1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående"

Transkript

1 Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att förgylla ett regelverk ger det guldkant i vardagen för företag och näringsidkare? 2. Från (s), (mp) och (v) ledamöter i SABOs styrelse,angående Allmännyttans ansvar för energiomställningen 3. Från (s), (mp) och (v) ledamöter i SABOs styrelse, angående En aktiv allmännytta i samhällsutvecklingen

2

3

4

5 Utlåtande över motion 1: Motverka gold plating Motionärerna föreslår att SABO får i uppdrag att i olika sammanhang vara föregångare alternativt pådrivande för att motverka så kallad gold plating där den nationella regelhanteringen innebär beslut som är kostnadsdrivande för våra medlemsföretag och därmed för våra hyresgäster. En stor del av de regler som berör företag har sitt ursprung i EU lagstiftning. Vid implementering av EU direktiv händer det att medlemsstater ställer upp högre nationella krav än vad direktivet kräver, så kallad gold plating (från det engelska ordet för förgylla ). Företeelsen nämns ofta som en källa till ökade regelkostnader och konkurrensnackdelar för företag samt en splittrad inre marknad. Mot den bakgrunden har Regelrådet och Näringslivets Regelnämnd genomfört ett gemensamt projekt som mynnat ut i rapporten Att tydliggöra gold plating ett bättre genomförande av EU lagstiftning. Av rapporten framgår att det är oklart vad som egentligen avses med gold plating. En del lägger in mer i begreppet, andra mindre. I rapporten föreslås att det minimum som krävs enligt EU lagstiftningen ska vara utgångspunkt vid genomförande i Sverige. Görs avsteg från miniminivån ska detta motiveras i en konsekvensutredning där effekterna av ny EU lagstiftning för företag redovisas. Regeringen föreslås införa en bestämmelse som detaljreglerar vad som ska framgå av en sådan konsekvensutredning. Ett genomförande av förslagen i rapporten skulle således inte leda till något absolut förbud mot strängare krav än direktivets miniminivå, men innebär att all form av gold plating tydligt måste motiveras och effekterna beskrivas. På så sätt kan onödiga kostnader för företagen undvikas. 1 Styrelsen anser att de förslag som Regelrådet och Näringslivets regelnämnd kommit fram till är väl avvägda. Regelrådets och Näringslivets Regelnämnds gemensamma rapport har överlämnats till Näringsdepartementet och Statsrådsberedningen och fått ett positivt mottagande. En del av förslagen kommer att användas som underlag i regeringens fortsatta arbete med ändamålsenliga regler och stöd till regelgivare. Ett förslag till ändringar i Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning till följd av förslagen i rapporten har också skickats in till Näringsdepartementet av Regelrådet. SABO arbetar sedan länge med att påverka all ny lagstiftning som har betydelse för våra medlemmar, oavsett om den har sitt ursprung i ett inhemskt reformarbete eller följer av ett EU direktiv. Syftet är alltid att verka för en lagstiftning som underlättar för medlemmarna att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och ta samhällsansvar utan att företagen och hyresgästerna drabbas av onödiga kostnader. 1 Regelrådet, Årsrapport (Regelrådet är formellt en statlig kommitté som sorterar under Näringsdepartementet och har en rådgivande funktion i förhållande till departement och myndigheter.) 1

6 Att motverka gold plating är i det perspektivet viktigt men otillräckligt. Detta arbete sker per definition efter att ett EU direktiv har beslutats, men minst lika viktigt är det att försöka påverka själva direktivet. Genom ett aktivt medlemskap i CECODHAS Housing Europe har SABO idag på ett tidigt stadium insyn i det reformarbete som pågår inom Europeiska kommissionen. Det ger oss möjlighet att tillsammans med bostadsorganisationer i andra medlemsstater bedriva påverkansarbete när möjligheterna att lyckas är som störst, nämligen i tidiga skeden av beredningsoch beslutsprocesserna. Detta arbete kan sedan fortsätta under hela processen fram till parlamentets behandling. Vårt engagemang i unionens berednings och beslutsprocesser ger oss bättre förutsättningar att påverka också den svenska implementeringsprocessen. Vid implementering av EU direktiv har regeringskansliet ofta någon form av dialog med berörda aktörer i Sverige, till exempel i form av utredningar, möten och hearingar. SABO blir ibland inbjuden att medverka och lämna synpunkter vid sådana tillfällen, men om vi inte blir det, och anser att frågan är viktig för våra medlemmar, framför vi synpunkter brevledes eller vid uppvaktningar. Vår utgångspunkt i dessa sammanhang är densamma som Regelrådet och Näringslivets regelnämnd framfört: Att EU direktivet ska vara utgångspunkten för den svenska regelringen men att högre krav i vissa fall kan ställas efter en konsekvensutredning om det finns tillräckligt starka motiv. Ett sådant motiv skulle till exempel kunna vara att ett visst krav på ett väsentligt sätt bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och att detta sammantaget överväger eventuella nackdelar. I en del fall är det inte heller så enkelt att EU direktivet kan sägas utgöra en miniminivå, vilken är möjlig att höja genom gold plating. Ett EU direktiv kan helt eller delvis vara utformat så att det ger medlemsstaten ett visst utrymme att utforma den nationella lagstiftningen på det sätt som medlemsstaten anser är mest ändamålsenligt. Det handlar då inte om avvägning av regler som kan mätas i någon form av kvantitativa termer, utan snarare om vad som är lämpligast, effektivast, mest praktiskt och minst kostnadsdrivande. Vår utgångspunkt är även i dessa fall att regelverket bör utformas så att det underlättar för medlemmarna att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag. SABOs arbete med att påverka utformningen av regelverk som har stor betydelse för medlemsföretagen kan illustreras med ett aktuellt fall: EUs energieffektiviseringsdirektiv. 2 EU har som mål att minska primärenergianvändningen med 20 procent till år För att lyckas uppnå detta presenterade kommissionen i juni 2011 ett förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv i syfte att få till stånd kraftfulla åtgärder i medlemsstaterna. Genom vår europeiska intresseorganisation CECODHAS Housing Europe uppmärksammades vi omgående på att bostadssektorn var berörd. Förslaget innehöll bland annat krav som skulle innebära att medlemmarna årligen måste energirenovera tre procent av golvytan och att individuell mätning av el, gas, värme och varmvatten måste installeras. SABO inledde omedelbart ett arbete med att påverka direktivets innehåll. Arbetet bestod av möten, uppvaktningar, brev, e post, debattartiklar m.m. riktat till EU kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Arbetet bedrevs delvis genom CECODHAS Housing 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 2

7 Europe, delvis på egen hand och delvis tillsammans med andra svenska aktörer för att uppmärksamma särskilda svenska förhållanden, som konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata fastighetsägare, att värme ingår i hyran och att våra hus byggs med tjocka ytterväggar. Påverkansarbetet ledde till att det slutliga direktivet inte längre innehöll något krav som innebär att den svenska allmännyttan årligen ska energirenovera tre procent av golvytan. Vidare gjordes ett tillägg i direktivet som innebär att viss hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och teknisk lämplighet när det gäller införande av individuell mätning och debitering. Efter att direktivet beslutades har den svenska regeringen påbörjat arbetet med att implementera det i svensk lagstiftning. Hur regelverket kring individuell mätning och debitering utformas och vilka avvägningar som görs är av största betydelse för medlemsföretagen. Vi har därför etablerat kontakt med den person som på Näringsdepartementet är ansvarig för frågan, vilket resulterat i att vi inbjuds att delta i de dialogmöten man har med branschen och att SABO kommer att vara remissinstans för de PM om genomförandeåtgärder som utarbetas på tjänstemannanivå. Vi har också framfört synpunkter brevledes. Styrelsen konstaterar sammanfattningsvis att SABO redan idag på olika sätt arbetar för att motverka att implementeringen av EU direktiv i svensk lagstiftning utformas på ett sätt som är kostnadsdrivande för våra medlemsföretag och för våra hyresgäster. Detta är möjligt genom att SABO har såväl expertkompetens i sakfrågorna som legitimitet som företrädare för en stor del av bostadssektorn. SABO ska vara en effektiv intresseorganisation och ambitionen är att ytterligare vässa vårt lobbyarbete när det gäller lagstiftning som berör medlemsföretagen, inte minst när den följer av EU direktiv. Styrelsen föreslår kongressen besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts. 3

8

9

10 Utlåtande över motion 2: Allmännyttans ansvar för energiomställningen Motionärerna föreslår att SABO får i uppdrag dels att ta fram en delkampanj i Skåneinitiativet som innebär att företag som inte redan är anslutna kan ansluta sig i ett uppföljningsheat, dels att verka för lösningar som förenklar för nyproduktion och sänker kostnaden för nyproduktion genom interkommunal samordning av särkrav på miljö och energiområdet, samtidigt som allmännyttan är fortsatt drivande på förbättringar inom området och företräder höga ambitioner i samband med klimat och energiomställningen. Energisparande Bostadssektorn står idag för omkring 35 procent av energianvändningen i Sverige. De allmännyttiga bostadsföretagen är en stor aktör inom bostadssektorn och de har därför en avgörande roll att spela om Sverige ska nå de nationella energimålen. En överväldigande majoritet av SABOs medlemsföretag arbetar idag kontinuerligt med energieffektivisering i sina fastighetsbestånd. För att stödja och stimulera detta arbete startade SABO tillsammans med ett antal medlemsföretag år 2008 det så kallade Skåneinitiativet. Den gemensamma målsättningen är att tillsammans minska energianvändningen med 20 procent på nio år, mätt som energiförbrukning år 2016 jämfört med år Alla medlemsföretag som delar målsättningen kan ansluta sig till Skåneinitiativet. Det första året anslöt sig ett åttiotal företag till initiativet. Sedan har ytterligare ett antal företag tillkommit. I mars 2013 hade 107 medlemsföretag med totalt bostäder anslutit sig till Skåneinitiativet. Det är fortfarande möjligt för enskilda företag att ansluta sig till Skåneinitiativet, vilket också sker i begränsad utsträckning. En förutsättning är förstås att företaget har data om energianvändningen från år 2007 och i praktiken behöver man också ha genomfört en rejäl minskning av energianvändningen för att ha en möjlighet att uppnå målet till år Eftersom målet är gemensamt för de deltagande företagen bör alla som ansluter sig delta på samma premisser. Inom ramen för Skåneinitiativet har en mängd aktiviteter arrangerats kring energieffektivisering för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, öppna också för medlemsföretag som inte anslutit sig till initiativet. Under 2012 startade SABO Allmännyttans energisparkampanj, som genomförs i samarbete med ett stort antal medlemsföretag och stöttas av Energimyndigheten, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. Den kompletterar Skåneinitiativet och har till syfte att genom olika aktiviteter sporra medlemsföretagen och deras hyresgäster att tillsammans sänka energianvändningen. Kampanjen ansluter till SABOs idéprogram som särskilt pekar på att bostadsföretagen på individnivå kan bidra till hållbar utveckling genom att verka för nya be 1

11 teenden som minskar miljöpåverkan och resursförbrukning hos såväl anställda som hyresgäster. Inom allmännyttans energisparkampanj står SABO för nationella kampanjinsatser som reklamfilmer, kampanjwebb och spel med mera medan medlemsföretagen står för lokala aktiviteter och information till hyresgästerna. I mars 2013 hade 116 medlemsföretag anslutit sig till kampanjen. Omkring hälften av de medlemsföretag som anslutit sig till energisparkampanjen är också med i Skåneinitiativet. Det innebär att sammanlagt 163 medlemsföretag på något sätt är engagerade i SABOs energisparaktiviteter. Dessa företag äger av medlemsföretagens totalt cirka lägenheter. Idag pågår ett aktivt arbete för att ytterligare utöka denna skara. Alla medlemsföretag har idag möjlighet att ansluta till såväl Allmännyttans energisparkampanj som till Skåneinitiativet. De nätverksträffar och andra aktiviteter som SABO genomför kring energisparande riktas nu till alla medarbetare i företagen som är engagerade i energisparande oavsett om man har anslutit sig till energisparkampanjen och/eller Skåneinitiativet. Nyproduktion SABO arbetar på olika sätt för att minska kostnaden för nyproduktion. Det handlar bland annat om påverkansarbete för balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, förenklingar i plan och byggreglerna samt rimligare mark och exploateringsavgifter och om erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag. Vi arbetar också för att stimulera ökad konkurrens och utveckling av nya former för upphandling samtidigt som vi försöker sätta press på byggbranschen för att öka kostnads och produktionseffektiviteten. Två särskilt viktiga inslag i arbetet för att minska byggkostnaderna som nyligen genomförts har varit upphandlingstävlingarna om ramavtal för SABOs Kombohus och SABOs Kombohus Plus. Dessa tävlingar visar på stora möjligheter att pressa priserna vid upphandling förutsatt att många som vill bygga nytt går ihop och ställer enhetliga krav. När det gäller Byggkravsutredningens överväganden och förslag kan styrelsen instämma i slutsatsen att en alltför vildvuxen flora av kommunala särkrav bidrar till att öka kostnaderna för nyproduktion, men inte i slutsatsen att en stoppbestämmelse för kommunala särkrav utgör en ändamålsenlig lösning på detta problem. Styrelsens uppfattning utvecklas i SABOs remissyttrande över Byggkravsutredningens delbetänkande Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav vilket sammanfattningsvis lyder enligt följande: Många kommuner bedriver idag ett ambitiöst arbete med klimat och miljöfrågor, energieffektivisering och hållbart samhällsbyggande. Detta arbete är en viktig del i strävan att uppnå energi och klimatmålen för år 2020 och år 2050, vilka innebär kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi samt ökad energieffektivitet. För SABOs medlemsföretag, som ägs av kommunerna och i vars uppgift ingår att ta ett samhällsansvar, är det en självklarhet att bidra till en hållbar utveckling. Kommunernas ambitioner leder emellertid till ett stort antal kommunala särkrav, vilket försvårar en rationell bostadsproduktion. Förutsägbarheten minskar och därmed också möjlig 2

12 heterna för byggande företag att göra strategiska satsningar och investeringar i fasta anläggningar för en mer industrialiserad produktionsprocess. Kostnaderna för projektering och uppförande av byggnader ökar liksom de administrativa merkostnaderna för samtliga aktörer. Utredningens bedömning är att den direkta merkostnaden för byggandet på grund av kommunala särkrav uppgår till mellan 10 och 15 %, främst på grund av särkrav avseende bostäders energianvändning. Utifrån detta drar utredningen i konsekvensanalysen slutsasen att möjligheten (finns) för bostadsproducenterna att sänka byggkostnaden med 10 till 15 %, och att detta skulle kunna bidra till att öka byggandet. Det är dock långt ifrån självklart att sänkta byggkostnader skulle leda till sänkta byggpriser. Dessa sätts på en marknad där konkurrensförhållandena är minst lika betydelsefulla som kostnaderna. Utredningens beräkningar ofullständiga, kostnaden för särkraven väldigt grovt uppskattade och det finns ingen som helst garanti för att byggpriserna skulle sjunka i motsvarande utsträckning om en stoppbestämmelse införs. Mot den bakgrunden avstyrker SABO förslaget om att införa en stoppbestämmelse i Planoch bygglagen. SABO föreslår att problemet i stället angrips på ett sätt som både förbättrar konkurrensförhållandena inom byggsektorn och samtidigt gör det möjligt för kommunerna att fortsätta ett ambitiöst arbete för en hållbar utveckling. Utgångspunkten måste rimligen vara att de enskilda kommunerna förutsätts vilja både att det ska byggas i kommunen och att det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är rimligt att enskilda kommuner ska kunna välja lösningar och ambitionsnivåer. Men detta blir ett problem om särkraven är alltför många och alltför skiftande. Därför bör antalet olikheter begränsas till ett minimum. Detta kan uppnås genom ett frivilligt klassningssystem, med ett begränsat antal klasser baserade på mer långtgående krav än gällande minimikrav. Med ett frivilligt klassningssystem kan kommunerna fortsätta sitt arbete med miljöfrågor, energieffektivisering och hållbart samhällsbyggande, utan att det påverkar byggkostnaderna mer än marginellt. Det pågår redan idag en diskussion mellan SKL och olika intressenter om ett frivilligt samordnande av de kommunala kraven. SABO är en intressent i detta sammanhang och har därför engagerat sig i denna diskussion. För SABO och medlemsföretagen är det naturligt att driva på för förbättringar och att företräda höga ambitioner på området. Detta ansluter till SABOs idéprogram som framhåller att de kommunala bostadsföretagen har ett långsiktigt perspektiv på sin uppgift och att denna inriktning gör det naturligt att driva på utvecklingen när det gäller teknik och miljö. Därför är det naturligt att företagen går i bräschen för moderna miljötekniska lösningar, bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls, gör livscykelekonomiska kalkyler inför investeringsbeslut och använder hälsosamma material i nyproduktion. Styrelsen föreslår kongressen besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts. 3

13

14

15 Utlåtande över motion 3: En aktiv allmännytta i samhällsutvecklingen Motionärerna föreslår att SABO måste ta en aktiv pådrivande roll i att skapa större säkerhet i tolkningen av den nya lagstiftningen så att kommunerna kan använda de allmännyttiga bostadsbolagen till sin fulla potential. Det behövs forskning, opinionsbildning och inte minst spridning av praktiska exempel på hur bostadsbolagen kan vara aktiva partners i samhällsutvecklingen. Den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) tydliggör att bolagen i allmännyttigt syfte ska främja bostadsförsörjningen i kommunen. I förarbetena till den nya lagen framhålls att en grundläggande tanke är att det boende som tillhandahålls av kommunala bostadsföretag ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. Vidare sägs att såväl invånare med låga inkomster som med genomsnittliga eller höga inkomster ska kunna vara hyresgäster hos bostadsföretagen. Det klargörs också att det allmännyttiga syftet innebär att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Motionärerna skriver att den nya lagstiftningen, och då särskilt begreppet affärsmässighet, skapar osäkerhet om vilken roll allmännyttan nu kan spela och leder till tankar om lösningar som gränsar till social housing. Om detta skulle bli konsekvensen av den nya lagstiftningen så skulle reformen utgöra ett stort misslyckande. Syftet med reformen var nämligen tvåfaldigt; dels att undvika ett ingripande från Europeiska kommissionen i den svenska bostadspolitiken och dels att värna det svenska systemet med en allmännytta för alla. Detta var SABOs uttalade ambition under hela den process som föregick den nya lagstiftningen och det var också vilket tydligt framgår av propositionen regeringens syfte. Reformen fick också ett brett stöd bland hyresmarknadens aktörer och i riksdagen. SABO hade en viktig roll när den nya Allbolagen kom till och har därför ett ansvar för att den implementeras på ett framgångsrikt sätt. Efter riksdagens beslut att införa den nya Allbolagen har SABO genomfört omfattande utbildningsinsatser för att ge medlemsföretagen kunskaper om de nya bestämmelserna och den praktiska tillämpningen. Ett flertal informationsinsatser av olika slag har också riktats mot en rad aktörer och intressenter inom bostads och kommunsektorn. SABO har i alla dessa sammahang understrukit att bolagens uppgift liksom tidigare är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen, men att det måste ske på ett sätt som inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen. I lagstiftningen utrycks det som att bolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Med detta förstås att bolagen inte får agera på något sätt som snedvrider konkurrensen och som är möjligt att göra just för att man har en offentlig ägare bakom sig. Vidare innebär detta att kommunerna inte får erbjuda bolagen förmånliga lån eller borgensåtaganden utan marknadsmässiga avgifter samt att kommunerna måste ställa avkastningskrav som motsvarar de som en privat ak 1

16 tör, med ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande, skulle ställa med hänsyn taget till den lokala marknadssituationen och företagets egna förutsättningar. Privata aktörer agerar emellertid på olika sätt och resonerar också olika när det gäller hur avkastningskrav kan formuleras och beräknas. Det finns därför en relativt stor spännvidd vad gäller agerande inom ramen för affärsmässiga principer. SABOs vision är att medlemsföretagen ska vara konkurrenskraftiga och långsiktiga aktörer och därigenom bidra till ökad tillväxt, vara motorer i områdesutvecklingen och därigenom bidra till levande stadsdelar med trygga och hållbara bostadsområden samt erbjuda bra och prisvärda bostäder till alla med valmöjligheter och inflytande och därigenom bidra till att enskilda individer kan påverka och utveckla sin livssituation. Mot bakgrund av denna vision och den nya lagstiftningen har SABO tagit flera initiativ. SABO har tillsammans med SKL tagit fram en handledning för utarbetande av ägardirektiv till kommunala bostadsaktiebolag. I den framhålls att det kan vara lämpligt att kommunen och bolaget tillsammans diskuterar ägaridén, verksamhetens inriktning, ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkter för verksamheten samt samordning och dialog. Tillsammans med SKL och Kommuninvest har SABO tagit fram en modell för hur marknadsmässiga borgensavgifter till kommunala bostadsföretag kan beräknas. I anslutning till den debatt som förevarit om lagens tillämpning och betydelsen av begreppet affärsmässiga principer har SABO tagit fram rapporten Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar. I den diskuteras konsekvenser av affärsmässighet när det gäller bland annat konkurrens, avkastning, investeringar, hyressättning och bostadssocialt ansvar. SABO har vidare genomfört en omfattande studie kring marknadsmässiga avkastningskrav med hjälp av experter från Chalmers och KTH samt företrädare för flera medlemsföretag, SKL och Hyresgästföreningen. Utifrån denna studie utarbetas en handledning om avkastningskrav. I år har ett omfattande projekt påbörjats på temat Nyttan med allmännyttan. Detta projekt innehåller såväl forskningsinsatser som erfarenhetssåterföring mellan medlemsföretag. Syftet är att klargöra vilket samhällsansvar bostadsföretagen kan ta, vilken samhällsnytta de gör idag samt hur nyttan av olika sociala projekt och investeringar kan beräknas, mätas och följas upp. Studien genomförs i samarbete med Malmö högskola och flera medlemsföretag. Inom ramen för detta projekt kommer flera frågor som motionärerna väcker att diskuteras: bland annat arbete kring bostadsförsörjning, utvecklandet av socialt integrerade bostadsområden, övergripande stadsplanering samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillämpningen av bestämmelserna i den nya Allbolagen har hittills varit föremål för rättslig prövning endast i ett fåtal fall. Dessa rör huvudsakligen laglighetsprövning av storleken på borgensavgifter och i någon mån tillämpningen av bestämmelsen om undantag från värdeöverföringsbegränsningen i de fall som överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Fler rättsfall kommer sannolikt att följa framdeles och en praxis därmed att etableras, vilken skapar säkerhet i tolkningen av den nya lagen. SABO kommer självklart att följa, analysera och sammanställa dessa rättsfall. SABOs ambition är att en större utvärdering av reformerna så väl vad gäller allmännyttans villkor som förändringarna i hyreslagen ska göras när de nya bestämmelserna tillämpats i ett antal år så att slutsaser kan dras på ett meningsfullt sätt. 2

17 Motionärerna skriver också att alla fastighetsägare allmännyttiga som privata bör ta sin del (i förhållande till sin storlek på orten) av det bostadssociala ansvaret. De allmännyttiga bostadsföretagen har traditionellt tagit ett stort ansvar på detta område, medan de privata fastighetsägarna gjort det i betydligt mindre utsträckning. I samband med att den nya Allbolagen utarbetades framhöll Fastighetsägarna Sverige att privata fastighetsföretag är beredda att aktivt medverka i integrationsarbetet och ställa lediga lägenheter till kommunens förfogande för behövande hushåll. Mot den bakgrunden inledde SABO, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SKL förra året ett fyrpartssamarbete kring ansvaret för personer som har svårt att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden. Syftet är att främja och inspirera till en utveckling där både de allmännyttiga bostadsaktiebolagen och de privata fastighetägarna delar på ansvaret. En arbetsgrupp håller nu på med att samla in, analysera och presentera erfarenheter av lokalt samarbete mellan kommuner och bostadsmarknadens parter där man på ett föredömligt sätt arbetar med denna fråga. Sammantaget innebär detta att kommunikation och opinionsbildning kring allmännyttans roll redan pågår och att ett arbete med fokus på forskning och spridning av goda och praktiska exempel nu har påbörjats. Det är självklart att SABO, som aktivt bidrog till den nya lagen som värnar den svenska modellen för allmännyttan utan att komma i konflikt med EUs statstödsregler, ska fortsätta att på alla sätt rida spärr mot social housing och verka för att kommunerna använder de allmännyttiga bostadsbolagen till sin fulla potential. Styrelsen föreslår kongressen besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som ovan anförts. 3

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Tjänsteskrivelse 2016-08 - 24 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

7.4 Svaga bostadsmarknader i dag och i framtiden

7.4 Svaga bostadsmarknader i dag och i framtiden Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58) SABOs synpunkter SABO anser att det är mycket positivt att en statlig utredning har analyserat

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011

Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Nytt från EU och CECODHAS Hösten 2011 Ulrika Hägred SABO 2011-09-10 Effekter av den ekonomiska krisen på social housing i olika EU-länder Påverkan på organisationsstrukturen? Nedskärningar i offentligt

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Datum Ert dnr Vårt dnr Ku2016/00181/D 2016/078

Datum Ert dnr Vårt dnr Ku2016/00181/D 2016/078 Kulturdepartementet Datum Ert dnr Vårt dnr 2016-06-22 Ku2016/00181/D 2016/078 Angående betänkandet EU på hemmaplan Näringslivets Regelnämnd, NNR fanns inte med bland de remissinstanser som betänkandet

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/2573/E. Remissyttrande

Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: Stockholm N2008/2573/E. Remissyttrande Vår referens: 314/2008 Näringsdepartementet Er referens: 103 33 Stockholm N2008/2573/E Stockholm, 2009-01-30 Remissyttrande Ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:25), Vägen till ett energieffektivare

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria MRV CO2 tunga fordon Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Sammanfattning av Klimatkommunernas synpunkter

Sammanfattning av Klimatkommunernas synpunkter s svar på Socialdepartementets remiss Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Sammanfattning av s synpunkter anser att Byggkravsutredningens

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Förhållandet till EU-rätten och statsstödsreglerna

Förhållandet till EU-rätten och statsstödsreglerna REMISSYTTRANDE 1 (5) Juridiska fakultetsnämnden Box 256 SE-751 05 Uppsala Finansdepartementet Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60) (Dnr FI2009/7196) Juridiska

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer