. "Nar jag var liten".

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". "Nar jag var liten"."

Transkript

1 . "Nar jag var liten". Den historislra epok, som har ofvaii %r antydd, *börjwde någon ghg på 50-tnlet. Det var -- fös att på frnnt~imineravis indela tide- 1.iikuingell efter modejournalen -- i bysh&llr:irnas och kriuolinernas g~~llene tidsålder, den tid då smk flickors sociala anseeilde beraknades efter bredden på»niameliicliernas>) hilbroderi och antalet och vidden af ens stärlckjolnr. Ur denna dunkla tidsalder, där ett par brunn t,yglciingor med sng stålspaunen och en karneolsring, skänkt son1 födelsedagsg4fva af eu tant, %ro de enda fasta punkteras i ininnenn.~ töclcenhaf, dyker dar upp ett annat ininue, obes'täindare ii11 tygkiingorna och kar~ieolsi~iïigen, men mycket mer sl~räckinja~ande: den stora kometen Jag ser ett litet flickebarn, med sm8 bi-nna h8rdt tilldragna IGxkringlor \'id öroneu, sitta iipplcrupen på bordet iu.vicl bnrnkammarfönstret, Rngsligt stirrsucle p& den imderliga, lysande svansstjärnm, dar den ritade sitt sneda streck p& clen mörka kv&llshimlen. Det var jag sjiilf, som satt och vkntade p& att viiddeil slr~ille förgås. Ty att kometeil betydde att varlden skulle förgås, det Ilade vi barn - fatt inprenttidt af jiingfriin~n och mjölkbudet ute i lzöket, och nar som helst kunde det bralza löst. Hvad viirldens undergång jnnebar, det hade vi ju inte riktigt lilart för oss, atoni det att, det skulle börja med ett brakande och s% skulle det Ifomrna en myckenhet eld och rök. Hur m&nga niitter l:g maii inte vdxn och. väntade p& att det diii. hemska skulle intriiff:~! Man villt: inte titta lit genom fönstret p6. den okcka kometen, men n&te titta iiiidå. Dur satt Ban med den lysande svauseu e ter sig lik en fastnad raket och skr&iiide inte bara sinilbarli utan inånga stora oclrså frhi vettet. Hela min barndom förföljde iiiig minn at af detta frnlcta.nsv&rda järtecken, ja afven sedan kometen var borta, förde aublicken af den mörka, stj8rnbeströdda natt hin ile^ lange ined sig icl~aasocintionen n niigot heinskt och öfve.niatiidigt.

2 Det m&t.te ha varit året efter den stora koweten eller så kring, soni jag tog mina första steg på den lärda banan. Ikltidd rent förkliide och rena byxh&lkar samt biirri.nde på :Lrmen en grön plysclipirat, innehtillailde det urval svensk lit.terat,ur, som reclnu i hemmet utgjort grundvalen till inin bilduiug, niirnligen katekesen, bibl-slian och Svedboms liisebok, fördes jag id inin maminas hand fyra trappor upp i Briinlsebergs hotell, och ilen liiroanstalt, diir iniii unga sjii1 slciille få sin bokliga iitclnning, öppnade sina portar för mig Ett litet aflangt rum, lagt i taket och ined ett enda högt sittande fönster, var lokalen; 4 A 5 smd flickor, liksom jag iförda rena förldiideii och med haret hirdt uppriilladt vid öronen, sandade kring ett sybord, voro stiidiekamraterna; ett iiledel&lders, teidigen fetlagdt fruiltiiniucr med. stark tysk brytning, soni man titulerade tant, var liiroverkets stiftarinna, förestandarinna och nteslutande l&rwinna, allt i en person. Dii inin gainla hedervärda, högt alrtade och 3fhalln3 skolnlamsell, ined dina ober8kneliga lynnesskiftniugar och dina h8rda fingrar, jag vill icke lasta dig i din graf! Men o, för alla de tårar dn har på ditt samvete, frampressade af de tyska deldinatiouer och franska irreguliera verb, som du lat gå löst öfver vårt. grainmati- Italiskt fiillkomligt oskolade brirnaförst&rici!. Anrniirk~ingar, betyg och 1ii.rdomsdiploiii af hvad slag det vara månde ingingo ej i slcolai~s plan, inen dar fanns en skamvrå. Hvem räknar alla de lrvalfnlla stunder tillbringade p& detta nesligs stalle i sallskap med Lyths tyska grizmruatilr eller Nod et Chapsal-! a Skan~vrån var för öfrigt ej någon vrb, för sa. vidt ma11 med detta ord tii,nlzeï sig ett triingre, undanskyrndt rum, utan den fria platsen nere vid dörrn, dar deliukventen stod i stiiiidig angest att bli öfverrasltad i sin förnedring af förste biiste inträdande. Nej, jag vill icke lasta dig i din graf! Den huiubiig, son1 ut- ~nsrkte ditt iindervisi~ingssgstem, var omedveten hiimbiig och det liirdomsmdtt du bibringade var det af tiden utstakade. Nau rgnade icke så noga med syntaxens efterlefnad i de. dagarna och orden pedagogik liksom metod och disciplin voro okiiinda begrepp, åtminstone i samband med de sin8 mamsellskolorna. Min skola Atnjöt för öfrigt det allra basta anseende. Under arens lopp utvidgades elevantalet och steg till en cirka tolf. Det lilla rummet i Brunlzebergs hotell utbyttes mot.ett större i niirheten, dar det var bättre svangrum för armbågarna och - för sksmvråu. Skolan besöktes bara af»fina flickor)), ja vi raknade bland oss t. o. in. en stadsrådsdotter, och det ansågs i ullmhhet. bade mer comme-il-

3 faut och för liirclomeii men befordraude att gå i en liten skola &n i en stor. Af det senare slaget fanns det cless~itom blott ett mindretal, Wallinska skolan»i stan*, soin för oss flickor som bodde»på Gorr» lroin iitoin rakningen, I-Iainmerstecltska slsolan och kanslre nigra andra. Typiska för fliclzundervisningsanstalterna p& talen voro dock, som sagd$, de siua i~~amsellskolorna, liknande den jag har beslrrifvit. All undervisning sköttes af skolföre'ståndarinnan sjiililf, frin virkmönstrens iittagnnde och ritning efter planscher till tre lefande språk, historia, aritinetik och alla esalcta vetenskaper.' Skolan omhttade ett rum och var.inhyst kring ett bord, den ena klassen Iiiste öfver ineclan den andra förhördes, grammatiken inhiimtades utant.il1 och iit.an slrriftliga tillampningsöfningar att tala om, använ.- dande af svenska spriket vid konversatioiien var vid skainvråstraff förbjudet, geografi och historia voro äfven utantill-likor, hvarvid stort afseende fiistes vid siffror, i synnerhet de historiska Artalen, hilka. inlärdes i Ii-ronologislc följd, börjande med året 1, Jesu Kristi födelse, o. s. x7. De irliga vårexainina framvisade emellertid de inest ly-. sm de resultat och inaminorna siitto lzring väggarna i stum hiilmad iifver sina plantors obegripliga liirdom. Papporna togo, som kanske fallet ar an i dag, döttrarnas iinderviming iner legert, och ja.g minns aldrig att nigon pappa var med på var skolexamen. Nu höra de lwinliga pedagoger, för Iivilka min skoltant var.en så typisk representant, till ett förgånget slakte. Blå det hvila i frid. En blomma förtjänar det dock 115 sin graf. Visst var den 1fi;domsbyggnad, som med svett och vanda restes i våra unga sjalar, uppförd p& en mycket vaclrlaude grund, och väl har den sedan 11ehöft stödjas af in&iigeu inödosaint anbringad stötta för att ej alldeles ramla i styclceo, men en och hoan sirat prydde den dock, som trotsat t-idens ~+ixlingar. Syatasen spelte, som sagdt, ingen frnnlstaende roll vid undervisningen, inen att första och lasa spr&en samt l~jä~lpligt tala dem, det Iarde vi oss, ja när vi utgingo ur hroverket vid 15 års Alder, voro vi mognn att oineclelbart upptaga studiet af Jnne Eyre på grundspraket. Och jag undrar just om nutidens 'skolflicl-cor vid den åldern kommit mycket Ihgre? Afveil en annan sak förtjiinar framdragas till de små skolornas ros. Ofveranstr~mgnin~ och ett betungande mångliiseri hade de ej p& sitt samvete. Vår fysiska utveckling motverlcades således ej af n4got forcerande nf de andliga förinögenlieteri~a. Vi vor0 i allmasihet a ett friskt släkte, och det fastan ordet hygien nappeligen ännu satts

4 i. förbindelse med barnuppfostran vare sig i heii-met eller i s1;olaii. Jag minns hur glödande jag brukade öiiskn, att jag skiille f;i dgot litet ondi som förevandning att skolka skolm och liiir man kelatlo med hvarje liten aiitydan till hiihdviirl;. JIcn den so1i.i inte laclc hyende under skolsjiikaii var maiuma, ocli det \-tir iirt i lir och skiir traska i ~'8g till skolan, skolpiraten på armen, den vadclerude viidcrhiifvan liniiten under hakan och bottiner på fötterna GO-taleus mod var Iranslce nr skönhetssynpiinkt ej anmiirkningariirdr, men desro mer i pralctiskt hänseende. FörBy1uing;ir och siiiifror roro, tror jag, tack vare de 18ngct byxorna, dc stictkade Boftorna och de iniugn kjolarna, ej s3 ofta förekommande. Och andi Ban iiiari ej s8ga att krinolinerna, hvilka roro i alltjaiiit tilltagande dimeiisioner, som iiiiderplagg betraktade vor0 siirdeles 1-iirrnel~efordrande. Det kan val handa att jag af cln fiir en gaminal iiiiiiiiiislca ganska vanlig svaghet att hhlla 115 den ganda godu ticlen iifwrskattar iirkraften hos min barndoins lmn, men tf/ ban jag ined risshet konst.atera: ordet r ler ros it et hade annii icke inghtt i dct allmanna språkbruket. Jag h ar till mitt f örfogaiide cn iiiycket ridlyftig korrespondens från tden ocli iiigoi dar bortom, diir inan följer hvar enskild individ i eii stcm l~arnskara fraii den fgi*si:~, tanden till den stiind man rar fiirdig l~iirja 1iis:i för lhriisien, cliir Ilvarje skiftning i livara och ens fysiska ocli iiiorulialra iitvecltliug på det iitförligaste iipptecknas, allt till en ogift., djq)t intressed lwinlig släktings iippbyggelse, men ordet 9zert:ös niiimes ej en eda gdng i föreriing med hälso- eller sjiilztloiiistillstiiidet vare sig hus gamnial eller iing. En liten AicLa, som griit utan förkldig omak, l~allades grinsill - möjligtvis androgs :. inask!! soiii en fiirulililrillide omstandighet, niir hiimöret var p5 sned, men nervositet altlrig. Lyckliga tid, (1; hvarken nervositet. Iiygieu eller balitericr ingingo i ens medvetande! DA man i Iricl och ro fivk genoiiigi~ sin fnrniljeni~ssling eller lilla charlaliansfebcrepidemi iitaii 1iiilsordrclc;- nibndens eller desinfektionsbyråns inblniidning. Och man dog intt? mer för det. Jo koleran, för den hada iiim förstik respckt. Fastiin p; upphällningen gjorde den hemska gisten sig pdmind allt emellaiiiit ännu på RO-talet. Uen nigon egentlig skriick ingaf den icke. Det berättades visserligen med sorg och lddagande om det eller clct hastiga dödsfallet, om den eller den kanda personen. soiii Imtryckis på ett par timmar, men några försiktighetsdttt, utom ett alliuiint anlaggande af maggördlar, vidtogos ej i fainiljernn. Raimen skiclrades i skolan och lifvet gick sin illa gitng.

5 Ja, s& föga hade inan begrepp om hvacl infektion innebsr, ad det då så gouterade folknöjet»siht se på lik)), inte inskränktes, fastan det var koleran som bestod festfisremålet. Så kommer jag va1 ihåg, attt mina äldre Brisder en dag berättade, att de varit med barnjungfrun ocli sett pa ett lik i hiiset bredvid. Det var en karl, som lag i en kista, och det var så. vackert, rundt kring hufvudet hade han haft rosor och han hade varit dldeles blå i ansiktet, och s& hade gossarna blifvit Bjudna pi konfekt. Karlen hade dött i kolera. Diet var oclicsa ett fi-iimmande ord som man på. 50-talet ei lriiude till i samband med barnavård. I en iiinbetsinans familj med inånga barn rar det p&. den tiden ej nagot Ödslande med smöret. Afven om rår mj6lksnrras påstiiende, att det hördes' lhgt ut p& gatan ngr det slirnpades smörgåsar åt barnen i Irunglig sektens Iröl:, Iran anses förestafvadt af hiimdbegiir för nagra nitrgangna insinuationer rörande hennes iiijöllifla~lc~r~ para beröring ined vattnet i landsriigsdiket, det rissa är, att nutidens barn leha kriiseligt jh- fördt med deras pappor ocli mammor. Biffstek t. es. hörde jag aldrig nitinnas i vart Lus, åtininstone inte i förening me& barndieten. Agg lika litet, en företeelse som rar den länge efterlängtade piskaftonen förbehållen. I<orokaife med ett smörbröd på morgonen, ett bröd med i piraten till slcolfrnlrost,»brödsoppa» (varm mjölk och ibotadt harclt bröd) eller ölost till lw8llsvard, se dar den vanliga morgon- och aftoninatsedeln. T6 var något så fint att det endast bjöds 115 ncir det var friinmande och p& julafton, och jag kan ej p&- minna mig att chokolad förekoin &t oss barn, annat &n nits man niigon lyclcsalig gång bjöds af en farbror pi ett konditori eller en sönclagsn~orgon fick följa ined pappa till Novilla på Djurgården, den paradisiska vintertriidgården, dar kauariefaglar flögo fritt omkring bland lagerträden ocli gnldfislirar plaskade i en liten dam. Medan vi barn langsamt smuttade på den hgrliga bruna drycken, tömde papp sin sodavattenflaslia, ett af dessa för lange sedan afdankade glaskaril med rimd botten, som af en outgrundlig natiirlag voro diapade att inte stå för sig sjitlfva. Jag skidle inte 1ia nnsett ofvanstfteilde sin& 1ciilinarisl:a reminiscenser vitrda att framdragas, om de varit karakteriserande endast för min familj. Dlen jag tror, att de lika väl lcunna, på. nigra sinå vnriatio'ncr niir, tilläiupas p& 50-t,alets stockholiusfaiiiiljer i allmanhet, itfveu de viilbergade. Barn s1:iille vd äta sig iniitta, men stark och fet iilato Borde undvikas, s&soin 'befordrande för slrrofler, mask,

6 ältan och andra gängse barngkommor, nu bortlagda och ersatta med nya, i följd af den föriinderlighetens lag, som allt blide godt och ondt ar underkastadt har i världen. När jag jiimför niitidens barn och nziu tids, niilste jag i ett fall prisa de förra lyckliga. Inte för de oskrapade smörg8sariia, de oriiknade äggen, biflstekarna och andra för vgra bariigommm okanda 1ackerhet.er - ty jag tror nu ej att biffstekar och agg skap en miinniskns lycka, knappast hennes liiilsa - utan fiii. alla tillfiillen till utomhiisnöjen, som erbjudas iiugcloriien. Jag liar niiiniit Atskilliga främmande ord, som nu hvarencla unge p& fem ar fijrstgr, men som man förr i viirlclen måste leta efter i :. diktiontiren.; fik att f5 förklaring pi%; till dessa kan jag lagga orden sport och itlsott. Lyckliga nutidsbarn med edra kalkar och sparkstöttingar, skriilskor och skidor, för att ej tala om lawn-tennis och velocipeder! Hrad hade vi i stället? Jo, en kalke fanns nog i hvarje vii1 konditioneracl f:imilj, och t.dl och med smii flickor briikade frekventera l~alkliackcii vid Karl den trettondes torg eller nabon fredligare l~atrke vid en bakgata, men skridskosport var ensamt gossariiii fijrbehiillet. Annan utesport existerade helt enkelt inte. Jag tror aldrig jag haft ett par skridskor på min fot. Och det ar lätt förklarligt. Iivilken förstiiiidig. mamma skulle velat skicka ut sina srng itiittrar till de för hela allmanheten öppna skridskobanorna, iippskottade på Niilartorget eller invid Grefbron, dar man var utsatt för gatpojlrars krokben och Itniiffar och måste triingas med allt möjligt patrask:' Nej, den kvinliga ungdomen och idrottslekw hade ingenting med hvarandra gemensamt. Vi vor0 inte darför nigra st~iggrisur. Så snart Iikorna vor0 lästa bar det af,i torgets, dar det tnmlacles om i ystra lekar. Carl den trettondes torg, som den tiden var ett enda stort sandhaf, iitaii nigon tillstymmelse till gröna oaser, erbjöd i ännu högre grad an nu svangrnm för hela horder af. jagare och huiida- och,hök och diifva>i-lekmde barn. Di tronade :)lq-sten, i midten af sandhahet i hela sitt oiuhiignade majestiit och det utgjorde ' kvintessensen af allt roligt att leka onikring den likiingliga sockeln och rida på de kungliga lejonen. Att detta nöje ugde det förbjudnas tjuskraft gjorde det s& mycket mer gonteixdt. Sar som halst kimde man nämligen riskera att bli bortkörd af den vid

7 den gula valrtkuren posterande skildtvakten, soin hade till iippgift. att vaka öfver att t,illbörlig vördnad visades högtswlig Iconllng Karl den trettonde och hans lejon. Det miinniskolif, hvarom det är m'inst att säga, ar det lyck- ligaste, säges det. i brun ida samina regel kan -tillämpas på en tidsperiod i historien, vill jag liimna dsirhiin. Det viss? ar att den tid, då jag och mina jiiiniiiriga annn traskade i skolan med pirat på armen och byshalkar p& benen och lekte»ta fatt» kring,bysten» i Karl den trettondes torg, var en lika hiindelsefattig soin lycklig tid. Det förelrom vail då oclrså»frtigor» och tilldragelser, som upprörde viirlden, men ej af den iiatlur, att de uppslrakade familjerna och inlrrddxde p:'i det dagliga 1ifvet.s lugna gång. Af s. k.»historiska' handelser» har jag upplef vat högst f å. Oskar 1:s död iir egentligen i mitt minne förbunden med en svart bar&gekl&dning med inanga volanger, ty en. kungssorg då för tiden åstadkom en iinnn mer genomgripande garderobsrevolution ä11 i senare år, och det iniusta barn Irliicldes i svart fr%u topp till t& Karl den femtondes kröning den 3 maj 1860 ininns jag tydligare. Vi hade ett fönster i vår pappas iiinbetsverk vid Slottsbacken, och diirifrin åskådade jag, bland ett halft dussin andra barn, inkilade iiiellan lika m&nga stora, Irröi~ingsl~~ïligheten, d. v. s. den högtidliga processionen p& \lag till och ifrh Stoi:kyrkan. Det var en strtilancle vacker dag, men niigot kylig och med stark blast. Jag ser ännu framför mig vimplar och flaggor fladdrande mot en bl& himmel och lrnngens mantel böljande för vinden. DSir han red fram Karl den SV:de, g& sin hvita hiist och. med guldkrona p6 hufvudet, sy11t.e~ han mig soiu fel-cungen i ssigboken i förkroppsligad gestalt. För öfrigt intar den svarte piprensaren i sin granna röda orientaliska uniform, Irlifvande högtidligt fram i processioneii, ett lika stort rum i mina lrröningsminiien. Nen det &r sannt, erz verklig historisk abegivenhed)) har jag varit med om, och deu vill jag nu relatera. Liksom det,glada Paris sorglöst dansncle pk randen af revolutionens krater utan att ana det nara förestående utbrottet, så hölls en af de ödesdigra dagarna i Början af inars 1864 barnbal i en familj på Jiirntorget. Par om par af ljnskliidds, volangomflsddrade små flickor med håret i korkskr~ifsloclzar nediit ryggen eller inneslutet i sniljniit sviiagde mulitert om med sina sairimets-

8 bejackade kavaljerer. DA Illir clet i en hast oro i liigret. Kc'agon kommer inrusande och ropar: :. Det iir uppror i stan! :) Ett sorl som af briisande ratten höres utifrfin. Allinan rusning till fönstren. Hela torget ar svart af folk. En spiinning, som niir man star iiifiir en viirldsliistorisk tilldragelse, griper siillslrapet. Nen första frdgon ar: >Hur skall nian komiii:~ hem% De 3f balgiisterna, som bo p: norr, iiiiiste ju passera dc af en rasande pöhel uppfyllda gatorna. Man liigger rad, och 1)eslut fattas att i sluten tmpp ~ierksriilla iifvergingeii af Sorrbi-o. K.viiinor och barn - iitgörande tre ii fyya jungfrut., komna I,e\-iipnade med lanternor för att fiilja sitt sm~hiirsliap hem, samt lika minga sdi bnldamer, undertecknad en bland dem - bilda kiirnun af truppen. Kågra handfasta iiuga miin utgöra beriickning, och i denna orcliiing antriider man hemfarden. Allt. går lyckligt tills man iippnatt Gustaf Adolfs torg. Ett oöfverskådligt haf af ~ildt slxiinande medi)orgare fyller platsen och spiirrar ragen. Sclnt-eizergardet, liar den stc'at.lign, nu iipl~liista trupp, som bar det adla iiurnnet?jkorfvarna:!, iiro i fidlt handgeiniing nied populacen. Är hlodbader redan i Rastiljeii sr orinad? Var lilla kolonn sdctar ett i;gonl)licls, men st! slingrar (len sig beslutsamt genoin foll~iiiassan. ~liidtligen n& p5 Lakgator och liiriga omvagar de respektive hemmen, och i Stockholms afliigsnttrc krarter, som sliimra i lycklig olinnnigliet 0111 hvad soiii fiirepdr i stade~i~ hjsrta, sprides i iidinget hem den fi;rbliieande nyheten: zdet ar uppror i stan!s Hvarje i Sveriges historia lrnnnig person fiirstar, att clet. Iiar ar fraga oiu de frulitansriirda iuarsoro1ighete1-na 64, f.r:iiiilrallade at' de krigiska hgndelserna i vart danska grrtnnlanct. Dessa revoliitioniim rörelser upprepades sedan, soiu hvar man l-et, ct.t p r ar i fiiljd och lade en ny ödesdiger 11emiirlielse till deri i viii. historia sii illa renommerade ii18naden inars. Ueii inan aktade sig 11iidancfter för att'gå på barnl~al de dagarna i den svenslci hiifvnclstiiden. Jag började mina 1)arndomsreiiiiiiieceiiser med det stora himlafenomenet: kometen; om jag uii afbryter deiii vid det politiska fenomenet: marsoroligheterna, liar jag jii lyckats finiiii en liten historisk raiii, lämplig att innesluta första afsnittet i tieil anspritlislösa taflaa:»niis jag var liten,!. L. l)-ll.

9 Settlements-iden Iörvarkligad hos oss. Settleinents-idh.. bara sjalfva uttrycket l) lider friiininande f ör det stora flertalet har hemma i Sverige - h r inyclcet mer di dess innebörd. Icke desto iiiinclre ar det vart, hopp att denna tanke, som gjorts till en lefvande verklighet i England, Anlerika, ja afveil Frankrike,; inoni kort, skall blifva det oclrsti i vart land. Men för att söka klargöra livhd diiimed egentligen menas - låt oss för en stund förflytta oss till London, Iivarifr5u dessa s. Ir. settleineuts stamma. Dar i v8rldsstadei1, - oin någonsin - kan du lefva lifvet, under de mest motsatta förhiillaiiden. Ena ögonblicket t. es. rör di1 dig i hertigariias af Westminster eller Siitherland genlalr blaud de dyrbaraste konstskatter och en gasteïnas juvelprakt, som nastau blandar ögat; det andra Ater star dii ansigte mot ausigte ined det mest slrriande eliiude - ofta eu följd af dryclrenskap, sj~ilcdoinar och brott. - Blren det ar ej till ytterligheterua dn vill komna, utan till denna vfilcliga inassa, so111 lrsinpar, ibland khmpar förtvifladt för att ej dragris ned i den stora lwarnforsen. De halla sig ofvan vattenytan, dessa tusenden och &ter tusenden af arbetare och arbeterskor, soin vilja göra riitt, för sig, kosta hvad det kosta.vill. Men livad ha de da att offra? Jo, först och friiiilst.sin hiilsa i fabriker och osunda arbetslolcaler -- och licler oclrsi ej lrroppeus halsa, s& tar sjalens 0ft.a nog slcada pilder clen bestandiga lraiiipen för tillvaron. Man blir s& bitter mot dessa lyckliga, soin utan clen ringaste egna fijïtjanst blifvit beskiircla gi~lcl och silredomar och si'ilcdes lcnnna f4 tdlfredsstiilla ej endast krafven för dagen utan hrrarje sin minst.a nyck, uiicler det en annan lefver sitt lif i det nzest slitande arbete -- nncler försakelser, Iivilka dessa s. 1;. lyckliga helt siikert ej ens sliiille Iiniina drömina om. Men nu lin de valrunt, - ~rtlli~nt incd langtail atk lara.k%nna just dessa sinn bröder och systrar, bland hvilkn de e) blefvo födda - och med Arnold Toynbees -. banbrytarens - exenlpel för Ögonen har den sliaïn vuxit allt' större, soiii utbytt sina I~oiiifortabla hem i West Encl mot inindre bekvaina i arbetarnas kvarter»in the East.» Att de till en början i1iött.e~ ined misstro, dessa»settlers», det kiiude de iii så val första, ty hvad hade va1 de egentligen där att görs? Att *idka viilgörenhet. bland manniskor, som stå pa egna fötter,. - det var ej deras tanlre - lika litet som att söka göra proselyter för vare sig det ena eller andra kyrlrosainfiindet. Hvad de &syftade var att sölta lroinina arbetarna,

10 uara - mänska mot miinska - vinna deras förtroende och ge dem sitt i utbyte, s8 att de gemensamt skulle kunna höja hela det distrikt hvari de lefde. Och därvid sta vi inför en kolossal uppgift, som endast lyckas, tack vare de många samverkande krafter, som ii ena sidan utgå från ett sådant väl organiseradt liter samkille eller. settlement», % den andra från arbetarnas djupa led. Det är skledes ej endast deii lärde mannen frh Oxford eller ('alnhridge, som nied sina po pulara föredrag,stiger uer till arbetaren. eller jiiristen, lriisten och ltilzaren, som ge dem sina rad, eller rriusikerri, som leder deras första stapplande steg in i tonernas varld. Xej, också arbetarna sjalfvu hu utigot, Iia wycket att ge: klara, högsinta tnnlrar i stora spörsmlil, sil fijr sainiiiillets som den enslddes val. Handlingens miin ha de dess~ituin visat sig vara i nykterhetssaken, genom sina sjtikkasse- och sjalfhjiilpsföreningar, för att ej tala om den storartade kooperativa rörelsen, till hvilken l/s af Englands befolkning numera sltitit sig. Liknande iakttagelser kunua vi till var gliidje gura iifren i vårt laud. -innu löpa dock de Uiln sumhiillnklaasernu har fur mycket i hvar sin strömfåra. Hiir ytterst sallan komma cle i beröring ined hvrirantlra, hur jaser det ej ofta i :le djiipu leden mot denna s. k. öfverklass, hvars lif dock kanske oftu iir lingt inindrc lyckligt an nian tror! Du fragar dig pi hvud satt man kan möjliggöra en amalgamering, som du i England sett kan verka a5 föradlande pi bada hallen. Nan och lrvinnor iir de mest bildade henimen få intressen uj'uer sina egna; grofarbetaren finner ej langre smak för kroglifvet, hans sinne utvecklas alltmer för hvad sour iir skönt och stort och adelt; han liingtar alltmer att dricka lir deu kimskaps klara kalla, som ingen dragg har pi bottei;. Eitriidelia i :iffarer. flickorna på syntelierer och fabriker liiugta 8fven de att efter den tröttande arbetsdagen få sddan ~recrearion :, som frislsar upp dtval kropp som sjal - och ej förslappar bhcla. Alla kunna de, att dc. ha plikter att fylla mot sådana kamrater, som ha liigre kraf pi lifvet. Att hrars och ens insats fortlras för att kiiiiri:~ Iiiija det stora belas nivå, clet framstltr allt klarare ju mera settlementsiden vinner. anklang. Och det iir denna, som börjur ai.leti1 sig fruiii pi? uiinga hall afven hos oss - bland annat genom den lilla fijreningeu gr st tiden ter och arbetare B. TTi behöfvn ju ljddigtvis inga lhga jiirnvagsfiirder för att inom vår stad kiinna raka hvarandru, beliöfva i följd

11 daraf ej heller flytta från v8ra egentliga hem och --- sb att siiga - arbeta- tinder en storstads abnorma fijrhbllanden. Nggot sådant fordras ej af dig, som det en. mr Herbert Stead gjort. Han har med hustru och sina barn slagit sig ner i ett. af de mest öf verbefollrade nrbetarlrvarteren":). För att försörja de sina arbetar han lingt in pi niitterna med slwiftställeri - inen har da oclcsd sina aftnar och hela söndagen till sina kara arbetares clisposition. Nar vi senast i somras sago honom, hade han fbtt sitt lilla lrapells ganila kyrlcoghd forvandlad till en öppen plats, dar hans v&nner, som ej hade en grön flack pi många eng. mils krets, som bast, njöt0 af sin afton efter en sådan der ohyggligt het London-dag i juli. En liten mnsilrldr af arbetare trakterade oss på blåsinstrument med några nuinmer! hvarpå ungdomen fick sviinga kring så godt sig gih lat pa den lilla platten. Möclrsrna med sina hnbies i armarna kantade murarna, kring hvilka grafstenarna stodo nppresta; -- kulörta lyktor hade de sjiilfva satt upp Iiar och livar -- och en l-juskasta~e uppe p5 taket följde mrs Stead, hvar hon gick fram och spra1rade med än den ena, iin den andra. Och inr Stead sjalf - hnn formligen stralade, hm med - men det var också bara sjal, hela inanuen, s& tard och öfverarbetad s&g hau ut. Svaret pi% vkr bön, att han måtte sparn sig, var endast ett ' gladt:»if it's a short life, it's a merry 0ne.r Det lriindes hur han bars af en inneboende religitis liiinförelse, genoin hvilken han som föreståndare för r Robert Browning Hall Social Settlement D kunnat Qstadkoinn~a storverk. Och likvd vilja vi ej framhålla detta som ett efterföljansvardt eseinpel: att ]&ta sitt ljus brinna med SA valdig laga, att det dodinar i förtid. Men hvnd som fordras af en hvar är att gifva så mycket nian kan af sin tid och sarskilda begåfning för det allmiinna basta. En liten hemlikt inbjudande klubb-lokal,.d%r man och l~vinnor ur skilda samhiillslrlasser kunna mötas för att lara kanna och hjälpa hvarsiidra - det ar det nsrmaste inål som föreningen Studenter och arbetare satt sig före. Det ar, som vi velat framhiilla, i friimsta rimmet genoiii den personliga insatsen hvar och en Iran gagna 'saken. Helt fulltonig blir melodin först,: det; iir var tro, da mänskligheten lcomiuit darhan att bilda ett. enda organiskt helt, dtir visserligen ]?varje lem har sin speciella uppgift att fylla, men dar vi ]iiinria att hela organismen lider om en den minsta dess lem ej funktionerar rlitt. E. v. P. ") Med 115,000 inv. p& hr. square, mile. --. S9

12 Den kvinliga järnvagspersoiialens beklädnadsfråga. Eu fraga med ofvanstikende narriii har nyligen förekommit i pressen. Hvad densninina rör sig oinlrring torcle ej vara allom belrant, hvarför vi har meddela en kortfattad öfversilrt af dess innebörd. Enligt giillaude aflöningsreglen~ente för statsbanorna skall all betjiiiliilg, kontoi*soitraclenn diiri inberiilcnade, erhalla belrladnad in natura eller ersiittning dtirför. De Itvinliga IcoutoraBitriidrna, hvilka icke kominit i itnjii tande af de hiir anförda löneförinånerna, uppvalrtade sistlidne november jam viigs~tyrelsen med anhållan om be- Iil5iclnadsersiittriing, en anhiill'an soni dock blef afslagen. I en skrifvelse till k. in: t ha einellert: d dessa kontorsbitriiden öf verklagat detta styrelsens beslut. Slrrif velseii hor föl jande lyde.lse : Uti en i noveinber niistlidet år till Ii. j&rnvsi,qsstyrelsen ingifven skrift a~ihöllo iinderteckilade, kvinliga kontorsbiträdeu vid statens jiirnviiglzr, att styrelsen ville fastst2.illa deu ersiittning, som p& grund af 11Adiga aflij~iingsregleme~ltet för tjiinstelnail och betjante vid statens jiirnvii-gar den 1.5 oktober l897 bur tilllioininn oss i stallet för belrliidnad in natura, till 10 lir. i månndeil, samt att styrelsen ville meddela föreslrïi ft till vederbörande distriktbefiil om utbetalande af samma ersii.ttning, raknadt från och med år Genom beslut,den 21 niistlidne oktober har jiirnvzigsstyrelsen förklarat berörda ansölcning icke till någon dess vidare åtgiird föranleda. Hiiröfver ffi, vi nu i djupaste underdknighet anföra besvar. Jiiinte det vi Rberopn hvad vi till stöd för vir ansökning hos jiirnv$igsstyrelsen anfört, tillata.vi oss att i underdhighet fasta eders II. m:ts ~qqmfirksmnhet dara, att genom att belrl~dnaclsersattning icke varder till oss utbetalad! iiro vara Iöijeförinåner samre lin de för manlign~lcoiitorsbitriidei~ i inotsvarande löneldasser faststiillda. DA aflönin-. geii för Irvinlign kontorsbitriiden %r mycket lag, lagsta arvodet Kr 540 Icr. och Iiögsta 840 kr. oin het, iiger bekl~clnadsersiittuingen en betydelse, som uuder de nuvarande höga lefnadsomlcostnaderna tir. ganslra wfseviird. Vi anhalla i underdanighet att eders Ii. m:t tacktes uppdraga &t jiiriiviigsstyrelsen att genom vederbörande distrilctsbefd från och ined år och allt framgent till.oss utbetala bekladnadsersiitt.nii~g: ined 10 kr. i manaden.))

13 Ofvanstaende besviiraslcrifvelse har remitterats t.ill jarnvagsstyrelsen, hvilkeii nn i ett till ]r. innj:t afgifvet utlatlinde narrnare inotiverat sitt afslag af de kvinliga Icoi~torsbitriideiias ansökan. Efter att ha anfört och utlagt vissa piinkter i aflöi~ingsregleiilentena, son1 kiiuna hiinföras till ifrngavarande fall, formiilerar.styrelsen motivet f ör sitt af slag iingef iir ~Aliinds :»Belzl&di~adsers%t~tningen ar mindre en aflöningsförngn #n en ersattning för den personal, soin iiuder sin tjanstgöi.ing måste vara iförd uniform, Inen icke erhåller iiniformspersedlar i natura. Hvacl de kvinliga kontorsl7itrldena beträffar, ar deras tjhnstgöring d den beskaffenhet, att cle genom densamma icke koinina i sidau beröring ined allmiinheten, att de genom uuiform behöfva siirsliildt iitiniirlras, hvarföriitoin det ej heller Iriinde anses vara med svensk AsltWdniug öfverensctiimmande att i statens tjänst anskiilld kviuna bnre siirskild uniformsclr~lrt. )) Vi dröja med att anställa iidgrn reflesioner i iiimet, tills IL 1n:t.s slutiitliitande fallit. Ännu later detta Y M ~ ~å sig. u- 4. Litteratur. -- E~iglisliwoiiiaii's Year Boolr 1900, utgif ven of Ejnily Ja~ws, sekreterare i c The Nation al Uiiion of Woinen Worlrers of Great Britain and Ireland.)) Denna piiblikation vill vara en uppslagsbok inom alla grenar af kvinligt arhete i niiinnda Iiinder, frbn det ringare- handarbetet till det. vetenskapliga och konstniii-liga, och utgifvai:innau uttrycker i företalet sitt hiifvudsyfte med följande ord:»jng vågar bedja de kvinnor, som köpa och anviinda denna bok, att mottaga den såsom ett uttryck af var striifvan efter vidgade vyer, sisoin en hjiilp i studiet af stora syften,och sksom en öfversikt af hvad soni i deiiria riktning blifvit utriittadt bade nbra och fjzrran.» Som motto öfver den nya årghgeii har inics Jmes satt ett österl8ndsldi ordspråk:»&!ed tålamod och ihärdighet och ined cn flaska söt olja hinner snigeln slutligen fraiii till Jernsalem», samt följande sentens : s Oin lriirleken iir lifvets sötma, si %.I. arbetet det solt, som gifver det sin milst och hindrar dess föi.ruttnelses. Boken, som har en alrtiiing~bjudande volym (omlwing 361) tiitt 1;ryckta sidor), utgör ett ialnncle bevis på hvillren betydande faktor Irvinnoarbetet utgör inom Englands sociala och Irultarella lif. Inne- Iiållsföi.tec11niiigen upptager de mest slriftzinde iimnen.

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita Pjäs till Piratresan I pjäsen En drake på besök träffar ni 29 pirater samt måsarna Mårten och Måns. Hela gänget håller till på Alfabetsön när de inte seglar runt på de sju haven på skeppet Salta Maria.

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer