. "Nar jag var liten".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". "Nar jag var liten"."

Transkript

1 . "Nar jag var liten". Den historislra epok, som har ofvaii %r antydd, *börjwde någon ghg på 50-tnlet. Det var -- fös att på frnnt~imineravis indela tide- 1.iikuingell efter modejournalen -- i bysh&llr:irnas och kriuolinernas g~~llene tidsålder, den tid då smk flickors sociala anseeilde beraknades efter bredden på»niameliicliernas>) hilbroderi och antalet och vidden af ens stärlckjolnr. Ur denna dunkla tidsalder, där ett par brunn t,yglciingor med sng stålspaunen och en karneolsring, skänkt son1 födelsedagsg4fva af eu tant, %ro de enda fasta punkteras i ininnenn.~ töclcenhaf, dyker dar upp ett annat ininue, obes'täindare ii11 tygkiingorna och kar~ieolsi~iïigen, men mycket mer sl~räckinja~ande: den stora kometen Jag ser ett litet flickebarn, med sm8 bi-nna h8rdt tilldragna IGxkringlor \'id öroneu, sitta iipplcrupen på bordet iu.vicl bnrnkammarfönstret, Rngsligt stirrsucle p& den imderliga, lysande svansstjärnm, dar den ritade sitt sneda streck p& clen mörka kv&llshimlen. Det var jag sjiilf, som satt och vkntade p& att viiddeil slr~ille förgås. Ty att kometeil betydde att varlden skulle förgås, det Ilade vi barn - fatt inprenttidt af jiingfriin~n och mjölkbudet ute i lzöket, och nar som helst kunde det bralza löst. Hvad viirldens undergång jnnebar, det hade vi ju inte riktigt lilart för oss, atoni det att, det skulle börja med ett brakande och s% skulle det Ifomrna en myckenhet eld och rök. Hur m&nga niitter l:g maii inte vdxn och. väntade p& att det diii. hemska skulle intriiff:~! Man villt: inte titta lit genom fönstret p6. den okcka kometen, men n&te titta iiiidå. Dur satt Ban med den lysande svauseu e ter sig lik en fastnad raket och skr&iiide inte bara sinilbarli utan inånga stora oclrså frhi vettet. Hela min barndom förföljde iiiig minn at af detta frnlcta.nsv&rda järtecken, ja afven sedan kometen var borta, förde aublicken af den mörka, stj8rnbeströdda natt hin ile^ lange ined sig icl~aasocintionen n niigot heinskt och öfve.niatiidigt.

2 Det m&t.te ha varit året efter den stora koweten eller så kring, soni jag tog mina första steg på den lärda banan. Ikltidd rent förkliide och rena byxh&lkar samt biirri.nde på :Lrmen en grön plysclipirat, innehtillailde det urval svensk lit.terat,ur, som reclnu i hemmet utgjort grundvalen till inin bilduiug, niirnligen katekesen, bibl-slian och Svedboms liisebok, fördes jag id inin maminas hand fyra trappor upp i Briinlsebergs hotell, och ilen liiroanstalt, diir iniii unga sjii1 slciille få sin bokliga iitclnning, öppnade sina portar för mig Ett litet aflangt rum, lagt i taket och ined ett enda högt sittande fönster, var lokalen; 4 A 5 smd flickor, liksom jag iförda rena förldiideii och med haret hirdt uppriilladt vid öronen, sandade kring ett sybord, voro stiidiekamraterna; ett iiledel&lders, teidigen fetlagdt fruiltiiniucr med. stark tysk brytning, soni man titulerade tant, var liiroverkets stiftarinna, förestandarinna och nteslutande l&rwinna, allt i en person. Dii inin gainla hedervärda, högt alrtade och 3fhalln3 skolnlamsell, ined dina ober8kneliga lynnesskiftniugar och dina h8rda fingrar, jag vill icke lasta dig i din graf! Men o, för alla de tårar dn har på ditt samvete, frampressade af de tyska deldinatiouer och franska irreguliera verb, som du lat gå löst öfver vårt. grainmati- Italiskt fiillkomligt oskolade brirnaförst&rici!. Anrniirk~ingar, betyg och 1ii.rdomsdiploiii af hvad slag det vara månde ingingo ej i slcolai~s plan, inen dar fanns en skamvrå. Hvem räknar alla de lrvalfnlla stunder tillbringade p& detta nesligs stalle i sallskap med Lyths tyska grizmruatilr eller Nod et Chapsal-! a Skan~vrån var för öfrigt ej någon vrb, för sa. vidt ma11 med detta ord tii,nlzeï sig ett triingre, undanskyrndt rum, utan den fria platsen nere vid dörrn, dar deliukventen stod i stiiiidig angest att bli öfverrasltad i sin förnedring af förste biiste inträdande. Nej, jag vill icke lasta dig i din graf! Den huiubiig, son1 ut- ~nsrkte ditt iindervisi~ingssgstem, var omedveten hiimbiig och det liirdomsmdtt du bibringade var det af tiden utstakade. Nau rgnade icke så noga med syntaxens efterlefnad i de. dagarna och orden pedagogik liksom metod och disciplin voro okiiinda begrepp, åtminstone i samband med de sin8 mamsellskolorna. Min skola Atnjöt för öfrigt det allra basta anseende. Under arens lopp utvidgades elevantalet och steg till en cirka tolf. Det lilla rummet i Brunlzebergs hotell utbyttes mot.ett större i niirheten, dar det var bättre svangrum för armbågarna och - för sksmvråu. Skolan besöktes bara af»fina flickor)), ja vi raknade bland oss t. o. in. en stadsrådsdotter, och det ansågs i ullmhhet. bade mer comme-il-

3 faut och för liirclomeii men befordraude att gå i en liten skola &n i en stor. Af det senare slaget fanns det cless~itom blott ett mindretal, Wallinska skolan»i stan*, soin för oss flickor som bodde»på Gorr» lroin iitoin rakningen, I-Iainmerstecltska slsolan och kanslre nigra andra. Typiska för fliclzundervisningsanstalterna p& talen voro dock, som sagd$, de siua i~~amsellskolorna, liknande den jag har beslrrifvit. All undervisning sköttes af skolföre'ståndarinnan sjiililf, frin virkmönstrens iittagnnde och ritning efter planscher till tre lefande språk, historia, aritinetik och alla esalcta vetenskaper.' Skolan omhttade ett rum och var.inhyst kring ett bord, den ena klassen Iiiste öfver ineclan den andra förhördes, grammatiken inhiimtades utant.il1 och iit.an slrriftliga tillampningsöfningar att tala om, använ.- dande af svenska spriket vid konversatioiien var vid skainvråstraff förbjudet, geografi och historia voro äfven utantill-likor, hvarvid stort afseende fiistes vid siffror, i synnerhet de historiska Artalen, hilka. inlärdes i Ii-ronologislc följd, börjande med året 1, Jesu Kristi födelse, o. s. x7. De irliga vårexainina framvisade emellertid de inest ly-. sm de resultat och inaminorna siitto lzring väggarna i stum hiilmad iifver sina plantors obegripliga liirdom. Papporna togo, som kanske fallet ar an i dag, döttrarnas iinderviming iner legert, och ja.g minns aldrig att nigon pappa var med på var skolexamen. Nu höra de lwinliga pedagoger, för Iivilka min skoltant var.en så typisk representant, till ett förgånget slakte. Blå det hvila i frid. En blomma förtjänar det dock 115 sin graf. Visst var den 1fi;domsbyggnad, som med svett och vanda restes i våra unga sjalar, uppförd p& en mycket vaclrlaude grund, och väl har den sedan 11ehöft stödjas af in&iigeu inödosaint anbringad stötta för att ej alldeles ramla i styclceo, men en och hoan sirat prydde den dock, som trotsat t-idens ~+ixlingar. Syatasen spelte, som sagdt, ingen frnnlstaende roll vid undervisningen, inen att första och lasa spr&en samt l~jä~lpligt tala dem, det Iarde vi oss, ja när vi utgingo ur hroverket vid 15 års Alder, voro vi mognn att oineclelbart upptaga studiet af Jnne Eyre på grundspraket. Och jag undrar just om nutidens 'skolflicl-cor vid den åldern kommit mycket Ihgre? Afveil en annan sak förtjiinar framdragas till de små skolornas ros. Ofveranstr~mgnin~ och ett betungande mångliiseri hade de ej p& sitt samvete. Vår fysiska utveckling motverlcades således ej af n4got forcerande nf de andliga förinögenlieteri~a. Vi vor0 i allmasihet a ett friskt släkte, och det fastan ordet hygien nappeligen ännu satts

4 i. förbindelse med barnuppfostran vare sig i heii-met eller i s1;olaii. Jag minns hur glödande jag brukade öiiskn, att jag skiille f;i dgot litet ondi som förevandning att skolka skolm och liiir man kelatlo med hvarje liten aiitydan till hiihdviirl;. JIcn den so1i.i inte laclc hyende under skolsjiikaii var maiuma, ocli det \-tir iirt i lir och skiir traska i ~'8g till skolan, skolpiraten på armen, den vadclerude viidcrhiifvan liniiten under hakan och bottiner på fötterna GO-taleus mod var Iranslce nr skönhetssynpiinkt ej anmiirkningariirdr, men desro mer i pralctiskt hänseende. FörBy1uing;ir och siiiifror roro, tror jag, tack vare de 18ngct byxorna, dc stictkade Boftorna och de iniugn kjolarna, ej s3 ofta förekommande. Och andi Ban iiiari ej s8ga att krinolinerna, hvilka roro i alltjaiiit tilltagande dimeiisioner, som iiiiderplagg betraktade vor0 siirdeles 1-iirrnel~efordrande. Det kan val handa att jag af cln fiir en gaminal iiiiiiiiiislca ganska vanlig svaghet att hhlla 115 den ganda godu ticlen iifwrskattar iirkraften hos min barndoins lmn, men tf/ ban jag ined risshet konst.atera: ordet r ler ros it et hade annii icke inghtt i dct allmanna språkbruket. Jag h ar till mitt f örfogaiide cn iiiycket ridlyftig korrespondens från tden ocli iiigoi dar bortom, diir inan följer hvar enskild individ i eii stcm l~arnskara fraii den fgi*si:~, tanden till den stiind man rar fiirdig l~iirja 1iis:i för lhriisien, cliir Ilvarje skiftning i livara och ens fysiska ocli iiiorulialra iitvecltliug på det iitförligaste iipptecknas, allt till en ogift., djq)t intressed lwinlig släktings iippbyggelse, men ordet 9zert:ös niiimes ej en eda gdng i föreriing med hälso- eller sjiilztloiiistillstiiidet vare sig hus gamnial eller iing. En liten AicLa, som griit utan förkldig omak, l~allades grinsill - möjligtvis androgs :. inask!! soiii en fiirulililrillide omstandighet, niir hiimöret var p5 sned, men nervositet altlrig. Lyckliga tid, (1; hvarken nervositet. Iiygieu eller balitericr ingingo i ens medvetande! DA man i Iricl och ro fivk genoiiigi~ sin fnrniljeni~ssling eller lilla charlaliansfebcrepidemi iitaii 1iiilsordrclc;- nibndens eller desinfektionsbyråns inblniidning. Och man dog intt? mer för det. Jo koleran, för den hada iiim förstik respckt. Fastiin p; upphällningen gjorde den hemska gisten sig pdmind allt emellaiiiit ännu på RO-talet. Uen nigon egentlig skriick ingaf den icke. Det berättades visserligen med sorg och lddagande om det eller clct hastiga dödsfallet, om den eller den kanda personen. soiii Imtryckis på ett par timmar, men några försiktighetsdttt, utom ett alliuiint anlaggande af maggördlar, vidtogos ej i fainiljernn. Raimen skiclrades i skolan och lifvet gick sin illa gitng.

5 Ja, s& föga hade inan begrepp om hvacl infektion innebsr, ad det då så gouterade folknöjet»siht se på lik)), inte inskränktes, fastan det var koleran som bestod festfisremålet. Så kommer jag va1 ihåg, attt mina äldre Brisder en dag berättade, att de varit med barnjungfrun ocli sett pa ett lik i hiiset bredvid. Det var en karl, som lag i en kista, och det var så. vackert, rundt kring hufvudet hade han haft rosor och han hade varit dldeles blå i ansiktet, och s& hade gossarna blifvit Bjudna pi konfekt. Karlen hade dött i kolera. Diet var oclicsa ett fi-iimmande ord som man på. 50-talet ei lriiude till i samband med barnavård. I en iiinbetsinans familj med inånga barn rar det p&. den tiden ej nagot Ödslande med smöret. Afven om rår mj6lksnrras påstiiende, att det hördes' lhgt ut p& gatan ngr det slirnpades smörgåsar åt barnen i Irunglig sektens Iröl:, Iran anses förestafvadt af hiimdbegiir för nagra nitrgangna insinuationer rörande hennes iiijöllifla~lc~r~ para beröring ined vattnet i landsriigsdiket, det rissa är, att nutidens barn leha kriiseligt jh- fördt med deras pappor ocli mammor. Biffstek t. es. hörde jag aldrig nitinnas i vart Lus, åtininstone inte i förening me& barndieten. Agg lika litet, en företeelse som rar den länge efterlängtade piskaftonen förbehållen. I<orokaife med ett smörbröd på morgonen, ett bröd med i piraten till slcolfrnlrost,»brödsoppa» (varm mjölk och ibotadt harclt bröd) eller ölost till lw8llsvard, se dar den vanliga morgon- och aftoninatsedeln. T6 var något så fint att det endast bjöds 115 ncir det var friinmande och p& julafton, och jag kan ej p&- minna mig att chokolad förekoin &t oss barn, annat &n nits man niigon lyclcsalig gång bjöds af en farbror pi ett konditori eller en sönclagsn~orgon fick följa ined pappa till Novilla på Djurgården, den paradisiska vintertriidgården, dar kauariefaglar flögo fritt omkring bland lagerträden ocli gnldfislirar plaskade i en liten dam. Medan vi barn langsamt smuttade på den hgrliga bruna drycken, tömde papp sin sodavattenflaslia, ett af dessa för lange sedan afdankade glaskaril med rimd botten, som af en outgrundlig natiirlag voro diapade att inte stå för sig sjitlfva. Jag skidle inte 1ia nnsett ofvanstfteilde sin& 1ciilinarisl:a reminiscenser vitrda att framdragas, om de varit karakteriserande endast för min familj. Dlen jag tror, att de lika väl lcunna, på. nigra sinå vnriatio'ncr niir, tilläiupas p& 50-t,alets stockholiusfaiiiiljer i allmanhet, itfveu de viilbergade. Barn s1:iille vd äta sig iniitta, men stark och fet iilato Borde undvikas, s&soin 'befordrande för slrrofler, mask,

6 ältan och andra gängse barngkommor, nu bortlagda och ersatta med nya, i följd af den föriinderlighetens lag, som allt blide godt och ondt ar underkastadt har i världen. När jag jiimför niitidens barn och nziu tids, niilste jag i ett fall prisa de förra lyckliga. Inte för de oskrapade smörg8sariia, de oriiknade äggen, biflstekarna och andra för vgra bariigommm okanda 1ackerhet.er - ty jag tror nu ej att biffstekar och agg skap en miinniskns lycka, knappast hennes liiilsa - utan fiii. alla tillfiillen till utomhiisnöjen, som erbjudas iiugcloriien. Jag liar niiiniit Atskilliga främmande ord, som nu hvarencla unge p& fem ar fijrstgr, men som man förr i viirlclen måste leta efter i :. diktiontiren.; fik att f5 förklaring pi%; till dessa kan jag lagga orden sport och itlsott. Lyckliga nutidsbarn med edra kalkar och sparkstöttingar, skriilskor och skidor, för att ej tala om lawn-tennis och velocipeder! Hrad hade vi i stället? Jo, en kalke fanns nog i hvarje vii1 konditioneracl f:imilj, och t.dl och med smii flickor briikade frekventera l~alkliackcii vid Karl den trettondes torg eller nabon fredligare l~atrke vid en bakgata, men skridskosport var ensamt gossariiii fijrbehiillet. Annan utesport existerade helt enkelt inte. Jag tror aldrig jag haft ett par skridskor på min fot. Och det ar lätt förklarligt. Iivilken förstiiiidig. mamma skulle velat skicka ut sina srng itiittrar till de för hela allmanheten öppna skridskobanorna, iippskottade på Niilartorget eller invid Grefbron, dar man var utsatt för gatpojlrars krokben och Itniiffar och måste triingas med allt möjligt patrask:' Nej, den kvinliga ungdomen och idrottslekw hade ingenting med hvarandra gemensamt. Vi vor0 inte darför nigra st~iggrisur. Så snart Iikorna vor0 lästa bar det af,i torgets, dar det tnmlacles om i ystra lekar. Carl den trettondes torg, som den tiden var ett enda stort sandhaf, iitaii nigon tillstymmelse till gröna oaser, erbjöd i ännu högre grad an nu svangrnm för hela horder af. jagare och huiida- och,hök och diifva>i-lekmde barn. Di tronade :)lq-sten, i midten af sandhahet i hela sitt oiuhiignade majestiit och det utgjorde ' kvintessensen af allt roligt att leka onikring den likiingliga sockeln och rida på de kungliga lejonen. Att detta nöje ugde det förbjudnas tjuskraft gjorde det s& mycket mer gonteixdt. Sar som halst kimde man nämligen riskera att bli bortkörd af den vid

7 den gula valrtkuren posterande skildtvakten, soin hade till iippgift. att vaka öfver att t,illbörlig vördnad visades högtswlig Iconllng Karl den trettonde och hans lejon. Det miinniskolif, hvarom det är m'inst att säga, ar det lyck- ligaste, säges det. i brun ida samina regel kan -tillämpas på en tidsperiod i historien, vill jag liimna dsirhiin. Det viss? ar att den tid, då jag och mina jiiiniiiriga annn traskade i skolan med pirat på armen och byshalkar p& benen och lekte»ta fatt» kring,bysten» i Karl den trettondes torg, var en lika hiindelsefattig soin lycklig tid. Det förelrom vail då oclrså»frtigor» och tilldragelser, som upprörde viirlden, men ej af den iiatlur, att de uppslrakade familjerna och inlrrddxde p:'i det dagliga 1ifvet.s lugna gång. Af s. k.»historiska' handelser» har jag upplef vat högst f å. Oskar 1:s död iir egentligen i mitt minne förbunden med en svart bar&gekl&dning med inanga volanger, ty en. kungssorg då för tiden åstadkom en iinnn mer genomgripande garderobsrevolution ä11 i senare år, och det iniusta barn Irliicldes i svart fr%u topp till t& Karl den femtondes kröning den 3 maj 1860 ininns jag tydligare. Vi hade ett fönster i vår pappas iiinbetsverk vid Slottsbacken, och diirifrin åskådade jag, bland ett halft dussin andra barn, inkilade iiiellan lika m&nga stora, Irröi~ingsl~~ïligheten, d. v. s. den högtidliga processionen p& \lag till och ifrh Stoi:kyrkan. Det var en strtilancle vacker dag, men niigot kylig och med stark blast. Jag ser ännu framför mig vimplar och flaggor fladdrande mot en bl& himmel och lrnngens mantel böljande för vinden. DSir han red fram Karl den SV:de, g& sin hvita hiist och. med guldkrona p6 hufvudet, sy11t.e~ han mig soiu fel-cungen i ssigboken i förkroppsligad gestalt. För öfrigt intar den svarte piprensaren i sin granna röda orientaliska uniform, Irlifvande högtidligt fram i processioneii, ett lika stort rum i mina lrröningsminiien. Nen det &r sannt, erz verklig historisk abegivenhed)) har jag varit med om, och deu vill jag nu relatera. Liksom det,glada Paris sorglöst dansncle pk randen af revolutionens krater utan att ana det nara förestående utbrottet, så hölls en af de ödesdigra dagarna i Början af inars 1864 barnbal i en familj på Jiirntorget. Par om par af ljnskliidds, volangomflsddrade små flickor med håret i korkskr~ifsloclzar nediit ryggen eller inneslutet i sniljniit sviiagde mulitert om med sina sairimets-

8 bejackade kavaljerer. DA Illir clet i en hast oro i liigret. Kc'agon kommer inrusande och ropar: :. Det iir uppror i stan! :) Ett sorl som af briisande ratten höres utifrfin. Allinan rusning till fönstren. Hela torget ar svart af folk. En spiinning, som niir man star iiifiir en viirldsliistorisk tilldragelse, griper siillslrapet. Nen första frdgon ar: >Hur skall nian komiii:~ hem% De 3f balgiisterna, som bo p: norr, iiiiiste ju passera dc af en rasande pöhel uppfyllda gatorna. Man liigger rad, och 1)eslut fattas att i sluten tmpp ~ierksriilla iifvergingeii af Sorrbi-o. K.viiinor och barn - iitgörande tre ii fyya jungfrut., komna I,e\-iipnade med lanternor för att fiilja sitt sm~hiirsliap hem, samt lika minga sdi bnldamer, undertecknad en bland dem - bilda kiirnun af truppen. Kågra handfasta iiuga miin utgöra beriickning, och i denna orcliiing antriider man hemfarden. Allt. går lyckligt tills man iippnatt Gustaf Adolfs torg. Ett oöfverskådligt haf af ~ildt slxiinande medi)orgare fyller platsen och spiirrar ragen. Sclnt-eizergardet, liar den stc'at.lign, nu iipl~liista trupp, som bar det adla iiurnnet?jkorfvarna:!, iiro i fidlt handgeiniing nied populacen. Är hlodbader redan i Rastiljeii sr orinad? Var lilla kolonn sdctar ett i;gonl)licls, men st! slingrar (len sig beslutsamt genoin foll~iiiassan. ~liidtligen n& p5 Lakgator och liiriga omvagar de respektive hemmen, och i Stockholms afliigsnttrc krarter, som sliimra i lycklig olinnnigliet 0111 hvad soiii fiirepdr i stade~i~ hjsrta, sprides i iidinget hem den fi;rbliieande nyheten: zdet ar uppror i stan!s Hvarje i Sveriges historia lrnnnig person fiirstar, att clet. Iiar ar fraga oiu de frulitansriirda iuarsoro1ighete1-na 64, f.r:iiiilrallade at' de krigiska hgndelserna i vart danska grrtnnlanct. Dessa revoliitioniim rörelser upprepades sedan, soiu hvar man l-et, ct.t p r ar i fiiljd och lade en ny ödesdiger 11emiirlielse till deri i viii. historia sii illa renommerade ii18naden inars. Ueii inan aktade sig 11iidancfter för att'gå på barnl~al de dagarna i den svenslci hiifvnclstiiden. Jag började mina 1)arndomsreiiiiiiieceiiser med det stora himlafenomenet: kometen; om jag uii afbryter deiii vid det politiska fenomenet: marsoroligheterna, liar jag jii lyckats finiiii en liten historisk raiii, lämplig att innesluta första afsnittet i tieil anspritlislösa taflaa:»niis jag var liten,!. L. l)-ll.

9 Settlements-iden Iörvarkligad hos oss. Settleinents-idh.. bara sjalfva uttrycket l) lider friiininande f ör det stora flertalet har hemma i Sverige - h r inyclcet mer di dess innebörd. Icke desto iiiinclre ar det vart, hopp att denna tanke, som gjorts till en lefvande verklighet i England, Anlerika, ja afveil Frankrike,; inoni kort, skall blifva det oclrsti i vart land. Men för att söka klargöra livhd diiimed egentligen menas - låt oss för en stund förflytta oss till London, Iivarifr5u dessa s. Ir. settleineuts stamma. Dar i v8rldsstadei1, - oin någonsin - kan du lefva lifvet, under de mest motsatta förhiillaiiden. Ena ögonblicket t. es. rör di1 dig i hertigariias af Westminster eller Siitherland genlalr blaud de dyrbaraste konstskatter och en gasteïnas juvelprakt, som nastau blandar ögat; det andra Ater star dii ansigte mot ausigte ined det mest slrriande eliiude - ofta eu följd af dryclrenskap, sj~ilcdoinar och brott. - Blren det ar ej till ytterligheterua dn vill komna, utan till denna vfilcliga inassa, so111 lrsinpar, ibland khmpar förtvifladt för att ej dragris ned i den stora lwarnforsen. De halla sig ofvan vattenytan, dessa tusenden och &ter tusenden af arbetare och arbeterskor, soin vilja göra riitt, för sig, kosta hvad det kosta.vill. Men livad ha de da att offra? Jo, först och friiiilst.sin hiilsa i fabriker och osunda arbetslolcaler -- och licler oclrsi ej lrroppeus halsa, s& tar sjalens 0ft.a nog slcada pilder clen bestandiga lraiiipen för tillvaron. Man blir s& bitter mot dessa lyckliga, soin utan clen ringaste egna fijïtjanst blifvit beskiircla gi~lcl och silredomar och si'ilcdes lcnnna f4 tdlfredsstiilla ej endast krafven för dagen utan hrrarje sin minst.a nyck, uiicler det en annan lefver sitt lif i det nzest slitande arbete -- nncler försakelser, Iivilka dessa s. 1;. lyckliga helt siikert ej ens sliiille Iiniina drömina om. Men nu lin de valrunt, - ~rtlli~nt incd langtail atk lara.k%nna just dessa sinn bröder och systrar, bland hvilkn de e) blefvo födda - och med Arnold Toynbees -. banbrytarens - exenlpel för Ögonen har den sliaïn vuxit allt' större, soiii utbytt sina I~oiiifortabla hem i West Encl mot inindre bekvaina i arbetarnas kvarter»in the East.» Att de till en början i1iött.e~ ined misstro, dessa»settlers», det kiiude de iii så val första, ty hvad hade va1 de egentligen där att görs? Att *idka viilgörenhet. bland manniskor, som stå pa egna fötter,. - det var ej deras tanlre - lika litet som att söka göra proselyter för vare sig det ena eller andra kyrlrosainfiindet. Hvad de &syftade var att sölta lroinina arbetarna,

10 uara - mänska mot miinska - vinna deras förtroende och ge dem sitt i utbyte, s8 att de gemensamt skulle kunna höja hela det distrikt hvari de lefde. Och därvid sta vi inför en kolossal uppgift, som endast lyckas, tack vare de många samverkande krafter, som ii ena sidan utgå från ett sådant väl organiseradt liter samkille eller. settlement», % den andra från arbetarnas djupa led. Det är skledes ej endast deii lärde mannen frh Oxford eller ('alnhridge, som nied sina po pulara föredrag,stiger uer till arbetaren. eller jiiristen, lriisten och ltilzaren, som ge dem sina rad, eller rriusikerri, som leder deras första stapplande steg in i tonernas varld. Xej, också arbetarna sjalfvu hu utigot, Iia wycket att ge: klara, högsinta tnnlrar i stora spörsmlil, sil fijr sainiiiillets som den enslddes val. Handlingens miin ha de dess~ituin visat sig vara i nykterhetssaken, genom sina sjtikkasse- och sjalfhjiilpsföreningar, för att ej tala om den storartade kooperativa rörelsen, till hvilken l/s af Englands befolkning numera sltitit sig. Liknande iakttagelser kunua vi till var gliidje gura iifren i vårt laud. -innu löpa dock de Uiln sumhiillnklaasernu har fur mycket i hvar sin strömfåra. Hiir ytterst sallan komma cle i beröring ined hvrirantlra, hur jaser det ej ofta i :le djiipu leden mot denna s. k. öfverklass, hvars lif dock kanske oftu iir lingt inindrc lyckligt an nian tror! Du fragar dig pi hvud satt man kan möjliggöra en amalgamering, som du i England sett kan verka a5 föradlande pi bada hallen. Nan och lrvinnor iir de mest bildade henimen få intressen uj'uer sina egna; grofarbetaren finner ej langre smak för kroglifvet, hans sinne utvecklas alltmer för hvad sour iir skönt och stort och adelt; han liingtar alltmer att dricka lir deu kimskaps klara kalla, som ingen dragg har pi bottei;. Eitriidelia i :iffarer. flickorna på syntelierer och fabriker liiugta 8fven de att efter den tröttande arbetsdagen få sddan ~recrearion :, som frislsar upp dtval kropp som sjal - och ej förslappar bhcla. Alla kunna de, att dc. ha plikter att fylla mot sådana kamrater, som ha liigre kraf pi lifvet. Att hrars och ens insats fortlras för att kiiiiri:~ Iiiija det stora belas nivå, clet framstltr allt klarare ju mera settlementsiden vinner. anklang. Och det iir denna, som börjur ai.leti1 sig fruiii pi? uiinga hall afven hos oss - bland annat genom den lilla fijreningeu gr st tiden ter och arbetare B. TTi behöfvn ju ljddigtvis inga lhga jiirnvagsfiirder för att inom vår stad kiinna raka hvarandru, beliöfva i följd

11 daraf ej heller flytta från v8ra egentliga hem och --- sb att siiga - arbeta- tinder en storstads abnorma fijrhbllanden. Nggot sådant fordras ej af dig, som det en. mr Herbert Stead gjort. Han har med hustru och sina barn slagit sig ner i ett. af de mest öf verbefollrade nrbetarlrvarteren":). För att försörja de sina arbetar han lingt in pi niitterna med slwiftställeri - inen har da oclcsd sina aftnar och hela söndagen till sina kara arbetares clisposition. Nar vi senast i somras sago honom, hade han fbtt sitt lilla lrapells ganila kyrlcoghd forvandlad till en öppen plats, dar hans v&nner, som ej hade en grön flack pi många eng. mils krets, som bast, njöt0 af sin afton efter en sådan der ohyggligt het London-dag i juli. En liten mnsilrldr af arbetare trakterade oss på blåsinstrument med några nuinmer! hvarpå ungdomen fick sviinga kring så godt sig gih lat pa den lilla platten. Möclrsrna med sina hnbies i armarna kantade murarna, kring hvilka grafstenarna stodo nppresta; -- kulörta lyktor hade de sjiilfva satt upp Iiar och livar -- och en l-juskasta~e uppe p5 taket följde mrs Stead, hvar hon gick fram och spra1rade med än den ena, iin den andra. Och inr Stead sjalf - hnn formligen stralade, hm med - men det var också bara sjal, hela inanuen, s& tard och öfverarbetad s&g hau ut. Svaret pi% vkr bön, att han måtte sparn sig, var endast ett ' gladt:»if it's a short life, it's a merry 0ne.r Det lriindes hur han bars af en inneboende religitis liiinförelse, genoin hvilken han som föreståndare för r Robert Browning Hall Social Settlement D kunnat Qstadkoinn~a storverk. Och likvd vilja vi ej framhålla detta som ett efterföljansvardt eseinpel: att ]&ta sitt ljus brinna med SA valdig laga, att det dodinar i förtid. Men hvnd som fordras af en hvar är att gifva så mycket nian kan af sin tid och sarskilda begåfning för det allmiinna basta. En liten hemlikt inbjudande klubb-lokal,.d%r man och l~vinnor ur skilda samhiillslrlasser kunna mötas för att lara kanna och hjälpa hvarsiidra - det ar det nsrmaste inål som föreningen Studenter och arbetare satt sig före. Det ar, som vi velat framhiilla, i friimsta rimmet genoiii den personliga insatsen hvar och en Iran gagna 'saken. Helt fulltonig blir melodin först,: det; iir var tro, da mänskligheten lcomiuit darhan att bilda ett. enda organiskt helt, dtir visserligen ]?varje lem har sin speciella uppgift att fylla, men dar vi ]iiinria att hela organismen lider om en den minsta dess lem ej funktionerar rlitt. E. v. P. ") Med 115,000 inv. p& hr. square, mile. --. S9

12 Den kvinliga järnvagspersoiialens beklädnadsfråga. Eu fraga med ofvanstikende narriii har nyligen förekommit i pressen. Hvad densninina rör sig oinlrring torcle ej vara allom belrant, hvarför vi har meddela en kortfattad öfversilrt af dess innebörd. Enligt giillaude aflöningsreglen~ente för statsbanorna skall all betjiiiliilg, kontoi*soitraclenn diiri inberiilcnade, erhalla belrladnad in natura eller ersiittning dtirför. De Itvinliga IcoutoraBitriidrna, hvilka icke kominit i itnjii tande af de hiir anförda löneförinånerna, uppvalrtade sistlidne november jam viigs~tyrelsen med anhållan om be- Iil5iclnadsersiittriing, en anhiill'an soni dock blef afslagen. I en skrifvelse till k. in: t ha einellert: d dessa kontorsbitriiden öf verklagat detta styrelsens beslut. Slrrif velseii hor föl jande lyde.lse : Uti en i noveinber niistlidet år till Ii. j&rnvsi,qsstyrelsen ingifven skrift a~ihöllo iinderteckilade, kvinliga kontorsbiträdeu vid statens jiirnviiglzr, att styrelsen ville fastst2.illa deu ersiittning, som p& grund af 11Adiga aflij~iingsregleme~ltet för tjiinstelnail och betjante vid statens jiirnvii-gar den 1.5 oktober l897 bur tilllioininn oss i stallet för belrliidnad in natura, till 10 lir. i månndeil, samt att styrelsen ville meddela föreslrïi ft till vederbörande distriktbefiil om utbetalande af samma ersii.ttning, raknadt från och med år Genom beslut,den 21 niistlidne oktober har jiirnvzigsstyrelsen förklarat berörda ansölcning icke till någon dess vidare åtgiird föranleda. Hiiröfver ffi, vi nu i djupaste underdknighet anföra besvar. Jiiinte det vi Rberopn hvad vi till stöd för vir ansökning hos jiirnv$igsstyrelsen anfört, tillata.vi oss att i underdhighet fasta eders II. m:ts ~qqmfirksmnhet dara, att genom att belrl~dnaclsersattning icke varder till oss utbetalad! iiro vara Iöijeförinåner samre lin de för manlign~lcoiitorsbitriidei~ i inotsvarande löneldasser faststiillda. DA aflönin-. geii för Irvinlign kontorsbitriiden %r mycket lag, lagsta arvodet Kr 540 Icr. och Iiögsta 840 kr. oin het, iiger bekl~clnadsersiittuingen en betydelse, som uuder de nuvarande höga lefnadsomlcostnaderna tir. ganslra wfseviird. Vi anhalla i underdanighet att eders Ii. m:t tacktes uppdraga &t jiiriiviigsstyrelsen att genom vederbörande distrilctsbefd från och ined år och allt framgent till.oss utbetala bekladnadsersiitt.nii~g: ined 10 kr. i manaden.))

13 Ofvanstaende besviiraslcrifvelse har remitterats t.ill jarnvagsstyrelsen, hvilkeii nn i ett till ]r. innj:t afgifvet utlatlinde narrnare inotiverat sitt afslag af de kvinliga Icoi~torsbitriideiias ansökan. Efter att ha anfört och utlagt vissa piinkter i aflöi~ingsregleiilentena, son1 kiiuna hiinföras till ifrngavarande fall, formiilerar.styrelsen motivet f ör sitt af slag iingef iir ~Aliinds :»Belzl&di~adsers%t~tningen ar mindre en aflöningsförngn #n en ersattning för den personal, soin iiuder sin tjanstgöi.ing måste vara iförd uniform, Inen icke erhåller iiniformspersedlar i natura. Hvacl de kvinliga kontorsl7itrldena beträffar, ar deras tjhnstgöring d den beskaffenhet, att cle genom densamma icke koinina i sidau beröring ined allmiinheten, att de genom uuiform behöfva siirsliildt iitiniirlras, hvarföriitoin det ej heller Iriinde anses vara med svensk AsltWdniug öfverensctiimmande att i statens tjänst anskiilld kviuna bnre siirskild uniformsclr~lrt. )) Vi dröja med att anställa iidgrn reflesioner i iiimet, tills IL 1n:t.s slutiitliitande fallit. Ännu later detta Y M ~ ~å sig. u- 4. Litteratur. -- E~iglisliwoiiiaii's Year Boolr 1900, utgif ven of Ejnily Ja~ws, sekreterare i c The Nation al Uiiion of Woinen Worlrers of Great Britain and Ireland.)) Denna piiblikation vill vara en uppslagsbok inom alla grenar af kvinligt arhete i niiinnda Iiinder, frbn det ringare- handarbetet till det. vetenskapliga och konstniii-liga, och utgifvai:innau uttrycker i företalet sitt hiifvudsyfte med följande ord:»jng vågar bedja de kvinnor, som köpa och anviinda denna bok, att mottaga den såsom ett uttryck af var striifvan efter vidgade vyer, sisoin en hjiilp i studiet af stora syften,och sksom en öfversikt af hvad soni i deiiria riktning blifvit utriittadt bade nbra och fjzrran.» Som motto öfver den nya årghgeii har inics Jmes satt ett österl8ndsldi ordspråk:»&!ed tålamod och ihärdighet och ined cn flaska söt olja hinner snigeln slutligen fraiii till Jernsalem», samt följande sentens : s Oin lriirleken iir lifvets sötma, si %.I. arbetet det solt, som gifver det sin milst och hindrar dess föi.ruttnelses. Boken, som har en alrtiiing~bjudande volym (omlwing 361) tiitt 1;ryckta sidor), utgör ett ialnncle bevis på hvillren betydande faktor Irvinnoarbetet utgör inom Englands sociala och Irultarella lif. Inne- Iiållsföi.tec11niiigen upptager de mest slriftzinde iimnen.

14 Förstu afdelningen ar iiguacl it kviiilig iippfostraii, iinda fran Kindergarten-staudpiinkten till de olika grenarna af iiiiiversitetsstiidierna, tekuislra skolor, slöjd, sprlikiindervisning, aftonskolor m. in., samt redogör afren för de böcker, tidskrifter o::ii liandl)iicker, eoiii berora uamada iimuen. Förteckiiingen iip1)tager en siirslrild skola för ekonomiska och politiska veteaskuper saiiit. eu annan fiir etik och ~ocial filosofi. Vi se blaiirl rinnat i clrnila redogiirelsc för Englands sl-colvasen, att sainskoleidh hiis iiiinu ligger i sin lincla och att endast ett ringa fåtal samskolor aniiii finnas i detta lund. De bida följande afdeliiingarna omfatta olika yrken och lefnadslcall för lrvinnor och iitgiir en red(göre1se för stival tjiinarinnans och fabrilrsarl~eterskaus nrbetsrllllxw och l;inefiii.hillanden, som för de banor, hvilkn fiirst i en senarr tid 1)lifvit t;llgiiliglip för kvinnan, s&som arbete inom apotebar- ock t:inciliiliuryrlcct. t.riidg;:irdsarbete, iiiejerisl~ötsel m. m. Iilir lamnns noggranna redo~örelser för de kurser och examina, som fordras fij~ iuti-lcle i dessa seiiare yrkeu, liksom iifren för arhetstid och Iöne~illkor iimin tlesainiiiu. Härpå följa sarskilda afde1iiiiig;ir iignacle at kviiiiians wbetc inom liikaryrlret. saini it Iiennes plats inoin litterutiireu. de bildande konsterna, musiken och vetenskapen. Ett iitförligt kapitel ar iignadt At sport, iiöjen och siillskapslif. Sportafdelningen innehiller ld. a. iiifiirliga redogörelser för kvinnans arbete inom djiirvarlden, oiiifattande siral djiirskydilssakeii i allmänhet som ock en otrolig mhgd af kriiiliga klubbar fiir hiuidars vård och föriidling. Blan finner har iilqwiiknncle ouhing 'i0 olik2 hnndklubbar, en för hvafje iipptankligt slag af de eftwsökta varianterna inom hiindvai.lden. Såsoni en aniiii stiirre kuriositet kan niiiiinas att England ej hiiiler saknar 7inttkllrbbn.i ined l~rwidentskor af hertiglig börd, komiterade med klingande namn, prisdoinare inoiii fnc'ket, lmttböcker, ja t. o. in. tidskrifter ::which give Cat Se\vs», enligt den pikanta titelns ordalydelse. Ned klinnedoiu om dett.a lian det icke förvåna, att London iiger sarskildn heiii och institiitiouer för vilselcomna och hiingrande kattor och hiindar, hvilolieni för hastar m. m. På tal om lcvinlig sport finna ri niigra inera ovanliga rubriker, sisoni jalct, iiiålslrjntning, schackkliibbar m. m. Harpa följer ett kapitel om liiishdll och familjeangeliigenheter. Boken uppridrnar hiishblls- och mat1:igningsskolor mint böcker i dessa iimuen, ger vinkar om hiishillets slrötanc'e, oin III)~,S~~~~I~CI af testamente, korrekturlasning, hiilsov;ird, kliidselfragor in. ni., in. in. Nästa hiifdaedelning handlar om kvinnans deltagande i all manna varf och upptager en lista iifver de allmiiuna iilqdxg, soin i narvarande tid anförtrotts Ht Englands kvinnor. Hiigst uppe p5 listan st4.r:»drottning och kejsarinna, Yictoriar, och iiiirefter iipp riiknas där de kvinnor som i de fiirenacle rikena eller (terus kolonier innehafra anfiallniug såsom inspektriser, sekreterare cller komitterade inom kollegier, uppfostringsanstalt el^, fnttigvtird m. m.. Kvinnans verksamhet för filantropiska mil far likaledes sitt sarskilda kapitel, lilisom Iiennes arbete för nykterhetssaken, medan

15 en annan afdelning omfattar alla skyddshem och fromma stiftelser, som mottaga kvinnor af olika 'åldrar och stånd, barnhem och, hem för unga flickor, sjuk- och konvalescenthem, stiftelmr för blinda,.. döfstumma och siimessvaga, bostäder och.. matställen för. kvinnor, pensioner och ålderdomshem m. m. Bokens sista afdelning ar agnad &t kvinnans arbete på det religiösa omridet. Inom såväl Englands kyrka som den katolska inskränker sig kvinnans religiösa verksamhet i regeln till ' barmhärtighetsverken, med undantag af evangelii förkunnelse bland icke kristna folk i den yttre missionens tjänst.. Såsom en egendomlighet kan dock nämnas, att den engelska kyrkan tillåter kvinnor att blifva kyrlrvsrdar (churchwardens). I, likhet ined förhållandena hos oss ar det bufvudsakligen inom frikyrkorna samt de frivilliga sallskap, som vusit upp inom kyrkan, där kvinnan fått sig tilldelad en mera yttre och aktiv verksamhet, och endast friilsningsarm6n har i detta fall fullt likstiillt man och kvinna, så att inom densamma intet hinder möter för en kvinna att uppnå de högsta förtroendeposterna. Inom England har dock kvinnans arbete i det tysta, såväl för den yttre och inre missionen soin för de fallnas och lidandes räddning, varit af stor och omfattande betydelse. Boken afslutas med en redogörelse för de händelser, som under det förflutna året på ett eller annat satt berört kvinnosaken inom England, jämte en dödslista öfver rnsrkliga kvinnor samt en adresskalender upptagande namn och adresser på mera bemärkta personligheter inom landets kvinnovarld. ' 'A F. E. Vid skiljovägen. (of versattni ng.) En själ skyndade ifrigt sin. vag. framht -- hon visste inte hvarför hon börjat sin vandiing eller hvart hon gick. - Helt plötsligt kom en annan sjal fram till henne och ahviskade till henne : %Korn! Låt oss följas åt. Jag längtar efter sallskap. Det ar bättre att vara två 'an en. Säg, vill du?» Hon samtyckte gärna, både därför att hon också längtade efter sallskap och därför att, nar hon var ensam, kände hon sig ofta i hemlighet iingslig till mods. Så vandrade de då gladt framat, sida vid sida. Och de vor0 så förtjusta i hvarandras sallskap, &tt de strax på stund högtidligen lofvade hvarandra att aldrig skiljas - aldrig - aldrig. Strax d&på kommo' de till ett ställe, dar stigen delade sig. Han vande af åt höger och ropade förvånad efter henne.

16 94»Nå hvad väntar du på? Hvar ar du? Hvarför kommer du inte? Men hon hade redan vikit af till viinster. Och hon svarade f örskräckt:,inte den vägen - gå inte längre! Stanna - jag besvär dig. Det hiir ar riitta vägen!» %Nej- nej -w, ropade han otåligt tillbska, whvad tanker du pa? Kom genast - det har är ratta viigen!> Under tiden ströfvade de båda tv& vidare i moisatta riktningar»hvm är du?» upprepade hon andlöst och började gråta a fruktan, då hon åter stig sig ensam. 80 lämna mig icke! Har du då glömt hvad du nyss lofvade, att aldrig öfvergifva mig. Hvad du &r grym!» Nu vor0 de långt borta fr%n hvarandra -- de kunde knappast se hvarendras ansikten - deras röster ljödo allt svagare och svagare. Hans ord kommo tillbaka till henne som ett eko.»hvar &r du? Du lofvade att alltid stanna hos mig - du svor att aldrig g% bort - hur kan du vara så trolös?% Hvad hade skilt dem åt? Ingen af dem kunde gissa det. Likafullt f ortsatte de ifrigt hvar sin vag. Det blef alldeles mörkt. Snart tappade de helt och hiillet bort hvarandra - i mörkret och ensamheten nådde dem båda en suck, buren af vinden.» Farväl! w» Farväl! D A- H. Ratherfiicrd Rwsell. ->'>i- Från skilda håll. Svenska Kvinnornas Sationalförbund uppvaktade. miss Susan B. Anthony p& hennes ittionde födelsedag med följande adress, som här meddelas i öfversattning : Till Miss Susart R. Anthong! Svenska Kvinnornas Satiocalförbund har ansett shom en kar plikt och rattighet att sanda uppriktiga och varma valönskningar till =ss Susan B. Anthony p& hennes åttionde födelsedag. Tacksamma för hennes langa, energiska och frarns$iigsrika arbete för kvinnosaken, hoppas vi att hon m& fortfarande länge f& arbeta. genom exemplet af sitt lif hjiilpande och stödjande en ny generation af arbetande kvinnor, för hvilken hon alltid skall framstii sásom den kraftiga, banbryterskan för sina systrars ratt. ie

17 De italienska kvinnorna ha; hittills blott tagit ringa del i kvinnorörelsen. Men nu tyckes intresset därför ha vaknat desto lifligare, i ty att, efter hvad den väl underrättade kvinnotidningen La Fronde meddelar, kvinnoföreningar bildats i Milano: Turin, Genua, Neapel, Rom-och Palermo. Saken har tagits från en mycket praktisk synpunkt. Fru Schiff, professor vid universitetet i Milano, har till kvinnorna i Italiens olika stater utsändt en rundskrifvelse innehållande en serie spörsmal angående deras andliga, moraliska, ekonomiska och fysiska förhallanden. Skrifvelsen och de svar som inga iiro limnade att skaf f a de italienska kvinnoföreningarna grundliga iipplysningar, hvarpa de kunna stödja sina fordringar. + Det amerikanska läroverket för kvinlig ungdom i Konstantinopel är den enda institution, som erbjuder tillfällen till högre utbildning M kvinnor af österns alla nationaliteter. Eleverna komma fran ett omriide som sträcker sig fran Bulgarien, Riimiinien och Ryssland i norr till Egypten i söder och frhn Tigris' och Eiiphrats dalar i öster till Aten, i väster. Läroverket startade sin verksamhet Öfver 120 kvinnor ha redan utexaininerats därifrin. Wmga af dessa bekliida höga och inflytelserika poster i olika delar af varlden. Läroverkets språk är engelska. De öfriga språk, i hvilka undervisnii-ig llimnas, äro franska, tyska, latin, forn- _ grekiska och nygrekiska, tiirkiska, bi~lgariska, armeniska och slaviska. LärdonisnivBn har gatt i standigt stigande, och Iiiroverkets diplom godkiinnes af åtskilliga framstående universitet i Eiiropa. Presidenten, doktor Hary Mills Patrick, har en noga kännedom om amerikanska och ciirop eiska undervisningsmetoder.. Amerikansk kvinnostatistik. Doktor Seaver vid Yale University har rört upp en storm genom att publicera resultaten af en antropologisk iindersölrning, företagen vid Wellesley College och Oberlin College. Han hade kommit till den slutsatsen att vesterns flickor ha större lungor,.hals, bröst och höfter än österns. De seiiare daremot äro lgngre och smartare samt ha större fötter. Denua sista uppgift har väckt en ofantlig sensation och kvinnorna i Boskon ha inlilmnat en petition om doktor Seavers afsattande.. Snörlifvet iinine för en doktorsdisputatioii. Vid universitetet i Paris har för en tid sedan en ung dam, in:lle Tylicka, offentligt försvarat en doktorsafhandling öfver det ganska originella ämnet: snörlifvet. Inför medicinska fakultetens höglärda professorer Iiäfdade hon, att snörlifvet %r ett klädesplagg, som skadar hiilsan, emedan det trycker p å kroppens viktigaste organ och hindrar deiias verksamhet. Ivled Iijälp af Röntgenstrhlar, menade hon, har det blifvit bevisadt, att snörlifvet tränger tillbaka de 5-6 nedersta refbenen, vållar rubbning i andliiirntningsverklygen, blodomloppet och matsmältningskanalerna samt ger lefver och njurar en oriktig form. >Ian kan ocksh till en del tillskrifva snörlifvet den blodbrist, bleksot.'och magkatarr, hvaraf kvinnorna i allmänhet lida. - Som ersättning för snörlifvet föreslår den nya doktorn ett lifstycke af styft lärft, som sluter om figuren och endast når till midjan. Det är knäppt framtill och liar fiskben i sidorna för att ge stöd åt bröstet..

18 Den bildade arbeterskans bostadsförh~llanden. Detta amne är föremill för en tankrtird artikel i den engelska tidskriften»the Englishwoman's Reviews. Som läsaren torde erinra sig, lämnade Dagny i somras en redogörelse fiir ett förslag, framkastadt p& kvinnokongressen i London och som gick ut yb uppförandet af ett mönsterhotell för bildade kvinnor, afsedt för 400 pensioriiirer. hvillia för eu maximumkostnad af 15 shillings i veckan sliiille komma i itrtjutande af ett hems al!a förmåner och komfort. Det Br mot denna plans lamplighc?t tidskriften uppträder med en bestämd gensaga. Den yttrar bland annat:»priset p% kvinligt arbete har redan sjiirikit s& lagt. att det Iios an hvar maste framkalla allvarliga bekymmer. >len 1Qt det blott bli kändt. att deir bildade arbeterskan, tack vare särskilda, till hennes förqaii vicltagiin Atgärder, kan stalla sina lefnadskostnader billigare an alla andra. och följden skall bli att hennes lön faller i proportion. Den unga. arbeterska, som förtjänat 26 sh. i veckan, skall ofördröjligen f& sin lön reduccrail till 20 sh. Kar namligen arbetsgifvaren fár klart för sig. att hans kviiiliga bitriide i ett hem som det föreslagna kan lefva för 12 h l5 sh. i veckau, skall han naturligtvis som god ekonom rakna ut basta sättet p& hvilket han kan tillgodogöra sig dessa förträffliga inrattningar. Och hvad bctr%ffar arbeterskan själf, om hon hu tryggheten af ett billigt hen1 att stödja sig vid, skall hon frestas att taga emot den daliga lön, som hon nu måste afsl h. Men utom dessa faror medför har berörda viilmenande förslag Pfren en annan, förlusten af kvinnans ekonomiska oberoende. De tillfallen till själfförsörjning, som hittills st%tt den bildade kvinnan till buds, har hou trots svhigheter och hinder af alla slag modigt vetat tillkampa sig tum för tum, tack vare sin egen energi och duglighet. Su upptrader en gammal fiende i en god vans gestalt - och förnyar det gamla anbudet: harmhiirtighet i stallet för rattvisa! Uedan kvinnorna il ena sidan trakasseras med inskränkningar och förbud, skola, de % andra sidan skyddas anda darhiiii, att de förlora alla, möjligheter till en oberoende existens. De bindas vid nasa f% yrken och f& nöja sig med svältlöner, men i gengald bygger man hem %t dem, dar de skola härbergeras och födas i öf~erensst~mmelse med deras löneförh%llanden. Hvar och en med erfarenhet mkte erkänna, att utsikterna pi den kvinliga arbetsmarknaden äro lhgt ifrh ljusa. Men botemedlet vinnas icke med nhgra välmenande förslag, framkastade af en kortsj-nt filantropi. Hvad nutidskvinnan behöfver &r likstallighet inför lagen och likstillighet i arbetsmöjligheter, riittighet att lösa sina egna problem och strida sina egna strider. Den ärliga fiende, som p&l.l&gger oss inskriinkningar. ar ngppeligen farligare för v%r val &rd an den missriktade välgörenhet, som föreslh godtgörelser. XBgonting maste göras för den bildade arbeterskan, heter det. Men om den bildade kvinnan verkligen behöfde en sadan hjalp, vore hon i sanning föga vlrd. Det enda bistånd hon behöfver är hjillpen att lära sig hur hon skall kunna hjalpa sig sjalf!a

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Dagen var helt vanlig. Löven glödde när Thea drog upp persiennerna. För tusende gången konstaterade hon att hösten i grund och botten är en renande

Dagen var helt vanlig. Löven glödde när Thea drog upp persiennerna. För tusende gången konstaterade hon att hösten i grund och botten är en renande Dagen var helt vanlig. Löven glödde när Thea drog upp persiennerna. För tusende gången konstaterade hon att hösten i grund och botten är en renande process, som sopar undan resterna från sommarmånadernas

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP MUSIKALEN: VI HÖR IHOP Handlar om att vad spridande av glädje, omtänksamhet och värme kan ge. En amma är ledsen. Hennes son gör henne glad. De går till affären där affärsbiträdet är nedstämd. Mamman gör

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning Mitt sista samtal till Pappa på hans begravning den 19 maj 2011 Kära Carl-Fredriks närmaste! För sista gången har vi alla pratat med Carl-Fredrik, nu måste vi vänja oss vid att bara prata om honom. Vi

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

SAGAN Om RÄVEN. Av Freja Fortier

SAGAN Om RÄVEN. Av Freja Fortier SAGAN Om RÄVEN Av Freja Fortier Kap 1 Ungarna Det var en gång en rävmamma som var ganska ensam men som tur att hon skulle få ungar. Hon bodde ute i skogen i sitt lilla gryt. Det var en mycket vacker skog

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

Kåre Bluitgen. Sjalen. Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard. nypon förlag AB. Publicerat med tillstånd.

Kåre Bluitgen. Sjalen. Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard. nypon förlag AB. Publicerat med tillstånd. Kåre Bluitgen Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard nypon förlag AB Ska vi byta hår? Åh, vad ditt hår är fint, säger Ida. Hon drar borsten genom Aylas svarta hår. Tycker du?

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET Kapitel 1 HEJ! Hej! Jag heter Mandy och jag är 10 år. Jag går på Himlaskolan. Jag bor i Alafors.Rebecka är min bästa vän, hon bor också i Alafors. Hon är 10 år hon med. Vi leker varje dag i skolan. Rebecka

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

En kristen i byn. Kapitel 3

En kristen i byn. Kapitel 3 Kapitel 3 En kristen i byn halvdan skyndade bort mot ragnars gård. ragnar var känd för sitt häftiga humör. Många kunde berätta om hur han slog och sparkade dem som inte lydde honom. hövdingagården låg

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer