Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket Byggkostnadsforum. Professionell renovering i SABO-företag"

Transkript

1 Boverket Byggkostnadsforum Professionell renovering i SABO-företag

2

3 Professionell renovering i SABO-företag Boverket mars 2009

4 Titel: Professionell renovering i SABO-företag Utgivare: Boverket mars 2009 Upplaga: 1 ISBN pdf: Sökord: fastigheter, renovering, ombyggnad, miljonprogrammet, allmännyttan, SABO, badrum, kök, stammar, byggnadsarbetare, utbildning, tävlingar. Diarienummer: /2007 Omslagsfoto:SABO Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2009

5 3 Förord Över en halv miljon av lägenheterna som finns i allmännyttans fastigheter är byggda i miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet till i mitten av 1970-talet. Upprustningen av detta fastighetsbestånd har bara påbörjats och det krävs en kraftsamling de närmaste 15 åren för att åtgärda det underhållsbehov som finns inom miljonprogrammets fastighetsbestånd. Enligt uppskattningar som Boverket gjorde redan år 2003, kommer takten på underhållsarbetena att på kort tid behöva tredubblas jämfört dagens situation. I den här rapporten redovisar SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, ett större projekt Professionell renovering vars syfte var att uppmärksamma arbetsmarknadens parter, materialtillverkare, produktutvecklare och enskilda entreprenörer på den förändring som nu måste ske på kort tid. Projektet är en del i Boverkets Byggkostnadsforum och har finansierats till viss del med hjälp av Boverket. Rapportens huvudförfattare är Gösta Gustafsson på SABO, som tillsammans med delförfattarna ansvarar för rapportens innehåll i sak. Karlskrona mars 2009 Ulf Troedson Överdirektör Boverket

6 4 Professionell renovering i SABO-företag

7 5 Innehåll Inledning... 7 Hyresgästen i fokus... 8 Rapportens författare... 8 Sammanfattning Brist på kompetent arbetskraft Kravutbildningar Exempel på anpassade utbildningar Bilaga: Synpunkter från berörda parter Företagsrepresentanter Skolledare/lärare Elever Lärlingar Yrkesarbetare Projektering och upphandling av renovering av badrum, kök och stammar Tävlingen - Utmärkt! Renovering Branschernas ansvar för fortbildning Reflektioner om ansvar Bilaga: Intervjuerna i delrapport 4 i korthet Konferensen Professionell Renovering Bilaga: Detaljerat program Konferensen Professionell renovering i SABO-företag Grundkrav och tekniskt utförande för renoveringsarbete Betong i fastigheter från och 70 tal Högskolekontakter med fokus på examensarbeten Syfte Frågeställningar Stamledningsrenovering - En branschöversikt... 97

8 6 Professionell renovering i SABO-företag

9 7 Inledning Byggsektorn står inför nya utmaningar, när ombyggnadsverksamheten ökar, samtidigt som nyproduktionen av bostäder med stor sannolikhet kommer att minska. SABO tog därför våren 2007 initiativ till ett större projekt Professionell renovering vars syfte var öppna upp ögonen såväl på arbetsmarknadens parter som på materialtillverkare, produktutvecklare och enskilda entreprenörer för den förändring, som nu måste ske på kort tid. För att tydliggöra de behov och krav som finns hos medlemsföretagen var det extra viktigt att många av bostadsföretagens medarbetare erbjöds möjligheter att få medverka och dela med sig av sina erfarenheter. Projektet delades därför upp i flera delprojekt, vilka startades upp under våren Resultaten och erfarenheterna från dessa delprojekt har sammanställts i denna rapport samt också redovisats i en större konferens Professionell renovering januari 2008 som hölls i Stockholm. Projektet Professionell renovering inleddes med att VD-gruppen för byggherrefrågor under hösten 2006 träffade ett antal ledande befattningshavare från entreprenadföretag, byggfacket och andra branschoch intresseorganisationer. Vid de samtal som då fördes, önskade SABO framför allt få dessa nyckelpersoners syn på SABO- företagen som beställare och den utmaning som hela branschen står inför när renoveringsvolymerna kraftigt kommer att öka. Vi märkte en relativt stor okunskap om de renoveringsvolymer som vi som stora fastighetsförvaltare redan arbetade med. När vi efter intervjuerna skulle summera och skapa ett projekt kring de frågor som diskuterats upptäckte vi att det blev mycket svårt att koncentrera sig på ett område utan att uppgiften krävde en bredare ansats under 2007, för att därefter göra utvärderingar för att se vad som bör prioritera. Inte minst sedan flera samarbetspartners anmält intresse för ämnesområdet, kändes det naturligt att dela upp projektet på ett antal delprojekt för att belysa bredden. Vart och ett av delprojekten har också drivits efter målsättningen att de skulle kunna utgöra grunden till fortsatta projekt som SABO eller som andra samarbetspartner kan fortsätta att arbeta med.

10 8 Professionell renovering i SABO-företag Hyresgästen i fokus De flesta renoveringsarbetena måste utföras i lägenheter med hyresgäster, boende kvar i lägenheterna, vilket ställer delvis nya krav på de hantverkare som kommer att anlitas. De SABO företag, som börjat renoveringsarbeten får idag ta emot mycket klagomål från sina hyresgäster på att de anlitade hantverkare inte visar respekt för de boende och att överenskomna tider för exempelvis badrumsrenoveringar inte hålls. Uppdelningen på olika yrkeskategorier och brister i samordning upplevs som mycket besvärande av de enskilda hyresgästerna, som riktar sin kritik mot sin hyresvärd, dvs. det bostadsföretag, som anlitat hantverkarna. Rapportens författare Denna rapport är en sammanställning av de olika delprojekten, där de olika projektledare och författare har bidragit och redovisat sina sammanställningar och förslag till fortsatt aktiviteter inom respektive delprojektsområde. Huvudförfattare till rapporten har varit Gösta Gustavsson, som också fungerat som projektledare för Professionell Renovering. Medförfattare inom SABO har varit Stefan Björling och Birgitta Frejd. Dessutom har följande delprojektledare medverkat Sigge Baumgarten (Brist på kompetent arbetskraft), Per- Åke Grönning (Branschens ansvar för fortbildning) Magnus Everitt, Rolf Kling, Marie Hult (Grundkrav och tekniskt utförande för renoveringsarbete) samt Mårten Janz (Betong i fastigheter från och 70tal). Karin Larén Hallström, MegaMate Communication AB har ansvarat för sammanställning och redigering av rapporterna.

11 9 Sammanfattning Rapporten behandlar professionell renovering ur ett flertal utgångspunkter och med flera olika såväl problemställningar som förslag till lösningar och fortsatt arbete. Delrapport 1 pekar på tendenser och inriktningar för reparations- och ombyggnadsbranschen, främst ombyggnader av våtrum som badrum och kök. Delrapporten beskriver två goda exempel på utbildningar som skulle kunna generera fler hantverkare med bredare kompetens. Delrapport 2 behandlar projektering och upphandling av renovering av badrum, kök och stammar. Stor vikt läggs vid sociala aspekter angående yrkesarbete i hyresgästens bostad. Delrapport 3 beskriver tävlingen Utmärkt! Renovering, som initierades av SABO inom ramarna för projektet Professionell Renovering. Syftet med tävlingen var att stimulera till i teknikutveckling av produkter och metoder som underlättar vid renovering. Delrapport 4 handlar om fortbildning inom byggsektorn. Hur sker fortbildning av yrkesverksam personal och vilket ansvar tar branscherna för den? Den fortbildning som förekommer är ofta i branschorganisationernas egen regi. Delrapport 5 handlar om den konferens som SABO ordnade för att redovisa resultatet av delprojekten i Professionell renovering. Delprojekt 6 syftar till att ta fram hjälpmedel för statusbedömning och planering av renoveringsbehov och renoveringsstrategier för bostadshus byggda mellan 1950 och Delrapport 7 beskriver hur man bedömer tillståndet på betongen, underhåller samt upphandling och reparationsarbete av betong.

12 10 Professionell renovering i SABO-företag Delprojekt 8 syftar till att väcka uppmärksamhet kring professionell renovering av flerbostadshus hos studenter på Sveriges tekniska högskolor. I projektet ingår en tävling för examensarbeten och uppsatser som behandlade renovering och ombyggnad. Delrapport 9 beskriver SABOs skrift Stamledningsrenovering En branschöversikt, som tagit fram inom ramen för projektet. Skriften behandlar de olika metoder som finns för invändig förstärkning av rör och är tänkt att fungera som en guide för fastighetsägare som behöver utföra stamledningsrenovering.

13 11 1. Brist på kompetent arbetskraft Av Sigge Baumgarten Byggbranschen lider brist på arbetskraft, särskilt på större orter. Främst visar sig bristen vid anbudsförfrågningar gällande reparation och ombyggnad. Förväntat anbud uteblir, eller också får projektet högre kostnader än kalkylerat. Grundutbildningarna vänder sig i huvudsak mot nyproduktionen. Gymnasieskolorna som står för den största utbildningsvolymen har ett mycket litet antal elever som väljer kursen för reparation och ombyggnad och det är inte många som väljer denna yrkeskarriär efter avslutat utbildning. Bara ett fåtal erbjuder anställning inom denna sektor. Renovering och ombyggnad har generellt låg status, ger sämre betalt och ses ofta som ett jobb i slutet av yrkeskarriären. Denna delrapport pekar på tendenser och inriktningar för reparations- och ombyggnadsbranschen, främst ombyggnader av våtrum som badrum och kök. Delrapport 1 beskriver två goda exempel på utbildningar som skulle kunna generera fler hantverkare med bredare kompetens. Här finns också förslag på åtgärder på såväl kortare som längre sikt. Kartläggning av dagsläget Idag är det brist på kvalificerade byggnadsarbetare i stort sett i hela landet. Av tillgängliga prognoser kan det konstateras att toppen nu sannolikt är nådd. Den höga sysselsättningen kvarstår ännu en tid framåt. Gymnasieskolans byggprogram är fortfarande den klart viktigaste rekryteringsbasen. Alternativa utbildningar samt kompletteringsmöjligheter finns inom kvalificerad yrkesutbildning (KY), företagens lärlingssystem, samt privata utbildningsföretag. Arbetskraftsinvandringen ökar i hela Sverige. Oroande är de relativt tidiga avgångarna som börjar redan före 60 års ålder för byggnadsarbetare. Däremot är det glädjande med den kraftiga ökningen till ungdomsutbildningarna inom byggprogrammet.

14 12 Professionell renovering i SABO-företag Överhettad arbetsmarknad Läget inom branschen kan sammanfattas med att byggmarknaden är het och arbetsmarknaden är överhettad. Orderingången har fortsatt att stiga, byggandet ökar, företagen är nöjda med uppdragsvolymen och planerar för fler anställda. Bostadsinvesteringarna ökade med 11,3 procent andra kvartalet 2007 (jämfört med 2006) och bostadsinvesteringarna uppgår nu till drygt 3 procent av BNP, vilket är den högsta andelen sedan Till detta kommer de enorma renoveringsbehov som föreligger. SABO har tagit fram uppgifter som visar att de nödvändiga renoveringarna i 60- och 70-talets fastigheter uppgår till 70 miljarder kronor, enbart i allmännyttans flerbostadshus. Låg status Uppdrag och anställningar med renovering som specialitet har generellt sett låg status i byggbranschen. Det anses vara något som passar bäst i senare delen av yrkeslivet, när man inte orkar med tempot i nyproduktion. Duktiga yrkesarbetare vidareutbildar sig inte. I byggbranschen når man inom ett par år maxlönen så det saknas incitament att bättra på sin utbildning. De driftiga inom bygg väljer ofta att starta eget efter några år som anställd, och väljer allt oftare att rikta in sin verksamhet på renovering av bostadsrätter och småhus. Det innebär att större fastighetsägare går miste om denna kompetens. Byggprogrammet Gymnasieskolans byggprogram är den viktigaste rekryteringsbasen för yrkesarbetare inom byggindustrin. Sedan mitten av 90-talet har antalet sökande på byggprogrammet stadigt ökat och 2006 sökte nästan elever till platser, att jämföras med 1995 då antalet sökande var knappt elever. 1 Huruvida man får arbete efter fullgjord utbildning påverkas naturligtvis starkt av konjunkturen. Även antalet sökande till byggrelaterade program påverkas av konjunkturen. I en högkonjunktur, då det byggs intensivt, väljer många att påbörja sin utbildning. Ungdomsutbildningar som genomförs enligt byggprogrammet sker till övervägande del av de kommunala gymnasieskolorna men även av fristående skolor som har programmet inrättat. Byggprogrammet erbjuder utbildning inom betong, murare, träarbetare, anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare samt utbildning för specialyrken som golvläggare, plattsättare, undertaksmontör, stensättare, tätskitsmontör och håltagare. Målare, glasarbetare och plåtslagare ingår även i byggprogrammet. 1 Byggindustrins Yrkesnämnds årsrapport 2006

15 1. Brist på kompetent arbetskraft 13 Specialyrken Utbildning mot specialyrken genomförs i tämligen blygsam omfattning. Eleverna får oftast i stort sett själva eller tillsammans med specialföretagen tillgodogöra sig de teoretiska kunskaperna för respektive yrke. Någon speciell inriktning mot reparation och ombyggnad finns inte inom ramen för byggprogrammet. En kurs om 150 poäng behandlar reparation och ombyggnad och är ett fritt valt ämne. I denna kurs behandlas oftast kulturbyggnaders underhåll. Beroende på elevernas val och tillgänglig tid är det inte sannolikt att den kursen genomförs. Det har fortsatt att vara svårt att rekrytera elever till utbildning inom de mindre byggyrkena som golvläggare-, ställningsmontörer-, plattsättare-, undertaksmontörer m.fl. Överskott träarbetare Idag väljer fyra av fem elever träarbete när det är dags att välja yrkesinriktning i år 2. En anledning till detta kan vara att träarbete är den vanligaste specialkompetensen inom lärarkåren. Denna kraftiga snedfördelning medför att många ungdomar redan vid sin första anställning tvingas välja annan yrkesinriktning än den man utbildats på. Det finns alltså även här ett utrymme för att fånga upp och färdigutbilda lärlingar mot kompetenser inom renoverings- och ombyggnadssektorn Utbildningar 2006 enligt Byggnadsindustrins Årsrapport Byggprogrammets inriktning År 3 Antal elever totalt 3531 Hus och anläggning procent Varav Byggyrken Betong procent Mur procent Trä procent Golv 61 2 procent Spec-yrken 61 2 procent Utfärdade Yrkesbevis Byggyrken 2006 (2352 totalt) Betong procent Golvläggare 55 3 procent Håltagare 20 1 procent Murare procent Plattsättare procent Stenmontör 5 0 procent Takmontör 3 0 procent Trä procent Undertak 16 1 procent

16 14 Professionell renovering i SABO-företag Av ovanstående statistik kan man konstatera att majoriteten av byggprogrammets elever huvudsakligen väljer att bli träarbetare. Utfärdade yrkesbevis bekräftar att majoriteten väljer träarbetaryrket. Resterande 13 procent väljer andra yrkeskompetenser som plåt, måleri, glas etc. Fler inriktningar? Gymnasieskolans byggprogram är strikt uppdelat i tre inriktningar; byggoch anläggningsarbetare, måleri och byggplåt. Andra program som också berör byggbranschen är energiprogrammet där VVS-montörer ingår och elprogrammet där installationstekniker ingår. Inom respektive grupp finns de olika yrkena representerade enligt avtalens yrkesindelningar. Man kan ifrågasätta om denna strikta uppdelning i inriktningar skulle vinna på att vara mer flexibel? Antal förstahandssökande och även antalet elevplatser till gymnasieskolans byggprogram fortsatte 2006 att öka kraftigt elever sökte till 5121 inrättade elevplatser. Antal sökande ökade med hela 27 procent och antalet elevplatser med 15 procent i förhållande till föregående år. En stor del av de elever som är intresserade av byggutbildningen kommer fortfarande inte in på byggprogrammet utan måste söka sig vidare till andra utbildningsvägar. För branschen är det naturligtvis tillfredsställande att många söker då detta leder till att medelbetygen på de elever som börjar byggprogrammet höjs. Det är dock fortfarande så att differensen mellan antal sökande och elevplatser är för stor och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd(BYN) reflekterar över hur man i en framtida gymnasieskola kan skapa flera inriktningar och på det sättet ge intresserade ungdomar möjlighet till utbildning inom programmet. I ett sådant resonemang kan det vara intressant att skapa en särskild inriktning som leder mot särskilda kompetenser inom ROT-sektorn. Kanske skulle en gemensam ingång och bas men ett flertal inriktningar svara bättre mot den framtida arbetsmarknadens behov? Behörighet saknas trots utbildning Flera branschorganisationer har, i vällovligt syfte, skapat speciella behörigheter. Dessa kräver utbildningar som administreras av organisationerna själva och ingår därför inte i gymnasieutbildningarna. Gymnasieskolans program ger därför, trots lång utbildning, inte tillräcklig behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter. Bland annat när det gäller heta arbeten, tätskiktsarbeten och säker vatteninstallation. Många fastighetsägare och deras försäkringsbolag ställer krav på dessa behörigheter från hantverkarna. Exempel på denna typ av behörigheter är exempelvis Heta arbeten som Svenska Brandskyddsföreningen administrerar och Behörighet enligt BBV som Byggkeramikrådet ansvarar för. Även utbildning kring de senaste anvisningarna från Arbetsmiljöverket (ställningsbyggande, asbets etc) saknas på vissa gymnasieskolor. Effekten blir att arbetsgivare som

17 1. Brist på kompetent arbetskraft 15 anställer nyexaminerade omedelbart tvingas ombesörja och betala kompletterande utbildningar för de som kommer från skolorna. Alternativ till byggprogrammet Även om byggprogrammet är den vanligaste utbildningen för byggnadsarbetare finns flera alternativ för att utbilda kompetent arbetskraft. I synnerhet när det gäller vidareutbildning finns flera vägar att gå. Lärlingsplatser Företagsutbildning enligt den så kallade lärlingsutbildningen genomförs via arbetsgivaren kompletterad med Byggnadsindustrins Yrkesnämnds Fackteoretisk utbildning. Antalet anställda företagslärlingar har ökat kraftigt de senaste åren. Storstadsområdena har förhållandevis många företagslärlingar. Merparten av företagslärlingarna läser fackteoretisk utbildning på distans. Maskinförare och träarbetare är dominerande yrken, och står för 67 procent, av dem som väljer företagsförlagd utbildning. Lärlingsutbildning för vuxna genomförs i företagen kompletterad med fackteoretisk utbildning via Byggnadsindustrins Yrkesnämnds distansutbildning. Vuxenutbildning Kvalificerad Yrkesutbildning Vuxenutbildningar som klassas som bristyrken köps av Länsarbetsnämnder eller Arbetsförmedlingar av fristående utbildningsgivare, gymnasieskolor, Byggutbildning Star i Dalarna AB, Lernia m.fl. Nackademin bedriver huvudsakligen så kallad Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-utbildning) med 80 poängs utbildningar för olika branscher. Bland annat förekommer vidareutbildning för yrkesarbetare inom byggsektorn som vill vidareutbilda sig till exempelvis arbetsledare. De har även byggprogrammet inrättat. Multihantverkaren efterlyses Det finns behov av en bredare och mer mångsidig utbildning för att få fram den personal som behövs för den stora mängd renoveringsarbeten som branschen står inför. Multihantverkaren bör ha sin spetskompetens inom ett yrkesområde men med kunskap och behörighet att genomföra uppgifter inom angränsande byggyrken. En betongarbetare kan till exempel komplettera sin utbildning och färdighetsträning mot kakelsättning och tätskitsarbeten samt inredningsarbete. En träarbetare bör kunna komplettera sina kunskaper mot kakel och tätskiktsarbeten. Kakelsättare mot snickeriarbeten och så vidare. Yrkesarbetare bör också få komplettera sin behörighet mot begränsad VVSoch el- behörighet.

18 16 Professionell renovering i SABO-företag Genom att färre personer behövs i byggprocessen kortas genomförandetiden. En fördel i detta är att hyresgästerna får färre utomstående i sina bostäder under kortare tid. Med multikompetens blir yrkesarbetaren själv mindre känslig för konjunktursvängningar och säsongsvariationer. Risken för förslitningsskador och annan problematik kring ensartade arbetsuppgifter minskar också. Olika sätt att utbilda mulithantverkaren Det finns ett par olika sätt att utbilda denna multihantverkare: En förändring av gymnasieskolans byggprogram, där eleverna får mer uppmuntran att välja inriktning, något som dock kan ta lång tid innan eleverna är färdigutbildade. KY-utbildningar. Något mindre tidskrävande men kräver att företagen förbinder sig att ställa lärlingsplatser till förfogande. Utbildningar finansierade av Arbetsförmedlingen. Går ganska snabbt men riktar sig främst mot bristyrken, är konjunkturberoende och kräver ansökan och beslut från myndigheten Intern företagsutbildning som kompletterar befintlig kompetens. Det snabbaste sättet att göra byggnadsarbetare till multihantverkare. Arbetskraftsinvandring Ytterligare ett sätt att möta behovet är att anlita utländsk arbetskraft. I Sverige har vi arbetskraftsinvandring från flera grannländer. Även utländska företag åtar sig entreprenader på den svenska marknaden. Vad som kan saknas i kunskap hos utländsk arbetskraft rörande svenska bestämmelser för säkerhet, byggtekniska krav m.m. Yrkesutbildningen överensstämmer sällan med våra yrken utan har ofta en annan yrkesprofil. Detta kan vara till fördel, bland annat vid badrumsrenoveringar eftersom yrkesarbetarna kan svara för fler arbetsuppgifter. Vid validering måste deras kvalifikationer värderas utifrån deras annorlunda kompetensprofil. Sammansättning av arbetslag och företag Också hur arbetslaget är sammansatt påverkar arbetets utfall. Med färre inblandade yrkesgrupper kan man förvänta sig en effektivare produktion med kortare omloppstider och mindre störningar för hyresgästerna. Man minimerar planeringsmissar och risk för felkällor. Förutsättningarna för högre kvalitet ökar. Eftersom behovet av byggnadsarbetare med kompetens inom renovering är så stort, finns också utrymme för nischade företag. Validering och dokumentation För att sätta samman relevanta arbetslag krävs att byggnadsarbetarnas kompetenser är inventerade och sökbara. Det finns dataprogram för detta och flera metoder kan användas till exempel självutvärdering eller chefsbedömning.

19 1. Brist på kompetent arbetskraft 17 Validering av arbetares tidigare kunskaper är ett relativt nytt inslag för att godkänna nya medarbetares kunskaper som yrkesarbetare. Om de saknar viss behörighet kan de komplettera både teoretiska och/eller praktiska kunskaper för att bli godkända som yrkesarbetare. Nya utbildningsvägar - två exempel Vi har tittat närmare på två innovativa exempel när det gäller utbildning av byggnadsarbetare. Det ena är företaget Byggutbildning Star i Dalarna AB. Med förankring i den regionala byggbranschen driver företaget delar av gymnasieskolans byggprogram på entreprenad. Det andra exemplet är Lernia, som arbetat fram ett koncept för vidareutbildning för byggnadsarbetare inom renovering. Utbildningen sker på uppdrag av arbetsgivaren. Förutom detta exempel finns flera alternativ som erbjuder vidareutbildningar, bland annat Entreprenörsskolan, Liber Hermods och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Enskilda entreprenörer kan också ansöka om att få inrätta en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-utbildning) för renoveringsarbeten och svara för den företagspraktik som ingår i utbildningen. Det ställs i sådana fall krav på att de enskilda entreprenörerna upprättar och följer godkända kursplaner. Lernia - utbildningskoncept Lernia har tagit fram ett förslag med korta men grundläggande utbildningar för yrkesverksamma som vill få multipla kompetenser. Erbjudandet är riktat till arbetsgivare som vill möte behoven av effektivare renovering. Exempelvis skulle en allround byggnadsarbetare kunna komplettera sin kompetens med korta utbildningar i rivning och återvinning, ventilation, plattsättning samt fönster- och snickerimålning. Kravutbildningar Så här skulle kurserna inom paketet Multihantverkare kunna fördelas: Behörigheter och certifikat Ställningsbyggnad Heta arbeten Asbest PCB BBV (fd PER plattsättning, kurs 1 och 3) Säker vatten Exempel på anpassade utbildningar Målning Materiallära och analysmetoder Golvläggning Materiallära och skarvsvetsning Plattsättning Materiallära, tätskikt, verktyg och åtgärdsalternativ

20 18 Professionell renovering i SABO-företag Vatten, sanitet och ventilation Verktygslära, ventilationsteori och flödesmätningar, avloppssystem, rördragning, montering, belysningsteknik och radiatorer El Elansvar, Regelverket, Elfara, Elschema Specifika metoder Björn Larsson, affärsutvecklare på Lernia, tror att beställaren av ett projekt har möjlighet att påverka vilken kompetens byggnadsarbetarna bör ha, genom att ställa krav i upphandlingar och genom att öppna dialogen mellan byggherre och entreprenör. Det finns exempel på utländska företag som vunnit upphandlingar tack vare att de anställda hade multipla kompetenser. Idag kan bostadsrättsinnehavare och småhusägare påverka tiden man har utomstående i sin bostad genom val av småföretagare med flera yrkeskompetenser. Detta val skulle kunna bli möjligt även för hyresrättsmarknaden och de som beställer renoveringsarbeten på detta fastighetsbestånd. En ytterligare fortbildning är utbildning som kan vara aktuell är Kundbemötande, något som är mycket viktigt då man arbetar i människors hem. 2 Star gymnasieutbildning Ett annat mycket bra exempel på nytänkande inom utbildning av byggnadsarbetare är Byggutbildning Star i Dalarna AB. På alla gymnasieskolor i Dalarna som har byggprogrammet inrättat svarar företaget för anskaffande av platser för arbetsplatsförlagd utbildning och även för lärlingsplatser efter fullföljd gymnasieskola. Företaget svarar på entreprenad för den teoretiska utbildningen för de så kallade specialyrkena. Star jobbar även med andra byggföretags behov av olika specialiteter som till exempel utbildning inom reparation och ombyggnad. Allt detta sker i nära samarbete med den regionala byggföretagen. Över 250 företag är representerade och deras engagemang bidrar med allt från idéer till hur utbildningen ska läggas upp till att erbjuda relevant utbildning under hela utbildningstiden. I gymnasieskolans förordning krävs att minst 600 timmar under de tre åren ska vara arbetsplatsförlagd utbildning. I många fall når eleverna upp till 1300 timmars utbildning på arbetsplatserna. Byggutbildning Star i Dalarna AB svarar även för att eleverna erhåller den personliga skyddsutrustning som krävs samt arbetskläder. Därutöver erhåller eleverna måltidsersättning för de dagar de är ute på byggarbetsplatserna. Star bekostar även deras personliga verktyg och eventuell annan utrustning. Byggutbildning Star i Dalarna AB genomför kontinuerlig handledarutbildning för företagens medarbetare. Detta för att upprätthålla en god utbildning på arbetsplatserna. Byggutbildning Star i Dalarna AB driver på entreprenad vuxenutbildning för byggnadsarbetare i Dalarna, men även på andra orter utanför länet. 2 Intervju med Björn Larsson, Lernia

21 1. Brist på kompetent arbetskraft 19 Slutsatser och förslag till åtgärder Fort- och vidareutbildning av befintliga yrkesarbetare måste komma igång med det snaraste för att det täcka det mest närliggande behoven inom reparation och ombyggnad. Yrkesutbildningen måste breddas mot reparation, om - och tillbyggnad. Samtliga företag, även beställare, som har byggrelaterade program som rekryteringsbas av ungdomar måste engagera sig i utbildningarna och tydligöra vilka krav de ställer på gymnasieskolan. En självklarhet borde vara att ställa upp med lärlingsplatser av god kvalitet. De måste också visa att de har kommande behov av yrkesarbetare med förändrade och nya kunskaper. Det bör skapas fördjupade samarbetsformer mellan parterna/ organisationerna för att analysera och erbjuda utbildningar som efterfrågas. Arbetskraftsinvandring av yrkesarbetare ger oss möjlighet att lära och ta intryck av olika vägar att utbilda yrkesarbetare med rätt kunskaper. Dagens system för validering är begränsat till de traditionella svenska byggyrkena. En hantverkare med multipla kompetenser borde kunna valideras utifrån dessa och därmed uppnå den status som han eller hon förtjänar. Utveckling av arbetskraftbesparande metoder och utrustning för om - och tillbyggnader bör stimuleras för att minimera arbetsskador och förslitningar. Detta skulle också sannolikt locka fler ungdomar, även kvinnliga, till denna del av branschen. Arbetsmarknadens parter måste se över de problem som finns på arbetsmarknaden och som cementerar nuvarande yrkes- och branschgränser. För att få en effektiv och rationell produktion måste man se över de problem, som framförallt förekommer inom reparations- och ombyggnadssektorn. De krävs en större öppenhet över skrå- och branschgränserna och ett ökat samarbete mellan de avtalsslutande parterna. Ett gemensamt program för alla utbildningar inom byggsektorn vore kanske att föredra. Det bör vara möjligt att välja till en eller flera specialiteter från inriktningar inom egna programmet eller från andra närliggande byggrelaterade program. Huvudinriktningen bör ge ett yrkesbevis efter fullföljd utbildning inom valt yrkesområde med tilläggskompetens för andra specialiteter. I en sådant program skulle elevernas olika intressen och val mot yrkesinriktning kunna tillfredsställas och därmed bättre täcka branschens olika behov. De stora beställargruppernas behov, och deras synpunkter, bör i ökad utsträckning tas i beaktande vid förändring av byggrelaterade program.

22 20 Bilaga: Synpunkter från berörda parter Till grund för delrapport 1 ligger ett trettiotal intervjuer med företagsledare, lärlingar, lärare och elever i såväl gymnasieskolan som utbildningsföretag. Även ett par konsulter, representanter för lokala SABO-företag och Regionala Yrkeskommittéer, såväl representanter för arbetsgivare och arbetstagare har intervjuats. Här följer en sammanfattning av deras synpunkter. Företagsrepresentanter Kontakter mellan utbildningsgivare och företag på respektive ort är ofta begränsade till några lokala företag, riksföretag och deras personalansvariga. Dessa företag på respektive ort är som regel positiva till att ställa upp med platser för arbetsplatsförlagd utbildning och att ta hand om lärlingar och därigenom får möjlighet att välja vilka de kan ge fast anställning efter fullgjord utbildning. Ofta är det dessa företag som hjälper Regionala Yrkeskommittéerna med information till grundskolor och gymnasieskolor om branschen rekryteringsbehov och dess olika yrken. Specialföretagen är sällan medverkande och därmed blir specialyrkena kanske inte tillräckligt uppmärksammade i skolor och av elever. Specialföretagen anser också att gymnasieskolans utbildningar saknar relevanta kunskaper samt vilja att utbilda för deras behov. Fåmansföretagen anser att det är för tidskrävande och att de saknar resurser att avsätta på elever, lärlingar och att hålla kontakter med skolor och utbildningsgivare. Osäkerhet att anställa lärlingar beror på om de kan bereda lärlingarna anställning fram till att utbildningen fullföljts, vilket avtalet kräver. Det förekommer att arbetsgivare upphandlar utbildningar av externa utbildningsgivare för egna yrkesarbetare. Exempelvis har ett företag som arbetar med badrumsrenoveringar med den så kallade metoden Rum i rummet egna utbildningar till vad de kallar badrumstekniker av egna och underentreprenörers personal. Något företag anser att det inte är värt att satsa på fortbildningar eftersom då andra företag då anställer dem efter utbildningen. Flera företagsrepresentanter anser att hjälpmedel och nya maskiner bör utvecklas för att underlätta arbetet och för att minimera förslitningsskador vid reparation och ombyggnad och därmed göra arbetet mer attraktivt. Angeläget är att alla förstår att kundrelationer är ett viktigt inslag vid reparation och ombyggnad då arbetet utförs i kunders bostäder och även med kvarboende hyresgäster. Social kompetens är viktiga egenskaper hos yrkesarbetare och bör ingå i grundutbildningen för alla yrkesgrupper. Det får inte råda mista tvivel om att samtliga inblandade är ärliga och justa medarbetare. Renhållning och städning måste prioriteras av samtliga inblandade. Gubbarna måste bli mer allround och kunna jobba över alla yrkesoch branschgränser. På sikt krävs att reparations- och ombyggnadsarbetet får en högre status. Genom att ge arbetare inom reparations och ombyggnadssektorn

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer