Ärende 21 RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 21 RS 2014-04-30"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Resandeutveckling i Halland januari 2014

17 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende ,8 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

18 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadstrafik Ärende ,6 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

19 Ackumulerat resande i Varbergs stadstrafik Ärende % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 Ackumulerat resande med Hallandstrafiken exkl. Kungsbacka och Öresundståg Ärende ,32 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

21 Ackumulerat resande i Kungsbackas stadstrafik Ärende % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

22 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende ,34 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

23 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg Ärende ,6 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

24

25 Sammanfattning Dokument kompletteras med sammanfattning under vecka 9.

26 Innehåll 1. Kollektivtrafikplan Inledning Kollektivtrafikplanen i ett sammanhang... 2 Styrande dokument Kollektivtrafikplan Målstyrning Mål för kollektivtrafiken Så styr vi mot målen Måluppföljning Resandeutveckling... 6 Resandeutveckling Halland... 6 Tågtrafik... 7 Regionbusstrafik Närtrafik Stadsbusstrafik Nöjdkundindex Leverans Infrastruktur Aktiviteter för att nå målen Marknadsaktiviteter Översyn prisstruktur Nästa generations betalsystem Försäljning Pågående utredningar Trafikförändringar Tågtrafik Regionbusstrafik Stadsbusstrafik Lågfrekvent resande Infrastruktur Mobilitetsåtgärder

27 5.7 Priser Utblick 2016 och Tågtrafik Regionbusstrafik Stadsbusstrafik Infrastruktur Ekonomi Samhällsnytta Särskild kollektivtrafik Skolskjuts Anropsstyrd trafik Färdtjänst Sjukresor Allmän anropsstyrd trafik Verksamheten Bilder, tabeller, bilagor och figurer Bild 1: Kollektivtrafikplanen i ett sammanhang Bild 2: Hallandstrafikens huvudprocesskarta Bild 3: Nuvarande linjenät Varberg Bild 4: Föreslaget linjenät Varberg Bild 5: Nuvarande linjenät Kungsbacka Bild 6: Föreslaget linjenät Kungsbacka Bild 7: Kollektivtrafikens samhällsnyttor Tabell 1: Lågfrekvent resande, planerade justeringar 2015 Tabell 2: Ekonomi Tabell 3: Skolskjutstrafiken i siffror 2013 Tabell 4: Anropstyd trafik i siffror 2013 Figur 1: Resandeutveckling i Halland Figur 2: Öresundståg Figur 3: Av och påstigande Öresundståg i Halland Figur 4: Kungsbackapendeln Figur 5: Regionbusstrafik i Halland Figur 6: Ackumulerad resandeutveckling 324/320 åren Figur 7: Närtrafik i Halland Figur 8: Stadsbusstrafik i Halland Figur 9: Stadsbusstrafik i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka Figur 10: Nöjdkundindex Figur 11: Rättidighet Öresundståg Bilaga 1: Regionbusslinjer Halland 2014 Bilaga 2: Nyckeltal för kollektivtrafiken i Halland 2013 Bilaga 3: Föreslagna utökningar Öresundståg Bilaga 4: Ekonomi

28 1. Kollektivtrafikplan Inledning År 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Detta innebar ett nytt trafikövergrit ipande regelverk för kollektivtrafiken i Sverige som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län. Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om kollektivtrafikens inriktning i ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram och beslutar om allmän trafikplikt. Lagen innebar i att marknaden öppnades upp, det är nu fritt förr trafikbolag att etablera kommersiell trafik var som helst i landet. För Hallands del innebar detta att en kollektivtrafikmyndighet bildades på Regionn Halland och att Hallandstrafikens ägarstuktur förändrades i juli 2011 då Region Halland blev ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken som bolag står för detaljplaneringen och det operativa arbetet med kollektivtrafiken i Hallands län l utifrån de riktlinjer som finns angivna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 1.2 Kollektivtrafikplanenn i ett sammanhang Det viktigaste styrdokumentet för Region Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS)) där Region Hallands vision Halland bästa livsplatsen återfinns. Kollektivtrafiken ska ses som ett medel för att uppnå visionen. Kollektivtrafiken bidrar till att de övergripande målen för Hallands utveckling med hållbar tillväxt, stärkt region och vidgade arbets och studiemarknader kan uppnås. De mål och strategier som finns för kollektivtrafiken i Halland tar avstamp i RUS: en. Styrande dokument Som ett led i arbetett med att uppfylla visionen i RUS:en har regionfullmäktige fastställt mål i Mål och strategier för Region Halland för områden som anses vara prioriterade. Samma mål som finns för kollektivtrafiken i Mål och strategier återfinns i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån Mål och strategier för Region Halland fattar regionfullmäktige varje år beslut om de ekonomiska ramarna för Region Hallands verksamhet genom Mål och budget. Utifrån den ekonomiska ram somm finns i Mål och budget arbetar Hallandstrafikenn fram förslag på trafikförändringar som redovisass i en årlig Kollektivtrafikplan. Denna D kollektivtrafikplan redovisar år 2015 i detalj samtidigt som det presenteras en utblick mot åren 2016 och Bilden intill visar hurr dokumentet hör samman. Bild 1: Kollektivtrafikplanen i ett sammanhang 2

29 Under 2012 antogs det första regionala trafikförsörjningsprogrammet i Halland, Regionalt Trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafik för en hållbar utveckling. En komplettering av programmet har genomförts och i december 2013 beslutade regionfullmäktige att lägga till avsnitt i programmet som tidigare saknats. Alla de förslag på trafikförändringar som återfinns i denna plan är baserade på de principer som återfinns i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Målen som finns för kollektivtrafiken i Halland redovisas i kapitel 2 och i detta kapitel redovisas också hur Hallandstrafiken arbetar med måluppfyllnad. 1.3 Kollektivtrafikplan Kollektivtrafikplanen för 2015 är den tredje i sitt slag som arbetats fram av Hallandstrafiken. Planen fungerar i ett första steg som beslutsunderlag då den beskriver föreslagna trafikförändringar inom den allmänna kollektivtrafiken för det kommande trafikåret. Trafikförändringarna beskrivs även ekonomiskt och därmed blir planen också underlag för Region Hallands budget. Arbetet med kollektivtrafikplanen påbörjades under hösten 2013 då Hallandstrafiken gjorde en avstämning med de halländska kommunerna, operatörer samt även länstrafikbolag i grannlänen. Inkomna synpunkter från allmänhet och kunder tas också i beaktande när trafikförändringar föreslås. Under januari 2014 har en andra omgång med bilaterala kommundialoger genomförts där de föreslagna trafikförändringarna diskuterats. I slutet av januari beredes Hallandstrafikens rambudget för 2015 där de förslagna trafikförändringarna ingick, vilket också blev inspel till budgetdiskussionerna hos Region Halland. I slutet av februari tar Hallandstrafikens styrelse beslut om att skicka förslag till plan till Region Halland som därefter tar beslut om att skicka planen på samråd. Samrådet sker under mars månad. Efter samrådstiden och efter eventuella justeringar ska planen behandlas hos Region Halland. I juni tar Regionfullmäktige beslut om Region Hallands budget och Regionstyrelsen beslutar om planen. De trafikförändringar som finns med i den beslutade Kollektivtrafikplanen för 2015 kommer att genomföras i samband med tidtabellsskiftet i december

30 2. Målstyrning Kollektivtrafiken bidrar till de övergripande målen för Hallands utveckling med hållbar tillväxt, stärkt region och vidgade arbets och studiemarknader. Kollektivtrafiken bör ses som ett av många medel för att uppnå visionen Halland Bästa livsplatsen. Detta ställer krav på en attraktiv kollektivtrafik med ett utbud som ger flexibilitet i resandet och restider som är konkurrenskraftiga jämfört med bilens. Kollektivtrafikens övergripande syfte är att bidra till tillgänglighet både inom länet och till angränsande regioner. Just tillgänglighet ses som en faktor för utveckling och tillväxt. En attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en förutsättning för såväl regional utveckling som hållbar stadsutveckling. 2.1 Mål för kollektivtrafiken Region Hallands övergripande mål för kollektivtrafiken i länet är att: Resandet med kollektivtrafikens skall öka och vara attraktivt Detta mål återfinns i såväl Regional Trafikförsörjningsprogram som Mål och strategier för Region Halland Det övergripande målet finns sedan nedbrutet i Mål och budget 2014 som tre delmål: Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5 procent under 2014 Andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 procent och andelen nöjda invånare ska öka till minst 53 procent. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 14 procent för att minska persontrafikens miljöpåverkan (mätt i andel motoriserade resor, vilket exkluderar cykel och gång). 2.2 Så styr vi mot målen Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån de mål och strategier som framgår av Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av valda nyckeltal jämfört med fastställda mål. I det fall nyckeltal utvecklas negativ ställer det krav på reaktion genom analys följt av justerande åtgärd. Att arbeta målinriktat används som en del i skapandet av en resultatkultur där viljan att i varje moment varje dag prestera på en högre nivå. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt förbättra verksamheten är en viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med anlitade operatörer följer upp och utvärderar den dagliga leveransen. 4

31 Bild 2: Hallandstrafikens huvudprocesskarta Hallandstrafiken har identifierat vilka huvudprocesser som stödjer verksamhetsutveckling, som en del i arbetet att arbeta mot fastställda mål. Input(längs till vänster i bild) kan beskriva nuläget, ett antal kunder som är halvnöjda med Hallandstrafiken verksamhet. Output(längst till höger i bild) beskriver önskat läge, nöjdare kunder som även blivit fler i antal. Första huvudprocessen är benämnd Identifiera resbehov, denna process följs av Skapa tidtabell. Det är först när kundens behov av transporter har identifierats som produkter i form av linjenät kan utvecklas som uppfyller kundernas behov, krav och förväntningar. Därefter följer paketering av produkterna inom huvudprocess Marknadsföring & försäljning som naturlig del. I arbetet med att ständigt förbättra leveransen ingår slutligen huvudprocess Leverans & uppföljning där Hallandstrafiken systematiskt genom revisioner och andra angreppssätt mäter leveransen. Hallandstrafiken har under 2013 påbörjat arbetet med ett internt målstyrningsarbete med metoden Balanserat styrkort. Inom detta arbete har företagets vision och strategier setts över vilket förväntas presenteras under Ett Balanserat styrkort används för att styra verksamheten mot fastställda mål och att alla delar i utvecklingsarbetet omfattas. Balanserat styrkort är ett viktigt verktyg för att säkerställa att hela företaget driver utvecklingen i likvärdig riktning. Ett antal strategier för hur den allmänna kollektivtrafiken skall utvecklas framgår av Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Hallandstrafikens arbete med målstyrning mäter hur dessa strategier fungerar och om insatserna i form av justerat trafikutbud och marknadsinsatser ger önskat resultat. 5

32 3. Måluppföljning Resandeutveckling Resandeutveckling Halland Hallandstrafiken har som mål att öka resandet med minst 5 procent jämfört med föregående år. Under 2013 uppfylldes inte detta mål då den totala resandeökningen stannade på 2,1 procent jämfört med år Trots att inte målet uppfylls är detta en högre resandeökning jämfört med utfallet föregående år. I den totala resandesammanställningen i Halland ingår även resandet på Öresundstågen vilket starkt bidrar till de positiva siffror som 2013 redovisar. Tas resorna som utförts med Öresundståg bort i jämförelsen mellan åren 2012 och 2013 så stannar resandeökningen på 0,3 procent Resandeutveckling i Halland Öresundståg Buss och länståg Figur 1: Resandeutveckling i Halland En jämförelse mellan 2006 och 2013 vad gäller resandeutvecklingen på bussar och länståg i Halland påvisar en ökning med 12 procent. Under 2013 genomfördes 16, 1 miljoner resor med Hallandstrafiken. Den bussförarstrejk som genomföredes i södra Halland i somras är en bidragande orsak till att inte det 5 procentiga resandemålet uppfylldes. Kungsbackapendeln resandestatistik justerades under hösten (se avsnittet om Kungsbackapendeln) vilket också bidrar i sammanhanget. Även ändrade förutsättningar för betalning med SMS biljetter har påverkat utfallet. Genom att studera antalet sålda sms biljetter under 2012 och jämföra detta med biljetter sålda via mobil applikation under 2013 påvisas en minskning på 64 procent. 6

33 Tågtrafik Hallandstrafikens tågtrafik omfattar trafiken på Västkustbanan, Viskadalsbanan, Halmstad Nässjö banan samt pendeltågstrafiken Kungsbacka Göteborg. Västkustbanan Öresundstågen är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Bakom Öresundstågen står förutom Hallandstrafiken även Blekingetrafiken, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen. Sedan den 11 december 2011 är Veolia Transport operatör för tågtrafiken som körs i Sydsverige. Öresundstågstrafiken är nyligen upphandlad och ny avtalsperiod december 2015 till december Veolia som vann upphandlingen kommer fortsatt att vara operatör. Det genomförs reanderäkning på Öresundstågen tre gånger per år, i mars, ett tillfälle under sommaren och i oktober. Med utgångspunkt från räkningen i oktober har årsvärden beräknats. Räkningarna görs manuellt och varje tåg är räknat dagligen i cirka en vecka. Det är på och avstigande som räknas. Vid stora resenärsflöden på större stationer kan det vara svårt för få en korrekt notering av samtliga på och avstigande vilket bör tas i beaktande när den manuella resanderäkningen presenteras. Sammantaget, i hela Öresundstågssystemet påvisas ett svagt ökat resande (+1 %). Västkustbanan har den största ökningen i hela systemet. Ökningen är dock inte lika stor som föregående år men resandet har ändå utvecklats mycket bra. Hela sträckan norr om Hallandsåsen ökar med nästan +10 procent Öresundstågen Resande Figur 2: Öresundståg Ovan presenteras resandeutvecklingen på Öresundstågen i Halland och den positiva resandeutvecklingen syns tydligt. Under 2013 genomfördes 4,22 miljoner resor med Öresundstågen genom Halland, vilket är en ökning med 8,8 procent i genomförda resor jämfört med

34 Vid den manuella räkningen framkom att Mölndal är den station som ökat mest (+34 %) i hela Öresundstågssystemet följt av Kungsbacka (+29 %). Nedan följer en sammanställning över på och avstigandet/vardag på de olika stationerna i Halland. Halmstad toppar listan tätt följt av Varberg i antalet av och påstigande per vardag. Av och på/vardag Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Figur 3: Av och påstigande Öresundståg i Halland Åsa station började trafikeras i samband med tidtabellskiftet i december I januari genomfördes en manuell räkning av trafikoperatörens ombordspersonal, där av och påstigande resenärer vid Åsa station registrerades. Det finns en del felkällor i undersökingen och den bör därmed enbart ses som en indikation på resandet. Resultaten är dock goda, runt av och påstigande per vardag registrerades vid Åsa station. Kungsbackapendeln Kungsbackapendeln som trafikerar mellan Kungsbacka och Göteborg ingår som en av tre linjer i Göteborgsområdets pendeltågstrafik. Sedan maj 2012 utförs trafiken av SJ Götalandståg och trafiken håller för närvarande på att upphandlas med beräknad trafikstart december Hallands del av Kungsbackapendeln baseras på fördelningsmallar och sedan 2008 räknas 47,5 procent av resandet på Kungsbackapendeln till Halland. Kungsbackapendeln ser ut att öka ryckvis och detta beror på att Västtrafik under vissa år genomfört mätningar på den s.k. stämpelbenägenheten. Konkret innebär detta att räkningar görs på hur många resenärer som stämplar sina kort på tågen. Utifrån dessa beräkningar görs sedan en procentuell justering av statistiken från biljettmaskinerna, vilket innebär att om benägenheten att stämpla biljetter sjunkit så räknas resandeastatistiken i motsvarande grad upp. Genom att jämföra Hallands del av Kungsbackapendeln mellan åren 2006 och 2013 redovisas en resandeökning på 40 procent. Under 2013 har Hallands del av resandet på Kungsbackapendeln minskat med 1,9 procent jämfört med En del av minskningen kan förklaras genom att det skett en överflytt av resenärer från pendeln till Öresundstågen. En annan faktor som spelat in är att 8

35 det i slutet av 2013 genomförde en stämplingsbenägenhetsberäkning som till viss del har påverkat statistiken Kungsbackapendeln Totalt resande Hallands andel Figur 4: Kungsbackapendeln I Kungsbacka har pendeltågsperrongerna förlängts för att kunna ta emot trippelkopplade X61:or. Fortfarande återstår förlängning perrongerna i Hede station och Lisebergsstation innan hela systemet kan ta emot längre tåg. De två sistnämnda stationerna ska åtgärdas under Viskadalsbanan Denna järnväg går mellan Varberg och Borås och är en del av samarbetet mellan Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik kallat Västtågen. Sedan 1 maj 2012 utförs trafiken av SJ Götalandståg. Även denna trafik är under upphandling med beräknad trafikstart i december Under 2013 har resandet med Hallandstrafikens färdbevis på Viskadalsbanan utvecklats positivt. Totalt uppgick resandet med Hallandstrafikens färdbevis till under 2013, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år Utöver detta tillkommer resande med Västtrafiks färdbevis och biljetter köpta via andra försäljningskanaler. Denna ökning har föranlett att det på vissa avgångar fått bytas till fordonstyper med större kapacitet för att alla ska få sittplats. Halmstad Nässjö banan Järnvägen mellan Halmstad och Nässjö ingår i tågsystemet Krösatågen. Krösatågen har under 2013 utvidgats med nya linjer benämnda Krösatåg Syd där trafiken mellan Växjö och Hässleholm samt Kalmar Emmaboda Karlskrona ingår. Därmed har Krösatågslinjerna delats upp i Krösatåg Syd och Krösatåg Nord. Det långväga resandet och anslutningarna i Nässjö mot Stockholm prioriteras även om banan också har betydelse för lokalt resande. Tågens ankomsttider har justerats och anpassats till Öresundstågens avgångar i Halmstad vilket underlättat för de resenärer som ska vidare på Västkustbanan. Sedan december 2010 utför DSB Småland trafikeringen på banan. Diverse tvister om ersättning har lett till att DSB och trafikbeställarna tagit avtalstolkningen till skiljenämnd, där utfallet blev att DSB 9

36 Småland avslutar avtalet vilket sker den 1 mars Ny entreprenör för Krösatåg Nord kommer då att vara Veolia Transport som därmed utför trafik i hela Krösatågstrafiken. Resandemässigt är HNJ en liten linje i Halland, 2013 reste totalt resenärer med Hallandstrafiken färdbevis, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Utöver detta tillkommer resande med Jönköpings Länstrafiktrafik samt biljetter köpta via andra försäljningskanaler. Regionbusstrafik De regionala huvudlinjerna möjliggör arbetspendling i stor utsträckning. Dessa regionbusslinjer matar i möjligaste mån till stationer längs Västkustbanan för att omstigning och vidare resa med tåg ska kunna ske. Huvudlinjerna består av linjerna 320/324, 350/351, 316/400/401, 555/556, 651, 652/653, 615/732/777, 730/731 samt Hallands del av Blå Express där även 720 räknas med. Dessa linjer är antingen tunga i bemärkelsen att de har många registrerade resor eller trafikerar i de stråk som Regionalt Trafikförsörjningsprogram utpekat som huvudstråk. Övriga linjer, dvs. de som inte räknas till huvudstråken i denna sammanställning ingår i det s.k. grundläggande basutbudet och har ibland ett annat syfte, det kan t.ex. vara linjer avsedda för service och skolresor. I denna kategori ingår även den linjelagda anropsstyrda trafiken. Se karta över regionbusslinjerna i länet i bilaga 1. Regionbusstrafik i Halland Basutbud Huvudlinjer Figur 5: Regionbusstrafik i Halland Huvudlinjer i Halland har sedan toppnoteringen år 2008 påvisat en negativ utveckling. En jämförelse mellan åren 2012 med 2013 påvisar dock en ökning på 0,6 procent. För basutbudet i Halland redovisas en minskning på 0,6 procent jämfört med föregående år. Se även bilaga 2 där nyckeltal för respektive regionbusslinje redovisas. En av förklaringen till den svaga resandeutvecklingen på regionbussarna i Halland är att gymnasiekullarna blir mindre i Halland och detta speglar av sig i resandet. Vidare så har det under 2013 skett några större neddragningar inom industrin i Halland. Exempelvis har Stora Enso minskat på verksamheten i Hyltebruk och Pilkington har lagts ner i Halmstad vilket avspeglar sig i resandestatistiken. Ytterligare en faktor till resandeutvecklingen är framgångssagan Öresundståg. 10

37 Sedan sommaren 2010 är biljettpriset detsamma oavsett om du väljer buss eller tåg, dvs. priset baseras på sträckan istället för som tidigare på fordonstyp, buss eller tåg. Detta har lett till en överflytt av resenärer från buss till tåg på de sträckor där busslinjer trafikerar parallellt med Västkustbanan. I slutet av 2012 genomfördes en stor förändring av regionbusstrafiken mellan Halmstad och Laholm, enligt principer hämtade från genomförd stråkstudie. I samband med tidtabellskiftet i december 2012 började även linje 320 trafikera i stråket. Tidigare trafikerade enbart linje 324 stråket och denna linje hade åtta olika körvägar och vissa av avgångarna var s.k. snabbturer. Genomförd trafikförändring innebar att linjerna renodlades, linje 320 blev snabbuss med en restid som matchar bilens och linje 324 fick samma linjesträckning på samtliga turer. Detta tillsammans med ett ökat antal turer, marknadsföring samt att turerna i största möjligaste mån ligger taktfast i syfte att förenkla tidtabellen har lett till ökat resande. I grafen nedan presenteras det ackumulerade resandet i stråket Halmstad Laholm Ackumulerad 12 mån resandeutveckling Jan 05 Dec 05 Juni Maj Nov Okt April mars Sept Aug Febr Jan Juli Juni Dec Nov Maj April Okt Sept Mars Febr Aug Juli Jan 10 Dec 10 Juni Maj Nov Okt April mars Sept 11 Aug 12 Febr 12 Jan 13 juli12 juni13 dec12 nov13 Figur 6: Ackumulerad resandeutveckling 324/320 åren Under andra halvåret 2013 har resandeökningen per månad legat på cirka 10 procent högre jämfört med samma månad föregående år. För helåret slutade resande ökningen på 6 procent, vilket är all time high på regionbussarna i denna relation. Att erbjuda en trafik enligt principer hämtade från Regionalt Trafikförsörjningsprogram, med en rak och gen linjesträckning tillsammans med justerat turutbud har här visat sig generera ett ökat resande. I december 2013 sjösattes ytterligare en stråkstudie i Halland och denna gång var det den nya stationen i Åsa som föranledde trafikförändringen. Linjera 615 och 777 omarbetades för att kunna ansluta till Öresundstågen i Åsa. 11

38 Närtrafik Närtrafik finns i länets alla kommuner och är till för de personer som av geografiska skäl inte har tillgång till ordinarie kollektivtrafik. Reglerna för Närtrafiken finns beskrivet i kapitel 8. Nedan redovisas utvecklingen av Närtrafiken i Halland under Närtrafik i Halland Antal resor Figur 7: Närtrafik i Halland Antalet resor med Närtrafiken sjönk mellan 2006 till 2009 och detta beror på att regelverket förändrades i Laholm. Under 2009 infördes Närtrafik i hela länet och fram till 2011 redovisas en ökningen i antalet resenärer. Under 2013 genomfördes 742 färre resor med Närtrafiken jämfört med 2012 vilket är en minskning på 20 procent. Stadsbusstrafik Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Grafen nedan påvisar tydligt skillnaden i volym på de olika systemen med stadbussar i Halland. Det totala resandet med stadsbuss i Halland har haft en positiv utveckling sedan 2006 och genom att jämföra med utgångsåret 2006 påvisas en ökning med 16 procent. Jämförelsen mellan år 2013 och 2012 påvisar dock en minskning på 1,4 procent vilket beror på utvecklingen av Halmstads stadsbusstrafik. Se bilaga 2 med ytterligare nyckeltal för stadsbusstrafiken i Halland. Stadsbusstrafiken i Halland är i möjligaste mån knutet till tågtrafiken på Västkustbanan. Stadsbussarna har ökat i betydelse då dessa resor utgör en viktig länk till och från tågstationen för personer som arbetar utanför den egna kommunen och som använder sig av tågen på Västkustbanan för att ta sig till arbetet. 12

39 Stadsbusstrafik i Halland Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Figur 8: Stadsbusstrafik i Halland Halmstad Det är inte enbart i jämförelse med stadsbussarna i länet som Halmstads stadsbusstrafik slår igenom. I Hallandstrafikens totala resandestatistik utgör Halmstads stadsbusstrafik hela 23 procent a resorna. Genom att jämföra antalet registrerade resor på stadsbussarna i Halmstad 2013 med basåret 2006 redovisas en ökningen på nästan 8 procent. Under 2013 har dock resandet minskat med 4 procent jämfört med Orsaken till detta beror på flera faktorer som varit omöjliga för Hallandstrafiken att påverka. I februari ändrades lagstiftningen vad gäller betalningar med mobiltelefoner, detta medförde att SMS biljetterna försvann och ersattes av mobil biljetter via app. Då SMS biljetterna stod för ca 8 procent av färdbevis på stadsbussarna i Halmstad blev tappet kännbart under våren. I juni gick bussförarna ut i strejk och all stadstrafik låg nere under fyra dagar. Troligt är att resenärer hittade andra sätt än buss att ta sig till arbetet under strejken och att vissa resenärer aldrig hittade tillbaka till kollektivtrafiken när väl strejken var avblåst. Vidare har Brogatan i Halmstad var avstängd under hela hösten vilket haft som följd att bussarna inte kunnat trafikera Stora Torg vilket är en av de största hållplatserna i Halmstad. Infrastrukturen och framkomligheten är nära knutet till den kvalité på trafik som kan erbjudas. Sänkt reshastighet med stadsbussar i Halmstad har lett att dess konkurrenskraft jämfört med andra trafikslag har försämrats under året. 13

40 Falkenberg, Varberg och Kungsbacka De övriga städerna med stadsbusstrafik i Halland ligger alla på en nivå under resor per år. Se graf på nästa sida Stadsbusstrafik i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka Falkenberg Varberg Kungsbacka Figur 9: Stadsbusstrafik i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka Falkenbergs stadsbusstrafik påvisar en kraftig ökning sedan 2008 och denna ökning beror till stor del på linje 10, den så kallade stationspendeln som kom till i samband med att järnvägsstationen flyttade till utkanten av tätorten Falkenberg. Under 2013 har dock resandeutvecklingen på linje 10 mattats av och vid en jämförelse med antalet resor under 2012 och 2013 påvisas bara en ökning på 1,7 procent. Den positiva utvecklingen som idag finns i Falkenberg beror till största delen av den trafikomläggning som skedde sommaren Falkenbergs stadsbusstrafik består idag av två huvudlinjer, linje 7 och linje 1 vilka erbjuder en attraktiv kollektivtrafik för bl.a. arbetspendling, där turutbudet är utökat under högtrafik samtidigt som bussarna körs regelbundet över dagen. Övriga linjer är s.k. speciallinjer och dessa utgörs av industriturer eller är trafik avsedd för t.ex. serviceresor. Omläggningen innebar att linjerna rätades upp, de blev snabbare och genare samtidigt som de knöts närmre avgångarna på Öresundstågen. I samband med denna omläggning omfördelades resurserna och vissa linjer lades ned medan turutbudet på de nya linjerna utökades. Tillsammans har linje 1 och linje 7 ökat med 16,5 procent jämfört med föregående år. Det är en viss fördröjning mellan när trafikförändringar genomförs och när resenärerna hittar den genomförda förändringen. Stadsbusstrafiken i såväl Varberg som Kungsbacka har länge legat på en låg men stabil nivå. De senaste två åren har dock en viss ökning i antalet resor kunnat påvisas. Denna ökning är mest framträdande i Varberg som redovisar en resandeökning på 8,9 procent vid jämförelsen mellan åren 2012 och Under december 2013 påbörjades omläggningen av Varbergs stadsbusstrafik då den nya linje 10 inrättades. Denna linje trafikerar Varbergs station till Varbergs sjukhus och innehar ett bra turutbud som är kopplat till Öresundstågens ankomst och avgångar. Linje 10 är starten på arbetet med strukturförändringen av Varbergs stadsbusslinjenät. 14

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland

Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland 01054 Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland Version 1. En rapport från Region Halland Kollektivtrafikens utbud och användning är en rapport framtagen av Hallandstrafiken tillsammans

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Ärende 24 RS 2014-12-17

Ärende 24 RS 2014-12-17 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 150 000 100 000 50 000 0 Resandeutveckling September

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 14 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-04-30.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Information. Karl-Johan Bodell

Information. Karl-Johan Bodell Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug 2014. Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

Samtrafikplanen 2014 Datum: 2013-09-20 Rev. nr: 2 (se rött ändringsstreck) Författare: Ingrid Grönlund 1/7

Samtrafikplanen 2014 Datum: 2013-09-20 Rev. nr: 2 (se rött ändringsstreck) Författare: Ingrid Grönlund 1/7 1/7 Innehåll 1. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2014 2 1 Allmänt om planeringssamverkan 3 2. Gemensam tidplan för arbetet med tåg- och busstidtabeller för vintersommar-höst 2014 4 3 Långsiktig plan år 2014-2019

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-26. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-26. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-26 TRAFIKNÄMNDEN Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V),

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll

Författare: Ingrid Grönlund, tel 0725-104420 Utgåva, utkast 1 150402. Innehåll Innehåll PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2016... 2 1 Allmänt om planeringssamverkan... 3 - Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss... 3 - Långsiktig plan för gemensamt tidtabellsskifte

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-06-24 09:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand

Läs mer

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010

Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Taxi Östersunds Trafikseminarium 20/11 2010 Dagens presentation Henric Fuchs, Projektledare, Landstinget Västernorrland Dagens presentation c:a 25 minuter Kort presentation av mig själv och projektet RTS

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Hallandstrafiken AB, Årsredovisning 2012, Org. nr 556225-2998

Hallandstrafiken AB, Årsredovisning 2012, Org. nr 556225-2998 Årsredovisning 212 2 Hallandstrafiken AB, Årsredovisning 212, Org. nr 556225-2998 VD s kommentar Från december 211 infördes även nya turer i Öresundstågstrafiken längs Västkustbanan. Bland annat infördes

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Effektivisering av lågfrekventa linjer

Effektivisering av lågfrekventa linjer Effektivisering av lågfrekventa linjer 124 Hjuvik - Volvo Torslanda Berörda kommuner: Göteborg Linjen fyller ingen unik funktion och kan avvecklas då parallell trafik finns. Effekter: Parallell trafik

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 14 UPPDRAG VGR_ÅTG-plan stråk 2 & 6 UPPDRAGSNUMMER 7000587000 UPPDRAGSLEDARE Peter Blomquist UPPRÄTTAD AV Peter Blomquist DATUM Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 Befolkning Befolkningstillväxten

Läs mer

Öresundstågstrafiksförsöket en utvärdering av trafikhuvudmännens agerande och erfarenheter. Trivector Traffic 2012

Öresundstågstrafiksförsöket en utvärdering av trafikhuvudmännens agerande och erfarenheter. Trivector Traffic 2012 Öresundstågstrafiksförsöket en utvärdering av trafikhuvudmännens agerande och erfarenheter Trivector Traffic 2012 Öresundstågstrafiksförsöket en utvärdering av trafikhuvudmännens agerande och erfarenheter

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Budget 2014 Länstrafiken

Budget 2014 Länstrafiken Budget 2014 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning Kvalitetsrapport Februari 2013 1 ÅTGÄRDER: Arbetet med hygienfaktorer såsom punktlighet fortsätter. Lokala marknadsaktiviteter i Landskrona. PROGNOS: Januari-Mars: 61% Sammanfattning Februari var en stabil

Läs mer