fungerat väl och inneburit mer personlig kontakt mellan inspektörerna på distrikten över landet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fungerat väl och inneburit mer personlig kontakt mellan inspektörerna på distrikten över landet."

Transkript

1 Sammanfattning De som arbetar i byggbranschen är mer utsatta för arbetsskador i form av arbetsolyckor och arbetssjukdomar än sysselsatta i genomsnitt. Arbetssjukdomarna har under 2000-talet gått ner något i antal men belastningsskadorna fortsätter att vara 69 procent av samtliga fall. År 2007 anmäldes inom byggverksamhet ca 1100 nya belastningsskador. Mer än var femte man i branschen (motsvarar ) uppger belastningsbesvär i rörelseorganen på grund av påfrestande arbetsställningar och var sjätte (motsvarar ) uppger besvär på grund av tung manuell hantering. Arbetsmiljöverkets (AV) tillsynsinsatser när det gäller de belastningsergonomiska problemen inom byggbranschen har hittills varit av mindre omfattning i förhållande till antalet belastningsskador och belastningssjukdomar. För att ändra på det valde AV att under 2007/2008 genomföra ett tillsynsprojekt där inspektörerna skulle inspektera hur byggherrar och projektörer i planerings och projekteringsfasen, och arbetsgivare/entreprenörer samt samordningsansvariga under produktionsfasen riskbedömer, åtgärdar och förebygger risken för belastningsskador då det gäller reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten). Vid köks- och badrumsrenoveringar är det besvärligt att få ut rivningsmassor och få in byggmaterial och arbetsutrustning i flerfamiljshus som saknar hiss. Rivningsmassor, maskiner och material bärs oftast manuellt i trappor med stora belastningsskaderisker som följd. Vid ROT-arbeten förekommer förutom de fysiska belastningarna även andra risker som vibrationer, damm, asbest, och buller. Andra påverkande faktorer är att hyresgästerna ofta bor kvar och att byggtiden ofta är snävt tilltagen för att minska olägenheten för de boende. Syftet med tillsynen var att få till stånd ett arbetssätt över hela landet där arbetsmiljöinspektörerna motiverar målgruppen inom ramen för vars och ens uppdrag att riskbedöma och åtgärda arbetsmiljön så att de belastningsergonomiska riskerna minimeras mot bakgrund av skadornas omfattning. Inspektörerna bedömer att tillsynsmetoden har varit bra då den medfört tidig kontakt med byggherren så att de haft bättre möjligheter att påverka planeringen av bygget och därefter kunnat följa upp hur denna fungerat vid inspektionerna ute på ROT-objekten. De har då kunnat påtala brister som skulle ha uppkommit om man följt det byggherren angivit vid upphandlingen. Det har också framkommit att stöddokumenten t ex Vägledningsdokumentet om kök och våtrum, underlättat vid gränsdragningar och kravställande. Byggergonomibroschyren har också varit bra att dela ut som informationsmaterial. Det övergripande intrycket är att projektets upplägg har

2 fungerat väl och inneburit mer personlig kontakt mellan inspektörerna på distrikten över landet. Ett annat syfte med tillsynen var att öka kunskapen hos byggherrar, projektörer, samordningsansvariga, arbetsgivare och arbetstagare om de belastningsergonomiska riskerna vid ROT-arbeten har visat sig vara välbehövligt då många brister upptäcktes och ledde till krav på åtgärder om bland annat manuell hantering av laster. För att bedöma om projektets tillsynsmetod lett till ökad kunskap hos arbetsgivarna och arbetstagarna om förebyggande av belastningsergonomiska risker behövs fortsatta insatser från AV. Inspektörerna har märkt att det finns mer kunskaper då det gäller förebyggande av belastningsskador, damm, vibration och buller hos de större företagen inom bygg och rör, än hos de mindre företagen inom t ex VVS och kakel. Inspektörerna har också sett att fler arbetstagare använder teknisk utrustning och transporthjälpmedel. Det finns dock mycket kvar att göra för att t ex få till stånd praxisen rullande hantering. Vid avslut av projektet fanns 13 öppna ärenden varav 4 har gått vidare som förbud med vite enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen (AML). Samtliga förbud gäller manuell hantering av skrymmande gods och tranporter av material mellan våningsplan. Inget har ännu gått vidare som överklagningsärende. Bakgrund De som arbetar i byggbranschen är mer utsatta för arbetsskador i form av arbetsolyckor och arbetssjukdomar än sysselsatta i genomsnitt. Enligt Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) och Arbetsmiljöverkets statistikenhetsrapport Arbetsskador i byggverksamhet 2007, - privat och offentlig verksamhet, är det fallolyckor, skador från maskiner och verktyg, ras och materialbristning samt plötslig överbelastning som dominerar skadorna. Arbetssjukdomarna har under 2000-talet gått ner något i antal men belastningsskadorna fortsätter att vara 69 procent av samtliga fall. Fördelat på näringsgrenar kan nämnas att dessa belastningsskador drabbat arbetsgivare inom Ventilation med 20 stycken (83 %), Måleri 48 stycken (77 %) och VVS med 49 stycken (69 %) nya fall av skadade arbetstagare. År 2007 anmäldes inom byggverksamhet ca 1100 nya belastningsskador, varav 600 har orsakats av långvarig påfrestning på kroppen och bedömts som en belastningssjukdom. Resterande 500 hänfördes som arbetsolycka beroende på fysisk ansträngning utöver det normala. Mer än var femte man i branschen (motsvarar ) uppger belastningsbesvär i rörelseorganen på grund av påfrestande arbetsställningar och var sjätte (motsvarar ) uppger besvär på grund av tung manuell hantering.

3 Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser när det gäller de belastningsergonomiska problemen inom byggbranschen är fortfarande av mindre omfattning i förhållande till antalet belastningsskador och belastningssjukdomar. För att ändra på det valde AV att under 2007/2008 genomföra ett tillsynsprojekt där inspektörerna skulle inspektera hur byggherrar och projektörer i planerings och projekteringsfasen, och arbetsgivare/entreprenörer samt samordningsansvariga under produktionsfasen riskbedömer, åtgärdar och förebygger risken för belastningsskador då det gäller reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) vid badrums- och köksrenoveringar i flerbostadshus utan hiss. Köks- och badrumsrenoveringar med byte av avloppsstammar, sanitetsporslin och vitvaror, bänk och skåpinredningar sker i stort antal i det befintliga bostadsbeståndet. Det är besvärligt vid dessa arbeten att ordna transporterna, att få ut rivningsmassor och få in byggmaterial och arbetsutrustning i flerfamiljshus som saknar hiss, i vissa fall ända upp till fyra våningsplan. Rivningsmassor, maskiner och material bärs då ofta manuellt i trappor med stora belastningsskaderisker som följd. Detta medför onödiga lyft och bärande moment för VVS-montörer, plattsättare, snickare, målare, golvläggare m fl. Utanför huset är det ofta utrymmesbrist, vilket bland annat försvårar leveranser och användning av transportanordningar. Vid ROT-arbeten förekommer förutom de fysiskt belastande riskerna såsom tung manuell hantering, påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser även risker som vibrationer, damm och buller som kan påverka de belastningsergonomiska riskerna. Dessa risker kan förvärra belastningen genom trötthet, ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, förhöjda stresshormoner mm, varför de ingår i projektets tillsynsområde. Andra påverkande faktorer är att hyresgästerna ofta bor kvar, vilket medför mindre möjligheter för arbetstagarna att ha tillgång till utrymmen för upplag och tillräckligt arbetsutrymme för att kunna utföra arbetet med gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Dessutom är ofta byggtiden snävt tidsbegränsad och överenskommen mellan hyresvärd och boende, vilket vid störningar i produktionen kan leda till tidsbrist, stress och ändringar i arbetsutförande som följd för att färdigställa enligt överenskommelse. Mål Det övergripande målet med projektets tillsynsinsats var att fokusera på de belastningsergonomiska riskerna, bristerna och hindren. Syftet med tillsynen var att få till stånd ett likartat arbetssätt över hela landet där arbetsmiljöinspektörerna motiverade byggherrar och arbetsgivare (entreprenörer) samt samordningsansvariga personer att inom ramen för sitt uppdrag, systematiskt undersöka, riskbedöma och åtgärda

4 arbetsmiljön så att de belastningsergonomiska faktorerna minimerades mot bakgrund av skadornas omfattning. Effektmål Att de belastningsergonomiska besvären vid ROT-arbeten har minskat och att arbetsgivarna har infört ett arbetssätt som omfattar systematisk belastningsergonomisk riskbedömning. Att kunskapen har ökat hos arbetsgivare, samordningsansvariga, byggherrar, projektörer och arbetstagare om de belastningsergonomiska riskerna vid ROT-arbeten. Projektmål AV följer upp och försäkrar sig om att de krav som ställts under tillsynsinsatsen uppfyllts: De besökta arbetsgivarna ska ha genomfört de krav på belastningsergonomiska riskbedömningar och vidtagna åtgärder som AV ställt avseende belastningsergonomi. De besökta byggherrarna ska ha genomfört de krav som AV ställt avseende belastningsergonomi. AV:s krav har fokuserats på minskat arbete i påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser, manuellt lyft och bärande och minskad manuell hantering som tex. bilning med handhållna maskiner i samband med ROT-arbete. Förutsättningar och avgränsningar Projektgruppen sammansattes av personal från huvudkontoret och distrikten med erfarenhet från byggbranschen och ergonomiområdet. För att spara pengar fick gruppen i uppdrag att begränsa de fysiska mötena och istället använda sig av video- och telefonmöten samt korrespondens via e-post. Initialt gällde projektet två delar: dels renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) och dels fönstermontage, vilka delvis riktade sig till olika målgrupper. Ändå valde AV att det särskilda tillsynsprojektet skulle drivas med en gemensam projektorganisation. De två olika delarna i projektet skulle starta med en viss fördröjning. ROTs förberedande fas skulle vara klar i juni 2007 så

5 att tillsynen kunde starta i juni Fönstermontagets förberedande fas skulle vara klar december 2007 med start för inspektioner under våren Hela projektet skulle vara klart december Projektgruppen utgick ifrån en projektbeskrivning innehållande vilka problem som är kända inom byggbranschen då det gäller ROT-arbeten. Målgruppen som skulle nås genom tillsynsprojektet var främst byggherrar, projektörer, samordningsansvariga och arbetsgivare. I förarbetet till projektet framkom juridiska frågeställningar då det gällde krav på byggherrar. Tid avsattes i inledningsfasen av projektet för att låta jurist utreda byggherrens ansvar och skyldigheter att beakta arbetsmiljösynpunkter vid projektering, avseende både bygg- och brukarskede. Ett Väglednings-PM; Vägledning för bygg ROT/kök och våtrum, togs fram som tillsynsstöd för att inspektörerna skulle uppnå enhetlighet för kravställande på de olika aktörerna. Broschyren Ergonomi i byggbranschen förebygg de belastningsergonomiska riskerna (ADI 616) färdigställdes för att användas inom projektet. Det togs också fram en checklista som hade sitt ursprung i en checklista som användes vid ett distrikts (AIST) regionala tillsyn av stambyten år Även delar av checklistan från kampanjen 2004 Förebygg före byggande (ADI 583) återanvändes. Samtidigt som det här särskilda tillsynsområdet startade även två andra projekt som också skulle ha sin tillsyn på byggarbetsplatser. På grund av tidsbrist och fördelning mellan de tre olika projekten inledningsvis, begränsades projektets tillsynsmål till att de små distrikten skulle besöka 3-4 byggherrar (objekt) vilket innebar ca 6-7 inspektioner på byggarbetsplats. De tre stora distrikten skulle besöka 6-7 byggherrar (objekt) och göra minst inspektioner. Det totala målet var att minst 60 objekt skulle besökas vilket motsvarade inspektioner. Det planerades att saminspektioner skulle ske mellan bygginspektör och ergonom på minst ett arbetsställe per distrikt. För att spara in på kostnader valde projektgruppen att arbeta utifrån ett faddersystem där distrikens projektmedlemmar ansvarade för att förmedla information, utbilda och handleda varsitt distrikts kontaktpersoner istället för att samla alla deltagarna för uppstartsmöte på huvudkontoret. Distrikten samordnade sig enligt följande: AIGÖ och AIMA, AILI och AIVÄ, AIÖR och AIFA, AIST och AILU, AIHÄ och AIUM. Projektdeltagarna på huvudkontoret hade till uppgift att sammankalla till möten, utreda juridiska frågor, ta fram stödmaterial såsom ett väglednings-pm, tillsynspärm, kommunikationsplan, diverse statistik och informationsmaterial. I uppdraget låg också att rapportera till styrgruppen under projektets gång och sammanställa en projektrapport. Projektgruppen har haft ett flertal video- och telefonmöten, och två planeringsdagar på huvudkontoret. Projektledningen har

6 deltagit i fyra styrgruppsmöten. Därutöver har det förekommit en del korrespondens via e-post. Det genomfördes fyra dagsresor mellan fadderdistrikt och annat distrikt för utbildningsinsats. Utbildningen mellan Stockholms och Luleås distrikt ägde rum per telefon. Projektets fönsterdel påbörjades men lades i malpåse i ett tidigt skede. Dels visade det sig vara svårt att ställa krav på tillverkare, importörer, överlåtare och upplåtare utifrån våra föreskrifter när det gäller byggprodukter och dels framkom det att fönster omfattas av byggproduktdirektivet och faller således inte inom vår lagstiftning utan Boverkets. Även personella förändringar förekom. Metod Förberedelsefas Projektets olika distriktsdeltagare fördelades som faddrar för ett annat distrikts kontaktpersoner. Uppdraget innebar att hålla i internutbildning för kontaktpersonerna inför tillsynsinsatsen, samt förmedla fortlöpande information mellan huvudkontorets projektledning och distriktens kontaktpersoner. Kontaktpersonerna hade sin tur i uppdrag att bistå de inspektörer som skulle delta i projektet på distriktsnivå. De höll också nödvändig kontakt med sin fadder under projektets aktivitetstid. I utbildningsinsatsen på distrikten föredrogs tillsynsprocessens olika delar enligt ett flödesschema som kom att kallas byggormen och projektpärmens materialinnehåll innan tillsynsinsatsen startades. De gick också igenom projektets modul på intranätet så att inspektörerna själva kunde hämta diverse material såsom Väglednings-PM, riskbedömningsmodeller, checklistor, och diverse relevanta broschyrer vid behov. Här följer ett axplock av tillsynspärmens innehåll: Lathund för framtagande av tillsynsobjekt ur databasen Sverige bygger. Lathund för ifyllande av förrättningsprotokoll vid inspektion hos byggherre. Lathund för ifyllande av förrättningsprotokoll på byggarbetsplatsen; arbetsgivare, samordningsansvarig. Brevmall; föranmälan och frågeformulär till byggherre. Brevmall; föranmälan till samordningsansvarigt företag. Checklista arbetsgivare/entreprenör. Riskbedömningsmodeller. Diverse broschyrer, statistikunderlag och referensmaterial. För att finna lämpliga tillsynsobjekt använde inspektörerna Sverige Byggers sökmotor på Internet, som tillhandahåller bygginformation och byggfakta om planerade och pågående byggobjekt. Det fanns instruktioner i pärmen på vilka sökkriterier som skulle användas för att

7 finna de byggherrar som planerade att låta genomföra köks- och badrumsrenoveringar i fastigheter under år En kommunikationsplan togs fram under våren Med hjälp av planen kunde vi samordna och integrera vår kommunikation så att den kunde bidra till att uppnå projektets mål. På grund av en begränsad budget lades tyngdpunkten på att sprida de trycksaker vi tog fram, information på vår webbplats och massmediebearbetning. Tillsynsprocess Inför inspektion 1 i inspektionsprocessen, skickades en föranmälan och frågeformulär med begäran om upplysning om objekt, arbetets art, omfattning och byggtid mm till byggherren. Svarstiden på formuläret var 14 dagar. Dessa formulär registrerades i SARA II som tillsynsmeddelanden. Samtliga byggherrar besvarade breven och lämnade (ibland knapphändiga) uppgifter om vilken typ av arbeten som skulle utföras, när planeringen och projekteringen beräknades vara klar, och olika frågor om konsulters deltagande samt om byggherrens kravspecifikation i bygghandling/upphandling då det gällde förebyggande av ergonomiska risker. Även andra risker efterfrågades till exempel om inventering av asbest och PCB hade genomförts. Byggherren fick i uppgift att återkomma med lämplig tidpunkt för inspektion, helst 3-4 veckor innan byggstart där både byggherre, konsult och eventuell entreprenör kunde delta. Därefter bokades inspektion 1 med byggherre och konsult för genomgång av framför allt vilka belastningsreducerande förutsättningar som det projekterats för. Kontroll av överensstämmelse med byggherrens uppgifter ägde därefter rum på byggobjektet vid inspektion 2. Då granskades samordningsansvarig och de arbetsgivare (entreprenörer) som utförde arbetet. Om brister fanns ställdes krav på åtgärder. Dessa brister följdes därefter upp enligt våra regler för inspektion. Exempel på utfall av ett tillsynsobjekt enligt inspektionsprocessen: Inspektion 1, hos byggherren. Vid möte med byggherren gicks det inskickade förfrågningsunderlaget igenom. I det står att det kommer att vara manuell bilning i badrummen men att rivningen kommer att avskiljas från övrig verksamhet. Nytt material ska lyftas på plats med hjälp av lyftanordning, men entreprenörerna ska se till att ha lyfthjälpmedel tillgängligt. Vi informerade om att manuellt bärande i trappor inte accepteras. Inspektion 2, på objektet. Det ställdes krav på samordningansvarigt företag därför att det inte användes hjälpmedel för intransporter av skivmaterial. Som samordningsansvarig har man inte heller sett till att det vidtagits åtgärder för dammbegränsning vid

8 blandning av spackel, bruk, fix/fog och liknande inomhus. En av underentreprenörerna fick krav på att använda hjälpmedel för in- och uttransport av badrumsporslin. De ansåg att det var svårt att använda trappklättrare. Två företag som anlitats för mureriarbete fick krav på sig att dammbegränsa vid blandning av bl.a. spackel inomhus och att andningsskydd skulle användas. Det företag som skötte håltagning och rivning fick krav på sig att använda hjälpmedel för uttransport av rivningsmassor samt att det skulle ske en riskbedömning av de vibrerande maskiner som användes. Inspektion 3, uppföljning. Samordningsansvarig och platschef har gått kurs i Byggarbetsplatsens arbetsmiljöansvar. Fler hjälpmedel för in- och uttransporter av material finns på arbetsplatsen. Som samordningsansvarigt företag har de kontaktat underentreprenörerna om att de ska följa arbetsmiljölagen och att de är skyldiga att följa samordningsansvarigs samordning på arbetsstället. Det har även införts arbetsplatsträffar. Samtliga anställda på företaget har gått kurs i första hjälpen i hjärt- och lungräddning. Underentreprenörerna har vidtagit sina respektive åtgärder så att blandningsarbete sker med dammreducerande åtgärder dammfälla och minst halvmask, samt att sanitetsgods transporteras med trappklättrare. Den begärda uppgiften på exponeringsmätning och vibrationsnivå av vibrerande verktyg visade resultat under acceptabelt insatsvärde. In- och uttransport med hjälp av lyftanordning bedömdes i detta fall inte vara möjligt då det saknades fönster i trapphuset. Resultat Trots besök i tidigt skede hos byggherren och ett väl ifyllt och strukturerat förfrågningsunderlag angående byggkonstruktioner, el-tekniska anläggningar och VVS-anläggningar så följdes inte detta på byggobjektet. Det här ärendet resulterade vid besöket på byggobjektet till fem inspektionsmeddelanden med krav på åtgärder till olika arbetsgivare. Ärendet är avslutat då åtgärder vidtagits av samtliga berörda arbetsgivare. Nedan följer tre exempel på bristbeskrivningar och krav som ställts till byggherrar i andra inspektionsmeddelanden (förkortad version): Byggherren och andra som medverkar vid projekteringen ska, så långt det är praktiskt möjligt, förebygga hälsofarlig belastning som kan uppkomma under byggskedet. Detta gäller särskilt i fråga om materialval, åtkomlighet och transporter. Av bygghandlingarna, för stambytet på NN, framgår att ni tänkt använda gjutjärnsrör för stammarna. Detta medför en hög belastning för rörmontören. Det finns plaströr som i de flesta fall motsvarar de krav som ställs av byggherren och som är lättare att hantera för byggnadsarbetare. Ni ska undersöka om gjutjärnsrören kan bytas ut mot lättare rör.

9 Om gjutjärnsrör ska användas ska ni redovisa hur de ska transporteras till våningsplanen. Se 5 AFS 1999:3 och :1 Arbetsmiljöverket överväger att förelägga er att, i er egenskap av byggherre senast innan byggstart vidta följande åtgärder i projekteringen av ombyggnadsarbete på NN. Ni ska i projekteringen se till att den manuella hanteringen kan utföras så att skadliga belastningar undviks vid in-, ut- och transport inom fastigheten av material och produkter i riv- och byggskedet. Se 9 AFS 1998:1 och :3 De aktuella byggnaderna består av tre till fyra plan. Det saknas hiss och trapphusets utformning gör att tillfällig invändig hissanordning inte kan utnyttjas. Trapphusen mynnar till en gångled framför byggnaden vilken med stödmur gränsar till gatumark. Omgärdande utrymmen är trånga och förutsättningar för in- och uttransporter är ogynnsamma. Vid besökstillfället hade ni inte tagit ställning till hur in- och uttransporter samt upplagsmöjlighet kan organiseras. Vid utebliven planering är risken stor att den manuella hanteringen blir onödigt stor under genomförandeskedet. Ni ska i egenskap av byggherre redovisa och ge förutsättningar för hur den manuella hanteringen kan utföras så att skadliga belastningar undviks vid in- och uttransport till/från byggnaderna samt mellan upplag och arbetsplats. Se 9 AFS 1998:1 och 4 AFS 199:3 Nedan följer två exempel på bristbeskrivningar och krav som ställts till arbetsgivare/entreprenör i inspektionsmeddelanden (förkortad version): Vid inspektionstillfället hade ni ännu inte tagit ställning till hur intransporter av nya vitvaror ska ske. Det är arbetsgivarens skyldighet att planera arbetet så att man inte utsätts för onödigt tröttande fysiska belastningar och arbetsmoment som kan leda till skador och arbetssjukdomar. Ni ska redovisa till AV hur in- och uttransporter av gods som inte kan lyftas in med kranbilen kommer att utföras. Se 3 AFS 1998:1 På er arbetsplats sker all in- och uttransport av material som manuell hantering. Vid mötet med beställarrepresentant och ombud för

10 totalentreprenören framkom att bilningsmassor ska tas ut genom fönster till traktorskopa eller till snedbanehiss. Det diskuterades också att använda trappklättrare för in- och uttransport av material. Ni ska till AV redovisa hur ni ska lösa arbetsuppgifterna så att riskerna för skador på arbetstagarna vid manuell hantering kan undvikas. Se 3 AFS 1998:1 och 1 AFS 2001:1 Resultat I Projektet har det gjorts 130 besök. Tyvärr uppnåddes inte målet med att besöka arbetsställen. Inspektion norr genomförde 18 inspektioner, Inspektion mitt 50 st, samt Inspektion syd 62 st. Distriktet i Göteborg gjorde flest inspektioner (1/3 av samtliga besök). Det skickades ut 29 tillsynsmeddelanden till olika byggherrar, med föranmälan om inspektion och begäran om upplysningar om deras planerade renovering i flerfamiljshus inför inspektion 1 i inspektionsprocessen. Efter inspektion 2 skrevs 73 inspektionsmeddelanden (IM) innehållande 204 krav. I genomsnitt innehöll varje IM 2,8 krav. Kraven fördelade sig enligt följande: mer än 28 procent av kraven gällde byggherrens projektörsansvar, ca 27 procent gällde damm, vibrationer och bullriga miljöer, 21 procent gällde belastningsergonomiska faktorer samt 8 procent ställdes på riskbedömning. Därutöver har det skrivits 11 underrättelser om föreläggande/förbud, samt 5 förbud med vite. Vid avslut av projektet fanns 13 öppna ärenden varav 4 har gått vidare som förbud med vite enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen.. Samtliga förbud gäller manuell hantering av skrymmande gods och tranporter av material mellan våningsplan. Faddersystemet har i det stora hela fungerat. Vissa brister har framkommit som att information inte alltid kom vidare. De flesta tillfrågade inspektörer anser att utbildningssystemet fungerade bra, trots att allt utbildningsmaterial (pärmen) inte kom fram i tid till distrikten. Det löste man genom att hämta materialet på projektets modul på intranätet. Det övergripande intrycket är att projektets mötes- och utbildningssätt har fungerat väl och inneburit mer personlig kontakt mellan inspektörerna från de olika distrikten i landet. Det har också visat sig vara en mer resurssnål metod vid start av projekt, både tidsmässigt och ekonomisk då det innebar färre resor med övernattning. Istället gjordes kortare dagsresor till annat distrikt och fler, strukturerade video- och telefonmöten. Projektets olika tillsynsstöd har kunnat användas utan behov av lokal anpassning på distrikten. Inspektörerna ansåg att byggormen var bra som pedagogiskt underlag vid framförallt första mötet med byggherren. Vägledningsdokumentet var också till stor hjälp men visade sig behöva

11 utvidgas inom vissa områden t ex om materialtransporter där befintliga hissar finns och om hantering vid installation av våtrumsskivor som innehåller glasfiber. Den broschyr om belastningsergonomi, som togs fram och testades på målgruppen under 2007, har använts i projektet. Under projekttiden har sammanlagt nästan exemplar beställts och laddats ner som pdf gånger. Den har dock använts i andra sammanhang, varför åtgången av broschyrer inte endast kan tillskrivas projektets förtjänst. Projektet har också tagit fram ett informationsblad som förklarar vem som är ansvarig för vad under byggprocessen. Bladet följde med i aviseringsbrevet till byggherrarna. All information om projektet samlades på en särskild projektplats på Inte alla distrikt lyckades genomföra saminspektioner mellan bygginspektör och sakkunnig inom ergonomiområdet. Det som hindrade denna aktivitet berodde till stor del på att det inte finns tillräckligt många ergonomisakkunniga att tillgå på alla distrikt. Att använda databasen Sverige bygger som sökmotor med urval för ROT-objekt fungerade så till vida att det var rätt information om byggherre och objekt på sidan, men tiden för start av renoveringen överensstämde inte alltid. Framförallt hade distrikten i Stockholm och Härnösand problem att få kontakt med byggherrar i tidigt skede som planerade och projekterade för byggstart inom projektets tidsram. Många ROT-projekt flyttades fram i tid av branschens beställare för att avvakta kostnadsutvecklingen på grund av den begynnande lågkonjunkturen. Där man inte lyckades få objekt via sökmotorn i tidigt skede, användes istället den obligatoriska förhandsanmälan. Det innebär dock i princip att byggherren kan komma in med förhandsanmälan samma dag innan arbetet påbörjas, vilket medför att inspektion inte sker i det skede då vi kan uppmärksamma och påverka byggherren att ta med även de belastningsergonomiska riskerna i bygghandlingarna/förfrågningsunderlaget till bl.a. entreprenörer. Fyra distrikt valde att inte skicka ut några tillsynsmeddelanden i förväg utan de genomförde istället projekttillsynen enligt metoden med att gå via förhandsanmälan (traditionell byggtillsyn) ut på etablerade byggobjekt. Flera distrikt och handläggare från huvudkontoret har vid allmänna branschoch skyddsombudsmöten delgivits information om projektet. Projektet presenterades på SABOs branschmöte i januari 2007 och vid ett tillfälle på KTH för blivande civilingenjörer inom byggteknik samt på den Nordiska ergonomikonferensen i Lysekil oktober Eftersom det i början planerades att innehålla en del om fönstermontage presenterades projektet också vid glasbranschens centrala arbetsmiljöråd i januari Ett pressmeddelande gick ut i början av projektet och en artikel har också skrivits till tidningen Byggherren. Det har därutöver förekommit sporadiska kontakter från journalister som ringt och frågat om projektet.

12 Diskussion En trolig orsak till att tillsynsmålet inte nåddes är bland annat att Arbetsmiljöverket under år 2008 miste flera bygginspektörer och ergonomer till andra arbetsgivare. Flertalet rekryterades (headhuntades) av olika byggföretag som arbetsmiljösamordnare. En del bygginspektörer gick också i ålders- och förtidspension under året. Ett stort problem i inledningen av projektet var den juridiska tolkningen av hur långt byggherrens ansvar egentligen sträcker sig när det gäller att förebygga belastningsbesvär/skador? Denna fråga var viktig att utreda för att kunna bestämma lägsta kravnivå. Enligt då gällande 4 i 1999:3 skulle den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete vid projekteringen särskilt uppmärksamma arbetsmiljön under byggskedet då det gällde: val av byggprodukter, val av installationer och deras placering samt val av inredningar. Och enligt 9 AFS 1998:1 Belastningsergonomi, ska den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete vid projekteringen så långt det är praktiskt möjligt att förebygga hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar uppkommer under byggskedet. Det hela resulterade till slut i broschyren Arbetsmiljö vid byggande, vem eller vilka har ansvaret? (ADI 621). Den broschyren togs sedan med som informationsmaterial vid möte med bl a byggherrar, projektörer och andra berörda aktörer. Tyvärr drog den här juridiska frågan ut på tiden och påverkade starten för utbildning på distrikten inför tillsynsinsatsen. From 1 januari, 2009 är denna fråga inte ett problem längre eftersom det står i byggnads- och anläggningsarbetes ändringsföreskrifts 5 AFS 2008:16 att den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas när det gäller: punkt 2; val av byggprodukter, punkt 5; val av installationer, deras placering och infästning samt punkt 6; val av inredningar. Dessutom så står det i 5 a punkt 1 om byggtiders längd och förläggning i tid när flera yrkesgrupper delar på utrymmet. Punkt 2 tar upp om att transporter av byggmaterial, rivningsmassor och utrustning ska kunna ske på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt. Punkt 3 handlar om etableringsområdets storlek för att det ska finnas utrymme för material och redskapsupplag mm. Ett annat problem som kan ha påverkat tillsynsresultatet är att de kvarvarande bygginspektörerna hade svårigheter att hinna med att delta eftersom de också deltar i två andra projekt (mätning av kvarts och mätning av handarmvibrationer) på byggobjekt. Hur mycket det påverkat vårt tillsynsprojekt är inte undersökt. Själva utfallet av tillsynsinsatsen visade på att arbetssättet med besök i tidigt skede hos byggherrar med uppföljande inspektioner på arbetsstället för att nå mindre byggföretag vid ROT-arbeten var välbehövligt. I rapporten finns ett

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj

Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj oktober 1998 RAPPORT från tillsynskampanjen Stegar och ställningar 19-20 oktober 1998 Carina Rislund/Inga Rundström Tillsynskampanjen har bedrivits i

Läs mer

Hot och våld i vård och omsorg

Hot och våld i vård och omsorg Hot och våld i vård och omsorg Fakta, forskning och förebyggande arbete Ewa Menckel (red.) arbetshälsoprogrammet 2000 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Belasta rätt arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Vår kropp är gjord för rörelse och belastning den mår bra av det. Men vi behöver en lagom blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer