VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott Revisionsrapporter 2013 (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Ärendet i korthet Enligt regler för hantering av revisionens granskningsrapporter (fastställd ) ska nämnderna rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Örjan Lids (M)-yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Revisionsrapporter Revisionens granskning av inköp och upphandling 3. Revisionens granskning av intern kontroll - leverantörsfakturor 4. Revisionens granskning barnkonventionen 5. Revisionens granskning IT-verksamhet 6. Revisionens granskning näringslivsverksamheten Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS ANDREAS FORSLUND SID 1/8 KOMMUNCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Revisionsrapporter 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Ärendet i korthet Enligt regler för hantering av revisionens granskningsrapporter (fastställd ) ska nämnderna rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram. Bakgrund Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den granskade nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar därefter, så snart som möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs i granskningsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar därefter till kommunfullmäktige hur revisionens granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. Reglerna för hantering av revisionens granskningsrapporter fastställdes i mitten av Samtliga revisionsrapporter som lämnades under andra halvåret avsågs endast kommunstyrelsen. Revisionen har inte skickat några rapporter till nämnderna och således har nämnderna inte haft möjlighet att implementera reglerna och det nya arbetssättet i form av att skicka rapporter till kommunledningskontoret. Av den orsaken har ekonomiavdelningen utfört kortare intervjuer för att samla in information om hur granskningsrapporterna har behandlats inom kommunledningskontoret. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/8 Rekommendationer från respektive granskningsrapport kompletterat med förvaltningarnas synpunkter och åtgärder Revisionens granskning av inköp och upphandling har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om kommunens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov samt om kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet är ändamålsenligt organiserad. Följande rekommendationer lämnades i granskningsrapporten: 1) Säkerställa att LOU följs när det gäller direktupphandlingar. 2) Säkerställa att alla rutiner är uppdaterade. 3) Tydliggöra ansvaret mellan upphandlingsenheten och verksamheterna i upphandlingsprocessen. 4) Tydliggöra vem som får göra inköp. 5) Säkerställa att avtalsregistret är fullständigt, uppdaterat och innehåller den information som en inköpare behöver. 6) Införa systematiska kontroller för att säkerhetsställa avtalstrohet gentemot ramavtal. 7) Genomföra en översyn avseende vilka typer av mindre inköp som sker och möjligheten att minska dessa. 8) Säkerställa att konteringsanvisningar kommuniceras i alla verksamheter för att säkerställa en likartad och riktig kontering. Förvaltningarnas synpunkter och åtgärder: 1) Revisionens synpunkt är relevant och angelägen. En åtgärd som har vidtagits är att ytterligare sprida information via nätverk om vilka regler som gäller vid direktupphandling. 2) Löpande granskning sker för att säkerställa att alla rutiner är uppdaterade. 3) Upphandlingsenheten samarbetar med förvaltningarna och försöker synliggöra och tydliggöra upphandlingsprocessen.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/8 4) Att tydliggöra vem som får göra inköp är viktigt. Idag är detta decentraliserat men det finns fördelar med gemensamma riktlinjer för vem som får göra inköp. Vallentuna kommun har kommungemensamma anvisningar för inköp, dessa anger hur inköp ska göras men inte vem som får utföra inköp. Det finns ett behov av tydliggöra inköpsprocessen och se över hur kommunen organiserar inköpen. 5) Ett led i det här arbetet är att införskaffa ett upphandlingssystem som ett stöd för upphandling och inköp. Arbetet pågår inom ekonomiavdelningen. 6) Varje år väljs ett område ut centralt för att undersöka avtalstrohet inom kommunen. Därutöver har kommunen uppföljningsmöten med leverantörer. 7) Ekonomiavdelningen instämmer och tycker att revisionens synpunkt är relevant. Inköpsprocessen behöver tydliggöras. 8) Konteringsanvisningar kommuniceras på intranätet. Ytterligare information och utbildningsinsatser planeras. Sambandskontrollerna revideras kontinuerligt. Revisionens granskning av intern kontroll leverantörsfakturor har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar. Följande rekommendationer lämnades i granskningsrapporten: 1) Det finns en årlig uppföljning av attest och behörighet. Vi bedömer att det finns en förteckning över beslutsattestanter och andra attestanter, vi bedömer dock att förteckningen inte är aktuell. Verifiering av attest visar på att tio fall inte stämmer överens med kommunens förteckning. Det saknas en skriftlig rutin för när uppföljning eller avslut av behörigheter ska ske. 2) Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan registrera nya leverantörer. Vi bedömer detta som en brist. 3) Vi kan konstatera att kommunen har en väsentlig andel leverantörer i leverantörsregistret som förekommer fler än en gång.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/8 4) I syfte att stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala ekonomiavdelningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella utbetalningarna. Vid verifiering visade det sig att tillräckligt med underlag saknades på ekonomiavdelningen. 15 av underlagen inkom först efter förfrågan under granskningens gång från förvaltningarna. Dessutom bedöms två av de manuella utbetalningarna inte innehålla den information som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna. Förvaltningarnas synpunkter och åtgärder: 1) Den skriftliga rutinen ska uppdateras. 2) Brister har identifierats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela behörigheter som inkluderar både möjlighet att registrera nya leverantörer och attesträtt. 3) En total genomgång av leverantörsregistret pågår. 4) Den som attesterar har ansvaret för att få se underlagen och vid behov se till att de är bifogade. Behöver en attestansvarig utbildning sker det riktade insatser. Revisionens granskning Barnkonventionen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i genomfört en granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen. Följande rekommendationer lämnades i granskningsrapporten: 1) I styr- och måldokument tydliggöra barnets särställning och barnkonventionens intentioner för respektive verksamhetsområde. 2) Att i enlighet med Prop.2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige säkerställa att verksamhetsföreträdare utbildas i barnkonventionen och dess intentioner, samt att/hur barn och ungas åsikter inhämtas i beslut som rör dem. 3) Tydliggöra det kommungemensamma ansvaret för barn och unga samt tydliggöra samarbetet mellan nämnderna.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/8 4) Inkludera öviga nämnder i framtagande av handlingsplanen för Tryggare Vallentuna, då vi uppfattar flera frågor som nämndövergripande. 5) Se över rutinerna för uppföljning i syfte att säkerställa att uppföljning görs. Förvaltningarnas synpunkter och åtgärder: 1) Revisionens synpunkt är relevant och angelägen. Att på ett mätbart sätt formulera mål och målnivåer som tar hänsyn eller omfattar barnkonventionens intentioner torde ligga inom ramen för det kommunala trygghetsfrämjande arbetet. 2) Revisionens synpunkt är god och åtgärden borde planeras och verkställas. 3) Det kommungemensamma samarbetet som revisionen uppmärksammade inom Tryggare Vallentuna har fortsatt. Sedan tillsättningen av samordningstjänsten och utbildningschefen på barn- och ungdomsförvaltningen har arbetet med Tryggare Vallentuna utvecklats vidare. 4) Sedan är förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen med i arbetet med Tryggare Vallentuna då förvaltningarna har slagits ihop. Sedan hösten 2013 ingår även förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen i styrgruppen för Tryggare Vallentuna. 5) Strukturer för uppföljningen håller på att utvecklas. Arbetet med en ny handlingsplan för Tryggare Vallentuna avseende perioden är påbörjat. Revisionens granskning IT-verksamhet har på uppdrag av revisorerna i genomfört en översiktlig granskning av kommunens IT-verksamhet. Följande rekommendationer lämnades i granskningsrapporten: 1) Avsaknad av en fungerande IT-styrningsmodell. 2) Avsaknad av styrande dokument, såsom en strategisk IT-plan, som är i linje med förvaltningarnas verksamhetsplaner vilket resulterar i ett förväntningsgap mellan IT-avdelningen och verksamheten. 3) Verksamheten ställer inga, eller brister i sina krav på definierade servicenivåer mot IT-avdelningen.

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 6/8 4) Avsaknad av tydliga, fungerande gemensamma samverkansformer mellan IT och verksamheten. 5) Avsaknad av en IT-kontinuitetsplan samt ett flertal säkerhetsdokument inom kommunen. Förvaltningarnas synpunkter och åtgärder: 1) Under 2014 kommer IT-styrmodellen att arbetas om. 2) För att motverka eventuella gap utför IT-avdelningen leveransöverkommelser med verksamheten. IT-avdelningen planerar därutöver att ta fram en tjänstekatalog för att motverka eventuella gap från verksamheten. 3) Leveransöverenskommelser mellan IT-avdelningen och verksamheten används för att motverka eventuella gap. 4) Gemensamma samverkansformer kommer att finnas med i en den nya ITstyrmodellen. 5) IT-styrdokumenten kommer att ses över. En IT-säkerhetspolicy kommer också att upprättas. Revisionens granskning näringslivsverksamheten har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att kommunens näringslivspolitiska mål förverkligas. Följande rekommendationer lämnades i granskningsrapporten: 1) Tydligare strategier för att uppnå kommunfullmäktiges mål behöver formuleras. 2) Det bör ses som prioriterat för kommunstyrelsen att förmå övriga nämnder, vars förvaltningar utövar myndighetsutövning, att arbeta för att förbättra tillgänglighet, handläggningstider och bemötande. Ansvaret för kommunens företagsklimat kan inte ligga på en ensam näringslivschef, utan bör ses som ett kommungemensamt ansvar.

8 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 7/8 3) Ett tydligare stöd till nya samt redan etablerade företag i kommunen är också nödvändigt för att målen som finns för verksamheten ska kunna uppnås. 4) Kommunen bör även överväga att utvidga näringslivschefsfunktionen, dels för att minska sårbarheten, dels för att lägga in nya arbetsuppgifter. Exempel på nya arbetsuppgifter är utbildning och stöttning gentemot övriga förvaltningar och/eller etablering av en företagslots som fungerar som en guide till förvaltningar och blanketter som då företagare behöver hjälp eller komma i kontakt med någon. 5) Som en följd av ovanstående finns det anledning att överväga en översyn av befintlig organisering och ansvarsfördelning vad gäller kommunens samlade verksamhet gentemot näringslivet med fokus på utveckling och tillväxt. Förvaltningarnas synpunkter och åtgärder: 1) Kommunikation - och marknadsavdelningen har brutit ner fullmäktiges mål i kommunplanen i sin genomförandeplan 2014 som innebär tydliggörande av strategier och aktiviteter under kommande planperiod. I pågående aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan kommer även utvecklingen av näringslivet att belysas. 2) Frågan kommer att tas upp i kommunens ledningsgrupp. Utbildningar kring bemötande har genomförts på samhällsbyggnadsförvaltningen. Mätningar på servicenivån görs kontinuerligt och samordnas med bygglovsalliansens och SBA:s NKI-mätningar. Ledningsgruppen har under början av 2014 tagit beslut om ett åtgärdspaket för att förbättra kontaktmöjligheter och tillgänglighet i kommunens service. 3) Kommunen har begränsade möjligheter att stödja enskilda företag men ska hjälpa till inom de områden som kommunen har befogenheter för. Vi försöker prioritera tydlig information och bra dialog med företagen. Viktiga verktyg är kommunens webbsida och företagsbesök. Gratis rådgivning finns för personer som vill starta eget. Detta tillhandahålls av Täby-Danderyd-Vallentuna nyföretagarcenter. 4) Informationen och samarbetet mellan förvaltningarna har successivt förbättrats och fler åtgärder planeras. Fler samverkansforum har skapats framförallt mellan

9 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 8/8 kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. 5) Kommunstyrelsen har beslutat om en kartläggning av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation och olika funktioner och den inkluderar också arbetet med näringslivsfrågorna. Handlingar 1. Revisionsrapporter Revisionens granskning av inköp och upphandling 3. Revisionens granskning av intern kontroll - leverantörsfakturor 4. Revisionens granskning barnkonventionen 5. Revisionens granskning IT-verksamhet 6. Revisionens granskning näringslivsverksamheten Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Samtliga nämnder

10 VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen har på uppdrag av oss fortroendevalda revisorer i genomfìirt en granskning av kommunens arbete utifran Bamkonventionen. Resultatet av granskningen återfinns i bifogade dokument "Kommunens arbete utifrån B arnkonventionen". Vi revisorer delar :s bedömningar att o nåimnderna inte har tagit håinsyn till barnkonventionen och dess intentioner i styr och måldokument. Det tidigare bam- och ungdomspolitiska prograírmet har sådeles inte lämnat avtryck i dessa dokument. Vi uppfattar också att det finns brister i utbildningen av verksamhetsftireträdare i barnkonventionen och dess intentioner. o a a det saknas tydliga kommunövergripande direktiv och målsättningar i frågor som gäller barn och unga. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta initiativet till att målsättningar och direktiv tas fram ftir kommunens arbete med barn och unga. det trots avsaknaden av styrdokument 2indock bedrivs ett bra arbete i Barnkonventionens anda och att organisationen åir ändamålsenligt utformad fìir detta arbet. uppfìiljningen och utvåirderingen av arbetet med barn och unga i dagsläget är begråinsade. För att ftirbättra rutinerna och stärka den intema kontrollen har ett antal rekommendationer l2imnats i rapporten. REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN ' FAX SE SE Vallentuna kommun

11 VALLENTUNA KOMI.IUN KOMMUN REVISIONEN MISSIV KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNAMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBI LD NINGSNAM N DEN FRITIDSNAMNDEN Rapporten överlämnas härmed till Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Bam- och ungdomsnåimnden, Utbildningsnåimnden samt Fritidsnämnden. Revisorema har tidigare begtirt attfä ett yttrande från granskad nämnd. Efter överläggningar med Kommunfullm?iktiges ordförande och Kommunstyrelsens ordfürande har vi kommit fram till ftlljande åindrade rutin ftir hur de åtgärder granskad nåimnd vidtagit ska rapporteras. Samtidigt som granskningsrapporten tillställs granskad nåimnd skickas en kopia till Kommunfullmäktiges presidium och Kommunstyrelsen ftir kåinnedom. Nämnden rapporterar sedan till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som nämnden vidtagit. När den rapporteringen ska ske kommer att läggas fast i ett regeldokument i Förfathringssamlingen. Kommunstyrelsen kommer i sin tur attt'tåt ganger per år redovisa till Kommunfullmåiktige hur revisionens granskningsrapporter och dess rekommendationer har behandlats i nämnderna. Kommunrevisionen kan ftilja den fortsatta behandlingen genom kallelser och protokoll samt även vid en uppftiljande revision. För revisorema /4'ø,fr^ Staffan Modig Ordftirande REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX SE Vallentuna kommun

12 VALLENTUNA KOMMUN KO}IiIUNREVISIONEN MISSIV 20L KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNAMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN FRITIDSNAMNDEN Distribution av granskningsrapport - Kommunens arbete utifrån Barnkonventionen Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnåimnden Fritidsnämnden Kommunfirllmäktiges presidium Kommundirektören Chefsekonomen REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN 08-s FAX SE SE Vallentuna kommun

13 ReuisÍonsrø;pport Kommunens arbete utifrån Barnkonventionen Mars zor3 V o,llentun a k o tntntrít Samir Sandberg Joanna Hägg Sofia Regnell

14 InnehAU Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 Inledning 4 2.r Bakgrund, revisionskriterier och uppdrag Revisionsfråga Avgränsning Metod 5 Utgångspunkter Barnkonventionen 6 Granskningsresultat 7 4.r Barnkonventionen och dess intentioner i styr- och måldokument 7 4,L.r Kommunplanen 7 4.r.2 Verksamhetsplanerna 8 4.L.8 Övriga styrdokument och utbildningar Nämnder och styrelser arbetar enligt fullmäktiges direktiv och målsättningar när det gäller frågor som rör barn och ungdomar 9 4.g Kommunens organisation är ändamålsenligt utformad 10 4.g.r Organisation och samarbete mellan nämnder och förvaltningar 1tl Tryggare Vallentuna 11 4.g.3 Samverkansgrupper med erterna aktörer t2 4.g.4 Samverkansformer för barn och ungdomars delaktighet och infl ande t2 4.4 Formerna för uppföljning och uwärdering av uppnådda resultat och effekter är ändamålsenligt utformade 13

15 r Sannrnø:nfø:ttolnde bedötnníng o ch r ekornntendø:tíorter På uppdrag av s förtroendevalda revisorer har granskat Socialnämndens, Barn- och ungdomsnämndens, Utbildningsnämndens och Fritidsnämndens arbete i frågor som rör barn och ungdomar. Granskningen har sin utgångspunkt i Prop. zoogf to:232. och fokuserar på barnkonventionen och dess intentioner. Efter genomförd granskning är vår bedömning att ändamålsenligt bedriver arbetet med barn och unga ur ett verksamhetsperspektiv, med avseende på samverkan och organisation. Vi bedömer dock att det saknas en tydlig politisk styrning och ledning samt att det saknas ett tydligt barnperspektiv i styr- och måldokument. Utifrån de revisionskriterier granskningen baseras på grundar sig bedömningen ovan på följande observationer: a a Nämnderna har inte tagit hänsyn till barnkonventionen och dess intentioner i stlry- och måldokument. Det tidigare barn- och ungdomspolitiska programmet har inte lämnat avtryck i styrdokumenten. Vi uppfattar också att det finns brister i utbildningen avverksamhetsföreträdare i barnkonventionen och dess intentioner. Det saknas tydliga kommunövergripande direktiv och målsättningar i frågor som gäller barn och unga. Det är därmed svårt att bedöma nämndernas arbete i förhållande till dessa. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta initiativet över kommunens arbete med barn och unga. 1av14

16 a a Det fìnns en i allt väsentligt ändamålsenligt utformad organisation. Vi anser dock att synen på barn- och ungdomsfrågor bör vara tydliggiord på alla politiska nivåer. Det finns i Vallentuna goda förutsättningar för detta utifrån verksamheternas nuvarande arbetsformer. Uppföljningen och utvärderingen av arbetet med barn och unga i dagsläget är begränsade. 2av14

17 I syfte att stärka förutsättningarna i detta arbete lämnas ett antal rekommendationer. Vi rekommenderar nämnderna att: a a a o a I svr- och måldokument tydliggöra barnets särställning och barnkonventionens intentioner för respektive verksamhetsområde. Att i enlighet med Prop. zoogf to:z3z Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige säkerställa att verksamhetsföreträdare utbildas i barnkonventionen och dess intentioner, samt att/hur barn och ungas åsikter inhämtas i beslut som rör dem. Tydliggöra det kommungemensamma ansvaret för barn och unga samt tydliggöra samarbetet mellan nämnderna. InHudera öwiga nämnder i framtagande av handlingsplanen för Tryggare Vallentuna, då vi uppfattar flera frågor som nämndövergripande. Se över rutinerna för uppföljning i syfte att säkerställa att uppföljning görs. 3av14

18 2 Inledníng 2. t B q,kg rund, r euísi ons lc ríteríer o eh upp dr ag FN:s barnkonvention om barnens rättigheter antogs av Generalförsamlingen Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen vilket innebär att den är folkrättsligt bindande. Därmed har Sverige åtagit sig att följa konventionens innehåll och anda samt att aktivt förverkliga intentionerna i den. I prop. (rgg7/g8l8z) underströks vikten av att kommunerna skulle erbjuda sin personal utbildning i barnkonventionen. Det föreslogs samtidigt att kommunerna skulle inrätta system för att kunna följa hur barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Kommunfullmäktige har tidigare fastställt ett barn- och ungdomspolitiskt program för åren zoos-zoro, vilket uttryckte kommunens samlade syn på barn- och ungdomsfrågor. Programmets intention var att frågor som rör barn och ungdomar ska komma i främsta rummet samt vara vägledande för samtliga nämnder och förvaltningar. De tidigare fastställda målen inom detta område ska numera ingå i den övergripande kommunplanen samt i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Syftet med granskningen är att bedöma hur kommunens nämnder och styrelser arbetar i enlighet med barnkonventionens intentioner och fullmäktiges fastställda mål i barn- och ungdomsfrågor. I granskningen ingår även frågor kring mobbing, barn i behov av särskilda behov/särskilt stöd. 2.2 Reuisions frô;ga Beaktas frågor som rör barn och ungdomar i s beslutsfattande? Följande revisionskriterier/kontrollmål har använts:. Hänsyn i kommunen har tagits till barnkonventionen och dess intentioner vid framtagande av styr- och måldokument.. Nämnder och styrelser arbetar enligt fullmäktiges direktiv och målsättningar när det gäller frågor som rör barn och ungdomar.. Kommunens organisation är ändamålsenligt utformad, bland annat när det gäller samverkan i barn- och ungdomsfrågor samt i den kommuninterna roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnderna och förvaltningarna. I Formerna för uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat och effekter är ändamålsenligt utformade. 4av14

19 z.gaugränsníng Granskningen avgränsas till att gälla socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och fritidsnämnden. z.4metod. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med verksamhetsföreträdare. Intervjuer har genomförts med följande personer: - Tillförordnad förvaltningschef socialförvaltningen - Barn- och ungdomsenhetens chef, socialförvaltningen - Tillförordnad förvaltningschefbarn- och ungdomsförvaltningen - Föreståndare för Resurscentrum - Förvaltningscheffritidsförvaltningen - Ungdomsenhetens chef, fritidsförvaltningen - Socialnämndensordförande - Barn- och ungdomsnämndens ordförande 5av14

20 S Utg&ngspunkter g. I B ø:rnkonu entíorteít Grundprinciperna i konventionen om barns rättigheter återfinns i artiklarna 2,3,6 och rz. a a o o Artikel z i konventionen om barns rättigheter handlar om att inga barn ska diskrimineras. Artikel 3 i konventionen om barns rättigheter handlar om att alltid sätta barnets bästa i fokus. Artikel 6 i konventionen om barns rättigheter handlar om att åtgärder vidtas som säkrar rätten till fiisisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling. Artikel rz i konventionen om barns rättigheter handlar om barn och ungas rätt till delaktighet. Prop. zoog f ro,zgz Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige'innehåller ett antal principer som ska vara utgångspunkt för så väl kommunernas som andra offentliga aktörers arbete med att säkerställa barns rättigheter i Sverige. Propositionen antogs av riksdagen i december 2o1o. I strategin lyfts bland annat samarbete mellan skola, socialtjänst och andra aktörer fram som en förutsättning för att skydda barn som far illa eller diskrimineras. Vidare lyfter strategin också fram att det i en kommun bör finnas kunskap och arbetssätt för att inhämta barns åsikter i frågor som rör dem. I samtliga beslut som rör barn bör det därmed framgå hur barnets åsikter har inhämtats. Vikt läggs även vid att kommuner bör inrätta system för att kunna följa hur barns bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Barnplaner, barnbilagor till budgeten och barnkonsekvens-analyser kan vara instrument för sådan uppföljning. Kommunerna ansvar också för att såväl beslutsfattare som berörd personal har en gedigen kunskap om barns rättigheter samt fortlöpande får kompetensutveckling för att bibehålla och utveckla denna kunskap. r Ersätter rg97l98:r8z Strategiþr attþruerkliga FN:s konuentíon ombarnets rättigheter i Suerige 6av14

21 4 Grørnskníngsresultø:t 4.t BarntkonuentíoÍteÍt och dess íntentíoner í stut- oehmô,ldokurnent I detta avsnitt belyses huruvida hänsyn har tagits till barnkonventionen och barnkonventionens intentioner vid framtagande av styr- och måldokument. Fram till år zoro uttrycl,rtes kommunens samlade syn på barn- och ungdomsfrågor i det kommungemensamma barn- och ungdomspolitiska programmet. Programmet hade ett tydligt barnrättsperspektiv och utgick från barnkonventionen och barnets bästa. Programmet innehöll såväl inriktningsmål samt uppdrag till nämnder inom ett antal prioriterade områden kring kommunens verksamhet gentemot barn och unga. Från och med zorr beslutades att programmet inte skulle revideras och att målen inom detta områdes ska ingå i de ordinarie styrdokumenten. Utifrån denna bakgrund har en granskning genomförts avbefintliga styr- och måldokument Kommunplanen Kommunens övergripande styr- och måldokument utgjordes under granskningsperioden av Kommunplanen för zotz-zot4.defyra strategiska målområden som anges i planen är: o Kund/invånare. Tillväxt och utveckling. God ekonomisk hushållning. Energi och miljö Inom dessa områden finns sammanlagt 16 kommungemensamma mål. Det kommungemensamma målet om ett tryggare Vallentuna anges i intervjuerna som det mål med störst bäring på barn och ungdomar i kommunen. Ett speciellt arbete inom vad som kallas just Tryggare Vallentuna har initierats i kommunen. Tryggare Vallentuna är ett nätverk där de i kommunen som arbetar med barn- och ungdomsfrågor samordnar sina resurser. Syftet med Tryggare Vallentuna uppges vara att permanenta det arbete kring det barn- och ungdomspolitiska programmet som tidigare gjorts i kommunen. Arbetet diskuteras vidare nedan. Målen inom de öwiga områdena god ekonomiskhushållning, energi och miljö och tillväxt och utveckling, saknar uttrycklig relevans för arbetet med barn och unga i kommunen. Därutöver formuleras nämndspecifika mål av nämnderna, med grund i de kommungemensamma målen. De nämndspecifika målen redogörs för i verksamhetsplanerna för respektive nämnd. 7av14

22 4.1.2 Verksamhetsplanerncl I socialnämndens verksamhetsplan för zotz-zor4 utgör följande två mål de som närmast kan hänföras till barnens särställning och barnkonventionens intentioner, mål 6: "socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur bidra till att/.../stärka barns och ungdomars egen förmåga"; samt mål 8: "socialnämnden ska genom samverkan med andra nämnder bidra till att skapa trygghet i Vallentuna". I Socialnämndens verksamhetsplan omnämns också att samarbetet med skolan kan utvecklas ytterligare när det gäller förebyggande verksamhet/öppenvård för barn och ungdomar. Speciellt rör detta de ungdomar år som är i behov av insatser utöver etablerade g rmnasieprogram. Socialnämndens tidigare verksamhetsplan för zoro-zorz berör medbäring pä arbetet med barn och ungdomar målet om att bli beviljad ordinarie licens för BBIC, vilket är ett metodval med tydligt fokus på barn och ungdomars behov i centrum. Socialnämnden har nu beviljats ordinarie licens. Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2oL2-2or4 innehåller ett antal nämndspecifika mål med indikatorer kring brukarnöjdhet (elevnöjdhet). Bland annat beaktas andel elever som känner sig trygga på sin skola, respektive anser att de stimuleras till utveckling och lärande, samt ett antal resultatmål för betyg, högskolebehörighet. Det finns dock inga uttryckliga referenser till barnkonventionen eller barnets särställning i verksamhetsplanen. Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2or2-2ot4 innehåller också mål med indikatorer kring elevnöjdhet, lärandemiljö, utveckling och trygghet. I verksamhetsplanen omnämns i första hand lagar som styrande för nämndens verksamhet och måi. Vid intervjun med barn- och ungdomsförvaltningen (som svarar till både utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden) påpekas att barns rättigheter och barns bästa är en naturlig utgångspunkt i verksamheterna vars huvudsahiga målgrupp är barn och unga. Vidare har hänsyn till barnkonventionens intentioner tagits i de lagar och förordningar som styr kommunens arbete, varpå det ytterligare blir en naturlig del i verksamheternas ramverk. Exempelvis nämns skollagen som har en tydlig utgångspunkt i barnkonventionen. Fritidsnämndens verksamhetsplan 2or2-2or4 innehåller inga mål direkt hänförliga till barnkonventionen. Det mål som starkast l -fter fram barn och ungdomar är mål nr 4: "Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med öwiga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-2o år" Ourígø sfurdokument och utbildningor Det saknas barnplaner, barnchecklistor och dylikt i kommunen och det finns ingen barnbilaga till budget. Det säkerställs inte heller i kommunen att verksamhetsföre- 8av14

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-02 DNR KS 2014.141 ANDREAS FORSLUND SID 1/4 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Revisionsrapporter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer