STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering"

Transkript

1 SCRiesgo STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDE AV LOKAL UTVECKLING Rapport om bibehållen kreditvärdering Ordinarie session Nr Extraordinarie ratificeringssession Nr XXXXX Finansiell information: Oreviderad per 30 juni 2014 Kontakter: Oscar Mata Salas Senior analytiker Cindy Alfaro Azofeifa Senior analytiker 1. KREDITVÄRDERING DE VIKTIGASTE INDIKATORERNA Lång sikt Kort sikt Kreditvärdering Föregående Aktuell Valuta Valuta Lokal Utländsk Perspektiv Lokal Utländsk Persp. scra+ scra+ Stabil scra+ scra+ Stabil (nic) (nic) (nic) (nic) SCR2+ SCR2+ Stabil SCR2+ SCR2+ Stabil (nic) (nic) (nic) (nic) Den aktuella kreditvärderingen är oförändrad jämfört med den föregående Förklaring till det lämnade ratingbetyget Betyget scr A lämnas till sådana emissioner med god kapacitet för att betala kapital och räntor enligt avtalade villkor. Kan sänkas något vid en möjlig försämring hos emittenten, i sektorn eller i ekonomin. Nivå: God Betyget SCR 2 lämnas till sådana emittenter på kort sikt som har mycket hög förmåga att betala kapital och räntor enligt avtalade villkor och löptider. Dess riskfaktorer skulle inte väsentligen påverkas av eventuella förändringar hos emittenten, i sektorn eller i ekonomin på kort sikt. Nivå: Mycket god Betyg från scr AA till scr C och från SCR 2 till SCR 5 kan modifieras genom tillägg av + eller för att indikera den relativa positionen inom respektive kategori. Perspektivet stabil: Det råder låg sannolikhet för att ratingbetyget varierar på medellång sikt 1. Växelkurs mot USD Summa tillgångar (MUSD) Likv medel + plac/skulder Produktiv hävstångseffekt Marginal vidareutlåning Avkastning eget kapital 2. BEDÖMNINGSGRUNDER juni 13 mars 14 juni 14 24,72 25,64 25,95 29,23 35,42 37,64 72,74% 50,79% 46,88% 1,41 1,65 1,70 6,59% 5,38% 6,93% 9,91% 10,41% 13,48% STYRKOR Hög tillgångskvalitet, där de obefintliga förseningarna i kreditportföljen framträder särskilt utifrån organisationens roll som second tierfinansiär. Hög andel produktiva tillgångar (89% av alla tillgångar i juni 2014) Kapitaltäckning överstigande kraven, vilket innebär att den realiserbara delen av kapitalet mer än väl täcker de riskutsatta tillgångarna. Detta ger organisationen hög kapacitet att uppfylla sina åtaganden även vid eventuella förluster. Balanserat utnyttjande av egna resurser för finansiering av verksamheten; här framträder dessutom särskilt det faktum att dess främsta långivare är ansedda internationella organ. Relevant årsvis planering i form av den Årliga Verksamhetsplanen Ständig sökande efter att diversifiera sina produkter och tjänster i syfte att öka valmöjligheterna för målgruppen 1 Hela den detaljerade betygsskalan, som används av ratinginstitutet, kan erhållas på vår hemsida De ratingbetyg som lämnats representerar ratinginstitutets bedömning för den period och de belopp som analyserats och innebär inte någon rekommendation för köp, försäljning eller bibehållande av specifika instrument.

2 UTMANINGAR Åstadkomma tillväxt i affärsverksamheten, i grunden på kort och medellång sikt, med bibehållen hög kvalitet i kreditportföljen. Fortsätta med en hög kvalitet i tillsyn och uppföljning av klienterna, givet diversifieringen av produkter och tjänster, liksom genom den process som merparten av klienterna genomgår för att uppfylla nya krav i regelverket. Kontrollera kostnaderna för administration och verksamhet i syfte att dessa inte negativt ska påverka överskottet MÖJLIGHETER Reaktivering av landets ekonomi Ikraftträdandet av regelverket för mikrofinansinstitutioner innebär en standardisering av processer och en förbättring av riskhanteringen på denna marknad HOT Möjligheten att rörelsen Jag betalar inte åter blir aktiv En etablering av informella finansieringskällor som åstadkommer överskuldsättning 3. DEN MAKROEKONOMISKA MILJÖN I NICARAGUA 3.1 EKONOMISK TILLVÄXT Enligt uppgifter från Nicaraguas Centralbank (BCN) vid utgången av det andra halvåret 2014 upprätthöll den nicaraguanska ekonomin en positiv tillväxttakt som ett resultat av en ökning av den utländska efterfrågan och en förbättring av bytesbalansvillkoren. Den nicaraguanska ekonomins dynamik fortsätter att genereras av tillverkningsindustrin och jordbruket, boskapsskötseln, skogsbruket och fisket. Tillsammans bidrog dessa sektorer med 2,6 procentenheter till den årliga BNPökningen (5,3%). Tillverkningsindustrins utveckling baserades på produktion av socker, textil och livsmedel, medan den övriga sektorer upprätthöll sin tillväxt genom odling av sockerrör och andra jordbruksprodukter (bl a bananer, soja och tobaksblad). Byggsektorn å sin sida bidrog till att kvartalets BNP minskade med 0,3 procentenheter genom en negativ tillväxt om 5,4% på årsbasis, vilket innebär 2,6% av den sammanlagda BNPförändringen vid slutet av första kvartalet Diagram 1 Årlig förändringstakt i BNP vid konstanta priser (perioden ) * Källa: SCRiesgo utifrån uppgifter från BCN * BCN:s prognos 0,8% 2,5% 5,3% 4,3% 4,2% 5,0% 4,0% 2,2% 3,6% 5,4% 5,2% 4,6% 4,5% INDEX FÖR MÅNATLIG EKONOMISK AKTIVITET (IMAE) Vid slutet av det första halvåret visade index för månatlig ekonomisk aktivitet (IMAE) en ökning med 4,9% på årsbasis, dvs. i jämförelse med juni föregående år, och med 4,4% som årsgenomsnitt. Den säsongsrensade serien, som erhålls genom att säsongskomponenten extraheras från den ursprungliga serien, uppvisar inga skillnader i förhållande till föregående månad. I fråga om cykliska tendenser syns en ökning med 3,8% jämfört med föregående år, medan den underliggande, långsiktiga tillväxten blev 4,2%, mätt som den genomsnittliga årliga variationen för denna serie ARBETSLÖSHET I fråga om index för den öppna arbetslösheten prognosticerar IMF 6,1% vid årets slut, liknande den siffra som rapporterades vid slutet av 2013 (6,1%). På samma sätt beräknar IMF att arbetslösheten kommer att uppgå till cirka 5,8% under de kommande fem åren, vilket är lägre än prognosen för Då man analyserar uppgifter för de anställda, som försäkrats i det nicaraguanska socialförsäkringsinstitutet, framkommer att i juni 2014 var sammanlagt registrerade. Det innebär en genomsnittlig årlig ökning med 6,7% vilket motsvarar nyinskrivna. Sådana resultat innebär en gradvis minskning av arbetslösheten på medellång sikt.

3 3.1.3 OFFENTLIGA FINANSER Ett av målen för att bibehålla stabiliteten i de offentliga finanserna under 2014 är en fortsatt finanspolitik som inriktas på större skatteintäkter och utgiftsbegränsningar. Vid fördelningen av kapitalutgifter kommer då projekt som avser hälsa, vatten, energi och produktiv infrastruktur att prioriteras. Underskottet före donationer i den offentliga, ickefinansiella sektorn (inklusive staten), uppgick till USD 39,3 milj. vilket förvandlas till ett överskott på USD 18,2 milj. efter erhållna bidrag. Med avseende på centralregeringen är resultatet i juni 2014 ett överskott på USD 40,2 milj. efter bistånd från utlandet (USD 47,4 milj.). I fråga om den offentliga sektorns skuld var saldot i juni 2014, uttryckt som kvoten mellan denna skuld och BNP, 47,5% (i juni 2013: 49,7%), och uppgick till USD 5.626,6 milj., vilket är något högre än saldot i december 2013 (USD 5.594,2 milj.). Denna ökning förklaras av den lätta ökningen av den externa offentliga skulden (1,6%), som dock motverkades av minskningen av de skulder som regeringen och centralbanken hade gentemot inhemska privata långivare (3,6%). Figur 5. Den sammanlagda offentliga skulden i december varje år och i juni 2014 (utlandsskuld, inhemsk skuld, skuld/bnp UTRIKESHANDEL Handelsbalansen uppvisade ett underskott på USD 1.398,8 milj. vilket var en minskning jämfört med juni 2013 (USD 1.464,1 milj.). Detta underskott har främst påverkats av de internationella prishöjningarna på råmaterial och av exportvolymens utveckling. I slutet av juni 2014 uppgick varuexporten till USD 1.365,0 milj. innebärande en ackumulerad ökning med 8,2% jämfört med föregående år, medan importen uppgick till USD 2.763,8 milj., vilket innebar en årlig ökningstakt på 1,4% trots en minskning av anskaffning av kapitalvaror VÄXELKURSENS UTVECKLING Under 2014 har växelkurspolitiken fortsatt, med planerade minidevalveringar, som varit i kraft sedan Den 30 juni 2014 var kursen NIO 25,9521 per dollar med en årlig devalveringtakt om 5,0% RÄNTESATSER I juni 2014 uppgick tillgångsräntan i córdobas till 14,99%, vilket var högre än föregående månad (13,84%) och vid samma tid föregående år (juni 2013: 14,02%). Skuldräntan uppgick till 2,04%, lägre än föregående månad (2,13%) och vid samma tid föregående år (juni 2013: 1,64%) REMISSOR Det ackumulerade remissasaldot uppgick till USD 552,2 milj. vilket var högre än för motsvarande period 2013 (USD 521,6 milj.) och motsvarande en årlig ökningstakt på 6,4% Figur 11. Utvecklingen av remissor 2002juni 2014) Resultaten motsvarar ökade flöden från USA, Panamá och Spanien, som ökade med 6,2%, 44,9% resp. 33,0% på årsbasis. De motverkade minskningen av flöden från länder som Costa Rica (1,8%) 3.2 PERSPEKTIV OCH UTMANINGAR De främsta utmaningarna för att behålla tillväxt och ekonomisk stabilitet, som är grundläggande förutsättningar för att hantera landets svåra sociala problem, är fortsatt nära förbundna med den globala ekonomiska utvecklingen, och särskilt hos viktiga handelspartners. Dessutom bestäms de av de resurser som tillförs från ALBAländerna, liksom sådana som kommer från multilaterala kreditinstitutioner, som har stött de ekonomiska tillväxtprogrammen och de befolkningsgrupper som är mest underprivilegierade. För att uppnå de ekonomiska målen är det dock mycket viktigt att dra nytta av fördelar som frihandelsavtalet DRCAFTA, associationsavtalet med EU och ALBAinitiativet, samt den regionala integrationen och megaprojekt som den interoceaniska kanalen, där koncession lämnats till ett kinesiskt bolag, kan innebära. 4. INFORMATION OM ORGANISATIONEN 4.1 KORT HISTORIK Stiftelsen för främjande av lokal utveckling () är en enskild organisation utan vinstsyfte, som bildades 1993 som ett utvecklingsprogram finansierat av Sverige, och blev grundad som en stiftelse en egen juridisk person år Den främjar mikrokrediter, direkt och via andra organisationer, till nicaraguanska familjer med låga inkomster men med betalningskapacitet.

4 har främjat finansieringen av bostadsförbättringar och andra mikrofinansprodukter under 20 års tid till mer än familjer. Dessutom har arbetat med 19 mikrokreditinstitutioner, lämnat mer än krediter till småföretagare, krediter till bostadsförbättringar och 734 infrastrukturprojekt för sammanlagt mer än 100 miljoner USdollar. är ensam ägare till PDL Mikrofinans AB, som grundades den 4 juni 2012 enligt svensk lag. Syftet med PDL är att förmedla resurser från Europa på förmånliga villkor till den sociala verksamhet som bedrivs av. 4.2 ORGANISATIONSPROFIL Stiftelsens huvudändamål är att förbättra livsvillkoren för den urbana befolkningen med små inkomster genom att förmedla pengar, direkt eller via andra, för stöd till lösning av bostadsproblem, till mikroföretag och till basal infrastruktur på ett hållbart sätt och med stort deltagande av de berörda. Det bör understrykas att organisationen tillämpar internationella kvalitetsstandarder, stöder och tillämpar självreglering och uppfyller sitt sociala ansvar genom att avsätta 25% av sina årliga överskott till projekt för fattigdomsbekämpning. Dessutom bidrar Stiftelsen med den icke vinstdrivande Fonden för infrastruktur med syftet att stödja infrastrukturprojekt som genomförs av kommunerna. får lånefinansiering av internationella organ såsom Centralamerikanska Banken för Ekonomisk Integration (BCIE), den Interamerikanska Utvecklingsbanken (BID), FNstiftelsen Habitat, via fideikommisser och från PDL Mikrofinans AB De mikrokreditinstitutioner som får finansiering av har en plan för uppföljning och tillsyn, som är inriktad på att följa de bästa kvalitetsstandarderna i sin finansieringsverksamhet och i uppfyllandet av sina sociala uppgifter. I sin verksamhetsplan för 2014 har tagit upp olika aktiviteter och projekt för att institutionalisera sina klienter, exempelvis genom att sätta upp fideikommisser, främja mikrofinansoperationer såsom att skaffa medel från börsen, och mikroförsäkringar. Vidare analyserar och följer upp spar och lånekooperativ, särskilt på landsbygden där det inte finns några banker, som redskap för finansiell inkludering. 4.3 BOLAGSSTYRNING Stiftelsen har ett Fullmäktige och en Styrelse. Fullmäktige är det högsta beslutande organet och består av grundarna och av de aktiva medlemmar som invalts av Fullmäktige. För närvarande har Fullmäktige tolv medlemmar. Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter, som alla är experter inom områden som har koppling till :s ändamål och med stor styrelsevana. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, en medlem och två suppleanter. De väljs för två år och kan bli omvalda. Stiftelsens ledning är det verkställande organet och består av en Verkställande direktör, som utnämns av Styrelsen för den tid Styrelsen bestämmer. 5. ANALYS AV FINANSER OCH LEDNING 5.1 FINANSIELL STRUKTUR Vid slutet av juni 2014 uppgick :s tillgångar till USD 37,63 milj, vilket innebar en ökning med 35% jämfört med föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal. I båda fallen härrör tillväxten från en ökning i kreditportföljen under det senaste året, som förstärkt tendensen till årlig tillväxt. Jämfört med verksamhetsplanen för 2013 uppnådde organisationen målet att tillgångarna minst skulle uppgå till 95% av USD 37 milj. Enligt planen för 2014 ska tillgångarna uppgå till USD 41,4 milj. vid årsskiftet. Jämfört med målet för det första halvåret uppnåddes det till 99%. Med avseende på sammansättningen av tillgångarna i juni 2014 utgör kreditportföljerna en ökande andel med 69% av alla tillgångar (64% i juni 2013), följd av långfristiga placeringar 13% (18% i juni 2013) samt aktieplaceringar 7% och kassa/bank med 7% som de viktigaste tillgångsslagen.

5 I slutet av juni uppgick :s skulder till totalt cirka USD 17,97 milj. vilket innebar en ökning med 81% från föregående år och med 11% från föregående kvartal. Båda ökningar beror i huvudsak på ett lån på upp till USD 8 milj. från BID och Oikocredit, avtalat i juli Under det andra kvartalet 2014 utbetalades det till fullo. När S finansiella struktur analyseras med avseende på effektiv resursallokering framkommer att produktiva tillgångar > kostnadsdrivande skulder i juni 2014, vilket innebär en positiv resursallokering. Av totala tillgångar genererar 89% resurser, medan 43% av summan av skulder och kapital medför kostnader. Kassa/bank Långfr pl Kred netto Aktieplac Övrigt Juni 13 5% 18% 64% 9% 4% Sammansättning av tillgångar Sept 13 Dec 13 4% 4% 16% 15% 65% 68% 8% 8% 7% 5% Mars 14 7% 13% 68% 8% 4% Juni 14 7% 13% 69% 8% 3% Prod tillg Impr tillg Skulder Kapital Balansräkningens struktur Juni 13 Sept 13 Dec 13 91% 92% 91% 9% 8% 9% 36% 64% 44% 56% 48% 52% Mars 14 89% 11% 46% 54% Juni 14 89% 11% 48% 52% Åtagandena gentemot finansiella institutioner utgör den viktigaste delen (91%) av skulderna. Härav utgör skulden till BIDOikocredit 50%, och 39% utgör skuld till BCIE här har 69% av den disponibla rörliga krediten använts. Vidare utgör skulden till PDL Mikrokredit AB 6% av de totala skulderna, 4% är derivataoperationer och återstående 2% är skuld till FNorganisationen Habitat här har 60% av det godkända beloppet utnyttjats. Det bör sägas att ökningen av skulderna under det senaste året har medfört att dessa nu motsvarar 48% av tillgångarna. Detta innebär en ändrad inriktning för Stiftelsen, som nu i ökad utsträckning finansierar sin verksamhet med medel från utomstående. I juni 2013 var motsvarande relation mellan skulder och tillgångar 36%. :s egna kapital visar en ökande tendens sedan mer än tre år, och uppgick vid slutet av första halvåret 2014 till USD 19,67 milj. vilket motsvarar en ökning med 4% sedan föregående kvartal och med 10% sedan föregående år. Denna förstärkning av det egna kapitalet mellan åren har åstadkommits genom att kapitalreserverna har ökats med 21% vilket sammanhänger med att det balanserade överskottet ökat med 17%. Som tidigare nämnts är det tydligt att :s finansiella struktur har inneburit en ökad hävstångseffekt under det senaste året, då det egna kapitalet har gått från att utgöra 64% av summan av skulder och kapital vid halvårsskiftet 2013 till 52% i juni Detta har medfört större finansiella kostnader i organisationens resultat. 6. RISKHANTERING 6.1 LIKVIDITETSRISK Då likviditetskomponenten av :s tillgångar analyseras bör det framhållas att i juni 2014 hade Stiftelsen likvida medel som uppgick till USD 2,76 milj, vilket innebar en ökning med 119% jämfört med föregående år och med 5% jämfört med föregående kvartal. Å andra sidan är det viktigt att nämna att 98% av dessa likvida medel hölls på USDkonton i bank, särskilt Bancentro och BAC Nicaragua. Ökningen beror på återbetalningar i kreditportföljerna och sammanhänger med den utbetalning som begärts från BID för att tillgodose behovet under det tredje kvartalet. De långfristiga placeringarna uppgår vidare till USD 4,89 milj. i juni 2014, vilket innebar en minskning med 5% jämfört med föregående år men en ökning med 7% jämfört med föregående kvartal. Dessa placeringar utgörs av obligationer emitterade som kompensation (BPI) av Nicaraguas finansministerium 1. Inga kortfristiga placeringar fanns registrerade i juni Tillgångar Skulder Eget kapital Balansräkningens struktur Jun13 Sept13 Dec13 Mars14 Juni14 Kortfr pl Kassa,bank Långfr pl Utveckling av likvida medel och placeringar Jun13 Sept13 Dec13 Mars14 Juni14 1 Kompensationen avsåg egendom som konfiskerats under inbördeskriget på 1980talet

6 De likvida medlen utgör 7% av :s totala tillgångar, medan placeringarna utgör cirka 13%. De likvida medlen och placeringarna täcker tillsammans 46,88% av skulderna i juni 2014, vilket innebär en minskning i denna indikator. Minskningen av kvoten mellan likvida medel och skulder härrör från ökningen av den finansiella hävstångseffekten som i sin tur är ett resultat av den ökade volymen av finansiella åtaganden. Eftersom huvuddelen av dessa åtaganden består i rörliga krediter hos institutioner som har en god samordning med, liksom att löptiden på avtalen är längre, anser SCRiesgo trots minskningen i indikatorn att fortsätter att visa en hög likviditet i jämförelse med sina finansiella åtaganden, vilket ligger i linje med organisationens restriktiva hållning i allmänhet. I juni 2014 utgjorde first tierportföljer 83% av den totala låneportföljen, medan 11% utgjordes av second tierportföljer och 5% av egen portfölj. Globala Finansiella Tjänster AB (SERFIGSA) fortsätter att vara Stiftelsens viktigaste låntagare med 27% av den totala bruttoportföljen i juni 2014, följd av Fonden för Lokal Utveckling (FDL) vars andel uppgår till 26,6%. SERFIGSA, den viktigaste låntagaren, har kreditvärderats med A enligt :s interna ratingmodell, som används för dess låntagare, och har tilldelats ratingbetyget scrbb+ på lång sikt av SCRiesgo. SERFIGSA:s verksamhet består huvudsakligen i placering av krediter för mikroföretag och bostadsförbättringar samt av factoring i Nicaragua. Balansräkningens struktur Portföljsammansättning Likv med /tillgångar Likv+plac / skulder Juni 13 4,51% 72,74% Sept 13 3,73% 57,11% Dec 13 4,41% 43,43% Mars 14 7,50% 50,79% Juni 14 7,33% 46,88% First tier Egen portf Second tier Juni 13 15% 2% 83% Sept 13 11% 7% 82% Dec 13 7% 7% 87% Mars 14 8% 6% 85% Juni14 11% 5% 83% 6.2 KREDITRISK I fråga om utvecklingen av :s viktigaste tillgång uppgick kreditportföljen i juni 2014 till USD 25,8 milj. netto, ett belopp som ökat med 44% jämfört med föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal. I december 2013 uppgick bruttoportföljen till USD 25,37 milj. vilket var något mindre än målet i det årets verksamhetsplan (USD 26 milj.) men som överträffade den justering av prognosvärdet, som :s ledning hade beräknat. För helåret 2014 räknar med en bruttoportfölj på USD 31,55 milj. I juni 2014 finns 20 samarbetspartners med rörliga krediter, lån eller förvaltade medel (ägda av ). Portföljerna kan klassificeras på följande sätt: Second tierportfölj: portfölj som placerats i mikrofinansinstitutioner i form av lån eller rörliga krediter Egen portfölj: portfölj som placerats direkt i kommuner i form av lån First tierportfölj: medel som lämnats for förvaltning (fideikommisser) för lån till slutanvändarna, och som utgör :s egendom. uppfyllde målet i sin verksamhetsplan för 2013, enligt vilket Stiftelsens kreditportfölj skulle fördelas mellan 12 organisationer varav ingen skulle ha en större andel än 32% av kreditportföljen eller 23% av de totala tillgångarna. I detta avseende lyckades fördela portföljen mellan 16 organisationer, vilket innebar ett överuppfyllande av målet om antal låntagare, och höll sig även under den högsta angivna koncentrationen på en låntagare genom att SERFIGSA stod för 31% av portföljen och 22% av de totala tillgångarna. För 2014 anger verksamhetsplanen att :s låneportfölj ska fördelas mellan 19 låntagare, som består av mikrofinansinstitutioner under tillsyn av Bankinspektionen eller Mikrofinanskommissionen, av spar och kreditkooperativ samt av kommuner, med en maximal koncentration på 28% av kreditportföljen och 16% av totala tillgångar.

7 Det bör påpekas att bland de viktigaste åtgärder, som etablerat för att den maximala koncentrationen ska hållas under riktvärdena, är de medel som lämnas för förvaltning till institutioner vars ratingbetyg är lägre än A enligt :s skala. Syftet är att stärka dessa institutioner så att de senare kan kvalificera sig för finansiering genom lån eller rörlig kredit. Andra åtgärder är höjning av den rörliga krediten för de klienter som inte utnyttjat hela sin kredit, och återupprättande av relationer med tidigare klienter, som då uppnådde minst ratingbetyget A enligt :s interna kreditvärderingsmodell. Enligt uppgift från ledningen bestod :s strategi under 2013 i att stärka marknaden genom uppföljning och finansiering av små mikrofinansinstitutioner med potential att växa, att söka efter nya kanaler och att utveckla nya produkter. Resultaten av denna strategi under 2013 innebär möjligheter för tillväxt under 2014 och följande år. Strategin förutsätter oavbruten uppföljning och investeringar i institutionsstärkande aktiviteter. I slutet av juni 2014 fortsätter :s kreditportfölj att i första hand finansiera mikroföretag (50%), bostadsförbättringar (35%) samt efterställd skuld, factoringtjänster och lån till kommuner (8%). Under det senaste året utmärker sig krediter till jordbrukssektorn för sin ökade betydelse (5% i juni 2014) Generellt sett förklaras ändringstakten i kreditportföljen huvudsakligen med ökad placering av krediter till mikroföretagande (+60% på årsbasis), medan sådana placeringar minskar, som avser efterställda skulder, factoring eller lån till kommuner. Ledningen uppger att det är normalt att portföljsaldot minskar under årets första kvartal, för att sedan återhämta sig under det andra, och öka under de tredje och fjärde kvartalen. När det gäller krediter som avser mikroföretag upprätthålls försiktighetsprinciperna när krediter lämnas, med potentiella samarbetsparter som ändrar sitt juridiska ramverk från stiftelse till aktiebolag. Ledningen för är uppmärksam på sådana förändringar och fortsätter sin verksamhet med medel som lämnas till förvaltning, och som i framtiden kan omvandlas till lån eller rörliga krediter. Det är viktigt att klargöra, att medel som överlämnar för förvaltning är dess egendom som ställs till mikrofinansinstitutioners disposition med tydliga regler för äganderätten och de villkor som gäller för placeringar. Mikrokreditportföljen ägs av, som betalar en avgift till förvaltaren för tjänster förknippande med skapandet och hanteringen av portföljen, återvinningar etc. Detta regleras i fideikommisskontrakt, där är fideikommitent för medel som avser förvaltning, investering och förvaring av fonden för mikrokreditoperationer inom områdena handel, tjänster eller produktion enligt de villkor som fastställs i kontraktet. Förvaltaren accepterar att de medel som lämnas till förvaltning, liksom den avkastning och andra nyttigheter som de ger upphov till, är fideikommittentens absoluta egendom. För närvarande använder följande samarbetsparter den beskrivna modellen: PRESTANIC, ADIM, Stiftelsen León 2000, SERFIGSA och FUNDEMUJER. I juni 2014 var den huvudsakliga mekanismen för placering rörliga krediter med cirka 60% av bruttoportföljen, följda av lån (29%). Den återstående andelen motsvarar förvaltade medel (11%). De rörliga krediternas andel har minskat sedan juni 2013 (63%), liksom de förvaltade medlens (15%), medan lånens andel har ökat (22% i juni 2013). Enligt verksamhetsplanen för 2014 förutser organisationen att 84% av portföljen kommer att placeras i form av lån och rörliga krediter, och resten (16%) i form av medel som överlämnas till förvaltning. Mikroföret Bostäder Kommun Jordbruk Fri anv Överl portf Kreditportföljens utveckling och sammansättning Juni 12 Sept 12 Dec 12 Dec 12 Mars 13 Juni 13 Sept 13 Dec 13 Mars 14 Juni14

8 I juni 2014 uppgick avsättningarna för befarade förluster i kreditportföljen till USD 0,52 milj. vilket var 69% mer än föregående år och 12% mindre än vid föregående kvartalsskifte. Stiftelsen har fastställt en allmän avsättning om 1% vid sidan av den procentsats som framgår av :s interna kreditvärdering av samarbetsparterna. Den 30 juli 2014 godkände :s styrelse en ny policy för avsättningar för befarade förluster i kreditportföljen och erhållna panter, enligt vilken all verksamhet som second tier hänvisar till Bankinspektionens policy för avsättningar. Detta har medfört modifieringar i :s interna ratingskala. När det gäller first tieroperationer har anpassat sig till det regelverk som utfärdats av Nationella Kommissionen för Mikrofinans (CONAMI). Innan den nya policyn beslutades fanns följande ratingkategorier för att klassificera de förmedlande mikrofinansinstitutionerna (IFIM) enligt :s modell: AAA, AA, A, BBB, BB, B och C, där AAA är bäst och C sämst. För att klassificera second tierinstitutioner använde kvartalsvis under året både kvantitativa och kvalitativa kriterier varav de sistnämnda utgick från CAMELmetoden (Kapital, Tillgångskvalitet, Styrning, Resultat, Likviditet och Marknadskänslighet). I juni 2014 placerades 37,82% av portföljen hos klienter med ratingbetyget AA medan 35,48% placerades i institutioner med betyget A. Under det senaste året har inga placeringar gjorts hos klienter med betyget C. det bör också framhållas att i enlighet med :s modell får inga institutioner med betyget BB eller sämre låna medel utan att :s kreditkommitté godkänner detta som ett specialfall. I slutet av det första halvåret 2014 fanns 2,65% i kategori B, motsvarande en hypotekskredit som lämnats till Stiftelsen León 2000 för att denna organisation skulle kunna generera tillräckliga intäkter för att uppnå sin jämviktspunkt. Rating AAA AA A BBB BB B C CA Utan betyg PG PC Klassificering av portföljen efter riskkategorier Juni13 39,42% 42,42% 0,52% 0,89% 2,00% 14,86% Sept13 36,00% 38,00% 0,50% 2,70% 6,60% 11,10% 4,80% Dec13 40,50% 35,18% 0,39% 3,09% 6,65% 6,70% 7,28% 0,21% Mars14 35,49% 33,43% 1,62% 3,83% 6,24% 8,46% 6,74% 0,19% Juni14 37,82% 35,48% 1,52% 2,65% 5,35% 11,16% 5,86% 0,16% I jämförelse med föregående kvartal finns inga större förändringar i portföljen. De mest framträdande är den lilla ökningen av krediter i kategori A och Utan betyg, medan det skett en minskning i andelen krediter med betygen AA, B, CA och PG. Sammantaget och på övergripande nivå har 75% av krediterna bättre betyg än BBB (vilket är samma andel som föregående kvartal). De klienter som kategoriseras som Utan betyg avser specifikt sådana medel som lämnats för förvaltning eftersom de betraktas som first tieroperationer, och den klassificering som visas avser second tieroperationer. Portföljen inom kategorin first tier klassificeras enligt Bankinspektionens normer för mikrofinansinstitutioner, och görs individuellt per klient. Det bör nämnas att betyget CA lämnas för de kommunala låneportföljerna. För denna grupp bedöms typen av utvecklingsprojekt och betalningsförmågan via kommunala transfereringar. Dessutom finns kategorin PG, som motsvaras av krediter med särskilda villkor. För dessa lämnas en generell provision om 6% i syfte att dessa institutioner ska uppnå sin jämviktspunkt och kan kvarstå i mikrofinanssektorn. De tre klienterna i denna kategori utgörs av ASODENIC, CE och Kooperativet 20:e april. Betyget PC avser avtalskrediter, som används i särskilda first tieroperationer avsedda för anställda i kommuner där arbetar i andra sektorer än den finansiella. Ändamålet är bostadsförbättringar, och det bör framhållas att amorteringarna av dessa krediter sker via löneavdrag.

9 Enligt ledningen innebär den nyligen genomförda reglering av fideikommisser i Nicaragua genom Lagen om fideikommisser att de lån som överenskommits i form av avtalskrediter för bostadsförbättringar kommer att överlämnas till förvaltning i form av fideikommisser, oavsett om det sker till en mikrofinansinstitution eller ett företag vars specifika syfte är att förvalta fideikommisser. Från den 31 juni 2014 har den interna klassificeringen av förmedlande institutioner (second tierportföljer) ändrats i enlighet med den nyligen beslutade policyn för avsättningar för kreditportföljer, och därmed används följande klassificeringar och avsättningar: 6.3 RISKER I ADMINISTRATIONEN Den indikator som visar produktiva tillgångar i förhållande till administrativa kostnader, och som gör det möjligt att ange hur många gånger den produktiva tillgången täcker administrationskostnaderna, var 32,84 i juni Detta visar hur tillgångsökningen har höjt den täckningsfaktor som behöver för att hantera sina administrationskostnader. I fråga om bruttovinsten från verksamheten i förhållande till administrationskostnader, steg indikatorn till slutet av juni 2014, vilket orsakades av en ökning i bruttovinsten från verksamheten (+37% i jämförelse med föregående år), vilket i sin tur berodde på en ökning av finansiella intäkter och valutajusteringar. Kreditbetyg och avsättningar för förmedlande institutioner Administrativa indikatorer MFI:s under tillsyn Poäng Betyg A A 8089 B B 7075 C C 5065 D < 50 E Avsättning 0,50% 1,00% 2,50% 5,00% 10,00% 20,00% 50,00% 100,00% MFI:s som inte står under tillsyn Poäng Betyg Avsättning < 50 A B C D E 1,00% 5,00% 20,00% 50,00% 100,00% Adm/tillg Adm/tot kostn Bruttovinst/ adm Juni13 28,52 0,29 3,00 Sept13 29,51 0,27 2,78 Dec13 31,53 0,24 2,65 Mars13 32,34 0,29 2,98 Juni14 32,84 0,30 3,56 De institutioner som erhållit lägre betyg än B, men vars operationer har en real säkerhet, får betyget B och en avsättning om 5% görs för befarade förluster. Om säkerheten täcker mer än 120% av avtalat belopp anses de ha betyget A och avsättning görs med 1%. Sedan den 31 juni 2014 klassificeras first tieroperationer i form av medel som lämnas till förvaltning enligt följande, och motsvarande avsättningar görs: Betyg A B C D E Betyg A B C D E Kreditbetyg och avsättningar för first tierinstitutioner M i k r o k r e d i t e r Dagar > 90 Avsättning 1% 5% 20% 50% 100% Personliga krediter Dagar > 180 Kreditbetyg och avsättningar för first tierinstitutioner Bostadsförbättringar Dagar Avsättning 030 2% % % % > % Dagar > 180 Avsättning 2% 5% 20% 50% 100% Småföretagande Avsättning 1% 5% 20% 50% 100% Administrationskostnaderna har ökat med 15% på årsbasis, vilket är ett resultat av allmänna kostnader samt löner och personalförmåner. I slutet av juni hade andelen ökat med en procentenhet, och utgjorde då 29% av de totala kostnaderna. 7. FINANSIERING Viktigast i analysen av finansieringens sammansättning är skulder till finansiella och andra institutioner, eftersom de utgör 91% av de totala skulderna (89% i juni 2013). Mer specifikt får Stiftelsen finansiering från Interamerikanska Utvecklingsbanken (BID) och OIKOCREDIT, vars sammanlagda lån utgör 50% av de totala skulderna till finansiella institutioner. Dessutom utgör den rörliga kredit som tillhandahålls av Centralamerikanska Banken för Ekonomisk Integration (BCIE) 39% av skulderna, och PDL Mikrofinans AB utgör 6% dessa är de viktigaste.

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15

PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån. Grundprospekt 2014/15 PDL Mikrofinans AB (svb) Erbjudande att teckna Obligationslån Grundprospekt 2014/15 Oktober 2014 Friskrivningar Detta Prospekt, som har ingivits till Finansinspektionen för godkännande, har upprättats

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima

Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos. Omslagsbild: Somateria mollissima 2003 Bilderna uppifrån: Anas crecca Tadorna tadorna Anas penelope Bucephala clangula Anas platyrhynchos Omslagsbild: Somateria mollissima ANDFÅGLAR Andfåglarna omfattar 120 arter i världen. De tjugotal

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer