LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND"

Transkript

1 LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004

2 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda den landstingsdrivna sjukvården i Östergötland kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad laboratoriemedicinsk service till konkurrenskraftiga priser. Utöver detta svarar LMC för att med direktivrätt tillse att Landstingets eventuellt övriga kliniska laboratorieverksamhet drivs enligt stipulerade kvalitetskrav och med stipulerad standard kring utrustning och system. LMC skall samverka med Hälsouniversitetet i laboratoriemedicinsk forskning och utbildning. VISIONEN LMC:s vision är att uppfattas som det självklara valet och ett föredöme i tillgänglighet. VÄRDERINGARNA Följande värderingar genomsyrar vårt sätt att arbeta och bygger upp vår kultur inom organisationen på ett positivt sätt: engagemang ömsesidig respekt professionalism förtroende patientnytta LMC:s VISION i respektive STYRPERSPEKTIV KUND PROCESS FÖRNYELSE MEDARBETARE EKONOMI Att vara det självklara valet för våra kunder Att vara ett föredöme i tillgänglighet Att vara en framgångsrik aktör inom vårdens utveckling Att vara det självklara valet för våra medarbetare Att vara det självklara valet för vår ägare / uppdragsgivare 2 (18)

3 KUNDPERSPEKTIVET STRATEGIER - Stärka vår identitet som förtroendeingivande medicinsk partner. - Verka för långsiktiga, tydliga och avtalsreglerade totalåtaganden. - Vidareutveckla en konkurrenskraftig prisnivå inom självkostnadsram. - Prissätta så att rätt kund får rätt kostnad. FRAMGÅNGSFAKTORER - Hög laboratoriemedicinsk kompetens. - Hög tillgänglighet av vår kompetens. - Behovsanpassad närvaro i den totala vårdprocessen. - Effektiva produktionsprocesser - Korrekta produktkalkyler för korrekt prissättning - Tydliggjord prisnivå relativt andra laboratoriemedicinska aktörer. - Kundorienterad kommunikation / information. STYRTAL NKI Nöjd-kund-index RPN Relativ prisnivå Mätt 2003 Mål 2006 Mätt 2003 Mål ,0 8,5 Ej mätt 99 % HANDLINGSPLAN Vidareutveckla fora för kunddialog på olika nivåer - Fortsatt prisanpassning / rätt kostnad till rätt kund. - Kontinuerlig prisjämförelse med alternativa leverantörer - Marknadsföring och kundinformation genom personlig kommunikation, trycksaker och intranät. MÅL 04 - Leveransåtagandet uppfyllt. - LMC:s olika kundråd anpassade till LiÖs nya organisation. - Relativa prisnivån fastställd i samtliga verksamhetsområden. - Samtliga LiÖ sjukvårdcentras egentliga behov av närservice kartlagt. - Närvaron anpassad på LiM, ViN samt i PV. - Kundavtalsupplägget standardiserat. - Treårsavtal med samtliga LiÖ-kunder. - Laboratoriegemensam kundservicefunktion införd. - Kompletterande trycksaker lanserade. - LMC:s prisarbete nationellt känt. - LMC:s hemsida kund- och verksamhetsanpassad. 3 (18)

4 PROCESSPERSPEKTIVET STRATEGIER - Producera kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva produkter där och när de behövs samt på ett miljövänligt sätt. - Med bibehållen kvalitet förkorta svarstider för tidskritiska analyser. - Nyttja modern IT för effektiv produktion. - Nyttja underleverantör om detta skapar nytta. FRAMGÅNGSFAKTORER - Strävan efter lägsta möjliga kostnad. - Produktionssamverkan och nyttjande av storskalefördelar. - Mätning av processkritiska mätetal; svarstid, avvikelser, mm. - Breddinfört ständigt och systematiskt förbättringsarbete. - Effektiv kvalitetssäkringsmodell för samtlig produktion. - IT-kompetens. - Fokus på minsta möjliga miljöpåverkan. STYRTAL STA AVA KPE Svarstidsavvikelse Avvikelseandel Kostnad per producerad enhet Mätt 2003 Mål 2006 Mätt 2003 Mål 2006 Mätt 2003 Mål % Ej fastställt Ej mätt Ej fastställt 79 kr Ej fastställt HANDLINGSPLAN Driva kontinuerligt förbättringsarbete i samtliga verksamhetsområden. - Införa processorienterad ledning i produktionslaboratorier. - Utveckla förbättrat systemstöd för mätning av processkritiska mätetal. - Verka för att svarstider samt produktionsstörande avvikelser mäts och rapporteras kontinuerligt. - Utveckla totalprocessen så att kunden ser LMC som leverantör av LiÖs hela laboratoriemedicinska behov. - Systematisera nyttjandet av underleverantör. - Breddinföra och vidareutveckla effektivt IT-stöd. MÅL 04 - Ny process och nytt systemstöd för LMC:s hantering av laboratoriemedicinsk produktion hos underleverantör - Samlad organisation och vidareutvecklad process för erbjudande av laboratoriegemensamt tekniskt och administrativt verksamhetstöd. - LabRoS breddinfört enligt plan. - Strategisk IT-chef rekryterad. - Kvalitetssystemet och kvalitetsmanualen förenklad. - Lokal närvaro vid analyscentra anpassad till kundbehov. - Gemensamma materialplaneringsfunktion operativ. - Molekylärbiologisk produktionssamverkan för molekylärbiologisk teknik. - LMC:s tar sitt särskilda ansvar avseende LiÖ:s analysstandard. 4 (18)

5 FÖRNYELSE STRATEGIER - Genom processutveckling inom ramen för konkurrenskraftig prissättning skapa utrymme för verksamhetsutveckling. - Genom kreativitet och akademisk samverkan skapa externa medel för forskning inom för LMC strategiska programområden. - Inom ramen för respektive specialitets verksamhet och ekonomi utveckla evidensbaserad laboratoriemedicin. - Med Linköpings Universitets medicinska och övriga fakulteter verka i och för en aktiv laboratoriemedicinsk FoUU-miljö i Östergötland. - Prioritera effektiv ny produktionsteknik samt IT-stöd för såväl centraliserad storskalig som decentraliserad småskalig produktion. FRAMGÅNGSFAKTORER - Inse skillnad mellan forskning och utveckling. - Rekrytera och verka för positivt visionärt förnyelseklimat - Effektiv tydlig prioritering / genomförande av valda projekt. - Aktiv samverkan såväl mellan LMC:s olika specialiteter som mellan LMC och landstingets övriga produktionsenheter samt HU / LiU. STYRTAL FoUU LöUS Externfinansierad FoUU (LMC+HU) LMC-övergripande utveckling (%) Mätt 2003 Mål 2006 Mätt 2003 Mål 2006 Ej mätt Ej fastställt Ej mätt Ej fastställt HANDLINGSPLAN Utveckla förnyelsefrämjande incitaments- och ekonomimodeller. - Utveckla nyttjande av decentraliserad personlig analysutrustning. Molekylärbiologisk utveckling för bättre onkologisk diagnostik. - Införande av molekylärbiologisk teknik, via DNA-test, för kartläggning av genetiska inslag associerade med de vanligaste folksjukdomarna. - Införande av DNA-diagnostik för individualiserad läkemedelsdosering. - Införande av bioinformatik, såväl kompetens som applikation. - Utvärdering av telelaboratoriemedicin genom pilotprojekt. MÅL 04 - Molekylärgenetiska laboratoriet i drift och ekonomisk balans. - Pilotstudien PUE, produktutvecklingsersättning, testad och utvärderad inom LMCske. - Nya molekylärbiologiska metoder införda för mikrobiologi, farmakogenetik samt trombosutredningar. - Nya personliga analyssystem utvärderas systematiskt. - Telepatologi införd för rondverksamhet och fryssnittsdiagnostik. 5 (18)

6 MEDARBETARE STRATEGIER - Behålla och rekrytera motiverad personal med rätt kompetens Vidareutveckla attraktiva arbets- och anställningsvillkor, som utvecklar såväl medarbetare som ledare och stimulerar till bästa möjliga arbete enligt LMC:s planer. - Främja gränsöverskridande arbetsformer; genom en rörlig arbetsstyrka och närvaro där det behövs. FRAMGÅNGSFAKTORER - Kvalificerad chefsbemanning - Kvalitet i nyrekrytering - Tydlighet avseende uppdrag, roller och mål. - Delaktighet, helhetsengagemang, samarbete över gränser. - Arbetsklimat som präglas av respekt, öppenhet och förtroende. - LMC-strategisk och medarbetarorienterad ledningskommunikation syftande till att skapa samsyn och helhetssyn. STYRTAL NPI Nöjd-personal-index MMM Medarbetarnas målmedvetenhet Mätt 2003 Mål 2006 Mätt 2003 Mål 2006 Ej mätt 8,5 Ej mätt 8,2 HANDLINGSPLAN Identifiering av framtida ledare. - Förbättring av rekryteringsprocessen - Rekryteringsbefrämjande marknadsföring. - Förbättrad ledningskommunikation. - Sytematiskt arbete för ökad motivation. - Systematiskt arbete för ökad kompetensöverföring. MÅL 04 - Kompetensnivån och behovet kartlagt samt handlingsplan framtagen. - Strategi och internprocess fastställd för LMC:s rekryteringsarbete. - Strategi fastställd för hantering av sjukskrivningsproblematiken. - Plan fastställd avseende hur att hantera ökande pensionsavgångar. - Uppgifter och kompetens överförd från läkare till övrig personal. 6 (18)

7 EKONOMI STRATEGIER - Skapa positiva ekonomiska resultat, som återinvesteras i syfte att utveckla LMC enligt fastställda planer. - Ekonomistyra med en helt transparent ekonomi, d.v.s. löpande tillse att ägare och ledning har korrekt och ändamålsenlig ekonomisk information. - Rationell användning av resurser. FRAMGÅNGSFAKTORER - Lokal tillgänglighet av ekonomisk information. - Möjligheter till uppföljning på kund- och produktnivå. - Respekt för respektive chefs ekonomiska ledningsuppdrag. STYRTAL RES Resultat Mätt 2003 Mål 2006 (progn) -1,0 mkr + 6 mkr HANDLINGSPLAN Fokus på samtliga enheters balans i ekonomi. - Kontinuerligt arbete med förbättrade system för tydlig intern ekonomi. - Regelbunden produktionskostnadskalkyl i hela sortimentet. MÅL 04 - Ekonomi i balans vid samtliga enheter. - Pris- och intäktsanalyssystemet LIPAS (laboratoriernas intäkts- och prisanalyssystem) infört och vidareutvecklat. - LMC:s ekonomiska uppföljningsmodell vidareutvecklad. - System för förbättrad verksamhetsuppföljning infört. - ABC-kalkyl fullt genomförd inom LMC:s hela verksamhet. 7 (18)

8 BUDGET 2004 Verksamhetsförändringar Plasmaferestappning läggs ned 1/ till följd av en drastisk prissänkning från köparen. Detta får konsekvenser för personal, lokaler och utrustning som i möjligaste mån kommer att hanteras innan årsskiftet. Det innebär dock bortfall av intäkter såväl som kostnader och en inte helt oansenlig vinst för Avdelningen för Strategisk utveckling har fullgjort sin roll positivt och kommer att avvecklas vid årsskiftet Ur dess verksamhet skapas två nya laboratorier. Ett molekylärgenetiskt laboratorium etableras (Medicinska speciallaboratoriet för Molekylär Genetik) för att tillgodose sjukvårdens behov av genetiska rutinanalyser. Detta laboratorium skapas genom att sammanföra den genetiskt inriktade verksamheten inom f d Strategisk Utveckling tillsammans med kvinnoklinikens cytogenetiska verksamhet, inriktad mot kromosomanalys på fostervatten. Det andra laboratoriet som etableras, Molekylärbiologiskt Tekniklaboratorium, kommer att fokusera på utveckling och implementering av nya molekylärbiologiska tekniker i rutinverksamheten samt tillgängliggöra den molekylärbiologiska plattformen för de övriga speciallaboratoriernas produktion. Intäkter Budgeten byggs upp utifrån en bedömning av intäkternas omfattning, dvs. en uppskattning av kommande års efterfrågan utifrån hur det har sett ut historiskt samt hänsyn tagen till kända förutsättningar och förändringar. De förutsättningar som är kända avseende intäktssidan är att LMC inte får höja sin prisnivå Kända förändringar innefattar: Avveckling av plasmaferestappningen per 1 januari, 2004, innebärande ett bortfall av cirka 20 mkr. Tillkommande verksamhet från Kvinnokliniken, innebärande en ökning av intäkterna på cirka 3,7 mkr. Helårseffekt av att Primärvården i Öster nyttjar LMC:s tjänster, vilket uppgår till cirka 5,7 mkr. Eftersom LMC räknar med oförändrad efterfrågan och prisnivå jämfört med 2003 kan budget 2004 styrkas med följande diagram. 8 (18)

9 mkr 320,0 Utfall 2003 LMC totalt; externt, exkl FoUU jämfört med jämförbar budget 04 mkr 20,0 280,0 10,0 240,0 0,0 200,0-10,0 160,0-20,0 120,0-30,0 80,0-40,0 40,0-50,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -60,0 intäkter intäktsbudget 04 - jmfrb kostnader kostnadsbudget 04 - jmfrb resultat Linjär (resultat) Linjär (intäkter) Linjär (kostnader) Diagrammet ovan visar utfallet för 2003 t o m september och utifrån det har trendlinjer skapats. Trendlinjerna landar i budget 2004, då budgeten har justerats för de kända förändringarna (se ovan) för att vara jämförbar. Diagrammet nedan visar intäktsutvecklingen inom LMC:s verksamhetsområden, Bioanalys, Blod och Morfologi. Detta diagram stödjer antagandet att efterfrågan är huvudsakligen konstant. 9 (18)

10 mkr 200,0 R12 intäkter per verksamhetsområde, LMC tot mkr 100,0 180,0 90,0 160,0 80,0 140,0 70,0 120,0 60,0 100,0 50,0 80,0 40,0 60,0 40,0 Bioanalys Morfologi Blod 30,0 20,0 20,0 10,0 0,0 bok 02 mar 03 sep 03 0,0 Övriga förutsättningar Övriga förutsättningar för budget 2004 är att LMC skall redovisa ett nollresultat. Eftersom intäkterna inte kommer att öka, avveckling av plasmaverksamheten innebär en vinstförlust på cirka 2 mkr, LabRos breddinförande och driftsorganisation kommer att kosta närmare 4 mkr samt att lönekostnader och många materialkostnader kommer att öka med cirka 3 %, vilket motsvarar 6-8 mkr, har LMC utan åtgärder en ekonomisk obalans på cirka 16 mkr (se tabell nedan). LMC kommer att fortsätta att satsa på verksamhetsutveckling i samma omfattning som 2003, för att bibehålla sin aktiva FoUU-miljö. Under 2004 kommer en produktutvecklingsersättningsmodell (PUE) att pilottestas på speciallaboratoriet för klinisk kemi. Modellen ger utvecklingsmedel till ett speciallaboratorium från ett produktionslaboratorium i en fast och en rörlig del. Speciallaboratoriet erhåller en fast ersättning uppgående till 1 % av produktionslaboratoriets omsättning inom berörd specialitet. Den rörliga delen baseras på årsintäkten från den nyintroducerade produkten och erhålls i fyra år efter introduktionen, där den procentuella andelen av årsintäkten minskar per år. Dessa medel är avsedda att stimulera läkarnas utvecklingsmiljö. Åtgärder för en ekonomi i balans För att uppnå ett nollresultat 2004 planerar LMC ett antal strategiska resultatförbättrande projekt (se tabell nedan): Projekt VK-support för samordning av laboratoriegemensamt Verksamhetsoch Kundstöd. Samordningen skall bidra till minskad sårbarhet, ökad kunskapsutveckling samt samordningsvinster. Projektet skall leverera en ny 10 (18)

11 intäktsbaserad supportorganisation vilket planeras ge + 0,5 mkr i resultatförbättring. Projekt RIA 04, Reagens och InstrumentAvtal, som skall spara pengar på reagenser och instrument genom att teckna mer förmånliga avtal. Detta beräknas ge + 2,5 mkr i resultatförbättring. Anpassning av närvaro i primärvård till egentligt behov. Det är kunden som styr över denna utveckling genom att köpa de tjänster de behöver LMC beräknar att detta kommer att leda till + 2,5 mkr i resultatförbättring. Åtgärder motsvarande + 10,5 mkr i resultatförbättring återstår för balans. Dessa utgör en kombination av generella rationaliseringar motsvarande minst 3 %, en fortsatt fokus på att dra nytta av storskalighetseffekter på centrallaboratorienivå samt kontinuerliga effektiviseringar genom processförbättringsarbete. Ovanstående planerade resultatförbättrande åtgärder och rationaliseringar kommer att få konsekvenser för LMC:s fortsatta bemanning och innebär att vikariat inte kommer att förlängas och att cirka 15 fasta tjänster försvinner (se bilaga 3), inklusive förändringar med anledning av plasmaferesavvecklingen. Detta kommer att i möjligaste mån hanteras inom ramen för LiÖ:s övergripande omställningsarbete. I uppskattningen av kommande personalbehov ingår en bedömning av hur kundernas efterfrågan av LMC:s lokala närvaro kommer att se ut. Detta behov är svårbedömt och utgör en risk i budgeten avseende om, hur och när dessa förändringar kommer att ske. Laboratoriemedicin Östergötland Intäkter Personal Material Övriga Summa Finansiella Resultat Budget 2004 totalt kostnad kostnad kostnader kostnader kostnader Prognos Oförändrad verksamhet Volymförändring LabRoS Helårsutveckling stab Plasmaavveckling Produktutvecklingsersättning (PUE) Summa Enheternas rationalisering Enheternas budgetförslag Verksamhetstödjande projekt VK-support Verksamhetsstödjande projekt Upphandling (RIA) Anpassad närvaro i Primärvården Slutlig budget Differans mot prognos (18)

12 Förslag till beslut Laboratoriemedicin Östergötland föreslår landstingsstyrelsen BESLUTA - a t t godkänna budgeten - a t t godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2003, kronor år 2004 samt kronor år a t t godkänna de i bilaga 3 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk natur Laboratoriemedicinskt Centrum i Östergötland.. Jörgen Sjödahl Laboratoriedirektör.. Malin Sucksdorff Controller, Analys & Planering Bilagor: Bilaga 1 RR, BR, FA Bilaga 2 Investeringar Bilaga 3 Personalbehov Bilaga 4 Kompetensutvecklingsbehov Bilaga 5 Utdrag MBL-protokoll Bilaga 6 Organisation (18)

13 Bilaga 1 Resultaträkning Finansieringsanalys 2004 Tillförda medel 2004 Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag 0 Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård 377 Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård 400 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 0 Försäljning av utbildning 50 Minskning av långfristiga fordringar 0 Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet 0 Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd 500 Statsbidrag 100 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Bidrag för personal 600 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag 0 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 0 Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 50 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl DÅ) Eget kapital, avsättningar och skuld (enl DÅ) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter (18)

14 Bilaga 2 PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: 030 Laboratoriemedicin Östergötland Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Immunokemi-instrument LMÖ Lagermodul (transportbana) 750 Modulen är under utveckling Koagulation 500 Ersättningsinvestering Instrument KUA-lab 500 Syra-bas, hjärtmarkörer Uppgradering av mikrobiologens datasystem Ersättningsinvestering Fluorescensmikroskop m. bildbehandling 500 Ersättningsinvestering: Idag används forskningsmikroskop för diagnostik Utrustning för blododlingsdiagnostik Ersättningsinvestering ELISA robot (KI) Hög prioritet, upphandling pågår Gelstation (akutlab) Låg prioritet i nuläget Pipetteringsrobot (för PCR reaktioner) 500 Mikroarrayutrustning 500 (anm. HU satsar cirka 3Mkr) Ospecificerat Totalt Investeringar över 500 tkr varav ersättningsinvesteringar Mindre investeringar varav ersättningsinvesteringar varav lagkrav utbyte freonkylar (18)

15 Bilaga 3 Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. Produktionsenhet: 030 LMC 1) Verksamheten/produktionen kommer under år 2004 att: X Öka Minska Vara oförändrad 2) Bemanningsbedömning för år Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori Orsak till förändring Åtgärd Förändring Brist Ålderspension Övertalighet Ny- Ersättnings- Ej Behov/trend + - rekrytering rekrytering tillsättning Ack. Resultat 0/ Läkare: Spec ST / Sjuksköterskor/motsv.: BMA Cytodiagnostiker / Undersköterskor/motsv.: / Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Samtliga: Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare: Ulla-Britt Johansson 15 (18)

16 Bilaga 4 Blankett B4, Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper Summa: 0 Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper Excel utbildning 5 BMA Ekonomi, redovisning 5 Sekr, BMA Datautbildning 60 BMA, USK Cytodiagnostiker utbildning 6 BMA Förändringsarbete & stressreaktioner 100 samtliga Ekonomi, hantering av system/uppföljnig 50 LMÖ-chefer/LG Projektutbildning, mindre projekt 25 Utveckling av potentiella chefer/ledare 10 Gruppledare/samordnare VISMA-utbildning 50 LMÖ-dagar, symposier 400 Samtliga Uppdrgsutbildning molekylärbiologi 10 BMA Summa: 716 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper Projektledarutbildning 8 Ingenjörer, BMA LabRoS-utbildnig 300 BMA, USK Summa: 308 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" 16 (18)

17 Bilaga 5 Protokoll fört vid MBG Närvarande: Adjungerade Bilaga Arbetstagarrepresentanter: Margaretha Pettersson, SKTF Lena Svensson Vårdförbundet Bodil Carlsson, Vårdförbundet Kerstin Sjöberg, Kommunal Bengt Ekermo, Läkarförbundet Björn Carlsson, SACO Arbetsgivarrepresentanter: Jörgen Sjödahl, ordf Malin Sucksdorff Ulla-Britt Johansson, sekr Ärende: Dagens möte utgör extra MBG-LMÖ för förhandling enligt MBL 11 av LMÖ s förslag till budget och investeringsplan. LMÖ förslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna budgeten - att godkänna investeringar - att godkänna särskilda investeringsobjekt Förhandling MBL 11 Jörgen beskrev budget som en plan för att uppskatta intäkter och anpassa Arbetsgivarens kostnader därefter. Intäkterna är avgörande, priset får inte höjas 2004 Kommentarer och volymen beror på beställningar från våra kunder. Övriga förutsättningar enligt bilaga 1. Bilaga 2 personalplan och bilaga 3 kompetensutvecklingsbehov har uppdaterats och biläggs protokollet. Arbetstagarorganisationernas kommentarer Förhandlingen avslutad Från Läkarföreningen framfördes en oro att overheadkostnaden blir hög inom LMÖ samt att man hade önskat bättre specifikation av hur utvecklingsmedlen används inom LMÖ. Samtliga fackliga ledamöter accepterade redovisat budgetförslag. Förhandlingsskyldigheten förklarades fullgjord och förhandlingen avslutad. Vid protokollet Ulla-Britt Johansson Justeras Jörgen Sjödahl Bodil Carlsson Kerstin Sjöberg Bengt Ekermo Björn Carlsson Margaretha Pettersson 17 (18)

18 18 (18) Bilaga 6

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-08

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-08 Datum 2003-09-24 D-nr Till: Landstingsstyrelsen i Östergötland Kopia: LD, LMÖ-LG, LMÖ LM Delårsbokslut med helårsbedömning Förvaltningsberättelse 2003-08 SAMMANFATTANDE BALANSERAD VERKSAMHETSPROGNOS Ett

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-04

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-04 Datum 2003-05-20 D-nr Till: Landstingsstyrelsen i Östergötland Kopia: LD, Ek.dir, LMÖ-LG, LMÖ LM Delårsbokslut med helårsbedömning Förvaltningsberättelse 2003-04 SAMMANFATTANDE BALANSERAD VERKSAMHETSPROGNOS

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2008. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Årsredovisning 2008. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Årsredovisning 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland 2009-03-09 sidan 2 av 28 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 5 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys och

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer