FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA"

Transkript

1 Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA OCH ANDRA FÖRSÄKRINGSKASSOR SOM INTE HAR ANSVAR FÖR FÖRSÄKRINGSPREMIER FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 2003:3

2

3 FÖRESKRIFT/ANVISNING 1(1) Dnr 8/002/2003 Till sjukkassorna och andra försäkringskassor som inte har ansvar för försäkringspremier Fullmaktsstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a 2. mom. av bestämmelserna om ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om försäkringskassor (84/1999) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut av försäkringskassa Giltighetstid: tills vidare Ändrar/tillägger: Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar till sjukkassorna och andra försäkringskassor som inte har ansvar för försäkringspremier Dnr 15/002/2001 (2001:5) sådana de lyder ändrade. Punkterna 1, , 1.1.4, , och 2 har ändrats. Enhet: Försäkringsinspektionen FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL SJUKKASSORNA OCH ANDRA FÖRSÄKRINGSKASSOR SOM INTE HAR ANSVAR FÖR FÖRSÄKRINGSPREMIER Försäkringsinspektionen har i dag med stöd av ovan nämnda bemyndigande beslutat meddela bifogade föreskrifter och anvisningar med bilagor för sjukkassor och andra försäkringskassor som inte har ansvar för försäkringspremier. Föreskrifterna skall iakttas såsom förpliktande. Ytterligare information ger Försäkringsinspektionens försäkringsinspektionsavdelning. Överdirektör Hely Salomaa Direktör Timo Laakso

4

5 5 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING OCH BOKSLUT FÖR SJUKKASSA Uppgörande av resultaträkning PREMIEINKOMST INTÄKTER OCH KOSTNADER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar Kostnader för placeringsverksamheten Justering av uppskrivning av placeringar Valutakursdifferenser ERSÄTTNINGSKOSTNADER Ersättningar som utbetalats på basis av sjukförsäkringslagen Ersättningar som utbetalats på basis av lagen om rehabiliteringspenning Folkpensionsanstaltens andel Övriga utbetalda ersättningar Minskning av dispositionsfonden Ändring av ersättningsansvaret SKÖTSELKOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR ÖVRIGA INTÄKTER OCH UTGIFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Uppgörande av balansräkning AKTIVA Immateriella tillgångar Placeringar Fastighetsplaceringar Placeringar i arbetsgivarföretag Övriga placeringar Fordringar Övriga tillgångar Aktiva resultatregleringar PASSIVA Eget kapital Grundfond och garantikapital Reservfond Dispositionsfond Övriga fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Ackumulerade bokslutsdispositioner Försäkringsteknisk ansvarsskuld/ersättningsansvar Försäkringspremieansvar Avsättningar Skulder Passiva resultatregleringar Förvaltningskostnader för placeringsverksamheten samt avskrivningar Behandling och värdering av placeringar och fordringar inom bokföringen PLACERINGAR Värdering utgående från anskaffningsutgiften Gängse värde Anskaffningsutgift Uppskrivning Ändring av tillgångens användningssyfte samt uppskrivning Bokföring FORDRINGAR Fastställande av gängse värde på placeringar FASTIGHETSPLACERINGAR ÖVRIGA PLACERINGAR SPECIALFÖRESKRIFTER... 16

6 6 1.6 Föreskrifter om bilageuppgifter BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Förvaltningskostnader Specifikation av nettointäkterna från placeringsverksamheten BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN Bilageuppgifter om aktiva i balansräkningen Placeringar Bilageuppgifter om passiva i balansräkningen Förändring av eget kapital Försäkringsteknisk ansvarsskuld BILAGEUPPGIFTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Övriga särskilda föreskrifter KASSANS REGISTER HANDLINGAR OCH REDOGÖRELSER SOM SKALL LÄMNAS IN TILL FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONEN Berättelse om kassans verksamhet och tillstånd (statistisk berättelse)... 23

7 7 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING OCH BOKSLUT FÖR SJUKKASSA I anledning av 6 kap. 77 & 2 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992) samt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för sjukkassa utfärdar Försäkringsinspektionen en föreskrift som gäller bokföring och bokslut för sjukkassa och annan försäkringskassa som inte har försäkringspremieansvar. Vid uppgörande av kassans bokslut iakttas: stadgandena i lagen om försäkringskassor (1164/92)(FKL); stadgandena i bokföringslagen (1336/97) (BokfL) till den del som fastställs i 6 kap. i lagen om försäkringskassor; stadgandena i bokföringsförordningen (1339/ 97)(BokfF) till den del som Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning fastställer; Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för försäkringskassa och pensionsstiftelse; Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar om bokföring och bokslut för sjukkassa; tillämpliga delar av handels- och industriministeriets beslut som utfärdats på basis av bokföringslagen samt bokföringsnämndens (BokfN) allmänna anvisningar. Kassans bokslut skall omfatta en verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt bilageuppgifter till dem. Dessutom bör resultaträkningen och balansräkningen för den föregående räkenskapsperioden ingå i bokslutet. Resultaträkningen och balansräkningen uppgörs enligt formulär som Social- och hälsovårdsministeriet fastställt. Kassans balansbok omfattar verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, bilageuppgifterna, underskrift av bokslutet, revisorns bokslutsanteckningar, samt en förteckning över bokföringsböcker, verifikationsslag och sättet att förvara dem (KPL 3 kap. 8 ). 1.1 Uppgörande av resultaträkning Om kassan lämnar mer detaljerade uppgifter än det formulär för resultaträkningen som utarbetats enligt SHM:s förordning förutsätter, är det möjligt att använda bilagor eller addera kategorier till formuläret. Om kassan väljer att addera kategorier till formuläret, är det inte tillåtet att ändra på huvudgruppernas kategorier, flytta på poster eller ändra på ordningen vilken posterna presenteras i. Onödiga kategorier kan dock utelämnas. I resultaträkningen presenteras poster som försämrar resultatet samt negativa differenser med förtecknet minus (-). Det är inte tillåtet att kvittera intäkter och kostnader mot varandra (bruttoprincipen) om inte det är uttryckligen tillåtet PREMIEINKOMST Räkenskapsperiodens försäkringspremieinkomst enligt prestationsprincipen specificeras i understödsavgifter och medlemsavgifter enligt formuläret för resultaträkningen.

8 8 Försäkringspremier som förfallit under räkenskapsperioden men som betalas under den följande räkenskapsperioden bokförs som försäkringspremieintäkter för räkenskapsperioden samt som aktiva resultatregleringar i balansräkningen. Försäkringspremier som gäller den följande räkenskapsperioden men som betalats under den innevarande räkenskapsperioden upptas inte som intäkter för räkenskapsperioden utan noteras i Övriga skulder/förskott på försäkringspremier. det indexbundna lånet. Beloppet av den ränteintäkt som inkluderats i anskaffningsvärdet skall anges i bilageuppgifterna till bokslutet (punkt ). Intäkter av fastighetsplaceringar utgörs av hyror och ersättningar för användning, intäkter av försäljning av virke och jordmaterial, utdelning på fastighetsaktier, gottgörelse för bolagsskatt och andra motsvarande fastighetsintäkter samt ränta på lånefordringar från kassans fastighetssamfund INTÄKTER OCH KOSTNADER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Återföring av nedskrivning av placeringar se punkt 1.4. Valutakursintäkter se punkt Vid bokföring av intäkter och skulder av placeringsverksamheten iakttas bruttoprincipen. Även intäkter och kostnader av värdepapper, fastigheter och fastighetsaktier av anläggningstillgångskaraktär utgör intäkter och kostnader av placeringsverksamheten. Den kalkylmässiga hyran för egna lokaler eller andra kalkylmässiga poster upptas inte i resultaträkningen Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten utgörs bl.a. av dividendintäkter, ränteintäkter, indexhöjningar av tillgodohavanden och värdepapper, intäkter av försäljning av placeringstillgångar och anläggningstillgångar, återförande av nedskrivningar samt andra motsvarande intäkter av placeringsverksamheten. Dividendintäkter utgörs av dividender på aktier och andelar och andra dylika vinstandelar. Dividender och andra vinstandelar bokförs i regel för den räkenskapsperiod under vilken beslut om utdelning fattats (se Bokföringsnämndens utlåtanden 1269/1994 och 1542/ 1998). Ränteintäkter utgörs av de upplupna räntorna på placeringar och fordringar. Periodiseringen av differensen mellan finansinstrumentens nominella värde och anskaffningsvärde upptas som en ökning eller minskning av ränteintäkterna under värdepapperets löptid (se SHM:s förordning). Intäkterna från ett indexreglerat lån kan bokföras som ränteintäkt för räkenskapsperioden och en ökning av anskaffningsvärdet endast om den emitterande parten eller en annan part i de ursprungliga lånevillkoren eller i något annat skriftligt dokument förbundit sig att betala intäkten. Arrangemanget som garanterar intäkterna bör vara bindande för den emitterande parten eller annan part så att det inte är möjligt att häva arrangemanget under lånetiden. Anskaffningsvärdet jämte adderad avkastning får inte vara högre än det gängse värdet på Uppskrivning av placeringar Uppskrivning av placeringar bokförs på denna punkt. Se punkt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten utgörs bl.a. av kostnader för fastighetsplaceringar, räntekostnader och andra kostnader för främmande kapital, förluster för försäljning av placeringstillgångar samt kostnader och avskrivningar som är hänförliga till förvaltningskostnader för placeringsverksamheten. Kostnader för fastighetsplaceringar utgörs av förvaltningskostnader för fastigheterna, skötsel- och kapitalvederlag för fastighetsaktier, kreditförluster från hyresfordringar, fastighetsskatt, skogsvårdsavgift, och andra direkta kostnader för fastighetsplaceringar samt kostnader och avskrivningar som är hänförliga till förvaltning av fastighetsplaceringarna. Under Kostnader för fastighetsplaceringar införs avskrivningar av byggnader som utgör en del av placerings- och anläggningstillgångarna samt avskrivningar av maskiner och anläggningar som utgör en beståndsdel av dessa byggnader. Under Räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital bokförs upplupen ränta på skulder inklusive ränta på fastighetsplaceringar samt övriga kostnader för främmande kapital. Som räntekostnader upptas även indexhöjningar av skulder samt höjningar som betalas enligt räntelagen (633/82) samt 91 i lagen om försäkringskassor på basis av fördröjning av förmåner. Kostnader för övriga placeringar är bl.a. kreditförluster från räntefordringar samt kostnader och avskrivningar som är hänförliga till förvaltning av placeringar (se punkt 1.3.).

9 9 Kreditförluster från fordringar som ingår i placeringarna behandlas som nedskrivningar. Nedskrivningar se punkt 1.4. Valutakursförluster se punkt Justering av uppskrivning av placeringar Justering av uppskrivning av placeringarna upptas på denna post och de behandlas mer detaljerat i punkt Valutakursdifferenser Valutakursdifferenser behandlas i bokföringen i regel som korrektivposter till intäkter eller utgifter, medan kursdifferenser i anknytning till finansieringstransaktioner behandlas som övriga intäkter/utgifter från placeringsverksamheten. Mindre kursdifferenser som uppkommit som korrektivposter för utgifter eller intäkter kan behandlas som Övriga intäkter/utgifter från placeringsverksamheten. Jämsides med valutakursvinsten från placeringstillgångarna upptas också de andra tillgångsposterna i balansräkningen som intäkter av placeringsverksamheten, medan valutakursförluster hänförliga till dem upptas som kostnad för placeringsverksamheten. På behandlingen av kursdifferenser tillämpas relevanta avsnitt i Bokföringsnämndens allmänna instruktion ( ) om konvertering av fordringar i utländsk valuta samt skulder och andra förbindelser till finländsk valuta Folkpensionsanstaltens andel Under punkten Folkpensionsanstaltens andel upptas den andel av sjukförsäkringsfonden som motsvarar de ersättningar enligt sjukförsäkringslagen som arbetsplatskassan utbetalat under räkenskapsperioden samt Folkpensionsanstaltens andel av de utbetalade förmånerna som motsvarar de förmåner som erlagts på basis av lagen om rehabiliteringspenning. Om förskottsandelarna avviker från de erlagda ersättningarna och förmånerna, upptas skillnaden i balansräkningen som en aktiv eller passiv resultatjustering. I resultaträkningen är summan av ersättningar enligt SjukförsL samt förmåner enligt lagen om rehabiliteringspenning och folkpensionsanstaltens andel i anslutning till dem alltid noll Övriga utbetalda ersättningar Under Övriga erlagda ersättningar upptas, förutom de ersättningar som kassan erlagt under räkenskapsperioden som stadgeenliga tilläggsförmåner, även ersättningar från kassans dispositionsfond. Andra kassor än arbetsplatskassor (s.k. kompletterande kassor) upptar samtliga erlagda ersättningar på denna punkt Minskning av dispositionsfonden Som en minskning av dispositionsfonden upptas med negativt förtecken (- tecken) samma ersättningsbelopp för räkenskapsperioden som upptagits i dispositionsfonden. Motsvarande tillvägagångssätt tillämpas om kassan har en annan fond som motsvarar dispositionsfonden. Då används den aktuella fondens rubrik i stället för dispositionsfonden ERSÄTTNINGSKOSTNADER Ersättningar som utbetalats på basis av sjukförsäkringslagen Ersättningar som en i sjukförsäkringslagen (364/1963) (SjukförsL) avsedd arbetsplatskassa utbetalat enligt SjukförsL upptas i resultaträkningen under punkten Erlagda ersättningar på basis av sjukförsäkringslagen Ersättningar som utbetalats på basis av lagen om rehabiliteringspenning Eventuella förmåner som arbetsplatskassan erlagt under räkenskapsåret på basis av lagen om rehabiliteringspenning upptas i resultaträkningen under Erlagda ersättningar på basis av lagen om rehabiliteringspenning Ändring av ersättningsansvaret Som ändring av ersättningsansvaret upptas skillnaden mellan ersättningsansvaret vid utgången av räkenskapsperioden och utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden. Om kassans kalkylmässiga ersättningsansvar vid utgången av räkenskapsperioden är större än det föregående årets ersättningsansvar, upptas differensen med negativt förtecken (förtecknet -) i resultaträkningen. Om ersättningsansvaret har minskat, upptas minskningen av ersättningsansvaret i resultaträkningen som en resultatförbättrande post. När det gäller beräkning av ersättningsansvaret, se punkt och 2.1 i dessa föreskrifter.

10 SKÖTSELKOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Under Skötselkostnader för kassan upptas alla kostnader som är hänförliga till förvaltning av kassan förutom förvaltningskostnaderna för placeringsverksamheten, vilka upptagits under Kostnader för placeringsverksamheten. På denna punkt antecknas även alla avskrivningar förutom de avskrivningar som upptagits som kostnader för placeringsverksamheten. Dessutom införs på denna punkt kostnader för förvaltning av verksamheten enligt SjukförsL och verksamheten enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991). Här införs även avgiften för finansiering av försäkringsinspektionen samt årsavgiften för Försäkringskassornas förening. Folkpensionsanstaltens andel av kostnaderna för förvaltningen av arbetsplatskassan uppges separat i förvaltningskostnaderna ÖVRIGA INTÄKTER OCH UTGIFTER Övriga intäkter utgörs av poster som inte omedelbart har samband med kassans ordinarie verksamhet eller placeringsverksamhet i anknytning till den. Övriga utgifter motsvarar till innehållet övriga intäkter BOKSLUTSDISPOSITIONER Under Bokslutsdispositioner upptas ändringen av frivilliga reserveringar (BokfL 5 kap. 15 ) och den upptas som differensen av reserveringarna i början och vid utgången av räkenskapsperioden. 1.2 Uppgörande av balansräkning Om kassan lämnar mer detaljerade uppgifter än det formulär för resultaträkningen som utarbetats enligt SHM:s förordning förutsätter, är det möjligt att använda bilagor eller addera kategorier till formuläret. Om kassan väljer att addera kategorier till formuläret, är det inte tillåtet att ändra på huvudgruppernas kategorier, flytta på poster eller ändra på ordningen vilken posterna presenteras i. Onödiga kategorier kan dock utelämnas AKTIVA Immateriella tillgångar Under Immateriella tillgångar upptas bl.a. immateriella rättigheter och andra utgifter med lång verkningstid. Som immateriella rättigheter uppges såväl separat överlåtningsbara rättigheter som andra rättigheter, som t.ex. licenser på inköpta dataprogram. Andra utgifter med lång verkningstid utgörs av t.ex. utgifter för ombyggnad av hyres- och aktielägenheter, icke överförbara anslutningsavgifter, utgifter för planering och programmering av dataprogram samt andra dylika utgifter med lång verkningstid under förutsättning att de aktiverats Placeringar Sjukkassans placeringar utgörs av placeringstillgångar samt av värdepapper av anläggningstillgångskaraktär, fastigheter och fastighetsaktier som upptagits som placeringar. Under placeringar bokförs separat fastighetsplaceringar, placeringar i arbetsgivarföretag och övriga placeringar Fastighetsplaceringar Under Fastigheter upptas fastighetsobjekt som är i sjukkassans direkta ägo, dvs. fastigheter, byggnader, konstruktioner eller anläggningar belägna på annans mark, anskaffningsutgifter för hyresrättigheter i fastigheter, lantegendomar, obrutet område, vattenområde, samt rättighet till användning av vattenkraften i ett vattenkraftverk som är i drift under förutsättning att denna användningsrätt bekräftats med inteckning. Till fastigheterna anses höra förutom jordområdet och byggnaden även inventarierna i anslutning till dem samt anslutningsavgifterna. I anskaffningsutgifterna för hyresrättigheter i fastigheter inkluderas anskaffningsutgifter för land- och vattenområden, byggnader och konstruktioner, som har aktiverad enligt BFL 5 kap. 11. Under fastighetsaktierna upptas aktierna i ömsesidiga bolag samt andra bostads- och fastighetssamfund och förvaltningssamfund som endast äger fastigheter och/ eller fastighetsaktier. Placeringar i egentliga fastighetsplaceringssamfund upptas i balansräkningsposten aktier och andelar. Även förskottsbetalningar i anslutning till fastighetsplaceringar samt objekt under byggnad uppges som fastighetsplaceringar. Som lånefordringar från egna fastighetsföretag bokförs skuldebrevstillgodohavanden kapitallån som inte kan handlas på sekundärmarknaden och kontotillgodohavanden från fastighetsföretagen under byggnadstiden.

11 Placeringar i arbetsgivarföretag Aktier och andelar i arbetsgivarföretag i försäkringskassan ägo upptas under punkten Aktier och andelar i arbetsgivarföretag. Skuldebrev som arbetsgivaren emitterat bokförs under punkten Penningmarknadsinstrument från arbetsgivarföretag. Under punkten Skuldebrevsfordringar från arbetsgivarföretag upptas fordringar av vilka det utfärdats skuldebrev. Under punkten Tillgodohavanden från arbetsgivarföretag bokförs samtliga tillgodohavanden från arbetsgivarföretag förutom skuldebrevstillgodohavanden. Under punkten Övriga placeringar i arbetsgivarföretag upptas samtliga placeringar i arbetsgivarföretag som inte ingår i de ovannämnda posterna Övriga placeringar Aktier och andelar: Som aktier och andelar upptas t.ex. aktier i aktiebolag, optionsbevis, andelsbevis i andelslag, andelar i kommanditbolag, andelar i placeringsfonder, telefonandelsbevis samt överföringsbara anslutningsavgifter. Finansmarknadsinstrument: Som finansmarknadsinstrument upptas finansmarknadsinstrument och andra värdepapper med fast avkastning som emitterats av kreditinstitut och andra samfund samt staten, kommuner eller andra offentliga samfund. Värdepapper med ränta som ändras på basis av bestämda faktorer, som t.ex. bankernas marknad eller räntefoten på euromarknaden, måste betraktas som finansmarknadsinstrument. Finansmarknadsinstrument utgörs bl.a. av placerings-, företags- och kommuncertifikat, statens skuldförbindelser, obligationer, debenturer, konvertibla skuldebrevslån, optionslån, indexreglerade lån (t.ex. indexobligations- och aktieindexlån), kapitallån som kan handlas på sekundärmarknaden, övriga masskuldebrevslån, depositionsbevis, och andra motsvarande innehavarskuldförbindelser och orderskuldförbindelser som handlas på sekundärmarknaden. Fordringar på inteckningslån: Inteckningslån som ingår i Övriga placeringar uppges separat i balansräkningen. Med fordringar på inteckningslån avses lånefordringar som har en fastihgetsinteckning som säkert Övriga lånefordringar: Under lånefordringar som upptas på olika håll i balansräkningen bokförs penninglån som hänför sig till sjukkassans låneverksamhet. Under Övriga lånefordringar upptas samtliga lånefordringar som inte införs under Lånefordringar från egna fastighetsföretag eller Inteckningslånefordringar. Depositioner: Som Övriga placeringar upptas sådana depositioner hos kreditinstitut vars uttag är belagda med tidsbegränsning (inkl. over night-depositioner). Depositioner som inte är belagda med tidsbegränsning eller andra begränsningar införs under posten Kassa och banktillgodohavanden även om de skulle ge ränteavkastning. Övriga placeringar: Som Övriga placeringar upptas alla placeringar som inte faller i någon av de ovannämnda kategorierna. Om beloppet på placeringar av detta slag är väsentligt, bör de specificeras i bilageuppgifterna till balansräkningen Fordringar Som fordringen upptas sådana fordringen som bygger på ett dokument som fastställer gäldenären, t.ex. ett köpebrev eller en faktura. Även ersättningar som erlagts i förskott upptas i denna grupp Övriga tillgångar Materiella tillgångar Som maskiner och inventarier upptas kontorsmaskiner, datorutrustning, andra liknande maskiner och anläggningar samt möbler. Som övriga materiella tillgångar upptas tillgångar av s.k. anläggningstillgångskaraktär som inte upptagits som placeringstillgångar eller maskiner och inventarier. Materiella tillgångar indelas inte i undergrupper om inte posterna uppgår till väsentliga belopp. Kassa och bank Under balansposten Kassa och bank upptas kontanta medel samt de banktillgodohavanden som inte är belagda med tidsbegränsning eller annan begränsning. Övriga tillgångar Under Övriga tillgångar upptas tillgångar som inte bokförts under andra poster i balansräkningen.

12 Aktiva resultatregleringar Som resultatregleringar upptas kalkylmässiga poster som gäller periodisering av intäkter och utgifter (inkomstrester och utgiftsförskott). Under resultatregleringar upptas bl.a. upplupna skulder och hyror på bokslutsdagen vilka ännu inte betalts samt understödsoch medlemsavgifter som förfallit under räkenskapsperioden men som betalas under den följande räkenskapsperioden PASSIVA Eget kapital Grundfond och garantikapital Med grundfond och garantikapital avses de poster som nämns i 13 3 mom. i lagen om försäkringskassor. Kassans stadgar ger mer detaljerade föreskrifter om dessa poster Reservfond Reservfonden används och utökas enligt 75 i lagen om försäkringskassor och kassans stadgar. När reservfonden är minst lika stor som den genomsnittliga premieinkomsten för räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna, dvs. när reservfonden är full, är det inte längre obligatoriskt att göra en avsättning till reservfonden Dispositionsfond Med dispositionsfonden avses den fond som fastställs i kassans stadgar och till vilken kan överföras den del av räkenkapsperiodens överskott som enligt stadgarna inte behöver avsättas till reservfonden. Dispositionsfonden används enligt kassans stadgar. Om kassans bokslut visar ett underskott, kan inte dispositionsfonden användas för annat ändamål till den del som motsvarar underskottet innan kassamötet fattat beslut om hur underskottet skall täckas Övriga fonder Om kassan bland övriga fonder har en fond som motsvarar dispositionsfonden, tillämpas på denna fond föreskrifterna om dispositionsfonden som presenterats ovan i punkt Kassan kan ha ytterligare fonder för eget kapital som uppkommer genom donationer, testamenten osv. till kassan. Dessa fonder upptas som övriga fonder under egna separata rubriker. I fråga om användningen av dessa fonder bör 76 1 i lagen om försäkringskassor iakttas Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Om inte kassans egna fonder för eget kapital förslagit för att täcka underskotten från tidigare räkenskapsperioder, upptas den icke täckta delen av skulden under punkten Över-/underskott för föregående räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) På denna punkt införs över-/underskottet för räkenskapsperioden Ackumulerade bokslutsdispositioner Som ackumulerade bokslutsdispositioner upptas frivilliga reserveringar enligt BokfL 5 kap Försäkringsteknisk ansvarsskuld/ Ersättningsansvar Enligt 80 1 mom. i lagen om försäkringskassor utgörs försäkringskassans ansvarsskuld av det ersättningsansvar som motsvarar de ersättningsbelopp som skall erläggas på basis av försäkringsfall och som ännu inte erlagts vid utgången av räkenskapsperioden. Enligt 81 i lagen om försäkringskassor fastställer Försäkringsinspektionen beräkningsgrunderna för ersättningsansvaret, vilka kassan skall iaktta. Ersättningsansvaret beräknas på basis av den grund för beräkning som fastställts av Försäkringsinspektionen. I samband med detta betraktas förfallna ersättningar som är obetalda vid utgången av räkenskapsperioden ingå i ersättningsansvaret, och de beaktas inte separat vid uppgörelse av bokslut. Ersättningsansvaret måste beräknas enligt denna grund för beräkning även om kassan inte har obetalda ersättningar vid bokslutsögonblicket. Beräkningsgrunden för ersättningsansvaret är densamma för en arbetsplatskassa som bedriver verksamhet enligt SjukförsL och en sjukkassa som bedriver annan verksamhet än verksamhet enligt SjukförsL (s.k. kompletterande kassa). Ersättningsansvaret utgör sju procent av det sammanlagda beloppet av de ersättningar som under räkenskapsperioden erlagts på basis av kassans stadgar i form av tilläggsförmåner (arbetsplatskassor) eller förmåner (kompletterande kassor) Försäkringspremieansvar På basis av lagen om försäkringskassor 80 2 mom. kan Försäkringsinspektionen bestämma att det s.k.

13 13 försäkringspremieansvaret bör inkluderas i ansvarsskulden om omfattningen av kassans verksamhet, förmånernas art eller något annat särskilt skäl kräver det. Instruktioner i samband med detta ges av Försäkringsinspektionen beroende på fall Avsättningar Som Avsättningar behandlas framtida utgifter och förluster som avses i 5 kap. 14 i bokföringslagen Skulder Som skulder upptas skulder som bygger på skuldebrev, köpebrev, inköpsfaktura eller annat dokument som fastställer skuldbeloppet och fordringsägaren. Som skuld upptas t.ex. leverantörsskulder, skulder för förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter för betalda löner samt andra socialskyddsrelaterade poster som redovisas i samband med förskottsinnehållningen. Försäkringspremier som erlagts under räkenskapsperioden men som gäller följande räkenskapsperiod inkluderas inte i premieintäkterna för perioden utan upptas på denna post. Lån från arbetsgivarföretag anges separat Passiva resultatregleringar På denna balanspost upptas poster av kalkylmässig karaktär som gäller periodisering av utgifter och intäkter (utgiftsskulder och inkomstförskott). Som utgiftsskulder upptas på denna balanspost t.ex. obetalda löner och semesterpenningar inkl. lönebikostnader, obetalda pensioner samt obetalda hyror och räntor. 1.3 Förvaltningskostnader för placeringsverksamheten samt avskrivningar Som förvaltningskostnader för placeringsverksamheten upptas löner, arvoden, lönebikostnader och andra dylika utgifter och avskrivningar som hänför sig till förvaltning av placeringsverksamheten. 1.4 Behandling och värdering av placeringar och fordringar inom bokföringen PLACERINGAR Värdering utgående från anskaffningsutgiften Vid anskaffningsögonblicket värderas placeringarna till den ursprungliga anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften för byggnader upptas under sin verkningstid som utgift genom avskrivningar. Om placeringens gängse värde sjunker under den ursprungliga anskaffningsutgiften eller under den återstående anskaffningsutgiften, bör anskaffningsutgiften minskas med värdenedskrivning, om inte annat fastställts (se undantaget i lagen om försäkringskassor 74 b 1 och 2 mom. samt SHM:s förordning). En nedskrivning bör återföras till anskaffningsutgiften med en andel som motsvarar ökningen av det gängse värdet. Nedskrivningar samt återföring av nedskrivningar upptas i resultaträkningen på posten Intäkter/kostnader av placeringsverksamheten. Om anskaffningsutgift och nedskrivning av penningmarknadsinstrument se SHM:s förordning. Om avkastningen på ett indexreglerat lån och dess anskaffningsutgift se punkt Om den emitterande parten av ett indexreglerat lån i lånevillkoren förbundit sig att återbetala lånets nominella värde till en bestämd kurs, tillämpas på lånet principen om anskaffningsutgift och nedskrivning som bygger på ministeriets förordning Gängse värde Det gängse värdet på placeringar fastställs enligt punkt Anskaffningsutgift Ursprunglig anskaffningsutgift: Den ursprungliga anskaffningsutgiften för placeringar fastställs enligt bokföringslagens 4 kap. 5 1 och 2 mom. samt lagen om försäkringskassor 74 och 74 a 1 mom. Om fasta utgifter inkluderas i anskaffningsutgiften, bör Bokföringsnämndens allmänna anvisning om detta iakttas ( ). löner, arvoden, lönebikostnader och andra kostnader avskrivning av maskiner och inventarier, immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid som gäller placeringsverksamheten Som anskaffningsutgift för optionslån betraktas, i de fall då optionslånet inte införskaffats separat från optionsbevis, det första offentligt noterade marknadspriset efter teckning eller förvärv på annat sätt. I de fall där ett sådant pris inte kan fastställas, utgörs priset av nuvärdet på låneandelens kapital- och ränteflöde som diskonterats med marknadsräntan.

14 14 Anskaffningsutgift i utländsk valuta omräknas till finska mark för fordringarnas del enligt 5 kap. 3 i bokföringslagen på basis av bokslutsdagens kurs. När det gäller andra placeringar tillämpas motsvarande kurs vid förvärvsögonblicket. Återstående anskaffningsutgift: Med den återstående anskaffningsutgiften för en placering avses differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften samt summan av upplupna avskrivningar och upplupna nedskrivningar. Den återstående anskaffningsutgiften för penningmarknadsinstrument inkluderar motposten till den i punkt avsedda periodiseringarna. Avskrivning av byggnader samt nedskrivning och återföring av nedskrivning: Anskaffningsutgiften för byggnader inklusive byggnadernas konstruktionsdetaljer, inventarier och utgifter med lång verkningstid avskrivs under sin verkningstid (74 b 1 mom, i lagen om försäkringskassor) utan en på förhand uppgjord plan. Med avskrivningarna är det möjligt att sänka anskaffningsutgifterna för byggnaderna med resultatpåverkan. Förutom avskrivning, skrivs värdet på byggnad ner till den del som det inte är möjligt att med avskrivningar sänka byggnadens återstående anskaffningsutgift till en nivå som motsvarar byggnadens gängse värde. Nedskrivningen av byggnaderna upptas då som kostnad för placeringsverksamheten. Nedskrivning utförs om fastighetens gängse värde på bokslutsdagen är lägre än dess återstående anskaffningsutgift. Med återstående anskaffningsutgift avses differensen mellan anskaffningsutgiften samt upplupna avskrivningar och nedskrivningar av anskaffningsutgiften. Om byggnadens gängse värde överskrider den återstående anskaffningsutgiften, återförs nedskrivningen högst till en nivå som motsvarar byggnadens ursprungliga anskaffningsuppgift. Återföringen av en nedskrivning får inte överskrida den tidigare bokförda nedskrivningen. Korrigeringen av nedskrivningen görs efter avskrivning. Vid beräkning av återföringen av nedskrivningen motsvarar den ursprungliga anskaffningsutgiften anskaffningsutgiften för byggnaden efter avskrivningar. Återföringen av nedskrivningen upptas som intäkt från placeringsverksamheten Uppskrivning Värdet på placeringar kan skrivas upp enligt 74 b 3 mom. i lagen om försäkringskassor. Vid uppskrivning måste försiktighetsprincipen iakttas. Ifall anskaffningsutgiften för tillgången skrivits ned, måste nedskrivningen först återföras enligt punkt Avskrivningar på byggnader återförs inte. Endast den andel av som överskrider den ursprungliga anskaffningsutgiften efter avskrivningar upptas som uppskrivning. En intäktsförd uppskrivning av byggnaden avskrivs enligt punkt Uppskrivningen bör hävas eller justeras till den del placeringens gängse värde sjunkit under det uppskrivna värdet eller om tillgången förstörts. När det gäller byggnader justeras en obefogad intäktsförd uppskrivning genom nedskrivning. Om det gängse värdet sjunker under anskaffningsutgiften före avskrivningar, tillämpas på denna andel föreskrifterna om nedskrivning i punkt Om uppskrivningen intäktsförts, utgörs försäljningsvinsten eller -förlusten av skillnaden mellan försäljningspriset samt den återstående anskaffningsutgiften och de intäktsförda uppskrivningarna. På basis av ändring av tillgångens användningssyfte genomförs inte hävning eller justering av uppskrivning Ändring av tillgångens användningssyfte samt uppskrivning En nyttighet upptas enligt 74 c i lagen om försäkringskassor som placeringstillgång eller anläggningstillgång till sitt bokföringsvärde. Om tillgångens användningssyfte ändras från placeringstillgång till anläggningstillgång eller tvärtom, justeras eller hävs inte en intäktsförd uppskrivning. Värdeuppskrivningarna följs dock upp i bokföring enligt det faktiska användningssyftet. Till följd av ändring av användningsändamålet kan även tillgångar som betraktas som anläggningstillgångar beläggas med intäktsförda värdeuppskrivningar Bokföring På basis av kassans bokföring måste det vara möjligt att utreda placeringarnas ursprungliga anskaffningsutgift, upplupna nedskrivningar, korrigeringar av nedskrivningar samt uppskrivningar separat för fordringar och för placeringar som betraktas som placerings- och anläggningstillgångar.

15 FORDRINGAR Fordringar värderas i bokföringen till nominellt värde, dock högst till sannolikt värde. hyresnivå, hyresavtalens innehåll och utsikterna för hyresutvecklingen i området det allmänna marknadsläget och avkastningskraven. 1.5 Fastställande av gängse värde på placeringar Placeringarnas gängse värde fastställs separat för varje placeringsobjekt (separat värdering). Det gängse värdet på placeringar i utländsk valuta omräknas till finska mark enligt bokslutsdagens kurs. Om placeringarna genom avtal eller på annat sätt bundits vid en bestämd kurs, omräknas det gängse värdet till finska mark enligt denna kurs. Bokslutsdagens kurs har definierats i BokfN:s allmänna instruktion om konvertering av fordringar i utländsk valuta samt skulder och andra förbindelser till finländsk valuta ( ) FASTIGHETSPLACERINGAR Allmänna principer: Det gängse värdet på fastighetsplaceringar fastställs separat för varje fastighetsobjekt. Med ett fastighetsobjekt avses en fastighet, byggnad, konstruktion eller anläggning belägen på annans mark, överlåtlig hyresrätt som hänför sig till mark, lantegendom, obrutet område, vattenområde, rättighet att använda vattenkraft samt aktier i ett bestämt bostads- eller fastighetsaktiebolag. Till fastigheterna anses höra jordområde, byggnad samt därtill hörande inventarier. De gängse värdena fastställs enligt följande principer: 1) Med gängse värde avses marknadsvärdet på värderingsdagen. 2) Med marknadsvärde avses det pris med vilket fastighetsobjektet skulle kunna säljas på den fria marknaden under normala förhållanden genom ett privat kontrakt mellan en oberoende säljare och köpare. 3) Marknadsvärdet fastställs årligen genom en separat värdering av varje fastighetsobjekt enligt av Försäkringsinspektionen godkända eller allmänt erkända värderingsmetoder. Vid fastställandet av marknadsvärdet på fastighetsobjekt som står tomma eller är i eget bruk bör särskild försiktighet iakttas. I dessa fall rekommenderas samtidig användning av flera värderingsmetoder. Om bostads- eller fastighetssamfundet har skulder, skall aktiernas andel av bolagets skulder enligt bokslutet avdras från det på ovanstående sätt fastställda marknadsvärdet. Vid avdrag av skuldandelen för s.k. ströaktier iakttas väsentlighetsprincipen. Värderingsmannen skall inneha tillräcklig sakkännedom. 4) Om gängse värdet på ett fastighetsobjekt sjunkit, utförs en adekvat justering av det gängse värdet. Det lägre värde som på detta sätt erhållits kan höjas i följande bokslut om värdet grundar sig på en ny värdering. 5) Om det inte är möjligt att fastställa marknadsvärdet på ett fastighetsobjekt, kan den återstående anskaffningsutgiften betraktas som gängse värde. 6) Om part utanför kassan har lämnat ett bindande köpanbud på fastighetsobjektet eller om ett inlösningspris fastställts på basis av ett avtal, kan dessa tillämpas som gängse värde för fastighetsobjektet. 7) Om fastighetsobjektet sålts vid tidpunkten för bokslutet eller om avsikten är att sälja objektet inom kort, avdras de faktiska eller beräknade försäljningskostnaderna på marknadsvärdet, ifall de är väsentliga. 8) Som gängse värde på fastighetsplaceringar som lånefinansierats med statens bolån betraktas överlåtelseersättningen enligt 10 i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93). Värdena på kassans fastighetsplaceringar som lånefinansierats med statens bolån bör justeras så att de motsvarar ett på detta sätt beräknat gängse värde före utgången av år Vid fastställandet av marknadsvärdet skall följande iakttas: användningssyfte, ålder, skick och särskilda egenskaper byggnadsrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet till byggnadsändamål samt beredskap för kommunalteknik

16 ÖVRIGA PLACERINGAR Allmänna principer: Det gängse värdet på andra placeringar än fastighetsplaceringar fastställs enligt följande principer: 1) Det gängse värdet avser marknadsvärdet. 2) Om ett placeringsobjekt noteras på en officiell fondbörs, avses med marknadsvärde den sista under fortlöpande handel noterade köpkurs bokslutsdagen, eller, om denna saknas, avslutskursen, eller, om bokslutsdagen inte är avslutsdag på börsen eller om notering saknas, den sista motsvarande kurs under den handelsdag som närmast föregår bokslutsdagen. 3) Om det finns en marknad för övriga placeringar än dem som nämns ovan i punkt 2, avses med marknadsvärde den sista köpkurs som är tillgänglig bokslutsdagen eller, om denna saknas, avslutskursen, eller, om bokslutsdagen inte är avslutsdag på börsen eller om notering saknas, den sista motsvarande kurs under den handelsdag som närmast föregår bokslutsdagen. 4) Om det marknadsvärde som nämns i punkt 2 och 3 inte kan anses vara en tillförlitlig grund för det verkliga marknadsvärdet, kan det vägda medeltalet av avslutskurserna under de tre senaste handelsdagarna eller något annat sannolikt överlåtelsevärde användas. Grunden till detta skall anges i principerna för uppgörande av bokslutet SPECIALFÖRESKRIFTER 1. Lånefordringar och depositioner Det gängse värdet fastställs enligt not 5 i punkt Om det inte är möjligt att fastställa ett sannolikt överlåtelsepris, betraktas det nominella värdet som gängse värde utom om risken för en eventuell kreditförlust förutsätter att ett lägre sannolikt värde tillämpas. Det nominella värdet bör sänkas även om den slutliga kreditförlusten ännu inte fastställts. 2. Indexreglerat lån Om det inte är möjligt att fastställa ett marknadsvärde på ett indexreglerat lån eller om det inte finns ett bindande köpanbud eller inlösningspris på lånet, fastställs gängse värde på lånet genom att beräkna det sannolika inlösningsvärdet som nuvärdet på de betalningar som garanterats av den emitterande parten eller någon annan part. Principerna för beräkning av gängse värde bör uppges i bilageuppgifterna till balansräkningen. Om gängse värde på lånet inte kan fastställas på annat sätt, tillämpas anskaffningsutgiften som gängse värde. 5) Som gängse värde på övriga placeringar betraktas det sannolika överlåtelsepriset. 6) Om part utanför kassan lämnat ett bindande köpanbud på placeringsobjektet eller om ett inlösningspris fastställts på basis av ett avtal, kan dessa tillämpas som gängse värde. 7) Om ett i punkterna 2 6 nämnt placeringsobjekt sålts vid tidpunkten för bokslutet eller om avsikten är att sälja objektet inom en snar framtid, avdras de faktiska eller beräknade försäljningskostnaderna på marknadsvärdet, om de är väsentliga.

17 Föreskrifter om bilageuppgifter Till resultaträkningen och balansräkningen bör bifogas de i 72 b och 74 c 2 mom. i lagen om försäkringskassor samt de i SHM:s förordning avsedda bilageuppgifterna samt de i denna förordning fastställda bilageuppgifter som presenteras i bokföringsförordningen. Bilageuppgifterna måste presenteras för hela räkenskapsperioden och, om inte annat fastställs, även för den föregående räkenskapsperioden BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Förvaltningskostnader Förvaltningskostnader grupperas enligt följande: Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Övriga förvaltningskostnader Folkpensionsanstaltens andel Om beloppet av övriga förvaltningskostnader är väsentligt lämnas vid behov ytterligare information i bilageuppgifterna. Om avskrivningarna som ingår i övriga förvaltningskostnader avviker i betydande mån från den föregående räkenskapsperiodens avskrivningar, lämnas ytterligare information i bilageuppgifterna.

18 Specifikation av nettointäkterna från placeringsverksamheten Intäkterna och utgifterna från placeringsverksamheten specificeras enligt följande: Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i arbetsgivarföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återföring av nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Räntekostnader och andra kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Avskrivning på byggnader Försäljningsförluster Sammanlagt Nettoavkastning på placeringsverksamheten före uppskrivning och justering av uppskrivningar Uppskrivning av placeringar Justering av uppskrivning av placeringar Nettoavkastning på placeringsverksamheten i resultatberäkningen I bilageuppgifterna uppges separat: - väsentliga kursvinster och -förluster som ingår i intäkterna och kostnaderna av placeringsverksamheten - förvaltningskostnader för placeringsverksamheten som ingår i kostnaderna för placeringsverksamheten

19 BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN Bilageuppgifter om aktiva i balansräkningen Placeringar 1. Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar: Placeringar Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings värde värde utgift 1) Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier Anskaffningsutgifter för hyresrättigheter i fastigheter Lånefordringar hos egna fastighetssamfund Placeringar i arbetsgivarföretag Aktier och andelar i arbetsgivarföretag Penningmarknadsinstrument från arbetsgivarföretag Tillgodohavanden hos arbetsgivarföretag Skuldfordringar hos arbetsgivarföretag Fordringar hos arbetsföretaget Övriga placeringar i arbetsgivarföretag Övriga placeringar Aktier och andelar Penningmarknadsinstrument Inteckningsfordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar 2) Värderingsdifferenser sammanlagt (placeringarnas gängse värde - bokvärde) I den återstående anskaffningsutgiften för penningmarknadsinstrument ingår skillnaden (+/-) mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften som periodiserats som avkastning på ränta eller minskning av avkastning på ränta Avkastning som inkluderas i anskaffningsutgiften för indexreglerade lån I bokföringsvärdet ingår uppskrivningar 1) Den återstående anskaffningsutgiften definieras i punkt ) Om beloppet av övriga placeringar är väsentligt, måste tilläggsinformation om dessa placeringar lämnas.

20 20 2. Specifikation av fastighetsplaceringarna: 2.A. Ändring av fastighetsplaceringarna: Lånefordringar hos egna fastighets- företag Fastigheter och fastighetsaktier 1) Anskaffningsutgift 1.1 X X Höjning X X Sänkning -X -X Avskrivningar under perioden -X Anskaffningsutgift X X Nedskrivningar X -X Nedskrivning av sänkning X X Nedskrivningar under perioden -X -X Korrigering av nedskrivningar X X Nedskrivningar X -X Uppskrivning 1.1. X Höjning X Sänkning -X Uppskrivningar X Bokföringsvärde X X 1) inklusive anskaffningsutgifter för hyresrättigheter i fastigheter 2 B. Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk: Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde I specifikationen anges andelarna i fastighetsplaceringar som är i eget bruk. Lokalerna anses vara i eget bruk om kassan utnyttjar dem för eget bruk som kontor, lager eller i annat dylikt syfte. I fastighetsobjekt där användningen fördelas mellan kassan och andra parter, beräknas den egna användningens andel vid behov på basis av fördelningen av kvadratmeter eller någon annan dylik fördelningsgrund.

21 Bilageuppgifter om passiva i balansräkningen Förändring av eget kapital I noterna till bokslutet specificeras ändringen av eget kapital enligt 2 kapitlet 5 1 momentet 1 punkten i bokföringsförordningen. Gällande reservfonden presenteras dessutom en beräkning över fondens fulla belopp enligt 75 lagen om försäkringskassor på följande sätt: t.ex. beräkning över reservfondens fulla belopp för räkenskapsperioden 200x: Premieinkomst 200X ,00 200X-1 950,00 200X 1300, ,00 Full reservfond 1/3 1083, Försäkringsteknisk ansvarsskuld I bilageuppgifterna till balansräkningen specificeras den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt följande: Ersättningsansvar 1.1. x Ändring av ersättningsansvaret -/+ x Ersättningsansvar x BILAGEUPPGIFTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER De garantier och ansvarsförbindelser som sjukkassan gett för egen del bör anges i bilageuppgifterna enligt följande: 1. Skulder, för vilka garanti getts ur kassans tillgångar, specificerade enligt garantislag. 1.1 Värde på utfärdade garantier. 1.2 Dessutom anges det sammanlagda värdet på garantierna enligt garantislag. 2. Det sammanlagda värdet på garantier för övriga garantier som kassan gett för egen del specificerade enligt garantislag (ej skuld i balansräkningen). Ansvarsförbindelser för egen del specificeras exempelvis enligt följande: - leasing- och hyresansvar - övriga ansvarsförbindelser - övriga ekonomiska ansvar som gäller kassan och vilka inte införts i balansräkningen. I syfte att fylla kravet på en rättvisande och tillräcklig bild (rättvisande och tillräckliga uppgifter), bör de uppskattade markbeloppen kompletteras med en verbal utredning av ärendets natur och värderingsprinciperna, i synnerhet när det gäller övriga ansvarsförbindelser och andra ekonomiska ansvar. Ansvaren i bokslutet bör värderas under iakttagande av försiktighetsprincipen. Detta innebär att ansvaren i balansräkningen bör värderas till sitt nominella värde eller till ett sannolikt värde som är högre än det nominella värdet. Det kan finnas ansvar av många olika slag. Det är inte möjligt att ge en uttömmande lista på exempel. När sjukkassan gör upp sitt bokslut, bör kassan själv överväga om det finns sådana avtal/förbindelser som eventuellt kan leda till realiserade utgifter och förluster och vilka därigenom bör anges som ansvar. Det gäller att inte glömma kravet om en rättvisande och tillräcklig bild i BokfL 3 kap 2. När det gäller generalpanter är det sannolikt inte alltid möjligt att ge en specifikation enligt lån/garanti. I dessa fall bör dock det totala beloppet av lån som erhållits mot generalpant (övriga ansvar) samt separat de tillgångsposter som överlåtits som generalpant el.dyl. När det gäller solidariskt ansvar uppges ansvarets totala belopp samt att det är frågan om ett solidariskt ansvar. 1.7 Övriga särskilda föreskrifter KASSANS REGISTER Sjukkassan skall ha ett ständigt uppdaterat register över medlemmarna samt de övriga försäkrade personerna och mottagarna av ersättningar. 3. Ansvarsförbindelser och ansvar som getts för egen del och vilka inte ingår i balansräkningen.

22

23 23 2. HANDLINGAR OCH REDOGÖRELSER SOM SKALL LÄMNAS IN TILL FÖRSÄKRINGSINSPEKTIONEN 2.1 Berättelse om kassans verksamhet och tillstånd (statistisk berättelse) På basis av 97 i lagen om försäkringskassor skall kassan årligen inom en månad från det kassamöte som fastställt bokslutet lämna in en formbunden berättelse till Försäkringsinspektionen om kassans verksamhet och tillstånd. Följande handlingar skall bifogas berättelsen: balansboken (se punkt 1 i dessa föreskrifter) revisionsberättelsen värderingsavvikelsekalkylen (bilaga 1) protokollet för det kassamöte som behandlat bokslutet.

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL BEGRAVNINGS- OCH AVGÅNGSBIDRAGKASSOR UNDERSTÄLLDA LAGEN OM FÖRSÄKRINGSKASSOR FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 2001:8 Fullmaktstadgande: 30.11.2001 Lagen

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖRESKRIFT/ANVISNING 11.2.2005 Dnr 6/002/2005 Till pensionskassor Bemyndigande: Lag om försäkringskassor (1164/1992)

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Datum 13.12.2012 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

om ändring av lagen om pensionsstiftelser RSv 205/1998 rd - RP 234/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om rörsäkringskassor Till riksdagen har överlämnats

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2... 1 2 1.2.1 Premieinkomst/understödsavgift...

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema:

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING (a) Nettoresultat av värdepappershandel (b) Nettoresultat av valutaverksamhet (a) I företag inom samma koncern (b) I ägarintresseföretag

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

1 Begäran om utlåtande

1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 75 20.12.2005 BOKFÖRING MELLAN ETT RÄDDNINGSVERK SOM FUNGERAR SOM AFFÄRSVERK I EN STAD OCH DE ÖVERLÅTANDE KOMMUNERNA AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM ÖVERLÅTS AV

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/2002 14.1.2002 DNr 6/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om den ansökan, där Statens pensionsfond har bett om utlåtande om bokförings- och bokslutsbehandlingen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/2001 20.8.2001 DNr 3/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om försvarsministeriets ansökan, där ministeriet bett om utlåtande om definition av ersättningar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

om ändring av lagen om försäkringsbolag

om ändring av lagen om försäkringsbolag RSv 203/1998 rd - RP 226/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition nr 226/1998

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten

Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 84 24.6.2008 Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten 1 Begäran om utlåtande Sökanden

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG tills vidare 1 (12) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer