ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB

2

3 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse resultaträkningar 11 - balansräkningar ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 13 - kassaflödesanalys 14 - tilläggsupplysningar 15 - upplysningar enskilda poster (noter) underskrifter 20 - revisionsberättelse 21 - årsredovisningen i bilder ordlista 26 - egna anteckning 27

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningen registrerades Nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Cisternen 1, Lidingö kommun Föreningen ingår i Gåshaga Hamnpromenad samfällighetsförening, andel 70/429. som förvaltar samfälligheten Stapelbädden Ga:1. Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2013 Ordinarie: Suppleanter: Håkan Hammarström Ordförande Måns Ericson Bo Lindahl Ledamot Staffan Wennberg Hans Persson Ledamot Jan Uhler Ledamot Jan Ahlström Ledamot Göran Parner Ledamot Gunnar Evaldsson Ledamot Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2013 Ordinarie: Suppleanter: Håkan Hammarström Ordförande Måns Ericson Bo Lindahl Ledamot Staffan Wennberg Hans Persson Ledamot Jan Uhler Ledamot Jan Ahlström Ledamot Göran Parner Ledamot Marc Grieco Ledamot Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Revisorer Ordinarie: Suppleant: Jan-Ove Brandt, KPMG Auktoriserad revisor Per Engzell Auktoriserad revisor Sidan 4 av 28

5 Valberedning Gunilla Laius Filomena von Zeipel Lisa Reijler Gösta Norén Caroline Halldén Gunilla Kihlbom Sverker Backlund Ulla Maki Sammankallande Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 23 maj Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Under året har 9 (f.å 8) bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2013 var 112 (f.å 112). Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Cisternen 1, Lidingö kommun Nybyggnadsår och värdeår är Årets Föreg. år Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I Försäkringen ingår ett bostadsrättstillägg för att bland annat förenkla hanteringen av skador. På fastigheten finns 6 flerbostadshus i 5 våningsplan innehållande totalt 67 lägenheter samt 1 byggnad med radhus i 3 våningsplan innehållande 6 lägenheter. Samtliga 73 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Nedersta planen i flerbostadshusen innehåller cykelrum, elrum, barnvagnsförråd samt ett antal lägenhetsförråd. Dessutom finns en undercentral, gemensam tvättstuga och en övernattningslägenhet för medlemmarna att hyra. Det finns även ett garage som, förutom de 73 garageplatserna, innehåller lägenhetsförråd. Den totala boytan är kvm. Sidan 5 av 28

6 Lägenhetsfördelning rok 2-3 rok 3 rok 4 rok 5 rok 5-6 rok 6 rok 8 rok Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. All annan förvaltning har administrerats av styrelsen. Föreningen är medlem i Bostadsrätterna ( f d SBC). Avtal med leverantörer Fastighetsskötsel Städning Sommarunderhåll Vinterunderhåll Hissavtal Hissbesiktning Kabel-tv, bredband, telefoni El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Canalt AB Canalt AB Lidingö Trädgårdscenter TK's Jordbruksentreprenad Gräddö Kone Inspecta Comhem AB Fortum, Mälarenergi Fortum Lidingö Stad Lidingö Stad, Sita Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Sidan 6 av 28

7 Verksamheten Styrelsen arbetar efter visionen: Gåshaga Pirar 4 skall ha en ledande marknadsprisutveckling på sina bostadsrätter. Vi vill uppnå detta genom att förvalta och utveckla fastigheten kostnadseffektivt och långsiktigt uthålligt. Styrelsen vill verka för alla medlemmars intresse och god sammanhållning, med respekt och en god ton i kommunikationen. Vi vill också verka för god ordning och att samtliga medlemmar förstår och respekterar de regler vi har för allas trivsel. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten En översyn av balkongernas inglasningar genomfördes under maj månad hos de medlemmar som så önskade. En ny mangel till tvättstugan har inköpts. Ytterdörrarna har lackats och garagedörren har målats liksom radhusens förrådsdörrar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Föreningen har i mars lanserat en ny hemsida för att underlätta kommunikation och för att göra den mer tillgänglig och lättare att uppdatera. Föreningens varmvattenförsörjning har förbättrats med byte av pump mm vilket ska ge bättre och tryggare tillgång. Förvaltning av föreningens fastigheter och drift Samarbetet mellan bostadsrättsföreningarna Brf Gåshaga Pirar 1 till 5 har fortsatt att utvecklas. En effekt av samarbetet är att vi gemensamt kan sluta förmånliga avtal som exempelvis vinter- som sommarunderhåll. Gemensamma insatser och arrangemang Två helger, en på våren och en på hösten, samlades alla för att städa vår utemiljö. Trivselkommittén ordnade med förtäring. Efter sommaren anordnades en mycket lyckat Boulekväll på Badholmen. Sidan 7 av 28

8 Utemiljö En viktig uppgift under året har varit att ta hand om de nyanlagda gräsmattorna under en varm och lång sommar. Vädrets makter bistod oss med lämpliga mängder regn vid ett antal tillfällen annars hade vi haft svårt att hålla jämna steg med solen och värmen, trots att ett antal tappra medlemmar vattnade. Några fyrkanter har kompletterats med ny sedum matta, (garantiåtgärd). Fyrkanterna är känsliga för snö, sand och salt som plogas upp när vi har snörika vintrar. Lidingö Stad har beställt och bekostat arbetet med att bitvis lägga ny asfalt på vår gångväg mot parksidan. Rötter från havtornsbuskarna som orsakat skadorna i asfalten har också kapats av för att inte orsaka oss nya problem. Vi har under senhösten anlagt en trappa från Skepparkroken ned mot strandpromenaden. Vi har haft två städdagar med bra uppslutning från medlemmarna både vår och höst. Nytt avtal om sommarunderhåll har tecknats med Lidingö Trädgårdscenter - avtalet gäller fram till den 1 april Vårt avtal om snöröjning med TK Entreprenad upphör våren 2014 så här står vi inför en ny upphandling. Vi behöver fler medlemmar i arbetsgruppen Utemiljö så hör gärna av Dig om Du vill hjälpa till. Energi Under åren har vi haft 4 olika typer av energiavtal med Fortum. För perioden har enligt Fortum deras energipris ökat med drygt 8 %, samt fastpris andelen vid ett tillfälle med 10 %. Samtidigt har vi med tekniska förbättringar och aktiv säsongrelaterad reglering minskat förbrukningen av fjärrvärme och särskilt minskat de kalla månadernas förbrukning då energitarifferna är som högst. Dessa åtgärder tillsammans med våra val bland avtalstyperna har resulterat i en oförändrad kostnad per MWh. Kostnaden per MWh var 926 kr år 2009 och 930 kr år Totalt har vi därför, tack vare de tekniska åtgärderna och avtalsval, under 4-årsperioden stegvis kunnat sänka vår värmekostnad. Således hade GP 4 en total kalenderårskostnad år 2010 på kr medan, trots en kall vårvinter, vi erhöll en total kalenderårskostnad år 2013 på kr. Information/Kommunikation Föreningens hemsida hålls uppdaterad med medlemsinformation och styrelseprotokoll. Ett nätverk av mailadresser finns för att medlemmar enklare ska kunna nå personer med olika ansvarsområden eller arbetsgrupper. Medlemmarna kan också nå varandra enklare då varje huskropp har en egen mailadress. Kommunikationen mellan medlemmar och styrelse är frekvent vilket är ett mycket gott tecken. Sidan 8 av 28

9 Ekonomi Årets strategi, handlingsplan och gynnsamma temperaturer när det gäller vädret, bidrog till ett bra resultat. De flesta stora kostnadsposter som energi, räntor, snöröjning och övriga rörelsekostnader var lägre än budget. Avgifterna till föreningen är i princip oförändrade sedan 2004 och vi planerar inte avgiftshöjning för kommande period. I augusti omplacerades lån för kr med löptider på 3 år respektive 5 år och föreningen amorterade kr. Vid årets slut var den totala låneskulden kr. Resultatet för året blev ca kr som ytterligare förbättrade kassaflödet i vår förening. Fördelning intäkter och kostnader Intäktsfördelning % 3% 0% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Intäkter Tkr Årsavgifter Hyresintäkter 532 Övriga intäkter 184 Kapitalintäkter 13 Summa Kapitalintäkter 88% Kostnader Tkr Fastighetsskötsel 546 Reparation/underhåll 297 Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader 344 Fastighetsskatt 44 Övr.förv/rörelsekostn. 237 Personalkostnader 128 Avskrivning 776 Kapitalkostnader Summa % 15% Kostnadsfördelning % Fastighetsskötsel 6% Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt 24% Övr.förv/rörelsekostn. Personalkostnader 2% 4% 6% Avskrivning 1% Kapitalkostnader Sidan 9 av 28

10 Flerårsjämförelse/nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 82% 81% 81% 81% 81% Kassalikviditet, % 313% 349% 383% 285% 216% Snittränta, % 2,92% 2,92% 2,49% 1,67% 2,32% Årsavgift, kr/kvm boyta Lån, kr/kvm boyta Ränta, kr/kvm boyta Lån, mkr 61,40 63,00 65,00 65,37 66,07 Värme, kr/kvm El, kr/kvm Vatten, kr/kvm Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts från reserv för framtida fastighetsunderhåll ianspråktages i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sidan 10 av 28

11 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sidan 11 av 28

12 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sidan 12 av 28

13 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reserv framtida fastighetsunderhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Medlemmarnas reparationsfond Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 13 av 28

14 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sidan 14 av 28

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Bostadsrättsföreningen tillämpar progressiv avskrivning av föreningens byggnad. Progressiv avskrivning har sedan lång tid varit vanligt förekommande i bostadsrättsföreningar. Bokföringsnämnden (BFN) gjorde den 21 mars 2014 ett uttalande på sin hemsida i vilket man förklarade att varken tidigare eller nuvarande normgivning ger stöd för att progressiva avskrivningar är den metod som generellt bör tillämpas för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. BFN har samtidigt aviserat att man skall ta fram ett underlag för ställningstagande i frågan den 28 april Föreningen kommer att på lämpligt sätt anpassa sig till de eventuella klargöranden av normgivningen som BFN presenterar, vilket kan komma att få väsentliga effekter på kommande resultat- och balansräkningar. Övriga anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,29% (0,27%) Inventarier 20% (20%) Siffror inom parentes gäller föregående år. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Definition av nyckeltal Nettoomsättning: Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. Sidan 15 av 28

16 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser mm Not 2 Övriga rörelseintäkter Gemensamhetslokal Överlåtelse- & pantavgifter Försäkringsersättning Övriga intäkter Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt avtal Städ Hisservice Markskötsel Snöröjning/Halkbekämpning Förbrukningsmaterial Not 4 Reparationskostnader Reparation byggnader Reparation tvättstuga Reparation installationer Övriga reparationer Not 5 Underhållskostnader Underhåll installationer Underhåll huskropp utv Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Sidan 16 av 28

17 Not 7 Övriga driftkostnader Fastighetsförsäkringar Samfällighetsförening Tv/Bredband Not 8 Fastighetsskatt Fastighetsskatt bostäder Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Leasing/hyror Förbrukningsinventarier Telekommunikation Försäkringspremier Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Medlemsavgift organisationer Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Arvode och kostnadsersättning för revisionen KPMG AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 10 Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelsen Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Medeltal anställda Män 0 0 Kvinnor 0 0 Sidan 17 av 28

18 Not 11 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 12 Maskiner, inventarier och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tv/Bredband Försäkring Förvaltningsarvode Samfällighetsavgift Sidan 18 av 28

19 Not 14 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser Reserv framtida fastigh.underhåll * Balanserat resultat Resultat föregående år Årets resultat * Avsättning enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stämmobeslut Not 15 Skulder till kreditinstitut Bank %-sats Omsättning Stadshypotek 2,99% Stadshypotek 3,11% Stadshypotek 2,62% Stadshypotek 3,11% Stadshypotek 3,32% Årets amortering uppgår till tkr. Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca 0 tkr årligen. Om 5 år beräknas skulden till långivarna uppgå till ca tkr. Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter/löneskatt Revisionsarvode Fjärrvärme Fastighetsskötsel El Städ Reparation Snöröjning Sidan 19 av 28

20 Sidan 20 av 28

21 Sidan 21 av 28

22 Årsredovisningen i bilder Soliditet Kommentar God soliditet i ett bostadsbolag anses vara 40% Eget kapital S:a kapital ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 81,81% 81,42% Soliditet Kassalikviditet Omsättningstillgångar, tkr Kortfristiga skulder, tkr Kommentar God kassalikviditet är > 115% ,00% 150,00% 130,00% 110,00% 90,00% 70,00% 50,00% ,68% 133,72% Kassalikviditet Sidan 22 av 28

23 Årsredovisningen i bilder Taxeringsvärde Mark 34% Kommentar Förhållande mellan taxering för mark och byggnader Byggnader 66% Belåningsgrad Kommentar Bästa räntevillkor erhålles upp till 75% av taxeringsvärdet Fastighetslån, tkr Taxeringsvärde, tkr 0 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ,65% 32,83% Belåningsgrad % (fast.lån/tax värde) Låneportfölj > 3 år 32% Omsättning av föreningens lån < 1 år 20% Kommentar Lånens omsättningtid från år 48% Sidan 23 av 28

24 Årsredovisningen i bilder Ränteutveckling 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Ränteutveckling Kommentar Både föreningens ränta och reporäntan är beräknad på ett genomsnitt över året. Reporäntan Föreningens snittränta Kostnadsutveckling kr/kvm Räntekostnader Kommentar Under 2009 gjordes en extra amortering 1,8 mkr och under 2013 har en extra amortering om 1,6 mkr genomförts Ränta Vatten Värme El Sophämtning kr/kvm Taxebundna kostnader Kommentar Ingen Sidan 24 av 28

25 Årsredovisningen i bilder Överlåtelser Antal överlåtelser per år och lägenhetstyp rok rok rok rok rok Kommentar I diagramet är endast överlåtelser till utomstående medtaget. Prisutveckling per kvm vid överlåtelse Ek. Plan kr/kvm Kommentar Ek. plan avser ursprungliga insatser. Sidan 25 av 28

26 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningens fackuttryck, lämnas här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken. Anläggningstillgångar, tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar, är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på tillgångar som har livslängd på mer än tre år. Avskrivningen görs för att fördela kostnaderna över hela tillgångens livslängd. Balansräkningen, visar föreningens tillgångar och skulder per bokslutsdagen. Tillgångar och skulder skall balansera - dvs. tillgångarna och skulderna skall uppgå till lika stora belopp. Omsättningstillgångar, är tillgångar som snabbt kan omsättas i likvida medel. Här under ligger bl. a. föreningens likvidkonton. Omsättningstillgångarna tillsammans med anläggningstillgångarna utgör föreningens samtliga tillgångar. Resultaträkningen, redovisar föreningens intäkter och kostnader under året. Längst ned på resultaträkningen framgår årets resultat. Resultatet redovisas i flera steg. Alla dessa delresultat bör vägas samman när man bedömer årets resultat. Förvaltningsberättelse, är en av delarna i föreningens årsredovisning. Förvaltningsberättelsen beskriver styrelsens sammansättning, vad som hänt under året och styrelsens förslag till resultatdisposition. Revisionberättelsen, är den rapport föreningens valda revisor skriver efter ha granskat föreningens ekonomiska handlingar och bokslut avseende verksamhetsåret. Revisionsberättelsen bifogas alltid i årsredovisningen. Kortfristiga skulder, är skulder som skall regleras (betalas) inom ett år. Soliditet, är föreningens egna kapital ställt i relation till totalt kapital. Likviditet, man ställer föreningens snabba tillgångar dvs. omsättningstillgångarna mot de snabba skulderna dvs. kortfristiga skulderna. (Ponera att samtliga fordringsägare kommer samtidigt och yrkar full betalning, så skall föreningen kunna betala omgående, utan att behöva låna pengar). Likviditeten bör därför ligga på minst ca 115 %. Långfristiga skulder, är skulder vars löptid överstiger ett år. Överhypotek, säkerhet i befintligt pantbrev som ligger mellan lånets kapital- skuld och pantbrevets värde. Nyckeltal, jämförande tal för att kunna analysera ekonomiska- eller tekniska uppgifter, huruvida föreningen ligger över eller under likvärdiga föreningar. Nyckeltal för fastighetsförvaltning skall dock mest ses för att jämföra den egna föreningen årsvis. Ställda panter, avser de pantbrev som uttagits och lämnat som säkerhet för föreningens lån. I takt med att lånen amorteras kan pantbrev återlämnas eller kan föreningen utaga s.k. överhypotek. Upplupna intäker, är intäkter som tillhör verksamhetsåret men som ännu ej kommit föreningen tillhanda. Upplupna kostnader, är kostnader som tillhör verksamhetsåret men som ännu ej fakturerats föreningen. Sidan 26 av 28

27 Egna anteckningar: Sidan 27 av 28

28 Välkommen till Gåshaga pirar 4 ett stenkast från havet Våra sex flerfamiljshus och sex radhus på Skepparkroken kallas i Gåshaga pirar för Husen på höjden. Området färdigställdes under 2004 och ligger ett stenkast från havet. Precis nedanför vår förening ligger samfällighetens badö, med badbrygga och sandstrand för de minsta. Här njuter vi av närheten till hav och natur och trevlig gemenskap i föreningen. Gåshaga består av områdena Gåshaga Pirar med flerfamiljshus och radhus, Gåshaga Strand med friliggande villor och Gåshaga Brygga med radhus. Hela området präglas av sin närhet till vattnet med småbåtshamnar, pirar och gröna badö.

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer