1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående"

Transkript

1 Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att förgylla ett regelverk ger det guldkant i vardagen för företag och näringsidkare? 2. Från (s), (mp) och (v) ledamöter i SABOs styrelse,angående Allmännyttans ansvar för energiomställningen 3. Från (s), (mp) och (v) ledamöter i SABOs styrelse, angående En aktiv allmännytta i samhällsutvecklingen

2

3

4

5 Utlåtande över motion 1: Motverka gold plating Motionärerna föreslår att SABO får i uppdrag att i olika sammanhang vara föregångare alternativt pådrivande för att motverka så kallad gold plating där den nationella regelhanteringen innebär beslut som är kostnadsdrivande för våra medlemsföretag och därmed för våra hyresgäster. En stor del av de regler som berör företag har sitt ursprung i EU lagstiftning. Vid implementering av EU direktiv händer det att medlemsstater ställer upp högre nationella krav än vad direktivet kräver, så kallad gold plating (från det engelska ordet för förgylla ). Företeelsen nämns ofta som en källa till ökade regelkostnader och konkurrensnackdelar för företag samt en splittrad inre marknad. Mot den bakgrunden har Regelrådet och Näringslivets Regelnämnd genomfört ett gemensamt projekt som mynnat ut i rapporten Att tydliggöra gold plating ett bättre genomförande av EU lagstiftning. Av rapporten framgår att det är oklart vad som egentligen avses med gold plating. En del lägger in mer i begreppet, andra mindre. I rapporten föreslås att det minimum som krävs enligt EU lagstiftningen ska vara utgångspunkt vid genomförande i Sverige. Görs avsteg från miniminivån ska detta motiveras i en konsekvensutredning där effekterna av ny EU lagstiftning för företag redovisas. Regeringen föreslås införa en bestämmelse som detaljreglerar vad som ska framgå av en sådan konsekvensutredning. Ett genomförande av förslagen i rapporten skulle således inte leda till något absolut förbud mot strängare krav än direktivets miniminivå, men innebär att all form av gold plating tydligt måste motiveras och effekterna beskrivas. På så sätt kan onödiga kostnader för företagen undvikas. 1 Styrelsen anser att de förslag som Regelrådet och Näringslivets regelnämnd kommit fram till är väl avvägda. Regelrådets och Näringslivets Regelnämnds gemensamma rapport har överlämnats till Näringsdepartementet och Statsrådsberedningen och fått ett positivt mottagande. En del av förslagen kommer att användas som underlag i regeringens fortsatta arbete med ändamålsenliga regler och stöd till regelgivare. Ett förslag till ändringar i Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning till följd av förslagen i rapporten har också skickats in till Näringsdepartementet av Regelrådet. SABO arbetar sedan länge med att påverka all ny lagstiftning som har betydelse för våra medlemmar, oavsett om den har sitt ursprung i ett inhemskt reformarbete eller följer av ett EU direktiv. Syftet är alltid att verka för en lagstiftning som underlättar för medlemmarna att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och ta samhällsansvar utan att företagen och hyresgästerna drabbas av onödiga kostnader. 1 Regelrådet, Årsrapport (Regelrådet är formellt en statlig kommitté som sorterar under Näringsdepartementet och har en rådgivande funktion i förhållande till departement och myndigheter.) 1

6 Att motverka gold plating är i det perspektivet viktigt men otillräckligt. Detta arbete sker per definition efter att ett EU direktiv har beslutats, men minst lika viktigt är det att försöka påverka själva direktivet. Genom ett aktivt medlemskap i CECODHAS Housing Europe har SABO idag på ett tidigt stadium insyn i det reformarbete som pågår inom Europeiska kommissionen. Det ger oss möjlighet att tillsammans med bostadsorganisationer i andra medlemsstater bedriva påverkansarbete när möjligheterna att lyckas är som störst, nämligen i tidiga skeden av beredningsoch beslutsprocesserna. Detta arbete kan sedan fortsätta under hela processen fram till parlamentets behandling. Vårt engagemang i unionens berednings och beslutsprocesser ger oss bättre förutsättningar att påverka också den svenska implementeringsprocessen. Vid implementering av EU direktiv har regeringskansliet ofta någon form av dialog med berörda aktörer i Sverige, till exempel i form av utredningar, möten och hearingar. SABO blir ibland inbjuden att medverka och lämna synpunkter vid sådana tillfällen, men om vi inte blir det, och anser att frågan är viktig för våra medlemmar, framför vi synpunkter brevledes eller vid uppvaktningar. Vår utgångspunkt i dessa sammanhang är densamma som Regelrådet och Näringslivets regelnämnd framfört: Att EU direktivet ska vara utgångspunkten för den svenska regelringen men att högre krav i vissa fall kan ställas efter en konsekvensutredning om det finns tillräckligt starka motiv. Ett sådant motiv skulle till exempel kunna vara att ett visst krav på ett väsentligt sätt bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och att detta sammantaget överväger eventuella nackdelar. I en del fall är det inte heller så enkelt att EU direktivet kan sägas utgöra en miniminivå, vilken är möjlig att höja genom gold plating. Ett EU direktiv kan helt eller delvis vara utformat så att det ger medlemsstaten ett visst utrymme att utforma den nationella lagstiftningen på det sätt som medlemsstaten anser är mest ändamålsenligt. Det handlar då inte om avvägning av regler som kan mätas i någon form av kvantitativa termer, utan snarare om vad som är lämpligast, effektivast, mest praktiskt och minst kostnadsdrivande. Vår utgångspunkt är även i dessa fall att regelverket bör utformas så att det underlättar för medlemmarna att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag. SABOs arbete med att påverka utformningen av regelverk som har stor betydelse för medlemsföretagen kan illustreras med ett aktuellt fall: EUs energieffektiviseringsdirektiv. 2 EU har som mål att minska primärenergianvändningen med 20 procent till år För att lyckas uppnå detta presenterade kommissionen i juni 2011 ett förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv i syfte att få till stånd kraftfulla åtgärder i medlemsstaterna. Genom vår europeiska intresseorganisation CECODHAS Housing Europe uppmärksammades vi omgående på att bostadssektorn var berörd. Förslaget innehöll bland annat krav som skulle innebära att medlemmarna årligen måste energirenovera tre procent av golvytan och att individuell mätning av el, gas, värme och varmvatten måste installeras. SABO inledde omedelbart ett arbete med att påverka direktivets innehåll. Arbetet bestod av möten, uppvaktningar, brev, e post, debattartiklar m.m. riktat till EU kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Arbetet bedrevs delvis genom CECODHAS Housing 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 2

7 Europe, delvis på egen hand och delvis tillsammans med andra svenska aktörer för att uppmärksamma särskilda svenska förhållanden, som konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata fastighetsägare, att värme ingår i hyran och att våra hus byggs med tjocka ytterväggar. Påverkansarbetet ledde till att det slutliga direktivet inte längre innehöll något krav som innebär att den svenska allmännyttan årligen ska energirenovera tre procent av golvytan. Vidare gjordes ett tillägg i direktivet som innebär att viss hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och teknisk lämplighet när det gäller införande av individuell mätning och debitering. Efter att direktivet beslutades har den svenska regeringen påbörjat arbetet med att implementera det i svensk lagstiftning. Hur regelverket kring individuell mätning och debitering utformas och vilka avvägningar som görs är av största betydelse för medlemsföretagen. Vi har därför etablerat kontakt med den person som på Näringsdepartementet är ansvarig för frågan, vilket resulterat i att vi inbjuds att delta i de dialogmöten man har med branschen och att SABO kommer att vara remissinstans för de PM om genomförandeåtgärder som utarbetas på tjänstemannanivå. Vi har också framfört synpunkter brevledes. Styrelsen konstaterar sammanfattningsvis att SABO redan idag på olika sätt arbetar för att motverka att implementeringen av EU direktiv i svensk lagstiftning utformas på ett sätt som är kostnadsdrivande för våra medlemsföretag och för våra hyresgäster. Detta är möjligt genom att SABO har såväl expertkompetens i sakfrågorna som legitimitet som företrädare för en stor del av bostadssektorn. SABO ska vara en effektiv intresseorganisation och ambitionen är att ytterligare vässa vårt lobbyarbete när det gäller lagstiftning som berör medlemsföretagen, inte minst när den följer av EU direktiv. Styrelsen föreslår kongressen besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts. 3

8

9

10 Utlåtande över motion 2: Allmännyttans ansvar för energiomställningen Motionärerna föreslår att SABO får i uppdrag dels att ta fram en delkampanj i Skåneinitiativet som innebär att företag som inte redan är anslutna kan ansluta sig i ett uppföljningsheat, dels att verka för lösningar som förenklar för nyproduktion och sänker kostnaden för nyproduktion genom interkommunal samordning av särkrav på miljö och energiområdet, samtidigt som allmännyttan är fortsatt drivande på förbättringar inom området och företräder höga ambitioner i samband med klimat och energiomställningen. Energisparande Bostadssektorn står idag för omkring 35 procent av energianvändningen i Sverige. De allmännyttiga bostadsföretagen är en stor aktör inom bostadssektorn och de har därför en avgörande roll att spela om Sverige ska nå de nationella energimålen. En överväldigande majoritet av SABOs medlemsföretag arbetar idag kontinuerligt med energieffektivisering i sina fastighetsbestånd. För att stödja och stimulera detta arbete startade SABO tillsammans med ett antal medlemsföretag år 2008 det så kallade Skåneinitiativet. Den gemensamma målsättningen är att tillsammans minska energianvändningen med 20 procent på nio år, mätt som energiförbrukning år 2016 jämfört med år Alla medlemsföretag som delar målsättningen kan ansluta sig till Skåneinitiativet. Det första året anslöt sig ett åttiotal företag till initiativet. Sedan har ytterligare ett antal företag tillkommit. I mars 2013 hade 107 medlemsföretag med totalt bostäder anslutit sig till Skåneinitiativet. Det är fortfarande möjligt för enskilda företag att ansluta sig till Skåneinitiativet, vilket också sker i begränsad utsträckning. En förutsättning är förstås att företaget har data om energianvändningen från år 2007 och i praktiken behöver man också ha genomfört en rejäl minskning av energianvändningen för att ha en möjlighet att uppnå målet till år Eftersom målet är gemensamt för de deltagande företagen bör alla som ansluter sig delta på samma premisser. Inom ramen för Skåneinitiativet har en mängd aktiviteter arrangerats kring energieffektivisering för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, öppna också för medlemsföretag som inte anslutit sig till initiativet. Under 2012 startade SABO Allmännyttans energisparkampanj, som genomförs i samarbete med ett stort antal medlemsföretag och stöttas av Energimyndigheten, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. Den kompletterar Skåneinitiativet och har till syfte att genom olika aktiviteter sporra medlemsföretagen och deras hyresgäster att tillsammans sänka energianvändningen. Kampanjen ansluter till SABOs idéprogram som särskilt pekar på att bostadsföretagen på individnivå kan bidra till hållbar utveckling genom att verka för nya be 1

11 teenden som minskar miljöpåverkan och resursförbrukning hos såväl anställda som hyresgäster. Inom allmännyttans energisparkampanj står SABO för nationella kampanjinsatser som reklamfilmer, kampanjwebb och spel med mera medan medlemsföretagen står för lokala aktiviteter och information till hyresgästerna. I mars 2013 hade 116 medlemsföretag anslutit sig till kampanjen. Omkring hälften av de medlemsföretag som anslutit sig till energisparkampanjen är också med i Skåneinitiativet. Det innebär att sammanlagt 163 medlemsföretag på något sätt är engagerade i SABOs energisparaktiviteter. Dessa företag äger av medlemsföretagens totalt cirka lägenheter. Idag pågår ett aktivt arbete för att ytterligare utöka denna skara. Alla medlemsföretag har idag möjlighet att ansluta till såväl Allmännyttans energisparkampanj som till Skåneinitiativet. De nätverksträffar och andra aktiviteter som SABO genomför kring energisparande riktas nu till alla medarbetare i företagen som är engagerade i energisparande oavsett om man har anslutit sig till energisparkampanjen och/eller Skåneinitiativet. Nyproduktion SABO arbetar på olika sätt för att minska kostnaden för nyproduktion. Det handlar bland annat om påverkansarbete för balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, förenklingar i plan och byggreglerna samt rimligare mark och exploateringsavgifter och om erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag. Vi arbetar också för att stimulera ökad konkurrens och utveckling av nya former för upphandling samtidigt som vi försöker sätta press på byggbranschen för att öka kostnads och produktionseffektiviteten. Två särskilt viktiga inslag i arbetet för att minska byggkostnaderna som nyligen genomförts har varit upphandlingstävlingarna om ramavtal för SABOs Kombohus och SABOs Kombohus Plus. Dessa tävlingar visar på stora möjligheter att pressa priserna vid upphandling förutsatt att många som vill bygga nytt går ihop och ställer enhetliga krav. När det gäller Byggkravsutredningens överväganden och förslag kan styrelsen instämma i slutsatsen att en alltför vildvuxen flora av kommunala särkrav bidrar till att öka kostnaderna för nyproduktion, men inte i slutsatsen att en stoppbestämmelse för kommunala särkrav utgör en ändamålsenlig lösning på detta problem. Styrelsens uppfattning utvecklas i SABOs remissyttrande över Byggkravsutredningens delbetänkande Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav vilket sammanfattningsvis lyder enligt följande: Många kommuner bedriver idag ett ambitiöst arbete med klimat och miljöfrågor, energieffektivisering och hållbart samhällsbyggande. Detta arbete är en viktig del i strävan att uppnå energi och klimatmålen för år 2020 och år 2050, vilka innebär kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi samt ökad energieffektivitet. För SABOs medlemsföretag, som ägs av kommunerna och i vars uppgift ingår att ta ett samhällsansvar, är det en självklarhet att bidra till en hållbar utveckling. Kommunernas ambitioner leder emellertid till ett stort antal kommunala särkrav, vilket försvårar en rationell bostadsproduktion. Förutsägbarheten minskar och därmed också möjlig 2

12 heterna för byggande företag att göra strategiska satsningar och investeringar i fasta anläggningar för en mer industrialiserad produktionsprocess. Kostnaderna för projektering och uppförande av byggnader ökar liksom de administrativa merkostnaderna för samtliga aktörer. Utredningens bedömning är att den direkta merkostnaden för byggandet på grund av kommunala särkrav uppgår till mellan 10 och 15 %, främst på grund av särkrav avseende bostäders energianvändning. Utifrån detta drar utredningen i konsekvensanalysen slutsasen att möjligheten (finns) för bostadsproducenterna att sänka byggkostnaden med 10 till 15 %, och att detta skulle kunna bidra till att öka byggandet. Det är dock långt ifrån självklart att sänkta byggkostnader skulle leda till sänkta byggpriser. Dessa sätts på en marknad där konkurrensförhållandena är minst lika betydelsefulla som kostnaderna. Utredningens beräkningar ofullständiga, kostnaden för särkraven väldigt grovt uppskattade och det finns ingen som helst garanti för att byggpriserna skulle sjunka i motsvarande utsträckning om en stoppbestämmelse införs. Mot den bakgrunden avstyrker SABO förslaget om att införa en stoppbestämmelse i Planoch bygglagen. SABO föreslår att problemet i stället angrips på ett sätt som både förbättrar konkurrensförhållandena inom byggsektorn och samtidigt gör det möjligt för kommunerna att fortsätta ett ambitiöst arbete för en hållbar utveckling. Utgångspunkten måste rimligen vara att de enskilda kommunerna förutsätts vilja både att det ska byggas i kommunen och att det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är rimligt att enskilda kommuner ska kunna välja lösningar och ambitionsnivåer. Men detta blir ett problem om särkraven är alltför många och alltför skiftande. Därför bör antalet olikheter begränsas till ett minimum. Detta kan uppnås genom ett frivilligt klassningssystem, med ett begränsat antal klasser baserade på mer långtgående krav än gällande minimikrav. Med ett frivilligt klassningssystem kan kommunerna fortsätta sitt arbete med miljöfrågor, energieffektivisering och hållbart samhällsbyggande, utan att det påverkar byggkostnaderna mer än marginellt. Det pågår redan idag en diskussion mellan SKL och olika intressenter om ett frivilligt samordnande av de kommunala kraven. SABO är en intressent i detta sammanhang och har därför engagerat sig i denna diskussion. För SABO och medlemsföretagen är det naturligt att driva på för förbättringar och att företräda höga ambitioner på området. Detta ansluter till SABOs idéprogram som framhåller att de kommunala bostadsföretagen har ett långsiktigt perspektiv på sin uppgift och att denna inriktning gör det naturligt att driva på utvecklingen när det gäller teknik och miljö. Därför är det naturligt att företagen går i bräschen för moderna miljötekniska lösningar, bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls, gör livscykelekonomiska kalkyler inför investeringsbeslut och använder hälsosamma material i nyproduktion. Styrelsen föreslår kongressen besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts. 3

13

14

15 Utlåtande över motion 3: En aktiv allmännytta i samhällsutvecklingen Motionärerna föreslår att SABO måste ta en aktiv pådrivande roll i att skapa större säkerhet i tolkningen av den nya lagstiftningen så att kommunerna kan använda de allmännyttiga bostadsbolagen till sin fulla potential. Det behövs forskning, opinionsbildning och inte minst spridning av praktiska exempel på hur bostadsbolagen kan vara aktiva partners i samhällsutvecklingen. Den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) tydliggör att bolagen i allmännyttigt syfte ska främja bostadsförsörjningen i kommunen. I förarbetena till den nya lagen framhålls att en grundläggande tanke är att det boende som tillhandahålls av kommunala bostadsföretag ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. Vidare sägs att såväl invånare med låga inkomster som med genomsnittliga eller höga inkomster ska kunna vara hyresgäster hos bostadsföretagen. Det klargörs också att det allmännyttiga syftet innebär att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Motionärerna skriver att den nya lagstiftningen, och då särskilt begreppet affärsmässighet, skapar osäkerhet om vilken roll allmännyttan nu kan spela och leder till tankar om lösningar som gränsar till social housing. Om detta skulle bli konsekvensen av den nya lagstiftningen så skulle reformen utgöra ett stort misslyckande. Syftet med reformen var nämligen tvåfaldigt; dels att undvika ett ingripande från Europeiska kommissionen i den svenska bostadspolitiken och dels att värna det svenska systemet med en allmännytta för alla. Detta var SABOs uttalade ambition under hela den process som föregick den nya lagstiftningen och det var också vilket tydligt framgår av propositionen regeringens syfte. Reformen fick också ett brett stöd bland hyresmarknadens aktörer och i riksdagen. SABO hade en viktig roll när den nya Allbolagen kom till och har därför ett ansvar för att den implementeras på ett framgångsrikt sätt. Efter riksdagens beslut att införa den nya Allbolagen har SABO genomfört omfattande utbildningsinsatser för att ge medlemsföretagen kunskaper om de nya bestämmelserna och den praktiska tillämpningen. Ett flertal informationsinsatser av olika slag har också riktats mot en rad aktörer och intressenter inom bostads och kommunsektorn. SABO har i alla dessa sammahang understrukit att bolagens uppgift liksom tidigare är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen, men att det måste ske på ett sätt som inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen. I lagstiftningen utrycks det som att bolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Med detta förstås att bolagen inte får agera på något sätt som snedvrider konkurrensen och som är möjligt att göra just för att man har en offentlig ägare bakom sig. Vidare innebär detta att kommunerna inte får erbjuda bolagen förmånliga lån eller borgensåtaganden utan marknadsmässiga avgifter samt att kommunerna måste ställa avkastningskrav som motsvarar de som en privat ak 1

16 tör, med ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande, skulle ställa med hänsyn taget till den lokala marknadssituationen och företagets egna förutsättningar. Privata aktörer agerar emellertid på olika sätt och resonerar också olika när det gäller hur avkastningskrav kan formuleras och beräknas. Det finns därför en relativt stor spännvidd vad gäller agerande inom ramen för affärsmässiga principer. SABOs vision är att medlemsföretagen ska vara konkurrenskraftiga och långsiktiga aktörer och därigenom bidra till ökad tillväxt, vara motorer i områdesutvecklingen och därigenom bidra till levande stadsdelar med trygga och hållbara bostadsområden samt erbjuda bra och prisvärda bostäder till alla med valmöjligheter och inflytande och därigenom bidra till att enskilda individer kan påverka och utveckla sin livssituation. Mot bakgrund av denna vision och den nya lagstiftningen har SABO tagit flera initiativ. SABO har tillsammans med SKL tagit fram en handledning för utarbetande av ägardirektiv till kommunala bostadsaktiebolag. I den framhålls att det kan vara lämpligt att kommunen och bolaget tillsammans diskuterar ägaridén, verksamhetens inriktning, ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkter för verksamheten samt samordning och dialog. Tillsammans med SKL och Kommuninvest har SABO tagit fram en modell för hur marknadsmässiga borgensavgifter till kommunala bostadsföretag kan beräknas. I anslutning till den debatt som förevarit om lagens tillämpning och betydelsen av begreppet affärsmässiga principer har SABO tagit fram rapporten Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar. I den diskuteras konsekvenser av affärsmässighet när det gäller bland annat konkurrens, avkastning, investeringar, hyressättning och bostadssocialt ansvar. SABO har vidare genomfört en omfattande studie kring marknadsmässiga avkastningskrav med hjälp av experter från Chalmers och KTH samt företrädare för flera medlemsföretag, SKL och Hyresgästföreningen. Utifrån denna studie utarbetas en handledning om avkastningskrav. I år har ett omfattande projekt påbörjats på temat Nyttan med allmännyttan. Detta projekt innehåller såväl forskningsinsatser som erfarenhetssåterföring mellan medlemsföretag. Syftet är att klargöra vilket samhällsansvar bostadsföretagen kan ta, vilken samhällsnytta de gör idag samt hur nyttan av olika sociala projekt och investeringar kan beräknas, mätas och följas upp. Studien genomförs i samarbete med Malmö högskola och flera medlemsföretag. Inom ramen för detta projekt kommer flera frågor som motionärerna väcker att diskuteras: bland annat arbete kring bostadsförsörjning, utvecklandet av socialt integrerade bostadsområden, övergripande stadsplanering samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillämpningen av bestämmelserna i den nya Allbolagen har hittills varit föremål för rättslig prövning endast i ett fåtal fall. Dessa rör huvudsakligen laglighetsprövning av storleken på borgensavgifter och i någon mån tillämpningen av bestämmelsen om undantag från värdeöverföringsbegränsningen i de fall som överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Fler rättsfall kommer sannolikt att följa framdeles och en praxis därmed att etableras, vilken skapar säkerhet i tolkningen av den nya lagen. SABO kommer självklart att följa, analysera och sammanställa dessa rättsfall. SABOs ambition är att en större utvärdering av reformerna så väl vad gäller allmännyttans villkor som förändringarna i hyreslagen ska göras när de nya bestämmelserna tillämpats i ett antal år så att slutsaser kan dras på ett meningsfullt sätt. 2

17 Motionärerna skriver också att alla fastighetsägare allmännyttiga som privata bör ta sin del (i förhållande till sin storlek på orten) av det bostadssociala ansvaret. De allmännyttiga bostadsföretagen har traditionellt tagit ett stort ansvar på detta område, medan de privata fastighetsägarna gjort det i betydligt mindre utsträckning. I samband med att den nya Allbolagen utarbetades framhöll Fastighetsägarna Sverige att privata fastighetsföretag är beredda att aktivt medverka i integrationsarbetet och ställa lediga lägenheter till kommunens förfogande för behövande hushåll. Mot den bakgrunden inledde SABO, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SKL förra året ett fyrpartssamarbete kring ansvaret för personer som har svårt att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden. Syftet är att främja och inspirera till en utveckling där både de allmännyttiga bostadsaktiebolagen och de privata fastighetägarna delar på ansvaret. En arbetsgrupp håller nu på med att samla in, analysera och presentera erfarenheter av lokalt samarbete mellan kommuner och bostadsmarknadens parter där man på ett föredömligt sätt arbetar med denna fråga. Sammantaget innebär detta att kommunikation och opinionsbildning kring allmännyttans roll redan pågår och att ett arbete med fokus på forskning och spridning av goda och praktiska exempel nu har påbörjats. Det är självklart att SABO, som aktivt bidrog till den nya lagen som värnar den svenska modellen för allmännyttan utan att komma i konflikt med EUs statstödsregler, ska fortsätta att på alla sätt rida spärr mot social housing och verka för att kommunerna använder de allmännyttiga bostadsbolagen till sin fulla potential. Styrelsen föreslår kongressen besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts. 3

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Trosa Swedisol AB 2013-11-19 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Sammanfattning Swedisol

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma

Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bilaga Ang. direktiv 2012/27/EU ( energieffektiviseringsdirektivet ) och genomförandet i Sverige av artiklarna 9 och 10 i detsamma Bakgrund Vi har blivit ombedda av SABO att uttala oss om tolkningen av

Läs mer

Motion 18 Motion 19 Motion 20 Motion 21. med utlåtanden

Motion 18 Motion 19 Motion 20 Motion 21. med utlåtanden Motion 17 Motion 18 Motion 19 Motion 20 Motion 21 med utlåtanden 51 Motion 17 Gör ett förslag till ny bostadspolitik tillsammans med allmännyttan och bostadskooperationen Sverige växer med cirka 75.000

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Agenda för mandatperioden 2011-2015

Agenda för mandatperioden 2011-2015 Agenda för mandatperioden 2011-2015 Uppföljningsrapport till SABOs kongress 22-24 april 2015 SABO 2 Inledning SABOs kongress år 2007 beslutade om idéprogrammet SABO-företagen mot år 2020 till nytta för

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats

Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats 2012-06-12 Till Stockholmshems Styrelse och VD Varmt välkomna att söka medlemskap i SABO allmännyttans och bostadsbranschens mötesplats En professionell, stark och medlemsorienterad branschorganisation

Läs mer

Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda: Del 1. Förslag och bedömningar avseende energideklarationer

Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda: Del 1. Förslag och bedömningar avseende energideklarationer Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda: Del 1. Förslag och bedömningar avseende energideklarationer SABOs synpunkter Uppvisande av energideklarationer

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

ett idéprogram: sabo-företagen mot år 2020

ett idéprogram: sabo-företagen mot år 2020 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna ett idéprogram: sabo-företagen mot år 2020 Innehåll bakgrund 3 mot år 2020 till nytta på tre nivåer

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen Alingsås kommun Alingsåshem, FABS och Alingsås Energi är dotterbolag i koncernen AB Alingsås Rådhus Ägaren styr bolagen genom ägardirektiv Energibolag som energiproducent och Alingsåshem och FABS som konsumenter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Ökad privatuthyrning av bostäder. SABOs synpunkter. Allmänt

REMISSYTTRANDE. Ökad privatuthyrning av bostäder. SABOs synpunkter. Allmänt Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Ökad privatuthyrning av bostäder SABOs synpunkter Allmänt SABO instämmer i bedömningen att en väl fungerande bostadsmarknad är viktig för Sveriges

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer