Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003"

Transkript

1 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet om regional utveckling. Regionala beredningens tilläggsuppdrag är att med utgångspunkt i landstingsplanen och tillväxtavtalet ska arbetet 2003 inriktas mot: Nyföretagandets villkor. Särskilt ska förutsättningarna för ett livskraftigt företagande och behov av arbetskraft belysas. Kulturutbudet i länet. Särskilt ska förutsättningarna om det är rikt, varierande och tillräckligt spritt belysas. Slutsatser I våra samtal med medborgarna på de orter vi besökt har vi funnit, att kulturen är en mycket viktig faktor för människorna tillsammans med en bra sjukvård, för att de ska finnas goda förutsättningar för ett starkt näringsliv. Vi har heller inte funnit i de samtal vi fört någon som ifrågasätter samhällets engagemang på kulturområdet. Däremot torde det råda en stor okunskap om landstingets engagemang utanför hälso- och sjukvården bland Norrbottningarna och dess skattebetalare, om våra iakttagelser skulle överensstämma för hela länet. Med uppdraget i landstingsplanen för år 2003 och med det material som ledamöterna har analyserat av det medborgarna framfört, har beredningen valt att lyfta följande frågor till landstingsfullmäktige: Företagare säger att samarbete och samverkan mellan arbetsförmedlingen, företagarföreningar, företagsutbildning m m har stor betydelse för att företagen ska få det stöd de behöver för sin utveckling. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur en förbättrad samordning mellan samhällets aktörer och företagare skulle kunna se ut. En viktig faktor för de som startar eget och de företagare som är etablerade sägs vara ett fungerande kontaktnät. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att utreda om landstinget kan bidra med att stärka den funktionen för företagare.

2 De som startar företag framhåller att det finns för många olika aktörer som de kan vända sig till vilket medför att det är svårt att veta vem de ska vända sig till med sina olika frågeställningar. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att verka för att de olika aktörernas roller blir tydliga för medborgare. När det gäller nyföretagandets villkor och förutsättningar för ett livskraftigt företagande samt deras behov av framtida arbetskraft, finns speciella iakttagelser som behöver diskuteras. Bland de företagare ledamöterna träffat finns på flera håll förutsättningar för att expandera och en viss optimism tycks råda. Däremot nämner de allra flesta över huvud taget inga som helst svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft när frågan har ställts. Frågan är om detta är en uppfattning som finns på andra orter i länet, förutom de orter ledamöterna besökt. I prognoser varnas ofta för arbetskraftsbrist. Finns det, för de Norrbottniska företagarna, inga skäl till oro för hur allt färre i arbetsför ålder ska räcka till i konkurrensen med andra attraktiva regioner i vår omvärld, eller finns det en tickande bomb som snart briserar? Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att belysa och se över hur den framtida arbetskraften ska rekryteras. Beredningen har tidigare år lyft frågan till fullmäktige om företagares tveksamhet kring ALMIs uppgift och vilken effekt satsade medel får för utvecklingen av näringslivet. Ledamöterna har detta år på nytt fått klara signaler från småföretagarna om att de inte ser ALMI som en resurs som finns för dem. Därför vill beredningen på nytt att Landstingsfullmäktige ger styrelsen i uppdrag att beakta dessa synpunkter i ägardirektivet. I våra samtal har det framkommit åsikter om att det saknas verksamhet beträffande kulturutbudet för ungdomar (tonåren tjugoårsåldern). Medborgarna föreslår relativt enkla saker som skulle få de små kommunerna att kunna starta upp verksamheter där ungdomar kan engagera sig. De föreslår att resurser eller omprioriteringar görs så man bland annat kan engagera producenter, regissörer och koreografer som reser runt i företrädesvis de mindre kommunerna för att stödja ungdomarna i att starta upp verksamheter med teater, musikgrupper och dans. Beredningen föreslår därför fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta behov finns på fler ställen i länet utöver de ställen som beredningen besökt denna gång, och återkomma i så fall med förslag till lösning

3 Som ett komplement till kulturutbudet i inlandskommunerna, föreslås att länstrafiken medverkar till bussförbindelser till kustens evenemang med rimliga villkor. Beredningen ser även att landstingets länsinstitutioner ska medverka till att ordna transporter från inlandet som underlättar besök till dessa institutioner. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för att möjliggöra att detta skulle kunna bli verklighet. Utifrån att regionala beredningen, i sitt uppdrag, ska ansvara för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet om regional utveckling, vill beredningen lyfta frågan om näringslivets koppling till sjukvård. Det klara budskap som Arjeplogsborna som beredningen träffat vill skicka med ledamöterna som besökte kommunen att sjukvårdens kvalité och resurser kan vara avgörande för biltestindustrins och övrig testverksamhets fortsatta investeringar i Arjeplog. Oron finns hos människor oavsett vad de sysslar med. På vilket sätt bemöter landstinget den aspekten? Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att göra fortlöpande omvärldsanalyser av utvecklingen av befintliga och framtida etableringar inom testverksamhetsnäringen. Detta för att det ska finnas en beredskap för att anpassa sjukvården för att säkra en god sjukvård på aktuella orter. Beredningens svar på uppdraget i landstingsplanen 2003 Synen på landstinget I möten med medborgare har de två inledande frågorna gällt personens syn på landstinget och om de känner till vad landstinget sysslar med förutom sjukvård. Medborgarna uttrycker stor variation över vad de tänker när Norrbottens läns landsting nämns. Alltifrån att de anser att det fungerar ganska bra och att landstinget förutom sjukvården är mån om kulturen till att de tänker på sjukvård, sjukhus, nedskärningar, dåliga konsekvensanalyser före beslut, låga löner för kvinnor och att det ger negativa tankar. Flera säger att de inte känner till vad landstinget sysslar med förutom sjukvård. Samtidigt finns också många som uttrycker att landstinget förutom sjukvård även sysslar med diverse bidrag till kulturverksamhet, skolor, länstrafik och näringslivsutveckling. Nyföretagandets villkor Möjligheten att starta och driva företag i Norrbotten Fördelarna med att vara företagare i Norrbotten beskrivs med att här finns enastående natur, lediga lokaler, låg hyra, trovärdighet hos kunder, gott om arbetskraft, seriösa kollegor och affärspartners, liten konkurrens, oerhört stimulerande miljö och i Pajala nämns förmånliga möjligheter till tjänstledighet upp till dagar för personer som är kommunalt anställda, som vill starta eget. Några ser inte att det finns några hinder.

4 De flesta har gått någon starta eget kurs som de anser är mycket viktigt att göra. När de startat sin verksamhet har ett viktigt stöd varit arbetsförmedlingen, näringslivskontoret i kommunen, olika företagarföreningar såväl lokalt som regionalt, nyföretagarcentrum, någon nämner att fackförbundet eller försäkringskassan haft en funktion vid start. Andra nämner att ALMI Företagspartner Norrbotten AB utgjort ett stöd. Ibland är det enskilda personer från någon företagarförening eller näringslivskontor som haft en avgörande betydelse vid start eller under många år där de fungerat som stöd. Några nämner också att samverkan mellan arbetsförmedlingen, företagarföreningar, företagsutbildning m fl har stor betydelse, när den fungerar. De företagare som fått stöd från ALMI genom att de beviljats låna pengar eller stöd i sin verksamhet, säger sig vara nöjd med den kontakten. Andra uttrycker att de inte känner till vad ALMI är. Flertalet som ledamöterna pratat med uttrycker att ALMI är för dyra och att de har färdiga koncept som inte passar dem. De uppfattar också att ALMI är i en annan division dvs de är till för större företag än den storlek de själv har eller tänker starta. På så sätt är det inte naturligt att de vänder sig dit. Flera som kontaktat dem har fått avslag på sin ansökan om deras stöd. Större delen av de tillfrågade, startade eget för att de ville vara sin egen chef eller för att ordna sin egen försörjning. Det är också ett sätt att tjäna pengar på och att nå ett självförverkligande. Att starta eget sägs vara ett av få sätt att kunna stanna kvar i bygden. Det är också ett sätt att slippa arbetslöshet. Som drivkraft att starta eget nämns att de hade en god idé och det var ett sätt att utvecklas på. De allra flesta som ledamöterna träffat, ser en utvecklingspotential i sina företag. Ett bra kontaktnät är särskilt viktigt vid start av nytt företag, både för att hitta någon att samverka med, någon att diskutera med, kunna få goda råd från och ibland kan det vara ett sätt att eventuellt hitta arbetskraft. Företagare beskriver att samarbete och samverkan mellan arbetsförmedlingen, företagarföreningen, företagsutbildning m m har stor betydelse när det fungerar. Svårigheter med att starta och driva företag i Norrbotten Nackdelar med att vara företagare i Norrbotten är avstånden till: kunder, marknaden och vidareutbildningar. De anser att det är bristfälliga och dyra kommunikationer för data, flyg och vägar. Det framhålls att personalen på banken har hög kompetens men det är trots det svårt, intill omöjligt, att få lån från bankerna. En kvinna förmedlar att hon blivit dåligt bemött av personalen när hon sökte lån till att starta sitt företag. Någon uttrycker att de måste ha kontakter och inflytande för att kunna lyckas. Det är en liten närmarknad på ett stort geografiskt område och att beslutande personer finns långt borta. För Arjeplogs del sägs att där finns svårigheter att hitta bostäder för de som vill flytta dit. På så sätt ser de en begränsning för de som önskar etablera sig med företag på orten. De uttrycker också att en förutsättning för att biltestindustrin ska fortsätta med sin utbyggnad av verksamheten, måste vara garanterade en god sjukvård. De känner en oro kring de utredningar som landstinget gör och på vilket sätt dessa kan påverka sjukvården. Att starta eget har för flera beskrivits som en otrygg (ekonomiskt) period. Det har varit svårt med allt administrativt arbete och försäkringar som måste

5 tecknas. Det har varit ett hinder vid nystart både kring rutiner och kunskaper kring administrativt arbete samt vilka myndighetskontakter de ska ta. Medborgarna framhåller att det finns för många aktörer som de kan eller ska vända sig till. På så sätt upplever de att det är svårt att veta vem de ska vända sig till i de olika frågorna. Behovet av arbetskraft Flertalet av de små företagare som ledamöterna pratat med, tror att de om fem år har ökat sin omsättning och ofta även sin personalstyrka. Några tror att de fortsätter att vara ensamma i företaget eller med samma personalantal som de har i dagsläget. Beroende på vilken bransch det var frågan om och vilken kommun, kunde svaret variera med att de trodde att det fanns kompetent personal om de ville anställa fler till att de såg vissa svårigheter med att hitta utbildad arbetskraft i sin bransch. De allra flesta nämner över huvud taget inget om svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft. I ledamöternas träff med en företrädare på arbetsförmedlingen i Pajala framkommer att AF generellt sett försöker arbeta flexibelt, hitta individuella lösningar på behov och problem. De samarbetar och försöker aktivt förbättra/utöka samarbetet med kommunens näringsverksamhet, skogvårdsstyrelsen, etablerade företag i gröna jobben projekt. De har inget eller mycket lite kontakt med Almi och länsstyrelsen. Företrädaren sa att det är kommunen som sköter kontakten med dessa. De allra flesta som söker starta-eget-bidrag får det beviljat. AF har även som företagarna uppmärksammat, lagt fram ett förslag om att förlänga tiden för hur länge man kan beviljas starta-eget-bidrag. Det sträcker sig från 6 månader med möjlighet till 6 månaders förlängning till t ex sammanlagt 2 år. Det medborgarna önskat tillägga För att främja infrastruktur och leveranser till Pajala föreslås att Länstrafiken utvecklas. Landstinget skall lyssna på medborgarna. Landstinget kan avskaffas och så länge det består, enbart ägna sig åt sjukvård. Det vore bra med en försäljningsorganisation som samordnar företag i Norrbotten. Hur den skall arrangeras har personen ingen uppfattning om. Elever från Grans naturbruksskola Eleverna säger att utbildningen motsvarar förväntningarna. De kommer att fortsätta med högre studier antingen direkt efter Grans eller när de praktiserat och/eller rest i världen först. De är inte främmande för att starta eget företag. De kan tänka sig att flytta från länet, om de måste, men vill gärna komma tillbaka igen om det är möjligt. Uppmaningen de ger är att det ska satsas på att locka ungdomar, som flyttat, att komma tillbaka. De säger att det är hos dessa det kan finnas stora möjligheter att finna framtida entreprenörer. Bussresenärer Synpunkterna från bussresenärerna ingår i stort i de övriga svaren. De säger att resandet med buss fungerar bra för dem. Däremot framförs en synpunkt om att busstationen i Haparanda och Töre har stängt tidigt på morgonen och personen önskar att den ska flyttas till något ställe där det finns personal eller en butik.

6 Kulturutbudet i länet Många företagare uttrycker spontant att de ser en stark koppling mellan näringslivets möjligheter och kulturens roll. De säger att kulturen behövs för att bidra till att göra en region attraktiv att etablera nya företag i. Kopplingen mellan kultur och näringsliv är särskilt uttalad i Piteå där de kuggar in i varandra och ger entusiasm och positiva ringar och kraft. I Piteå har de strukturerat sitt arbete mellan näringslivet och kulturen. Medborgarna uttrycker på olika sätt vad kultur är för dem. De säger att kultur är: teater, musik, litteratur, dans, sång, konst, historia, mestadels något som värmer i själen, sevärdheter, utställningar, museum, friskvård, jakt, fiske, gå på puben. Den är ett livselixir och den ger livskvalité eller som någon kort och gott sa: kultur är allt. I en fråga kring vilka av följande förslag till kulturarrangemang 1 som den tillfrågade kände till och besökt, ses en tendens av att Norrbottensteatern och kategorin någon annan amatörteater är mest känd och också mest besökt. Någon ger en kommentar till frågorna med att de många gånger inte tänker på vem som är arrangör utan mer på innehållet. Det framkommer att det finns en brist på kunskap kring vilka bidrag som landstingets kan ge till olika kulturaktiviteter, föreningar osv. Några frågar hur de kan söka pengar för att ordna kulturaktiviteter. De flesta som besöker kulturarrangemang gör det på lokal nivå. De lokala arrangemangen sägs vara minst lika viktiga som de etablerade arrangemangen. De framhåller att det är viktigt med de lokala grupperna och det som människor gör runt omkring i både tätorten och i byarna eftersom det engagerar väldigt många människor under tiden och ger sysselsättning. I Arjeplog framförs att i deras mångkulturella miljö med bl a biltestare från olika länder är det viktigt att det i omgivningen finns en levande kultur. Det anses viktig för såväl medborgare, säsongsarbetare som för besökande turister. Många är nöjda med det nuvarande kulturutbudet i sin kommun och i länet och uttrycker att det trots det inte skadar med mer. Några anser att kulturutbudet har ökat de senaste två åren. En kommentar är att de önskar att fler människor kommer som publik när det är något arrangemang som ordnas. De saknar musikarrangemang för ungdomar. Det uttrycks en oro över att danskulturen snart försvinner om inget görs för att bevara den. Tornedalsteatern har stor betydelse och högt värde för många som svarat på frågorna. De tror att skolbarnen i Pajala har mer i utbud än på andra ställen tack vare Tornedalsteatern verksamhet. Medborgarna hävdar att barnen får stor del av arrangemangen medan ungdomar har lite eller inget att välja på. Från både Kiruna och Arjeplog uttrycks att ungdomarna borde få ett större utbud av kulturevenemang. I Arjeplog sägs att nu är det sådan håglöshet och att man sitter mest hemma hos varandra och ser på DVD och super. För de små kommunerna föreslås att någon reser runt för att få igång och starta upp verksamheter där ungdomar kan engagera sig. Det ska vara pro- 1 Norrbottensteatern, Riksteatern, Samiska teatern, någon annan amatörteater, Norrbottens kammarorkester, Norrbotten big band, Norrbottens museum, Piteå kammaropera, länskonstnärerna: Bengt Pohjanen (litteratur) och Florian Kynman (konst) samt Jonas Jarl, länsregissör.

7 fessionella personer som kan starta teater, musikgrupper, dans eller skrivarverksamhet för ungdomarna. Ungdomarna i Arjeplog uppskattar bildspelet på Silvermuseet men i övrigt är det öken att gå på museum. Intresset för museet och kulturhistoren kommer tillbaka när de blir äldre. Silvermuseets föreläsningar är välbesökta. Från Kiruna framförs önskemål om stöd för att alla åldrar ska kunna få hjälp med konstnärlig verksamhet. Det framförs att det är bättre att samverka kring kulturutbudet och de arenor som behövs för att många människor ska kunna se, höra, uppleva arrangemang, istället för att varje kommun ska bygga egna anläggningar. Som ett komplement till inlandsorters kulturutbud, ges förslaget att länstrafiken ordnar bussturer så att det är möjligt att besöka evenemang vid kusten och åka tillbaka samma dag eller på kvällen. Biblioteket och bildningsförbundens betydelse Biblioteket sägs vara mycket viktig för flertalet av de personer som ledamöterna träffat. Det fyller många funktioner. Dit kan de gå för att ta det lugnt, det fungerar som träffpunkt, de kan göra informationssökning, de hittar det de söker där. För de som studerar har biblioteket också stor betydelse. Några säger att det ger dem tillgång till god litteratur och att de slipper resa till någon stor bokhandel på så sätt. Man besöker biblioteket för att barnen ska få större tillgång till böcker och för någon är det drömjobbet. En person arbetar där och för ytterligare en person sägs biblioteket betyda allt. Det finns även de som varken har tid eller intresse av att besöka biblioteket. De säger också att utbudet försämrats, att fjärrlånen ökat och att biblioteket har öppet på tider som inte passar dem. Av de tillfrågade medborgarna säger många att bildningsförbunden inte har någon större betydelse för dem. Många har inte haft någon kontakt alls. Några har gått enstaka kurser medan andra hävdar att bildningsförbunden har haft stor betydelse för dem. Studieförbunden sägs också betyda ganska mycket för kulturarrangemang. Det medborgarna önskat tillägga Det finns för lite för ungdomarna. För lite musik som passar de unga och för få som kan samla ungdomarna och hålla i t ex en amatörteatergrupp. Pengar till kulturen ger mest om det ges till amatörer. Viktigt för barnen att få nya perspektiv utifrån t ex Norrbottens - och Riksteatern. Landstinget ska satsa mer på kultur. Kulturverksamhet skapar ett bättre liv för ALLA! Jag är uppvuxen i svensk (ej engelskspråkig) miljö. Ju mer den amerikanska kulturen tränger ut det svenska i Sverige, desto otrivsammare blir det. Jag uppskattar stöd till svensk - och finskspråkig kultur. Det vore bedrövligt om det inte fanns någon annan kultur än amerikansk video. Önskar bättre- större utbud av kulturarrangemang för barn och ungdom. Svårt att aktivera de som inte är med i någon idrottsklubb. Vi saknar progressiva kulturpolitiker som har insikt och kunskap i kultur- och konstfrågorna. Årets verksamhet i beredningen Metoder och arbetssätt I beredningens verksamhetsrapport för 2002 framgår att beredningen eftersträvade att hitta nya arbetsmetoder inför För att effektivt nyttja de 15

8 dagarna har beredningen delat in sig i grupper om 3-4 ledamöter per grupp. För att få en spridning mellan olika kommuner har beredningen valt att besöka kommuner som varierar i storlek mellan stor och liten och mellan inland och kust. Beredningen valde att koncentrera besöken till dessa fyra kommuner: Arjeplog, Kiruna, Pajala och Piteå. Beredningens ledamöter har tillsammans utformat ett gemensamt frågeformulär som de kunnat använda som underlag i mötet med medborgare och olika företrädare. Delar av frågeformuläret har ibland fungerat som enkät där medborgarna fått en kort presentation av beredningens syfte med frågeställningarna och till vad de skulle användas. Varje kommungrupp har kontaktat organisationer, föreningar eller företrädare som representerat olika intressegrupper, för att avtala om besök hos dem. De har även mött företagsledare, personer i företagsutbildning, personer i anslutning till kulturarrangemang och biblioteksbesökare. Ledamöterna har anpassat besöken efter evenemang som varit i de kommuner de skulle besöka. Utifrån de synpunkter som ledamöterna fått till sig från medborgarna har en sammanställning gjorts där ledamöterna har analyserat materialet för att ge ett svar på årets uppdrag genom att lyfta de områden som de anser varit viktigast för landstingsfullmäktige att ta del av ur ett landstingsperspektiv, dvs ur landstingets roll och uppdrag. Arbetsmöten under året Regionala beredningen har genomfört åtta fasta möten under året. Arbetsmöten har förlagts till företag/institutioner där landstinget är delägare, huvudman eller ger ekonomiskt stöd. Syftet med att förlägga arbetsmöten på dessa ställen har dels varit att lämna landstingshuset som den frekvent använda mötesplatsen och dels få en presentation av de verksamheter som besökts. Året inleddes med planeringsseminarium för ledamöterna i Rosfors under två dagar. Beredningen har besökt Filmpool Nord AB den 5 mars, Norrbottens Museum den 5 maj, ALMI Företagspartner Norrbotten AB den 12 augusti. I samband med arbetsmöte den 26 augusti arrangerade beredningen en öppen föreläsning i Landstingshusets sessionssal med professor emeritus Sven Sandström under rubriken Kulturen håller dig levande. Vidare har beredningen besökt Grans naturbrusskola i Öjebyn den 8 oktober, Länstrafiken i Norrbotten AB i Överkalix den 5 november samt ett kort möte 19 november för fastställande av verksamhetsrapporten. I anslutning till beredningsmötet vid Grans naturbruksskola gavs tillfälle att intervjua elever vid skolan och i samband med att ledamöter åkte buss till beredningsmötet vid Länstrafiken AB i Överkalix, intervjuades några bussresenärer. Återkoppling Till medborgare Beredningens ledamöter i de olika kommungrupperna har valt att genomföra återkopplingen på olika sätt. De återkopplingsaktiviteter som planerats i nuläget är följande: Arjeplog-gruppen har bokat in en dag när de under ett företagsfika har bjudit in personer som de tidigare träffat kring de frågeställningar som de haft. De kommer då att dels berätta vad landstingsstyrelsen svarat på fjolårets frå-

9 gor som beredningen lyfte och dels berätta vad ledamöterna valt att framföra i årets verksamhetsrapport. Kiruna-gruppen planerar dels att skicka ut rapporten till berörda, men även att genomföra ett personligt besök där de berättar om verksamhetsrapporten. Pajala-gruppen kommer att sätta in en annons i det lokala annonsbladet där de ska framföra ett tack till de personer de mött i olika sammanhang för deras synpunkter och visa vad av detta som beredningen valt att framföra i sin verksamhetsrapport. Piteå-gruppen kommer i december att under en dag besöka de olika företrädare som de tidigare besökt för att berätta vad beredningen kommit fram till är viktigt utifrån medborgarnas synpunkter och fortsätta de resonemang som de tidigare haft. I Ditt Landsting-annonser kommer beredningarna att gemensamt redovisa årets arbete. I samband med beredningens verksamhetsrapport ges en kort beskrivning av rapportens innehåll med viktiga frågeställningar. De svar landstingsstyrelsen ger på de frågor beredningarna lyft i sina verksamhetsrapporter, kommer också att redovisas. Slutligen planeras en annons om vad hände för att redovisa vad som hänt med resultatet av 2003 års uppdrag. Återkopplingens vikt För att göra det möjligt för ledamöterna att genomföra återkoppling om vad som hänt med de frågor som de valt att lyfta i sin verksamhetsrapport, är det viktigt att de svar som landstingsstyrelsen ger går att härleda till att de tagits upp av regionala beredningen. Det gör det enklare att hitta svaren på de enskilda frågorna och på så sätt kan tilltron hos medborgarna öka. Den tid och engagemang de avsätter till att träffa ledamöterna behöver ge något konkret resultat även om den demokratiska processen, av naturliga skäl, tar tid.

10 Ekonomisk redovisning Den regionala beredningen har under 2003 haft en budget på totalt kronor. Konto Budget Utfall Resultat Kostnader för förtroendemanna organisationen Omkostnader Information och återkoppling till * medborgarna. Summa *Planerad återkoppling i form av personliga besök och annonsering beräknas kosta ca (ersättning för inkomstbortfall, hotell och resor belastar kontot Kostnader för förtroendemanna organisationen och finns inte redovisat ännu). Ledamöternas 15 dagar (nov 2002 nov 2003) Antal dagar, totalt Nyttjade dagar Varav ersatta Möten/beredn aktiviteter Andra aktiviteter Nyttjade dagar i procent % Utöver beredningsmöten och möten med medborgarna har ledamöterna använt dagarna till Europaforum, EU i går i dag i morgon, North Sweden (EUdebatt), Barents seminarium, länskonferens om skog, miljö och företagande, landsbygdsutveckling, Sverige i det nya Europa samt seminarium om regional kraftsamling. Förslag till frågeguide Bilagor

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Regionala beredningen

Regionala beredningen Regionala beredningen Delrapport 2004 Roller och uppdrag Beredningarnas roll I Landstingsplanen 2004 står att fullmäktiges beredningar är en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa. Verksamhetsrapport från Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Avser verksamhetsåret 2008

Barn och ungdomars hälsa. Verksamhetsrapport från Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Avser verksamhetsåret 2008 Barn och ungdomars hälsa Verksamhetsrapport från Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Avser verksamhetsåret 2008 1 2 Innehåll Barn och ungdomars hälsa 54 Verksamhetsrapport 2008 54 Inledning 54 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Verksamhetsrapport från regionala beredningen

Verksamhetsrapport från regionala beredningen Verksamhetsrapport från regionala beredningen Landstingets vision: Ett bra liv i en region med livskraft och tillväxt. Uppdraget Beredningens uppdrag kan sammanfattas i tre punkter: Genom kontakter med

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen 8 kommuner Krokom Strömsund Åre Berg Östersund Ragunda Bräcke 127.000 invånare Härjedalen Landstingets vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Jämtlands läns landsting Med bredd

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande regelverk, bidrag och nulägesanalys

Tidiga insatser för asylsökande regelverk, bidrag och nulägesanalys Tidiga insatser för asylsökande regelverk, bidrag och nulägesanalys TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE Från organiserad sysselsättning till tidiga insatser Lag om mottagande av asylsökande, 4: Migrationsverket

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer