Guide för lagstiftning kring e-handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för lagstiftning kring e-handel"

Transkript

1 Guide för lagstiftning kring e-handel

2 Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna som köper varor och tjänster via nätet. Syftet med denna guide är att ge dig som bedriver eller funderar på att börja bedriva e-handel en grundläggande information om de centrala lagarna som rör e-handel. Med e-handel menar vi handel där avtalet ingås över internet eller annat datornätverk. Guiden ger dig koll på de viktigaste lagarna och reglerna men ger dig däremot inget heltäckande svar i mer komplicerade fall. Inte heller ger informationen någon direkt ledning om vad som gäller om det är något fel på varan utan fokuserar på de regler som gäller vid marknadsföringen och avtalets träffande. Guiden är också inriktad på handel mot konsumenter då e-handel mellan två näringsidkare inte är särskilt reglerad i svensk lagstiftning. Du som bedriver e-handel mot näringsidkare bör dock tänka på att det finns regler för hur du kan marknadsföra dina varor eller tjänster gentemot andra företag. Men med guiden i din närhet är förhoppningen att du åtminstone ska ha grundläggande koll på vad som gäller när du säljer via nätet. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Svensk Handel och Svensk Handel Juridik. Lycka till med din e-handel! 7 juli 2011 Linda Hedström E-handelsexpert Magnus Strömqvist Vd, Svensk Handel Juridik 2

3 Redan på 1700-talet 1744 publicerade Benjamin Franklin en katalog i USA i vilken marknadsfördes vetenskapliga och akademiska böcker, som även såldes per post. Denna katalog anses av många vara världens första postorderkatalog grundade John Fröberg ett företag, John Fröbergs i Finspång, för att sälja visitkort. Företaget utvecklades till Sveriges första postorderföretag. Marknadsföringen av produkterna skedde genom kataloger och beställningar gjordes ofta till agenter för företaget. En av företagets agenter, Johan Petter Åhlén grundade sedan, tillsammans med sin farbror, företaget Åhlén & Holm som har lett till varuhuskedjan Åhléns. De framsteg som görs inom tekniken gör att det hela tiden blir enklare att köpa varor och tjänster. Distansavtal har följaktligen en mycket lång tradition och har haft en mycket stor betydelse för handeln. Många företag har börjat med postorderförsäljning för att sedan utvecklas till stora kedjeföretag med ett stort antal butiker i flera länder. När Sverige började datoriseras under 70-talet utvecklades möjligheter att göra beställningar per fax eller dator, men det är först i och med att internet gjorde sitt inträde i hushållen som elektroniska distansavtal har fått sin boom. De framsteg som görs inom tekniken gör att det hela tiden blir enklare att köpa varor och tjänster. Den svenska e-handeln har nu på några få år fyrdubblats och omsätter idag drygt 25 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 5 procent av den totala detaljhandeln. Samtidigt handlar fler och fler svenska konsumenter från utländska sajter och många svenska e-handelsfö retag lockar i sin tur utländska besökare. E-handeln är idag en viktig och för många företag självklar sälj kanal och förväntas nå ytterligare framgång framöver. Den kraf tiga försäljningsutvecklingen har kommit i takt med skickligare företag, förbättrad teknik och kunnigare konsumenter som när de väl börjat handla på internet gärna fortsätter med det. Under de närmaste åren väntas e-handeln fortsätta att växa. För att både kunder och företag ska vara nöjda finns ett antal lagar och regler att förhålla sig till. Här gäller det att du som e-handlare är påläst och vet hur du ska agera. Vad är ett distansavtal? Ett distansavtal beskrivs i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) som ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans. Distans- och hemförsäljningslagen ställer ett krav att det ska röra sig om ett organiserat system vilket innebär att näringsidkaren har gjort ett aktivt val att bedriva t.ex. försäljning på distans. Detta innebär att det inte per automatik uppstår ett distansavtal bara för att en kund ringer och beställer en produkt per telefon från näringsidkaren. Kravet på 3

4 organisationen ställs dock inte särskilt högt och det räcker med att näringsidkaren anger en ordertelefon eller bifogar en ordersedel för att kravet ska vara uppfyllt. Detsamma gäller när en ordertelefon anges i en tv- eller radioreklam eller på en webbplats. Bedömningen av om ett distansavtal blir svårare när det avser tjänster. Klart är att det inte anses ha ingåtts ett distansavtal bara för att en kund har ringt till frisören eller har mailat sin tandläkare för att boka tid. Inte lika självklart är det dock när näringsidkaren har ett organiserat bokningssystem t.ex. på internet där kunden kan välja både tjänst och tidpunkt tjänsten ska utföras. I dessa fall är avtalet i många fall ett distansavtal. En ytterligare förutsättning för att det ska röra sig om ett distansavtal är att ett medel för distanskommunikation används. Det kan röra sig om telefon, skriftlig ordersedel, elektronisk beställning på webbplats och man kan till och med tänka sig ett sms. I förarbeten till distans- och hemförsäljningslagen har angivits att man kan tänka sig varje teknik där avtal kan ingås utan att parterna är närvarande. Följande tekniker har angivits; adresserad trycksak, standardbrev, tidningsannons med beställningskupong, katalog, telefon med mänsklig betjäning, telefon utan mänsklig betjäning (uppringningsautomater, audiotext), radio, bildtelefon, videotext (mikrodator med bildruta) med tangentbord och beröringsskärm, elektronisk post, telefax, television. Listan är dock inte uttömmande varför det är möjligt att tänka sig även andra former då lagen är utformad för att täcka upp nya former av distanskommunikation. Distans- och hemförsäljningslagen gäller när en näringsidkare träffar ett distansavtal med en kund om köp, byte, gåva eller hyra av varor eller tjänster. När gäller distans- och hemförsäljningslagen? Distans- och hemförsäljningslagen gäller när en näringsidkare träffar ett distansavtal med en kund om köp, byte, gåva eller hyra av varor eller tjänster. Glöm inte att det uteslutande är avtal där kunden är en konsument och säljaren är en näringsidkare som omfattas d v s inte när en kund vill sälja något till en näringsidkare. Distansoch hemförsäljningslagen gäller inte heller vid distansavtal mellan privatpersoner. Distans- och hemförsäljningslagen omfattar i huvudsak tre olika delområden; behandlar varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsäljningsavtal (4 kap.). Denna guide behandlar endast bestämmelserna kring varor och icke finansiella tjänster. Distans- och hemförsäljningslagen är också tillämplig på digitala produkter, dvs. produkter som levereras genom Internet eller ett annat datornätverk. Således omfattas även köp och hyra av olika datorprogram, spel, filmer, musik och liknande även när de enbart överförs elektroniskt och inte levereras i en fysisk form som på en cd- eller dvd-skiva. Distans- och hemförsäljningslagen gäller avtal som träffas på auktioner endast när budgivningen uteslutande sker på distans. Detta innebär att om det rör sig om en traditionell auktion där köparna har möjlighet att närvara vid den fysiska auktionen omfattas avtalet 4

5 inte av distans- och hemförsäljningslagen trots att det finns möjlighet att lägga bud per telefon eller Internet. Viktigt att tänka på är att distans- och hemförsäljningslagens bestämmelser även gäller om du har angivit något annat i leveransvillkor eller i avtalet. Lagens bestämmelser är nämligen i de allra flesta fall tvingande. När gäller inte distans- och hemförsäljningslagen? Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte distansavtal som gäller uppförande eller försäljning av fast egendom, som t.ex. försäljning eller byggnation av hus. Det finns även vissa andra typer av varor som är undantagna från lagen: Distans- och hemförsäljningslagens bestämmelser gäller även om du har angivit något annat i leverans villkor eller i avtalet. 1. Varor för ett hushålls löpande förbrukning, som tvättmedel och toalettpapper, eller livsmedel. 2. Varor som av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Lagstiftarna har valt att inte uppräkna några typfall av varor som kan omfattas av undantaget. Konsumentverket framförde emellertid vid förarbetet till distans- och hemförsäljningslagen att undantaget i lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (även kallad distansavtalslagen och är föregångaren till distans- och hemförsäljningslagen) orsakat vissa problem när det gäller köp av underkläder, läkemedel och liknande produkter samt viss elektronik och andra produkter av engångskaraktär samt telefonkort. Av det resonemang som förs har vi dragit slutsatsen att t.ex. underkläder, läkemedel och elektronik av engångseller hygienkaraktär som eltandborstar eller rakapparater inte omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. 3. Tidningar och tidskrifter 4. Specialtillverkade varor, d v s varor som har tillverkats eller väsentligen ändrats efter kundens särskilda önskemål eller som på något annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Det räcker inte att varan är beställd utanför ditt ordinarie sortiment utan det krävs att kunden har lämnat sådana instruktioner för varans tillverkning att den inte längre är möjlig att sälja till någon annan, möjligen annat än till ett mycket kraftigt subventionerat försäljningspris, för att undantaget ska bli tillämpligt. I detta fall gäller att du och kunden måste avtala särskilt om att varan inte ska omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. Kom ihåg att det är du som måste kunna bevisa att du har avtalat med kunden att ångerrätten inte ska gälla. Det är därför viktigt att avtalet sker i en varaktig form och att du sparar informationen. När det gäller tjänster förlorar kunden sin rätt att utnyttja ångerrätten om denne accepterar att du börjar fullgöra tjänsten under ångerfristen. 5

6 Lagar kring marknadsföring Utformning Det finns ett flertal regler som styr hur din marknadsföring ska se ut och till vilka du får skicka den. Guiden behandlar bara reglerna som rör själva e-handeln varför det är viktigt att du uppmärksammar att det kan finnas andra bestämmelser som inskränker hur du får utforma marknadsföringen. Reglerna finns främst i marknadsföringslagen. Sammanfattningsvis kan sägas att marknadsföringen ska följa god marknadsföringssed. Det finns en bra vägledning i vad du ska tänka på i skriften De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkter om handel och marknadsföring på internet. Det pris som anges på en webbplats är bindande för dig, och du är tvungen att leverera varan eller tjänsten.. God marknadsföringssed definieras förutom av svensk lag genom Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation tillsammans med praxis från Marknadsdomstolen. Marknadsföringen får inte vara aggressiv, dvs. innehålla trakasserier, tvång, hot eller annat påtryckningsmedel och inte heller vara vilseledande. Vad som är vilseledande marknadsföring är svårt att svara på med ett kort och enkelt svar. Kortfattat ska sägas att det är information som på ett missledande sätt påverkar eller kan påverka kunden att fatta beslut om t.ex. köp av en vara. Det är också viktigt att du utformar marknadsföringen så att det är tydligt att det rör sig om marknadsföring och vem som står för den. Pris Du är skyldig att ange information om varans eller tjänstens pris. Informationen ska vara tydlig och korrekt så att kunden enkelt kan uppfatta kostnaden. Priset ska anges inklusive moms och andra eventuella skatter. Om du marknadsför dig både mot konsumenter och näringsidkare är det en bra service att kunden kan välja om priset ska anges med eller utan moms. När priset anges i samband med varan eller tjänsten ska det inte inkludera frakt- eller andra kostnader. Tillkommer några kostnader ska upplysning om detta göras i anslutning till priset. Det finns många olika sätt att informera om fraktkostnaden, t.ex. kan du ange volym eller vikt för en vara och sedan länka vidare till egen eller någon speditörs prislista för frakt. Det pris som anges på en webbplats är bindande för dig, och du är tvungen att leverera varan eller tjänsten till det felaktiga priset, om en kund gör en beställning och beställningen bekräftas av dig utan att ni har uppmärksammat det felaktiga priset. Om du har angivit i avtalsvillkoren att avtal inte är bindande förrän du har bekräftat beställningen och meddelar kunden att fel pris har angivits innan du bekräftar beställningen uppstår dock inte ett bindande avtal. Om kunden har eller borde ha insett att priset inte stämmer finns det dock en möjlighet att du inte behöver leverera varan eller tjänsten. Skillnaden mellan det felaktiga priset och det korrekta priset måste dock som regel vara stor. Innan kunden skickar beställningen ska denne få information om totalpriset, inklusive frakt, moms och andra eventuella skatter, för varan eller tjänsten. 6

7 Underåriga Såväl marknadsföringslagen som distans- och hemförsäljningslagen tar särskild hänsyn till utformningen av marknadsföring mot underåriga. Underårig är person under 18 år och dessa får generellt inte träffa avtal, visst undantag finns när det gäller personer över 16. Du bör således beakta detta vid utformningen av marknadsföringen och bör informera om att underåriga inte får ingå egna avtal. Marknadsföring som riktar sig mot underåriga måste även vara återhållsam och inte lockande eller överdrivet frestande. Obeställd reklam Det är enligt svensk lag förbjudet att skicka marknadsföring med elektronisk post, fax och vissa system för automatisk uppringning till en kund som inte har beställt det. Förbudet gäller såväl mail som sms och mms. Liknande regler gäller inom hela EU. Förbudet har införts då marknadsföring genom dessa metoder anses vara särskilt påträngande för kunden. Det är därför viktigt att du ser till att få kundens godkännande innan dessa marknadsföringskanaler väljs. Godkännandet måste ha lämnats aktivt och får inte lämnas genom att t.ex. en ruta om godkännande är ikryssad på förhand. Det finns ett flertal företag som arbetar med spridning av marknadsföring och som arbetar med kontaktuppgifter till kunder som har lämnat sitt godkännande. Var dock noggrann så att företaget garanterar att godkännande från kunden finns. Det kan även vara bra att veta att samma regler gäller för personer med enskild firma. Om du redan har en etablerad kundrelation med kunden, kunden kanske har handlat hos dig tidigare, får du skicka mail under förutsättning att marknadsföringen gäller dina egna produkter eller tjänster och kunden inte har avböjt att få sådan reklam. Du måste även ange i meddelandet vart kunden kan anmäla att denne önskar att marknadsföringen ska upphöra. Andras bilder och varumärken Om du använder bilder på webbplatsen är det viktigt att du ser till att ha tillstånd från den som äger rättigheterna till bilden, t.ex. fotografen. Du bör spara tillståndet för det fall det skulle uppstå en 7

8 tvist längre fram. Du bör också tänka på att fotografen är den som har rätt att bestämma hur bilden ska användas. Om du får tillstånd att använda bilden på en webbplats måste du få nytt tillstånd om du vill använda den i en katalog eller på en affisch. Använder du bilder där personer framgår eller om du använder dig av en person namn i din marknadsföring är det viktigt att du ser till att ha den avbildade eller namngivne personens godkännande. Om du inte har sådant samtycke kan du enligt lagen om namn och bild i reklam bli skyldig att förstöra allt material där namn eller bild på personen framgår. Det är även viktigt att du ser till att få tillstånd att använda andras firmanamn och logotyper. Ha som rutin att alltid fråga först och spara tillståndet. Din informationskyldighet Du är som näringsidkare skyldig att lämna information till kunden både före och efter du träffar ett distansavtal som omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. Innan avtalet ingås Du ska lämna information på webbplatsen om: 1. företagets namn, (om du bedriver verksamheten under ett särskilt namn bör båda framgå), adress, mail samt, om det finns några andra sätt att nå företaget t.ex. telefon eller fax, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter 2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, 3. varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter, 4. leveranskostnader, 5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt, 6. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, det är inte tillräckligt att du hänvisar till Distans och hemförsäljningslagen utan visst innehåll måste meddelas direkt till kunden. 7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa, t.ex. om beställning görs genom ett sms och det är förenat med en kostnad utöver normal taxa 8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och 9. avtalets kortaste löptid om avtalet avser återkommande leveranser av varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande Det är mycket viktigt att du lämnar rätt information och att informationen är tydlig. I annat fall kan den bristfälliga eller avsaknaden av informationen bedömas enligt marknadsföringslagen och Marknadsdomstolen kan ålägga dig att lämna sådan information. Marknadsdomstolen kan förena åläggandet med vite, vilket innebär att du kan få betala en hög avgift om du ändå inte följer åläggandet. Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation innehåller förslag på vad informationen bör innehålla. 8

9 Om du vill att några särskilda villkor ska gälla är det viktigt att kunden får del av dessa innan avtalet ingås. I annat fall kommer de inte att gälla mellan dig och kunden. Det är viktigt att dina villkor inte strider mot tvingande bestämmelser, vilket oftast är förenat med badwill för ditt företag. Avtalsvillkoren bör vara tydligt utformade så att kunden förstår av ni träffar avtal om. Du bör även datera villkoren så att det inte råder något tvivel om vilka villkor som gäller om du skulle göra några ändringar i villkoren. Tänk på att spara gamla versioner och tveka inte om en kund vill ta del av de gamla villkoren. En bra funktion på en webbplats är utforma den så att kunden klickar på en länk varpå ett nytt fönster öppnas upp där avtalsvillkoren framgår. För att skicka beställningen måste kunden sedan markera en särskild ruta där denne bekräftar att avtalsvillkoren har lästs igenom och att de accepteras. Observera att rutan inte bör vara ikryssad automatiskt utan att kunden aktivt måste markera den. Informationen ska lämnas skriftligen eller annars på ett sätt som gör att kunden kan spara det. Efter att avtalet har ingåtts Efter att avtalet har träffats, t.ex. efter det att kunden har gjort en beställning på webbplatsen, ska kunden ska få tydlig information om vilka villkor som gäller för avtalet och vad som har beställts. Samma information (punkterna 1-5 i avsnittet ovan) som måste lämnas innan avtalet träffas måste även lämnas efter att avtalet har träffats. Du bör därför skicka en bekräftelse till kunden i vilken detta framgår. Du måste även lämna information om: 1. ångerrätten (se mer information nedan) 2. namn och adress till det företag kunden kan utöva ångerrätten mot 3. adress, telefonnummer eller mail samt besöksadress dit kunden kan reklamera 4. garantier och service 5. vilka villkor som gäller om kunden vill säga upp avtalet (gäller endast om avtalet gäller tills vidare eller i längre tid än ett år) Du kan med fördel lämna all denna information till kunden i en beställnings- eller orderbekräftelse. I bekräftelsen bör du även ange förväntad leveranstid. Språk Om du väljer att tillhandahålla webbplatsen på olika språk är det viktigt att det även framgår på vilka språk själva beställningen kan göras. Du måste översätta avtalsvillkoren till samtliga dessa språk och bör även kunna ta emot och svara på frågor och reklamationer på det språket. 9

10 När kunden ska handla Beställningen Du är skyldig att se till så att den tekniska plattformen, t.ex. webbplatsen, ger möjlighet för kunden att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen görs. Det finns många olika möjligheter att göra detta t.ex. genom att kunden kan följa sin varukorg och göra ändringar av beställda produkter eller beställt antal direkt i varukorgen innan kunden går vidare till beställning och betalning. Ge gärna kunden en möjlighet att inom rimlig tid efter beställningen kunna rätta till eventuella felaktigheter i beställningen. Betalningen Kunderna tar idag för givet att du erbjuder säkra betalningssätt. Tänk därför att redan från början erbjuda detta som betalningsalternativ och det är en fördel att det tydligt framgår att du använder dig av ett säkert betalningssätt. Vad som är säkra betalningssätt kan variera i och med att utvecklingen både hos betalföretagen och hos bedragare går snabbt. Se till att bevaka utvecklingen och uppdatera din betallösning kontinuerligt. Du är inte skyldig att leverera produkter eller tjänster innan du har fått betalt och du behöver inte heller erbjuda kortbetalning eller liknande. De flesta e-handlare erbjuder idag såväl betalning med kort som mot faktura och det finns flera företag som tillhandahåller faktureringstjänster. Leveransen Du bör leverera varan eller utföra tjänsten så snart som möjligt. Kunderna ser ofta kort leveranstid som god service. I de fall du på förhand kan ange hur lång leveranstiden blir bör du ange detta redan vid beställningen. Om du inte kommer överens om något annat med kunden ska leverans av varan eller tjänsten ske senast inom 30 dagar från beställningen. Om du inte kan uppfylla detta kan kunden ha rätt att häva avtalet och få eventuellt erlagda pengar tillbaka. Det är viktigt att du informerar kunden om rätten att häva avtalet. Återbetalningen måste ske inom 30 dagar från hävningen. 10

11 Ångerrätten Ångerrätt Enligt bestämmelserna om ångerrätt i Distans och hemförsäljningslagen gäller att kunden ska ha rätt att frånträda avtalet under minst 14 dagar. Du får inte inskränka kundens möjlighet att utnyttja ångerrätten t.ex. kräva att varan ska returneras i ouppackad förpackning (kunden har nämligen en rätt att undersöka varan efter leveransen för att kunna säkerställa att den stämmer överens med hur den har marknadsförts och vad som har avtalats i övrigt). När det gäller tjänster förlorar kunden sin rätt att utnyttja ångerrätten om denne accepterar att du börjar fullgöra tjänsten under ångerfristen. Undantag från ångerrätten Det finns ett antal olika avtal som inte omfattas av ångerrätten. Om du på en viss dag eller under en bestämd tidsperiod erbjuder: 1. Övernattning, t.ex. hotell eller vandrarhem 2. Transport 3. Servering, catering eller liknande 4. Kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande fritidsaktivitet I de uppräknade fallen gäller inte ångerrätten och du behöver inte heller lämna den information som har angivits i tidigare avsnitt om informationsskyldighet. 11

12 Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om avtalet avser: 1. En tjänst och fullgörandet har påbörjats med kundens samtycke under ångerfristen, t.ex. om en kund har börjat ringa från sitt nya mobiltelefonabonnemang. 2. En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller snabbt kan försämras eller bli för gammal, t.ex. vissa livsmedel. 3. En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits. 4. En tidning eller en tidskrift. 5. Vadhållning eller andra lotteritjänster. Ångerfrist Ångerfristen börjar oftast löpa den dag avtalet ingås. Den börjar dock aldrig löpa tidigare än den senaste av: 1. Den dag då kunden tar emot varan. 2. Den dag då kunden får meddelande om att ett avtal om en tjänst träffats. 3. Den dag då kunden tar emot den lagstadgade information som ska lämnas efter att avtalet har träffats om bl.a. ångerrätt. Kunden har rätt att utnyttja ångerrätten även om emballaget saknas, såvida inte emballaget utgör en väsentlig del av varan t.ex. innehåller användarinstruktioner. Då ångerfristen inte börjar löpa förrän efter kunden har tagit emot information om ångerrätten är det mycket viktigt att du ser till att du lämnar rätt information till kunden och i rätt tid. Om du inte lämnar rätt information har kunden ångerrätt i ett år från det att avtalet träffades. Om du inte lämnar rätt information i övrigt har kunden ångerrätt i tre månader från det att avtalets träffades. Kundens meddelande om utnyttjande av ångerrätten Distans- och hemförsäljningslagen ställer inte något särskilt krav på det sätt en kund lämnar meddelande att denne önskar utnyttja ångerrätten. Kunden bör dock göra det på ett sätt att denne kan visa att meddelandet har skickats. Meddelandet kan dock lämnas muntligen om kunden så önskar. Du får inte ställa några särskilda villkor, t.ex. att en särskild blankett måste användas eller liknande, som begränsar kundens möjlighet att utnyttja ångerrätten. Risken för meddelandet Det är du som näringsidkare som står risken för att kundens meddelande att denne utövar sin ångerätt kommer fram försent eller inte alls. Det innebär att sålänge kunden påstår att denne har utövat sin ångerätt är du skyldig att ta tillbaka varan eller häva avtalet om tjänsten. Detta innebär att du kan bli skyldig att ta emot en vara som är levererad för mycket länge sedan, sålänge kunden kan visa att meddelande att denne önskar utnyttja ångerrätten har skickats till dig inom tidsfristen. 12

13 Kundens retur av varor m.m. Vid utnyttjande av sin ångerrätt ska kunden returnera den vara som har levererats eller det material som hör till tjänsten till dig. Returen sker på kundens egen bekostnad, dvs. kunden får själv stå kostnaden för returfrakten. Detta ska inte förväxlas med att en kund returnerar en felaktig vara, eller en retur som sker av någon annan anledning som har att göra med att den inte stämmer överens med vad som är avtalat, då kunden har rätt till ersättning för de merkostnader denne orsakas av returen. Varans skick Kunden får utnyttja sin ångerrätt bara om varan hålls i väsentligen oförändrat skick, men kunden har rätt att undersöka varan, en rätt som sträcker sig ganska långt. Kunden får bryta emballaget om det krävs för att kunna undersöka om varan stämmer överens med vad som har avtalats. Kunden har t.ex. rätt att starta en dator, dock inte installera mjukvara som medföljer. Kunden har även rätt att göra ingrepp i varan om detta behövs för undersökningen, även om det innebär att varan minskar i värde. Kunden har rätt att utnyttja ångerrätten även om emballaget saknas, såvida inte emballaget utgör en väsentlig del av varan t.ex. innehåller användarinstruktioner. Om varan försvinner eller förstörs under returen är det kunden som ansvarar för förlusten eller skadan. Du har således rätt att vägra återbetala köpeskillingen om varan försvinner alternativt göra skäligt prisavdrag eller vägra retur om varan returneras skadad. Återbetalning Om kunden utnyttjar ångerrätten ska du efter det att du har tagit emot returnerad vara eller returnerat material som kan vara förknippat med tjänsten betalat tillbaka till kunden hela det belopp, inklusive din fraktkostnad, som kunden har betalt för varan eller tjänsten. Återbetalningen ska ske snarast men senast 30 dagar efter det att du har mottagit varan eller materialet i retur. 13

14 Säkerhet för dig och dina kunder E-handeln möts konstant av olika hot, t.ex. bedrägerier och dataintrång. Det är viktigt att du tänker på att det ofta är du som får stå den ekonomiska konsekvensen av att någon begår ett bedrägeri mot dig och det är inte alltid det finns någon försäkring som kan ersätta förlusten. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka metoder för bedrägerier som används och om vilka skyddsmöjligheter du som näringsidkare har. Vanligt förekommande bedrägerier är handel med stulna kreditkortsuppgifter och beställningar mot faktura där någon annans personuppgifter har använts. Det är även viktigt att du skyddar kundernas personliga uppgifter. Varje dag råkar företag ut för dataintrång där kunduppgifter stjäls och sedan används i kriminellt syfte, t.ex. för att begå bedrägerier som beskrivits ovan. Se till att den elektroniska plattformen alltid uppfyller den senaste säkerhetsnivån för att skydda dina kunder från intrång. Det är förenat med stor badwill om du på grund av för låg säkerhet orsakar så att annan genom datorintrång får tillgång till dina kunders person- och kortuppgifter. Se till att den elektroniska plattformen alltid uppfyller den senaste säkerhetsnivån för att skydda dina kunder från intrång. Personuppgifter När du samlar in uppgifter om kunderna samlar du även in vad som kallas personuppgifter. Vid insamling av personuppgifter gäller särskilda regler för vad som får sparas och hur uppgifterna får användas. Du bör därför upprätta en personuppgiftspolicy som tydligt framgår på webbplatsen. På datainspektionens webbplats hittar du mer information om vad som gäller personuppgifter. Tvister Det finns fortfarande en inbyggd misstro hos många kunder att använda sig av e-handel. Denna misstro blir inte bättre av att det finns personer som använder sig av e-handel som ett sätt att begå bedrägerier. Det är därför viktigt att ha ett väl fungerade system när du hamnar i tvist med en kund. Försök att i möjligaste mån lösa problemet tillsammans med kunden. I mer komplicerade fall kan du om du är medlem i Svensk Handel ta kontakt med Svensk Handel Juridik för att på ett snabbt sätt kostnadsfritt diskutera en lösning. För att stärka förtroendet för e-handel kan det i vissa fall vara värt att ta en kostnad för att lösa problemet trots att du har lagen på din sida. Om du inte kan lösa tvisten med kunden bör du uppmärksamma denne på möjligheten att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden. Svensk Handel uppmanar alla att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut trots att de inte är bindande. Ansvar Det är du som är ansvarig för innehållet på webbplatsen, se därför till att innehållet hela tiden är korrekt och att det inte strider mot några lagar. Om du länkar till annans webbplats bör du se till att inte heller denna gör det. 14

15 E-handel utanför Sveriges gränser Distans- och hemförsäljningslagen bygger på att försäljningen sker i eller till Sverige. De flesta länder i EU har ett liknande skydd men det är viktigt att tänka på att det oftast är lagen i det land där varumottagaren eller tjänstemottagaren bor som gäller när beställaren är kund. Det är därför viktigt att du funderar på hur det påverkar dig och din verksamhet innan du börjar sälja till andra länder. Beroende av vilken typ av produkter eller tjänster du säljer kanske du kan träffa avtal med ett lokalt företag som kan hjälpa till vid avhjälpande av brister vid reklamationer för att slippa fraktkostnader. EU har antagit nya bestämmelser om konsumenträttigheterna på den inre marknaden vilka kommer att innebära förändringar i lagstiftningen. Det är fortfarande osäkert hur den svenska lagstiftningen kommer att se ut se därför till att hålla ögon och öron öppna så att du håller dig uppdaterad om kommande lagändringar. Vill du veta mer om att sälja via nätet till utlandet kan du på Svensk Handels hemsida ladda ner guiden Guide för global e-handel. 15

16 Lagtext, rättsfall och riktlinjer Nedan uppräknas några av de mer centrala lagarna och riktlinjerna som reglerar e-handel. För den som vill läsa mer ingående om lagtexten har även vissa förarbeten uppräknats vari framgår bland annat vilka avvägningar lagstiftarna har gjort vid utformningen av lagen. Lagar kan du oftast hitta på medan det andra materialet lättast hittas genom användning av en sökmotor på internet. Svenska lagar Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Marknadsföringslag (2008:486) Prisinformationslag (2004:347) Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen) Lag (1978:800) om namn i bild och reklam Förarbeten Författningskommentaren till distansavtalslagen (prop.1999/2000:89) EG-direktiven 85/577/EEG för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (hemförsäljningsdirektivet) 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal (distansavtalsdirektivet) 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter ändring av rådets direktiv 90/619/EEG 97/7/EG 98/27/EG Riktlinjer De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet OECD:s riktlinjer för god sed gällande konsumentskyddet vid e-handel Internationella handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation Rättsfall RH 2010:83 om skyldighet att lämna information om ångerrätt 16

17 Nyttiga länkar Datainspektionen.se Datainspektionen är den statliga myndighet som har tillsyn över behandling av personuppgifter. På webbplatsen hittar du information om vad som gäller enligt Personuppgiftslagen. Lagrummet.se Lagrummet är den offentliga webbplatsen för offentlig rättsinformation, såsom lagar, förordningar, förarbeten och myndighets föreskrifter. Domstolsverket ansvarar för webbplatsen. Notisum.se Notisum AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller juridiska informationstjänster. Konsumentverket.se Konsumentverket är den statliga myndighet som har tillsyn över den konsumenträttsliga lagstiftningen. Konsumentverkets generaldirektör är samtidigt Konsumentombudsman, KO, som driver konsumenternas intressen gentemot företag i domstol. På Konsumentverkets hemsida kan du hitta bra vägledningar om lagstiftning och kontaktuppgifter till de kommunala konsumentvägledarna, vars uppgift är att lämna råd till konsumenter. KonsumentEuropa.se KonsumentEuropa har till uppgift att underlätta för konsumenter att handla gränsöverskridande inom EU genom information och stöd. KonsumentEuropa är en del av Konsumentverket. På webbplatsen kan du hitta information om bestämmelser som rör just gränsöverskridande handel. ARN.se Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. På webbplatsen kan du hitta tidigare avgöranden i tvister som kan vara vägledande för din verksamhet. Marknadsdomstolen.se Marknadsdomstolen är en specialdomstol som avgör mål enligt bl.a. marknadsföringslagen. På webbplatsen kan du hitta tidigare avgörande i tvister som kan vara vägledande för din verksamhet. Reklamombudsmannen.org Reklamombudsmannen är näringslivets egenåtgärdssystem som arbetar för etisk marknadskomminikation. Reklamombudsmannen ta emot anmälningar mot reklam, granska och pröva om reklamen följer god marknadsföringsetik i enlighet med ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och vägleder och informerar om vad som är god marknadsföringsetik. På webbplatsen kan du hitta tidigare avgörande i tvister som kan vara vägledande för din verksamhet. 17

18 svenskhandel.se

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 217 Per Furberg Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 218 219 Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter Av jur.kand. Per Furberg, Sverige De

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam

RAPPORT. Spärregister för e-postreklam RAPPORT 2000:21 @ Spärregister för e-postreklam Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning och bakgrund 2. Tillvägagångssätt 3. NIX-Telefon 4. Amerikanska erfarenheter 5. Näringslivets inställning

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer