RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal"

Transkript

1 1 Upprättande av avtal Ett avtal upprättas när du gjort en beställning och betalat i Ramblers webbutik eller om du gjort en beställning per e-post, telefon eller fax till Rambler Restart BV. Genom att beställa anger du att du godkänner leveransvillkoren. Du antas ha mottagit orderbekräftelsen en dag efter att den sänts av Rambler Restart BV. Fel och misstag faller helt på din egen risk för din räkning. Du kan annullera en beställning, inom 24 timmar, utan kostnad per e-post. Redan betalat belopp återbetalas då direkt till dig. Rambler Restart BV har rätt att vägra en beställning eller ställa särskilda villkor för leveransen. 2 Tillämpning villkor Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som slutits i enlighet med artikel 1 ovan, med uteslutande av andra allmänna villkor. Bestämmelser som avviker från dessa villkor ska överenskommas skriftligen per e-post mellan dig och Rambler Restart BV. Övriga bestämmelser i dessa villkor förblir oavkortat i kraft vid sidan av de överenskomna avvikande bestämmelserna. Rambler Restart BV förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och innehållet på sin webbplats. 3 Utbud De produkter som erbjuds i webbutiken avbildas och beskrivs så tydligt och verklighetstroget som möjligt. Rambler Restart BV är inte ansvarsskyldig för avvikelser av vilket slag de vara må. Alla artiklar på återgivna fotografier är exempel och kan avvika vad gäller färg eller modell. Inga rättigheter kan åberopas på grund av dessa. Alla erbjudanden på webbplatsen är utan förpliktelser och under förbehåll för produktens tillgänglighet. 4 Priser Alla priser anges inklusive moms och under förbehåll för prisändringar och tryckfel. Alla priser anges i euro och inklusive skatter och andra avgifter som åläggs av myndigheterna men exklusive extra kostnader, såsom fraktkostnader. 5 Kostnader Alla kostnader för rättsligt bistånd som Rambler Restart BV lägger ut för att göra sina rättigheter i enlighet med avtalet eller avtal som bygger på detta avtal är för din räkning. 6 Ansvarsskyldighet Rambler Restart BV ansvarsskyldighet gentemot dig och tredje part för skada som uppstått genom eller har samband med verkställandet av avtalet är alltid begränsad till priset, utom i fall av uppsåt eller grov försummelse från Anndurs sida. 7 Behörig domstol och nederländsk lag Detta avtal styrs av nederländsk lag. Wienkonventionen om handelsavtal är inte tillämpligt. Tvister mellan parterna till följd av eller i samband med detta avtal kommer att anföras vid behörig domstol i Haag 8 Handla och beställa I vår webbutik finns alla produkter med priser samt uppgifter om leveranstid och fraktkostnader. Beställningar ska levereras till den adress du uppgivit. För varje beställning får du en bekräftelse från oss till den e-postadress du uppgivit. 1

2 När en beställning görs får du en faktura per e-post. 9 Betalningsmöjligheter Beställda artiklar levereras endast efter betalning. Om varor levereras av Rambler Restart BV till köparen mot faktura ska betalning ske inom 14 dagar efter faktureringsdatum, på ett sätt som Rambler Restart BV angivit och i den valuta fakturan är upprättad i. Invändningar mot fakturabeloppet befriar inte från betalningsskyldigheten. Om köparen inte betalat inom tidsfristen 14 dagar har köparen begått en försummelse ur rättslig synvinkel. Köparen är då skyldig att betala ränta på 1% per månad, om inte den rättsliga räntan är högre i vilket fall den rättsliga räntan gäller. Räntan över det infordringsbara beloppet ska räknas från och med det ögonblick köparen begått försummelsen tills det fullständiga beloppet betalats. Vid fall av likvidering, konkurs, beslag eller inställda betalningar från köparens sida är Rambler Restart BV:s fordringar gentemot köparen omedelbart infordringsbara. 10 Sändning efter beställning Din beställning kommer att skickas inom 7 dagar efter mottagande av din betalning, förutsatt att produkten finns i lager. Om en beställd artikel inte kan levereras direkt från lager, upplyser vid dig om förväntad leveranstid. Alla artiklar som finns på lager skickas till dig per bud. De artiklar som inte finns på lager och måste beställas, kan inte skickas till dig direkt. Det kan alltså hända att du inte får de artiklar som ingår i en beställning på samma gång. Vi räknar dock endast fraktkostnader en gång i sådana fall. Budfirman avlämnar din beställning på din hemadress (inte hos grannarna). Om du inte är hemma kommer budfirman att lämna ett kort och måste du inom fem arbetsdagar kontakta budfirman för att avtala en andra avlämning på din adress. Du kan också hämta försändelsen själv. Oftast är det en adress i närheten. Försändelser sker alltid på Rambler Restart BV:s risk och för dess räkning. Som tidpunkt för juridisk leverans gäller den tidpunkt så beställningen lämnar vårt lager. Beställningar som returneras till oss på grund av att de vägrats vid avlämnngen eller inte har hämtats ut på angiven adress skickas först på nytt efter att du betalat de extra fraktkostnaderna. Du kommer i så fall att informeras om de extra fraktkostnaderna i förväg. Leveransplats är den adress som senast uppgetts per e-post till Rambler Restart BV. 11 Fraktkostnader För utkörningen använder vi oss av budfirmor. Leveranskostnaderna beror på antal kollin (förpackningar), vikt per kolli och leveransland. Leveranskostnaderna visas automatiskt vid inköp och på fakturan. 12 Leveranstid Accepterade beställningar skickas inom sju dagar efter mottagande av din betalning, förutsatt att artiklarna finns i lager. 2

3 Om en beställd artikel inte kan levereras direkt från lager, upplyser vid dig inom sju arbetsdagar om förväntad leveranstid. Senaste leveranstid är 30 dagar efter mottagande av beställning. Om denna tidsfrist överskrids kommer Rambler Restart BV att upplysa dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att upphäva avtalet eller annullera beställningen utan kostnad. Eventuella betalningar som redan gjorts återbetalas i så fall till ditt konto inom 30 dagar. Angivna leveranstider kan inte betraktas som definitiva tidsfrister om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt. Rambler Restart BV är inte ansvarsskyldig för skador på grund av att leveranstiden överskrids. Om det skulle vara fråga om skadeståndsskyldighet är denna alltid begränsad till fakturabeloppet. Beställningar handläggs i ordningsföljd enligt inkommande betalningar. Produkter reserveras inte, om inte annat överenskommits. 13 Återkallelse/betänketid Från och med att du fått din beställning levererad har du sju dagars betänketid. Under denna tid får du betrakta artikeln. När betänketiden gått ut blir köpeavtalet ett faktum. Betänketiden startar dagen efter mottagande av beställningen, om inte annat skriftligt överenskommits. Efter mottagande av beställningen har du rätt att upphäva avtalet med Rambler Restart BV inom sju arbetsdagar utan uppgift om orsaken, och du kan returnera beställningen inom betänketiden. Skadade och begagnade artiklar kan inte returneras. Om du vill utnyttja betänketiden ska du meddela detta per e-post till Rambler Restart BV inom sju dagar efter leverans. Betänketiden gäller inte för produkter som skräddarsytts eller specialtillverkats enligt dina önskemål. Denna retursändning sker helt på din risk för din räkning. Det betalda beloppet ska betalas tillbaka till dig så snart som möjligt efter mottagande av den returnerade beställningen, dock senast inom 30 dagar, med avdrag för Rambler Restart BV:s fraktkostnader och med avdrag för betalningskostnaderna för beställningar via vår webbplats. 14 Byte Om du av något skäl inte är nöjd med den mottagna produkten finns det möjlighet att, inom sju dagar efter leverans, byta produkterna mot en annan produkt. Om du vill utnyttja denna möjlighet ska du skriftligt upplysa Rambler Restart BV om detta inom ovannämnda tidsfrist på sju dagar. Skadade och begagnade artiklar kan inte bytas. Efter att Rambler Restart BV mottagit de returnerade produkterna får du en bekräftelse av mottagandet och kommer Rambler Restart BV att skicka de nya produkterna till dig inom 30 dagar. Om det är tal om prisskillnader kommer Rambler Restart BV att diskutera detta med dig och sluta en ny skriftlig överenskommelse. 3

4 Alla (retur)försändelser inom ramen för byte sker helt på din egen risk och för din egen räkning. Bytesmöjligheten finns inte för produkter som är skräddarsydda eller specialtillverkade enligt köparens önskemål. 15 Garanti Rambler Restart BV ger garanti på eventuella material- och konstruktionsfel på produkterna. Garantin omfattar reparation eller byte av de ursprungliga komponenterna utan kostnad. För att göra anspråk på garantin gäller följande villkor: Du ska inneha ett ursprungligt inköpskvitto. Garantin kan inte överföras, endast den första ägaren har rätt till garantin. Produkterna måste lämnas till Rambler Restart BV för reparation inom garantiperioden. Rambler Restart BV ger, räknat från och med inköpsdatumet, tre års garanti på ramen och ett års garanti på övriga komponenter i den utsträckning dessa inte utsatts för normalt slitage. Garanti beviljas inte i följande fall: Garantin kan inte överföras, endast den första ägaren har rätt till garantin. Produkterna har monterats fel. Anpassningar har gjorts på komponenter. Det handlar om olycksfall. Produkterna använts oegentligt eller oförsiktigt. Det har inte utförts underhåll i enlighet med beskrivningen i den handledning som medföljde artiklarna eller som finns tillgänglig för konsultation på vår webbplats. Produkterna har hyrts ut eller har använts som leksak, för tävlingsändamål eller för kommersiella ändamål (gäller inte vid normal användning av daghem). Vid blixtnedslag, skada på grund av fukt eller andra externa orsaker eller ofärder. Ett garantianspråk måste du anmäla till Rambler Restart BV per e-post innan produkterna returneras. Om Rambler Restart BV erkänner det inlämnade garantianspråket står Rambler Restart BV för kostnaderna för returförsändelsen till dig, bytet och/eller reparationen av produkten och frakten av (ersättnings-)produkten. Om det inte rör sig om en garanti är Rambler Restart BV inte tvungen att laga produkten eller stå för några som helst kostnader. Rambler Restart BV kommer då också att returnera produkten till dig i oförändrat skick och på din egen risk och för din räkning, om inte annat överenskommits per e-post. 16 Klagomål Klagomål om brister i köpta produkter och/eller andra klagomål ska du anmäla så snart som möjligt och senast inom två månader efter fastställande. Efter mottagande av ett klagomål per e-post kommer Rambler Restart BV att kontakta dig inom fem arbetsdagar för att berätta på vilket sätt ditt klagomål kommer att behandlas. Rambler Restart BV strävar efter att behandla varje klagomål så snart som möjligt men senast inom 30 arbetsdagar. Köparen ska i förekommande fall utan dröjsmål ge Rambler Restart BV möjlighet att åtgärda eventuella brister. 17 Reparation/underhåll I handledningen från Rambler Restart BV finns ett underhållsschema för att ge Rambler Walking Wagon en lång hållbarhet. Detta underhåll kan du sköta själv eller överlåta till en cykelverkstad. 4

5 Rambler Restart BV är inte ansvarsskyldig för underhåll eller reparationer som inte omfattas av garantin. 18 Friskrivningsklausul Rambler Restart BV lagt ner största möjliga omsorg på sammanställningen av webbplatsen Trots detta kan Rambler Restart BV inte garantera korrektheten och fullständigheten när det gäller informationens slag och innehåll. Rambler Restart BV kan inte hållas ansvarsskyldig för avvikelser i priser, illustrationer och texter eller för följderna av att dessa används. Rambler Restart BV förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats. För tredje parts webbplatser som denna webbplats hänvisar till, gäller att Rambler Restart BV inte kan hållas ansvarsskyldiga varken för innehållet eller för skador till följd av att det använts. 19 Copyright All information på denna webbplats omfattas av immaterialrätter som innehas av Rambler Restart BV. Denna webbplats är avsedd för användning av våra kunder. Det är inte tillåtet att helt eller delvis överta texter eller bilder eller annat upphovsrättsskyddat material utan förhandstillstånd från Rambler Restart BV 20 Privacy Dina personuppgifter används för en noggrann handläggning av dina köp. De används även för att ge information om nya artiklar eller annat som är bra att veta i samband med Rambler Walking Wagons. Vi ställer aldrig personuppgifter till förfogande för andra. De personuppgifter som hanteras är de uppgifter som du själv fyller i på webbplatsen när du gör din beställning, fyller i kontaktformuläret eller skriver en kundkommentar. Företagsuppgifter Rambler och Walking Wagon är handelsbenämning för Rambler Restart B.V. Rambler Restart B.V. Nederland T +31(0) F +31(0) E Bank: Triodos Bank NV IBAN: NL64 TRIO SWIFT/BIC-code: TRIONL2U (Nederländskt) Handelsregister: Momsnummer: NL B01 5

6 6

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

KLiNGEL är medlem i Svensk Digital Handel (SDh) och vår webbshop är certifierad av Trygg e-handel (www.tryggehandel.se).

KLiNGEL är medlem i Svensk Digital Handel (SDh) och vår webbshop är certifierad av Trygg e-handel (www.tryggehandel.se). KLiNGEL KÖPVILLKOR TILLÄMPNING KLiNGEL är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Mail Order Finance GmbH, organisationsnr 516403-3879, med säte i Göteborg (nedan kallat KLiNGEL). Dessa köpvillkor gäller

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer