Guide för lagstiftning kring e-handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för lagstiftning kring e-handel"

Transkript

1 Guide för lagstiftning kring e-handel

2 Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna som köper varor och tjänster via nätet. Syftet med denna guide är att ge dig som bedriver eller funderar på att börja bedriva e-handel en grundläggande information om de centrala lagarna som rör e-handel. Med e-handel menar vi handel där avtalet ingås över internet eller annat datornätverk. Guiden ger dig koll på de viktigaste lagarna och reglerna men ger dig däremot inget heltäckande svar i mer komplicerade fall. Inte heller ger informationen någon direkt ledning om vad som gäller om det är något fel på varan utan fokuserar på de regler som gäller vid marknadsföringen och avtalets träffande. Guiden är också inriktad på handel mot konsumenter då e-handel mellan två näringsidkare inte är särskilt reglerad i svensk lagstiftning. Du som bedriver e-handel mot näringsidkare bör dock tänka på att det finns regler för hur du kan marknadsföra dina varor eller tjänster gentemot andra företag. Men med guiden i din närhet är förhoppningen att du åtminstone ska ha grundläggande koll på vad som gäller när du säljer via nätet. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Svensk Handel och Svensk Handel Juridik. Lycka till med din e-handel! 7 juli 2011 Linda Hedström E-handelsexpert Magnus Strömqvist Vd, Svensk Handel Juridik 2

3 Redan på 1700-talet 1744 publicerade Benjamin Franklin en katalog i USA i vilken marknadsfördes vetenskapliga och akademiska böcker, som även såldes per post. Denna katalog anses av många vara världens första postorderkatalog grundade John Fröberg ett företag, John Fröbergs i Finspång, för att sälja visitkort. Företaget utvecklades till Sveriges första postorderföretag. Marknadsföringen av produkterna skedde genom kataloger och beställningar gjordes ofta till agenter för företaget. En av företagets agenter, Johan Petter Åhlén grundade sedan, tillsammans med sin farbror, företaget Åhlén & Holm som har lett till varuhuskedjan Åhléns. De framsteg som görs inom tekniken gör att det hela tiden blir enklare att köpa varor och tjänster. Distansavtal har följaktligen en mycket lång tradition och har haft en mycket stor betydelse för handeln. Många företag har börjat med postorderförsäljning för att sedan utvecklas till stora kedjeföretag med ett stort antal butiker i flera länder. När Sverige började datoriseras under 70-talet utvecklades möjligheter att göra beställningar per fax eller dator, men det är först i och med att internet gjorde sitt inträde i hushållen som elektroniska distansavtal har fått sin boom. De framsteg som görs inom tekniken gör att det hela tiden blir enklare att köpa varor och tjänster. Den svenska e-handeln har nu på några få år fyrdubblats och omsätter idag drygt 25 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 5 procent av den totala detaljhandeln. Samtidigt handlar fler och fler svenska konsumenter från utländska sajter och många svenska e-handelsfö retag lockar i sin tur utländska besökare. E-handeln är idag en viktig och för många företag självklar sälj kanal och förväntas nå ytterligare framgång framöver. Den kraf tiga försäljningsutvecklingen har kommit i takt med skickligare företag, förbättrad teknik och kunnigare konsumenter som när de väl börjat handla på internet gärna fortsätter med det. Under de närmaste åren väntas e-handeln fortsätta att växa. För att både kunder och företag ska vara nöjda finns ett antal lagar och regler att förhålla sig till. Här gäller det att du som e-handlare är påläst och vet hur du ska agera. Vad är ett distansavtal? Ett distansavtal beskrivs i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) som ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans. Distans- och hemförsäljningslagen ställer ett krav att det ska röra sig om ett organiserat system vilket innebär att näringsidkaren har gjort ett aktivt val att bedriva t.ex. försäljning på distans. Detta innebär att det inte per automatik uppstår ett distansavtal bara för att en kund ringer och beställer en produkt per telefon från näringsidkaren. Kravet på 3

4 organisationen ställs dock inte särskilt högt och det räcker med att näringsidkaren anger en ordertelefon eller bifogar en ordersedel för att kravet ska vara uppfyllt. Detsamma gäller när en ordertelefon anges i en tv- eller radioreklam eller på en webbplats. Bedömningen av om ett distansavtal blir svårare när det avser tjänster. Klart är att det inte anses ha ingåtts ett distansavtal bara för att en kund har ringt till frisören eller har mailat sin tandläkare för att boka tid. Inte lika självklart är det dock när näringsidkaren har ett organiserat bokningssystem t.ex. på internet där kunden kan välja både tjänst och tidpunkt tjänsten ska utföras. I dessa fall är avtalet i många fall ett distansavtal. En ytterligare förutsättning för att det ska röra sig om ett distansavtal är att ett medel för distanskommunikation används. Det kan röra sig om telefon, skriftlig ordersedel, elektronisk beställning på webbplats och man kan till och med tänka sig ett sms. I förarbeten till distans- och hemförsäljningslagen har angivits att man kan tänka sig varje teknik där avtal kan ingås utan att parterna är närvarande. Följande tekniker har angivits; adresserad trycksak, standardbrev, tidningsannons med beställningskupong, katalog, telefon med mänsklig betjäning, telefon utan mänsklig betjäning (uppringningsautomater, audiotext), radio, bildtelefon, videotext (mikrodator med bildruta) med tangentbord och beröringsskärm, elektronisk post, telefax, television. Listan är dock inte uttömmande varför det är möjligt att tänka sig även andra former då lagen är utformad för att täcka upp nya former av distanskommunikation. Distans- och hemförsäljningslagen gäller när en näringsidkare träffar ett distansavtal med en kund om köp, byte, gåva eller hyra av varor eller tjänster. När gäller distans- och hemförsäljningslagen? Distans- och hemförsäljningslagen gäller när en näringsidkare träffar ett distansavtal med en kund om köp, byte, gåva eller hyra av varor eller tjänster. Glöm inte att det uteslutande är avtal där kunden är en konsument och säljaren är en näringsidkare som omfattas d v s inte när en kund vill sälja något till en näringsidkare. Distansoch hemförsäljningslagen gäller inte heller vid distansavtal mellan privatpersoner. Distans- och hemförsäljningslagen omfattar i huvudsak tre olika delområden; behandlar varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsäljningsavtal (4 kap.). Denna guide behandlar endast bestämmelserna kring varor och icke finansiella tjänster. Distans- och hemförsäljningslagen är också tillämplig på digitala produkter, dvs. produkter som levereras genom Internet eller ett annat datornätverk. Således omfattas även köp och hyra av olika datorprogram, spel, filmer, musik och liknande även när de enbart överförs elektroniskt och inte levereras i en fysisk form som på en cd- eller dvd-skiva. Distans- och hemförsäljningslagen gäller avtal som träffas på auktioner endast när budgivningen uteslutande sker på distans. Detta innebär att om det rör sig om en traditionell auktion där köparna har möjlighet att närvara vid den fysiska auktionen omfattas avtalet 4

5 inte av distans- och hemförsäljningslagen trots att det finns möjlighet att lägga bud per telefon eller Internet. Viktigt att tänka på är att distans- och hemförsäljningslagens bestämmelser även gäller om du har angivit något annat i leveransvillkor eller i avtalet. Lagens bestämmelser är nämligen i de allra flesta fall tvingande. När gäller inte distans- och hemförsäljningslagen? Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte distansavtal som gäller uppförande eller försäljning av fast egendom, som t.ex. försäljning eller byggnation av hus. Det finns även vissa andra typer av varor som är undantagna från lagen: Distans- och hemförsäljningslagens bestämmelser gäller även om du har angivit något annat i leverans villkor eller i avtalet. 1. Varor för ett hushålls löpande förbrukning, som tvättmedel och toalettpapper, eller livsmedel. 2. Varor som av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Lagstiftarna har valt att inte uppräkna några typfall av varor som kan omfattas av undantaget. Konsumentverket framförde emellertid vid förarbetet till distans- och hemförsäljningslagen att undantaget i lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (även kallad distansavtalslagen och är föregångaren till distans- och hemförsäljningslagen) orsakat vissa problem när det gäller köp av underkläder, läkemedel och liknande produkter samt viss elektronik och andra produkter av engångskaraktär samt telefonkort. Av det resonemang som förs har vi dragit slutsatsen att t.ex. underkläder, läkemedel och elektronik av engångseller hygienkaraktär som eltandborstar eller rakapparater inte omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. 3. Tidningar och tidskrifter 4. Specialtillverkade varor, d v s varor som har tillverkats eller väsentligen ändrats efter kundens särskilda önskemål eller som på något annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Det räcker inte att varan är beställd utanför ditt ordinarie sortiment utan det krävs att kunden har lämnat sådana instruktioner för varans tillverkning att den inte längre är möjlig att sälja till någon annan, möjligen annat än till ett mycket kraftigt subventionerat försäljningspris, för att undantaget ska bli tillämpligt. I detta fall gäller att du och kunden måste avtala särskilt om att varan inte ska omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. Kom ihåg att det är du som måste kunna bevisa att du har avtalat med kunden att ångerrätten inte ska gälla. Det är därför viktigt att avtalet sker i en varaktig form och att du sparar informationen. När det gäller tjänster förlorar kunden sin rätt att utnyttja ångerrätten om denne accepterar att du börjar fullgöra tjänsten under ångerfristen. 5

6 Lagar kring marknadsföring Utformning Det finns ett flertal regler som styr hur din marknadsföring ska se ut och till vilka du får skicka den. Guiden behandlar bara reglerna som rör själva e-handeln varför det är viktigt att du uppmärksammar att det kan finnas andra bestämmelser som inskränker hur du får utforma marknadsföringen. Reglerna finns främst i marknadsföringslagen. Sammanfattningsvis kan sägas att marknadsföringen ska följa god marknadsföringssed. Det finns en bra vägledning i vad du ska tänka på i skriften De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkter om handel och marknadsföring på internet. Det pris som anges på en webbplats är bindande för dig, och du är tvungen att leverera varan eller tjänsten.. God marknadsföringssed definieras förutom av svensk lag genom Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation tillsammans med praxis från Marknadsdomstolen. Marknadsföringen får inte vara aggressiv, dvs. innehålla trakasserier, tvång, hot eller annat påtryckningsmedel och inte heller vara vilseledande. Vad som är vilseledande marknadsföring är svårt att svara på med ett kort och enkelt svar. Kortfattat ska sägas att det är information som på ett missledande sätt påverkar eller kan påverka kunden att fatta beslut om t.ex. köp av en vara. Det är också viktigt att du utformar marknadsföringen så att det är tydligt att det rör sig om marknadsföring och vem som står för den. Pris Du är skyldig att ange information om varans eller tjänstens pris. Informationen ska vara tydlig och korrekt så att kunden enkelt kan uppfatta kostnaden. Priset ska anges inklusive moms och andra eventuella skatter. Om du marknadsför dig både mot konsumenter och näringsidkare är det en bra service att kunden kan välja om priset ska anges med eller utan moms. När priset anges i samband med varan eller tjänsten ska det inte inkludera frakt- eller andra kostnader. Tillkommer några kostnader ska upplysning om detta göras i anslutning till priset. Det finns många olika sätt att informera om fraktkostnaden, t.ex. kan du ange volym eller vikt för en vara och sedan länka vidare till egen eller någon speditörs prislista för frakt. Det pris som anges på en webbplats är bindande för dig, och du är tvungen att leverera varan eller tjänsten till det felaktiga priset, om en kund gör en beställning och beställningen bekräftas av dig utan att ni har uppmärksammat det felaktiga priset. Om du har angivit i avtalsvillkoren att avtal inte är bindande förrän du har bekräftat beställningen och meddelar kunden att fel pris har angivits innan du bekräftar beställningen uppstår dock inte ett bindande avtal. Om kunden har eller borde ha insett att priset inte stämmer finns det dock en möjlighet att du inte behöver leverera varan eller tjänsten. Skillnaden mellan det felaktiga priset och det korrekta priset måste dock som regel vara stor. Innan kunden skickar beställningen ska denne få information om totalpriset, inklusive frakt, moms och andra eventuella skatter, för varan eller tjänsten. 6

7 Underåriga Såväl marknadsföringslagen som distans- och hemförsäljningslagen tar särskild hänsyn till utformningen av marknadsföring mot underåriga. Underårig är person under 18 år och dessa får generellt inte träffa avtal, visst undantag finns när det gäller personer över 16. Du bör således beakta detta vid utformningen av marknadsföringen och bör informera om att underåriga inte får ingå egna avtal. Marknadsföring som riktar sig mot underåriga måste även vara återhållsam och inte lockande eller överdrivet frestande. Obeställd reklam Det är enligt svensk lag förbjudet att skicka marknadsföring med elektronisk post, fax och vissa system för automatisk uppringning till en kund som inte har beställt det. Förbudet gäller såväl mail som sms och mms. Liknande regler gäller inom hela EU. Förbudet har införts då marknadsföring genom dessa metoder anses vara särskilt påträngande för kunden. Det är därför viktigt att du ser till att få kundens godkännande innan dessa marknadsföringskanaler väljs. Godkännandet måste ha lämnats aktivt och får inte lämnas genom att t.ex. en ruta om godkännande är ikryssad på förhand. Det finns ett flertal företag som arbetar med spridning av marknadsföring och som arbetar med kontaktuppgifter till kunder som har lämnat sitt godkännande. Var dock noggrann så att företaget garanterar att godkännande från kunden finns. Det kan även vara bra att veta att samma regler gäller för personer med enskild firma. Om du redan har en etablerad kundrelation med kunden, kunden kanske har handlat hos dig tidigare, får du skicka mail under förutsättning att marknadsföringen gäller dina egna produkter eller tjänster och kunden inte har avböjt att få sådan reklam. Du måste även ange i meddelandet vart kunden kan anmäla att denne önskar att marknadsföringen ska upphöra. Andras bilder och varumärken Om du använder bilder på webbplatsen är det viktigt att du ser till att ha tillstånd från den som äger rättigheterna till bilden, t.ex. fotografen. Du bör spara tillståndet för det fall det skulle uppstå en 7

8 tvist längre fram. Du bör också tänka på att fotografen är den som har rätt att bestämma hur bilden ska användas. Om du får tillstånd att använda bilden på en webbplats måste du få nytt tillstånd om du vill använda den i en katalog eller på en affisch. Använder du bilder där personer framgår eller om du använder dig av en person namn i din marknadsföring är det viktigt att du ser till att ha den avbildade eller namngivne personens godkännande. Om du inte har sådant samtycke kan du enligt lagen om namn och bild i reklam bli skyldig att förstöra allt material där namn eller bild på personen framgår. Det är även viktigt att du ser till att få tillstånd att använda andras firmanamn och logotyper. Ha som rutin att alltid fråga först och spara tillståndet. Din informationskyldighet Du är som näringsidkare skyldig att lämna information till kunden både före och efter du träffar ett distansavtal som omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. Innan avtalet ingås Du ska lämna information på webbplatsen om: 1. företagets namn, (om du bedriver verksamheten under ett särskilt namn bör båda framgå), adress, mail samt, om det finns några andra sätt att nå företaget t.ex. telefon eller fax, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter 2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, 3. varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter, 4. leveranskostnader, 5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt, 6. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, det är inte tillräckligt att du hänvisar till Distans och hemförsäljningslagen utan visst innehåll måste meddelas direkt till kunden. 7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa, t.ex. om beställning görs genom ett sms och det är förenat med en kostnad utöver normal taxa 8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och 9. avtalets kortaste löptid om avtalet avser återkommande leveranser av varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande Det är mycket viktigt att du lämnar rätt information och att informationen är tydlig. I annat fall kan den bristfälliga eller avsaknaden av informationen bedömas enligt marknadsföringslagen och Marknadsdomstolen kan ålägga dig att lämna sådan information. Marknadsdomstolen kan förena åläggandet med vite, vilket innebär att du kan få betala en hög avgift om du ändå inte följer åläggandet. Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation innehåller förslag på vad informationen bör innehålla. 8

9 Om du vill att några särskilda villkor ska gälla är det viktigt att kunden får del av dessa innan avtalet ingås. I annat fall kommer de inte att gälla mellan dig och kunden. Det är viktigt att dina villkor inte strider mot tvingande bestämmelser, vilket oftast är förenat med badwill för ditt företag. Avtalsvillkoren bör vara tydligt utformade så att kunden förstår av ni träffar avtal om. Du bör även datera villkoren så att det inte råder något tvivel om vilka villkor som gäller om du skulle göra några ändringar i villkoren. Tänk på att spara gamla versioner och tveka inte om en kund vill ta del av de gamla villkoren. En bra funktion på en webbplats är utforma den så att kunden klickar på en länk varpå ett nytt fönster öppnas upp där avtalsvillkoren framgår. För att skicka beställningen måste kunden sedan markera en särskild ruta där denne bekräftar att avtalsvillkoren har lästs igenom och att de accepteras. Observera att rutan inte bör vara ikryssad automatiskt utan att kunden aktivt måste markera den. Informationen ska lämnas skriftligen eller annars på ett sätt som gör att kunden kan spara det. Efter att avtalet har ingåtts Efter att avtalet har träffats, t.ex. efter det att kunden har gjort en beställning på webbplatsen, ska kunden ska få tydlig information om vilka villkor som gäller för avtalet och vad som har beställts. Samma information (punkterna 1-5 i avsnittet ovan) som måste lämnas innan avtalet träffas måste även lämnas efter att avtalet har träffats. Du bör därför skicka en bekräftelse till kunden i vilken detta framgår. Du måste även lämna information om: 1. ångerrätten (se mer information nedan) 2. namn och adress till det företag kunden kan utöva ångerrätten mot 3. adress, telefonnummer eller mail samt besöksadress dit kunden kan reklamera 4. garantier och service 5. vilka villkor som gäller om kunden vill säga upp avtalet (gäller endast om avtalet gäller tills vidare eller i längre tid än ett år) Du kan med fördel lämna all denna information till kunden i en beställnings- eller orderbekräftelse. I bekräftelsen bör du även ange förväntad leveranstid. Språk Om du väljer att tillhandahålla webbplatsen på olika språk är det viktigt att det även framgår på vilka språk själva beställningen kan göras. Du måste översätta avtalsvillkoren till samtliga dessa språk och bör även kunna ta emot och svara på frågor och reklamationer på det språket. 9

10 När kunden ska handla Beställningen Du är skyldig att se till så att den tekniska plattformen, t.ex. webbplatsen, ger möjlighet för kunden att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen görs. Det finns många olika möjligheter att göra detta t.ex. genom att kunden kan följa sin varukorg och göra ändringar av beställda produkter eller beställt antal direkt i varukorgen innan kunden går vidare till beställning och betalning. Ge gärna kunden en möjlighet att inom rimlig tid efter beställningen kunna rätta till eventuella felaktigheter i beställningen. Betalningen Kunderna tar idag för givet att du erbjuder säkra betalningssätt. Tänk därför att redan från början erbjuda detta som betalningsalternativ och det är en fördel att det tydligt framgår att du använder dig av ett säkert betalningssätt. Vad som är säkra betalningssätt kan variera i och med att utvecklingen både hos betalföretagen och hos bedragare går snabbt. Se till att bevaka utvecklingen och uppdatera din betallösning kontinuerligt. Du är inte skyldig att leverera produkter eller tjänster innan du har fått betalt och du behöver inte heller erbjuda kortbetalning eller liknande. De flesta e-handlare erbjuder idag såväl betalning med kort som mot faktura och det finns flera företag som tillhandahåller faktureringstjänster. Leveransen Du bör leverera varan eller utföra tjänsten så snart som möjligt. Kunderna ser ofta kort leveranstid som god service. I de fall du på förhand kan ange hur lång leveranstiden blir bör du ange detta redan vid beställningen. Om du inte kommer överens om något annat med kunden ska leverans av varan eller tjänsten ske senast inom 30 dagar från beställningen. Om du inte kan uppfylla detta kan kunden ha rätt att häva avtalet och få eventuellt erlagda pengar tillbaka. Det är viktigt att du informerar kunden om rätten att häva avtalet. Återbetalningen måste ske inom 30 dagar från hävningen. 10

11 Ångerrätten Ångerrätt Enligt bestämmelserna om ångerrätt i Distans och hemförsäljningslagen gäller att kunden ska ha rätt att frånträda avtalet under minst 14 dagar. Du får inte inskränka kundens möjlighet att utnyttja ångerrätten t.ex. kräva att varan ska returneras i ouppackad förpackning (kunden har nämligen en rätt att undersöka varan efter leveransen för att kunna säkerställa att den stämmer överens med hur den har marknadsförts och vad som har avtalats i övrigt). När det gäller tjänster förlorar kunden sin rätt att utnyttja ångerrätten om denne accepterar att du börjar fullgöra tjänsten under ångerfristen. Undantag från ångerrätten Det finns ett antal olika avtal som inte omfattas av ångerrätten. Om du på en viss dag eller under en bestämd tidsperiod erbjuder: 1. Övernattning, t.ex. hotell eller vandrarhem 2. Transport 3. Servering, catering eller liknande 4. Kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande fritidsaktivitet I de uppräknade fallen gäller inte ångerrätten och du behöver inte heller lämna den information som har angivits i tidigare avsnitt om informationsskyldighet. 11

12 Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om avtalet avser: 1. En tjänst och fullgörandet har påbörjats med kundens samtycke under ångerfristen, t.ex. om en kund har börjat ringa från sitt nya mobiltelefonabonnemang. 2. En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller snabbt kan försämras eller bli för gammal, t.ex. vissa livsmedel. 3. En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits. 4. En tidning eller en tidskrift. 5. Vadhållning eller andra lotteritjänster. Ångerfrist Ångerfristen börjar oftast löpa den dag avtalet ingås. Den börjar dock aldrig löpa tidigare än den senaste av: 1. Den dag då kunden tar emot varan. 2. Den dag då kunden får meddelande om att ett avtal om en tjänst träffats. 3. Den dag då kunden tar emot den lagstadgade information som ska lämnas efter att avtalet har träffats om bl.a. ångerrätt. Kunden har rätt att utnyttja ångerrätten även om emballaget saknas, såvida inte emballaget utgör en väsentlig del av varan t.ex. innehåller användarinstruktioner. Då ångerfristen inte börjar löpa förrän efter kunden har tagit emot information om ångerrätten är det mycket viktigt att du ser till att du lämnar rätt information till kunden och i rätt tid. Om du inte lämnar rätt information har kunden ångerrätt i ett år från det att avtalet träffades. Om du inte lämnar rätt information i övrigt har kunden ångerrätt i tre månader från det att avtalets träffades. Kundens meddelande om utnyttjande av ångerrätten Distans- och hemförsäljningslagen ställer inte något särskilt krav på det sätt en kund lämnar meddelande att denne önskar utnyttja ångerrätten. Kunden bör dock göra det på ett sätt att denne kan visa att meddelandet har skickats. Meddelandet kan dock lämnas muntligen om kunden så önskar. Du får inte ställa några särskilda villkor, t.ex. att en särskild blankett måste användas eller liknande, som begränsar kundens möjlighet att utnyttja ångerrätten. Risken för meddelandet Det är du som näringsidkare som står risken för att kundens meddelande att denne utövar sin ångerätt kommer fram försent eller inte alls. Det innebär att sålänge kunden påstår att denne har utövat sin ångerätt är du skyldig att ta tillbaka varan eller häva avtalet om tjänsten. Detta innebär att du kan bli skyldig att ta emot en vara som är levererad för mycket länge sedan, sålänge kunden kan visa att meddelande att denne önskar utnyttja ångerrätten har skickats till dig inom tidsfristen. 12

13 Kundens retur av varor m.m. Vid utnyttjande av sin ångerrätt ska kunden returnera den vara som har levererats eller det material som hör till tjänsten till dig. Returen sker på kundens egen bekostnad, dvs. kunden får själv stå kostnaden för returfrakten. Detta ska inte förväxlas med att en kund returnerar en felaktig vara, eller en retur som sker av någon annan anledning som har att göra med att den inte stämmer överens med vad som är avtalat, då kunden har rätt till ersättning för de merkostnader denne orsakas av returen. Varans skick Kunden får utnyttja sin ångerrätt bara om varan hålls i väsentligen oförändrat skick, men kunden har rätt att undersöka varan, en rätt som sträcker sig ganska långt. Kunden får bryta emballaget om det krävs för att kunna undersöka om varan stämmer överens med vad som har avtalats. Kunden har t.ex. rätt att starta en dator, dock inte installera mjukvara som medföljer. Kunden har även rätt att göra ingrepp i varan om detta behövs för undersökningen, även om det innebär att varan minskar i värde. Kunden har rätt att utnyttja ångerrätten även om emballaget saknas, såvida inte emballaget utgör en väsentlig del av varan t.ex. innehåller användarinstruktioner. Om varan försvinner eller förstörs under returen är det kunden som ansvarar för förlusten eller skadan. Du har således rätt att vägra återbetala köpeskillingen om varan försvinner alternativt göra skäligt prisavdrag eller vägra retur om varan returneras skadad. Återbetalning Om kunden utnyttjar ångerrätten ska du efter det att du har tagit emot returnerad vara eller returnerat material som kan vara förknippat med tjänsten betalat tillbaka till kunden hela det belopp, inklusive din fraktkostnad, som kunden har betalt för varan eller tjänsten. Återbetalningen ska ske snarast men senast 30 dagar efter det att du har mottagit varan eller materialet i retur. 13

14 Säkerhet för dig och dina kunder E-handeln möts konstant av olika hot, t.ex. bedrägerier och dataintrång. Det är viktigt att du tänker på att det ofta är du som får stå den ekonomiska konsekvensen av att någon begår ett bedrägeri mot dig och det är inte alltid det finns någon försäkring som kan ersätta förlusten. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka metoder för bedrägerier som används och om vilka skyddsmöjligheter du som näringsidkare har. Vanligt förekommande bedrägerier är handel med stulna kreditkortsuppgifter och beställningar mot faktura där någon annans personuppgifter har använts. Det är även viktigt att du skyddar kundernas personliga uppgifter. Varje dag råkar företag ut för dataintrång där kunduppgifter stjäls och sedan används i kriminellt syfte, t.ex. för att begå bedrägerier som beskrivits ovan. Se till att den elektroniska plattformen alltid uppfyller den senaste säkerhetsnivån för att skydda dina kunder från intrång. Det är förenat med stor badwill om du på grund av för låg säkerhet orsakar så att annan genom datorintrång får tillgång till dina kunders person- och kortuppgifter. Se till att den elektroniska plattformen alltid uppfyller den senaste säkerhetsnivån för att skydda dina kunder från intrång. Personuppgifter När du samlar in uppgifter om kunderna samlar du även in vad som kallas personuppgifter. Vid insamling av personuppgifter gäller särskilda regler för vad som får sparas och hur uppgifterna får användas. Du bör därför upprätta en personuppgiftspolicy som tydligt framgår på webbplatsen. På datainspektionens webbplats hittar du mer information om vad som gäller personuppgifter. Tvister Det finns fortfarande en inbyggd misstro hos många kunder att använda sig av e-handel. Denna misstro blir inte bättre av att det finns personer som använder sig av e-handel som ett sätt att begå bedrägerier. Det är därför viktigt att ha ett väl fungerade system när du hamnar i tvist med en kund. Försök att i möjligaste mån lösa problemet tillsammans med kunden. I mer komplicerade fall kan du om du är medlem i Svensk Handel ta kontakt med Svensk Handel Juridik för att på ett snabbt sätt kostnadsfritt diskutera en lösning. För att stärka förtroendet för e-handel kan det i vissa fall vara värt att ta en kostnad för att lösa problemet trots att du har lagen på din sida. Om du inte kan lösa tvisten med kunden bör du uppmärksamma denne på möjligheten att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden. Svensk Handel uppmanar alla att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut trots att de inte är bindande. Ansvar Det är du som är ansvarig för innehållet på webbplatsen, se därför till att innehållet hela tiden är korrekt och att det inte strider mot några lagar. Om du länkar till annans webbplats bör du se till att inte heller denna gör det. 14

15 E-handel utanför Sveriges gränser Distans- och hemförsäljningslagen bygger på att försäljningen sker i eller till Sverige. De flesta länder i EU har ett liknande skydd men det är viktigt att tänka på att det oftast är lagen i det land där varumottagaren eller tjänstemottagaren bor som gäller när beställaren är kund. Det är därför viktigt att du funderar på hur det påverkar dig och din verksamhet innan du börjar sälja till andra länder. Beroende av vilken typ av produkter eller tjänster du säljer kanske du kan träffa avtal med ett lokalt företag som kan hjälpa till vid avhjälpande av brister vid reklamationer för att slippa fraktkostnader. EU har antagit nya bestämmelser om konsumenträttigheterna på den inre marknaden vilka kommer att innebära förändringar i lagstiftningen. Det är fortfarande osäkert hur den svenska lagstiftningen kommer att se ut se därför till att hålla ögon och öron öppna så att du håller dig uppdaterad om kommande lagändringar. Vill du veta mer om att sälja via nätet till utlandet kan du på Svensk Handels hemsida ladda ner guiden Guide för global e-handel. 15

16 Lagtext, rättsfall och riktlinjer Nedan uppräknas några av de mer centrala lagarna och riktlinjerna som reglerar e-handel. För den som vill läsa mer ingående om lagtexten har även vissa förarbeten uppräknats vari framgår bland annat vilka avvägningar lagstiftarna har gjort vid utformningen av lagen. Lagar kan du oftast hitta på medan det andra materialet lättast hittas genom användning av en sökmotor på internet. Svenska lagar Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Marknadsföringslag (2008:486) Prisinformationslag (2004:347) Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) Lag (1978:800) om namn i bild och reklam Förarbeten Författningskommentaren till distansavtalslagen (prop.1999/2000:89) EG-direktiven 85/577/EEG för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (hemförsäljningsdirektivet) 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal (distansavtalsdirektivet) 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter ändring av rådets direktiv 90/619/EEG 97/7/EG 98/27/EG Riktlinjer De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet OECD:s riktlinjer för god sed gällande konsumentskyddet vid e-handel Internationella handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation Rättsfall RH 2010:83 om skyldighet att lämna information om ångerrätt 16

17 Nyttiga länkar Datainspektionen.se Datainspektionen är den statliga myndighet som har tillsyn över behandling av personuppgifter. På webbplatsen hittar du information om vad som gäller enligt Personuppgiftslagen. Lagrummet.se Lagrummet är den offentliga webbplatsen för offentlig rättsinformation, såsom lagar, förordningar, förarbeten och myndighets föreskrifter. Domstolsverket ansvarar för webbplatsen. Notisum.se Notisum AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller juridiska informationstjänster. Konsumentverket.se Konsumentverket är den statliga myndighet som har tillsyn över den konsumenträttsliga lagstiftningen. Konsumentverkets generaldirektör är samtidigt Konsumentombudsman, KO, som driver konsumenternas intressen gentemot företag i domstol. På Konsumentverkets hemsida kan du hitta bra vägledningar om lagstiftning och kontaktuppgifter till de kommunala konsumentvägledarna, vars uppgift är att lämna råd till konsumenter. KonsumentEuropa.se KonsumentEuropa har till uppgift att underlätta för konsumenter att handla gränsöverskridande inom EU genom information och stöd. KonsumentEuropa är en del av Konsumentverket. På webbplatsen kan du hitta information om bestämmelser som rör just gränsöverskridande handel. ARN.se Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. På webbplatsen kan du hitta tidigare avgöranden i tvister som kan vara vägledande för din verksamhet. Marknadsdomstolen.se Marknadsdomstolen är en specialdomstol som avgör mål enligt bl.a. marknadsföringslagen. På webbplatsen kan du hitta tidigare avgörande i tvister som kan vara vägledande för din verksamhet. Reklamombudsmannen.org Reklamombudsmannen är näringslivets egenåtgärdssystem som arbetar för etisk marknadskomminikation. Reklamombudsmannen ta emot anmälningar mot reklam, granska och pröva om reklamen följer god marknadsföringsetik i enlighet med ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och vägleder och informerar om vad som är god marknadsföringsetik. På webbplatsen kan du hitta tidigare avgörande i tvister som kan vara vägledande för din verksamhet. 17

18 svenskhandel.se

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Svenska Postorderföreningens Branschregler

Svenska Postorderföreningens Branschregler Svenska Postorderföreningens Branschregler 1 Dessa branschregler har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen. Reglerna träder i kraft den 1 januari

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) , 1 kap. Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Utkom från trycket den 8 mars 2005 utfärdad den 24 februari 2005. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Distans- och hemförsäljningslag; utfärdad den 24 februari 2005. SFS 2005:59 Utkom från trycket den 8 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande 1 kap. Inledande

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket.

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket. Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket niclas.ernebratt@konsumentverket.se Föreläsningens innehåll Information - Vilken information krävs? - Konsekvenser vid utebliven information Ångerrätt

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59); SFS 2014:14 Utkom från trycket den 28 januari 2014 utfärdad den 16 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:59

Svensk författningssamling 2005:59 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Svensk författningssamling 2005:59 Det kan förekomma fel i författningstexterna,

Läs mer

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på Köpvillkor Villkor Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på info@peterskonsulttjanst.se 1. Köp Vid beställning träffas avtal om köp först när du fått bekräftat beställningen

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess Allmänna villkor Innehåll Tillämpningsområde Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning Priser och leveranskostnader Leverans Äganderättsförbehåll Ångerrätt Garanti och ansvarsskyldighet

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik.

Information om beställning Här skriver du allmän information om beställningar i din butik. Exempel på Köpvillkor Allmänt Här skriver du en kort presentation på ditt företag, din e-butik och produkterna/tjänsterna som du erbjuder till dina kunder. Avsluta gärna med kontaktuppgifter eller liknande.

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor

Köp- och Leveransvillkor Köp- och Leveransvillkor Köp För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi bekräftar köpet genom en orderbekräftelse som automatiskt skickas till angiven e-postadress efter godkänd betalning. Vi polisanmäler

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:13

Regeringens proposition 2004/05:13 Regeringens proposition 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. Prop. 2004/05:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny distansavtalslag m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny distansavtalslag m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny distansavtalslag m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 juni 2004 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Vägledning för information som enligt lag ska lämnas på webbplatser

Vägledning för information som enligt lag ska lämnas på webbplatser 1(20) DATUM DIARIENR 2005-10-12 2004/27-3 Vägledning för information som enligt lag ska lämnas på webbplatser Denna Vägledning för information som enligt lag ska lämnas på webbplatser (e-nämnden 05:04)

Läs mer

Distanshandel med livsmedel

Distanshandel med livsmedel JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ida Persson Distanshandel med livsmedel Examensarbete 20 poäng Birgitta Nyström Förmögenhetsrätt Ht-03 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller:

I de allmänna villkoren hänvisas till servicesidorna på vår hemsida. När du som konsument handlar via internet gäller: Allmänt vidaxl.se version 2.0, 2014-11-20 Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaxl som säljare. vidaxl är ett varumärke som ägs och marknadsförs

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till lag (2004:000) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal...9 1.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för beställning av varor och tjänster hos rewards arvato services GmbH ur sortimentet från American Express (AMEX) lojalitetsprogram Membership Rewards. I.

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Registreringsnumret hos VILLKOR

Registreringsnumret hos VILLKOR Registreringsnumret hos VILLKOR I vår nätbutik säljs varor på basis av nätbutikens villkor som du som Kund bör läsa innan du gör beställning. Om du gör beställning på en produkt, innebär det att du accepterar

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet Oktober 2015 1

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet Oktober 2015 1 De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet Oktober 2015 1 Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt Marknadsföring 2. Marknadsföringsformer och metoder 2.1.

Läs mer

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Om KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

Marknadsföring, försäljning till konsument, webbshop och produktsäkerhet. Konsumentverket Erik Fröcklin

Marknadsföring, försäljning till konsument, webbshop och produktsäkerhet. Konsumentverket Erik Fröcklin Marknadsföring, försäljning till konsument, webbshop och produktsäkerhet Konsumentverket Erik Fröcklin Konsumentverket Generaldirektör och konsumentombudsman (KO) är Cecilia Tisell. Cirka 170 anställda.

Läs mer

Köpvillkor Priser Beställning

Köpvillkor Priser Beställning Priser Alla priser på våra klockor är angivna i SEK inklusive moms. Frakten är gratis inom Sverige. Frakt till Norge, Danmark eller Finland kostar 180 kr, och för utlandsbeställningar godtar vi endast

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer