Utbildningsnämnd Upplevelseförvaltning Utbildningsförvaltning Räddningstjänst Valnämnd Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Överförmyndarnämnd Överförmyndarkansli

13 13 Resultaträkning Bokslut Budget 1) Budget Långtidsbudget Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar , , , , ,4 Avskrivningar -71,0-75,1-77,0-85,0-93,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,4 Skatteintäkter 1 517, , , , ,4 Generella statsbidrag 2) 312,8 323,3 301,1 299,2 300,0 Finansiella intäkter 6,4 6,3 5,7 5,5 5,3 Finansiella kostnader -5,9-13,4-13,3-23,1-37,1 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 46,4 24,7-15,0 4,2 32,2 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor Nyckeltal Bokslut Budget 1) Budget 3) Långtidsbudget Verksamhetens nettokostnader, förändring i miljoner kronor 43,3 85,6 81,4 34,1 38,3 i procent 2,4% 4,8% 4,4% 1,8% 1,9% Intäkter från skatter och generella bidrag, förändring i miljoner kronor 52,8 71,5 42,2 63,3 80,5 i procent 3,0% 3,9% 2,2% 3,3% 4,0% Resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag 2,5% 1,3% -0,8% 0,2% 1,6% Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor 1) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 september ) Maxtaxa för barnomsorg redovisas från och med 2014 i verksamhetens nettokostnader, i skolnämndens budget. För 2012 och 2013 redovisas maxtaxan i generella bidrag. 3) Nyckeltal för 2014 är beräknade med maxtaxa 12,4 mnkr redovisade i generella bidrag 2013.

14 14 Sammandrag av verksamheternas nettokostnader Förslag till kommunfullmäktige Justering Nämnd Bokslut Budget 1) Budget budgetramar Budget Långtidsbudget ) Kommunfullmäktige och revisionen 6,4 7,5 7,6 7,6 7,8 7,9 Kommungemensamt 4,1 4,0 4,3 4,3 4,4 4,5 Kommunstyrelsen 63,6 55,2 52,5-0,6 51,9 52,9 54,0 Räddningstjänsten 29,5 30,1 32,6 32,6 33,3 33,9 Miljö- och byggnadsnämnden 13,5 15,0 16,0-0,2 15,8 16,1 16,4 Skolnämnden 683,2 704,7 722,0-30,7 691,3 705,1 719,2 Socialnämnden 124,2 124,6 127,0-0,2 126,8 129,3 131,9 Tekniska nämnden 50,2 65,3 73,1-0,5 72,6 74,1 75,5 Upplevelsenämnden 102,1 87,4 91,5-5,7 85,8 87,5 89,3 Utbildningsnämnden 199,9 200,0 201,0-4,8 196,2 200,1 204,1 Valnämnden 0,0 0,1 1,2 1,2 0,1 0,1 Vård- och omsorgsnämnden 579,0 609,0 680,0-0,2 679,8 693,4 707,3 Överförmyndarnämnden 2,4 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 Summa skattefinansierad verksamhet 1 858, , ,8-42, , , ,3 Vatten och avfall -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder 1 859, , ,8-42, , , ,3 Internränta -52,5-61,7-54,3 12,2-42,1-48,2-51,6 Justering red.princip för planerat underhåll, avser VO 2) -3,7-3,7-3,7-3,7 Personalomkostnadspålägg, pensionskostnader mm 14,8 20,9 12,4 12,4 12,8 14,4 Realisationsvinster -7,4-5,0-5,5-5,5-5,0-5,0 Återbetalning premier AFA Försäkring -31,5 Reserv till förfogande 1,4 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 Summa kommungemensamma poster -75,2-35,8-38,4 8,5-29,9-34,1-35,9 Verksamhetens nettokostnader 1 784, , ,4-34, , , ,4 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor 1) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige 18/9 2012, justerad för beslut om - ombudgetering för införande av serviceförvaltningens internfinansieringsmodell. 10,9 mnkr minskar KS budget och omfördelas till nämnderna. - ombudgetering på grund av omorganisation av ekonomer och folkhälsosamordnare. 2,9 mnkr minskar KS budget och ökar nämndernas budget, avser juli-dec ) I budget 2014 sänks internhyrorna för nämnderna vilket innebär en ramsänkning med samma belopp. Beloppet består av två delar: internräntesänkningen från 5,25 % till 2,5 % innebär en minskad kapitalkostnad på 18,9 mnkr. Summan minskar internhyrorna och även finansförvaltningens internränteintäkt. planerat underhåll redovisas från och med 2014 som en investering vilket medför minskade driftskostnader för fastighetskontoret med 22 miljoner kronor och därmed minskade internhyror för nämnderna.

15 15 En översyn av internhyrorna för vård- och omsorgsnämnden ska göras. På grund av detta justeras inte alla internhyrorna inför budget 2014 för vård- och omsorgsnämnden. I avvaktan på resultatet av översynen redovisas ramjusteringen i kommungemensamma poster. Den del som avser sänkt internränta (6,7 mnkr) återförs till finansförvaltningen. Det statliga bidraget för maxtaxa inom förskola och barnomsorg redovisas från och med 2014 som en intäkt på skolnämnden. Tidigare har det redovisats som ett generellt bidrag på finansförvaltningen. Ramjustering görs med 12,4 miljoner kronor mellan skolnämnd och finansförvaltning.

16 16 Investeringar Budget Långtidsbudget Tekniska nämnden Skolnämndens fastigheter 26,3 54,0 203,5 Vård- och omsorgs fastigheter 92,0 22,0 2,0 Upplevelsenämndens fastigheter 48,2 135,0 170,0 Övriga fastigheter 63,7 80,7 58,7 Planerat underhåll 27,5 27,5 27,5 Energisparåtgärder 10,0 Summa fastigheter 267,7 319,2 461,7 Gator, parker, övrigt 45,3 44,3 21,8 Vatten och avfall 25,2 62,0 273,0 Summa Tekniska nämnden 338,2 425,5 756,5 Inventarier Kommunstyrelsen 5,0 5,0 5,0 Miljö- och byggnadsnämnden 0,6 0,6 0,6 Skolnämnden 2,0 2,0 2,0 Upplevelsenämnden 3,0 6,0 4,5 Utbildningsnämnden 4,0 2,0 2,0 Vård- och omsorgsnämnden 4,5 8,5 4,0 Summa 357,3 449,6 774,6 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor. Uppdelningen av tekniska nämndens budget är endast en information i beslutsunderlaget. Kommunfullmäktige beslutar om budgetram per nämnd.

17 17 Vision 2030: Hela hållbara Enköping för alla Vision 2030 I april 2013 tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Enköpings kommun. Visionen är gemensam för hela kommunen och ska genomsyra verksamhet och styrdokument. Den ersätter Vision 2015, som antogs 2004, och börjar gälla från 1 januari Vision 2030 kommer att fungera som en utgångspunkt för kommunens strategiska mål, som i sin nuvarande version gäller fram till Arbetet med den nya visionen pågick under åren 2009 till 2013 och innebar allt från politiska diskussioner till medborgardialoger. Tjänstemän har stöttat i arbetet, men resultatet är en rent politisk vision.

18 18 Strategiska mål och budget Utgångspunkter för verksamheten i kommunens nämnder är de mål som fullmäktige beslutar om och som nämnderna bryter ned till delmål. I årsredovisningen återrapporteras arbetet med delmålen till kommunstyrelsen som sammanfattar arbetet till kommunfullmäktige. Under perioden använder sig kommunen av sex strategiska mål som kan delas in i kategorierna hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. För att uppnå en hållbar utveckling krävs en god ekonomisk hushållning. Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att värna vår miljö, stimulera till ett växande näringsliv, erbjuda en attraktiv skola och skapa förutsättningar för kommunens invånare att må bra. Strategiska mål: Goda gröna Enköping, den miljövänliga och gröna kommunen Kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Attraktiv skolkommun God livskvalitet God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning förutsätter aktiva åtgärder för att tillförsäkra en god kompetensförsörjning, en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Strategiska mål: God kompetensförsörjning En stark ekonomi och en effektiv förvaltning På kommande sidor presenteras förändrade förutsättningar och planerade satsningar inför budget 2014 under respektive strategiskt mål.

19 19 Goda Gröna Enköping Enköpings kommun är en miljövänlig och grön tillväxtkommun, vilket skapar förutsättningar för att dagens och morgondagens invånare och företagare kan erbjudas en bra livskvalitet i kommunen. Förändrade förutsättningar EU:s energipolitik EU:s energipolitik bygger på tre delar: miljömässig hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. EU har i sitt klimat och energipaket formulerat mål för utsläppen av växthusgaser och användningen av förnybar energi. Målen är att: minska utsläppen av växthusgaser till år 2020 med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer öka andelen förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen till 20 procent (i Sverige har vi redan cirka 40 procent förnybar energi) försöka uppnå en 20-procentig ökning av energieffektiviteten. EU:s mål har omvandlats till nationella och regionala mål. Enköpings kommun har anpassat dessa mål utifrån våra lokala förutsättningar. Regionala utvecklingsstrategin I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) talar man om hållbar samhällsplanering och att länets kommuner ska försöka enas kring noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären till år I enlighet med Enköpings kommuns energimål att minska klimatpåverkan med 20 procent ser kommunen nu över sin fordonspark och hur de anställda reser. Kommunens miljöarbete Enköpings kommun arbetar med ett brett spektra av miljöfrågor. En del projekt kan vara mindre synliga för invånarna fast de indirekt berör många, exempelvis eldning av rötslam där kommunen tar tillvara ett avfall som annars skulle deponeras. Andra är mer synliga, som exempelvis att förse kommunhuset med solceller - kommunens första solcellsbelagda tak. Solcellernas elproduktion ska användas till kommunens första elbil. Just i Mälardalen finns det lika goda förutsättningar för solel som i Tyskland som är ledande med flest kvadratmeter i Europa. Enköpings kommun har via Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhällen (STUNS) ett samarbetsprojekt om solel där Enköping är "visningsexempel". Riksdagen antog år 1999 och 2005 sexton miljömål för Sverige. De flesta av dessa mål ska vara uppfyllda år Målen i Enköping koncentreras till tre områden - effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp och hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Effektivare energianvändning Effektivare energianvändning och transporter ska uppnås genom att kommunen tar fram en kommunövergripande energistrategi med handlingsplan. Fram till 2014 har kommunen fått

20 20 energieffektiviseringsstöd för att som kommun föregå med gott exempel för en effektiv energianvändning. Planen ska innehålla mål som ska uppnås till En utfasning av kommunala fastigheter som eldar med olja har påbörjats. Energival vid renovering av befintliga fastigheter kommer också att ses över. En svår nöt att knäcka är energiförsörjning till passivhus. Passivhus är energieffektiva hus som tar till vara på energi som annars går till spillo, exempelvis energi från kroppsvärme, elektriska apparater, belysning och solinstrålning. Frågan är om fjärrvärme är ett bra energival för passivhus. Fjärrvärme är generellt en miljövänlig uppvärmningsform som kommer från nästan 100 procents biobränsle. Men den fasta kostnaden är hög medan den rörliga kostnaden är låg, vilket gör att innehavare av passivbostäder måste vänta länge innan fjärrvärmen lönar sig då den initiala investeringskostnaden är hög. Återföringen av värme till kraftvärmeverket blir också låg. Fjärrvärmeproduktionen i Enköping tar annars tillvara på resurser som annars inte skulle ha utnyttjats. Energieffektiviserande kommunala transporter Inom ramen för transporteffektiviseringsprojektet som pågår fram till slutet av 2014 ryms ett flertal åtgärder. Bland annat kommer miljöprestandan att bli mer överskådlig med en större andel miljöbilar. Det blir då lättare att styra användningen av varje bil så att den går ett optimalt antal mil med tanke på både miljö och säkerhet. Upphandlingen av ett nytt skolskjutsavtal 2014 kommer att ge miljövinster och kommunen kommer också att optimera rutterna samt anta en ny resepolicy där bland annat val av färdsätt kommer att prioriteras. Långsiktig planering för vatten och avlopp 2014 presenteras en ny plan för vatten och avlopp (VA-plan). Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. VA-planen kommer att ange: Hur kommunens VA-verksamhetsområde kommer att växa, Hur kommunen ska göra med områden i väntan på kommunalt VA, Vilka ställningstaganden som gäller för områden som inte är aktuella för kommunalt vatten och avlopp. VA-planen visar också tydligt vad som gäller för bland annat nyetableringar i kommunen. Med implementeringen ska de enskilda åtgärderna införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Miljöklassade byggnader Alla fastigheter som kommunen bygger ska certifieras enligt Miljöklassad byggnad. Det är ett svenskt klassificeringssystem som fokuserar på tre huvudområden: energi, innemiljö och kemiska ämnen i byggnaden. Efter klassningen ges betygen brons, silver eller guld för hur bra byggnaden är. Utbyggnaden av Skolstaskolan och omvårdnadsboendet Kungsgården byggdes enligt miljöklass silver. Åkersbergs förskola kommer att byggas i miljöklass guld. Vattenparkerna Paddeborgsparken ska, precis som Vattenparken på Korsängen, rena dagvatten, från västra delen av Enköping. Det innebär att Paddeborgsparken kommer att minska belastningen av kväve, fosfor och föroreningar i Enköpingsån, Mälaren och i slutändan Östersjön. Detta projekt bidrar därför till att uppnå de två miljökvalitetsmålen Ingen övergödning" och "Levande sjöar och vattendrag", vilket hjälper Sverige att uppnå sina åtaganden i Baltic Sea Action Plan.

Foto: Susanna Järlund Budget 2014

Foto: Susanna Järlund Budget 2014 Foto: Susanna Järlund Budget 2014 Enköpings kommun 2 Innehåll En välskött ekonomi ger trygghet... 4 Förutsättningar för budget 2014-16... 6 Budgetprocess... 6 Ekonomiskt läge i Sveriges kommuner... 6 Ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Välfärdssatsningar och 4H-gård 1 av 5 Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG Kommunstyrelsen Välfärdssatsningar och 4H-gård Investeringar i avmattning Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv RIKTLINJER Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-12-19, 155 Diarienummer KS 2016/469

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer