Stadsplanering i Stockholm och Helsingfors på och 1960-talen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsplanering i Stockholm och Helsingfors på 1950- och 1960-talen"

Transkript

1 The city centre and the suburb, City planning during the 1950s and 1960s Sammanfattning på svenska Stadsplanering i Stockholm och Helsingfors på och 1960-talen Susan Wiksten Desjardins, Pro gradu-avhandling (D-uppsats)

2 Innehållsförteckning Syfte och metod...2 Bakgrund...3 Sverige...4 Finland...6 Slutsatser...8 Syfte och metod Denna pro gradu-avhandling är en jämförelse av stadsplanering i Stockholm och Helsingfors under och 1960-talen. Dess syfte är att beskriva förverkligandet av modernismens stadsplaneringsideal. Problemformuleringen befattar sig med hur utvecklingen under den valda tidsperioden i dessa två huvudstäder kan jämföras. Vilka gemensamma drag, vilka utmärkande drag och vilka olikheter kan ses i städernas utveckling? Avsikten har varit att notera gemensamma internationella förebilder, utbyte av idéer och karaktäristika för stadsplaneringen i dessa städer. Problemformuleringen belyses av ett urval av dokument som beskriver planerarnas syften. Dokumenten är valda i enlighet med fyra för tiden utmärkande och jämförbara planeringsprojekt. De valda projekten är: ombyggnadsplanerna för Helsingfors centrum, ombyggnaden av centrala Stockholm, förorten Hagalund [Tapiola] och förorten Vällingby. Avhandlingen presenterar två dokument som formuleringar av särskild betydelse för stadsplaneringen i Stockholm. Det första är ett samlat tävlingsprogram och juryutlåtande för Bostads- och Stadsplanetävlan i Stockholm , det andra är Riktlinjer för Stockholms Generalplan från Två helheter av motsvarande betydelse för planeringen av Helsingfors presenteras också. För det första, tävlingsprogram och juryutlåtanden från tävlingen för ett nytt centrum för Helsingfors från Som det andra, den första finska läroboken i stads- och regionplanering Asemakaavaoppi. 2 Dessutom bör Eliel Saarinens generalplan för Helsingfors från 1918 nämnas. Även om den aldrig godkändes officiellt, fungerade den som en riktgivande plan för Helsingfors. 1 Bostads- och Stadsplanetävlan i Stockholm , Aktiebolaget Stockholms tomträttskassa, Stockholm, Markelius, Sven, Det framtida Stockholm, riktlinjer för Stockholms Generalplan, Stockholm, Helsingfors stad, tävlingsprogram för ombyggnad av Helsingfors centrum , Finlands arkitekturmuseums arkiv. Meurman, Otto-Iivari, Asemakaavoppi, Helsinki

3 Arkitekterna Meurman och Kråkström, och dessutom bl.a. ingenjör Tammio från Finlands järnvägsstyrelse, hänvisar till Saarinens plan i beskrivningar om Helsingfors fortsatta planering. 3 Saarinens förslag från 1918 återstod som riktlinje ända tills 1960 då Helsingfors stads stadsplanerare utformade ett nytt förslag för en generalplan för Helsingfors. 4 Bakgrund Internationella trender utmärkande för Europa under och 1960-talen inom arkitekturen var funktionalismen och modernismen. Betydande för utformandet av funktionalismens principer var den tyska konsthögskolan Bauhaus, som grundades Till de centrala principerna hörde att den moderna arkitekturen skulle vara fri från historiska referenser. 5 Arkitekten Charles Edouard Jeannerets (Le Corbusier) visioner om den moderna arkitekturen kom att fungera som modell för modernismen internationellt. 6 Tillsammans med andra progressiva arkitekter grundade han en stilbildande avantgardistisk organisation, Congrès internationaux d architecture moderne (CIAM). En av de bärande tankarna var att nya byggnads- och planeringssätt skulle utnyttjas för att skapa en funktionell arkitektur utan historiska referenser. Byggnaden och samhället skulle planeras och byggas funktionellt och rationellt som en maskin. 7 Både finländska och svenska stadsplanerare har hänvisat till amerikanen Lewis Mumford som en förebild i planeringen av en ny typ av förorter på och talen. 8 Det första exemplet på dessa nybyggda förorter med eget centrum i Sverige är en förort till Stockholm vid namn Vällingby och i Finland Helsingforsförorten Hagalund (på finska Tapiola). Mumford beskrev hela samhället som ett sammanhängande maskinverk. Han poängterade betydelsen av att utveckla kulturella centra. 9 3 Lindegren & Kråkström, Keskusalueen asemakaavaehdotus 1954, Helsinki, Meurman, Asemakaavaoppi, Helsinki, Tammio, bihang nummer 1 till tävlingsprogram för ombyggnad av centrala Helsingfors , Finlands arkitekturmuseums arkiv. 4 Helsingfors stad, Förslag till Generalplan för Helsingfors, Helsingfors, Se t.ex. Bodén, 1989 & Se t.ex. Hall, Peter, Se t.ex. Columbia Encyclopaedia, New York, Meurman, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, urban environment, Stockholm, Mumford, The Culture of Cities, New York,

4 Stadsplaneringen sågs under och 1960-talen som en form av vetenskap. Statistik och ekonomiska argument åberopades konstant av stadsplanerarna då nya planer presenterades, både i Finland och Sverige. 10 Nationalekonomiska och sociologiska teorier blev grund till planeringen. Den nationalekonomiska teori som var utmärkande för Europa och Nordamerika efter andra världskriget hade utvecklats av britten John Maynard Keynes. Den enskilda staten borde enligt Keynes teori låna pengar och utveckla samhället under perioder av lågkonjunktur tills marknaden återhämtat sig. USA följde med framgång Keynes teori under andra världskriget och bildade en modell för ekonomisk tillväxt. 11 Sverige Samhällsutvecklingen i Sverige kännetecknas från 1920-talet av en växande socialdemokratisk rörelse. Den första socialdemokratiska premiärministern Per Albin Hansson hade i ett tal från 1928 fört fram tesen om det ideala samhället som ett folkhem av jämlika individer. Det styrande politiska partiet har i Sverige sedan 1932, med undantag för kortare perioder, varit det Socialdemokratiska partiet. En rådande lågkonjunktur och en statlig undersökning ledde 1935 till publiceringen av Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan. Akademikerparet Myrdal inledde sin inflytelserika politiska karriär inom den svenska socialdemokratin med detta verk, som kom att bli grunden för den svenska bostadspolitiken från och med 1930-talet. Lågkonjunkturen skulle i Keynes anda bekämpas genom att staten satsade på bostadsproduktion. Välplanerade lägenheter med kollektiv service skulle möjliggöra barnskötsel för förvärvsarbetande par. Hushållsarbetet skulle rationaliseras och effektiveras genom god bostadsplanering så att husmodern skulle ha möjlighet att sköta hem, barn och dessutom ett jobb utanför hemmet. Detta skulle hjälpa befolkningstillväxten och ekonomin. Den svenska staten inledde sitt understöd till bostadsproduktionen Den socialdemokratiska premiärministern Tage Erlander ledde det socialdemokratiska partiet och den svenska regeringen Bostadspolitiken etablerade sig under hans 10 Se t.ex.: Planering av centrumområden [ ], KTH, Stockholm, Tidskriften Arkkitehti under och 1960-talen. Meurman, 1946 & Reich, TIME, ], 30 juni

5 tid som det socialdemokratiska partiets och regeringens främsta politiska program för samhällsutveckling. År 1964 var ett av Socialdemokratiska partiets mål att Sverige under följande tioårsperiod skulle producera en miljon bostäder. 12 Ideella, kooperativa och kommunala byggnadsföretag dominerade den svenska bostadsproduktionen sedan det statliga stödet till bostadsproduktionen etablerats under 1930-talet. En betydande och riksomfattande kooperativ organisation som aktivt påverkade bostadspolitiken var Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening (HSB). HSB hade grundats 1923 av arkitekten Sven Wallander. 13 HSB strävade till att producera moderna bostäder av hög standard utan vinst för sina medlemmar. HSB deltog aktivt i utformandet av svensk bostadspolitik, bland annat genom att organisera ett flertal s.k. bostadsriksdagar. I bostadsriksdagen 1967 träffades representanter för den svenska regeringen, representanter för regional administration, byggnadsproducenter och akademiker för att diskutera bostadsproduktion och bostadspolitik. Utvecklingen av en centraliserad samhällsplanering stod i fokus vid detta tillfälle och 1960-talens stadsplanering och den roll den spelade i utvecklingen av det svenska välfärdsamhället är inte jämförbart med något annat land, inte heller Finland. Den svenska modernismen inom arkitektur var en politisk rörelse, den var och är fortfarande en del av den socialdemokratiska bostadspolitiken. Den centraliserade planeringen av Sverige leddes från Stockholm. Förnyelsen av Stockholm blev stilbildande för stadsplaneringen i Sverige. Planerna för ett nytt tunnelbanesystem som diskuterats för Stockholm sedan 1930-talet utgjorde grunden för de ombyggnads- och förortsbyggen som förverkligades under och 1960-talen. Nya förorter planerades utmed tunnelbanelinjerna. Man var tvungen att gräva upp centrala Stockholm, för att med tidens tunnelbyggnadsteknik kunna föra de planerade tunnelbanelinjerna genom Stockholm. Ett nytt centrum med ett nytt centralt torg, goda förbindelser och höghus planerades som en arkitektonisk accent för stadens och nationens centrum (se figurerna 1-4). Ombyggnaden skedde från och med 1951 ända in på 1970-talet. 12 Resultat och reformer: riktlinjer för socialdemokratisk politik, Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, partistyrelsen, Stockholm, Lundevall, HSB och bostadspolitiken, , HSB:s Riksförbund, Stockholm 1995, Bostadsriksdag 1967, HSB:s Riksförbund, Stockholm,

6 Förorterna i sin tur planerades som små lokala centrum, ministäder bundna till det absoluta centret Stockholm. Med Vällingby, den första av dessa tunnelbaneförorter, myntades begreppet "ABC-stad", en förort med Arbetsplatser, Bostäder och ett eget servicecentrum. Vällingby byggdes (se figurerna 5-8). Utvecklingen av Stockholm styrdes och planerades både för stadskärna och förorter av Stockholms stads stadsplanekontor som leddes av arkitekten Sven Markelius, som var stadsplanedirektör åren Som progressiv arkitekt hade han bland annat deltagit i Svenska slöjdföreningens utställning i Stockholm Denna utställning anses ha inlett modernismen inom arkitekturen i Sverige. 15 Markelius var också tidigt engagerad i avantgardegruppen CIAM. Finland Finland drabbades under andra världskriget av förlusten av områden i östra Finland. Bostadsbristen var på grund av de bombade städerna och de evakuerade stor. Återuppbyggnaden av samhället koncentrerade sig för bebyggelsens del främst på utvecklingen av villaområden. Staten understödde det enskilda byggandet med så kallad Arava-belåning. Arava-systemet bestod i förmånliga lån som gavs till bostadsprojekt som byggdes enligt Arava-regler. Dessa omfattade bland annat standardkrav på sanitets- och köksutrymmen och begränsningar av bostadsarean. Målet var att åstadkomma familjebostäder av god standard. Majoriteten av den Arava-belånade bostadsproduktionen i Finland under och 1960-talen bestod av enfamiljshus. Finland leddes efter kriget av president Juho Kusti Paasikivi. Paasikivi skulle kunna beskrivas som en konservativ demokrat. Han efterträddes 1956 av Urho Kaleva Kekkonen som var president fram till Ett engagemang för bostadsfrågan bland landets ledning, motsvarande den i Sverige saknades i Finland. Stadsplaneringen gavs inte som i Sverige en särställning, utan sågs som en del av återuppbyggnaden efter andra världskriget, vid sidan om mycket annat som skulle utvecklas i ett gryende välfärdssamhälle. Statspolitiken som fördes av Kekkonen koncentrerade sig på att 15 Se Eva Rudberg, Stockholmsutställningen Modernismens genombrott i svensk arkitektur. Stockholmia förlag, Stockholm,

7 balansera det diplomatiska förhållandet till Sovjetunionen och på ett centraliserat styre av inrikespolitiken. I Finland drevs stadsplaneringen av arkitekter och eldsjälar. En av pionjärerna inom stadsplanering i Finland var arkitekten Alvar Aalto, vars generalplan för staden Imatra från är den första moderna generalplanen för Finland. 16 Aalto var en finländsk pionjär också i sitt arbete med att utveckla en standardiserad bostadsproduktion. 17 Aalto stod under 1960-talet för den arkitektoniska utformningen av ombyggnaden av Helsingfors centrum (se figurerna 10 och 12). Aaltos plan grundade sig på ett tidigare planeringsarbete som gjorts av Helsingfors stad. Han hade deltagit i detta planeringsarbete sedan Ombyggnadsplanerna hade 1954 formulerats som en trafikplan sammanställd av arkitekterna Yrjö Lindegren och Erik Kråkström (se figur 11). Denna trafikplan formades som en stomme för den fortsatta planeringen. En central faktor i det att centrumplanerna aldrig förverkligades var en olöst fastighetsfråga mellan staden och järnvägsstyrelsen. Frågan fördröjde projektet och gav utrymme för en ung generation av arkitekter och aktivister att ifrågasätta planerna. Stadsplaneraren Otto-Iivari Meurman var under 1950 och 1960-talen en auktoritet inom stadsplaneringen i Finland. Han var inflytelserik som stadsplanerare och genom sitt långvariga arbete som lärare. Meurman hade jobbat som stadsplaneringarkitekt i det förlorade Viborg och i Helsingfors. Han undervisade i det på 1940-talet nya ämnet stadsplanering vid Helsingfors Tekniska Högskola och han skrev den första finska läroboken i stads- och generalplanering. 18 Meurman introducerade i Finland konceptet förort i den allmänna debatten och i sin lärobok. Han införde den av Mumford inspirerade moderna och modifierade versionen av sekelskiftets trädgårdsstäder som i Finland fick sitt första uttryck i Hagalund (Tapiola) som byggdes huvudsakligen under 1950-talet (se figurerna 13-18). I Sverige motsvarades denna Mumford-inspirerade modifikation, som sagt, av förorten Vällingby. 16 Jetsonen, Humane Rationalism [ ], Norri, Standertskjöld & Wang (Red.), 20 th century architecture, Finland, Helsinki, Se t.ex. Schildt, Den mänskliga faktorn, Helsinki, Meurman, Asemakaavaoppi,

8 Den finländska juristen Heikki von Hertzen hade under sin karriär som bankir engagerat sig i bostadssociala frågor. Han valdes på grund av sitt engagemang till direktör för den icke-statliga socialpolitiska organisationen Befolkningsförbundet. von Hertzen drev förortsprojektet Hagalund som en bostadspolitisk satsning med två huvudmål. Mål ett var att skapa en socialt balanserad förort planerad särskilt med tanke på barnfamiljernas behov. Mål två var att detta välplanerade idealsamhälle skulle bilda modell och påverka den statliga bostadspolitiken. För att förverkliga förorten Hagalund grundades 1951 på Heikki von Hertzens initiativ en sammanslutning av icke-statliga organisationer, Bostadsstiftelsen. I frågor om arkitektur vände sig von Hertzen till Otto-Iivari Meurman; likheterna med det bostadspolitiska manifestet, Koti vaiko kasarmi lapsillemme?, som utgavs av Heikki von Hertzen 1946 och Meurmans lärobok Asemakaavaoppi från 1947 är slående. von Hertzens manifest var outtalat en programskrift för förortsprojektet Hagalund. von Hertzen presenterade i sin skift från 1946 svenska HSB som en modellorganisation för bostadsproduktion. HSB var modellen för von Hertzens Bostadsstiftelse. Meurman och Ervi har beskrivit von Hertzen främst som en man engagerad i att leda Bostadsstiftelsen med en socialpolitisk och organisationell vision, snarare än en man med arkitektoniska visioner. Meurmans starka inflytande i den arkitektoniska utformningen av Hagalund grundar sig på två centrala faktorer. För det första fungerade Meurman som en mentor för von Hertzen i frågor om arkitektur. För det andra hade Meurman ritat generalplanen för Hagalund 1946 (se figur 13) det vill säga redan innan Bostadsstiftelsen köpte området. Den fortsatta planeringen på och 1960-talen grundade sig på Meurmans idéer, om än i modifierad form. Den slutliga utformningen av Hagalund gjordes av ett flertal arkitekter, flera av dem unga arkitekter som i Hagalund fick en möjlighet att testa nya tekniker och industriell bostadsproduktion. Slutsatser Det är intressant att jämföra modernismen i Sverige och Finland. Olikheterna belyser utvecklingen tydligare än då man betraktar huvudstäderna var för sig. Ett uttalat amerikanskt inflytande i form av Lewis Mumfords bok The Culture of Cities och 8

9 samhället Radburn i New Jersey i USA anges som förebilder för Meurmans och Markelius planer för Hagalund och Vällingby, båda hade också kännedom om den tidiga tyska funktionalismen. 19 Markelius stod dock närmare den centraleuropeiska avantgardistiska modernism som CIAM -brodern Le Corbusier representerade. Den finländska arkitekten Eliel Saarinen som lade fram en generalplan för Helsingfors 1918, var en förebild för Meurman. 20 På grund av det gemensamma intresset för Helsingfors, verkar Saarinen ha haft ett inflytande på Meurman, som till och med var mer betydelsefyllt än de många internationella impulser som Meurman också hänvisar till. Den huvudsakliga gemensamma faktorn för Vällingby och Hagalund är att båda representerar en trend av nybyggda samhällen som växte upp efter andra världskriget. Gemensamt för dessa nyplanerade moderna förorter var att de planerades från noll och utvecklades i tidigare orörda områden. De planerades som självständiga satelliter, små kompletta samhällen med goda förbindelser till huvudstäderna. Både Vällingby och Hagalund var socialpolitiska satsningar, båda byggdes som modeller för den moderna förorten. I likhet med förebilden Radburn utformades både Hagalund och Vällingby i funktionellt separerade områden. Bostadsområden och vägar isolerades från varandra med hjälp av grönområden. Gemensamma ideal i den arkitektoniska kompositionen var att bebyggelsen placerades glest och så att den följde terrängen, trafiken separerades och ett arkitektoniskt enhetligt servicecentrum planerades. Detta centrum utformades både i Vällingby och Hagalund med en rumsbildning i vilken centrumet framhävdes med hjälp av höga byggnader. Dessa höga byggnader placerades så att den vertikala effekten ytterligare betonades av kontrasten till omringande lägre bebyggelse och öppna platser. Utformningen av ett nytt monumentalt och representativt centrum för huvudstaden, ett centrum som skulle representera hela nationen och dess tillväxtpotential var en drivande tes i centrumplanerna både i Helsingfors och i Stockholm. Till den ideala centrumkompositionen hörde att man separerade staden i funktionellt homogena områden 19 Mumford, The Culture of Cities, New York, Von Hertzen, Meurman, Asemakaavoppi, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm, urban environment, Stockholm, Funktionalismens genombrott och kris, Arkitekturmuseet, Stockholm, Detta antyds i Asemakaavaoppi. 9

10 och att man förde in nya trafikled. I staden, liksom i förorten, skulle det nya centrets läge och betydelse framhävas arkitektoniskt med hjälp av höga byggnader. Den avgörande skillnaden i planerna var tunnelbanan. Stockholms centrumombyggnad kunde inte fördröjas då den var ett resultat av beslutet att bygga tunnelbanan. 21 Det nya centret och de nya förorterna planerades som integrerade delar av ett system i vilken tunnelbanan var stommen. Detta är en klar skillnad från Helsingfors, där den nya stadskärnan och Hagalund planerades som två separata projekt. Orsaken till detta var att en officiellt godkänd generalplan saknades. Det nya centret i Stockholm planerades i mötespunkten för tunnelbanan och huvudtrafikleden genom staden. Denna punkt blev från och med 1950-talet känt som regionens och rikets affärs- och administrativa centrum, "City". På samma sätt planerade man i Helsingfors att bygga ett representativt city i området mellan riksdagshuset och centralstationen, med ett nytt trafikled från Fredriksberg (Pasila). I den finländska arkitekturdebatten återkommer under hela perioden referenser till svensk stadsplanering. Motsvarande referenser till finländsk arkitektur på svenskt håll finns inte. Både Meurman och von Hertzen berömde bostadsområdet Guldheden i Göteborg som exemplariskt. Ombyggnaden och utvecklingen av Stockholm kritiserades däremot av både Meurman och von Hertzen. Meurman var en förespråkare av låga bostadshus, han avfärdade Vällingby som ett massbostadsområde. Vad Meurman och von Hertzen uppskattade i den svenska planeringen var särskilt olika lösningar som utformats för barnfamiljer, såsom lekplatser och tvättstugor. Denna familjeorienterade planering är en egenskap i den finska och 1960-talsarkitekturen som bär svenskt inflytande. En liknande fokus på barnfamiljernas behov märks tydligt i programformuleringen för Stockholms förorter i tävlingsprogrammet , i riktlinjerna Det framtida Stockholm [ ] från 1946 och i von Hertzens pamflett från Beskrivningarna av planer och syften framträder hos de svenska planerarna som en renare tillämpning av en centraleuropeisk avantgarde, då man jämför med Helsingfors. Le Corbusiers liknelse att den goda bostaden är en maskin citeras utan modifikation av 21 Markelius, Beskrivning till förslag till ändring av stadsplanen för del av Norrmalm[ ], Pl. # 3950A, 10 mars

11 svenska bostadsproducenter vid bostadsparlamentet Stadsbyggnadskontorets riktlinjer uppvisar samma trend i sitt uttalande om att estetiska värden som sådana var sekundära, det primära var ett funktionellt system. 23 Språket, resonemangen och den förverkligade stadsombyggnaden i Stockholm visar på att de planer som förverkligades i Stockholm drevs av en renare teknisk orientation inom arkitektur än vad de finländska planerarna hade i sina visioner. I materialet för denna avhandling framträder en begreppslig skillnad i definitionen av funktionell stadsplanering. Finländska stadsplanerare verkar ha använt sig av ordet elimellinen som en tidig översättning av det för modernismen centrala begreppet funktionell. En översättning av det tyska och engelska begreppet var inte nödvändigt i Sverige då det svenska ordet funktionell är så gott som identiskt med dess motsvarigheter i de andra germanska språken. Det finska adjektivet elimellinen beskriver något som är både sammanhängande och organiskt. Ordet är bildat från substantivet elin vars direkta svenska översättning är organ. Ordet elimellinen beskriver sammanhängande komponenter i ett system, i likhet med organen i en människokropp. Beskrivningar av stadsplaneringsprinciper av Meurman, Aalto, von Hertzen och tävlingsprogrammet för Helsingfors nya centrum från 1948, så väl som arkitekten Aarne Ervis vinnande förslag för Hagalunds centrum visar att den tidiga finländska modernismen var färgat av detta begrepp. 24 Ovannämnda beskrivningar och planer antyder en etablerad uppfattning bland dessa finländska stadsplanerare, dvs. att modern funktionell stadsplanering per definition bör vara sammanhängande och organisk. Meurman beskriver den tidiga planen för Hagalund som sammanhängande, på ett mycket liknande sätt beskriver von Hertzen i sitt manifest den ideala bostadsmiljön som varierad och sammanhängande. Även Aalto beskriver i sin centrumplan raden av monumentalbyggnader längs Tölöviken som en sammanhängande organisk helhet, och dessutom som en "ryggrad" för området. Ordet elimellinen användes 22 Bostadsriksdag 1967, HSBs Riksförbund, Stockholm, Markelius, Det framtida Stockholm, riktlinjer för Stockholms Generalplan, Stockholm, 1946, Meurman, Tampereen keskustan asemakaavan [ ], Tampere, Meurman, Asemakaavaoppi, Helsinki, Meurman, Arkkitehti, 8/1947. Helsingfors stad, tävlingsprogram för Helsingfors nya centrum , Finlands Arkitekturmuseums arkiv. von Hertzen, Koti vaiko kasarmi lapsillemme?, Helsinki, Aalto, Liitteet KHN mietintöön n:o D, 23 november 1964, Helsingfors stads arkiv, se också Arkkitehti 3/1965. Ervi, "Don Hertzenin kylä", bidrag till tävling för Hagalunds centrum , Finlands arkitekturmuseums arkiv. 11

12 också i tävlingsprogrammet för Helsingfors centrum 1948, ett program som utformats och bedömts av kommittémedlemmar, däribland av Alvar Aalto. Aarne Ervis tävlingsbidrag till Hagalunds nya centrum (se figur 14) stöder visuellt denna tes av en organisk finländsk trend inom modern arkitektur. Ervis plan visar celler av bostadsområden placerade kring en centrumcell, dessa celler är omgivna av ett böljande blodrött nätverk av bilvägar och ett motsvarande blått nätverk av fritt böljande cykel- och gångvägar. Ervi kunde i sin planritning inte ha kommit mycket närmare liknelsen av en organism, en sammanhängande helhet av blodkärl och celler. Alvar Aalto har i den etablerade arkitekturhistoriska debatten definierats som en arkitekt som framfört en organisk modernism unik för Aalto. På basis av upptäckten av det finländska bruket av termen elimellinen hävdas dock i denna avhandling att han i själva verket representerade en tidig finländsk uppfattning av modernismen. En uppfattning som delades av Otto-Iivari Meurman och Eliel Saarinen. En uppfattning som kan antas ha varit välkänd också av den generation unga arkitekter som Meurman undervisat. 12

FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE

FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 3 FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 1 2 Det civila samhället och boende en forskningsöversikt Denna kunskapsöversikt kartlägger svensk och nordisk

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sök Er ej till Stockholm

Sök Er ej till Stockholm UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN juni 2012 Sök Er ej till Stockholm - Om sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt Lena Kavander Affisch från Stockholms stads officiella kampanj år 1946.

Läs mer

Makten i stadshuset. Forskningsöversikt och probleminventering. Ylva Waldemarson

Makten i stadshuset. Forskningsöversikt och probleminventering. Ylva Waldemarson Makten i stadshuset Forskningsöversikt och probleminventering Ylva Waldemarson Stockholmsforskningen/Stockholmia förlag 2006 Publikation utgiven av Stockholmsforskningen, Juni 2006 2006, Ylva Waldemarson

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Lokala krafter mot globalt tryck?

Lokala krafter mot globalt tryck? 1 Lokala krafter mot globalt tryck? Om den sociala ekonomin www.kommunal.se 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse?

Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse? Fälkursbudget vt 2008 Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse? Anna Härlin Handledare: Margareta

Läs mer

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard Norra Ängby Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria Sofia Bard Växjö Universitet C-uppsats i Konst och bildvetenskap Vid institutionen för pedagogik Avdelningen för bild, musik och kulturpedagogik

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

UPPLEV KULTUR VAR DAG

UPPLEV KULTUR VAR DAG UPPLEV KULTUR VAR DAG Bakgrund till rapporten Design och arkitektur (och ibland frånvaron av den) har format det samhälle vi lever i och har stor betydelse för om vi trivs, är stolta över och vill bo kvar

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

En mycket kort och tentativ genomgång av organisationsteorier genom historien till igår.

En mycket kort och tentativ genomgång av organisationsteorier genom historien till igår. Detta är utdrag från olika länkar på internet, Wikipedia, ARB on line etc. Jag har granskat, sammanställt och ibland sammanfattat texterna. /Bo Melin En mycket kort och tentativ genomgång av organisationsteorier

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

UPPLEV KULTUR VAR DAG. Det är omsorgen om detaljerna som gör enkelheten vacker. Erika Lagerbielke, professor och glasformgivare

UPPLEV KULTUR VAR DAG. Det är omsorgen om detaljerna som gör enkelheten vacker. Erika Lagerbielke, professor och glasformgivare UPPLEV KULTUR VAR DAG Det är omsorgen om detaljerna som gör enkelheten vacker Erika Lagerbielke, professor och glasformgivare Bakgrund till rapporten Design och arkitektur (och ibland frånvaron av den)

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Svensk Form om den svenska formen

Svensk Form om den svenska formen Linköpings universitet Institutionen för tematisk utbildning och forskning Kultur, samhälle, mediegestaltning D-uppsats Svensk Form om den svenska formen Title: Svensk Form About the Swedish Form Juni

Läs mer