. "Nar jag var liten".

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". "Nar jag var liten"."

Transkript

1 . "Nar jag var liten". Den historislra epok, som har ofvaii %r antydd, *börjwde någon ghg på 50-tnlet. Det var -- fös att på frnnt~imineravis indela tide- 1.iikuingell efter modejournalen -- i bysh&llr:irnas och kriuolinernas g~~llene tidsålder, den tid då smk flickors sociala anseeilde beraknades efter bredden på»niameliicliernas>) hilbroderi och antalet och vidden af ens stärlckjolnr. Ur denna dunkla tidsalder, där ett par brunn t,yglciingor med sng stålspaunen och en karneolsring, skänkt son1 födelsedagsg4fva af eu tant, %ro de enda fasta punkteras i ininnenn.~ töclcenhaf, dyker dar upp ett annat ininue, obes'täindare ii11 tygkiingorna och kar~ieolsi~iïigen, men mycket mer sl~räckinja~ande: den stora kometen Jag ser ett litet flickebarn, med sm8 bi-nna h8rdt tilldragna IGxkringlor \'id öroneu, sitta iipplcrupen på bordet iu.vicl bnrnkammarfönstret, Rngsligt stirrsucle p& den imderliga, lysande svansstjärnm, dar den ritade sitt sneda streck p& clen mörka kv&llshimlen. Det var jag sjiilf, som satt och vkntade p& att viiddeil slr~ille förgås. Ty att kometeil betydde att varlden skulle förgås, det Ilade vi barn - fatt inprenttidt af jiingfriin~n och mjölkbudet ute i lzöket, och nar som helst kunde det bralza löst. Hvad viirldens undergång jnnebar, det hade vi ju inte riktigt lilart för oss, atoni det att, det skulle börja med ett brakande och s% skulle det Ifomrna en myckenhet eld och rök. Hur m&nga niitter l:g maii inte vdxn och. väntade p& att det diii. hemska skulle intriiff:~! Man villt: inte titta lit genom fönstret p6. den okcka kometen, men n&te titta iiiidå. Dur satt Ban med den lysande svauseu e ter sig lik en fastnad raket och skr&iiide inte bara sinilbarli utan inånga stora oclrså frhi vettet. Hela min barndom förföljde iiiig minn at af detta frnlcta.nsv&rda järtecken, ja afven sedan kometen var borta, förde aublicken af den mörka, stj8rnbeströdda natt hin ile^ lange ined sig icl~aasocintionen n niigot heinskt och öfve.niatiidigt.

2 Det m&t.te ha varit året efter den stora koweten eller så kring, soni jag tog mina första steg på den lärda banan. Ikltidd rent förkliide och rena byxh&lkar samt biirri.nde på :Lrmen en grön plysclipirat, innehtillailde det urval svensk lit.terat,ur, som reclnu i hemmet utgjort grundvalen till inin bilduiug, niirnligen katekesen, bibl-slian och Svedboms liisebok, fördes jag id inin maminas hand fyra trappor upp i Briinlsebergs hotell, och ilen liiroanstalt, diir iniii unga sjii1 slciille få sin bokliga iitclnning, öppnade sina portar för mig Ett litet aflangt rum, lagt i taket och ined ett enda högt sittande fönster, var lokalen; 4 A 5 smd flickor, liksom jag iförda rena förldiideii och med haret hirdt uppriilladt vid öronen, sandade kring ett sybord, voro stiidiekamraterna; ett iiledel&lders, teidigen fetlagdt fruiltiiniucr med. stark tysk brytning, soni man titulerade tant, var liiroverkets stiftarinna, förestandarinna och nteslutande l&rwinna, allt i en person. Dii inin gainla hedervärda, högt alrtade och 3fhalln3 skolnlamsell, ined dina ober8kneliga lynnesskiftniugar och dina h8rda fingrar, jag vill icke lasta dig i din graf! Men o, för alla de tårar dn har på ditt samvete, frampressade af de tyska deldinatiouer och franska irreguliera verb, som du lat gå löst öfver vårt. grainmati- Italiskt fiillkomligt oskolade brirnaförst&rici!. Anrniirk~ingar, betyg och 1ii.rdomsdiploiii af hvad slag det vara månde ingingo ej i slcolai~s plan, inen dar fanns en skamvrå. Hvem räknar alla de lrvalfnlla stunder tillbringade p& detta nesligs stalle i sallskap med Lyths tyska grizmruatilr eller Nod et Chapsal-! a Skan~vrån var för öfrigt ej någon vrb, för sa. vidt ma11 med detta ord tii,nlzeï sig ett triingre, undanskyrndt rum, utan den fria platsen nere vid dörrn, dar deliukventen stod i stiiiidig angest att bli öfverrasltad i sin förnedring af förste biiste inträdande. Nej, jag vill icke lasta dig i din graf! Den huiubiig, son1 ut- ~nsrkte ditt iindervisi~ingssgstem, var omedveten hiimbiig och det liirdomsmdtt du bibringade var det af tiden utstakade. Nau rgnade icke så noga med syntaxens efterlefnad i de. dagarna och orden pedagogik liksom metod och disciplin voro okiiinda begrepp, åtminstone i samband med de sin8 mamsellskolorna. Min skola Atnjöt för öfrigt det allra basta anseende. Under arens lopp utvidgades elevantalet och steg till en cirka tolf. Det lilla rummet i Brunlzebergs hotell utbyttes mot.ett större i niirheten, dar det var bättre svangrum för armbågarna och - för sksmvråu. Skolan besöktes bara af»fina flickor)), ja vi raknade bland oss t. o. in. en stadsrådsdotter, och det ansågs i ullmhhet. bade mer comme-il-

3 faut och för liirclomeii men befordraude att gå i en liten skola &n i en stor. Af det senare slaget fanns det cless~itom blott ett mindretal, Wallinska skolan»i stan*, soin för oss flickor som bodde»på Gorr» lroin iitoin rakningen, I-Iainmerstecltska slsolan och kanslre nigra andra. Typiska för fliclzundervisningsanstalterna p& talen voro dock, som sagd$, de siua i~~amsellskolorna, liknande den jag har beslrrifvit. All undervisning sköttes af skolföre'ståndarinnan sjiililf, frin virkmönstrens iittagnnde och ritning efter planscher till tre lefande språk, historia, aritinetik och alla esalcta vetenskaper.' Skolan omhttade ett rum och var.inhyst kring ett bord, den ena klassen Iiiste öfver ineclan den andra förhördes, grammatiken inhiimtades utant.il1 och iit.an slrriftliga tillampningsöfningar att tala om, använ.- dande af svenska spriket vid konversatioiien var vid skainvråstraff förbjudet, geografi och historia voro äfven utantill-likor, hvarvid stort afseende fiistes vid siffror, i synnerhet de historiska Artalen, hilka. inlärdes i Ii-ronologislc följd, börjande med året 1, Jesu Kristi födelse, o. s. x7. De irliga vårexainina framvisade emellertid de inest ly-. sm de resultat och inaminorna siitto lzring väggarna i stum hiilmad iifver sina plantors obegripliga liirdom. Papporna togo, som kanske fallet ar an i dag, döttrarnas iinderviming iner legert, och ja.g minns aldrig att nigon pappa var med på var skolexamen. Nu höra de lwinliga pedagoger, för Iivilka min skoltant var.en så typisk representant, till ett förgånget slakte. Blå det hvila i frid. En blomma förtjänar det dock 115 sin graf. Visst var den 1fi;domsbyggnad, som med svett och vanda restes i våra unga sjalar, uppförd p& en mycket vaclrlaude grund, och väl har den sedan 11ehöft stödjas af in&iigeu inödosaint anbringad stötta för att ej alldeles ramla i styclceo, men en och hoan sirat prydde den dock, som trotsat t-idens ~+ixlingar. Syatasen spelte, som sagdt, ingen frnnlstaende roll vid undervisningen, inen att första och lasa spr&en samt l~jä~lpligt tala dem, det Iarde vi oss, ja när vi utgingo ur hroverket vid 15 års Alder, voro vi mognn att oineclelbart upptaga studiet af Jnne Eyre på grundspraket. Och jag undrar just om nutidens 'skolflicl-cor vid den åldern kommit mycket Ihgre? Afveil en annan sak förtjiinar framdragas till de små skolornas ros. Ofveranstr~mgnin~ och ett betungande mångliiseri hade de ej p& sitt samvete. Vår fysiska utveckling motverlcades således ej af n4got forcerande nf de andliga förinögenlieteri~a. Vi vor0 i allmasihet a ett friskt släkte, och det fastan ordet hygien nappeligen ännu satts

4 i. förbindelse med barnuppfostran vare sig i heii-met eller i s1;olaii. Jag minns hur glödande jag brukade öiiskn, att jag skiille f;i dgot litet ondi som förevandning att skolka skolm och liiir man kelatlo med hvarje liten aiitydan till hiihdviirl;. JIcn den so1i.i inte laclc hyende under skolsjiikaii var maiuma, ocli det \-tir iirt i lir och skiir traska i ~'8g till skolan, skolpiraten på armen, den vadclerude viidcrhiifvan liniiten under hakan och bottiner på fötterna GO-taleus mod var Iranslce nr skönhetssynpiinkt ej anmiirkningariirdr, men desro mer i pralctiskt hänseende. FörBy1uing;ir och siiiifror roro, tror jag, tack vare de 18ngct byxorna, dc stictkade Boftorna och de iniugn kjolarna, ej s3 ofta förekommande. Och andi Ban iiiari ej s8ga att krinolinerna, hvilka roro i alltjaiiit tilltagande dimeiisioner, som iiiiderplagg betraktade vor0 siirdeles 1-iirrnel~efordrande. Det kan val handa att jag af cln fiir en gaminal iiiiiiiiiislca ganska vanlig svaghet att hhlla 115 den ganda godu ticlen iifwrskattar iirkraften hos min barndoins lmn, men tf/ ban jag ined risshet konst.atera: ordet r ler ros it et hade annii icke inghtt i dct allmanna språkbruket. Jag h ar till mitt f örfogaiide cn iiiycket ridlyftig korrespondens från tden ocli iiigoi dar bortom, diir inan följer hvar enskild individ i eii stcm l~arnskara fraii den fgi*si:~, tanden till den stiind man rar fiirdig l~iirja 1iis:i för lhriisien, cliir Ilvarje skiftning i livara och ens fysiska ocli iiiorulialra iitvecltliug på det iitförligaste iipptecknas, allt till en ogift., djq)t intressed lwinlig släktings iippbyggelse, men ordet 9zert:ös niiimes ej en eda gdng i föreriing med hälso- eller sjiilztloiiistillstiiidet vare sig hus gamnial eller iing. En liten AicLa, som griit utan förkldig omak, l~allades grinsill - möjligtvis androgs :. inask!! soiii en fiirulililrillide omstandighet, niir hiimöret var p5 sned, men nervositet altlrig. Lyckliga tid, (1; hvarken nervositet. Iiygieu eller balitericr ingingo i ens medvetande! DA man i Iricl och ro fivk genoiiigi~ sin fnrniljeni~ssling eller lilla charlaliansfebcrepidemi iitaii 1iiilsordrclc;- nibndens eller desinfektionsbyråns inblniidning. Och man dog intt? mer för det. Jo koleran, för den hada iiim förstik respckt. Fastiin p; upphällningen gjorde den hemska gisten sig pdmind allt emellaiiiit ännu på RO-talet. Uen nigon egentlig skriick ingaf den icke. Det berättades visserligen med sorg och lddagande om det eller clct hastiga dödsfallet, om den eller den kanda personen. soiii Imtryckis på ett par timmar, men några försiktighetsdttt, utom ett alliuiint anlaggande af maggördlar, vidtogos ej i fainiljernn. Raimen skiclrades i skolan och lifvet gick sin illa gitng.

5 Ja, s& föga hade inan begrepp om hvacl infektion innebsr, ad det då så gouterade folknöjet»siht se på lik)), inte inskränktes, fastan det var koleran som bestod festfisremålet. Så kommer jag va1 ihåg, attt mina äldre Brisder en dag berättade, att de varit med barnjungfrun ocli sett pa ett lik i hiiset bredvid. Det var en karl, som lag i en kista, och det var så. vackert, rundt kring hufvudet hade han haft rosor och han hade varit dldeles blå i ansiktet, och s& hade gossarna blifvit Bjudna pi konfekt. Karlen hade dött i kolera. Diet var oclicsa ett fi-iimmande ord som man på. 50-talet ei lriiude till i samband med barnavård. I en iiinbetsinans familj med inånga barn rar det p&. den tiden ej nagot Ödslande med smöret. Afven om rår mj6lksnrras påstiiende, att det hördes' lhgt ut p& gatan ngr det slirnpades smörgåsar åt barnen i Irunglig sektens Iröl:, Iran anses förestafvadt af hiimdbegiir för nagra nitrgangna insinuationer rörande hennes iiijöllifla~lc~r~ para beröring ined vattnet i landsriigsdiket, det rissa är, att nutidens barn leha kriiseligt jh- fördt med deras pappor ocli mammor. Biffstek t. es. hörde jag aldrig nitinnas i vart Lus, åtininstone inte i förening me& barndieten. Agg lika litet, en företeelse som rar den länge efterlängtade piskaftonen förbehållen. I<orokaife med ett smörbröd på morgonen, ett bröd med i piraten till slcolfrnlrost,»brödsoppa» (varm mjölk och ibotadt harclt bröd) eller ölost till lw8llsvard, se dar den vanliga morgon- och aftoninatsedeln. T6 var något så fint att det endast bjöds 115 ncir det var friinmande och p& julafton, och jag kan ej p&- minna mig att chokolad förekoin &t oss barn, annat &n nits man niigon lyclcsalig gång bjöds af en farbror pi ett konditori eller en sönclagsn~orgon fick följa ined pappa till Novilla på Djurgården, den paradisiska vintertriidgården, dar kauariefaglar flögo fritt omkring bland lagerträden ocli gnldfislirar plaskade i en liten dam. Medan vi barn langsamt smuttade på den hgrliga bruna drycken, tömde papp sin sodavattenflaslia, ett af dessa för lange sedan afdankade glaskaril med rimd botten, som af en outgrundlig natiirlag voro diapade att inte stå för sig sjitlfva. Jag skidle inte 1ia nnsett ofvanstfteilde sin& 1ciilinarisl:a reminiscenser vitrda att framdragas, om de varit karakteriserande endast för min familj. Dlen jag tror, att de lika väl lcunna, på. nigra sinå vnriatio'ncr niir, tilläiupas p& 50-t,alets stockholiusfaiiiiljer i allmanhet, itfveu de viilbergade. Barn s1:iille vd äta sig iniitta, men stark och fet iilato Borde undvikas, s&soin 'befordrande för slrrofler, mask,

6 ältan och andra gängse barngkommor, nu bortlagda och ersatta med nya, i följd af den föriinderlighetens lag, som allt blide godt och ondt ar underkastadt har i världen. När jag jiimför niitidens barn och nziu tids, niilste jag i ett fall prisa de förra lyckliga. Inte för de oskrapade smörg8sariia, de oriiknade äggen, biflstekarna och andra för vgra bariigommm okanda 1ackerhet.er - ty jag tror nu ej att biffstekar och agg skap en miinniskns lycka, knappast hennes liiilsa - utan fiii. alla tillfiillen till utomhiisnöjen, som erbjudas iiugcloriien. Jag liar niiiniit Atskilliga främmande ord, som nu hvarencla unge p& fem ar fijrstgr, men som man förr i viirlclen måste leta efter i :. diktiontiren.; fik att f5 förklaring pi%; till dessa kan jag lagga orden sport och itlsott. Lyckliga nutidsbarn med edra kalkar och sparkstöttingar, skriilskor och skidor, för att ej tala om lawn-tennis och velocipeder! Hrad hade vi i stället? Jo, en kalke fanns nog i hvarje vii1 konditioneracl f:imilj, och t.dl och med smii flickor briikade frekventera l~alkliackcii vid Karl den trettondes torg eller nabon fredligare l~atrke vid en bakgata, men skridskosport var ensamt gossariiii fijrbehiillet. Annan utesport existerade helt enkelt inte. Jag tror aldrig jag haft ett par skridskor på min fot. Och det ar lätt förklarligt. Iivilken förstiiiidig. mamma skulle velat skicka ut sina srng itiittrar till de för hela allmanheten öppna skridskobanorna, iippskottade på Niilartorget eller invid Grefbron, dar man var utsatt för gatpojlrars krokben och Itniiffar och måste triingas med allt möjligt patrask:' Nej, den kvinliga ungdomen och idrottslekw hade ingenting med hvarandra gemensamt. Vi vor0 inte darför nigra st~iggrisur. Så snart Iikorna vor0 lästa bar det af,i torgets, dar det tnmlacles om i ystra lekar. Carl den trettondes torg, som den tiden var ett enda stort sandhaf, iitaii nigon tillstymmelse till gröna oaser, erbjöd i ännu högre grad an nu svangrnm för hela horder af. jagare och huiida- och,hök och diifva>i-lekmde barn. Di tronade :)lq-sten, i midten af sandhahet i hela sitt oiuhiignade majestiit och det utgjorde ' kvintessensen af allt roligt att leka onikring den likiingliga sockeln och rida på de kungliga lejonen. Att detta nöje ugde det förbjudnas tjuskraft gjorde det s& mycket mer gonteixdt. Sar som halst kimde man nämligen riskera att bli bortkörd af den vid

7 den gula valrtkuren posterande skildtvakten, soin hade till iippgift. att vaka öfver att t,illbörlig vördnad visades högtswlig Iconllng Karl den trettonde och hans lejon. Det miinniskolif, hvarom det är m'inst att säga, ar det lyck- ligaste, säges det. i brun ida samina regel kan -tillämpas på en tidsperiod i historien, vill jag liimna dsirhiin. Det viss? ar att den tid, då jag och mina jiiiniiiriga annn traskade i skolan med pirat på armen och byshalkar p& benen och lekte»ta fatt» kring,bysten» i Karl den trettondes torg, var en lika hiindelsefattig soin lycklig tid. Det förelrom vail då oclrså»frtigor» och tilldragelser, som upprörde viirlden, men ej af den iiatlur, att de uppslrakade familjerna och inlrrddxde p:'i det dagliga 1ifvet.s lugna gång. Af s. k.»historiska' handelser» har jag upplef vat högst f å. Oskar 1:s död iir egentligen i mitt minne förbunden med en svart bar&gekl&dning med inanga volanger, ty en. kungssorg då för tiden åstadkom en iinnn mer genomgripande garderobsrevolution ä11 i senare år, och det iniusta barn Irliicldes i svart fr%u topp till t& Karl den femtondes kröning den 3 maj 1860 ininns jag tydligare. Vi hade ett fönster i vår pappas iiinbetsverk vid Slottsbacken, och diirifrin åskådade jag, bland ett halft dussin andra barn, inkilade iiiellan lika m&nga stora, Irröi~ingsl~~ïligheten, d. v. s. den högtidliga processionen p& \lag till och ifrh Stoi:kyrkan. Det var en strtilancle vacker dag, men niigot kylig och med stark blast. Jag ser ännu framför mig vimplar och flaggor fladdrande mot en bl& himmel och lrnngens mantel böljande för vinden. DSir han red fram Karl den SV:de, g& sin hvita hiist och. med guldkrona p6 hufvudet, sy11t.e~ han mig soiu fel-cungen i ssigboken i förkroppsligad gestalt. För öfrigt intar den svarte piprensaren i sin granna röda orientaliska uniform, Irlifvande högtidligt fram i processioneii, ett lika stort rum i mina lrröningsminiien. Nen det &r sannt, erz verklig historisk abegivenhed)) har jag varit med om, och deu vill jag nu relatera. Liksom det,glada Paris sorglöst dansncle pk randen af revolutionens krater utan att ana det nara förestående utbrottet, så hölls en af de ödesdigra dagarna i Början af inars 1864 barnbal i en familj på Jiirntorget. Par om par af ljnskliidds, volangomflsddrade små flickor med håret i korkskr~ifsloclzar nediit ryggen eller inneslutet i sniljniit sviiagde mulitert om med sina sairimets-

8 bejackade kavaljerer. DA Illir clet i en hast oro i liigret. Kc'agon kommer inrusande och ropar: :. Det iir uppror i stan! :) Ett sorl som af briisande ratten höres utifrfin. Allinan rusning till fönstren. Hela torget ar svart af folk. En spiinning, som niir man star iiifiir en viirldsliistorisk tilldragelse, griper siillslrapet. Nen första frdgon ar: >Hur skall nian komiii:~ hem% De 3f balgiisterna, som bo p: norr, iiiiiste ju passera dc af en rasande pöhel uppfyllda gatorna. Man liigger rad, och 1)eslut fattas att i sluten tmpp ~ierksriilla iifvergingeii af Sorrbi-o. K.viiinor och barn - iitgörande tre ii fyya jungfrut., komna I,e\-iipnade med lanternor för att fiilja sitt sm~hiirsliap hem, samt lika minga sdi bnldamer, undertecknad en bland dem - bilda kiirnun af truppen. Kågra handfasta iiuga miin utgöra beriickning, och i denna orcliiing antriider man hemfarden. Allt. går lyckligt tills man iippnatt Gustaf Adolfs torg. Ett oöfverskådligt haf af ~ildt slxiinande medi)orgare fyller platsen och spiirrar ragen. Sclnt-eizergardet, liar den stc'at.lign, nu iipl~liista trupp, som bar det adla iiurnnet?jkorfvarna:!, iiro i fidlt handgeiniing nied populacen. Är hlodbader redan i Rastiljeii sr orinad? Var lilla kolonn sdctar ett i;gonl)licls, men st! slingrar (len sig beslutsamt genoin foll~iiiassan. ~liidtligen n& p5 Lakgator och liiriga omvagar de respektive hemmen, och i Stockholms afliigsnttrc krarter, som sliimra i lycklig olinnnigliet 0111 hvad soiii fiirepdr i stade~i~ hjsrta, sprides i iidinget hem den fi;rbliieande nyheten: zdet ar uppror i stan!s Hvarje i Sveriges historia lrnnnig person fiirstar, att clet. Iiar ar fraga oiu de frulitansriirda iuarsoro1ighete1-na 64, f.r:iiiilrallade at' de krigiska hgndelserna i vart danska grrtnnlanct. Dessa revoliitioniim rörelser upprepades sedan, soiu hvar man l-et, ct.t p r ar i fiiljd och lade en ny ödesdiger 11emiirlielse till deri i viii. historia sii illa renommerade ii18naden inars. Ueii inan aktade sig 11iidancfter för att'gå på barnl~al de dagarna i den svenslci hiifvnclstiiden. Jag började mina 1)arndomsreiiiiiiieceiiser med det stora himlafenomenet: kometen; om jag uii afbryter deiii vid det politiska fenomenet: marsoroligheterna, liar jag jii lyckats finiiii en liten historisk raiii, lämplig att innesluta första afsnittet i tieil anspritlislösa taflaa:»niis jag var liten,!. L. l)-ll.

9 Settlements-iden Iörvarkligad hos oss. Settleinents-idh.. bara sjalfva uttrycket l) lider friiininande f ör det stora flertalet har hemma i Sverige - h r inyclcet mer di dess innebörd. Icke desto iiiinclre ar det vart, hopp att denna tanke, som gjorts till en lefvande verklighet i England, Anlerika, ja afveil Frankrike,; inoni kort, skall blifva det oclrsti i vart land. Men för att söka klargöra livhd diiimed egentligen menas - låt oss för en stund förflytta oss till London, Iivarifr5u dessa s. Ir. settleineuts stamma. Dar i v8rldsstadei1, - oin någonsin - kan du lefva lifvet, under de mest motsatta förhiillaiiden. Ena ögonblicket t. es. rör di1 dig i hertigariias af Westminster eller Siitherland genlalr blaud de dyrbaraste konstskatter och en gasteïnas juvelprakt, som nastau blandar ögat; det andra Ater star dii ansigte mot ausigte ined det mest slrriande eliiude - ofta eu följd af dryclrenskap, sj~ilcdoinar och brott. - Blren det ar ej till ytterligheterua dn vill komna, utan till denna vfilcliga inassa, so111 lrsinpar, ibland khmpar förtvifladt för att ej dragris ned i den stora lwarnforsen. De halla sig ofvan vattenytan, dessa tusenden och &ter tusenden af arbetare och arbeterskor, soin vilja göra riitt, för sig, kosta hvad det kosta.vill. Men livad ha de da att offra? Jo, först och friiiilst.sin hiilsa i fabriker och osunda arbetslolcaler -- och licler oclrsi ej lrroppeus halsa, s& tar sjalens 0ft.a nog slcada pilder clen bestandiga lraiiipen för tillvaron. Man blir s& bitter mot dessa lyckliga, soin utan clen ringaste egna fijïtjanst blifvit beskiircla gi~lcl och silredomar och si'ilcdes lcnnna f4 tdlfredsstiilla ej endast krafven för dagen utan hrrarje sin minst.a nyck, uiicler det en annan lefver sitt lif i det nzest slitande arbete -- nncler försakelser, Iivilka dessa s. 1;. lyckliga helt siikert ej ens sliiille Iiniina drömina om. Men nu lin de valrunt, - ~rtlli~nt incd langtail atk lara.k%nna just dessa sinn bröder och systrar, bland hvilkn de e) blefvo födda - och med Arnold Toynbees -. banbrytarens - exenlpel för Ögonen har den sliaïn vuxit allt' större, soiii utbytt sina I~oiiifortabla hem i West Encl mot inindre bekvaina i arbetarnas kvarter»in the East.» Att de till en början i1iött.e~ ined misstro, dessa»settlers», det kiiude de iii så val första, ty hvad hade va1 de egentligen där att görs? Att *idka viilgörenhet. bland manniskor, som stå pa egna fötter,. - det var ej deras tanlre - lika litet som att söka göra proselyter för vare sig det ena eller andra kyrlrosainfiindet. Hvad de &syftade var att sölta lroinina arbetarna,

10 uara - mänska mot miinska - vinna deras förtroende och ge dem sitt i utbyte, s8 att de gemensamt skulle kunna höja hela det distrikt hvari de lefde. Och därvid sta vi inför en kolossal uppgift, som endast lyckas, tack vare de många samverkande krafter, som ii ena sidan utgå från ett sådant väl organiseradt liter samkille eller. settlement», % den andra från arbetarnas djupa led. Det är skledes ej endast deii lärde mannen frh Oxford eller ('alnhridge, som nied sina po pulara föredrag,stiger uer till arbetaren. eller jiiristen, lriisten och ltilzaren, som ge dem sina rad, eller rriusikerri, som leder deras första stapplande steg in i tonernas varld. Xej, också arbetarna sjalfvu hu utigot, Iia wycket att ge: klara, högsinta tnnlrar i stora spörsmlil, sil fijr sainiiiillets som den enslddes val. Handlingens miin ha de dess~ituin visat sig vara i nykterhetssaken, genom sina sjtikkasse- och sjalfhjiilpsföreningar, för att ej tala om den storartade kooperativa rörelsen, till hvilken l/s af Englands befolkning numera sltitit sig. Liknande iakttagelser kunua vi till var gliidje gura iifren i vårt laud. -innu löpa dock de Uiln sumhiillnklaasernu har fur mycket i hvar sin strömfåra. Hiir ytterst sallan komma cle i beröring ined hvrirantlra, hur jaser det ej ofta i :le djiipu leden mot denna s. k. öfverklass, hvars lif dock kanske oftu iir lingt inindrc lyckligt an nian tror! Du fragar dig pi hvud satt man kan möjliggöra en amalgamering, som du i England sett kan verka a5 föradlande pi bada hallen. Nan och lrvinnor iir de mest bildade henimen få intressen uj'uer sina egna; grofarbetaren finner ej langre smak för kroglifvet, hans sinne utvecklas alltmer för hvad sour iir skönt och stort och adelt; han liingtar alltmer att dricka lir deu kimskaps klara kalla, som ingen dragg har pi bottei;. Eitriidelia i :iffarer. flickorna på syntelierer och fabriker liiugta 8fven de att efter den tröttande arbetsdagen få sddan ~recrearion :, som frislsar upp dtval kropp som sjal - och ej förslappar bhcla. Alla kunna de, att dc. ha plikter att fylla mot sådana kamrater, som ha liigre kraf pi lifvet. Att hrars och ens insats fortlras för att kiiiiri:~ Iiiija det stora belas nivå, clet framstltr allt klarare ju mera settlementsiden vinner. anklang. Och det iir denna, som börjur ai.leti1 sig fruiii pi? uiinga hall afven hos oss - bland annat genom den lilla fijreningeu gr st tiden ter och arbetare B. TTi behöfvn ju ljddigtvis inga lhga jiirnvagsfiirder för att inom vår stad kiinna raka hvarandru, beliöfva i följd

11 daraf ej heller flytta från v8ra egentliga hem och --- sb att siiga - arbeta- tinder en storstads abnorma fijrhbllanden. Nggot sådant fordras ej af dig, som det en. mr Herbert Stead gjort. Han har med hustru och sina barn slagit sig ner i ett. af de mest öf verbefollrade nrbetarlrvarteren":). För att försörja de sina arbetar han lingt in pi niitterna med slwiftställeri - inen har da oclcsd sina aftnar och hela söndagen till sina kara arbetares clisposition. Nar vi senast i somras sago honom, hade han fbtt sitt lilla lrapells ganila kyrlcoghd forvandlad till en öppen plats, dar hans v&nner, som ej hade en grön flack pi många eng. mils krets, som bast, njöt0 af sin afton efter en sådan der ohyggligt het London-dag i juli. En liten mnsilrldr af arbetare trakterade oss på blåsinstrument med några nuinmer! hvarpå ungdomen fick sviinga kring så godt sig gih lat pa den lilla platten. Möclrsrna med sina hnbies i armarna kantade murarna, kring hvilka grafstenarna stodo nppresta; -- kulörta lyktor hade de sjiilfva satt upp Iiar och livar -- och en l-juskasta~e uppe p5 taket följde mrs Stead, hvar hon gick fram och spra1rade med än den ena, iin den andra. Och inr Stead sjalf - hnn formligen stralade, hm med - men det var också bara sjal, hela inanuen, s& tard och öfverarbetad s&g hau ut. Svaret pi% vkr bön, att han måtte sparn sig, var endast ett ' gladt:»if it's a short life, it's a merry 0ne.r Det lriindes hur han bars af en inneboende religitis liiinförelse, genoin hvilken han som föreståndare för r Robert Browning Hall Social Settlement D kunnat Qstadkoinn~a storverk. Och likvd vilja vi ej framhålla detta som ett efterföljansvardt eseinpel: att ]&ta sitt ljus brinna med SA valdig laga, att det dodinar i förtid. Men hvnd som fordras af en hvar är att gifva så mycket nian kan af sin tid och sarskilda begåfning för det allmiinna basta. En liten hemlikt inbjudande klubb-lokal,.d%r man och l~vinnor ur skilda samhiillslrlasser kunna mötas för att lara kanna och hjälpa hvarsiidra - det ar det nsrmaste inål som föreningen Studenter och arbetare satt sig före. Det ar, som vi velat framhiilla, i friimsta rimmet genoiii den personliga insatsen hvar och en Iran gagna 'saken. Helt fulltonig blir melodin först,: det; iir var tro, da mänskligheten lcomiuit darhan att bilda ett. enda organiskt helt, dtir visserligen ]?varje lem har sin speciella uppgift att fylla, men dar vi ]iiinria att hela organismen lider om en den minsta dess lem ej funktionerar rlitt. E. v. P. ") Med 115,000 inv. p& hr. square, mile. --. S9

12 Den kvinliga järnvagspersoiialens beklädnadsfråga. Eu fraga med ofvanstikende narriii har nyligen förekommit i pressen. Hvad densninina rör sig oinlrring torcle ej vara allom belrant, hvarför vi har meddela en kortfattad öfversilrt af dess innebörd. Enligt giillaude aflöningsreglen~ente för statsbanorna skall all betjiiiliilg, kontoi*soitraclenn diiri inberiilcnade, erhalla belrladnad in natura eller ersiittning dtirför. De Itvinliga IcoutoraBitriidrna, hvilka icke kominit i itnjii tande af de hiir anförda löneförinånerna, uppvalrtade sistlidne november jam viigs~tyrelsen med anhållan om be- Iil5iclnadsersiittriing, en anhiill'an soni dock blef afslagen. I en skrifvelse till k. in: t ha einellert: d dessa kontorsbitriiden öf verklagat detta styrelsens beslut. Slrrif velseii hor föl jande lyde.lse : Uti en i noveinber niistlidet år till Ii. j&rnvsi,qsstyrelsen ingifven skrift a~ihöllo iinderteckilade, kvinliga kontorsbiträdeu vid statens jiirnviiglzr, att styrelsen ville fastst2.illa deu ersiittning, som p& grund af 11Adiga aflij~iingsregleme~ltet för tjiinstelnail och betjante vid statens jiirnvii-gar den 1.5 oktober l897 bur tilllioininn oss i stallet för belrliidnad in natura, till 10 lir. i månndeil, samt att styrelsen ville meddela föreslrïi ft till vederbörande distriktbefiil om utbetalande af samma ersii.ttning, raknadt från och med år Genom beslut,den 21 niistlidne oktober har jiirnvzigsstyrelsen förklarat berörda ansölcning icke till någon dess vidare åtgiird föranleda. Hiiröfver ffi, vi nu i djupaste underdknighet anföra besvar. Jiiinte det vi Rberopn hvad vi till stöd för vir ansökning hos jiirnv$igsstyrelsen anfört, tillata.vi oss att i underdhighet fasta eders II. m:ts ~qqmfirksmnhet dara, att genom att belrl~dnaclsersattning icke varder till oss utbetalad! iiro vara Iöijeförinåner samre lin de för manlign~lcoiitorsbitriidei~ i inotsvarande löneldasser faststiillda. DA aflönin-. geii för Irvinlign kontorsbitriiden %r mycket lag, lagsta arvodet Kr 540 Icr. och Iiögsta 840 kr. oin het, iiger bekl~clnadsersiittuingen en betydelse, som uuder de nuvarande höga lefnadsomlcostnaderna tir. ganslra wfseviird. Vi anhalla i underdanighet att eders Ii. m:t tacktes uppdraga &t jiiriiviigsstyrelsen att genom vederbörande distrilctsbefd från och ined år och allt framgent till.oss utbetala bekladnadsersiitt.nii~g: ined 10 kr. i manaden.))

13 Ofvanstaende besviiraslcrifvelse har remitterats t.ill jarnvagsstyrelsen, hvilkeii nn i ett till ]r. innj:t afgifvet utlatlinde narrnare inotiverat sitt afslag af de kvinliga Icoi~torsbitriideiias ansökan. Efter att ha anfört och utlagt vissa piinkter i aflöi~ingsregleiilentena, son1 kiiuna hiinföras till ifrngavarande fall, formiilerar.styrelsen motivet f ör sitt af slag iingef iir ~Aliinds :»Belzl&di~adsers%t~tningen ar mindre en aflöningsförngn #n en ersattning för den personal, soin iiuder sin tjanstgöi.ing måste vara iförd uniform, Inen icke erhåller iiniformspersedlar i natura. Hvacl de kvinliga kontorsl7itrldena beträffar, ar deras tjhnstgöring d den beskaffenhet, att cle genom densamma icke koinina i sidau beröring ined allmiinheten, att de genom uuiform behöfva siirsliildt iitiniirlras, hvarföriitoin det ej heller Iriinde anses vara med svensk AsltWdniug öfverensctiimmande att i statens tjänst anskiilld kviuna bnre siirskild uniformsclr~lrt. )) Vi dröja med att anställa iidgrn reflesioner i iiimet, tills IL 1n:t.s slutiitliitande fallit. Ännu later detta Y M ~ ~å sig. u- 4. Litteratur. -- E~iglisliwoiiiaii's Year Boolr 1900, utgif ven of Ejnily Ja~ws, sekreterare i c The Nation al Uiiion of Woinen Worlrers of Great Britain and Ireland.)) Denna piiblikation vill vara en uppslagsbok inom alla grenar af kvinligt arhete i niiinnda Iiinder, frbn det ringare- handarbetet till det. vetenskapliga och konstniii-liga, och utgifvai:innau uttrycker i företalet sitt hiifvudsyfte med följande ord:»jng vågar bedja de kvinnor, som köpa och anviinda denna bok, att mottaga den såsom ett uttryck af var striifvan efter vidgade vyer, sisoin en hjiilp i studiet af stora syften,och sksom en öfversikt af hvad soni i deiiria riktning blifvit utriittadt bade nbra och fjzrran.» Som motto öfver den nya årghgeii har inics Jmes satt ett österl8ndsldi ordspråk:»&!ed tålamod och ihärdighet och ined cn flaska söt olja hinner snigeln slutligen fraiii till Jernsalem», samt följande sentens : s Oin lriirleken iir lifvets sötma, si %.I. arbetet det solt, som gifver det sin milst och hindrar dess föi.ruttnelses. Boken, som har en alrtiiing~bjudande volym (omlwing 361) tiitt 1;ryckta sidor), utgör ett ialnncle bevis på hvillren betydande faktor Irvinnoarbetet utgör inom Englands sociala och Irultarella lif. Inne- Iiållsföi.tec11niiigen upptager de mest slriftzinde iimnen.

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen for kvinnans politiska rösträtt. I ARG. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss. STOCKHOLM, 15 JUNI

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon MEDICINSK ETIK i fickformat Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon form. Copyrighten ligger hos författaren. För värdefulla synpunkter på texten vill jag tacka

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Den ende och hans egendom Max Stirner 1910 (första tyska utgåvan 1844) 2 Innehåll Förord 7 Jag har byggt min sak på intet 11 Första delen: Människan 13 I. Ett människoliv 15 II. Den gamla och den nya tidens

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer