Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder"

Transkript

1 Rapport Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Slutversion

2

3 Sammanfattning Denna rapport har som syfte att ge underlag till beslut kring hur forskning och kunskapshöjande åtgärder av olika slag skall genomföras för att optimera insatta resurser, givet en industriell strukturomvandling i samband med det pågående teknikskiftet mot Electromobility. Rapporten fokuserar på fordonsindustrins behov. Ett antal observationer har emanerat från arbetet, dessa anges nedan i punktform. Världens stora fordonsmarknader har satt nationella mål om tillsammans över 10 miljoner ackumulerad fordonspark av laddfordon och hybrider till största delen lätta hybridfordon utan möjlighet till laddning via elnätet - till år Sverige har en väl utvecklad fordonsindustri, en väl utvecklad elteknisk industri, proaktiva städer och kommuner, ett gott innovationsklimat och ett robust kraftnät och en elkraftproduktion med låg klimatpåverkan, samtliga viktiga ingredienser för att komma framåt inom Electromobility. Marknadsutsikter och tekniska utmaningar skiljer sig delvis mellan lätta och tunga sidan. Det innebär att intresse för vissa forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att skilja sig åt, vilket kan försvåra horisontella projekt. Tre övergripande kompetensområden kan komma att bestämma framgången för svensk industri i Electromobility: 1. Förmågan att utveckla och producera fordon som motsvarar efterfrågan, och för den svenska marknaden även att tillgängliggöra nödvändig infrastruktur 2. Förmågan att nyttiggöra den svenska ingenjörskraften i samarbeten mellan större företag, mindre företag och institutioner under det förestående teknikskiftet 3. Förmågan att optimera utvecklings- och produktionskompetensen för komponenter och system inom Electromobility, som erbjuds både svenska och utländska OEM. Den första punkten innebär att i ett första skede producera mycket begränsade serier för att visa på tekniska möjligheter och därefter förse en ny marknad med fordon i relativt täta generationer för att dels få igång en andrahandsmarknad, dels öka fordonspopulationen. Punkt två och tre kan innebära en möjlighet att producera vissa av tillkommande komponenter och system i Sverige, med bas i efterfrågan från svenska OEM men med siktet inställt på bredare efterfrågan och större serier. I det teknikskifte som nu inleds kan det alltså finnas anledning att se till möjligheterna att förfina samarbetsmodeller med nuvarande och tillkommande teknikföretag av olika slag för att upptäcka och ta tillvara de möjligheter som kommersialisering av ny teknik, initialt i mindre serier, kan innebära. Rapporten föreslår understödjandet av ett antal grundläggande förändringsprocesser för utveckling av Electromobility i svensk fordonsindustri: 1. Förståelsen för de speciella förutsättningar som Electromobility har för transportsystemet, konsumenter och fordonsindustri, genom tillskapandet av ett

4 begränsat antal forum vissa finns redan där aktörer med liknande intressen kan lyfta frågor och dela information för utveckling. Arbetet bör struktureras så att svensk kompetens stärks och utnyttjas, i görligaste mån oaktat hemvist/anställning, och även tillkommande aktörer kan finna sin plats i olika nätverk, utan att det stör de deltagande företagens interna utvecklingsarbete. 2. Definiera gränssnitten mellan fordonets komponenter, mellan fordon och infrastruktur och kanske också mellan andra system och utveckla dialogen kring hur respektive system och komponenter skall mötas över dessa gränssnitt. Detta kan praktiskt komma att genomföras som två skilda processer för lätta resp. tunga sidan. 3. Stärka svensk fordonsindustri inom de sex teknikområden som identifierats inom projektet. Detta kan ske i både horisontella och vertikala projekt, och även här delvis uppdelat mellan den lätta och tunga sidan. Etablering av en arbetsgrupp eller råd vardera för områdena systemutveckling, komponentutveckling, produktion respektive marknad, som kan Identifiera vilka ländermarknader som kan förväntas få hållbar efterfrågan på Electromobility och inrikta utvecklingen mot behoven på dessa marknader, även när det gäller att samordna lagkrav och incitament mellan Sverige och dessa marknader. Vid sidan och delvis tvärtemot nödvändigheten av definierade gränssnitt för att modularisera och produktionsbereda, finns också ett mer strategiskt behov att överbrygga mer eller mindre medvetet definierade systemgränser (här förstått som olika tekniska system, t ex vägtransportsystemet och elenergisystem) för att förstå och hitta framtidens optimala teknikkombinationer. Varje aktör bör utveckla verksamheten efter dess respektive grundförutsättningar och egna (affärs-)logik. Som exempel är incitament lokala företeelser och kan tillåtas förändras över tid, infrastruktur är regional/nationell och bör söka stabilitet, fordonssystem är ofta specifika per OEM medan komponenter kan standardiseras mellan modeller, tillverkare och marknader.

5 1 Inledning Bakgrund Vad är Electromobility? Projektet Syfte, teori, metod ochdefinitioner Forskning, stöd och marknadsutveckling i världen kring Electromobility Tyskland Danmark USA Kina Övriga regioner Fordonsindustrin Standardisering Målbilder och prognoser Forskning, stöd och marknadsutveckling i Sverige kring Electromobility Bakgrund Projekt och gemensamma resurser Intervjusyntes Kompetensförsörjning Identifierade teknikområden Analys Inledning Sverige i Electromobility Marknadsincitament Utvecklingsincitament Industriell utveckling och produktion Gemensamma resurser Referenser Appendix

6 Transportsystemets betydelse för samhällsutvecklingen kan knappast överskattas. Samtidigt ligger ett hårt tryck på fordonsindustrin och transportsystemet att reducera förbrukningen av ändliga resurser och dess påverkan på klimat samt regional och lokal miljö, där ett första steg kan vara att minska takten på ökningen av resursförbrukning. Förutsättningarna för en introduktion av mer energieffektiva fordon har förbättrats i och med de senaste årens tekniska utveckling, ökande råolje- och bensinpris samt globala överenskommelser om reducerade utsläpp av växthusgaser. Sveriges transportsystem skiljer sig inte på någon avgörande punkt gentemot övriga världen. Huvuddelen av det bränsle som används baseras på olja importerad från världens stora oljeproducenter. Den enskilt största satsningen som gjorts för att slå in på en oljeoberoende väg är etableringen av infrastruktur för etanolbränslen samt subventionering av förnybara bränslen. En importbaserad försörjning, debatten om etanolproduktionens påverkan på miljön hemma och i ursprungslandet Brasilien 1, samt det faktum att en stor del av Sveriges etanolbilsflotta i stor utsträckning tankas med bensin har dock dämpat entusiasmen. Andra alternativ som biogas där diskussionerna om inblandning av naturgas i den förnybara biogasen påminner om etanoldebatten - och en ökad användning av rälsburna transporter utnyttjas i begränsad utsträckning. Ett antal tekniska lösningar har föreslagits där ökad användning av elektricitet är en lovande kandidat 2. Lovande främst tack vare att elektrisk energi kan produceras på ett flertal olika sätt 3, varav vissa är så gott som fria från växthusgasutsläpp, samt elenergicykelns höga effektivitet (JEC-WTW, 2008). Elektrifiering har funnits med som en möjlig lösning vid ett antal tillfällen under bilismens historia. Under 1900-talets början utvecklades Otto-, Diesel-, el- och ångmotorbaserade drivlinor parallellt. Förbränningsmotorn gick segrande ur striden bland annat tack vare möjligheten till lång räckvidd. Under 70-talets oljebrist gjordes ytterligare försök med elektrifiering vilka övergavs då de politiska motsättningarna minskat mellan producenter och konsumenter av olja och dess derivat. Tjugo år senare gav förbränningsmotorns utsläpp av oönskade gaser (HC, CO, NOx) ett nytt ljus på elfordon. Problemen med konventionella fordon kunde dock minskas genom förbättrade förbränningsprocesser samt introduktionen av avgasefterbehandlingssystem. Fordon med olika grad av elektrifiering och olika kombinationer av energilager och momentkällor förutspås komma att stå för en ansenlig andel av nyfordonsförsäljningen 4. Globalt antas t.ex. mellan 1 Större delen av etanolen i bränslet E85 som säljs i Sverige kommer f n från Brasilien. 2 The Comeback of the Electric Car? - The Boston Consulting Group, Inc Den primära energikällan kan påverka Well-to-wheel-analysen för ett elfordon i mycket större utsträckning än för ett konventionellt fordon. Samma elfordon som framförs under samma förutsättningar och därmed behöver laddas med lika stor mängd energi genererar olika mycket växthusgaser i Sverige jämfört med Tyskland. 4 Gaining traction - A customer view of electric vehicle mass adoption in the U.S. automotive market - Deloitte Plugging Into the Electric Car Opportunity PRTM Pathway to a Low-Carbon Economy McKinsey & Company

7 10 och 20% av de personbilar som säljs 2020 ha någon form av elektrisk drivlina. Liknande siffror gäller även för andra typer av fordon som t.ex. tunga fordon i stadstrafik och vissa typer av tvåhjulingar. Ett teknikskifte som med tiden antas komma att gälla en stor andel av marknaden gör att varje etablerat fordonsbolag måste erbjuda en helt eller delvis elektrifierad drivlina. Olika tillverkare har dock olika visioner om när, och på vilket sätt, detta teknikskifte kommer att ske. Även om de tekniska frågorna kan lösas så att dessa nya drivlinor klarar hela eller delar av uppgiften motsvarande dagens konventionella fordon, återstår utmaningen att matcha produkter med en fungerande infrastruktur och inte minst att sälja in en eller flera av dessa produkter till konsumenter, vagnparksägare och yrkesförare. Svensk industri har en förhållandevis stark roll som fordonsproducent, och givet att den elektriska drivlinan får fäste i ett eller flera segment på betydande marknader är det alltså nödvändigt för industrin att skaffa sig kunskap om vad som förväntas för fordon, fordonskomponenter, -system, åtföljande infrastruktur och kringtjänster. Att få och utveckla kunskap inom dessa områden kan till en del ses som ett arbete som kan genomföras horisontellt, på nationell nivå och komma många parter till godo. Vad är Electromobility? Begreppet Electromobility kan uppfattas som alltifrån introduktionen av start/stopfunktion i en personbil och mildhybrid till att vägtransporterna (och, dock utanför avgränsningarna för denna rapport, andra transportslag) utförs med el tankad från nätet som energibärare; lagrad i batterier, via strömavtagning eller på annat sätt. I den här rapporten, med fokus på fordonet, har begreppet använts i betydelsen elektrifiering av drivlinan. Utvecklingen av området Electromobility kan tekniskt/industriellt grovt delas upp i tre delar, fordonet, med relaterad industri, kraftproduktion, distribution och infrastruktur med dess industri och olika typer av kringtjänster, där de senare utvecklas av kraftindustrin, fordonsindustrin såväl som fristående och tillkommande aktörer (Figur 1). De tre huvudområden kommer att utvecklas under de kommande decennierna, delvis i samarbete, delvis separat nyttan med smarta nät beskrivs olika på olika marknader, men oftast med fler nyttor än de relaterade till batterifordon. Kringtjänster (med navigeringstjänster som exempel) kan relateras till laddinfrastruktur såväl som till andra kommersiella områden med åtföljande aktörsgrupper. Dessa delar kommer också att utvecklas specifikt för olika geografiska marknader, där en del varor, affärsmodeller och tjänster kommer att replikeras och bli globala, och andra skräddarsys efter en viss geopolitisk marknad. Ett exempel på det senare är större öar, där körsträckor och kraftgenereringsprofiler gör elfordon relativt sett mer attraktiva. Fordons som ryms inom begreppet Electromobility kan ha olika grader av elektrifiering och sträcker sig från mildhybrid, som inte kan tankas från elnätet, till ett dedicerat batterifordon som inte har någon förbränningsmotor.

8 De tekniska och ekonomiska krav som ställs skiljer sig markant mellan olika drivlinor (enligt Figur 2) och användningsområden, vilka ur ett Electromobilityperspektiv kan delas upp i (minst) fem grupper vilka beskrivs i det följande. Svensk industri finns representerad inom samtliga områden och har världsledande fordonstillverkare och underleverantörer inom vissa av dem. Fjärrtransporter, som kombinerar hög medelhastighet och långa körsträckor, innebär att hög densitet i lagringen av energi är viktig. Energilagring ombord för kontinuerlig elektrisk framdrift är i praktiken utesluten av vikt-, volym- och kostnadsskäl. Detta innebär att kontinuerlig tillförsel av elektricitet är det enda praktiskt möjliga alternativet om elektricitet från elkraftnätet skall användas. I en trafikstörd situation, med hög medelhastighet och stort tonnage, vilket är vanligt i Europeisk motorvägstrafik, ger bromsåtervinning en besparing som räknat i procent är relativt låg, men i totalbesparing per fordon ändå ger avsevärda besparingar. En anledning till att det ändå är svårt att motivera en hybridisering är ett starkt kostnadsfokus hos operatören och det faktum att många transporter är tågviktsbegränsade. Av detta skäl blir varjeytterligare kilo drivlina en belastning på det effektiva transportarbetet, och därmed transportörens intäktssida. Viktökningen från elmaskin och batterier kan balanseras något genom downsizing av förbränningsmotorn. Andra metoder för bränslebesparing som t.ex. effektivare utnyttjande av kringlaster, förbättrad aerodynamik och viktreduktion kan här ge goda resultat. Körmönster för urbana tunga transporter som stadsbussar, sopbilar och distributionsfordon karakteriseras av frekventa accelerations- och retardationsförlopp som medger återvinning av bromsenergi. Även elektrifiering av kringlaster så som kylaggregat och hydraulikanordningar har stor potential. För sopbilar motiveras elektrifieringen även av ljudbilden tysta elsopbilar möjliggör sophämtning även på natten. För fordon med givna rutter blir även semikontinuerlig laddning en möjlighet. Fordonet kan utrustas med energilagringskapacitet för att klara sig till nästa laddningsstation - som kan byggas ihop med hållplatser - och kan där fylla på energilagret. Även kontinuerlig elöverföring för t.ex. trådbussar är en möjlig och beprövad teknik.! Ingen av de idag tillgängliga energilagringsteknikerna ger möjlighet att använda elbilen på samma sätt som sin konventionella motsvarighet, då räckvidden är 70-80% kortare förutsatt samma storlek och utrustningsgrad. Som kompensation finns tre ansatser:

9 Räckvidden kan säkras genom ett hybridiserat fordon får energilager med högt energiinnehåll, vilket möjliggör elektrisk drift eller genom att installera en sekundär energikälla med hög energitäthet vilken kan utnyttjas i mån av behov. Energilagret laddas med hög effekt och får därmed ett energitillskott tillräckligt för att resan ska kunna fortsätta. Beroende på laddningsstationen och önskad energimängd blir laddtiden minuter. Energilagret konstrueras på ett sådant sätt att det kan tas av och ersättas med ett nyladdat batteri. Den effektiva laddningstiden kan då sänkas en nivå som närmar sig tankning av bensin- och dieseldrivna bilar. Det tomma batteriet kan sedan långsamt laddas upp i väntan på att nästa fordon kommer in för byte. Potentialen för bränslebesparing genom hybridisering är relativt liten på grund av måttlig andel av kinetisk energi som skulle kunna tas tillvara i ett elektriskt energilager. Dock används de flesta lätta fordon inte uteslutande i långväga trafik, vilket kan motivera hybridisering även här. " #$ Korta resor till och från arbete, och transporter för att handla eller leverera lättare gods lämpar sig väl för rena batterifordon. Fordon av personbilskaraktär får en räckvidd på upp till 160 km med dagens teknik. Det dagliga resebehovet är sällan längre än 50 km och fordonet är ofta parkerat ett par timmar eller mer mellan resorna, vilket möjliggör uppladdning. Inom segmentet ryms även andra typer av transporter som t.ex. elcyklar, elscootrar och liknande vilka tack vare lägre energiförbrukning är lättare att elektrifiera. Fordonssegmentet småbilar är relativt sett minst representerad i svensk fordonsindustri. För batterifordon är infrastrukturen viktig. Kostnaden för installation av lågeffekts-laddpunkter är liten i jämförelse med snabbladdningsstationer och batteribytessystem, men affärsmodellen är svår. Som komplement kan vanliga vägguttag och motorvärmaruttag användas under förutsättning att debitering kan ske enkelt eller energin tillhandahålls gratis. % & Begreppet arbetsmaskiner spänner över en stor mängd fordon vilka karakteriseras av extremt variabelt effektuttag från energikällan. I många fall ökas belastningen ytterligare av lyftarmar, verktyg och liknande vilka delvis förflyttas i horisontell led med små möjligheter till återvinning av energin. Genom att hybridisera drivlinan kan förbränningsmotorn arbeta med jämnare belastning vilket medger att mindre motorer kan användas, och dessutom finns möjlighet att återvinna potentiell energi från lyftarmar, verktyg och eventuell last. En elektrifiering av dessa laster möjliggör dessutom energiförsörjning från elnätet vid stationär drift. I många fall är det dock fråga om andra teknikspår för arbetsmaskiner än för de som kommer ifråga för de föregående kategorierna, framför allt beroende på betydligt hårdare arbetsmiljö än för vägfordon. ' Denna rapport har tagits fram av Viktoriainstitutet 5 på uppdrag av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Rapporten är en del projektet Electromobility och initierades av FFI:s styrelse. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin för att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri bedömts ha stor betydelse för tillväxten. Satsningen, som initialt sträcker sig från , innebär FoU-verksamhet 5

10 för ca 1 miljard SEK per år varav de offentliga medlen utgör hälften. Kansliet som koordinerar FFI s verksamhet är lokaliserat på VINNOVA, Verket för Innovationssystem. " ()** " () Denna rapport har som syfte att ge underlag till beslut kring hur forskning och kunskapshöjande åtgärder av olika slag skall genomföras för att optimera insatta resurser, givet en industriell strukturomvandling i samband med det pågående teknikskiftet mot Electromobility. " Teori kring orsak och verkan för detta förestående teknikskifte kan sökas på många olika håll. Att välja ett så kallat Teknologiskt System (Carlsson, 1995; Hughes, 1989; Jacobsson och Johnson, 2000) som nivå för analysen kan motiveras av att innovation i ett givet företag inte kan förstås endast genom att se till vilka beslut som fattas på företagsnivå andra faktorer som politiska villkor, marknadsintegration, lagkrav och samarbetsmönster mm påverkar utvecklingen jämte beslut, resurser och kompetens inom ett visst företag. För att överföra kunskap och implementera innovationer i större teknologiska system krävs också ett internationellt nätverk. Från ett industridynamiskt perspektiv inbegriper utvecklingen som beskrivs i denna studie flera tekniska system (Hughes, 1983): elkraftsystemet, systemet fordon/väg samt produktion och distribution av flytande och gasformiga bränslen, vilka samtliga står under ett starkt omvandlingstryck från klimathotet samt från det skpeak oil 6. Historiskt har även den lokala miljön starkt påverkats av och påverkat dessa system, men i takt med teknikutvecklingen har energiförbrukning och klimatpåverkan kommit att bli huvudfrågorna, vid sidan av barriäreffekter mm. Vägtransportsystemet självt förutspås en hälsosam framtid även om formerna är under omdaning fordonsforskarna Dan Sperling och Deborah Gordon (2009) ser världens fordonspark fördubblas till två miljarder fordon under de närmaste 20 åren. De tre systemen har dock både var för sig och tillsammans starka inlåsningseffekter (Arthur, 1989), givet bl a de stora investeringar som gjorts, vilket försvårar förändring, särskilt för etablerade aktörer. Historien har visat på många tillfällen då innovationer har öppnat upp för tillkommande aktörer, medan de etablerade producenterna haft svårt att ställa om till den nya tekniken. Tushaman & Andersson (1986) argumenterar för att innovationer kan verka kompetensförstärkande eller -förstörande där den förra gynnar etablerade aktörer medan den senare innebär en större möjlighet för nya att etablera sig. Samtidigt visar historien att innovationsgraden för en etablerad teknik kan öka dramatiskt om den konkurrensutsätts. Griliches (1960) föreslår att spridning sker när en teknik är lönsam eller användbar en lång period av utveckling som föregår bredare spridning är därför inte nödvändigtvis en följd av dålig information eller konservativt beteende. Olika delar av samhället kan samverka för industriell utveckling och teknisk förändring i vad som har kallats innovationssystem (Freeman, 1987). Systemen kan uppfattas eller beskrivas som nationella, teknikspecifika eller till och med regionala. Teknisk förändring är en viktig källa till produktivitetsökningar både i industrin och samhället i stort, och i förlängningen för ökat välstånd. Dock innebär teknisk förändring ofta utslagning av företag som inte följer med dessa förändringar gamla jobb försvinner och nya kommer till i en process som ekonomen Joseph Schumpeter redan på 1930-talet kallade kreativ förstörelse. Inte bara företag deltar i och påverkar denna förändring - samhället i form av dess politiska styrning och akademiska system är andra viktiga byggstenar (Edquist, 1997). 6 Den statistiska beskrivning av tillgångar och utvinningstakt för olja, som visar att produktionstaket för olja och gas på jorden i tiden ligger någonstans mellan 2000 och se t ex

11 Bakgrunden till uppdraget och den här rapporten är ett antagande om en förestående teknikförändring I publicerad litteratur återfinns två innovationsbegrepp vilka kan användas för att förstå olika utvecklingsspår. Disruptiv innovation innebär att produkten introduceras och initialt vidareutvecklas på en nischmarknad (Christensen, 1997). Allt eftersom produktens egenskaper utvecklas närmar den sig huvudmarknadens prestandakrav, vilket tillsammans med dess unika egenskaper kan forma produkten till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Om marknaden och produkten utvecklas tillsammans kan man tala om gemensam utveckling (co-evolution; XX, ) Radikal innovation uppstår då nya nyckelkomponenter adderas till en befintlig design (Henderson & Clark, 1990). Förändringen innebär att ny kunskap rörande komponenterna i sig, samt en omdefinition av produktens existerande gränssnitt, blir nödvändig. " + Att i fordonssammanhang definiera komponent och system och dra gränser däremellan är naturligtvis en grannlaga uppgift. I denna rapport avses grovt med komponent t ex en elmaskin eller elektrisk bakaxel eller batteri. Begreppet system används framförallt på två nivåer, dels i betydelsen innovationssystem, bestående av ett antal samverkande företag och institutioner, dels som tekniksystem, då på helfordonsnivå, som till exempel en drivlina. Andra akronymer och begrepp som används i rapporten: EV: electric vehicle, batteri-elfordon. OEM: Original Equipment Manufacturer, här i betydelsen fordonstillverkare, alltså ett bolag som monterar ihop ett komplett fordon och äger varumärket. PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle, Laddfordon, fordon där traktionsenergin delvis tas från elnätet. EREV: Extended Range Electric Vehicle, ungefär elbil med hjälpmotor SOC: state of charge, laddningsnivå (i batterier) Traktionsenergi: energi som används för att driva fordonet. Laddhybrid: hybridfordon som får en del av traktionsenergin från elnätet, dvs har sladd, och normalt laddare ombord. "", Projektet delades upp i två delar: en huvudstudie, där ett 40-tal intervjuer genomförts med representanter för den svenska fordonsindustrin; fordonstillverkare, underleverantörer och representanter för akademi och myndigheter. Intervjuerna har transkriberats och analyserats med speciellt utvecklad metod/mjukvara. Därutöver har en omvärldsanalys genomförts, där de producentoch konsumentmarknader som mest liknar eller påverkar svensk fordonsindustri har analyserats med avseende på ett teknikskifte mot Electromobility. Svenska exempel på industristöd och forskningsprogram har analyserats, delvis som en fortsättning på den analys som gjorts av Energimyndigheten (2009) och VINNOVA (2010:01). Slutligen har det svenska innovationssystemet analyserats, med fokus på svensk fordonsproduktion, men med tillägget att svenska underleverantörer inom olika områden kan tillhandahålla komponenter, system och tjänster även för utländska fordonstillverkare. Även möjligheter för akademin att försörja ett behov av ny kompetens för Electromobility har studerats, om än i mindre omfattning.

12 Material till omvärldsanalysen har samlats in vid intervjutillfälle, genom litteratursökning och bevakning av nyhetsflödet. På samma sätt som i Sverige håller övriga världen just på att utforma strategier och stödstrukturer vilket gör nyhetsflödet till en viktig ingång i sökandet av information. Cirka 1500 nyhetsartiklar inom området har granskats och där samma information publicerats av flera källor har en djupare källanalys gjorts genom att studera grundkällor så som pressreleaser och annat officiellt publicerat material. Först därefter har materialet använts i rapporten. Enbart en referens har dock angivits i rapporten. Giltigheten hos vissa delar av den insamlade information speciellt gällande stöd- och incitamentsprogram samt tekniska specifikationer - kommer att minska ju längre från dess publiceringsdatum vi kommer. Under projektets gång har tre workshops genomförts för med syfte att i plenum diskutera aktuella frågor och ge utrymme för parter utanför styrgruppen att påverka projektets utveckling. OEM, underleverantör, tjänsteleverantör, institut, universitet och berörda myndigheter har funnits representerade under samtliga workshops (se bilaga för deltagarförteckning). Under första workshopen identifierades ett antal teknikområden vilka ansågs kritiska för utvecklingen av Electromobility i Sverige. För att vidareförädla materialet och beskriva varje område fick deltagarna möjlighet att välja det teknikområde som låg närmast deras expertis och intresseområde för vidare arbete i grupper. Vid varje workshoptillfälle fanns dedicerad tid för vidare arbete i grupperna. Viss del av arbetet har även genomförts mellan de gemensamma mötena. "% + Rapporten innehåller en genomgång av dagens satsningar på Electromobility, samt en analys av hur det svenska innovationssystemet industri, universitet och högskola samt forskningsinstituten - kan utvecklas för att dra nytta av förestående teknikförändring. Kapitel ett, som du just avslutar, ger bakgrunden till Electromobility både som begrepp och projekt för olika transportslag, samt en teoretisk bakgrund till industriell utveckling och systeminnovation. Kapitel två beskriver utvecklingen av Electromobility på marknaderna utanför Sverige medan kapitel tre fokuserar på situationen innanför landets gränser. Kapitel fyra analyserar det ovanstående och lämnar förslag för insatser för utveckling för svensk industri. Stycket om kompetensförsörjning (3.4) har skrivits av Sture Eriksson.

13 -*. ) Marknaden för Electromobility styrs av ett flertal olika faktorer. Ett flertal länder stöttar introduktionen genom ökade forskningsanslag, förmånliga lån för omställning av produktionsresurser och subventioner vid inköp av fordon. Följande kapitel beskriver situationen i ett urval av nationer med industriell relevans för Sverige där drivkrafterna är speciellt tydliga. Insatser görs i en mängd ytterligare länder på liknande sätt och av snarlika orsaker. ) Trots fokus på exklusiva fordon vilka inte enkelt kan elektrifieras visar Europas största fordonsexportnation stort intresse för fordon med elektrisk drivlina. Förbundsriksdagen har utfärdat en nationell handlingsplan för Electromobility med tillhörande miljardstöd för dess genomförande, startat ett antal demonstrationsprojekt samt inrättat samordningsfunktioner för teknisk utveckling och kunskapsöverföring från universitet till industri (BMVBS, 2010; BMWI, 2009). Ett nationellt mål om en miljon elfordon på landets vägar 2020 har uttryckts, men utan incitament riktade till konsument för att påskynda utvecklingen. Den tyska fordonsindustrin producerade ,2 miljoner (tunga och lätta) fordon inom landets gränser och är därmed Europas klart största fordonsproducent 7. Den globala finanskrisen 2008 innebar minskad försäljning med 400 miljarder SEK 8 vilket ledde till akuta tillskott av likvida medel från staten till bl.a. Opel för att företaget överhuvudtaget skulle kunna överleva 9. Den ekonomiska tvärniten påverkade försäljningen för samtliga fordonstillverkare och dess underleverantörer med minst förlorade jobb som följd. Med en drygt tre fjärdedelar av den nationella energiproduktionen baserad på icke förnybara källor kräver målet på 40% minskning av utsläppen av växthusgaser (från 1990 års nivå) till 2020 incitament och reglering från regeringen 10. Förnybara energikällor stod för 10,1% av energitillförseln 2009, en tredubbling på tio år. Av det är ca 15% biomassa som omvandlas till 3 miljoner ton biobränsle för användning i fordon (BMU, 2010). Övriga drivmedel (50 miljoner ton; BMWI (2010)) är fossila vilket innebär att transportsektorn har en lång väg kvar att gå för att nå de uppsatta målen. / Finanskrisen gav regeringen en möjlighet att omedelbart påverka arbetet på fordonstillverkarnas utvecklingsavdelningar genom att villkora lån som behövdes för att hålla industrin under armarna. Företag med fokus på helt eller delvis elektrifierade drivlinor ges ge t.ex. möjlighet att låna pengar via European Clean Transport Facility i European Investment Bank under förmånliga former och gynnas på så sätt e-mobility Berlin I september 2008 lanserade RWE och Daimler utvärderingsprojektet e-mobility Berlin. Ett urval företag och privatpersoner erbjöds att hyra totalt 100 konverterade Smart-for-Two, med service och 18 månaders elektricitet inkluderat. Utöver fordonstestet innehåller projektet även utveckling och utvärdering av nödvändig infrastruktur med möjlighet till både lastbalansering och direkt debitering

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling

Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Kvartalsrapport nr 1 2013 Energi och hållbar utveckling Omvärldsrapport på uppdrag av Näringsdepartementet Dnr: 2013/125 Förord Tillväxtanalys fick i januari 2011 ett stående uppdrag från Näringsdepartementet

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK. Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:02 FRAMTID MED VÄXTVÄRK Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna? Titel: Framtid med växtvärk - Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Läs mer