Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003"

Transkript

1 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet om regional utveckling. Regionala beredningens tilläggsuppdrag är att med utgångspunkt i landstingsplanen och tillväxtavtalet ska arbetet 2003 inriktas mot: Nyföretagandets villkor. Särskilt ska förutsättningarna för ett livskraftigt företagande och behov av arbetskraft belysas. Kulturutbudet i länet. Särskilt ska förutsättningarna om det är rikt, varierande och tillräckligt spritt belysas. Slutsatser I våra samtal med medborgarna på de orter vi besökt har vi funnit, att kulturen är en mycket viktig faktor för människorna tillsammans med en bra sjukvård, för att de ska finnas goda förutsättningar för ett starkt näringsliv. Vi har heller inte funnit i de samtal vi fört någon som ifrågasätter samhällets engagemang på kulturområdet. Däremot torde det råda en stor okunskap om landstingets engagemang utanför hälso- och sjukvården bland Norrbottningarna och dess skattebetalare, om våra iakttagelser skulle överensstämma för hela länet. Med uppdraget i landstingsplanen för år 2003 och med det material som ledamöterna har analyserat av det medborgarna framfört, har beredningen valt att lyfta följande frågor till landstingsfullmäktige: Företagare säger att samarbete och samverkan mellan arbetsförmedlingen, företagarföreningar, företagsutbildning m m har stor betydelse för att företagen ska få det stöd de behöver för sin utveckling. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur en förbättrad samordning mellan samhällets aktörer och företagare skulle kunna se ut. En viktig faktor för de som startar eget och de företagare som är etablerade sägs vara ett fungerande kontaktnät. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att utreda om landstinget kan bidra med att stärka den funktionen för företagare.

2 De som startar företag framhåller att det finns för många olika aktörer som de kan vända sig till vilket medför att det är svårt att veta vem de ska vända sig till med sina olika frågeställningar. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att verka för att de olika aktörernas roller blir tydliga för medborgare. När det gäller nyföretagandets villkor och förutsättningar för ett livskraftigt företagande samt deras behov av framtida arbetskraft, finns speciella iakttagelser som behöver diskuteras. Bland de företagare ledamöterna träffat finns på flera håll förutsättningar för att expandera och en viss optimism tycks råda. Däremot nämner de allra flesta över huvud taget inga som helst svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft när frågan har ställts. Frågan är om detta är en uppfattning som finns på andra orter i länet, förutom de orter ledamöterna besökt. I prognoser varnas ofta för arbetskraftsbrist. Finns det, för de Norrbottniska företagarna, inga skäl till oro för hur allt färre i arbetsför ålder ska räcka till i konkurrensen med andra attraktiva regioner i vår omvärld, eller finns det en tickande bomb som snart briserar? Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att belysa och se över hur den framtida arbetskraften ska rekryteras. Beredningen har tidigare år lyft frågan till fullmäktige om företagares tveksamhet kring ALMIs uppgift och vilken effekt satsade medel får för utvecklingen av näringslivet. Ledamöterna har detta år på nytt fått klara signaler från småföretagarna om att de inte ser ALMI som en resurs som finns för dem. Därför vill beredningen på nytt att Landstingsfullmäktige ger styrelsen i uppdrag att beakta dessa synpunkter i ägardirektivet. I våra samtal har det framkommit åsikter om att det saknas verksamhet beträffande kulturutbudet för ungdomar (tonåren tjugoårsåldern). Medborgarna föreslår relativt enkla saker som skulle få de små kommunerna att kunna starta upp verksamheter där ungdomar kan engagera sig. De föreslår att resurser eller omprioriteringar görs så man bland annat kan engagera producenter, regissörer och koreografer som reser runt i företrädesvis de mindre kommunerna för att stödja ungdomarna i att starta upp verksamheter med teater, musikgrupper och dans. Beredningen föreslår därför fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta behov finns på fler ställen i länet utöver de ställen som beredningen besökt denna gång, och återkomma i så fall med förslag till lösning

3 Som ett komplement till kulturutbudet i inlandskommunerna, föreslås att länstrafiken medverkar till bussförbindelser till kustens evenemang med rimliga villkor. Beredningen ser även att landstingets länsinstitutioner ska medverka till att ordna transporter från inlandet som underlättar besök till dessa institutioner. Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för att möjliggöra att detta skulle kunna bli verklighet. Utifrån att regionala beredningen, i sitt uppdrag, ska ansvara för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet om regional utveckling, vill beredningen lyfta frågan om näringslivets koppling till sjukvård. Det klara budskap som Arjeplogsborna som beredningen träffat vill skicka med ledamöterna som besökte kommunen att sjukvårdens kvalité och resurser kan vara avgörande för biltestindustrins och övrig testverksamhets fortsatta investeringar i Arjeplog. Oron finns hos människor oavsett vad de sysslar med. På vilket sätt bemöter landstinget den aspekten? Beredningen föreslår fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att göra fortlöpande omvärldsanalyser av utvecklingen av befintliga och framtida etableringar inom testverksamhetsnäringen. Detta för att det ska finnas en beredskap för att anpassa sjukvården för att säkra en god sjukvård på aktuella orter. Beredningens svar på uppdraget i landstingsplanen 2003 Synen på landstinget I möten med medborgare har de två inledande frågorna gällt personens syn på landstinget och om de känner till vad landstinget sysslar med förutom sjukvård. Medborgarna uttrycker stor variation över vad de tänker när Norrbottens läns landsting nämns. Alltifrån att de anser att det fungerar ganska bra och att landstinget förutom sjukvården är mån om kulturen till att de tänker på sjukvård, sjukhus, nedskärningar, dåliga konsekvensanalyser före beslut, låga löner för kvinnor och att det ger negativa tankar. Flera säger att de inte känner till vad landstinget sysslar med förutom sjukvård. Samtidigt finns också många som uttrycker att landstinget förutom sjukvård även sysslar med diverse bidrag till kulturverksamhet, skolor, länstrafik och näringslivsutveckling. Nyföretagandets villkor Möjligheten att starta och driva företag i Norrbotten Fördelarna med att vara företagare i Norrbotten beskrivs med att här finns enastående natur, lediga lokaler, låg hyra, trovärdighet hos kunder, gott om arbetskraft, seriösa kollegor och affärspartners, liten konkurrens, oerhört stimulerande miljö och i Pajala nämns förmånliga möjligheter till tjänstledighet upp till dagar för personer som är kommunalt anställda, som vill starta eget. Några ser inte att det finns några hinder.

4 De flesta har gått någon starta eget kurs som de anser är mycket viktigt att göra. När de startat sin verksamhet har ett viktigt stöd varit arbetsförmedlingen, näringslivskontoret i kommunen, olika företagarföreningar såväl lokalt som regionalt, nyföretagarcentrum, någon nämner att fackförbundet eller försäkringskassan haft en funktion vid start. Andra nämner att ALMI Företagspartner Norrbotten AB utgjort ett stöd. Ibland är det enskilda personer från någon företagarförening eller näringslivskontor som haft en avgörande betydelse vid start eller under många år där de fungerat som stöd. Några nämner också att samverkan mellan arbetsförmedlingen, företagarföreningar, företagsutbildning m fl har stor betydelse, när den fungerar. De företagare som fått stöd från ALMI genom att de beviljats låna pengar eller stöd i sin verksamhet, säger sig vara nöjd med den kontakten. Andra uttrycker att de inte känner till vad ALMI är. Flertalet som ledamöterna pratat med uttrycker att ALMI är för dyra och att de har färdiga koncept som inte passar dem. De uppfattar också att ALMI är i en annan division dvs de är till för större företag än den storlek de själv har eller tänker starta. På så sätt är det inte naturligt att de vänder sig dit. Flera som kontaktat dem har fått avslag på sin ansökan om deras stöd. Större delen av de tillfrågade, startade eget för att de ville vara sin egen chef eller för att ordna sin egen försörjning. Det är också ett sätt att tjäna pengar på och att nå ett självförverkligande. Att starta eget sägs vara ett av få sätt att kunna stanna kvar i bygden. Det är också ett sätt att slippa arbetslöshet. Som drivkraft att starta eget nämns att de hade en god idé och det var ett sätt att utvecklas på. De allra flesta som ledamöterna träffat, ser en utvecklingspotential i sina företag. Ett bra kontaktnät är särskilt viktigt vid start av nytt företag, både för att hitta någon att samverka med, någon att diskutera med, kunna få goda råd från och ibland kan det vara ett sätt att eventuellt hitta arbetskraft. Företagare beskriver att samarbete och samverkan mellan arbetsförmedlingen, företagarföreningen, företagsutbildning m m har stor betydelse när det fungerar. Svårigheter med att starta och driva företag i Norrbotten Nackdelar med att vara företagare i Norrbotten är avstånden till: kunder, marknaden och vidareutbildningar. De anser att det är bristfälliga och dyra kommunikationer för data, flyg och vägar. Det framhålls att personalen på banken har hög kompetens men det är trots det svårt, intill omöjligt, att få lån från bankerna. En kvinna förmedlar att hon blivit dåligt bemött av personalen när hon sökte lån till att starta sitt företag. Någon uttrycker att de måste ha kontakter och inflytande för att kunna lyckas. Det är en liten närmarknad på ett stort geografiskt område och att beslutande personer finns långt borta. För Arjeplogs del sägs att där finns svårigheter att hitta bostäder för de som vill flytta dit. På så sätt ser de en begränsning för de som önskar etablera sig med företag på orten. De uttrycker också att en förutsättning för att biltestindustrin ska fortsätta med sin utbyggnad av verksamheten, måste vara garanterade en god sjukvård. De känner en oro kring de utredningar som landstinget gör och på vilket sätt dessa kan påverka sjukvården. Att starta eget har för flera beskrivits som en otrygg (ekonomiskt) period. Det har varit svårt med allt administrativt arbete och försäkringar som måste

5 tecknas. Det har varit ett hinder vid nystart både kring rutiner och kunskaper kring administrativt arbete samt vilka myndighetskontakter de ska ta. Medborgarna framhåller att det finns för många aktörer som de kan eller ska vända sig till. På så sätt upplever de att det är svårt att veta vem de ska vända sig till i de olika frågorna. Behovet av arbetskraft Flertalet av de små företagare som ledamöterna pratat med, tror att de om fem år har ökat sin omsättning och ofta även sin personalstyrka. Några tror att de fortsätter att vara ensamma i företaget eller med samma personalantal som de har i dagsläget. Beroende på vilken bransch det var frågan om och vilken kommun, kunde svaret variera med att de trodde att det fanns kompetent personal om de ville anställa fler till att de såg vissa svårigheter med att hitta utbildad arbetskraft i sin bransch. De allra flesta nämner över huvud taget inget om svårigheter med att hitta kompetent arbetskraft. I ledamöternas träff med en företrädare på arbetsförmedlingen i Pajala framkommer att AF generellt sett försöker arbeta flexibelt, hitta individuella lösningar på behov och problem. De samarbetar och försöker aktivt förbättra/utöka samarbetet med kommunens näringsverksamhet, skogvårdsstyrelsen, etablerade företag i gröna jobben projekt. De har inget eller mycket lite kontakt med Almi och länsstyrelsen. Företrädaren sa att det är kommunen som sköter kontakten med dessa. De allra flesta som söker starta-eget-bidrag får det beviljat. AF har även som företagarna uppmärksammat, lagt fram ett förslag om att förlänga tiden för hur länge man kan beviljas starta-eget-bidrag. Det sträcker sig från 6 månader med möjlighet till 6 månaders förlängning till t ex sammanlagt 2 år. Det medborgarna önskat tillägga För att främja infrastruktur och leveranser till Pajala föreslås att Länstrafiken utvecklas. Landstinget skall lyssna på medborgarna. Landstinget kan avskaffas och så länge det består, enbart ägna sig åt sjukvård. Det vore bra med en försäljningsorganisation som samordnar företag i Norrbotten. Hur den skall arrangeras har personen ingen uppfattning om. Elever från Grans naturbruksskola Eleverna säger att utbildningen motsvarar förväntningarna. De kommer att fortsätta med högre studier antingen direkt efter Grans eller när de praktiserat och/eller rest i världen först. De är inte främmande för att starta eget företag. De kan tänka sig att flytta från länet, om de måste, men vill gärna komma tillbaka igen om det är möjligt. Uppmaningen de ger är att det ska satsas på att locka ungdomar, som flyttat, att komma tillbaka. De säger att det är hos dessa det kan finnas stora möjligheter att finna framtida entreprenörer. Bussresenärer Synpunkterna från bussresenärerna ingår i stort i de övriga svaren. De säger att resandet med buss fungerar bra för dem. Däremot framförs en synpunkt om att busstationen i Haparanda och Töre har stängt tidigt på morgonen och personen önskar att den ska flyttas till något ställe där det finns personal eller en butik.

6 Kulturutbudet i länet Många företagare uttrycker spontant att de ser en stark koppling mellan näringslivets möjligheter och kulturens roll. De säger att kulturen behövs för att bidra till att göra en region attraktiv att etablera nya företag i. Kopplingen mellan kultur och näringsliv är särskilt uttalad i Piteå där de kuggar in i varandra och ger entusiasm och positiva ringar och kraft. I Piteå har de strukturerat sitt arbete mellan näringslivet och kulturen. Medborgarna uttrycker på olika sätt vad kultur är för dem. De säger att kultur är: teater, musik, litteratur, dans, sång, konst, historia, mestadels något som värmer i själen, sevärdheter, utställningar, museum, friskvård, jakt, fiske, gå på puben. Den är ett livselixir och den ger livskvalité eller som någon kort och gott sa: kultur är allt. I en fråga kring vilka av följande förslag till kulturarrangemang 1 som den tillfrågade kände till och besökt, ses en tendens av att Norrbottensteatern och kategorin någon annan amatörteater är mest känd och också mest besökt. Någon ger en kommentar till frågorna med att de många gånger inte tänker på vem som är arrangör utan mer på innehållet. Det framkommer att det finns en brist på kunskap kring vilka bidrag som landstingets kan ge till olika kulturaktiviteter, föreningar osv. Några frågar hur de kan söka pengar för att ordna kulturaktiviteter. De flesta som besöker kulturarrangemang gör det på lokal nivå. De lokala arrangemangen sägs vara minst lika viktiga som de etablerade arrangemangen. De framhåller att det är viktigt med de lokala grupperna och det som människor gör runt omkring i både tätorten och i byarna eftersom det engagerar väldigt många människor under tiden och ger sysselsättning. I Arjeplog framförs att i deras mångkulturella miljö med bl a biltestare från olika länder är det viktigt att det i omgivningen finns en levande kultur. Det anses viktig för såväl medborgare, säsongsarbetare som för besökande turister. Många är nöjda med det nuvarande kulturutbudet i sin kommun och i länet och uttrycker att det trots det inte skadar med mer. Några anser att kulturutbudet har ökat de senaste två åren. En kommentar är att de önskar att fler människor kommer som publik när det är något arrangemang som ordnas. De saknar musikarrangemang för ungdomar. Det uttrycks en oro över att danskulturen snart försvinner om inget görs för att bevara den. Tornedalsteatern har stor betydelse och högt värde för många som svarat på frågorna. De tror att skolbarnen i Pajala har mer i utbud än på andra ställen tack vare Tornedalsteatern verksamhet. Medborgarna hävdar att barnen får stor del av arrangemangen medan ungdomar har lite eller inget att välja på. Från både Kiruna och Arjeplog uttrycks att ungdomarna borde få ett större utbud av kulturevenemang. I Arjeplog sägs att nu är det sådan håglöshet och att man sitter mest hemma hos varandra och ser på DVD och super. För de små kommunerna föreslås att någon reser runt för att få igång och starta upp verksamheter där ungdomar kan engagera sig. Det ska vara pro- 1 Norrbottensteatern, Riksteatern, Samiska teatern, någon annan amatörteater, Norrbottens kammarorkester, Norrbotten big band, Norrbottens museum, Piteå kammaropera, länskonstnärerna: Bengt Pohjanen (litteratur) och Florian Kynman (konst) samt Jonas Jarl, länsregissör.

7 fessionella personer som kan starta teater, musikgrupper, dans eller skrivarverksamhet för ungdomarna. Ungdomarna i Arjeplog uppskattar bildspelet på Silvermuseet men i övrigt är det öken att gå på museum. Intresset för museet och kulturhistoren kommer tillbaka när de blir äldre. Silvermuseets föreläsningar är välbesökta. Från Kiruna framförs önskemål om stöd för att alla åldrar ska kunna få hjälp med konstnärlig verksamhet. Det framförs att det är bättre att samverka kring kulturutbudet och de arenor som behövs för att många människor ska kunna se, höra, uppleva arrangemang, istället för att varje kommun ska bygga egna anläggningar. Som ett komplement till inlandsorters kulturutbud, ges förslaget att länstrafiken ordnar bussturer så att det är möjligt att besöka evenemang vid kusten och åka tillbaka samma dag eller på kvällen. Biblioteket och bildningsförbundens betydelse Biblioteket sägs vara mycket viktig för flertalet av de personer som ledamöterna träffat. Det fyller många funktioner. Dit kan de gå för att ta det lugnt, det fungerar som träffpunkt, de kan göra informationssökning, de hittar det de söker där. För de som studerar har biblioteket också stor betydelse. Några säger att det ger dem tillgång till god litteratur och att de slipper resa till någon stor bokhandel på så sätt. Man besöker biblioteket för att barnen ska få större tillgång till böcker och för någon är det drömjobbet. En person arbetar där och för ytterligare en person sägs biblioteket betyda allt. Det finns även de som varken har tid eller intresse av att besöka biblioteket. De säger också att utbudet försämrats, att fjärrlånen ökat och att biblioteket har öppet på tider som inte passar dem. Av de tillfrågade medborgarna säger många att bildningsförbunden inte har någon större betydelse för dem. Många har inte haft någon kontakt alls. Några har gått enstaka kurser medan andra hävdar att bildningsförbunden har haft stor betydelse för dem. Studieförbunden sägs också betyda ganska mycket för kulturarrangemang. Det medborgarna önskat tillägga Det finns för lite för ungdomarna. För lite musik som passar de unga och för få som kan samla ungdomarna och hålla i t ex en amatörteatergrupp. Pengar till kulturen ger mest om det ges till amatörer. Viktigt för barnen att få nya perspektiv utifrån t ex Norrbottens - och Riksteatern. Landstinget ska satsa mer på kultur. Kulturverksamhet skapar ett bättre liv för ALLA! Jag är uppvuxen i svensk (ej engelskspråkig) miljö. Ju mer den amerikanska kulturen tränger ut det svenska i Sverige, desto otrivsammare blir det. Jag uppskattar stöd till svensk - och finskspråkig kultur. Det vore bedrövligt om det inte fanns någon annan kultur än amerikansk video. Önskar bättre- större utbud av kulturarrangemang för barn och ungdom. Svårt att aktivera de som inte är med i någon idrottsklubb. Vi saknar progressiva kulturpolitiker som har insikt och kunskap i kultur- och konstfrågorna. Årets verksamhet i beredningen Metoder och arbetssätt I beredningens verksamhetsrapport för 2002 framgår att beredningen eftersträvade att hitta nya arbetsmetoder inför För att effektivt nyttja de 15

8 dagarna har beredningen delat in sig i grupper om 3-4 ledamöter per grupp. För att få en spridning mellan olika kommuner har beredningen valt att besöka kommuner som varierar i storlek mellan stor och liten och mellan inland och kust. Beredningen valde att koncentrera besöken till dessa fyra kommuner: Arjeplog, Kiruna, Pajala och Piteå. Beredningens ledamöter har tillsammans utformat ett gemensamt frågeformulär som de kunnat använda som underlag i mötet med medborgare och olika företrädare. Delar av frågeformuläret har ibland fungerat som enkät där medborgarna fått en kort presentation av beredningens syfte med frågeställningarna och till vad de skulle användas. Varje kommungrupp har kontaktat organisationer, föreningar eller företrädare som representerat olika intressegrupper, för att avtala om besök hos dem. De har även mött företagsledare, personer i företagsutbildning, personer i anslutning till kulturarrangemang och biblioteksbesökare. Ledamöterna har anpassat besöken efter evenemang som varit i de kommuner de skulle besöka. Utifrån de synpunkter som ledamöterna fått till sig från medborgarna har en sammanställning gjorts där ledamöterna har analyserat materialet för att ge ett svar på årets uppdrag genom att lyfta de områden som de anser varit viktigast för landstingsfullmäktige att ta del av ur ett landstingsperspektiv, dvs ur landstingets roll och uppdrag. Arbetsmöten under året Regionala beredningen har genomfört åtta fasta möten under året. Arbetsmöten har förlagts till företag/institutioner där landstinget är delägare, huvudman eller ger ekonomiskt stöd. Syftet med att förlägga arbetsmöten på dessa ställen har dels varit att lämna landstingshuset som den frekvent använda mötesplatsen och dels få en presentation av de verksamheter som besökts. Året inleddes med planeringsseminarium för ledamöterna i Rosfors under två dagar. Beredningen har besökt Filmpool Nord AB den 5 mars, Norrbottens Museum den 5 maj, ALMI Företagspartner Norrbotten AB den 12 augusti. I samband med arbetsmöte den 26 augusti arrangerade beredningen en öppen föreläsning i Landstingshusets sessionssal med professor emeritus Sven Sandström under rubriken Kulturen håller dig levande. Vidare har beredningen besökt Grans naturbrusskola i Öjebyn den 8 oktober, Länstrafiken i Norrbotten AB i Överkalix den 5 november samt ett kort möte 19 november för fastställande av verksamhetsrapporten. I anslutning till beredningsmötet vid Grans naturbruksskola gavs tillfälle att intervjua elever vid skolan och i samband med att ledamöter åkte buss till beredningsmötet vid Länstrafiken AB i Överkalix, intervjuades några bussresenärer. Återkoppling Till medborgare Beredningens ledamöter i de olika kommungrupperna har valt att genomföra återkopplingen på olika sätt. De återkopplingsaktiviteter som planerats i nuläget är följande: Arjeplog-gruppen har bokat in en dag när de under ett företagsfika har bjudit in personer som de tidigare träffat kring de frågeställningar som de haft. De kommer då att dels berätta vad landstingsstyrelsen svarat på fjolårets frå-

9 gor som beredningen lyfte och dels berätta vad ledamöterna valt att framföra i årets verksamhetsrapport. Kiruna-gruppen planerar dels att skicka ut rapporten till berörda, men även att genomföra ett personligt besök där de berättar om verksamhetsrapporten. Pajala-gruppen kommer att sätta in en annons i det lokala annonsbladet där de ska framföra ett tack till de personer de mött i olika sammanhang för deras synpunkter och visa vad av detta som beredningen valt att framföra i sin verksamhetsrapport. Piteå-gruppen kommer i december att under en dag besöka de olika företrädare som de tidigare besökt för att berätta vad beredningen kommit fram till är viktigt utifrån medborgarnas synpunkter och fortsätta de resonemang som de tidigare haft. I Ditt Landsting-annonser kommer beredningarna att gemensamt redovisa årets arbete. I samband med beredningens verksamhetsrapport ges en kort beskrivning av rapportens innehåll med viktiga frågeställningar. De svar landstingsstyrelsen ger på de frågor beredningarna lyft i sina verksamhetsrapporter, kommer också att redovisas. Slutligen planeras en annons om vad hände för att redovisa vad som hänt med resultatet av 2003 års uppdrag. Återkopplingens vikt För att göra det möjligt för ledamöterna att genomföra återkoppling om vad som hänt med de frågor som de valt att lyfta i sin verksamhetsrapport, är det viktigt att de svar som landstingsstyrelsen ger går att härleda till att de tagits upp av regionala beredningen. Det gör det enklare att hitta svaren på de enskilda frågorna och på så sätt kan tilltron hos medborgarna öka. Den tid och engagemang de avsätter till att träffa ledamöterna behöver ge något konkret resultat även om den demokratiska processen, av naturliga skäl, tar tid.

10 Ekonomisk redovisning Den regionala beredningen har under 2003 haft en budget på totalt kronor. Konto Budget Utfall Resultat Kostnader för förtroendemanna organisationen Omkostnader Information och återkoppling till * medborgarna. Summa *Planerad återkoppling i form av personliga besök och annonsering beräknas kosta ca (ersättning för inkomstbortfall, hotell och resor belastar kontot Kostnader för förtroendemanna organisationen och finns inte redovisat ännu). Ledamöternas 15 dagar (nov 2002 nov 2003) Antal dagar, totalt Nyttjade dagar Varav ersatta Möten/beredn aktiviteter Andra aktiviteter Nyttjade dagar i procent % Utöver beredningsmöten och möten med medborgarna har ledamöterna använt dagarna till Europaforum, EU i går i dag i morgon, North Sweden (EUdebatt), Barents seminarium, länskonferens om skog, miljö och företagande, landsbygdsutveckling, Sverige i det nya Europa samt seminarium om regional kraftsamling. Förslag till frågeguide Bilagor

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer