Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 4 2011 04 15"

Transkript

1 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Inflationsoro och åtstramningar utmaningar för råvarumarknaden Swedbanks totala råvaruprisindex i dollar räknat steg i mars till den högsta nivån sedan augusti 8 drivet av en kraftig prisökning på olja. Exklusive energiråvaror sjönk råvaruprisindexet med 1,4 %, vilket var första gången på drygt ett halvår. I kronor och i euro vilka stärktes mot dollarn blev prisnedgången större både för metaller och livsmedelsråvaror. Investeringar i ädelmetaller har fått ett förnyat intresse i spåren av det höga oljepriset och en ökad inflationsoro. Dollarförsvagningen under 2011 och en fortsatt expansiv amerikansk ekonomisk politik är en ytterligare faktor som kan driva upp priset på guld och silver till nya rekordnivåer i nominella termer. Prisbilden kan dock snabbt förändras när den amerikanska penningpolitiken blir mindre expansiv och centralbankens likviditetsstimulerande åtgärder dras tillbaka. Metallprisuppgången dämpades i mars där nickel, zink och koppar svarade för den största prisnedgången om än från höga nivåer. Uppbromsning i den kinesiska råvaruimporten och produktionsminskningar i Japan efter jordbävningskatastrofen i mars är bidragande orsaker. Samtidigt söker finansiellt investeringskapital sig till ädelmetaller framför konjunkturkänsliga industrimetaller på grund av en ökad inflationsoro. Swedbanks totala råvaruprisindex, USD Total index Totalt exkl energiråvaror Livsmedel Index Metaller Källa: Swedbank Den politiska oron i Nordafrika och angränsande länder till Saudiarabien sätter tydliga avtryck på den globala råvarumarknaden. Det gäller inte minst priset på råolja (Brent-olja) som i skrivande stund pendlar kring 120- dollar per fat. I genomsnitt steg oljepriset i dollartermer med 11,3 % under mars månad, vilket bidrog till att Ekonomiska sekretariatet, Swedbank AB (publ), Stockholm, tfn Ansvarig utgivare: Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, , Jörgen Kennemar,

2 energiråvarorna svarade för huvuddelen av uppgången i Swedbanks totala Råvaruprisindex. Totalt ökade råvaruprisindexet med 7,2 % i mars jämfört med månaden innan och nådde därmed den högsta nivån sedan augusti 8. I eurotermer blev uppgången 5,4 % medan motsvarande i kronor blev 5,7 %. Farhågor för den framtida oljeförsörjningen har skjutit oljepriset i höjden samtidigt som den globala efterfrågan på olja förväntas stiga med 1,5 miljoner fat per dag under 2011 efter fjolårets ökning med 2,5 miljoner fat. I Japan, världens näst största oljeimportör, kommer konsumtionen av fossila bränslen att stiga så länge kärnkraftsproblemen kvarstår med risk för att det kan dröja flera år. Sammantaget innebär det att utbudsförhållandena på oljemarknaden stramas åt varför OECDländernas oljelagernivåer kommer att sjunka från dagens relativt höga nivåer Swedbanks Råvaruprisindex i olika valutor USD EUR SEK 9m m1 2010m2 2010m3 2010m4 2010m5 2010m6 2010m7 2010m8 2010m9 2010m m m m1 2011m2 2011m3 samtidigt som den statsfinansiella skuldkrisen kvarstår i flera EMU-länder. En tidigareläggning av penningpolitisk åtstramning i EMU-länderna samtidigt som den amerikanska centralbanken (FED) dröjer med räntehöjningarna bidrar till den svagare dollarn. Risken för en ytterligare dollarförsvagning ökar om den expansiva finanspolitiken i USA fortsätter samtidigt som FED väntar med att höja räntorna medan de förväntas stiga i Europa. En sådan utveckling skulle pressa upp råvarupriserna och därmed oljepriset ytterligare. Den andra viktiga energiråvaran, kol, som steg kraftigt i pris i fjol i samband med de omfattande översvämningarna i Australien, har haft en lätt nedåtgående pristrend under de senaste månaderna. Mot bakgrund till det höga oljepriset och med risk för utbudsstörningar är det sannolikt att kolpriserna stiger de närmaste månaderna när efterfrågan på kol som energiråvara ökar framför råolja. Kol är också den energiråvara som används mest i de energiintensiva tillväxtekonomierna med Kina och Indien i spetsen. Det finns också ett tydligt samband mellan olje- och kolprisets utveckling där ett högt oljepris driver upp priset på kol. Men eftersom prissättningen på kol sker i förhandlingar mellan kol- och stålproducenter och inte av dagliga månadsnoteringar på de finansiella marknaderna har den senaste tidens kraftiga oljeprisuppgång ännu inte avspeglats i kolpriserna. Så länge den geopolitiska osäkerheten kvarstår i Mellanöstern är utsikterna för en större nedgång i oljepriset mindre sannolik varför risken för ett högre genomsnittligt oljepris än 105 dollar som vi prognostiserar i år i den senaste konjunkturbedömningen är stor. Det avspeglas också i oljeterminerna som har stigit den gångna månaden från 112 dollar per fat till 118 dollar för leverans i december Oljepriset liksom många andra råvaror påverkas också av valutautvecklingen där dollarn har trendmässigt försvagats gentemot euron under 2011 trots att den amerikanska ekonomin uppvisar en snabbare tillväxttakt Metallprisuppgången bromsas upp Den kraftiga oljeprisuppgången i mars står i kontrast med övriga råvaror i Swedbanks råvaruprisindex. Exklusive energiråvaror sjönk råvaruprisindexet i dollar räknat med 1,4 % i mars jämfört med februari. Det är första gången sedan juni 2010 som indexet föll och andra månaden i rad omräknat till kronor. Nedgången drevs både av lägre metall- och livsmedelspriser om än från höga nivåer. Av metallerna var det nickel som hade det största prisnedgången med 5,1 % i dollar räknat följt av zink (-4,7 %) och koppar (-3,4 %). De något lägre metallpriserna har följts av stigande metallvarulager vilket reser frågor om hur 2 (5)

3 mycket den kinesiska metallkonsumtionen kommer försvagas på grund av ekonomisk politisk åtstramning som statsmakterna i Kina har vidtagit för att undvika en överhettning. Kopparlagren nådde i mars de högsta nivåerna sedan juli 2010, vilket går stick i stäv med marknadens förväntningar om brist på koppar som sannolikt drev upp priset till rekordhöga dollar per ton i början av februari månad. Priserna på järnmalm blev i mars i stort sett oförändrade i Swedbanks Råvaruprisindex i dollar termer medan de föll något i kronor räknat. På kort sikt pressas järnmalmspriserna av en minskad japansk stålproduktion i spåren av jordbävningskatastrofen samtidigt som utbudet av indiskt stål stiger. När väl uppbyggnadsarbetet i Japan inleds ökar dock efterfrågan av järnmalm vilket också torde driva upp priserna både på järnmalm och stål. Index Metall och oljeprisutvecklingen, i USD-dollar Basmetaller Oljepris, brent Source: Reuters EcoWin Att priset på koppar ånyo vände upp i april i samband med att de största kopparproducenterna förutsåg ett minskat utbud vid den internationella kopparkonferensen i Santiago, signalerar om den volatilitet som präglar den konjunkturkänsliga metallvarumarknaden där utvecklingen i Kina spelar en stor betydelse. Även om den kinesiska råvaruimporten steg kraftigt i mars jämfört med månaden innan är det en långsammare årlig ökningstakt som framträder vilket skulle vara i linje med den lägre BNP-tillväxten som vi förutser för den kinesiska ekonomin under det närmaste året. Vi bedömer att metallprisuppgången i dollar räknat, som steg med drygt 40 % i genomsnitt under 2010, kommer att bli väsenligt lägre i år (5-10 %) när fjolårets globala lageruppbyggnad klingar av samtidigt som den ekonomiska politiken stramas åt både i tillväxtekonomierna och i flertalet OECD-länder. Metallpriserna torde också pressas av ett växande investeringsinflöde till ädelmetaller (guld och silver) framför industrimetaller på grund av den ökade inflationsoron. Fördyrade produktionskostnader på grund av det höga oljepriset är dock en motvikt som kan pressa upp metallpriserna inte minst för aluminium där energianvändningen är hög, drygt en tredjedel av den totala produktionskostnaden. Sedan 9 har samvariationen mellan metallpriser och olja varit tydlig. Under årets första månader har detta mönster emellertid förändrats då oljepriset stigit väsentligt snabbare än metallpriserna. Inflationsoro driver upp guldpriset Investeringsintresset för guld har fått förnyad kraft under februari och mars efter en lättare svacka i januari. Den geopolitiska utvecklingen i mellanöstern med risk för ett bestående högt oljepris och en högre framtida inflation har drivit upp priset på guld till nya rekordnivåer i nominella termer. I skrivande stund är priset på guld USD per troy ounce, en ökning med drygt 10 % sedan slutet av januari. Även i kronor och i euro har priset på guld stigit men är fortfarande lägre jämfört med vid årsskiftet. Prisutvecklingen på guld och silver i USD Trots en återhämtning för guldet är det dock en väsentligt mindre uppgång jämfört med silver som alltmer ses av finansiella investerare som en alternativ placering istället för guld. Samtidigt ökar silveranvändningen i 3 (5)

4 industriproduktionen alltifrån elektronikprodukter till textilier. Den 50-procentiga prisuppgången på endast två månader bör dock vara en varningssignal för en framtida bubbla på silver. Ett högt oljepris, stigande inflation, den statsfinansiella krisen i Sydeuropa och en fortsatt om en lätt åtstramande penningpolitik talar alltjämt för ett fortsatt högt pris på guld och silver framöver. En väsentligt större amerikansk ränteuppgång än 1,50 % i slutet av 2012 och en påtagligt starkare dollar skulle däremot pressa tillbaka ädelmetallpriserna mer långsikt. Guldprisutvecklingen i olika valutor, 1 januari 2010= Ett högre oljepris tenderar också att driva upp livsmedelspriserna till följd av stigande produktionskostnader. Samtidigt ökar incitamentet för att höja produktionen av ickefossila bränslen såsom etanol när oljepriset stiger. En tilltagande konkurrens mellan livsmedelsproduktion och produktion av drivmedel tenderar att driva upp livsmedelspriserna, vilket också inträffade under 8 när oljepriset nådde rekordhöga nivåer. Spannmålspriser och råolja i USD, Index januari 2010= EUR Spannmålspriser SEK USD Priset på råolja, Brent Källa: Reuters EcoWin 95 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Source: Reuters EcoWin De höga livsmedelspriserna biter sig fast Jörgen Kennemar Den kraftiga prisuppgången på livsmedelsråvaror sedan juni förra året bröts under mars månad. Delindexet föll med 3,1 % i dollar räknat jämfört med februari men befinner sig alltjämt på en väsentligt högre nivå jämfört med samma period förra året. Av spannmålsprodukterna var det främst vetepriset som sjönk med närmare 9 % medan priset på korn var relativt stabilt under mars. Socker och drycker uppvisade också sjunkande priser efter en kontinuerlig uppgång sedan maj förra året. Vi bedömer dock att trenden i livsmedelspriserna är uppåtriktad under det närmste året på grund av den ökade globala tillväxten och en stigande köpkraft. Enligt det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) prognoser förväntas ökningen i den globala jordbruksproduktionen under 2011 inte vara tillräcklig för att kompensera för den lagerneddragning som skedde under förra året. 4 (5)

5 Swedbanks Råvaruprisindex Basår 0 i USD Totalt inkl energi 327,1 341,3 365,8 1 mån procent 4,1 4,4 7,2 12 mån procent 25,5 35,8 38,3 Totalt exkl energi 308,7 318,9 314,5 1 mån procent 5,5 3,3-1,4 12 mån procent 37,5 47,6 40,8 Industriråvaror 310,5 319,3 316,4 1 mån procent 5,4 2,8-0,9 12 mån procent 39,0 48,2 39,0 varav massa 949,0 949,1 964,6 1 mån procent -0,1 0,0 1,6 12 mån procent 16,5 13,0 9,9 Icke-järnmetaller 288,3 300,3 296,4 1 mån procent 4,6 4,2-1,3 12 mån procent 21,6 36,7 23,6 varav koppar 9563,7 9867,2 9530,1 1 mån procent 4,7 3,2-3,4 12 mån procent 29,5 44,4 27,7 varav aluminium 2440,2 2507,8 2552,2 1 mån procent 4,0 2,8 1,8 12 mån procent 9,1 22,7 15,7 varav bly 2600,2 2586,2 2623,3 1 mån procent 8,1-0,5 1,4 12 mån procent 9,8 21,3 20,8 varav zink 2373,9 2464,7 2348,9 1 mån procent 4,5 3,8-4,7 12 mån procent -2,5 14,4 3,3 varav nickel 25609, , ,4 1 mån procent 6,5 10,3-5,1 12 mån procent 38,9 49,7 19,4 järnmalm och skrot 653,3 660,0 662,8 1 mån procent 7,6 1,0 0,4 12 mån procent 86,6 87,8 86,4 Energiråvaror 335,2 351,3 388,6 1 mån procent 3,5 4,8 10,6 12 mån procent 21,2 31,6 37,3 varav kol 490,5 479,3 478,9 1 mån procent 7,9-2,3-0,1 12 mån procent 34,2 37,8 36,0 varav råolja 328,1 345,4 384,5 1 mån procent 3,2 5,3 11,3 12 mån procent 20,4 31,2 37,4 Livsmedel 302,5 317,6 307,9 1 mån procent 5,7 5,0-3,1 12 mån procent 32,2 45,6 48,0 varav kaffe 196,8 215,2 223,6 1 mån procent 7,1 9,3 3,9 12 mån procent 55,1 74,4 78,5 Swedbanks Råvaruprisindex Basår 0 i SEK Totalt inkl energi 237,1 238,6 252,1 1 mån procent 1,5 0,6 5,7 12 mån procent 17,2 20,3 22,4 Totalt exkl energi 223,8 222,9 216,7 1 mån procent 2,8-0,4-2,8 12 mån procent 28,4 30,7 24,7 Industriråvaror 225,1 223,2 218,0 1 mån procent 2,8-0,9-2,3 12 mån procent 29,9 31,2 23,0 varav massa 688,0 663,3 664,7 1 mån procent -2,6-3,6 0,2 12 mån procent 8,9 0,0-2,7 Icke-järnmetaller 209,0 209,9 204,3 1 mån procent 2,0 0,4-2,7 12 mån procent 13,6 21,1 9,4 varav koppar 6933,7 6896,3 6567,5 1 mån procent 2,1-0,5-4,8 12 mån procent 21,0 27,9 13,1 varav aluminium 1769,1 2,7 8,8 1 mån procent 1,4-0,9 0,3 12 mån procent 1,9 8,7 2,5 varav bly 1885,1 1807,5 1807,8 1 mån procent 5,4-4,1 0,0 12 mån procent 2,6 7,5 7,0 varav zink 1721,1 1722,6 1618,7 1 mån procent 1,9 0,1-6,0 12 mån procent -8,9 1,3-8,6 varav nickel 18566, , ,8 1 mån procent 3,8 6,3-6,4 12 mån procent 29,8 32,6 5,7 järnmalm och skrot 473,6 461,3 456,8 1 mån procent 5,0-2,6-1,0 12 mån procent 74,3 66,3 65,1 Energiråvaror 243,0 245,5 267,8 1 mån procent 1,0 1,0 9,1 12 mån procent 13,2 16,6 21,6 varav kol 355,6 335,0 330,0 1 mån procent 5,2-5,8-1,5 12 mån procent 25,4 22,0 20,4 varav råolja 237,9 241,4 265,0 1 mån procent 0,7 1,5 9,8 12 mån procent 12,5 16,2 21,7 Livsmedel 219,3 222,0 212,2 1 mån procent 3,1 1,2-4,4 12 mån procent 23,5 29,0 31,0 varav kaffe 142,7,4 154,1 1 mån procent 4,4 5,4 2,4 12 mån procent 44,9 54,5 58,0 Swedbanks Ekonomiska sekretariat Stockholm tfn Ansvarig utgivare Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, Jörgen Kennemar, Swedbanks Månadsbrev om Råvaror och Energi ges ut som en service till våra kunder. Vi tror oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Vi kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbanks Månadsbrev. 5 (5)

Råvaror och Energi Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 9 2011 12 02

Råvaror och Energi Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 9 2011 12 02 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Svagare omvärldskonjunktur ger prisfall på råvaror Nedskruvade tillväxtutsikter för den globala tillväxten och statsskuldskriserna

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Stigande oljepris men modest prisutveckling på metaller

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Stigande oljepris men modest prisutveckling på metaller Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Stigande oljepris men modest prisutveckling på metaller Swedbanks totala råvaruprisindex fortsätter att stiga och nådde i mars

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Dämpade konjunkturutsikter pressar råvarupriserna

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Dämpade konjunkturutsikter pressar råvarupriserna Index Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Dämpade konjunkturutsikter pressar råvarupriserna Swedbanks totala råvaruprisindex sjönk i maj med 5,6 % jämfört med

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Skakig omvärldskonjunktur och fallande råvarupriser

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Skakig omvärldskonjunktur och fallande råvarupriser Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Skakig omvärldskonjunktur och fallande råvarupriser Swedbanks totala råvaruprisindex i dollar räknat föll med 7,3 % i maj jämfört

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 2 2011 02 11

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 2 2011 02 11 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Råvarupriserna stiger på bred front när råvaruproduktionen sviktar Swedbanks totala Råvaruprisindex exklusive energi nådde

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 1 2013 01 29. Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 1 2013 01 29. Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Optimism om konjunkturen lyfter metallpriserna Swedbanks totala Råvaruprisindex steg i december med knappt 1 % i dollartermer,

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Lägre råvarupriser när konjunkturåterhämtningen tappar fart Swedbanks totala råvaruprisindex sjönk på bred front mellan mars

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Råvarupriserna når nya höjder med risk för prisfall

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr Råvarupriserna når nya höjder med risk för prisfall Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Råvarupriserna når nya höjder med risk för prisfall Världsekonomin sätts på allt större prov när råvarupriserna stiger på bred

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig 12 08 01 PMI steg till,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig PMI-totalt steg i juli till,6 jämfört med 48,4 i juni. Det innebär att försvagningen i den svenska industrikonjunkturen stannade

Läs mer

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter 12 10 01 PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter PMI-totalt sjönk till 44,7 i september från,1 i augusti och det innebär att indexet hamnade utanför tillväxtzonen för andra månaden

Läs mer

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Swedbank Analys Nr 1 20 januari 2011 Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Avtagande effekter från ekonomisk-politiska stimulanser samt flera orsaker till en fortsatt stigande

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008 Inköpschefsindex Jörgen Kennemar, Swedbank, Ekonomiska sekretariatet, tfn 08-5859 1478 Administration, tfn 08-5859 1028, fax 08-5859 1026, ek.sekr@swedbank.se Svante Axelsson respektive Hans-Gunnar Gustavsson,

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 02 03 PMI tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Swedbank AsienAnalys Nr 6 11 december 2007

Swedbank AsienAnalys Nr 6 11 december 2007 Swedbank AsienAnalys Nr 6 11 december 2007 Författad av Hubert Fromlet Årets andra Kinapanel: Kina vår konjunkturtermometer stiger till 7,9 Swedbanks konjunkturtermometer för Kina steg ytterligare något

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 06 05 PMI tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser 15 06 01 PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser PMI-total föll till 54,8 i maj från 55,7 i april. en var den främsta drivkraften bakom nedgången men även sysselsättningen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Kina vår konjunkturtermometer stiger till 7,6

Kina vår konjunkturtermometer stiger till 7,6 Swedbank AsienAnalys Nr 3 18 april 2007 Årets första Kinapanel: Kina vår konjunkturtermometer stiger till 7,6 Swedbanks konjunkturtermometer för Kina steg synligt i april till 7,6 jämfört med 6,5 förra

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan 2016-03-01 PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan PMI-total var kvar i tillväxtzonen men huvudindex föll från 55,4 till 51,7 i februari. Noteringen var den lägsta sedan augusti 2014 och underbyggdes

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus!

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Swedbank Analys Nr 12 3 december 2009 Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Småhuspriserna har stigit ca 7 % jämfört med bottennivån första kvartalet. Kredittillväxten

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur 13 10 01 PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur PMI-totalt steg med 3,8 indexenheter till 56,0 i september och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången. Delindex för orderingången

Läs mer

Omvandling av svensk industri när omvärlden förändras

Omvandling av svensk industri när omvärlden förändras Swedbank Analys Nr 8 30 juni 2011 Omvandling av svensk industri när omvärlden förändras Internationaliseringen och specialiseringen av den svenska industrin innebär att globala konjunktursvängningar och

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige

Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige Swedbank Analys Nr 2 4 februari 2011 Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige Den politiska utvecklingens effekter på Egyptens ekonomi på kort sikt handlar bland

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Magnus Alvesson Nr 4 2009 10 22

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Magnus Alvesson Nr 4 2009 10 22 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Magnus Alvesson Nr 9 1 Hösten inleds med hoppingivande ekonomiska signaler men krisens effekter kan bli långvariga Krisen håller på att klinga

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2011 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2011 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 897 mnkr och stadens borgensåtagande var 8 mnkr för bolaget.

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Boräntenytt Nummer 3 14 april 2011

Boräntenytt Nummer 3 14 april 2011 Boräntenytt Nummer 3 14 april 211 Säker Riksbank i osäker omvärld Den svenska ekonomin växer snabbt och vi räknar fortfarande med att Riksbanken höjer styrräntan tre gånger till i år och att långa räntor

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2015

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2015 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 296 mnkr. Totalt är det är en ökning med 5 mnkr sedan förra månaden, 81% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Vatten AB november 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Vatten AB november 2011 Finansiell månadsrapport Stockholm Vatten AB november 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 425 mnkr och stadens borgensåtagande var 14 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer