EKONOMISK POLICY. Fastslagen av SS på StyM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK POLICY. Fastslagen av SS på StyM 2014-02-24"

Transkript

1 EKONOMISK POLICY Fastslagen av SS på StyM

2 Sid. 2 av 12 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Redovisning 4 3 Hantering av kontanter 6 4 Verksamheters ekonomi 8 5 Övrigt 10 6 Attesteringsrätt 11

3 Sid. 3 av 12 1 Allmänt 1.1 Bakgrund Detta dokument gäller nämnder, kommissioner och föreningar (hädanefter benämnt verksamheter) vid Kungliga Maskinsektionen, THS. Syftet med dokumentet är att ge sektionens förtroendevalda och dess medlemmar riktlinjer att följa vid användandet av budgeterade medel och att göra det tydligt för alla hur kontanter ska hanteras på sektionen för att öka säkerheten kring kontanter så att redovisningen sker på rätt sätt. Dokumentet skall uppdateras av varje tillträdande styrelse. 1.2 Ansvar Förtroendevalda inom sektionen har ofta ett ekonomiskt ansvar för en budgetpost. Dessa finansieras av medlemsavgifter, evenemangsintäkter, näringslivspengar samt bidrag från KTH och skall hanteras med noggrannhet och eftertänksamhet. 1.3 Tolkningsföreträde Vid oklarheter om den ekonomiska policyn har Sektionsstyrelsen (SS) tolkningsföreträde. 1.4 Avsteg Större avsteg från den Ekonomiska Policyn får göras efter SS-beslut. Mindre avsteg kräver endast beslut av SS-Kassör.

4 Sid. 4 av 12 2 Redovisning Som ordförande för en verksamhet är man ansvarig för nämndens budgetpost och därmed även för all redovisning. Vid varje inköp med budgeterade medel skall originalkvitto sparas och redovisas på en utläggsblankett. Dessa återfinns i inre rummet i Smörjkammaren och ska undertecknas av person med attesträtt om hen inte gjort köpet, då krävs underteckning från Firmatecknare. Redovisning av kvitto skall ske senast 30 dagar efter inköpsdatum, annars kan utbetalning av pengar nekas. Sektionens skulder till medlemmar betalas tillbaka inom 30 dagar om inget annat är överenskommet. Inga utbetalningar sker för ofullständiga redovisningar. 2.1 Fester och evenemang med alkoholintag För fester gäller vissa regler som inte gäller annars, delvis beroende på att alkohol finns med, men också för att värdet för gemene Teknolog är lättare att relatera till Alkoholinköp Alkoholinköp skall göras med minimalt antal kvitton och eventuellt återköp skall göras senast en vecka efter festen. För alla tillställningar där biljetter har sålts och barverksamhet skall följande siffror för varje alkoholslag (sprit, vin, starköl, folköl, övriga jästa drycker) redovisas med kvittot: Total inköpsvolym Volym per biljett Kr per biljett Ovanstående gäller även återköp. Observera att återköp skall göras av alla verksamheter utom KBM, dvs. lagerföring av alkohol är ej tillåtet. Återköp behöver ej göras efter varje fest om man håller en festserie, t.ex. Spexfester, däremot skall återköp göras efter sista festen. Vid inköp och servering av alkohol för budgeterade medel bör återhållsamhet eftersträvas Vinstmarginal Följande vinstmarginaler skall användas vid budgetering och bestämmandet av biljettpris: Försäljning av alkolhol skall göras till minst 1,25 gånger inköpspriset. Gäller även sittningsdricka. Festens totala marginal skall inte understiga 0 %. För att täcka bland annat oväntade utgifter bör man sträva mot en marginal närmare 10 %. Avsteg från dessa procentsatser kan göras efter SS-beslut. 2.2 Utgående kvitton Kvitton ska alltid erbjudas i någon form vid all försäljning, även förköpsbiljetter. Ett kvitto innehåller:

5 Sid. 5 av 12 Datum och eventuellt klockslag Artikelnamn Antalet varor eller tjänster som sålts Pris Moms Företagets namn och organisationsnummer Företagets adress 2.3 Fakturor och avtal En medlem får handla mot faktura i sektionens namn endast om hen fått godkännande av person med attesträtt. Personer med attesträtt får ej ingå avtal för sektionens räkning, följden kan bli att man blir personligt återbetalningsskyldig. Kontakta Ordförande om du behöver ett avtal underskrivet. Gäller även företagsavtal. 2.4 Ersättning Följande punkter betalar Maskinsektionen ej ut ersättning för utan ett SS-beslut: Parkeringsböter (gäller även M-bussen och Alten-bilen) Skadade privata inventarier och ägodelar som lagrats i någon av Maskinsektionens lokaler. Skador där någon varit grovt oaktsam. Där utgår personligt betalningsansvar Intern ersättning Åverkan/skada på inventarie vid intern uthyrning som ej orsakats av oaktsamhet eller felaktig hantering ersätts av verksamheten som hyrt inventarierna.

6 Sid. 6 av 12 3 Hantering av kontanter Följande verksamheter har tillräckliga rutiner för att få ha en kontantkassa och därmed handha kontanter: Klubbmästeriet Jubelspexet Övriga verksamheter som vill ha en kontantkassa får ansöka om temporärt tillstånd från SS. Temporära tillstånd upphör att gälla senast vid verksamhetsårets slut. På grund av rånrisk och försäkringskrav får kontanter förvaras i Smörjkammaren endast i ett klassificerat värdeskåp. I ett fastbultat värdeskåp lägst klassificerat Grade 0 enligt SS EN får max SEK förvaras. Dessa pengar är försäkrade med en självrisk om 5000 SEK. Säkerhetsskåp som uppfyller standarden SS 3492 får innehålla max 500 SEK. Växelkassa får förvaras i säkerhetsskåp efter SS-beslut. 3.1 Kassabok Samtliga handkassor på sektionen ska ha en kassabok för att hålla koll på kontantflödet in i och ut ur kassan. Varje gång kontanter läggs i eller tas ut ur kassan ska detta antecknas i kassaboken och signeras av personen som tar ut pengarna. Ett exempel på kassabok är en strecklista där varje försäljning streckas. 3.2 Kontantutlämning Varje gång kontanter tas ur en handkassa så räknas det som en kontantutlämning. Undantag från Kvittens kan göras då kontanterna tas ut för att ha som växelkassa i kassaapparaten vid försäljning i Smörjkammaren. Detta ska dock antecknas i kassaboken enligt 3.1 Kassabok Uppräkning När kontanter ska lämnas ut till någon från en av sektionernas handkassor ska både den ekonomiansvariga som lämnar ut kontanter och den som tar emot kontanter räkna summan separat för att försäkra sig om att summa kontanter stämmer. Tänk på att inte räkna pengar på allmänna platser Utlämning När ekonomiansvarig lämnar ut kontanter ska denna tydligt beskriva och försäkra sig om att mottagaren förstått hur kontanterna ska hanteras. Om kontanterna ska användas vid flera olika tillfällen innan de redovisas till ekonomiansvarig (se Ansvar) så ska ekonomiansvarig och mottagare av kontanter, innan kontanterna utlämnas, diskutera och bestämma hur kontanterna ska hanteras. Det kan gälla då kontanterna ska fungera som växelkassa för inträdesbiljetter och sedan som växelkassa i baren under samma kväll.

7 Sid. 7 av Kvittens Vid kontantutlämning ska både den ekonomiansvariga som lämnar ut kontanter och den som tar emot kontanter skriva under ett dokument där det framgår vad pengarna är ämnade till, hur stor summan som utlämnats och vilket datum utlämnandet skedde Ansvar Den som mottar kontanter från ekonomiansvarig eller mottar kontant betalning för sektionens räkning är ansvarig för att redovisa detta till ekonomiansvarig och inte tvärtom Bokföring Kvittensen som både den ekonomiansvariga som lämnar ut kontanter och den som tar emot kontanter skrivit under ska användas som underlag i bokföringen. Kvittensen är underlag för att skriva upp en fordring på personen som kvitterat ut kontanterna. Fordran skrivs sedan ned mot redovisning av vad kontantutlämningen använts till. 3.3 Kassaräkning Inräkning Efter försäljning ska kassan räknas av minst två personer för att försäkra sig om att summan kontanter stämmer Inlåsning Efter inräkning ska kontanter låsas in i värdeskåp om inte omedelbar bankinsättning sker, se Bankinsättning. Efter korrekt utförd inlåsning och signering av inlåsningsprotokoll tar Maskinsektionen över ansvaret vid eventuell stöld från värdeskåpet. Givetvis har alla personer som har tillgång till värdeskåpet ett personligt ansvar. Nycklar och koder till säkerhetsskåp är att betrakta som värdehandlingar Bankinsättning Maskinsektionen har ett avtal med Loomis om sedelinsättning. Kortfattat så sorterar man sedlarna åt samma håll, fyller i en lapp och lägger dem i en säkerhetspåse. Om ekonomiansvarig bedömer så vara fallet kan hen kräva av person som vill lämna tillbaka handkassa att sedlarna sätts in direkt på banken Handkassan Strävan ska vara att ha minimalt med kontanter i sektionens handkassor för att undvika stora förluster vid stöld. Person som lämnar in handkassa för inlåsning har även ett ansvar för att sätta in dem på banken om så krävs Bokföring Vid insättning av kontanter i bank ska kontanterna utlämnas enligt kontantutlämning (se Utlämning ) och den som kvitterat ut kontanterna ska sedan sätta in dem på bank.

8 Sid. 8 av 12 4 Verksamheters ekonomi 4.1 Nämnder Nedan återfinns ekonomiska riktlinjer för sektionens nämnder. Observera att alla inköp skall redovisas i enlighet med 2 Redovisning Profilkläder Varje nämnd får årligen medel till inköp av profilprodukter. (Verksamhetsåret 13/14 var beloppet 100 kr per medlem.) Till profilprodukter räknas t-shirts, collegetröjor, byxor, pins, märken och dylikt med nämndens logga Uppmuntran För att stärka sammanhållningen i nämnden och därmed förbättra arbetet man gör tillsammans tilldelas varje nämnd ekonomiska medel för uppmuntran. (Verksamhetsåret 13/14 var beloppet 200 kr per medlem.) Att varje nämnd får uppmuntran är ett sätt för Maskinsektionen att tacka sina medlemmar för att de engagerar sig. Uppmuntran är därför öronmärkt åt gemensamma aktiviteter som ökar sammanhållningen i gruppen Externrepresentation Informationsutbyte nämnder emellan är något sektionen vill uppmuntra till. Därför tilldelas varje nämnd medel för externrepresentation. (Verksamhetsåret 13/14 var beloppet 0 kr.) Dessa medel är tänkta att användas när nämnden ordnar träffar, med grupperingar från andra sektioner eller THS, som kan vara till nytta för nämndens arbete. 4.2 Kommissioner Nedan återfinns ekonomiska riktlinjer för sektionens officiella kommissioner. Observera att alla inköp skall redovisas i enlighet med 2 Redovisning Uppmuntran och profilprodukter Kommissionernas uppmuntran skall stå i proportion till nämndernas och får endast efter SS-beslut överstiga nämndernas uppmuntran. Uppmuntran får endast utgå för arbete gjort under innevarande verksamhetsår. 4.3 Föreningar Nedan återfinns ekonomiska riktlinjer för sektionens officiella föreningar. Observera att alla inköp skall redovisas i enlighet med 2 Redovisning.

9 Sid. 9 av Uppmuntran Under ett verksamhetsår infaller oftast ett antal olika möten, middagar, fikor, workshops, repetitioner m.m. Vidare kräver ett nytt verksamhetsår kanske nya inköp av materiel (dart-tavla, fotopapper, kameralins, dekor etc.). För detta tilldelas varje förening, förutom Jubelspexet och Osquar Mutter, 2000 kr per verksamhetsår.

10 Sid. 10 av 12 5 Övrigt 5.1 Äskning När nämnd, förening, sektionsmedlem etc. vill äska pengar görs detta genom en skriftlig ansökan till styrelsen. Ansökan ska skickas in senast tre läsdagar innan styrelsemöte när beslut i frågan ska tas. I ansökan ska belopp och syfte framgå. Äskning kan göras exempelvis när budgeterade medel inte räcker, större inköp ska göras, nystartade projekt behöver hjälp att komma igång mm. 5.2 Förbehåll på SM Förbehåll utdelade på Sektionsmötet subventioneras inte av sektionsmedel, om inte förbehållet kommer sektionen till nytta och SS-beslut finns.

11 Sid. 11 av 12 6 Attesteringsrätt Följande poster är bemyndigade med attesträtt, alltså rätten att godkänna en kostnad för verksamhetens räkning. Attesträtten gäller endast för förtroendevald under dennes mandatperiod och kostnader relaterade till henoms verksamhet. Attesträtt kan delegeras inom verksamheten, däremot inte ansvaret. Om delegering sker är det en bra idé att besluta om ett maxbelopp på delegeringen. 6.1 Stående attesteringsrätter 1. Bussnämnden Busshusse 2. Festgruppen Festledare 3. KMDK Förste Kastare 4. Idrottsnämnden Idrottsledare 5. Internationell Sekreterare Vakant 6. Jipponämnden Jippomästare 7. Klubbmästeriet Klubbmästare 8. Kommunikationsnämnden Kommunikationsnämndens Ordförande 9. M-formatarnas Ordförande M-formatarnas Ordförande 10. Näringslivsnämnden Näringslivsnämndens Ordförande 11. Moment Projektledare Moment 12. Smörjkammarnämnden Smörjkammarnämndens Ordförande 13. Studiemiljönämnden

12 Sid. 12 av 12 Studiemiljöansvarig 14. Studienämnden Studienämndens Ordförande 15. Jubelspexet Spexdirecteur 16. Tomtemor och Tomtefar Tomtemor 17. Valberedningen Sammankallande i valberedningen 18. Osquar Mutter Verkmester 19. Maskineriet Verkstadsansvarig 20. Phösningen Överphösare 21. Styrelsen Ordförande

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer