STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering"

Transkript

1 SCRiesgo STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering Ordinarie session Nr Extraordinarie ratificeringssession Nr XXXXX Finansiell information: Oreviderad per 30 juni 2014 Kontakter: Oscar Mata Salas Senior analytiker Cindy Alfaro Azofeifa Senior analytiker 1. KREDITVÄRDERING DE VIKTIGASTE INDIKATORERNA Lång sikt Kort sikt Kreditvärdering Föregående Aktuell Valuta Valuta Lokal Utländsk Perspektiv Lokal Utländsk Persp. scra+ scra+ Stabil scra+ scra+ Stabil (nic) (nic) (nic) (nic) SCR2+ SCR2+ Stabil SCR2+ SCR2+ Stabil (nic) (nic) (nic) (nic) Den aktuella kreditvärderingen är oförändrad jämfört med den föregående Förklaring till det lämnade ratingbetyget Betyget scr A lämnas till sådana emissioner med god kapacitet för att betala kapital och räntor enligt avtalade villkor. Kan sänkas något vid en möjlig försämring hos emittenten, i sektorn eller i ekonomin. Nivå: God Betyget SCR 2 lämnas till sådana emittenter på kort sikt som har mycket hög förmåga att betala kapital och räntor enligt avtalade villkor och löptider. Dess riskfaktorer skulle inte väsentligen påverkas av eventuella förändringar hos emittenten, i sektorn eller i ekonomin på kort sikt. Nivå: Mycket god Betyg från scr AA till scr C och från SCR 2 till SCR 5 kan modifieras genom tillägg av + eller för att indikera den relativa positionen inom respektive kategori. Perspektivet stabil: Det råder låg sannolikhet för att ratingbetyget varierar på medellång sikt 1. Växelkurs mot USD Summa tillgångar (MUSD) Likv medel + plac/skulder Produktiv hävstångseffekt Marginal vidareutlåning Avkastning eget kapital 2. BEDÖMNINGSGRUNDER juni 13 mars 14 juni 14 24,72 25,64 25,95 29,23 35,42 37,64 72,74% 50,79% 46,88% 1,41 1,65 1,70 6,59% 5,38% 6,93% 9,91% 10,41% 13,48% STYRKOR Hög tillgångskvalitet, där de obefintliga förseningarna i kreditportföljen framträder särskilt utifrån organisationens roll som second tierfinansiär. Hög andel produktiva tillgångar (89% av alla tillgångar i juni 2014) Kapitaltäckning överstigande kraven, vilket innebär att den realiserbara delen av kapitalet mer än väl täcker de riskutsatta tillgångarna. Detta ger organisationen hög kapacitet att uppfylla sina åtaganden även vid eventuella förluster. Balanserat utnyttjande av egna resurser för finansiering av verksamheten; här framträder dessutom särskilt det faktum att dess främsta långivare är ansedda internationella organ. Relevant årsvis planering i form av den Årliga Verksamhetsplanen Ständig sökande efter att diversifiera sina produkter och tjänster i syfte att öka valmöjligheterna för målgruppen 1 Hela den detaljerade betygsskalan, som används av ratinginstitutet, kan erhållas på vår hemsida De ratingbetyg som lämnats representerar ratinginstitutets bedömning för den period och de belopp som analyserats och innebär inte någon rekommendation för köp, försäljning eller bibehållande av specifika instrument.

2 UTMANINGAR Åstadkomma tillväxt i affärsverksamheten, i grunden på kort och medellång sikt, med bibehållen hög kvalitet i kreditportföljen. Fortsätta med en hög kvalitet i tillsyn och uppföljning av klienterna, givet diversifieringen av produkter och tjänster, liksom genom den process som merparten av klienterna genomgår för att uppfylla nya krav i regelverket. Kontrollera kostnaderna för administration och verksamhet i syfte att dessa inte negativt ska påverka överskottet MÖJLIGHETER Reaktivering av landets ekonomi Ikraftträdandet av regelverket för mikrofinansinstitutioner innebär en standardisering av processer och en förbättring av riskhanteringen på denna marknad HOT Möjligheten att rörelsen Jag betalar inte åter blir aktiv En etablering av informella finansieringskällor som åstadkommer överskuldsättning 3. DEN MAKROEKONOMISKA MILJÖN I NICARAGUA 3.1 EKONOMISK TILLVÄXT Enligt uppgifter från Nicaraguas Centralbank (BCN) vid utgången av det andra halvåret 2014 upprätthöll den nicaraguanska ekonomin en positiv tillväxttakt som ett resultat av en ökning av den utländska efterfrågan och en förbättring av bytesbalansvillkoren. Den nicaraguanska ekonomins dynamik fortsätter att genereras av tillverkningsindustrin och jordbruket, boskapsskötseln, skogsbruket och fisket. Tillsammans bidrog dessa sektorer med 2,6 procentenheter till den årliga BNPökningen (5,3%). Tillverkningsindustrins utveckling baserades på produktion av socker, textil och livsmedel, medan den övriga sektorer upprätthöll sin tillväxt genom odling av sockerrör och andra jordbruksprodukter (bl a bananer, soja och tobaksblad). Byggsektorn å sin sida bidrog till att kvartalets BNP minskade med 0,3 procentenheter genom en negativ tillväxt om 5,4% på årsbasis, vilket innebär 2,6% av den sammanlagda BNPförändringen vid slutet av första kvartalet Diagram 1 Årlig förändringstakt i BNP vid konstanta priser (perioden ) * Källa: SCRiesgo utifrån uppgifter från BCN * BCN:s prognos 0,8% 2,5% 5,3% 4,3% 4,2% 5,0% 4,0% 2,2% 3,6% 5,4% 5,2% 4,6% 4,5% INDEX FÖR MÅNATLIG EKONOMISK AKTIVITET (IMAE) Vid slutet av det första halvåret visade index för månatlig ekonomisk aktivitet (IMAE) en ökning med 4,9% på årsbasis, dvs. i jämförelse med juni föregående år, och med 4,4% som årsgenomsnitt. Den säsongsrensade serien, som erhålls genom att säsongskomponenten extraheras från den ursprungliga serien, uppvisar inga skillnader i förhållande till föregående månad. I fråga om cykliska tendenser syns en ökning med 3,8% jämfört med föregående år, medan den underliggande, långsiktiga tillväxten blev 4,2%, mätt som den genomsnittliga årliga variationen för denna serie ARBETSLÖSHET I fråga om index för den öppna arbetslösheten prognosticerar IMF 6,1% vid årets slut, liknande den siffra som rapporterades vid slutet av 2013 (6,1%). På samma sätt beräknar IMF att arbetslösheten kommer att uppgå till cirka 5,8% under de kommande fem åren, vilket är lägre än prognosen för Då man analyserar uppgifter för de anställda, som försäkrats i det nicaraguanska socialförsäkringsinstitutet, framkommer att i juni 2014 var sammanlagt registrerade. Det innebär en genomsnittlig årlig ökning med 6,7% vilket motsvarar nyinskrivna. Sådana resultat innebär en gradvis minskning av arbetslösheten på medellång sikt.

3 3.1.3 OFFENTLIGA FINANSER Ett av målen för att bibehålla stabiliteten i de offentliga finanserna under 2014 är en fortsatt finanspolitik som inriktas på större skatteintäkter och utgiftsbegränsningar. Vid fördelningen av kapitalutgifter kommer då projekt som avser hälsa, vatten, energi och produktiv infrastruktur att prioriteras. Underskottet före donationer i den offentliga, ickefinansiella sektorn (inklusive staten), uppgick till USD 39,3 milj. vilket förvandlas till ett överskott på USD 18,2 milj. efter erhållna bidrag. Med avseende på centralregeringen är resultatet i juni 2014 ett överskott på USD 40,2 milj. efter bistånd från utlandet (USD 47,4 milj.). I fråga om den offentliga sektorns skuld var saldot i juni 2014, uttryckt som kvoten mellan denna skuld och BNP, 47,5% (i juni 2013: 49,7%), och uppgick till USD 5.626,6 milj., vilket är något högre än saldot i december 2013 (USD 5.594,2 milj.). Denna ökning förklaras av den lätta ökningen av den externa offentliga skulden (1,6%), som dock motverkades av minskningen av de skulder som regeringen och centralbanken hade gentemot inhemska privata långivare (3,6%). Figur 5. Den sammanlagda offentliga skulden i december varje år och i juni 2014 (utlandsskuld, inhemsk skuld, skuld/bnp UTRIKESHANDEL Handelsbalansen uppvisade ett underskott på USD 1.398,8 milj. vilket var en minskning jämfört med juni 2013 (USD 1.464,1 milj.). Detta underskott har främst påverkats av de internationella prishöjningarna på råmaterial och av exportvolymens utveckling. I slutet av juni 2014 uppgick varuexporten till USD 1.365,0 milj. innebärande en ackumulerad ökning med 8,2% jämfört med föregående år, medan importen uppgick till USD 2.763,8 milj., vilket innebar en årlig ökningstakt på 1,4% trots en minskning av anskaffning av kapitalvaror VÄXELKURSENS UTVECKLING Under 2014 har växelkurspolitiken fortsatt, med planerade minidevalveringar, som varit i kraft sedan Den 30 juni 2014 var kursen NIO 25,9521 per dollar med en årlig devalveringtakt om 5,0% RÄNTESATSER I juni 2014 uppgick tillgångsräntan i córdobas till 14,99%, vilket var högre än föregående månad (13,84%) och vid samma tid föregående år (juni 2013: 14,02%). Skuldräntan uppgick till 2,04%, lägre än föregående månad (2,13%) och vid samma tid föregående år (juni 2013: 1,64%) REMISSOR Det ackumulerade remissasaldot uppgick till USD 552,2 milj. vilket var högre än för motsvarande period 2013 (USD 521,6 milj.) och motsvarande en årlig ökningstakt på 6,4% Figur 11. Utvecklingen av remissor 2002juni 2014) Resultaten motsvarar ökade flöden från USA, Panamá och Spanien, som ökade med 6,2%, 44,9% resp. 33,0% på årsbasis. De motverkade minskningen av flöden från länder som Costa Rica (1,8%) 3.2 PERSPEKTIV OCH UTMANINGAR De främsta utmaningarna för att behålla tillväxt och ekonomisk stabilitet, som är grundläggande förutsättningar för att hantera landets svåra sociala problem, är fortsatt nära förbundna med den globala ekonomiska utvecklingen, och särskilt hos viktiga handelspartners. Dessutom bestäms de av de resurser som tillförs från ALBAländerna, liksom sådana som kommer från multilaterala kreditinstitutioner, som har stött de ekonomiska tillväxtprogrammen och de befolkningsgrupper som är mest underprivilegierade. För att uppnå de ekonomiska målen är det dock mycket viktigt att dra nytta av fördelar som frihandelsavtalet DRCAFTA, associationsavtalet med EU och ALBAinitiativet, samt den regionala integrationen och megaprojekt som den interoceaniska kanalen, där koncession lämnats till ett kinesiskt bolag, kan innebära. 4. INFORMATION OM ORGANISATIONEN 4.1 KORT HISTORIK Stiftelsen för främjande av lokal utveckling () är en enskild organisation utan vinstsyfte, som bildades 1993 som ett utvecklingsprogram finansierat av Sverige, och blev grundad som en stiftelse en egen juridisk person år Den främjar mikrokrediter, direkt och via andra organisationer, till nicaraguanska familjer med låga inkomster men med betalningskapacitet.

4 har främjat finansieringen av bostadsförbättringar och andra mikrofinansprodukter under 20 års tid till mer än familjer. Dessutom har arbetat med 19 mikrokreditinstitutioner, lämnat mer än krediter till småföretagare, krediter till bostadsförbättringar och 734 infrastrukturprojekt för sammanlagt mer än 100 miljoner USdollar. är ensam ägare till PDL Mikrofinans AB, som grundades den 4 juni 2012 enligt svensk lag. Syftet med PDL är att förmedla resurser från Europa på förmånliga villkor till den sociala verksamhet som bedrivs av. 4.2 ORGANISATIONSPROFIL Stiftelsens huvudändamål är att förbättra livsvillkoren för den urbana befolkningen med små inkomster genom att förmedla pengar, direkt eller via andra, för stöd till lösning av bostadsproblem, till mikroföretag och till basal infrastruktur på ett hållbart sätt och med stort deltagande av de berörda. Det bör understrykas att organisationen tillämpar internationella kvalitetsstandarder, stöder och tillämpar självreglering och uppfyller sitt sociala ansvar genom att avsätta 25% av sina årliga överskott till projekt för fattigdomsbekämpning. Dessutom bidrar Stiftelsen med den icke vinstdrivande Fonden för infrastruktur med syftet att stödja infrastrukturprojekt som genomförs av kommunerna. får lånefinansiering av internationella organ såsom Centralamerikanska Banken för Ekonomisk Integration (BCIE), den Interamerikanska Utvecklingsbanken (BID), FNstiftelsen Habitat, via fideikommisser och från PDL Mikrofinans AB De mikrokreditinstitutioner som får finansiering av har en plan för uppföljning och tillsyn, som är inriktad på att följa de bästa kvalitetsstandarderna i sin finansieringsverksamhet och i uppfyllandet av sina sociala uppgifter. I sin verksamhetsplan för 2014 har tagit upp olika aktiviteter och projekt för att institutionalisera sina klienter, exempelvis genom att sätta upp fideikommisser, främja mikrofinansoperationer såsom att skaffa medel från börsen, och mikroförsäkringar. Vidare analyserar och följer upp spar och lånekooperativ, särskilt på landsbygden där det inte finns några banker, som redskap för finansiell inkludering. 4.3 BOLAGSSTYRNING Stiftelsen har ett Fullmäktige och en Styrelse. Fullmäktige är det högsta beslutande organet och består av grundarna och av de aktiva medlemmar som invalts av Fullmäktige. För närvarande har Fullmäktige tolv medlemmar. Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter, som alla är experter inom områden som har koppling till :s ändamål och med stor styrelsevana. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, en medlem och två suppleanter. De väljs för två år och kan bli omvalda. Stiftelsens ledning är det verkställande organet och består av en Verkställande direktör, som utnämns av Styrelsen för den tid Styrelsen bestämmer. 5. ANALYS AV FINANSER OCH LEDNING 5.1 FINANSIELL STRUKTUR Vid slutet av juni 2014 uppgick :s tillgångar till USD 37,63 milj, vilket innebar en ökning med 35% jämfört med föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal. I båda fallen härrör tillväxten från en ökning i kreditportföljen under det senaste året, som förstärkt tendensen till årlig tillväxt. Jämfört med verksamhetsplanen för 2013 uppnådde organisationen målet att tillgångarna minst skulle uppgå till 95% av USD 37 milj. Enligt planen för 2014 ska tillgångarna uppgå till USD 41,4 milj. vid årsskiftet. Jämfört med målet för det första halvåret uppnåddes det till 99%. Med avseende på sammansättningen av tillgångarna i juni 2014 utgör kreditportföljerna en ökande andel med 69% av alla tillgångar (64% i juni 2013), följd av långfristiga placeringar 13% (18% i juni 2013) samt aktieplaceringar 7% och kassa/bank med 7% som de viktigaste tillgångsslagen.

5 I slutet av juni uppgick :s skulder till totalt cirka USD 17,97 milj. vilket innebar en ökning med 81% från föregående år och med 11% från föregående kvartal. Båda ökningar beror i huvudsak på ett lån på upp till USD 8 milj. från BID och Oikocredit, avtalat i juli Under det andra kvartalet 2014 utbetalades det till fullo. När S finansiella struktur analyseras med avseende på effektiv resursallokering framkommer att produktiva tillgångar > kostnadsdrivande skulder i juni 2014, vilket innebär en positiv resursallokering. Av totala tillgångar genererar 89% resurser, medan 43% av summan av skulder och kapital medför kostnader. Kassa/bank Långfr pl Kred netto Aktieplac Övrigt Juni 13 5% 18% 64% 9% 4% Sammansättning av tillgångar Sept 13 Dec 13 4% 4% 16% 15% 65% 68% 8% 8% 7% 5% Mars 14 7% 13% 68% 8% 4% Juni 14 7% 13% 69% 8% 3% Prod tillg Impr tillg Skulder Kapital Balansräkningens struktur Juni 13 Sept 13 Dec 13 91% 92% 91% 9% 8% 9% 36% 64% 44% 56% 48% 52% Mars 14 89% 11% 46% 54% Juni 14 89% 11% 48% 52% Åtagandena gentemot finansiella institutioner utgör den viktigaste delen (91%) av skulderna. Härav utgör skulden till BIDOikocredit 50%, och 39% utgör skuld till BCIE här har 69% av den disponibla rörliga krediten använts. Vidare utgör skulden till PDL Mikrokredit AB 6% av de totala skulderna, 4% är derivataoperationer och återstående 2% är skuld till FNorganisationen Habitat här har 60% av det godkända beloppet utnyttjats. Det bör sägas att ökningen av skulderna under det senaste året har medfört att dessa nu motsvarar 48% av tillgångarna. Detta innebär en ändrad inriktning för Stiftelsen, som nu i ökad utsträckning finansierar sin verksamhet med medel från utomstående. I juni 2013 var motsvarande relation mellan skulder och tillgångar 36%. :s egna kapital visar en ökande tendens sedan mer än tre år, och uppgick vid slutet av första halvåret 2014 till USD 19,67 milj. vilket motsvarar en ökning med 4% sedan föregående kvartal och med 10% sedan föregående år. Denna förstärkning av det egna kapitalet mellan åren har åstadkommits genom att kapitalreserverna har ökats med 21% vilket sammanhänger med att det balanserade överskottet ökat med 17%. Som tidigare nämnts är det tydligt att :s finansiella struktur har inneburit en ökad hävstångseffekt under det senaste året, då det egna kapitalet har gått från att utgöra 64% av summan av skulder och kapital vid halvårsskiftet 2013 till 52% i juni Detta har medfört större finansiella kostnader i organisationens resultat. 6. RISKHANTERING 6.1 LIKVIDITETSRISK Då likviditetskomponenten av :s tillgångar analyseras bör det framhållas att i juni 2014 hade Stiftelsen likvida medel som uppgick till USD 2,76 milj, vilket innebar en ökning med 119% jämfört med föregående år och med 5% jämfört med föregående kvartal. Å andra sidan är det viktigt att nämna att 98% av dessa likvida medel hölls på USDkonton i bank, särskilt Bancentro och BAC Nicaragua. Ökningen beror på återbetalningar i kreditportföljerna och sammanhänger med den utbetalning som begärts från BID för att tillgodose behovet under det tredje kvartalet. De långfristiga placeringarna uppgår vidare till USD 4,89 milj. i juni 2014, vilket innebar en minskning med 5% jämfört med föregående år men en ökning med 7% jämfört med föregående kvartal. Dessa placeringar utgörs av obligationer emitterade som kompensation (BPI) av Nicaraguas finansministerium 1. Inga kortfristiga placeringar fanns registrerade i juni Tillgångar Skulder Eget kapital Balansräkningens struktur Jun13 Sept13 Dec13 Mars14 Juni14 Kortfr pl Kassa,bank Långfr pl Utveckling av likvida medel och placeringar Jun13 Sept13 Dec13 Mars14 Juni14 1 Kompensationen avsåg egendom som konfiskerats under inbördeskriget på 1980talet

6 De likvida medlen utgör 7% av :s totala tillgångar, medan placeringarna utgör cirka 13%. De likvida medlen och placeringarna täcker tillsammans 46,88% av skulderna i juni 2014, vilket innebär en minskning i denna indikator. Minskningen av kvoten mellan likvida medel och skulder härrör från ökningen av den finansiella hävstångseffekten som i sin tur är ett resultat av den ökade volymen av finansiella åtaganden. Eftersom huvuddelen av dessa åtaganden består i rörliga krediter hos institutioner som har en god samordning med, liksom att löptiden på avtalen är längre, anser SCRiesgo trots minskningen i indikatorn att fortsätter att visa en hög likviditet i jämförelse med sina finansiella åtaganden, vilket ligger i linje med organisationens restriktiva hållning i allmänhet. I juni 2014 utgjorde first tierportföljer 83% av den totala låneportföljen, medan 11% utgjordes av second tierportföljer och 5% av egen portfölj. Globala Finansiella Tjänster AB (SERFIGSA) fortsätter att vara Stiftelsens viktigaste låntagare med 27% av den totala bruttoportföljen i juni 2014, följd av Fonden för Lokal Utveckling (FDL) vars andel uppgår till 26,6%. SERFIGSA, den viktigaste låntagaren, har kreditvärderats med A enligt :s interna ratingmodell, som används för dess låntagare, och har tilldelats ratingbetyget scrbb+ på lång sikt av SCRiesgo. SERFIGSA:s verksamhet består huvudsakligen i placering av krediter för mikroföretag och bostadsförbättringar samt av factoring i Nicaragua. Balansräkningens struktur Portföljsammansättning Likv med /tillgångar Likv+plac / skulder Juni 13 4,51% 72,74% Sept 13 3,73% 57,11% Dec 13 4,41% 43,43% Mars 14 7,50% 50,79% Juni 14 7,33% 46,88% First tier Egen portf Second tier Juni 13 15% 2% 83% Sept 13 11% 7% 82% Dec 13 7% 7% 87% Mars 14 8% 6% 85% Juni14 11% 5% 83% 6.2 KREDITRISK I fråga om utvecklingen av :s viktigaste tillgång uppgick kreditportföljen i juni 2014 till USD 25,8 milj. netto, ett belopp som ökat med 44% jämfört med föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal. I december 2013 uppgick bruttoportföljen till USD 25,37 milj. vilket var något mindre än målet i det årets verksamhetsplan (USD 26 milj.) men som överträffade den justering av prognosvärdet, som :s ledning hade beräknat. För helåret 2014 räknar med en bruttoportfölj på USD 31,55 milj. I juni 2014 finns 20 samarbetspartners med rörliga krediter, lån eller förvaltade medel (ägda av ). Portföljerna kan klassificeras på följande sätt: Second tierportfölj: portfölj som placerats i mikrofinansinstitutioner i form av lån eller rörliga krediter Egen portfölj: portfölj som placerats direkt i kommuner i form av lån First tierportfölj: medel som lämnats for förvaltning (fideikommisser) för lån till slutanvändarna, och som utgör :s egendom. uppfyllde målet i sin verksamhetsplan för 2013, enligt vilket Stiftelsens kreditportfölj skulle fördelas mellan 12 organisationer varav ingen skulle ha en större andel än 32% av kreditportföljen eller 23% av de totala tillgångarna. I detta avseende lyckades fördela portföljen mellan 16 organisationer, vilket innebar ett överuppfyllande av målet om antal låntagare, och höll sig även under den högsta angivna koncentrationen på en låntagare genom att SERFIGSA stod för 31% av portföljen och 22% av de totala tillgångarna. För 2014 anger verksamhetsplanen att :s låneportfölj ska fördelas mellan 19 låntagare, som består av mikrofinansinstitutioner under tillsyn av Bankinspektionen eller Mikrofinanskommissionen, av spar och kreditkooperativ samt av kommuner, med en maximal koncentration på 28% av kreditportföljen och 16% av totala tillgångar.

7 Det bör påpekas att bland de viktigaste åtgärder, som etablerat för att den maximala koncentrationen ska hållas under riktvärdena, är de medel som lämnas för förvaltning till institutioner vars ratingbetyg är lägre än A enligt :s skala. Syftet är att stärka dessa institutioner så att de senare kan kvalificera sig för finansiering genom lån eller rörlig kredit. Andra åtgärder är höjning av den rörliga krediten för de klienter som inte utnyttjat hela sin kredit, och återupprättande av relationer med tidigare klienter, som då uppnådde minst ratingbetyget A enligt :s interna kreditvärderingsmodell. Enligt uppgift från ledningen bestod :s strategi under 2013 i att stärka marknaden genom uppföljning och finansiering av små mikrofinansinstitutioner med potential att växa, att söka efter nya kanaler och att utveckla nya produkter. Resultaten av denna strategi under 2013 innebär möjligheter för tillväxt under 2014 och följande år. Strategin förutsätter oavbruten uppföljning och investeringar i institutionsstärkande aktiviteter. I slutet av juni 2014 fortsätter :s kreditportfölj att i första hand finansiera mikroföretag (50%), bostadsförbättringar (35%) samt efterställd skuld, factoringtjänster och lån till kommuner (8%). Under det senaste året utmärker sig krediter till jordbrukssektorn för sin ökade betydelse (5% i juni 2014) Generellt sett förklaras ändringstakten i kreditportföljen huvudsakligen med ökad placering av krediter till mikroföretagande (+60% på årsbasis), medan sådana placeringar minskar, som avser efterställda skulder, factoring eller lån till kommuner. Ledningen uppger att det är normalt att portföljsaldot minskar under årets första kvartal, för att sedan återhämta sig under det andra, och öka under de tredje och fjärde kvartalen. När det gäller krediter som avser mikroföretag upprätthålls försiktighetsprinciperna när krediter lämnas, med potentiella samarbetsparter som ändrar sitt juridiska ramverk från stiftelse till aktiebolag. Ledningen för är uppmärksam på sådana förändringar och fortsätter sin verksamhet med medel som lämnas till förvaltning, och som i framtiden kan omvandlas till lån eller rörliga krediter. Det är viktigt att klargöra, att medel som överlämnar för förvaltning är dess egendom som ställs till mikrofinansinstitutioners disposition med tydliga regler för äganderätten och de villkor som gäller för placeringar. Mikrokreditportföljen ägs av, som betalar en avgift till förvaltaren för tjänster förknippande med skapandet och hanteringen av portföljen, återvinningar etc. Detta regleras i fideikommisskontrakt, där är fideikommitent för medel som avser förvaltning, investering och förvaring av fonden för mikrokreditoperationer inom områdena handel, tjänster eller produktion enligt de villkor som fastställs i kontraktet. Förvaltaren accepterar att de medel som lämnas till förvaltning, liksom den avkastning och andra nyttigheter som de ger upphov till, är fideikommittentens absoluta egendom. För närvarande använder följande samarbetsparter den beskrivna modellen: PRESTANIC, ADIM, Stiftelsen León 2000, SERFIGSA och FUNDEMUJER. I juni 2014 var den huvudsakliga mekanismen för placering rörliga krediter med cirka 60% av bruttoportföljen, följda av lån (29%). Den återstående andelen motsvarar förvaltade medel (11%). De rörliga krediternas andel har minskat sedan juni 2013 (63%), liksom de förvaltade medlens (15%), medan lånens andel har ökat (22% i juni 2013). Enligt verksamhetsplanen för 2014 förutser organisationen att 84% av portföljen kommer att placeras i form av lån och rörliga krediter, och resten (16%) i form av medel som överlämnas till förvaltning. Mikroföret Bostäder Kommun Jordbruk Fri anv Överl portf Kreditportföljens utveckling och sammansättning Juni 12 Sept 12 Dec 12 Dec 12 Mars 13 Juni 13 Sept 13 Dec 13 Mars 14 Juni14

8 I juni 2014 uppgick avsättningarna för befarade förluster i kreditportföljen till USD 0,52 milj. vilket var 69% mer än föregående år och 12% mindre än vid föregående kvartalsskifte. Stiftelsen har fastställt en allmän avsättning om 1% vid sidan av den procentsats som framgår av :s interna kreditvärdering av samarbetsparterna. Den 30 juli 2014 godkände :s styrelse en ny policy för avsättningar för befarade förluster i kreditportföljen och erhållna panter, enligt vilken all verksamhet som second tier hänvisar till Bankinspektionens policy för avsättningar. Detta har medfört modifieringar i :s interna ratingskala. När det gäller first tieroperationer har anpassat sig till det regelverk som utfärdats av Nationella Kommissionen för Mikrofinans (CONAMI). Innan den nya policyn beslutades fanns följande ratingkategorier för att klassificera de förmedlande mikrofinansinstitutionerna (IFIM) enligt :s modell: AAA, AA, A, BBB, BB, B och C, där AAA är bäst och C sämst. För att klassificera second tierinstitutioner använde kvartalsvis under året både kvantitativa och kvalitativa kriterier varav de sistnämnda utgick från CAMELmetoden (Kapital, Tillgångskvalitet, Styrning, Resultat, Likviditet och Marknadskänslighet). I juni 2014 placerades 37,82% av portföljen hos klienter med ratingbetyget AA medan 35,48% placerades i institutioner med betyget A. Under det senaste året har inga placeringar gjorts hos klienter med betyget C. det bör också framhållas att i enlighet med :s modell får inga institutioner med betyget BB eller sämre låna medel utan att :s kreditkommitté godkänner detta som ett specialfall. I slutet av det första halvåret 2014 fanns 2,65% i kategori B, motsvarande en hypotekskredit som lämnats till Stiftelsen León 2000 för att denna organisation skulle kunna generera tillräckliga intäkter för att uppnå sin jämviktspunkt. Rating AAA AA A BBB BB B C CA Utan betyg PG PC Klassificering av portföljen efter riskkategorier Juni13 39,42% 42,42% 0,52% 0,89% 2,00% 14,86% Sept13 36,00% 38,00% 0,50% 2,70% 6,60% 11,10% 4,80% Dec13 40,50% 35,18% 0,39% 3,09% 6,65% 6,70% 7,28% 0,21% Mars14 35,49% 33,43% 1,62% 3,83% 6,24% 8,46% 6,74% 0,19% Juni14 37,82% 35,48% 1,52% 2,65% 5,35% 11,16% 5,86% 0,16% I jämförelse med föregående kvartal finns inga större förändringar i portföljen. De mest framträdande är den lilla ökningen av krediter i kategori A och Utan betyg, medan det skett en minskning i andelen krediter med betygen AA, B, CA och PG. Sammantaget och på övergripande nivå har 75% av krediterna bättre betyg än BBB (vilket är samma andel som föregående kvartal). De klienter som kategoriseras som Utan betyg avser specifikt sådana medel som lämnats för förvaltning eftersom de betraktas som first tieroperationer, och den klassificering som visas avser second tieroperationer. Portföljen inom kategorin first tier klassificeras enligt Bankinspektionens normer för mikrofinansinstitutioner, och görs individuellt per klient. Det bör nämnas att betyget CA lämnas för de kommunala låneportföljerna. För denna grupp bedöms typen av utvecklingsprojekt och betalningsförmågan via kommunala transfereringar. Dessutom finns kategorin PG, som motsvaras av krediter med särskilda villkor. För dessa lämnas en generell provision om 6% i syfte att dessa institutioner ska uppnå sin jämviktspunkt och kan kvarstå i mikrofinanssektorn. De tre klienterna i denna kategori utgörs av ASODENIC, CE och Kooperativet 20:e april. Betyget PC avser avtalskrediter, som används i särskilda first tieroperationer avsedda för anställda i kommuner där arbetar i andra sektorer än den finansiella. Ändamålet är bostadsförbättringar, och det bör framhållas att amorteringarna av dessa krediter sker via löneavdrag.

9 Enligt ledningen innebär den nyligen genomförda reglering av fideikommisser i Nicaragua genom Lagen om fideikommisser att de lån som överenskommits i form av avtalskrediter för bostadsförbättringar kommer att överlämnas till förvaltning i form av fideikommisser, oavsett om det sker till en mikrofinansinstitution eller ett företag vars specifika syfte är att förvalta fideikommisser. Från den 31 juni 2014 har den interna klassificeringen av förmedlande institutioner (second tierportföljer) ändrats i enlighet med den nyligen beslutade policyn för avsättningar för kreditportföljer, och därmed används följande klassificeringar och avsättningar: 6.3 RISKER I ADMINISTRATIONEN Den indikator som visar produktiva tillgångar i förhållande till administrativa kostnader, och som gör det möjligt att ange hur många gånger den produktiva tillgången täcker administrationskostnaderna, var 32,84 i juni Detta visar hur tillgångsökningen har höjt den täckningsfaktor som behöver för att hantera sina administrationskostnader. I fråga om bruttovinsten från verksamheten i förhållande till administrationskostnader, steg indikatorn till slutet av juni 2014, vilket orsakades av en ökning i bruttovinsten från verksamheten (+37% i jämförelse med föregående år), vilket i sin tur berodde på en ökning av finansiella intäkter och valutajusteringar. Kreditbetyg och avsättningar för förmedlande institutioner Administrativa indikatorer MFI:s under tillsyn Poäng Betyg A A 8089 B B 7075 C C 5065 D < 50 E Avsättning 0,50% 1,00% 2,50% 5,00% 10,00% 20,00% 50,00% 100,00% MFI:s som inte står under tillsyn Poäng Betyg Avsättning < 50 A B C D E 1,00% 5,00% 20,00% 50,00% 100,00% Adm/tillg Adm/tot kostn Bruttovinst/ adm Juni13 28,52 0,29 3,00 Sept13 29,51 0,27 2,78 Dec13 31,53 0,24 2,65 Mars13 32,34 0,29 2,98 Juni14 32,84 0,30 3,56 De institutioner som erhållit lägre betyg än B, men vars operationer har en real säkerhet, får betyget B och en avsättning om 5% görs för befarade förluster. Om säkerheten täcker mer än 120% av avtalat belopp anses de ha betyget A och avsättning görs med 1%. Sedan den 31 juni 2014 klassificeras first tieroperationer i form av medel som lämnas till förvaltning enligt följande, och motsvarande avsättningar görs: Betyg A B C D E Betyg A B C D E Kreditbetyg och avsättningar för first tierinstitutioner M i k r o k r e d i t e r Dagar > 90 Avsättning 1% 5% 20% 50% 100% Personliga krediter Dagar > 180 Kreditbetyg och avsättningar för first tierinstitutioner Bostadsförbättringar Dagar Avsättning 030 2% % % % > % Dagar > 180 Avsättning 2% 5% 20% 50% 100% Småföretagande Avsättning 1% 5% 20% 50% 100% Administrationskostnaderna har ökat med 15% på årsbasis, vilket är ett resultat av allmänna kostnader samt löner och personalförmåner. I slutet av juni hade andelen ökat med en procentenhet, och utgjorde då 29% av de totala kostnaderna. 7. FINANSIERING Viktigast i analysen av finansieringens sammansättning är skulder till finansiella och andra institutioner, eftersom de utgör 91% av de totala skulderna (89% i juni 2013). Mer specifikt får Stiftelsen finansiering från Interamerikanska Utvecklingsbanken (BID) och OIKOCREDIT, vars sammanlagda lån utgör 50% av de totala skulderna till finansiella institutioner. Dessutom utgör den rörliga kredit som tillhandahålls av Centralamerikanska Banken för Ekonomisk Integration (BCIE) 39% av skulderna, och PDL Mikrofinans AB utgör 6% dessa är de viktigaste.

10 Det lån som lämnats av Interamerikanska Utvecklingsbanken (BID) och Oikocredit tillsammans uppgår till totalt USD 8 milj, och härav har 100% utbetalats i juni För lånet har ställts en pant, och det förfaller den 15 augusti Den årliga räntan är 5,82%. Lånet hos BCIE uppgår till USD 9 milj, och som säkerhet har den finansierade kreditportföljen pantsatts. Den årliga räntan är 5,80% och lånet förfaller den 6 januari Av det disponibla kreditbeloppet har 69% utnyttjats. Derivataoperationer på skuldsidan motsvarar finansiering som erhållits via INVERNIC:s Börsavdelning. Beloppen är denominerade i córdobas med bibehållet värde och den variabla räntan uppgår till mellan 2,75% och 3%. De förfaller mellan april och augusti 2014, och statsobligationer (BPI) har ställts som säkerhet. Vidare finns två lån från PDL Mikrofinans AB, vilkas totalbelopp uppgår till USD 1 milj. Härav har 97% utnyttjats, och räntesatsen uppgår till 4,81%. Det ena lånet förfaller till betalning i oktober 2016 och det andra i maj Dessa åtaganden utgör de skulder som medför kostnader för. Ökningen i juni 2014 sedan föregående år uppgår till 86% och sedan föregående kvartal till 15%. Kvoten mellan de produktiva tillgångarna och de skulder som medför kostnader för institutionen är 2,05 vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. Den större ökningen av skulder med kostnader under andra kvartalet 2014 jämfört med ökningen av tillgångar med avkastning har medfört att indikatorn sjunkit. Enligt SCRiesgos bedömning behåller finansieringsindikatorer med god täckning. Dessutom är det viktigt att nämna, att Stiftelsen använder en ansenlig mängd egna resurser för att finansiera sin verksamhet, och att dess viktigaste fordringsägare är institutioner med gott renommé i regionen. uppvisar de egenskaper som karakteriserar en second tierinstitution som inte tar emot medel från allmänheten och därför kan hantera förfallotiderna för sina åtaganden på ett planerat sätt. Prod tillg/ sk. kost Täckning 3 mån 1 år totalt Juni13 2,89 2,48 2,15 2,91 Finansieringsindikatorer Sept13 2,32 3,24 2,56 2,24 8. EGET KAPITAL Dec13 2,06 2,14 2,21 2,02 Mars14 2,20 3,88 2,70 2,45 Juni14 2,05 2,54 2,35 2,20 I juni 2014 uppgick :s egna kapital till totalt USD 19,67 milj, vilket innebär en ökning med 4% sedan föregående kvartal och med 10% sedan föregående år. Detta bekräftar den tendens som varit tydlig sedan mer än tre år. Under det andra kvartalet 2014 orsakades denna förstärkning av det egna kapitalet av dels en ökning med 21% av kapitalreserverna, dels en höjning med 17% av balanserat överskott jämfört med föregående år. Vid slutet av 2013 hade organisationen lyckats överträffa målet i det årets verksamhetsplan, som satts till USD 18 milj det faktiska egna kapitalet blev USD 18,84 milj. I verksamhetsplanen för 2014 har institutionen satt målet till USD 19,3 milj. Trots detta har institutionen vidmakthållit en väl tilltagen relation mellan produktiva tillgångar och skulder som medför kostnader, vilket bekräftar ett effektivt utnyttjande av dessa skulder för att generera intäkter till institutionen. Urspr kap Donerat Kap.reserv Bal översk Andra res Det Egna kapitalets utveckling Juni13 Sept13 Dec13 Mars14 Juni14 Genom en välavvägd anpassning av skuldernas löptider till tillgångslikviditet visar kapacitet för ett positivt likviditetsflöde, på både tre månaders och ett års sikt, liksom totalt sett. Detta innebär att det vid alla löptider utgång finns tillräckligt med tillgångar, som mer än dubbelt upp motsvarar vad som krävs för att uppfylla åtagandena. Stiftelsen har andra reserver, såsom den ickevinstdrivande Infrastrukturfonden, där en andel av det årliga överskottet avsätts till finansiering av infrastrukturprojekt, som genomförs av kommuner i Nicaragua. Dessutom har en policy att överföra 50% av varje års överskott till en reservfond i syfte att säkerställa tillräckligt Eget kapital.

11 Beträffande skuldsättningsgrad (skulder i förhållande till Eget kapital) har denna indikator ökat sedan föregående år. Det beror på :s ökade skulder, som går hand i hand med ökning av kreditportföljen. Den ökade andel i finansieringsstrukturen, som skuldkomponenten fått, är tydlig och innebär att kreditgivningen allt mer finansieras med främmande kapital. En högre andel skulder i förhållande till Eget kapital innebär en lägre grad av täckning med egna resurser, men :s egna kapital har visat en ökande tendens sedan tre år, och detta har sammanfallit med en hög kapitaltäckning. Därför behåller organisationen ett gott utrymme för att klara av sina åtaganden även vid händelse av eventuella förluster. Nämnda indikator kapitaltäckning visar en tydlig minskning jämfört med föregående år: från 82% till 61% i juni Detta beror på ökningen av riskutsatta tillgångar, särskilt kreditportföljen. Emellertid fortsätter organisationen att visa en fortsatt hög kapitaltäckning, som ligger mycket högre än de 10% som krävs av Bankinspektionen (SIBOIF), vilket visar att de riskutsatta tillgångarna i hög grad täcks av realiserbara delar av Eget kapital. Om man dessutom beaktar den marknadsnisch där organisationen verkar får en hög kapitaltäckning anses viktig för riskhanteringen. :s produktiva belåningsgrad ökar hävstångseffekten jämfört med föregående år, vilket innebär att Stiftelsens egna kapital investeras 1,7 gånger i tillgångar som genererar intäkter till organisationen. Hävstångseff Kap.täckning Skuldsättning Jun13 1,41 81,57% 0,55 9. LÖNSAMHET Kapitalindikatorer Sept13 Dec13 1,63 1,75 69,38% 60,53% 0,78 0,92 Mars14 1,65 64,26% 0,85 Jun14 1,70 60,61% 0,91 avslutade år 2013 med ett nettoöverskott på USD 2,02 milj, vilket innebar att resultatet överträffades jämfört med verksamhetsplanen för det året. Organisationen prognosticerar ett nettoöverskott på USD 2,06 milj för år I juni 2014 uppgick nettoöverskottet till USD 1,28 milj, vilket innebar en förbättring med 48% jämfört med juni Denna positiva utveckling sammanhänger med ökningen av intäkter med 24% på årsbasis medan kostnaderna ökat med 11%. Mer specifikt uppgick intäkterna till totalt USD 2,93 milj. per juni 2014, och därav motsvaras 69% av finansiella intäkter, medan 25% motsvaras av valutakursjusteringar och återstoden (7%) av verksamhetsintäkter. Totalt sett ökade intäkterna med 24% på årsbasis beroende på ökade finansiella intäkter (främst från krediter) och på valutakursjusteringar. Kreditportföljens struktur och den förbättrande lönsamheten är det som åstadkommit att de finansiella intäkterna överstiger verksamhetsintäkterna. Vad beträffar kostnader uppgick dessa till totalt USD 1,65 milj. De viktigaste beståndsdelarna var administrativa kostnader, som uppgick till 30%, följda av diverse verksamhetskostnader (27%), finansiella kostnader (26%) och valutakursförluster (21%). Beträffande denna resultatkomponent bör det understrykas att ökningen av valutakursförluster med 88% på årsbasis hänger samman med att en större del av skulderna hålls i utländsk valuta. Dessutom påverkas de totala kostnaderna av ökningen av finansiella kostnader med 59% på årsbasis, vilket beror på den ökade skuldsättningsgraden, liksom av ökningen av de administrativa kostnaderna med 15% Finans. bruttores Bruttores. verksamhet Nettoresultat Periodresultat Juni13 Sept13 Dec13 Mars14 Juni14 Som ett resultat av sin funktion som förmedlare av finansiering hade Stiftelsen en marginal som uppgick till 6,93% i juni Denna marginal ökade i jämförelse med såväl föregående år som föregående kvartal. Under det senaste året har generellt sett bibehållit en finansiell avkastning som överstiger 12% medan den finansiella kostnaden för skulderna i genomsnitt uppgick till 6%. Avkastning på eget kapital har förbättrats mycket jämfört med föregående år beroende på att :s överskott ökat.

12 10. FINANSIELLA INDIKATORER Finans res Skuldkostn Förmedl marg Avk tillg Avk EK Juni13 12,80% 6,21% 6,59% 7,00% 9,91% Lönsamhetsindikatorer Sept13 Dec13 12,28% 12,04% 6,14% 6,72% 6,14% 6,02% 9,19% 5,31% 6,97% 11,09% Mars14 10,92% 5,55% 5,38% 6,11% 10,41% Juni14 12,24% 5,32% 6,93% 7,80% 13,48% För år 2014 avser enligt sin verksamhetsplan att fortsätta med sin strategi för tillväxt, liksom med stödet till sina klienter, samarbetet med nya kommuner i fråga om krediter för infrastrukturprojekt, stödet till skapandet av nya förmedlande institutioner, maximalt utnyttjande av kontrakterade lån och stödet till dotterbolaget PDL:s resursanskaffning. Vidare avser att ta initiativ till nya allianser i regionen som en form för stegvis penetration av den regionala marknaden, och att bibehålla resultatindikatorer som utmärker institutionen för dess kvalitet, effektivitet och transparens i verksamheten. Sålunda förväntas en ökning av portföljen med 23% vilket innebär en utvidgning av utbudet av resurser via de förmedlande kanaler som håller på att etableras. Dessutom avser att genomföra ett alternativt program för utveckling inom jordbrukssektorn som innefattar en ökning av det tillförda värdet och en förstärkning av värdekedjan. Vidare avser att uppfylla sin sociala uppgift att inrikta sig på grupperna med lägst inkomster och främja nya sätt att bedriva verksamheten utifrån genomförandet av det nya regelverket på området. Likviditetsindikatorer Juni13 Likv/tillg 4,51% Likv+plac/ skulder 72,74% Finansieringsindikatorer Prod tillg/ skuld.kost täck3 mån täck 1 år täck tot Kapitalindikatorer Prod hävst Kapitaltäck Skuldsättn 2,89 2,48 2,15 2,91 1,41 81,57% 0,55 Lönsamhetsindikatorer Fin avkast Skuldkost Förm.marg Avk prod tillg RoE 12,88% 6,21% 6,67% 7,04% 9,91% Administrationsindikatorer Prod tillg/ adm kost Adm/tot kostn Översk/ adm kost 28,34 0,29 3,00 Sept13 3,73% 57,11% 2,32 3,24 2,56 2,24 1,63 69,38% 0,78 12,35% 6,14% 6,21% 6,06% 9,19% 29,33 0,27 2,78 Dec13 4,49% 41,30% 2,04 2,14 2,21 2,02 1,73 60,53% 0,90 12,18% 6,72% 5,46% 7,05% 11,09% 31,16 0,24 2,65 Indikatorerna för dec byggr på revisionellt granskade data Mars14 7,50% 50,79% 2,20 3,88 2,70 2,45 1,65 64,26% 0,85 10,98% 5,55% 5,44% 6,15% 10,41% 32,16 0,29 2,98 Juni14 7,33% 2,05 2,54 2,35 2,20 1,70 60,61% 0,91 12,31% 5,32% 6,99% 7,84% 13,48% 32,66 0,30 3,56 Kreditvärdeingsbetygen har inte utsatts för något överklagandeprocess från den värderade enhetens sida. Den metod, som SCRiesgo använder för sin kreditvärdering uppdaterades vid normerande myndighet i november I april 2009 utfärdade SCRiesgo för första gången kreditbetyg för denna organisation. All den information som ligger till grund för denna rating har erhållits från emittenter och teckningsenheter som SCRiesgo bedömer som trovärdiga. SCRiesgo granskar inte denna informations sanningshalt eller precision, och beaktar heller inte den likviditet som värdepappren kan ha i primär eller sekundärmarknader. Informationen i denna rapport presenteras så som den erhållits från emittenten eller förvaltaren utan att SCRiesgo åtar sig något ansvar att garantera den. SCRiesgo gör bedömningen att den erhållna informationen är tillräcklig och tillfredsställer behoven för de analyser som gjorts.

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning 2010. Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1

Stiftelsen PRODEL. Å rsredovisning 2010. Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1 Stiftelsen PRODEL Å rsredovisning 2010 Styrelsens verksamhetsbera ttelse till Å rssta mman 1 1 Översättning: Sten Ström, VidaMera Rapporten har översatts i sin helhet från det spanska originalet. Noterna

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009 PP01 PP01 RÄNTOR Klassificeringsfaktorer Utestående belopp Ränta, % Radnr Knr 05 10 05 9 Genomsnittsränta på utlåning JO30000, Kr 10 10 9 Genomsnittsränta på inlåning K02 15 0 Genomsnittsränta på produktivt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer