Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008"

Transkript

1 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

2 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. RTK arbetar på uppdrag av Regionplane- och trafiknämnden (RTN) och tillhör Stockholms läns landsting. RTK bidrar till Stockholmsregionens utveckling genom en utvecklings planering som grundas på kvalificerat underlag och som genom samverkan och kommunikation leder till en gemensam syn på regionens utveckling hos regionens aktörer. RTK och RTN ska ge förutsättningar och ta initiativ för att den övergripande visionen och planeringsinriktningen enligt gällande Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2001) ska bli verklighet. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan (RUFS 2010). RTK bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I RTK:s rapport - serie presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarios, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av RTK. På se/publikationer finns möjligheter att ladda hem digitala versioner, beställa eller prenumerera på våra rapporter. Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande. RTK är i likhet med Stockholms läns landstings (SLL) samtliga förvaltningar miljöcertifierade enligt ISO och jobbar med ständiga förbättringar i ett särskilt Miljöprogram, femte steget. SLL:s upphandlade tryckerier möter särskilt ställda miljökrav som specificerar både tryckprocessen och tryckeriets egna miljöledningsarbete. Denna trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav. Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Omslagsfoto Göran Johnson, RTK Grafisk form och produktion Autotech Teknikinformation i Stockholm AB Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög 2008 RTN ISSN ISBN

3 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 3 Förord Den regionala utvecklingsplaneringen behandlar en mängd olika samhällssektorer med betydelse för regionens samlade framtida utveckling. Denna rapport fördjupar kunskapen om bostadssektorn som ett underlag till arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS Att bostadsmarknaden fungerar väl är av central betydelse för såväl hushållens välfärd som för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Bostaden och bostadsområdet ger förutsättningarna för att regionens invånare kan leva i en god miljö, som ger dem möjlighet att uppfylla sina behov och bidrar till en god uppväxt för barn och ungdomar. Tillgången till bostäder är central också för att arbetsmarknaden ska utvecklas väl. När ekonomin växer i regionen stiger efterfrågan på arbetskraft, befolkningen ökar och fl er behöver bostäder. Tillgången till bostäder är av avgörande betydelse för regionens fortsatta ekonomiska tillväxt. Projektledare på RTK har varit Göran Johnson, som också har utarbetat rapporten. Stockholm i september 2008 Sven-Inge Nylund Regionplanedirektör

4

5 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 5 Innehåll Sammanfattning 7 Bostadens roll för den regionala utvecklingen 7 Mål för bostadssektorn 7 Bostadsmarknadens funktionssätt 7 Bostadsbeståndets utveckling 8 Bostadsefterfrågan 9 Lokalisering och utformning av nya bostäder 10 Variation och kvalitet 11 Hinder för bostadsförsörjningen 13 Summary 15 The role of housing in regional development 15 Objectives for the housing sector 15 The way the housing market operates 15 Housing stock 16 Housing demand 17 Locating and designing new homes 18 Variation and quality 19 Obstacles to providing housing 21 Bostadens roll för den regionala utvecklingen 23 Mål för bostadssektorn 25 Nationella mål 25 Regionala mål 27 Bostadsmarknadens funktionssätt 31 Bostadsmarknad i förändring 31 Upplåtelseformer för bostäder 33 Priset på bostäder 41 Bostadsbeståndets utveckling 45 Bostadsbeståndet 45 Bostadstillskott 48 Bostadsefterfrågan 59 Befolkningen i östra Mellansverige 59 Hushållsutveckling i Stockholms län 60 Bostadsmarknaden i östra Mellansverige 64

6 6 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen Lokalisering och utformning av nya bostäder 69 Stadsbegreppet 69 Omgivningsmiljö 85 Variation och kvalitet 93 Boendesegregation 93 Ålder och underhållsbehov 103 Energihushållning 108 Hinder för bostadsförsörjningen 117 Kommunerna har huvudansvaret 117 Bostadsbyggandets finansiering 119 Regional och kommunal planering 119 Bostadsbyggande och infrastruktur 122 Andra hinder för bostadsbyggandet 122 Referenser 124

7 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 7 Sammanfattning Bostadens roll för den regionala utvecklingen Att bostadsmarknaden fungerar väl är av central betydelse för såväl hushållens välfärd som för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Bostaden och bostadsområdet ger förutsättningarna för att regionens invånare kan leva i en god miljö, som ger dem möjlighet att uppfylla sina behov och bidrar till en god uppväxt för barn och ungdomar. Tillgången till bostäder är central också för att arbetsmarknaden ska utvecklas väl. Tillgången till bostäder är av avgörande betydelse för regionens fortsatta ekonomiska tillväxt. Eftersom befolkningen i regionen ökar med i storleksordningen invånare per decennium behöver kontinuerligt nya bostäder byggas. Bostadsbyggandet bör inriktas på det långsiktiga bostadsbehovet, snarare än att svara upp mot de kortsiktiga svängningarna på bostadsmarknaden. Därför behöver spelreglerna för bostadsbyggande vara stabila och långsiktiga. Som en del i ett hållbart och attraktivt stadsbyggande kan bostadsbyggandet skapa förutsättningar för att regionen utvecklas långsiktigt hållbart. Mål för bostadssektorn Det finns nationella och regionala mål för bostadssektorn som ger ramar inom vilka regionala ambitioner för bostadssektorn kan utformas. För styrning av planeringsarbetet behövs resultatinriktade planeringsmål som också ska ligga till grund för uppföljning av RUFS 2010 när den är antagen. En lika viktig del av planen är de förslag som redovisas för att uppnå planeringsmålen. RUFS 2010 anger långsiktiga ställningstaganden för hanteringen av olika planerings- och utvecklingsfrågor. Bostadsmarknadens funktionssätt Bostadsmarknaden har förändrats kraftigt under de senaste 15 åren. Under tidigare decennier var bostadsmarknaden ett politikområde med betydande samhällsinflytande. Till styrmedelsarsenalen hörde förutom skatteregler, finansieringslösningar och statliga subventioner, reglering av hyresnivåer, stora kommunala bostadsföretag och markpolitik. Den omfattande samhällsinblandningen ledde till att konsumtionen av bostäder successivt både ökade totalt sett och också blev jämnare fördelad mellan olika inkomstgrupper jämfört med tidigare. Men den förde också med sig oönskade bieffekter, till exempel bristande anpassning till efterfrågan, omfördelningar av förmögenheter mellan hushållsgrupper beroende på upplåtelseform och region, samt till stora kostnader för hela skattekollektivet. Marknadsanpassning Under de senaste femton åren har samhällets inflytande på bostadsmarknaden successivt trappats ned. Förändringarna varit större för bostadssektorn än för något annat politikområde och bakgrunden var samhällsekonomiska mer än ideologiska skäl. En väl fungerande bostadsmarknad bör innehålla en mångfald av boendeformer, eftersom olika typer av hushåll har olika behov, som dessutom växlar över tiden. Den vanligaste upplåtelseformen i Stockholmsregionen är hyresrätt. I början av 1990-talet

8 8 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen bodde mer än hushåll i hyresrätt vilket var fler än antalet hushåll tillsammans som bodde i äganderätt eller bostadsrätt. Under de senaste femton åren har en mycket kraftig omstrukturering skett, dels på grund av att få nya hyresrätter har byggts, dels på grund av att hyreslägenheter har omvandlats till bostads rätter. Antalet hushåll som bodde i äganderätt eller i bostadsrätt ökade med 10 respektive 78 procent under perioden 1990 till 2004 medan antalet som bodde i hyresrätt minskade med 10 procent. Hushållens bostadsbehov Hushållens bostadsbehov förändras över tiden genom familjebildning, barnafödande, dödsfall, separation och genom att ungdomar lämnar föräldrahemmet. Individer och hushåll anpassar sig till nya förutsättningar genom att flytta till en annan bostad. Varje år flyttar i storleksordningen invånare till en annan bostad i regionen. Samtidigt flyttar ca människor in eller ut över länsgränsen. Flyttfrekvenserna är relativt stabila över tiden. Andelen bostäder som tillförs bostadsmarknaden genom nybyggnad, ombyggnad och permanentning av fritidshus är liten och motsvarar ungefär en procent av beståndet årligen. Flyttningarna inom det befintliga bostadsbeståndet svarar således för den helt dominerande delen av bostadsbytena. Andelen långväga flyttningar är mycket liten. Detta innebär att det är möjligt att avgränsa omkring tio lokala bostadsmarknader i länet, inom vilka de allra flesta flyttningar sker, medan flyttningar mellan dem är få. Bostadsbeståndets utveckling Sedan 1970 har antalet lägenheter i regionen ökat med omkring Ökningen har varit snabbast i de yttre förortskommunerna och långsammast i regioncentrum både i absoluta tal men framförallt relativt. I de yttre förortskommunerna har bostadsbeståndet fördubblats, medan det endast ökat med drygt 20 procent i regioncentrum. Utvecklingen har dock inte varit jämn över tiden. Den snabbaste suburbaniseringen ägde rum före 1985 och efter 1995 har den i stort sett upphört. Svängningar i bostadsbyggandet Som en följd av omläggningen av bostadspolitiken under 1990-talet minskade bostadsbyggandet till omkring lägenheter per år vid mitten av decenniet. Detta var en alltför låg nivå sett i ett långsiktigt perspektiv, vilket ledde till att boendetätheten för första gången började öka. När bostadsefterfrågan åter började stiga tog det flera år innan bostadsbyggandet kunde börja komma ikapp. Resultatet blev brist på bostäder och snabbt ökande marknadspriser. Först de senaste åren har bostadsbyggandet på nytt börjat närma sig nivån lägenheter per år samtidigt som befolkningstillväxten varit i storleksordningen invånare per år. Tendensen är att bostadsbyggandet ökar och det förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även kommande år.

9 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 9 Ombyggnad och permanentning Sedan länge tillkommer nya lägenheter på andra sätt än genom nybyggnad, t ex genom ombyggnad av lokaler till bostäder och inredning av vindar. Under de senaste åren har omkring lägenheter tillförts bostadsmarknaden årligen vid ombyggnad. Permanentning av fritidshus har sedan många år tillfört marknaden bostäder. Omfattningen motsvarar ca lägenheter per år, och har stadigt legat på den nivån sedan mitten av 1990-talet. Bostadsefterfrågan Befolknings- och hushållsscenarier Beräkningar av det framtida behovet av bostäder baseras på alternativa befolkningsscenarier Scenario Hög och Scenario Låg. Befolkningsscenarierna har tagits fram för hela östra Mellansverige fram till 2030 och För 2030 görs en mer detaljerad beräkning av bostadsefterfrågan för Stockholms län, baserad på de två scenarierna. För 2050 görs endast översiktliga bedömningar för östra Mellansverige. I Stockholms län ökar befolkningen i Scenario Hög med ca från år 2005 och fram till år 2030 och med fram till år I Scenario Låg är befolkningsökningen ca fram till 2030 och fram till år I övriga östra Mellansverige ökar befolkningen i Scenario Hög med ca invånare från 2005 fram till 2030 och med invånare fram till I Scenario Låg är befolkningsökningen ca fram till 2030 och fram till Ökningen ligger framförallt i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Östergötlands län medan förändringarna i Örebro och i Gävleborgs län är små. Fram till år 2030 beräknas antalet hushåll i Stockholms län öka med mellan och Den årliga ökningen av antalet hushåll från 2004 till 2030 beräknas i genomsnitt bli mellan och , vilket anger nivån på hur bostadsbeståndet behöver utvecklas. Marknadsläget En analys av Tobins q 1 för regiondelar i Stockholms län, större städer i östra Mellansverige och övriga delar av länen exklusive de större städerna år 2006 visar att man kan förvänta sig att det byggs många bostäder på marknadens villkor i alla delar av Stockholms län, i angränsande delar av Uppsala och Södermanlands län samt i de större städerna utom i Gävle. I Västmanlands, Örebro och Östergötlands län är det osannolikt med mer omfattande bostadsbyggande utanför de större städerna och i Gävleborgs län gäller det för hela länet. 1 Tobins q är kvoten mellan marknadsvärdet och produktionskostnaden för en bostad och ett mått på attraktiviteten på den lokala bostandsmarknaden.

10 10 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen Lokalisering och utformning av nya bostäder Integrerad blandstad Funktionalismens stadsbyggande fick stort genomslag i Sverige och i Stockholmsregionen. Funktionsuppdelningen av staden innebär att skilda områden planerats för boende, produktion och rekreation, områden som skiljs från varandra av grönområden och sammanbinds med trafikleder, som differentieras i leder och gator med olika funktion. Skyddsområden kring trafikleder och industriområden förstärker separeringen och zonindelningen och bidrog till stadens allt större konsumtion av mark. Kritiken har varit stark mot detta sätt att bygga stad. Kritiker menar att resultatet varken har blivit stad eller land utan en mellanform som saknar bådas fördelar men har bådas fel. Idag har den traditionella täta staden fått en renässans. Med kritiken av den modernistiska staden har intresset för den traditionella europeiska staden vuxit fram. Ett begrepp som ibland kommit att användas för den funktionsintegrerade täta staden är blandstad, med innerstaden som förebild. Den suburbanisering som pågått under flera decennier tycks nu vara på väg att brytas, för att ersättas av ett tätare stadsbyggande. Med nuvarande synsätt ges goda förtätningsmöjligheter inom den funktionalistiska stadsbygden i förorterna, genom att skapa ny stad av det splittrade förortslandskapet. Detta bör vara en viktig utgångspunkt för bostadsbyggandet i regionen. Att göra regionens bebyggelsestruktur tätare och att bygga mer stadsmässigt ökar också möjligheterna att i framtiden leva upp till de sedan länge etablerade principerna att bygga i goda kollektivtrafiklägen. Flyttningar över länsgränsen En del av hushållens flyttningar sker över länsgränserna och mellan lokala bostadsmarknader i östra Mellansverige. Det är framförallt till Uppsala län och Södermanlands län som hushåll väljer att flytta samtidigt som man pendlar in till arbetsplatser i Stockholms län. En del av det bostadstillskott som beräknas behövas inom Stockholms län kan därför komma att tillgodoses utanför länsgränsen. Omvänt kan bostäder inom länet attrahera hushåll i angränsande län. Landsbygd och skärgård Det finns efterfrågan på boende på landsbygden i östra Mellansverige, i kustområdet och i skärgården. Ny bebyggelse på landsbygden och i kustområdet bör anknytas till existerande kyrkbyar och mindre tätorter. Ny bebyggelse i skärgården bör i första hand lokaliseras till samhällen och byar på kärnöarna, enligt RUFS 2001 och den delregionala utvecklingsplanen för skärgården, för att motverka spridd bebyggelse och för att bevara obebyggda områden.

11 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 11 Buller och luftföroreningar Omgivningsbuller kan ge otrivsel och medföra konsekvenser för folkhälsan. Det är av stor betydelse för befolkningens hälsa och trivsel att bullernivåerna minskar. Det gäller framförallt inomhusbuller i befintliga och nya bostäder. I Stockholm har förslag om nya bostäder i bullerstörda lägen hittills hanterats enligt den s.k. Stockholmsmodellen, en lokal tillämpningsmodell som har tagits fram gemensamt av staden och länsstyrelsen, och som är anpassad till förhållandena i en tät storstad. Vid nyproduktion kan man alltid klara riktvärdena inomhus. I Stockholm har avstegsfallen från bullernormerna kommit att tillämpas regelmässigt i flertalet kommuner. Oklarheterna i tillämpningen av nuvarande riktvärden ger upphov till osäkerheter som i många fall försvårar samhällsbyggandet. För att underlätta stadsbyggandet, undvika oförutsedda kostnader och snabba upp de utdragna planeringsprocesserna behöver berörda lagar samordnas med avseende på trafikbuller. Länet har överlag en godtagbar luftkvalitet enligt gällande normer. I centrala delar av Stockholmsregionen finns problem med luftföroreningar som är ett hälsoproblem och som innebär en ökad risk för cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. De kan orsaka irritation i luftvägarna och utgör problem för astmatiker och allergiker. De bidrar även till att byggnader vittrar och orsakar skador på skog och grödor. Idag är de allvarligaste problemen höga halter av partiklar och i vissa områden också höga halter av kvävedioxid. För dessa typer av luftföroreningar finns det risk för att gällande miljökvalitetsnormer ska överskridas. På längre sikt är ökade krav på fordonen inklusive motorer och drivmedel nödvändiga att införa för att olika typer av miljömål ska klaras. Därför är fordonsåtgärder det utan jämförelse viktigaste kravet på sikt, om inte regionens möjligheter till en långsiktigt hållbar utveckling ska hämmas. Variation och kvalitet Skillnaden mellan regionens olika delar är stor när man ser till hushållsstruktur och bostadsbeståndets sammansättning. I vissa delar av regionen finns områden med många resursstarka hushåll, i andra med många resurssvaga hushåll och skillnaderna har förstärkts under senare år. Boendesegregation Boendesegregation handlar om rumslig åtskillnad av olika kategorier av invånare. Man brukar skilja på tre typer av segregering, demografisk, socioekonomisk och etnisk. En av segregationens mest uppmärksammade dimensioner är den etniska. Personer med utländsk bakgrund är starkt överrepresenterade i kommunal hyresrätt och kraftigt underrepresenterade i upplåtelseformerna äganderätt och bostadsrätt. Den etniska segregationen är överlagrad av en socio-ekonomisk segregation. I de utsatta bostadsområdena är inkomsterna lägre, medan arbetslösheten och sjuktalen är högre. Bostadsområden med variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer och kostnad ger en mer socialt och demografiskt blandad befolkning än områden utan sådan varia-

12 12 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen tion. Inriktningen i den regionala utvecklingsplanen syftar till minskad segregation och ökad blandning i alla kommuner och alla områden och inte bara i utanförskapsområden. Flerbostadshus med hyresrätt bör byggas i områden som domineras av småhus samtidigt som småhus med äganderätt bör byggas i områden som domineras av flerbostadshus med hyresrätt. Rivning eller ombyggnad? Segregationsprocesserna startade i allmänhet redan från början i miljonprogrammets storskaliga bostadsområden när områdena var nya på och 1970-talen. Inom en nära framtid behöver omfattande åtgärder sättas in om husen ska stå kvar. Några av de områden som här diskuteras har mer och mer fått karaktären av genomgångsområde för nyanlända flyktingar där merparten av invånarna endast stannar kvar en begränsad tid. Innan beslut fattas om vilka insatser som bör göras bör övervägas om det inte är en bättre strategi att riva vissa fastigheter eller bostadsområden för att ersätta dem med ny bebyggelse, som kan göras mer varierad och attraktiv redan från början. Jämställda boendemiljöer För att planeringen ska kunna bidra till ett jämställt samhälle behöver förutsättningar skapas för att alla människor ska få en god boendemiljö och ett fungerande vardagsliv. Bostadsområden och livsmiljöer kan bli mer jämställda om den översiktliga planeringen tillämpar ett vardagslivsperspektiv som fångar erfarenheter från människor med olika livsstilar och förutsättningar. Att lyfta fram vardagslivet i planeringen innebär att behandla kopplingen mellan förvärvsarbete, hemarbete, och det dagliga livet i stort. Underhåll Det äldsta bostadsbeståndet är i stor utsträckning moderniserat och väl underhållet. Det stora underhållsbehovet för de närmaste decennierna gäller bostäder byggda mellan 1960 och 1980, som år 2030 kommer att vara år. Miljonprogrammet från utgör omkring 21 procent av det totala beståndet. De har nu kommit upp i en ålder då bostäder vanligtvis måste genomgå omfattande underhållsinsatser: stambyten, badrumsrenoveringar, byten av elinstallationer och ventilation men ibland också fönster, balkonger och fasader. Fortfarande återstår det äldre bostäder att bygga om och ombyggnaden av och 1970-talens årgångar har ännu inte nått sin kulmen. Nuvarande ombyggnadstakt skulle behöva mer än fördubblas för att inte underhållet ska släpa efter ytterligare. Energihushållning Nettovärmebehovet i bostadsbebyggelsen domineras av hus byggda före 1980, på grund av dess antal och sämre energiegenskaper. Flerbostadshus byggda före 1980 och småhus byggda före 1960 har betydligt högre specifikt värmebehov än senare byggda bostäder. Potentialen för energieffektivisering inom bostadsbeståndet är betydande

13 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 13 och energieffektivisering behövs på sikt men vilka åtgärder som ska vidtas bör baseras på en avvägning mellan samhällsekonomisk nytta och kostnader för insatsen. Eftersom bostadsbeståndet från står inför omfattande renoveringsbehov under de närmaste decennierna bör olika slag av energieffektiviseringsåtgärder övervägas i detta sammanhang. Så kallade passivhus och lågenergihus kan ge lägre totalkostnader på sikt beroende på utvecklingen av energipriserna. Det är på sikt bostadsalternativ som kan minimera energiförbrukning och klimatpåverkan och tillämpas vid nyproduktion och vid ombyggnad. Byggreglerna är samhällets minimikrav, men uppfattas ofta som maximikrav. Vid nybyggnad behöver styrmedel tas fram som stimulerar mer energieffektivt byggande än byggreglerna föreskriver. Hinder för bostadsförsörjningen Investeringsvolymen för nybyggnad av bostäder behöver ligga på en fortsatt hög nivå samtidigt som ökade resurser tillförs bostadssektorn för att klara det växande underhållsbehovet, och behovet att ställa om bostadsbeståndet för bättre energihushållning. Detta behöver dessutom ske samtidigt som även andra sektorer ställer krav på ökade investeringsnivåer, framförallt transportsektorn och utbildningssektorn. Om detta inte sker riskerar regionen att inte kunna nå sin fulla tillväxtpotential och minska sin klimatpåverkan. Regional samordning I Stockholmsregionen där många kommuner utgör en gemensam arbets- och bostadsmarknad krävs det normalt ett regionalt perspektiv på boendefrågorna. På regional nivå samverkar Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms stad i syfte att i samverkan med olika aktörer i länet främja bostadsbyggandet bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag om bostadsmarknaden i länet och genom att erbjuda en arena för dialog mellan olika parter som är engagerade i bostadsförsörjningen. Kommunernas ansvar För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera på lång sikt krävs att varje kommun, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. Att kommunerna har en god mark- och planberedskap är särskilt viktigt. Det är angeläget att kommunerna kan planera för ett bostadsbyggande som når upp till det högre tillväxtscenariot i den regionala utvecklingsplanen. Många bostadsprojekt försenas och fördyras till följd av en utdragen planprocess. För att öka bostadsbyggandet, öka konkurrensen och begränsa kostnaderna behöver planprocessen göras smidigare.

14 14 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen Boendeformer En väl fungerande bostadsmarknad bör innehålla en mångfald av boendeformer, eftersom olika typer av hushåll har olika behov, och behoven dessutom växlar över tiden. Hyresrätten har genom avsaknaden av krav på kontantinsats en särskild betydelse. Åtgärder behövs för att stärka hyresrättens roll på bostadsmarknaden i syfte att värna om regionens konkurrenskraft. De allmännyttiga bostadsföretagen har ifrågasatts efter EU-inträdet. Den svenska modellen med allmännyttiga bostadsföretag som konkurrerar på samma marknader och på i stort sett samma villkor som privata fastighetsägare skiljer sig från vad som är gängse i många andra länder. De eventuella förändringar som behöver genomföras bör anpassas med hänsyn till svaga grupper på bostadsmarknaden och så att inte segregationen ökar. Byggsektorn Byggsektorn ligger på gränsen till fullt kapacitetsutnyttjande. Om bostadsbyggandet ska hållas på en hög nivå samtidigt som ombyggnadsverksamheten ökar, nya infrastrukturprojekt kommer igång och byggandet av kontor och köpcentra fortsätter behöver hinder för att öka kapaciteten inom byggsektorn undanröjas. För att möjliggöra det bostadsbyggande som är nödvändigt för regionens långsiktiga tillväxt behöver även investeringarna i ny infrastruktur öka jämfört med tidigare. En nödvändig förutsättning för att bostadsbyggandet ska ligga på en tillräckligt hög nivå i region även på lång sikt är att transportinfrastrukturen byggs ut till snabbt växande regiondelar.

15 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 15 Summary The role of housing in regional development A well functioning housing market is crucial to the welfare of households and to economic development in the region. Homes and residential areas enable the region s inhabitants to live in a good environment which gives them the opportunity to meet their needs and contributes to a good upbringing for children and young people. The availability of housing is also central to the successful development of the labour market. The availability of housing is crucial to the continued economic growth of the region. As the region s population is increasing by in the region of 150, ,000 inhabitants a decade, there is a constant need for new housing. Housing construction should be focused on long-term housing needs rather than short-term fluctuations in the housing market. Therefore the rules governing housing construction should be stable and long term. As part of the aim to design sustainable and attractive towns, housing construction can play a part in ensuring that the region is developed sustainably in the long term. Objectives for the housing sector There are national and regional objectives for the housing sector which provide a framework within which regional aims for the housing sector can be drawn up. In order to steer the planning work, result-oriented planning objectives are required, which are also used as a basis for monitoring RUFS An equally important part of the plan are the proposals presented for achieving the planning objectives. RUFS 2010 lays down longterm approaches for addressing various planning and development issues. The way the housing market operates The housing market has changed considerably in the past 15 years. In previous decades the housing market was an area of policy with considerable state involvement. Besides tax regulations, financing solutions and government subsidies, the arsenal of instruments available included rent regulation, large municipal housing companies and land policy. The extensive involvement of the state led to housing consumption both gradually increasing overall and becoming more evenly distributed between different income groups than was previously the case. However, this went hand in hand with undesired side-effects, such as a lack of adaptation to demand, redistribution of properties between household groups depending on form of tenure and region, and major costs to the tax payer. Adapting to the market In the past fifteen years the influence of the state on the housing market has gradually been scaled down. Changes were larger in the housing sector than in any other policy area and the background was economic rather than ideological grounds. A well functioning housing market should contain a diverse range of types of accommodation, as different types of household have different needs, which also vary over time. The most common form of tenure in the Stockholm region is rental. In the early 1990s over 400,000 households lived in rented accommodation, which was more than

16 16 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen the number of households living in owner-occupied or tenant-owner cooperative housing put together. In the past fifteen years major restructuring has taken place, partly due to little new rented accommodation being built and partly because rental housing has been converted into tenant-owner cooperative housing. The number of households living in owner-occupied or tenant-owner cooperative housing increased by 10 percent and 78 percent respectively in the period 1990 to 2004 while the number living in rented housing fell by 10 percent. The housing needs of households The housing needs of households change over time through people setting up home together, births, deaths, separation and young people leaving the parental home. Individuals and households adapt to new conditions by moving to a new home. Each year around 200,000 inhabitants move to another home in the region. At the same time approximately 80,000 people move in or out across the county boundary. Moving rates have remained relatively stable over time. The number of homes added to the housing market through new construction, conversion and making holiday homes into permanent residences is small and corresponds to approximately one percent of the housing stock per year. Moves within the existing housing stock thus account for the vast majority of changes of residence. There is a very small proportion of long distance moves. This means that it is possible to identify around ten local housing markets, within which the majority of moves take place, while few people move between them. Housing stock Since 1970 the number of flats in the region has increased by about 290,000. The fastest increase was seen in municipalities in the suburbs farthest from the city centre, while the slowest increase was in the centre of the region, both in absolute terms and especially in relative terms. In the municipalities in the distant suburbs the housing stock has doubled, while in the centre of the region it has only increased by just over 20 percent. However, this trend has not been even over time. The fastest suburbanisation took place before 1985 and has largely ceased since Fluctuations in house building As a consequence of revised housing policy in the 1990s, housing construction fell to around 3,000 flats a year in the middle of the decade. This level was far too low from a long-term perspective, which led to population density starting to increase for the first time. When demand for housing once more began to rise, it took several years before construction started to catch up. The result was a housing shortage and soaring house prices. It was not until recently that housing construction once more began to approach the level of 10,000 flats a year, with population growth in the region of 20,000 inhabitants a year. The trend is for an increase in housing construction and it is expected to remain at a high level in the years ahead.

17 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 17 Conversion and making holiday homes permanent For a long time, new flats have been created in ways other than through new builds, e.g. by converting other premises into homes and converting lofts. In recent years around 1,000 flats a year have been added to the housing market in this way. Turning holiday homes into permanent residences has brought new homes onto the market for many years. This is the equivalent of approximately 1,500 flats a year, a level which has remained constant since the mid-1990s. Housing demand Population and household scenarios Calculations of the future need for housing are based on alternative population scenarios Scenario High and Scenario Low. The population scenarios have been drawn up for the whole of East-Central Sweden up to 2030 and For 2030, a more detailed calculation of housing demand for the County of Stockholm has been developed, based on the two scenarios. For 2050 only a general assessment is made for East-Central Sweden. In the County of Stockholm the population increases in Scenario High by approximately 535,000 from 2005 up to 2030 and by 900,000 up to In Scenario Low the population increase is approximately 315,000 by 2030 and 425,000 by In the rest of East-Central Sweden, the population increases in Scenario High by approximately 135,000 inhabitants from 2005 up to 2030 and by 245,000 up to In Scenario Low the population increase is approximately 100,000 by 2030 and 150,000 by The increase is primarily seen in the counties of Uppsala, Södermanland, Västmanland and Östergötland while the changes in the counties of Örebro and Gävleborg are minor. Up to 2030 the number of households in the County of Stockholm is estimated to increase by between 200,000 and 300,000. The annual increase in the number of households from 2004 to 2030 is estimated to average between 7,600 and 11,500, which indicates the level at which the housing stock needs to be increased. The market An analysis by Tobins q of the parts of the region in the County of Stockholm, large towns in East-Central Sweden and other parts of the counties excluding the major cities in 2006 shows that many homes can be expected to be built on market terms in all parts of the County of Stockholm, in adjoining parts of the counties of Uppsala and Södermanland and in the large towns apart from Gävle. In the counties of Västmanland, Örebro and Östergötland, more extensive building is unlikely outside the large towns, and in the county of Gävleborg this applies to the entire county.

18 18 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen Locating and designing new homes Integrated mixed use Functionalist town planning was very popular in Sweden and in the Stockholm region. Dividing towns into zones meant planning different areas for housing, production and recreation with these areas being separated from each other by green areas and linked by traffic routes which were differentiated into main routes and streets with different functions. The protected areas surrounding traffic routes and industrial areas reinforced this separation and division into zones and contributed to towns taking up more and more land. This way of building towns has been the subject of a great deal of criticism. Critics consider that the result has been neither town nor countryside but instead a mixture which lacks the advantages of either but has all the disadvantages of both. Today the traditional densely populated city is enjoying a renaissance. Following criticism of the modernist city, interest in the traditional European city has grown. A term which has sometimes come to be used for the functionally integrated densely-populated city is blandstad, mixed use development, with the inner city as a model. The suburbanisation which held sway over several decades now seems to be coming to an end, to be replaced by higher density towns. This current approach offers opportunities to increase density within the functionalist suburbs by creating new towns out of the splintered suburban landscape. This should be an important starting point for housing construction in the region. Increasing the density of the region s housing and building in a more town-like way will also increase opportunities in the future to comply with the long-established principles of building in areas which are well served by public transport. Moving across county boundaries Some of the households which move do so across county boundaries and between local housing markets in East-Central Sweden. Households mainly choose to move to the counties of Uppsala and Södermanland while commuting in to workplaces in the County of Stockholm. Some of the additional homes which are expected to be needed in the County of Stockholm may therefore be provided outside the county boundary. Similarly, houses within the county can attract households from neighbouring counties. Rural areas and the archipelago There is a demand for homes in rural areas of East-Central Sweden, on the coast and in the archipelago. New building in rural areas and coastal areas should be connected to existing villages and smaller densely populated areas. New building in the archipelago should primarily be located in communities and villages on the core islands, as defined in RUFS 2001 and the sub-regional development plan for the archipelago, so as to prevent dispersed settlement and to preserve areas which have not been built on.

19 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen 19 Noise and air pollution Surrounding noise can lead to dissatisfaction and have consequences for public health. Reducing noise levels is of major importance to the health and wellbeing of the population. This is particularly the case for indoor noise in existing and new homes. In Stockholm proposals for new houses in locations which suffer from noise have so far been dealt with under what is known as the Stockholm model, a local application model which has been produced jointly by the city and the county administrative board, and which is adapted to conditions in a densely populated city. When building new homes it is always possible to meet recommended values indoors. In Stockholm, avstegsfall, acceptance of exterior noise exceeding the recommended value in part of the property, have come to be applied regularly in the majority of municipalities. Lack of clarity in the application of the current recommended values causes uncertainties which in many cases make it more difficult to build communities. In order to make it easier to build towns, avoid unforeseen costs and speed up the long drawn-out planning processes, the legislation involved must be coordinated with regard to traffic noise. In general the county has acceptable air quality according to current standards. In central parts of the Stockholm region there are problems with air pollution, which is a health problem and leads to an increased risk of cancer and cardiovascular illness. It can irritate the airways and cause problems for asthma and allergy sufferers. It also contributes towards buildings weathering and damages forests and crops. Today the most serious problems of all are high particle content and in some areas also high nitrogen dioxide levels. For these types of air pollution there is a risk of exceeding existing environmental quality standards. In the longer term, it will be necessary to introduce higher standards for vehicles including engines and fuel in order to meet various environmental targets. For this reason, vehicle-related measures are by far the most important requirement in the long term, if the region s opportunities for long-term sustainable development are not to be obstructed. Variation and quality There are major differences between the different parts of the region regarding household structure and the composition of the housing stock. In some parts of the region there are areas with many households with plenty of resources, in others there are many households with few resources and the differences have increased in recent years. Housing segregation Housing segregation is about the spatial separation of different categories of inhabitants. A distinction is usually drawn between three types of segregation: demographic, economic and ethnic. Ethnic segregation is one of the dimensions which has attracted the most attention. People with a foreign background are greatly over-represented in municipal rental housing, and greatly under-represented in owner-occupied housing and tenant-

20 20 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen owner cooperative housing. Ethnic segregation is overlaid by economic segregation. In disadvantaged housing areas incomes are lower, while unemployment and sickness rates are higher. Housing areas with a variation of housing types, forms of tenure and cost produce a more socially and demographically mixed population than areas without such variation. The focus in the regional development plan aims for reduced segregation and increased mixing in all municipalities and all areas, not just in deprived areas. Blocks of flats for rental should be built in areas which are dominated by small houses, while small houses for owner occupation should be built in areas dominated by blocks of flats for rental. Demolition v. renovation? In general, the processes of segregation began right from the start in the large-scale residential areas built under the Million Programme when these areas were new in the 1960s and 1970s. In the immediate future a great deal of work is required if these buildings are to remain. Some of the areas discussed here have increasingly taken on the nature of transitional areas for newly arrived refugees, where the majority of inhabitants only live there for a limited period. Before a decision is reached on the initiatives which should be carried out, it should be considered whether a better strategy might not be to demolish certain properties or residential areas and replace them with new housing which can be made more varied and attractive from the start. Equal housing environments In order for planning to be able to contribute towards an equal society, conditions need to be created to enable all people to enjoy a good residential environment and a functioning day-to-day life. Residential areas and living environments can become more equal if overall planning applies an everyday life perspective which draws on the experiences of people with different lifestyles and requirements. Emphasising everyday life in the planning process involves addressing the connection between paid work, domestic work and daily life in general. Maintenance The oldest housing stock is generally modernised and well maintained. The great need for maintenance in the decades ahead is in homes built between 1960 and 1980, which in 2030 will be years old. The Million Programme of accounts for around 21 percent of the total housing stock. These properties have now reached an age at which homes usually require substantial maintenance: new plumbing, bathroom renovations, rewiring and new ventilation systems and sometimes also windows, balconies and façades. There are still older homes which require renovation, and renovation of the buildings of the 1960s and 1970s has not yet reached its height. The current rate of renovation would need to more than double if maintenance is not to become further delayed.

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem

Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem Framtidens äldres boende? Ilija Batljan, PhD Vice VD, Rikshem 20/04/2015 Population Ageing = Challenge Age Italy, Population (thousends of persons) (2045) 89 85 81 77 73 69 65 61 57 53 49 45 41 37 33 29

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas. Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad

Stadskvaliteter efterfrågas. Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm 6. San Francisco 7. Singapore 8. Hong Kong 9. Chicago 10.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Byggsektorns miljöpåverkan och den hållbara stadens materialförsörjning

Byggsektorns miljöpåverkan och den hållbara stadens materialförsörjning Byggsektorns miljöpåverkan och den hållbara stadens materialförsörjning Björn Frostell Docent Industriell ekologi KTH/Ecoloop Susanna Toller Tekn Dr, KTH/Ecoloop Två projekt som genomförts på uppdrag av

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory Applies the same models to women and men Uses terminology consistently and logically

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Teknik och hållbarhet

Teknik och hållbarhet Teknik och hållbarhet Lovisa Johnson och Nyamko Sabuni Tekniken i skolan, TiS2015, 2015-10-13 Förbifart Stockholm Planer från 60-talet Förslagen har utvecklats till att bli mer och mer i tunnlar Kungshattsleden

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development

Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development Symbio City Approach A conceptual framework for sustainable urban development Seminariet hur förverkliga drömmen om den hållbara staden? Delegationen för hållbara städer och SWECO Färgfabriken 2012-10-25

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer