Uppdrag i budget - Ekonomisk redovisning av särskolan. (AU 344) Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag i budget - Ekonomisk redovisning av särskolan. (AU 344) Dnr KS 2012-46"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 5 Uppdrag i budget - Ekonomisk redovisning av särskolan. (AU 344) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Barn- och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en resursfördelningsmodell for särskolan som baseras på volymer. Modellen ska användas i barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med förslag till åtgärder för budgetram 2014 redovisa förslag på hur kostnaderna inom särskolan kan minska. Målet är att ligga i paritet med Hallandsgenomsnittet i kostnad per elev. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Barn- och utbildningsnämnden ska i samråd med strategienheten ta fram en resursfördelningsmodell för särskolan som baseras på volymer. Modellen ska användas i barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med förslag till åtgärder för budgetram 2014 redovisa förslag på hur kostnaderna inom särskolan kan minska. Målet ska vara att som högst ligga i paritet med Hallandsgenomsnittet i kostnad per elev. Beslutsunderlag Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. KS dnr Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk redovisning av särkolan, elever från Falkenbergs kommun. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige lämnade i samband med budget ett uppdrag till kommunstyrelsen att den ekonomiska redovisningen för särskolan skulle tydliggöras. Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat en ingående redovisning av verksamheten kring den berörda gruppen samt ekonomisk redovisning och utveckling av volymer. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 5 Redovisningen av volymerna för elever i grundsärkola och gymnasiesärskola och även för berörda barn inom förskoleverksamheten visar tydligt på kraftigt minskade elevantal. Kostnadsredovisningen per elev visar att Falkenbergs kommun har högre kostnader än både Hallandssnittet och rikssnittet. Inom grundsärskola är Falkenbergs totala undervisningskostnader per elev 59 tkr högre än Hallandssnittet och 103 tkr högre än riksgenomsnittet. För gymnasiesärskolan är Falkenbergs kostnad 38 tkr högre än Hallandssnittet och 71 tkr högre än rikssnittet. Orsaken till de högre kostnaderna i Falkenberg kan vara en högre ambitionsnivå. Det kan också bero på att man t.ex. har högre andel behörig personal, vilket driver upp kostnaderna. För att klargöra orsakerna krävs en djupare analys. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi men bör i förlängningen leda till beslut som minskar kostnaderna för kommunen. Övervägande Till budgetarbetet 2013 bör en modell för resurstilldelning utifrån volymer med grundbelopp och tilläggsbelopp tas fram för särskolans område. På så vis kommer barnoch utbildningsnämndens budgetram automatiskt att justeras utifrån de volymminskningar som prognostiseras framöver. Arbetet med detta ska genomföras i samråd med strategienheten, som under 2013 arbetar med å-priserna i resursfördelningsmodellen till övriga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ska i sitt arbete med budgetramarna för 2014 inkomma med förslag på kostnadsminskningar inom särskolan. Målet bör vara att som högst ligga i paritet med Hallandsgenomsnittet i kostnad per elev. Yrkande, propositionsordning och beslut Jan Dickens (S) yrkar att andra stycket andra beslutssatsen helt ska strykas samt att "bör" ska ersätta "ska" i första beslutssatsens andra stycke. Claes Ljung (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att det istället ska stå "målet är att ligga i paritet [...] " i andra beslutssatsen. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kom fal kenberg. se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 5 Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Claes Ljungs yrkande. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 -ZOi2.-46 Datum FALKENBERG Kommunledningskontoret Strategienheten Ingrid Sennerdal Uppdrag till kommunstyrelsen Uppdrag Tydliggöra den ekonomiska redovisningen för särskolan. Förändringen ska vara genomförd under första halvåret Bakgrund. Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för kostnader för särskolan som innefattar grundskola, gymnasieskola och fritidshemsverksamhet. Den ekonomiska redovisningen för särskolan, upplevs idag som otydlig. Redovisningen för kostnader för tillkommande barn respektive barn som avslutar skolgång är oklar Särskolan omfattas inte av systemet med volymer och å-priser då omvårdnadsbehovet varierar mycket mellan elever. Omfattning och ansvar Uppdraget ska omfatta: Kostnader och volymer för särskoleelever i respektive grundskola, gymnasieskola och fritidshem ska tydliggöras. Kostnaden for nyinskrivna elever, respektive elever som lämnar särskolan ska tydligt redovisas inför resursfördelning i budgetarbetet. Redovisa hur många tillkommande elever som årligen beräknas börja särskolan under en femårsperiod och hur många som årligen beräknas sluta fem år framåt. Redovisningen ska ske för varje utbildningsform inom särskolan. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Uppdraget ska ske i samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Tidplan Uppdraget ska redovisas under våren 2012 så att redovisningen är tydlig inför budgetarbetet Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Datum FALKENBERG Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Ekonomisk redovisning av särskolan, elever från Falkenbergs kommun Sammanfattning Kommunstyrelsen har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligare redovisa kostnader och elevvolymer inom grund- och gymnasiesärskolan. Kostnader för elever folkbokförda i Falkenbergs kommun: Grundsärskola Gymnasiesärskola Undervisningskostnader totalt/elev kr kr Enbart undervisning kr kr Skolskjuts kr kr Fritidshem kr Korttidstillsyn, ESS kr kr Förvaltningen arbetar med att ta fram en generell modell för elevkostnader i grund- och gymnasiesärskola samt fritidshem med kompletteringar utifrån specifika individuella behov. Uppföljningen av volym och kostnader ska utvecklas, för att på ett bättre sätt kunna planera för verksamheten inför resursfördelning i budgetarbetet. Den ekonomiska uppföljningen ska förbättras så att rätt verksamhet konteras på rätt ställe och en mer korrekt kostnadsbild framkommer per verksamhet. Volymberäkningen fem år framåt tyder på en minskning både i grund- och gymnasiesärskola. Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för särskolan som innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem för de yngre eleverna inom särskolans personkrets. Socialförvaltningen ansvarar för korttidstillsyn för dem som är äldre än 12 år inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fram till och med december 2012 då verkställigheten av verksamheten övergår till barn- och utbildningsnämnden. Den ekonomiska redovisningen för särskolan och fritidsverksamheten för elever inom särskolan upplevs idag som otydlig. Redovisningen för kostnader för tillkommande barn/elever respektive barn/elever som avslutar sin skolgång är oklar. Särskolan omfattas inte av systemet med volymer och a-priser då omvårdnadsbehovet varierar mycket eleverna emellan. Uppdrag Kostnader för elever i respektive grundsärskola, gymnasieskola och fritidsverksamhet skall tydliggöras. Kostnaden för nyinskrivna elever, respektive elever som lämnar särskolan ska tydligt redovisas inför resursfördelning i budgetarbetet.

6 Antal tillkommande elever som årligen beräknas börja särskolan under en femårsperiod och hur många som årligen beräknas sluta fem år framåt skall redovisas. Redovisningen ska ske för varje utbildningsform inom särskolan. Bakgrundsinformation Särskolan vänder sig till elever som inte kan gå i grundskola och gymnasieskola på grund av att de har en utvecklingsstörning. Särskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag, som styrs utifrån skollag, läroplan och förordningar, men där enskilda eleven har ett mer eller mindre omfattande behov av omvårdnad, personligt stöd och anpassade lärmiljöer för att kunna nå målen med undervisningen. Elevens vårdnadshavare eller eleven själv, om han/hon är myndig, ansöker om mottagande i särskola. Ingen elev far tas emot i särskolan om inte en särskild utredning finns som underlag för mottagandet. Av utredningen (som ska bestå av fyra delar: pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social som skall utföras av professionella inom respektive specialitet) skall framgå att eleven har en utvecklingsstörning och inte bedöms klara av att nå målen i grundskolan alternativt gymnasieskolan på grund av denna funktionsnedsättning. Huvudmannen beslutar om placering i särskola efter samråd med elevens vårdnadshavare eller myndig elev. Utgångspunkten skall alltid vara barnets/elevens bästa och det kan uppstå situationer när huvudmannen kan besluta om placering i särskola utan vårdnadshavarens medgivande - vilket i och för sig är mycket ovanligt. Detta beslut kan överklagas av vårdnadshavarna/myndig elev till Skolväsendets överklagandenämnd (SFS 2010: Kap 12 ). Fritidshemmets verksamhet, för barn upp till tolv års ålder, skall gynna barns utveckling, lärande och välbefinnande och skall bidra till att uppfylla läroplanens mål om att fostra eleverna till demokratiska medborgare som utvecklar de kunskaper som är nödvändiga i samhället. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut för elever mottagna i särskolan från 13 år och uppåt samt under lovdagar, studiedagar och längre lov som till exempel sommarlov, precis som fritidshemmet. Det är viktigt att elever med funktionsnedsättning kan garanteras en trygg situation under dessa tider och att deras vårdnadshavare/föräldrar har möjlighet att delta i arbetslivet. Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans. Behovet av tillsynen kan vara mycket varierande och måste därför kunna utformas på ett flexibelt sätt utifrån elevernas specifika och individuella behov. Grundsärskolan Elev tas emot i grundsärskolan efter ansökan från elevens vårdnadshavare. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen (motsvarande de i grundskolan), inom ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Betyg (A-E) sätts utifrån de kunskapskrav som beskrivs i läroplanerna (grundskolans respektive grundsärskolans). Istället för betyg kan eleven fa skriftligt omdöme, om vårdnadshavarna så önskar. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden. Inom inriktningen träningsskola sätts inga betyg, utan varje elev tår ett skriftligt omdöme utifrån respektive ämnesområdes kunskapskrav (grundläggande respektive fördjupade) och hur eleven befinner sig i förhållande till dessa. Från och med läsåret 2011/12 har grundsärskolan en egen läroplan som med vissa undantag omfattar samtliga elever. Grundsärskolan är nioårig, men en elev i grundsärskolan har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås i grundsärskolan. En

7 elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning utöver den lagstadgade garanterade undervisningstiden timmar (samma som för grundskolan), om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven (SFS:2010:800 7 kap 15 ). Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen skall läsa ämnen eller ämnesområden. Rektor får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden sant ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det. Rektor skall samråda med elevens vårdnadshavare innan beslut fattas. (SFS 2010: Kap 8 ) Huvudmannen kan delegera till rektor att avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen skall läsa ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola). Hemkommunen är skyldig att, i egen regi eller genom överenskommelse med annan kommun, erbjuda grundsärskola till alla som har rätt till denna skolform. Eleven placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. (SFS 2010: Kap 29 ) Elev i grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skolenhet där kommunen annars skulle ha placerat dem orn detta skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (SFS 2010: Kap 31 ). Elever som går i grundsärskola kan helt eller delvis integreras i grundskolan om eleven har forutsättningar för och behov av detta. Rektor beslutar detta i samråd med elevens vårdnadshavare. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan skall ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. Utbildningen i gymnasiesärskolan erbjuds elever vars skolplikt har upphört och som gått i grundsärskola eller som inte kan gå i gymnasieskolan på grund av utvecklingsstörning. Utbildningen inom gymnasiesärskolan omfattar för närvarande nationella, specialutformade och individuella program. Samtliga program är fyraåriga. Den garanterande undervisningstiden är 3600 timmar och på de nationella och specialutformade programmen ingår APU (Arbetsplatsförlag utbildning). Utbildning på individuellt program (inriktning yrkesträning respektive verksamhetsträning) erbjuds elever som inte kan följa ett nationellt eller specialutformat program. Programmens innehåll, uppbyggnad, kunskapskrav etcetera beskrivs i program- och kursplaner. Elever på de nationella och specialutformade programmen samt yrkesträningen inom det individuella programmet får betyg (G-VG) i de kurser som ingår i programmet. Om eleven inte når målen för minst betyget G får han/hon ett omdöme i stället. Betyg ges inte till elever som går det individuella programmets verksamhetsträning, däremot far eleven skriftliga omdömen inom respektive ämnesområde. Ett individuellt program kan också skräddarsys för elever som har en mycket ojämn begåvningsprofil eller som har stora individuella behov, vilket innebär att eleven kan läsa kurser från både gymnasieskola och gymnasiesärskola och få betyg i dessa. Eleven ansöker hos hemkommunen om plats i gymnasiesärskolan. Om ansökan avser utbildning hos annan huvudman skall ansökan sändas till denne via elevens hemkommun. Om eleven har gått grundsärskola anses han/hon behörig att tas emot i gymnasiesärskolan i övriga fall skall mottagande föregås av en utredning som omfattar fyra delar. En pedagogisk, psykologisk, medicinsk respektive social bedömning görs som ska visa att eleven tillhör målgruppen.

8 Huvudmannen prövar frågan om antagning och efter samråd med eleven och dennes vårdnadshavare avgör huvudmannen om eleven skall erbjudas plats på nationellt, specialutformat eller individuellt program. Det är vanligt att dessa beslut delegeras till ansvarig rektor. Elever som har gått grundsärskola är även behöriga att tas emot till vissa av gymnasieskolans introduktionsprogram. Elever som är mottagna till gymnasiesärskolan kan, om eleven bedöms har forutsättningar för och behov av detta, efter rektors beslut och i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare, integreras helt eller delvis inom gymnasieskolans program och erhålla betyg i kurser som eleven läser. Riksdagen fattade den 29 februari 2012 beslut om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan och särvux. Ändringarna finns i lag om ändring av skollagen, SFS 2012:109 Ändringarna skall tillämpas från och med läsåret 2013/14 och gäller de elever som påbörjas sina studier inom gymnasiesärskolan vid denna tidpunkt. I den nya gymnasiesärskolan med start höstterminen 2013 erbjuds nio nationella program och individuella program. Inriktningarna Yrkesträning respektive Verksamhetsträning försvinner. Rektor får besluta att en elev på ett individuellt program ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden om eleven har förutsättningar för det. Även kurser från gymnasieskolans nationella program kan ingå i elevens utbildning. Ett sådant beslut ska framgå av elevens individuella studieplan. Betyg (A-E) ges på nationella program och på kurser från de nationella programmen. Elever som går ett individuellt program får inte betyg i ämnesområden utan endast omdömen, men ingår kurser från ett nationellt program kan betyg sättas i detta. Särskolan i Falkenberg, våren 2012 Grundsärskola och gymnasiesärskola Under våren 2012 finns grundsärskoleklasser på Hjortsbergs-, Björk- och Tullbroskolan. På flera grundskolor finns särskoleelever integrerade i grundskoleklasser. På Björkskolan bedrivs grundskolesom grundsärskoleutbildning samt gymnasieskol- och gymnasiesärskoleutbildning för elever med autism. Gymnasiesärskoleutbildning erbjuds på Falkenbergs gymnasieskola (specialutformat program samt yrkesträning inom det individuella programmet) och det individuella programmets verksamhetsträning på Peder Skrivares skola i Varberg. Eleven har alltid rätt att söka gymnasiesärskoleutbildning hos annan huvudman. I april 2012 finns 70 elever folkbokförda i Falkenberg som är mottagna i grundsärskola och gymnasiesärskola och som får sin undervisning i hemkommunens kommunala skolor eller hos annan huvudman. Grundsärskola Gymnasiesärskola Skola Grundsär Träningssk SMHL4 IVYT4 IM Munkagård PS Hjortsbergsskolan 7 14 Tullbroskolan 1 Björkskolan 5 4 Integrerade på gr 7 Falkenbergs gy Varberg Figur 1. Elevfördelning april 2012 Fritidshemsverksamhet Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år som eleven fyller 13 år och det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för denna verksamhet. Elever i särskola som är äldre kan ansöka om korttidstillsyn i enligt med ESS hos Socialförvaltningen, som sedan beviljar eller avslår ansökan. Social-

9 förvaltningen ansvarar för verksamheten t.o.m. december 2012 då den övergår till barn- och utbildningsförvaltningen vid årsskiftet 2012/13. Under 2012 bedrivs fritidshemsverksamhet för särskoleelever i åldern 6-12 år på Hjortsbergsskolans fritidshem samt på fritidshem på skolor som har integrerade särskoleelever. Övriga särskoleelever, de med korttidstillsyn enligt LSS, har sin fritidshemsvistelse på Villa Balder och Valhall i Heberg samt några med individuella lösningar. Eleverna vid Björkskolan erbjuds korttidstillsyn på Björkskolan. Analys av volymer utifrån nuläget Förskolan Inom förskolan (1-5-åringar) finns idag omkring tio barn som eventuellt kan tänkas bli aktuella för grundsärskolan enligt verksamhetschef för förskolan. Ytterligare barn i åldersspannet 1-5 år kan tillkomma till grundsärskolan med inriktning träningsskolan de närmaste åren. Samtliga barn har stora behov av personligt anpassade lärmiljöer för att undervisningen skall fungera. Grundsärskolan De elever som kan bli aktuella för inriktning mot träningsskolan kan man tidigt identifiera och bereda plats för utifrån elevens förutsättningar och behov. De individuella behoven och förutsättningarna varierar dock mycket mellan dessa elever. I gruppen finns elever med multifunktionshinder där de fysiska behoven är mycket stora. Eleven kan behöva mycket personlig omvårdnad och stöd samt personligt anpassade lärmiljöer för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Flera pedagoger och assistenter kan behöva arbeta med en enskild elev för att denna skall ha möjlighet att nå målen med undervisningen och det kan också behövas en mängd olika kompensatoriska hjälpmedel för att undervisningssituationen överhuvudtaget skall fungera. Generellt sett så kräver elever i grundsärskolans inriktning träningsskola fler personalresurser och mer individuellt anpassade lärmiljöer än de som går i grundsärskolan. Efter de första fem skolåren ökar antalet elever som tas emot i särskolan. Detta kan bero på att eleven, trots omfattande insatser och åtgärder, inte når målen. Utredningar vars resultat visar att eleven har en utvecklingsstörning och att han/hon inte kommer att kunna nå målen i grundskolans ämnen innebär att särskolan blir en möjlighet om vårdnadshavarna så önskar. Detta är en lång process. Ibland har såväl vårdnadshavare som pedagoger tidigt anat eller förstått att eleven har en utvecklingsstörning och därför kan få en utbildning inom särskolan som bättre svarar mot elevens behov och förutsättningar. I vissa fall är det en oerhört smärtsam process - och det finns vårdnadshavare som beslutar att låta barnet gå kvar i grundskolan trots att eleven är mycket långt från att nå målen. Beslutet är alltid barnets vårdnadshavare, men det kan i vissa undantagsfall vara så att huvudmannen beslutar om att placera barnet i särskola. Detta sker dock aldrig utan många och omfattande utredningar av expertis och kontakt med socialförvaltning, sjukvård etcetera. Beslutet kan, som sagts tidigare, överklagas. Gymnasiesärskola Det är ovanligt att elever tas emot i gymnasiesärskolan utan att ha gått i grundsärskola, men det händer i enstaka fall. Orsaker till detta kan vara att eleven har fått "en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom" som kan jämställas med utvecklingsstörning (SFS:2010: Kap 8 ). I enstaka fall kan det gälla elever, där man tidigt misstänkt utvecklingsstörning när eleven, trots omfattande insatser, inte klarar målen för grundskolan. Eleven är därmed inte behörig att antas till ett nationellt program i gymnasieskolan. En utredning, efter det att elevens vårdnadshavare och eleven själv ställt sig positiva till detta, visar kanske att eleven har en utvecklingsstörning och därmed har rätt till undervisning i gymnasiesärskolan. (SFS 2010: Kap 8 )

10 Beräkning av volym och kostnader Av ovan förda resonemang är det inte så svårt att förutse volymer inom särskolan, däremot kan det vara svår att förutse och prognostisera kostnaden för varje individ inom särskolans verksamheter beroende på vars och ens förutsättningar samt behov av stöd och anpassade lärmiljöer för att nå målen och vilka insatser som behövs för att göra detta möjligt. Tendensen är att elevantalet minskar inom särskolan. Dels beror detta på att antalet barn i de aktuella åldersgrupperna minskar, dels kan en förklaring också vara att ansökningar till och mottagandet i särskolan minskar. Kraven på en allsidig utredning där rätten till särskola fastslås är stora för att minimera risken att barn bereds plats inom fel skolform. Det kan också vara så att såväl grund- som gymnasieskola generellt sett är bättre att möta varje barns behov av särskilt stöd på ett mer adekvat sätt idag än vad man gjorde förr och att dessa barn inte blir aktuella för mottagande inom särskolan längre. Ekonomi Övergripande analys Kostnaderna för särskolans utbildning är relativt höga i Falkenberg, se figur 2 nedan Ekonomisk jämförelse, men anledningarna till detta kan vara många. Det kan vara så att Falkenberg satsar mycket på särskolan och att resultaten också är goda. Nationellt samlar man inte in några resultat från vare sig grundsärskola eller gymnasiesärskola - och det kan också vara svårt att mäta måluppfyllelsen i en så diversifierad verksamhet som särskolan. Målet är inte att alla elever ska fa "slutbetyg" eller "bli behöriga" utan att utvecklas så lång det bara är möjligt utifrån vars och ens förutsättningar och behov. Särskolan skall skapa förutsättningar för ett "meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid" som det så bra uttrycks i Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Kommunen har utifrån tillgänglig statistik en högre andel elever som är mottagna i träningsskolan än vad andra kommuner har, vilket ger en högre kostnad. Några elever kan ha mycket omfattande behov, vilket är kostnadsdrivande. En annan orsak till de högre kostnaderna kan vara att man har en högre andel personal med behörighet. Lärarpersonal har i regel högre lön än t ex assistenter. Den snabba analysen visar också att kostnaderna för gymnasiesärskolan är höga i jämförelse med riket och andra län. Här behövs en djupare analys och framtagande av underlag för att se hur det faktiskt förhåller sig. Det är även svårt att få fram aktuella jämförbara siffror. Underv.kostnader tot/elev Grun dsärskola Falkenberg kr kr Halland kr kr Riket kr Figur 2. Ekonomisk jämförelse Skolskj. Enbart undervisn. Underv.kostnader tot/elev Gyr nnasiesärskol a Enbart undervisn. Skolskj kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

11 Fritidshem Elever vid grundsärskolan på Hjortsbergsskolan är inskrivna i fritidshemsverksamheten på skolan. Kostnaden för denna verksamhet uppgår till kr/elev och år oavsett vilken skolform eleven tillhör. Inga extra kostnader för elevassistenter är bokförda på detta konto, vilket behöver utredas. Korttidtillsyn I Falkenbergs kommun fanns personer i åldersgruppen 0-22 år som var beviljade stöd i enlighet med ESS. Personkrets 1 omfattar personer som tillhör särskolan. 1 Falkenberg är det vid samma tidpunkt 29 personer som har rätt till korttidstillsyn, men i denna grupp kan det finnas personer som inte tillhör särskolan eftersom även personer med autism, men som inte är utvecklingsstörda, tillhör samma personkrets som de med utvecklingsstörning. Elever med enbart diagnosen autism/autismspektrasyndrom är inte "behöriga" till särskolan sedan Kostnaden för att erbjuda korttidstillsyn ligger på knappt kr/ person och år. Det finns dock enstaka verksamheter som har större kostnader beroende på brukarens behov och förutsättningar. Åtgärder och resultat Ekonom, rektor och utredare har tittat på en modell för resurstilldelning inom särskolan som bygger på volymer och som beräknas utifrån ett grundbelopp respektive ett tilläggsbelopp beroende på vilka särskilda behov en elev kan ha. Modellen framräknas på liknande sätt som den inom grund- och gymnasieskola. Det är svårt att avgöra vilken inriktning elever kommer att välja alternativt placeras i och hur varje enskilds elevs framtida behov inom grundsärskola och gymnasiesärskola kommer att gestaltas. Schablonisering innebär en viss trubbighet p.g.a. brukarens behov och förutsättningar, men blir troligen mer träffsäker än att rektor och ekonom gissar vilken inriktning eller program en elev kommer att gå i framtiden och budgetera därefter.

12 Elever i grundsärskolan i Falkenbergs kommuns skolor Febr Sept Febr Sept Febr Sept År Tot Bilaga 1 Elever i gymnasiesärskola på alkenbergs gymnasieskola Sept Febr Sept Febr Sept År Tot

13 Bilaga 2 Prognos elevantal särsko a och gymnasiesärskola 1-5 Åk Grundsärskolan 6 år Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 ÅklO Totalt år 1 lå 11/ lå 12/ lå 13/ lå 14/ lå 15/ lå 16/ lå 17/ lå 18/ lå 19/ Gymnasiesärskolan lå 11/ lå 12/ lå 13/ lå 14/ lå 15/ lå 16/ Varav träningsskola och indivic uellt program Grundsärskolan 1-5 Åk 6 år Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 ÅklO Totalt TR år 1 lå 11/ lå 12/ lå 13/ lå 14/ lå 15/ lå 16/ lå 17/ lå 18/ lå 19/ Gymnasiesärskolan IV lå 11/ lå 12/ lå 13/ lå 14/ lå 15/ lå 16/ lå 17/ lå 18/ lå 19/ Elever har inte möjlighet att gå ett 10:e år from läsåret 2013/ 4.

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad november 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka barn som har rätt att gå där. Ytterligare information

Läs mer

Riktlinjer för mottagande i särskola

Riktlinjer för mottagande i särskola Riktlinjer för mottagande i särskola Särskolan är en egen skolform. Särskolan omfattar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2014-05-08 2016-04-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor UN.2016.33 Dokumentinformation Riktlinje för mottagande

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Rutiner. Mottagande i. Grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner. Mottagande i. Grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Huvud- och underrubriker Sidan Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------2

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Enligt Skolverkets allmänna råd 2013 Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ELEVHÄLSAN Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN 1(13) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd SKOLFS 2013:20 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2017-11-14, 2017/103, dnr 2017/2177 BUN, träder i kraft 2018-01-01

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden

Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden Gymnasiesärskolan och gymnasial särvux i framtiden Eva Wallberg Särskild utredare (2009:04) Jönköping den 30 september 2010 Uppdraget i korthet Gymnasiesärskolans framtida utformning, t.ex. avseende program

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan Särskolan i Malmö Information till dig som har barn i särskolan Skollagen På skolverkets webbplats, www.skolverket.se och på Sveriges riksdags webbplats www.riksdagen.se kan du läsa om skollagen. Särskolan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan Sanningen om särskolan Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan September 2010 Vårt förslag: Tillsätt en oberoende granskningsgrupp för att granska vilka fel som begicks

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan Foto: Marco Gustafsson / Pressens Bild Detta är vad lärande innebär. Man förstår plötsligt något som man har förstått hela sitt liv, fast på ett nytt sätt. Doris Lessing, 1919 Barn- och ungdomsutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:482 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Riktlinjer vid val av skola

Riktlinjer vid val av skola Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 UN/2012:296 Riktlinjer vid val av skola 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid val av skola utgår från gällande lagstiftning.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: CRE Fastställd 2014-04-04 Reviderad: 2016-01-14 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan i Åstorps kommun Inledning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Riktlinjer ansökan om skolplats

Riktlinjer ansökan om skolplats Riktlinjer ansökan om skolplats 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid ansökan till skola utgår från gällande lagstiftning. De viktigaste bestämmelserna finns i 9 kap. 5, 7, 15, 7 kap. 10-11

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer